Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009"

Transkriptio

1 1 Satu Tähkä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

2 2 Tausta... Lähtökohdat... tavoitteet... kohderyhmät... keskeiset soidosryhmät ja yhteistyökumppanit... muut kampanjasta tiedotettavat sidosryhmät... sanomastrategia... miten sanotaan?... mediastrategia... toimenpiteet... pääkanavat... mitä medioita?... toimenpiteet... kilpailut... Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset... kampanja-aikaiset arvonnat... kampanja-aikaiset testit... oppilaitosrekrytointi... tapahtumat ja festivaalikiertue... toimenpiteet internetissä... yad ry:n kotisivut... kampanjabanneri... maksettu banneritila... sähköinen rekrytointikortti... julkkisblogi... irc-gallerian yad-yhteisö... facebook: yad-ryhmä ja kampanjalle perustettava fanisivu... henkilökohtainen myyntityö eli street team... kampanjamateriaalit... mittarit ja seuranta... jäsenpaketti, mitä siihen kuuluu?... kampanja-aikataulu... organisointi ja vastuujako... kampanjabudjetti... aikataulu-arvio... kohde- ja sidosryhmät analyysissä... swot-analyysi... toiminnan pääongelmat

3 3 Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumeiden käyttöä ja tukea päihteetöntä elämää. Tarkoituksena on tukea nuorten päihteettömiä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, sekä lisätä ihmisten tietämystä huumeasioissa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestön toiminnallisena kehyksenä toimii tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn mallien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Lähde:www.yad.fi Vuonna 2008 taloudelliset epävakaudet johtivat tilanteeseen, jossa yhdistys joutui ottamaan lisälainaan. Lainan ohella YAD ry vähensi talousriskejä säästämällä ja supistamalla toimintaa kaikessa, missä pystyi. Supistukset jatkuivat osittain myös vuonna Tappiollinen tulos on saatu kääntymään ja vuonna 2009 talous on jälleen vakaantunut. Säästöt purivat, mutta resurssien puute ja toiminnan keskittäminen säästötoimenpiteisiin heijastuvat yhdistyksen perustyössä sekä sen kehittämisessä ja organisoinnissa. Toiminnan vajavaisen perusylläpidon vuoksi jatkoivat yhdistyksen jäsenmäärä ja vapaaehtoistoiminta vähenemistään. Vuonna 2007 YAD ry:n jäsenmäärä oli 502 henkilöä. Vuonna 2008 määrä laski 452:teen jäseneen. Myös paikallisosastojen toiminta on osoittanut hiipumisen merkkejä: vuonna 2008 kaksi paikallisosastoa lopetti toimintansa. Tällä hetkellä YAD ry:llä on 15 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. Perinteisen vapaaehtoistoiminnan tilalle on tullut uudenlaisia osallistumisen muotoja, kuten kuuluminen YAD ry:n Irc-galleria yhteisöön. Uudet osallistumisen muodot vaativat uudenlaista organisointia. YAD ry näkee uudet muodot mahdollisuutena, ja toimintaa on jo kehitetty ja kehitetään yhä enemmän verkkopainotteisesti, sillä se on kansalaistoiminnan tulevaisuuden suunta. Tällä hetkellä YAD ry:llä on yli tuhat nettiyhteisöjäsentä sekä satoja Street Teamiin rekisteröityneitä toimijoita. YAD ry on tilanteessa, jossa sen on toimintaa jatkaakseen ja ylläpitääkseen tavoitettava uusia jäseniä sekä organisoitava toimintaansa uudelleen. Myös nykyisten jäsenten ja vapaaehtoisten sitouttaminen vaatii panostamista. Muutosten aikaansaamiseksi jäsenhankinta on kirjattu YAD ry:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä. Hanke päätettiin toteuttaa erillisenä jäsenrekrytointikampanjana, joka kattaa koko toimintavuoden. Huumeiden käyttö ja kokeilu ovat olleet laskusuhdanteessa jo useita vuosia, mutta se ei toki tarkoita että voisi jäädä lepäämään laakereilleen, ajan ilmiöihin on pystyttävä vastaamaan, trendejä haisteltava ja huomioitava ne toiminnassa. Huumeiden käytön arkipäiväistyessä asenteet ovat höltyneet ja huumekriittisten nuorten määrä vähentynyt. Yhä harvempi kokee tarpeelliseksi ottaa kantaa tässä asiassa. Media ruokkii kannabis on ok -asennetta, ja samalla Huumeiden käyttö on jokaisen oma asia -ajattelu ihmisten parissa lisääntyy. Muun muassa nämä seikat meidän tulee huomioida toiminnassa ja viestinnässämme. Näin toteaa YAD ry:n toiminnanjohtaja Rosita Juurinen Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa YAD ry:n jäsenmäärää. Lisäksi kampanjalla halutaan lisätä toiminnan määrää, kohentaa YAD ry:n tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa yhdistyksen positiivista imagoa. Kampanjan suunnittelu toteutetaan opiskelijatyönä, opinnäytetyön produktiivisena osana. Kampanjan toteutuksesta vastaavat YAD ry:n nykyiset työntekijät, jäsenet ja vapaaehtoistoimijat. Myös kampanjan kohderyhmät osallistetaan kampanjan toteutukseen.

4 4 Jäsenmäärä laskussa Paikallisosasto- ja vapaaehtoistoiminta hiipumassa, koska resurssit eivät ole riittäneet toiminnan vaatimiin kehitys- ja ylläpitotoimenpiteisiin Uudet osallistumisen muodot vanhojen tilalle (esim. Facebook-yhteisö) Resursseja jouduttu tiukentamaan talousvaikeuksien vuoksi. Nyt talous vakaa ja toimintaan voidaan jälleen panostaa suunnitellusti. Jäsenhankinta kirjattu vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä Uusia jäseniä tarvitaan, vanhat jäsenet ja vapaaehtoistoimijat saatava innostumaan toiminnasta uudelleen 1. Kasvattaa yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimijoiden määrää 2. Kasvattaa toiminnan määrää verrattuna edellisvuoteen 3. Lisätä yhdistyksen tunnettuutta ja näkyvyyttä 4. Vahvistaa YAD ry:n positiivista imagoa: vaikuttaa nuorten mielikuviin ja asenteisiin Lisäksi kampanjasuunnitelman myötä yhdistyksen jäsenyydelle rakennetaan markkinointistrategia, joka toimii ohjenuorana myös pidemmällä aikavälillä. Strategian tarkoituksena on ohjeistaa, miten, missä ja milloin jäsenyyttä tarjotaan, mitä jäsenyys tarkoittaa ja kuinka se liitetään yhdistyksen eri toimintakokonaisuuksiin. Lisäksi annetaan vastaus siihen, mihin jäsenyydellä otetaan kantaa. Jäsenhankintakampanjan myötä toimiviksi havaittavat käytännöt ja keinot hyödynnetään myös jatkossa osana YAD ry:n jäsenhankintaa sekä muuta viestintää.

5 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset: painopisteenä vuotaiden ikäryhmä -> Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on suunnattu ja suunnataan yhä enenevässä määrin alle 18-vuotiaille, kohdennetusti vuotiaille nuorille. Riskiryhmien nuoret Riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joiden käsitys huumeista saattaa olla myönteinen ja asenne ehkäisevää huumetyötä kohtaan kielteinen. Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on normaalia suurempi riski altistua päihteidenkäytön vaikutuksille, kuten underground-piireissä liikkuvat nuoret. Underground-piirillä tässä tarkoitetaan rock- ja rave-musiikkipiirejä sekä erilaisia harraste-alakulttuureita. Jäsenistö, sekä entiset jäsenet Nuorten parissa työskentelevät tahot (esimerkiksi perheet, koulut, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät) Nimettömät narkomaanit sekä muut päihdealan järjestöt (esimerkiksi Terveyden edistämisen keskus ry, Irti huumeista ry, Elämä on parasta huumetta) Hoitopaikat Kunnat ja kaupungit, kuntien nuoriso- ja sosiaalityö: nämä tärkeitä sidosryhmiä erityisesti toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla Nuorisotoimet (esim. nuorisovaltuustot) Koulut, oppilaitokset -> nämä osittain myös yksi kohderyhmä Jäsenhankintakampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa. Ryhmät ovat välillisesti myös kampanjan kohderyhmiä, mutta vaihdantasuhde näihin ryhmiin on korostetusti kaksisuuntainen.

6 6 Rahoittajat (esimerkiksi RAY, apurahaa myöntäneet säätiöt) Yhdistysten on markkinoitava itseään tärkeää työtä tekevänä ja tukemisen arvoisena. Tiedon välittäminen jäsenhankintakampanjasta yhdistyksen rahoittajille on YAD ry:lle mahdollisuus osoittaa olevansa tuen arvoinen ja toimintansa tuottavan tulosta. YAD ry saa osan rahoituksestaan lahjoituksina yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, mutta lahjoittajien joukkoa vaikea määritellä niin, että heitä voitaisiin kampanjan etenemisestä tiedottaa. Tiedottaminen rahoittajien suuntaan hoidetaan päivittämällä tarvittava tieto kampanjan etenemisestä YAD ry:n kotisivuille. Mikäli resurssit antavat myöden, kokoaa YAD ry sidosryhmistään ja yhteistyökumppaneistaan oman sidosryhmärekisterinsä eli tiedotuslistan, jonka avulla yhteistyökumppaneita pystyttään säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa kampanjan aikana, tiedottamaan uutiskirjeen muodossa. Uutiskirjeen sisältö voidaan muokata jäsenkirjeen pohjalta. Mitä sanotaan? Välitetään viestiä huumeettomien elämäntapojen mielekkyydestä Kampanjalla pyritään viestimään YAD ry:n ydinsanomana toimivaa viestiä huumeettoman elämäntavan mielekkyydestä. Samassa tuodaan esiin, että YAD ry ja erityisesti YAD ry:n jäsenyys tarjoavat mahdollisuuden ja puitteet huumeettomalle elämälle. Korostetaan myös, että jäsenyydellä on mahdollisuus tuottaa hyötyä ja iloa paitsi itselle, myös muille. Sanoma puetaan ihmetystä aiheuttavaan ja kysymyksiä herättävään tunnuslauseeseen eli sloganiin. Sloganin tarkoituksena on herättää ihmisissä halu saada lisää tietoa. Halu johtaa toimintaan, joka ohjaa ihmisen tarvitsemansa tiedon lähteelle. Kampanjan sloganina toimii lausahdus KIINNOSTAVATKO HUUMEET? NIIN MEITÄKIN! Jo aiemmin yhdistyksen materiaaleissa käytetty tunnuslause on kokemusten perusteella tehokas ja toimiva ratkaisu myös tulevan jäsenhankintakampanjan tunnuksena.

7 7 Miten sanotaan? Otsikointiehdotuksia: "Piri pinnassa?" "Pistät sä pahakses?" "Piikki lihassa?" "Puhtaat jauhot pussissa?" "Älä hapota, ala YADIttaa!" "Älä Spiidaa,Vedä Yadii!" "Sus on ainesta." "Ei oo käyttist." Onks käyttist? Piri pieni pyörittää? Totta vai TaBua? Ala välittää! Mistä sä välität? Pää pilvessä? vai jalat maassa? Esimerkiksi: Kampanjan aikana esitettävät mielipideväittämät voidaan nimetä kysyvästi: esimerkiksi mielipidekyselyn otsikkona voi olla kysymys Väitätkö vastaan!?. Kohderyhmä voidaan haastaa osallistumaan provosoiden, esimerkiksi Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa tosiasiaa. Vastaa, ja osallistut arvontaan tyyppisesti. Tärkeintä sanomien kohdentamisessa on korostaa YAD ry:n tyyliä sekä toimintamalleja, jotka halutaan tehdä tutuiksi kampanjan kohderyhmille. Kampanjan tunnuslause tukee YAD ry:n tyyliä ja toimintatapoja sekä tiedotustoiminnasta tuttua tapaa jättää lopulliset johtopäätökset ja valinnat ihmiselle itselleen. Tyylin ja toimintatapojen korostamiseksi sanomalle luodaan myös näyttävä ja yhtenäinen visuaalinen ilme, joka toimii saumattomasti yhteen toimintaan kehottavan sloganin kanssa. Osaksi visuaalista ilmettä ehdotan kampanjalle omaa logoa tai vaihtoehtoisesti kampanjamaskottia. Logo/maskotti on monin tavoin sovelluskelpoinen elementti, joka myös tukisi kampanjasanoman muokattavuutta. Logoa/maskottia voitaisiin käyttää jaettavan kampanjamateriaalin pääelementtinä, ja lisäksi sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös internet-markkinoinnissa, esimerkiksi lisäämällä kuvaa logosta/ maskotista erilaisiin kuvapalveluihin. Visuaalisesti tuettava kampanjaviestintä välittää ydinsanomaa: Tiedottaen, EI VALISTAEN: välitetään kampanjaa ja päihteettömyyttä koskeva tieto neutraalissa muodossa, kohderyhmälle räätälöitynä. Tuodaan esiin useita eri näkökulmia ja jätetään lopullisen johtopäätöksen tekeminen yksilölle itselleen. Käytännönläheisesti: mennään sinne missä nuoret ovat, esimerkiksi harrastusten pariin Herätellen, huumorilla, ironisoiden: muotoillaan asia helposti vastaanotettavaksi herätellen ja humorisoiden. Esimerkiksi: Huumeesi saattavat olla jonkun perseestä Kysyen, kyseenalaistaen, kantaaottavasti ja kärjistäen: haastetaan ihmiset pohtimaan päihteettömyyttä ja päihdeasioita, osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä. Esimerkikisi: Kiinnostaako huumeet? Niin meitäkin!, Kuolema kuittaa huumevelat Motivoiden ja provosoiden: Kehotetaan kohderyhmää tarpeen vaatiessa suoraan toimintaan, esimerkiksi Toimi tänään!, Haasta kaverisi! tyyppiset huudahdukset tai hyödynnetään viestinnässä provokaation keinoja, kuten: Vedä käteen, älä suoneen! Pysäyttäen: kampanjan visuaalisuus ja slogan toimivat pysäyttävästi, kysymyksiä herättävästi ja toimintaan motivoivasti (=halutaan lisätietoa) Sanoman erilaisia kerrontakeinoja hyödynnetään jäsenhankintakampanjassa kokonaisvaltaisesti. Keinoja voidaan käyttää kaikissa valituissa medioissa kullekin markkinointitoimenpiteelle räätälöidysti. Räätälöinti tehdään erilaisin, YAD ry:n tyyliä tukevin otsikointikeinoin.

8 8 Toimenpiteet: Media- eli jakelustrategiassa määritellään, mitä markkinointikanavia eli viestin välittämisen väyliä kampanjassa käytetään. Lisäksi selvennetään, kuinka eri kanavat painottuvat kampanjan markkinoinnissa ja miten ne liitetään osaksi muita markkinointitoimenpiteitä. Panostetaan erityisesti verkkomarkkinointiin ja toimintaan YAD ry:n Facebook- ja Irc-galleria yhteisöissä sekä näiden palveluiden ympäristöissä yleensä. Irc-galleriassa käytössä on vain staattinen yhteyssivu, sillä kommentointi ja mainostaminen yhteisössä on kielletty. Facebook-yhteisössä käyttöön otetaan YAD ry:n olemassa olevan ryhmän lisäksi kampanjalle luotava fanisivu. Lisäksi jalkaudutaan aatteellisille, päihde- ja huumausaine aiheisille sekä päihdetyön piirissä vaikuttaville keskustelufoorumeille. Resurssien mukaan mennään myös nuorten suosimille muille sivustoille, esimerkiksi Habbo-hotelli -ympäristöön. Osallistutaan YAD ry:n ideologiaa sivuavaan julkiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, otetaan kantaa ajankohtaisiin huumausaineasioihin, ja tuodaan esiin uusia näkökulmia useissa eri medioissa. Ei erillistä massamedioille suunnattua tiedotustoimintaa itse kampanjasta. Nostetaan kampanja esiin, mahdollisuuksien mukaan, kampanjasta erillisten kannanottojen ja vetoomusten sekä käytävän julkisen keskustelun avulla. Tiedottamisen pääpaino sidosryhmä- ja paikallisessa sekä alueellisessa tiedottamisessa Pääkanavina toimivat: Sosiaaliset mediat (yhteisöt, verkostot, keskustelufoorumit, yhteistyössä päihdealan muiden toimijoiden kanssa ylläpidettävä päihdefoorumi, mahdolliset blogit, henkilökohtaisen kontaktit eri verkostoissa) Massamedia (lehdistö, radio, tv: mielipidekirjoitukset, kannanotot, vetoomukset) Päihdealan tapahtumat ja koulutukset (terveys- ja päihdealan oimijat, päättäjät) Otetaan mobiilikanava osaksi kampanjaa: mahdollisuus liittyä jäseneksi tekstiviestillä

9 9 Mitä medioita? Internet: YAD ry:n kotisivut: sivujen yhteyteen luodaan kampanjalle oma alasivusto, jossa kootusti tarvittavat tiedot itse kampanjasta, YAD ry:n jäsenyydestä sekä liittymisestä jäseneksi. Lisäksi kampanjasanoma ja kampanjabanneri lisätään kotisivujen etusivuille, liittyminen jäseneksi tapahtuu kotisivujen kautta ja tarjolla ovat myös päihdetietoutta sisältävät tietopankit. Yhdistyksen muiden projektien nettisivut, kuten DanceWise ja Huumeboikotti -sivustot: sivuille lisätään kampanjabanneri Toimintasuomi-portaali: Kyseessä on huumealan järjestöjen yhteisportaali, jossa on tietoa päihdealan järjestöjen toiminnasta, tapahtumista ja vapaaehtoistyöstä. YAD ry:ltä tulee portaaliin oma profiili, josta löytyy tiedot tulevista tapahtumista, kampanjasta sekä itse yhdistyksestä. Myös kampanjabanneri lisätään profiilin Irc-galleria: käytössä YAD ry:n oma yhteisö, jossa viestintäkanavana staattinen yhteyssivu. Sivulle päivitetään säännöllisesti tietoa kampanjasta. Facebook: Käytössä YAD ry:lle perustettu ryhmä-alusta ja kampanjalle luodaan lisäksi oma fanisivu. Sähköposti: Yleinen yhteydenpito kampanjan toimijoihin hoidetaan pääosin sähköpostitse. Uutiskirjeet, tarvittava tiedotustoiminta ja jäsenkirjeet kulkevat niin ikään sähköpostitse. Tapahtumakalenterit: Lisätään tiedot kampanjan aikaisista tapahtumista toimintasuomi-portaaliin, kaupunkien omiin tapahtumakalentereihin (toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla mahdollisuuksien mukaan), meteli.net palveluun sekä Helsingin Sanomien menokoneeseen, jotka ovat ilmaisia ja yleisiä tapahtumakalentereita. Underground-sivustot/keskustelufoorumit: osallistutaan ja luodaan keskustelua esimerkiksi konemusiikki- ja rave-yhteisöissä sekä -foorumeilla, klubitus.org foorumilla sekä harraste- ja undergroundyhteisöissä Irc-galleriassa ja Facebookissa Yhteistyökumppaneiden internetsivut: Viedään kampanjabanneri esille mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden sivustoille Nettilehdet: Ostetaan mainostilaa, toisin sanoen banneritila esimerkiksi Voima.fi lehden fifi.voima.fi nettilehdestä, City-lehden sivuilta sekä vaihtoehtoisesti Basso- tai Sue-lehden sivuilta Bannerimainonta muiden yhteistyökumppaneiden ja halukkaiden toimesta: Lisätään kampanjabanneri ladattavaksi ja vapaasti käytettäväksi YAD ry:n kotisivuille

10 10 Lehdet: Sanoma- ja paikallis- ja kaupunkilehdet: toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla lehti-ilmoittelu/tiedottaminen oman harkinnan, tilanteen, tarpeiden ja aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi paikallisosastojen yhdyshenkilöt voivat halutessaan ilmoittaa paikallislehdessä paikallisosaston järjestämistä toiminnoista. Valtakunnallinen lehdistö: ei varsinaista tiedotustoimintaa tai lehtimainontaa itse kampanjasta valtakunnallisella tasolla (sanoma-, päivä- ja aikakauslehdissä) Kampanja voi saada näkyvyyttä huumetyön piirissä ilmestyvissä sidosryhmien yhteisö- ja järjestölehdissä sekä yhteistyökumppaneiden muissa julkaisuissa (Tiimi-lehti, Tekry:n Promo-lehti) mikäli kampanjan aikana sidosryhmille välitettävä tieto on kohteelle merkittävää. Tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö: Pidetään asia esillä siellä, missä ollaan muutenkin. Käytännössä tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö toteutetaan pääosin YAD ry:n toimintaan kiinteästi kuuluvan infopistekonseptin avulla. Toimintamuodot: Infopistetoiminta: infopisteet tapahtumissa, kuten discoissa, messuilla ja nuorisotapahtumissa Festarikiertue: järjestetään infopiste eri festivaaleilla. Kesän aikana tavoitteena kiertää 20 festivaalitapahtumaa. Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat, kuten Value Life -tapahtuma, Music Against Drugs kiertue sekä valtakunnalliset päihdepäivät: osallistutaan tapahtumiin YAD ry:n omalla infopisteellä YAD ry:n omat musiikkitapahtumat, tapaamis- ja koulutustilaisuudet, kuten DanceWise projektin Side-effect bileet ja päihdefoorumit: jaetaan kampanjamateriaalia osana tapahtumia ja tilaisuuksia Paikallisosastojen toiminta ja kokoontumiset, joita ovat erilaiset harrastehetket, nuorisotapahtumat, illanvietot sekä yhdyshenkilöpäivät: jaetaan kampanjamateriaalia toiminnan ohessa Kevään yhdyshenkilöpäivät: Markkinoidaan kampanja paikallisosastojen yhdyshenkilöille, ja järjestetään workshop, jossa ideoidaan mahdollisia rekrytointitempauksia, joita paikallisosastot voivat järjestää resurssiensa ja oman harkinnan mukaan. Street Team toiminta: Liitetään Street Teamille annettava tehtävät osaksi kampanjan toteutusta

11 11 Sosiaalisissa medioissa osallistetaan jäsenet ja kohderyhmät markkinointiin ja kampanjan toteutukseen sekä tarjotaan erilaisia toimintamahdollisuuksia (Facebook, Irc-galleria, keskustelufoorumit) Sähköinen rekrytointikortti: lisätään kampanjasivustolle, Facebook-yhteisöön ja Irc-gallerian yhteyssivulle ladattavaksi sähköinen rekrytointikortti. Korttia voidaan käyttää myös tarpeen vaatiessa tiedostusvälineenä Mobiilimarkkinointi: Otetaan jäseneksi tekstarilla! malli käyttöön Massamediat: Otetaan kantaa ajankohtaisiin päihdeasioihin, osallistutaan julkiseen keskusteluun, esitetään eri näkökulmia ja vedotaan päätöksentekijöihin -> kasvatetaan YAD ry:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Ei varsinaista mediatiedottamista valtamedioille itse kampanjasta, mutta kuljetetaan kampanjaa mukana eri medioissa (pääosassa massamediat) tehtävien yleisten kannanottojen, vetoomusten ja käytävän julkisen keskustelun yhteydessä, mahdollisuuksien mukaan Paikalliset ja alueelliset mediat sekä lehdistö: paikallisosastojen ja toimistopaikkakuntien henkilöstö voi tiedottaa/ilmoittaa oman paikkakuntansa YAD -tapahtumista ja tapaamisista paikallislehdissä oman harkinnan ja aktiivisuuden mukaan sekä tarpeen vaatiessa Sidosryhmätiedottaminen: välitetään tärkeimmille sidos- ja yhteistyöryhmille tietoa kampanjan etenemisestä siten, että tieto on saatavilla YAD ry:n kotisivuilla. Resurssien puitteissa tietolähteenä myös uutiskirje. Saavutetaan mahdollisesti näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden yhteisölehdissä ja/tai julkaisuissa sekä toimijoiden internet-sivuilla. Tuodaan ilmi, että yhdistys on tukemisen arvoinen ja edistää kampanjalla tärkeätä tehtäväänsä. Henkilökohtainen myyntityö tapahtumisssa, tilaisuuksissa, infopisteillä, yhteistyöhankkeiden yhteydessä sekä oppilaitosrekrytoinnin puitteissa. Jaetaan kampanjamateriaalia ja tietoa yhdistyksen jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumissa voidaan olla mukana myös passiivisesti toimittamalla pelkkä kampanjamateriaali jakoon tapahtumapaikalle, esimerkiksi osana Music Against Drugs kiertueen aikana kouluille järjestettävää teemaviikkoa. Liitetään Street Team toiminta kampanja-aiheisten tehtävien avulla osaksi kampanjaa

12 12 Kilpailut: Järjestetään koko kampanjan kattava haastekilpailu sekä kampanjan aikana kolme tehtävään perustuvaa kilpailua, joihin voi osallistua internetissä tai tarvittaessa toimittamalla kilpailutehtävät YAD ry:n toimistolle. jäsenille kaverihaaste: Liity ja haasta kaverisi jäseneksi, eniten haastettuja kerännyt palkitaan. Kilpailun tarkoituksena sitouttaa sekä nykyiset että uudet jäsenet toimintaan. Kilpailuaika: käynnistämisestä kampanjan loppuun, Voittaja palkitaan mennessä. Kuvakilpailun teemana kysymys Hetken huumama?, ja tehtävänä on ottaa valokuva, joka kuvaa päihteettömyyden iloa. Parhaiten YADia ja kampanjan sanomaa hahmottava kuva palkitaan. Tyylilaji vapaa. Kilpailuaika: Maaliskuu eli Palkitseminen 16.4 mennessä. Tehtävänä suunnitella päihdeaine-aiheinen antimainos, jossa myös YAD esillä. Toteutus A3-kokoisena julisteena, tekniikka vapaa. Palautukset sähköisessä muodossa tai postitse. Kolme YADeinta mainosta palkitaan. Kilpailuaika: Huhtikuu-Toukokuu, Voittaja palkitaan heinäkuun puoliväliin mennessä. Kilpailun nimi: Parasta ANTIAa! valokuvauskilpailu: suunnittelukilpailu: kirjoituskilpailu: Tehtävänä kertoa, kuinka päihteet ovat vaikuttaneet omaan elämään. Kilpailun otsikoidaan esimerkiksi Totta vai tabuja? kysymyksellä. Tekstilaji vapaa (tarinaksi muotoiltu, novelli, runo, pakina ), teksti maksimissaan 1 x A4. Tekstin voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse. Vaikuttavin teksti palkitaan. Kilpailuaika: Loka-marraskuu, Voittaja palkitaan mennessä. HUOMIO! Lisätään tieto kilpailuista internetin eri kilpailusivustoille, kuten ja -palveluihin. Näin parannetaan YAD ry:n näkyvyyttä, tunnettuutta ja YAD ry:n kotisivujen löydettävyyttä. Liitetään kilpailutietojen yhteyteen YAD ry:n kampanjasivuston linkki, josta kilpailuohjeet ja kampanjan sekä jäsenyyden tiedot löytyvät kootusti. Kun käyttäjä hakee YAD ry:n nimellä tietoa esimerkiksi Google-hakupalvelun avulla, tunnistaa hakupalvelu kilpailusivustoille lisätyt tiedot nimen sekä nettiosoitteen perusteella. Käyttäjät saavat näin tiedon kilpailusta ja kampanjasta. Kampanja ja YAD ry saavat vastaavasti näkyvyyttä kilpailujen avulla.

13 13 Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset: Liittymällä YAD ry:n jäseneksi tiettynä aikana kampanjaa, liittyjälle tarjotaan ajankohtaan sidottuja etuisuuksia. Etuisuuksia ovat normaalia pienempi jäsenmaksu, liittymislahjat sekä yllätyspalkinnot. Tarjoukset: Käynnistymistarjous: sinä ja kaksi kaveriasi voitte nyt liittyä YAD ry:n jäseniksi yhden jäsenmaksun hinnalla, tarjous voimassa 2 viikkoa Pääsiäinen: liity jäseneksi nyt luvassa yllätyspalkinto! Lähetetään jäseneksi liittyneelle YAD ry -starttipaketin lisäksi jokin kampanjamateriaali, esimerkiksi kondomipaketti ja kampanjatarroja liittymislahjana. (materiaalit eritelty myöhemmin) Vappu: Liity YAD ry:n jäseneksi tänään, saat vuoden jäsenyyden hintaan 1,5! Toimi TÄNÄÄN! Tarjous voimassa vain kyseisenä päivänä. Festivaalikiertueen aikana: joka 5. YAD ry:n jäseneksi liittyvä saa yllätyspalkinnon! Liittyminen festivaalikiertueen aikana erityisesti tekstiviestillä, paluuviestinä henkilö saa ilmoituksen jäsenyydestä ja mahdollisesta yllätyspalkinnosta. Festivaalitarjouksen aikana tekstiviestiin eri tunnus, esimerkiksi tekstiviestin alkuun F-kirjain, jolloin festivaalien puitteissa jäseneksi liittynyt erottuu muista tekstiviestitse liittyneistä. Yllätyspalkintoina jaetaan YAD ry:n tuotteita, kuten kasseja, pinssejä, paitoja tai lippuja YAD ry:n musiikkitapahtumiin Pikkujouluetuna marraskuussa: liity nyt jäseneksi ja anna ystävällesi pikkujoululahjaksi kanssajäsenyys. Saat ystäväsi jäsenyyden puoleen hintaan. Kampanja-aikaiset arvonnat: Tarjotaan kohderyhmille mahdollisuus osallistua arvointoihin, joilla pyritään herättämään ja kiinnittämään kohderyhmän motivaatio liittyä YAD ry:n jäseneksi. Arvonnat, ja tehtävät, joiden avulla arvonnat suoritetaan: Esimerkki: Kesäkuun huume: Kannabis Väite: Kannabiksen pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa kykyyn muistaa ja oppia. Väitteiden aiheet poimitaan huumeinfo-korteista. Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa asiaa mielipidekysely. Kyselyssä esitetään kuukausittain vaihtuvaa huumausainetta koskeva väite, johon vastaaja joko väittää vastaan tai jos hän yhtyy mielipiteeseen, tulee hänen kertoa perustelunsa väitteen todentamiseksi. Kyselyn tarkoituksena testata nuorten huumetietoutta sekä asenteita ja näkemyksiä päihdeaineita kohtaa. Vastanneiden kesken arvotaan yksi tuotepalkinto/ kuukausi. Palkintoina kasseja, pinssejä ja kampanjamateriaalia. Mielipidekysely:

14 14 Luovuus puntarissa: Vedä överit! tuunaa kampanjalle uusi look. Leikkimielinen muokkaustehtävä, jossa luodaan kampanjan logolle/maskottihahmolle uusi ilme. Tehdään mallista yksinkertainen, värityskirja -tyyppinen versio, jota käyttäjä voi muokata haluamansa näköiseksi. Arvontaan voi osallistua kampanjasivustolla ja arvonta käynnissä syyskuuhun asti. Arvotaan osallistuneiden kesken palkinto kerran kuussa. Tehtävä on sovellettavissa myös tapahtumamarkkinoinnin ja henkilökohtaisen myyntityön tarpeisiin, sillä muokkaustehtävä voidaan toteuttaa paperiversiona osana infopistetoimintaa. Luovuus puntarissa -äänestys: Kampanjailmeen tuunaajat voivat halutessaan osallistua tuotoksellaan äänestykseen, jossa valitaan paras tuninki. Eniten ääniä saanut tuunaus painetaan viiteen kappaleeseen t-paitoja, jotka ovat äänestyksen palkintoja. Palkitaan suunnittelija sekä neljä äänestykseen osallistunutta. Kuvat tuunatuista logoista/maskottihahmoista liitetään kampanjan omalle alasivustolle, Facebook-yhteisöön sekä mahdollisuuksien mukaan Irc-gallerian YAD-yhteisöön. Annetut äänet lasketaan yhteen ja voittaja valitaan yhteistuloksen perusteella. Äänestysaika: syykuu. Paras tuninki paljastetaan ja arvonta äänestykseen osallistuneiden kesken suoritetaan Voittajat palkitaan kuukauden sisällä. Palaute: Kerätään palautetta kampanjasta Facebook-yhteisössä, kampanjasivustolla, ja kehotetaan palautteen antoon myös Irc-galleriassa. Vastanneiden kesken arvotaan viisi palkintoa. Arvonta suoritetaan 1.12 ja voittajat palkitaan mennessä. Kampanja-aikaiset testit: Ideoidaan leikkimielisiä testejä, joilla kohderyhmä voi testata esimerkiksi omaa päihdeaine-tuntemustaan tai selvittää todellisi päihdeasenteitaan. Testien tarkoituksena on luoda hauskoja hetkiä eli päihteetöntä iloa. Testituloksiin liitetään vastausten perusteella muotoiltava kommentti, joka kertoo, miksi kyseisen henkilön kannattaa liittyä YAD ry:n jäseneksi. Yhdessä testien tuottamat elämykset ja testitulosten antamat liittymisvinkit motivoivat henkilöä tarttumaan YAD ry:n jäsenyyteen. Testejä voi suorittaa Facebook-ympäristössä sekä kampanjan omalla sivustolla. Testit esitellään opuksen sivulla 21, osana Facebook-toimepiteitä.

15 15 Oppilaitosrekrytointi: Vastuu: toiminnanohjaajat (toteutetaan toimistopaikkakunnilla) Kohderyhmä: nuorisotyöhön erikoistuneet ryhmät ja esimeriksi lähihoitajat, sosionomit, ambulanssikuskit ja yhteisöpedagokit. Kohderyhmälle markkinoidaan erityisesti mahdollisuutta osallistua tukitoimintaan, ja markkinoinnissa korostetaan auttamisen mahdollisuutta. Osallistutaan oppilaitosten tarjoamiin esittely- ja infotilaisuuksiin sekä vastataan toiminnanesittelypyyntöihin. Tilanteen mukaan YAD ry voi ottaa itse yhteyttä kouluihin ja tarjota yhdistyksen toimintaa esittelevää esittelytuokiota. Pelkän sanallisen toiminnanesittelyn (kuten yhteisesittelytilaisuus muiden päihdetoimijoiden kanssa, jossa aikaa jokaisella esittelijättä niukasti) yhteydessä jaetaan kampanjamateriaalia, ja kerrotaan korostetusti jäsenyydestä sekä jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Mikäli tilaisuudessa on mahdollista järjestää myös toimintaa (esimerkiksi esittelytilaisuus tietylle opiskelijaryhmälle), ohjelma voi olla seuraavanlainen: Rastirata: Alkuun kerrotaan perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja YAD ry:stä. Selvennetään, mitä YAD ry:n jäsenyys tarkoittaa, kuinka jäseneksi voi liittyä ja millaisia toimintamahdollisuuksia jäsenille tarjotaan. Alkuinfoa seuraa toiminnallinen osuus, joka on neljä rastia sisältävä toimintarata. Rasti 1 (Tieto): Testaa huumausainetietosi. Laaditaan 15 kysymystä sisältävä tietotesti, jossa vastaus valitaan valmiista vaihtoehdoista. Rasti 2 (Tuki): Esitetään viisi erilaista tilannetta, joissa päähenkilönä on tukea eritavoin tarvitseva henkilö. Tehtävänä on selvittää, kuinka kussakin tilanteessa tulisi toimia, jotta henkilö saa tarvitsemansa avun. Esimerkiksi tilanne 1: Törmäät kadulla teiniikäiseen nuoreen, joka on sekavan oloinen, olemukseltaan epäsiisti ja näkee hallusinaatioita. Miten toimit? Tilanne 2: Ystäväsi on käyttäytynyt pidemmän aikaa oudosti. Hän on jatkuvasti hermostunut, kädet tärisevät ja kasvot ovat kalpeat. Hän valittaa myös jatkuvaa kylmyyttä. Luulet ystäväsi saaneen flunssaviruksen, mutta kuuletkin ystäväsi kokeilleen huumeita. Kuinka toimit? Rasti 3 (Vaihtoehtoinen toiminta): Ratkaise älypeli/opettele ohjeenmukainen liike Diabollolla Rasti 4: (Vaihtoehtoinen toiminta): Tee itsellesi kampanjapinssi Rastirata suoritetaan pienryhmissä. Lopuksi toiminnanohjaaja voi todeta, että tätä on YAD ry:n toiminta käytännössä, asiallista hauskaa ilman päihteitä. Osana oppilaitosrekrytointia viedään tieto kampanjasta myös ala-sekä yläasteille Music Against Drugs -kiertueen ja sen myötä järjestettävän kouluviikon kautta. Liitetään kampanjamateriaalia mahdollisuuksien mukaan osaksi muuta kouluille lähetettävää materiaalia.

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön

Facebook-sivu tehokäyttöön Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 3 Facebook-sivun maksulliset viestintäkeinot 2013-3-15 1 Mitä opit tänään Miksi käyttää maksullisia keinoja näkyvyyden hankkimiseksi Miten tehostat sivujulkaisun näkyvyyttä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kotkan Pelastakaa Lapset ry Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot