Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009"

Transkriptio

1 1 Satu Tähkä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

2 2 Tausta... Lähtökohdat... tavoitteet... kohderyhmät... keskeiset soidosryhmät ja yhteistyökumppanit... muut kampanjasta tiedotettavat sidosryhmät... sanomastrategia... miten sanotaan?... mediastrategia... toimenpiteet... pääkanavat... mitä medioita?... toimenpiteet... kilpailut... Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset... kampanja-aikaiset arvonnat... kampanja-aikaiset testit... oppilaitosrekrytointi... tapahtumat ja festivaalikiertue... toimenpiteet internetissä... yad ry:n kotisivut... kampanjabanneri... maksettu banneritila... sähköinen rekrytointikortti... julkkisblogi... irc-gallerian yad-yhteisö... facebook: yad-ryhmä ja kampanjalle perustettava fanisivu... henkilökohtainen myyntityö eli street team... kampanjamateriaalit... mittarit ja seuranta... jäsenpaketti, mitä siihen kuuluu?... kampanja-aikataulu... organisointi ja vastuujako... kampanjabudjetti... aikataulu-arvio... kohde- ja sidosryhmät analyysissä... swot-analyysi... toiminnan pääongelmat

3 3 Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumeiden käyttöä ja tukea päihteetöntä elämää. Tarkoituksena on tukea nuorten päihteettömiä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, sekä lisätä ihmisten tietämystä huumeasioissa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestön toiminnallisena kehyksenä toimii tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn mallien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Lähde:www.yad.fi Vuonna 2008 taloudelliset epävakaudet johtivat tilanteeseen, jossa yhdistys joutui ottamaan lisälainaan. Lainan ohella YAD ry vähensi talousriskejä säästämällä ja supistamalla toimintaa kaikessa, missä pystyi. Supistukset jatkuivat osittain myös vuonna Tappiollinen tulos on saatu kääntymään ja vuonna 2009 talous on jälleen vakaantunut. Säästöt purivat, mutta resurssien puute ja toiminnan keskittäminen säästötoimenpiteisiin heijastuvat yhdistyksen perustyössä sekä sen kehittämisessä ja organisoinnissa. Toiminnan vajavaisen perusylläpidon vuoksi jatkoivat yhdistyksen jäsenmäärä ja vapaaehtoistoiminta vähenemistään. Vuonna 2007 YAD ry:n jäsenmäärä oli 502 henkilöä. Vuonna 2008 määrä laski 452:teen jäseneen. Myös paikallisosastojen toiminta on osoittanut hiipumisen merkkejä: vuonna 2008 kaksi paikallisosastoa lopetti toimintansa. Tällä hetkellä YAD ry:llä on 15 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. Perinteisen vapaaehtoistoiminnan tilalle on tullut uudenlaisia osallistumisen muotoja, kuten kuuluminen YAD ry:n Irc-galleria yhteisöön. Uudet osallistumisen muodot vaativat uudenlaista organisointia. YAD ry näkee uudet muodot mahdollisuutena, ja toimintaa on jo kehitetty ja kehitetään yhä enemmän verkkopainotteisesti, sillä se on kansalaistoiminnan tulevaisuuden suunta. Tällä hetkellä YAD ry:llä on yli tuhat nettiyhteisöjäsentä sekä satoja Street Teamiin rekisteröityneitä toimijoita. YAD ry on tilanteessa, jossa sen on toimintaa jatkaakseen ja ylläpitääkseen tavoitettava uusia jäseniä sekä organisoitava toimintaansa uudelleen. Myös nykyisten jäsenten ja vapaaehtoisten sitouttaminen vaatii panostamista. Muutosten aikaansaamiseksi jäsenhankinta on kirjattu YAD ry:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä. Hanke päätettiin toteuttaa erillisenä jäsenrekrytointikampanjana, joka kattaa koko toimintavuoden. Huumeiden käyttö ja kokeilu ovat olleet laskusuhdanteessa jo useita vuosia, mutta se ei toki tarkoita että voisi jäädä lepäämään laakereilleen, ajan ilmiöihin on pystyttävä vastaamaan, trendejä haisteltava ja huomioitava ne toiminnassa. Huumeiden käytön arkipäiväistyessä asenteet ovat höltyneet ja huumekriittisten nuorten määrä vähentynyt. Yhä harvempi kokee tarpeelliseksi ottaa kantaa tässä asiassa. Media ruokkii kannabis on ok -asennetta, ja samalla Huumeiden käyttö on jokaisen oma asia -ajattelu ihmisten parissa lisääntyy. Muun muassa nämä seikat meidän tulee huomioida toiminnassa ja viestinnässämme. Näin toteaa YAD ry:n toiminnanjohtaja Rosita Juurinen Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa YAD ry:n jäsenmäärää. Lisäksi kampanjalla halutaan lisätä toiminnan määrää, kohentaa YAD ry:n tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa yhdistyksen positiivista imagoa. Kampanjan suunnittelu toteutetaan opiskelijatyönä, opinnäytetyön produktiivisena osana. Kampanjan toteutuksesta vastaavat YAD ry:n nykyiset työntekijät, jäsenet ja vapaaehtoistoimijat. Myös kampanjan kohderyhmät osallistetaan kampanjan toteutukseen.

4 4 Jäsenmäärä laskussa Paikallisosasto- ja vapaaehtoistoiminta hiipumassa, koska resurssit eivät ole riittäneet toiminnan vaatimiin kehitys- ja ylläpitotoimenpiteisiin Uudet osallistumisen muodot vanhojen tilalle (esim. Facebook-yhteisö) Resursseja jouduttu tiukentamaan talousvaikeuksien vuoksi. Nyt talous vakaa ja toimintaan voidaan jälleen panostaa suunnitellusti. Jäsenhankinta kirjattu vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä Uusia jäseniä tarvitaan, vanhat jäsenet ja vapaaehtoistoimijat saatava innostumaan toiminnasta uudelleen 1. Kasvattaa yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimijoiden määrää 2. Kasvattaa toiminnan määrää verrattuna edellisvuoteen 3. Lisätä yhdistyksen tunnettuutta ja näkyvyyttä 4. Vahvistaa YAD ry:n positiivista imagoa: vaikuttaa nuorten mielikuviin ja asenteisiin Lisäksi kampanjasuunnitelman myötä yhdistyksen jäsenyydelle rakennetaan markkinointistrategia, joka toimii ohjenuorana myös pidemmällä aikavälillä. Strategian tarkoituksena on ohjeistaa, miten, missä ja milloin jäsenyyttä tarjotaan, mitä jäsenyys tarkoittaa ja kuinka se liitetään yhdistyksen eri toimintakokonaisuuksiin. Lisäksi annetaan vastaus siihen, mihin jäsenyydellä otetaan kantaa. Jäsenhankintakampanjan myötä toimiviksi havaittavat käytännöt ja keinot hyödynnetään myös jatkossa osana YAD ry:n jäsenhankintaa sekä muuta viestintää.

5 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset: painopisteenä vuotaiden ikäryhmä -> Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on suunnattu ja suunnataan yhä enenevässä määrin alle 18-vuotiaille, kohdennetusti vuotiaille nuorille. Riskiryhmien nuoret Riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joiden käsitys huumeista saattaa olla myönteinen ja asenne ehkäisevää huumetyötä kohtaan kielteinen. Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on normaalia suurempi riski altistua päihteidenkäytön vaikutuksille, kuten underground-piireissä liikkuvat nuoret. Underground-piirillä tässä tarkoitetaan rock- ja rave-musiikkipiirejä sekä erilaisia harraste-alakulttuureita. Jäsenistö, sekä entiset jäsenet Nuorten parissa työskentelevät tahot (esimerkiksi perheet, koulut, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät) Nimettömät narkomaanit sekä muut päihdealan järjestöt (esimerkiksi Terveyden edistämisen keskus ry, Irti huumeista ry, Elämä on parasta huumetta) Hoitopaikat Kunnat ja kaupungit, kuntien nuoriso- ja sosiaalityö: nämä tärkeitä sidosryhmiä erityisesti toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla Nuorisotoimet (esim. nuorisovaltuustot) Koulut, oppilaitokset -> nämä osittain myös yksi kohderyhmä Jäsenhankintakampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa. Ryhmät ovat välillisesti myös kampanjan kohderyhmiä, mutta vaihdantasuhde näihin ryhmiin on korostetusti kaksisuuntainen.

6 6 Rahoittajat (esimerkiksi RAY, apurahaa myöntäneet säätiöt) Yhdistysten on markkinoitava itseään tärkeää työtä tekevänä ja tukemisen arvoisena. Tiedon välittäminen jäsenhankintakampanjasta yhdistyksen rahoittajille on YAD ry:lle mahdollisuus osoittaa olevansa tuen arvoinen ja toimintansa tuottavan tulosta. YAD ry saa osan rahoituksestaan lahjoituksina yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, mutta lahjoittajien joukkoa vaikea määritellä niin, että heitä voitaisiin kampanjan etenemisestä tiedottaa. Tiedottaminen rahoittajien suuntaan hoidetaan päivittämällä tarvittava tieto kampanjan etenemisestä YAD ry:n kotisivuille. Mikäli resurssit antavat myöden, kokoaa YAD ry sidosryhmistään ja yhteistyökumppaneistaan oman sidosryhmärekisterinsä eli tiedotuslistan, jonka avulla yhteistyökumppaneita pystyttään säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa kampanjan aikana, tiedottamaan uutiskirjeen muodossa. Uutiskirjeen sisältö voidaan muokata jäsenkirjeen pohjalta. Mitä sanotaan? Välitetään viestiä huumeettomien elämäntapojen mielekkyydestä Kampanjalla pyritään viestimään YAD ry:n ydinsanomana toimivaa viestiä huumeettoman elämäntavan mielekkyydestä. Samassa tuodaan esiin, että YAD ry ja erityisesti YAD ry:n jäsenyys tarjoavat mahdollisuuden ja puitteet huumeettomalle elämälle. Korostetaan myös, että jäsenyydellä on mahdollisuus tuottaa hyötyä ja iloa paitsi itselle, myös muille. Sanoma puetaan ihmetystä aiheuttavaan ja kysymyksiä herättävään tunnuslauseeseen eli sloganiin. Sloganin tarkoituksena on herättää ihmisissä halu saada lisää tietoa. Halu johtaa toimintaan, joka ohjaa ihmisen tarvitsemansa tiedon lähteelle. Kampanjan sloganina toimii lausahdus KIINNOSTAVATKO HUUMEET? NIIN MEITÄKIN! Jo aiemmin yhdistyksen materiaaleissa käytetty tunnuslause on kokemusten perusteella tehokas ja toimiva ratkaisu myös tulevan jäsenhankintakampanjan tunnuksena.

7 7 Miten sanotaan? Otsikointiehdotuksia: "Piri pinnassa?" "Pistät sä pahakses?" "Piikki lihassa?" "Puhtaat jauhot pussissa?" "Älä hapota, ala YADIttaa!" "Älä Spiidaa,Vedä Yadii!" "Sus on ainesta." "Ei oo käyttist." Onks käyttist? Piri pieni pyörittää? Totta vai TaBua? Ala välittää! Mistä sä välität? Pää pilvessä? vai jalat maassa? Esimerkiksi: Kampanjan aikana esitettävät mielipideväittämät voidaan nimetä kysyvästi: esimerkiksi mielipidekyselyn otsikkona voi olla kysymys Väitätkö vastaan!?. Kohderyhmä voidaan haastaa osallistumaan provosoiden, esimerkiksi Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa tosiasiaa. Vastaa, ja osallistut arvontaan tyyppisesti. Tärkeintä sanomien kohdentamisessa on korostaa YAD ry:n tyyliä sekä toimintamalleja, jotka halutaan tehdä tutuiksi kampanjan kohderyhmille. Kampanjan tunnuslause tukee YAD ry:n tyyliä ja toimintatapoja sekä tiedotustoiminnasta tuttua tapaa jättää lopulliset johtopäätökset ja valinnat ihmiselle itselleen. Tyylin ja toimintatapojen korostamiseksi sanomalle luodaan myös näyttävä ja yhtenäinen visuaalinen ilme, joka toimii saumattomasti yhteen toimintaan kehottavan sloganin kanssa. Osaksi visuaalista ilmettä ehdotan kampanjalle omaa logoa tai vaihtoehtoisesti kampanjamaskottia. Logo/maskotti on monin tavoin sovelluskelpoinen elementti, joka myös tukisi kampanjasanoman muokattavuutta. Logoa/maskottia voitaisiin käyttää jaettavan kampanjamateriaalin pääelementtinä, ja lisäksi sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös internet-markkinoinnissa, esimerkiksi lisäämällä kuvaa logosta/ maskotista erilaisiin kuvapalveluihin. Visuaalisesti tuettava kampanjaviestintä välittää ydinsanomaa: Tiedottaen, EI VALISTAEN: välitetään kampanjaa ja päihteettömyyttä koskeva tieto neutraalissa muodossa, kohderyhmälle räätälöitynä. Tuodaan esiin useita eri näkökulmia ja jätetään lopullisen johtopäätöksen tekeminen yksilölle itselleen. Käytännönläheisesti: mennään sinne missä nuoret ovat, esimerkiksi harrastusten pariin Herätellen, huumorilla, ironisoiden: muotoillaan asia helposti vastaanotettavaksi herätellen ja humorisoiden. Esimerkiksi: Huumeesi saattavat olla jonkun perseestä Kysyen, kyseenalaistaen, kantaaottavasti ja kärjistäen: haastetaan ihmiset pohtimaan päihteettömyyttä ja päihdeasioita, osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä. Esimerkikisi: Kiinnostaako huumeet? Niin meitäkin!, Kuolema kuittaa huumevelat Motivoiden ja provosoiden: Kehotetaan kohderyhmää tarpeen vaatiessa suoraan toimintaan, esimerkiksi Toimi tänään!, Haasta kaverisi! tyyppiset huudahdukset tai hyödynnetään viestinnässä provokaation keinoja, kuten: Vedä käteen, älä suoneen! Pysäyttäen: kampanjan visuaalisuus ja slogan toimivat pysäyttävästi, kysymyksiä herättävästi ja toimintaan motivoivasti (=halutaan lisätietoa) Sanoman erilaisia kerrontakeinoja hyödynnetään jäsenhankintakampanjassa kokonaisvaltaisesti. Keinoja voidaan käyttää kaikissa valituissa medioissa kullekin markkinointitoimenpiteelle räätälöidysti. Räätälöinti tehdään erilaisin, YAD ry:n tyyliä tukevin otsikointikeinoin.

8 8 Toimenpiteet: Media- eli jakelustrategiassa määritellään, mitä markkinointikanavia eli viestin välittämisen väyliä kampanjassa käytetään. Lisäksi selvennetään, kuinka eri kanavat painottuvat kampanjan markkinoinnissa ja miten ne liitetään osaksi muita markkinointitoimenpiteitä. Panostetaan erityisesti verkkomarkkinointiin ja toimintaan YAD ry:n Facebook- ja Irc-galleria yhteisöissä sekä näiden palveluiden ympäristöissä yleensä. Irc-galleriassa käytössä on vain staattinen yhteyssivu, sillä kommentointi ja mainostaminen yhteisössä on kielletty. Facebook-yhteisössä käyttöön otetaan YAD ry:n olemassa olevan ryhmän lisäksi kampanjalle luotava fanisivu. Lisäksi jalkaudutaan aatteellisille, päihde- ja huumausaine aiheisille sekä päihdetyön piirissä vaikuttaville keskustelufoorumeille. Resurssien mukaan mennään myös nuorten suosimille muille sivustoille, esimerkiksi Habbo-hotelli -ympäristöön. Osallistutaan YAD ry:n ideologiaa sivuavaan julkiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, otetaan kantaa ajankohtaisiin huumausaineasioihin, ja tuodaan esiin uusia näkökulmia useissa eri medioissa. Ei erillistä massamedioille suunnattua tiedotustoimintaa itse kampanjasta. Nostetaan kampanja esiin, mahdollisuuksien mukaan, kampanjasta erillisten kannanottojen ja vetoomusten sekä käytävän julkisen keskustelun avulla. Tiedottamisen pääpaino sidosryhmä- ja paikallisessa sekä alueellisessa tiedottamisessa Pääkanavina toimivat: Sosiaaliset mediat (yhteisöt, verkostot, keskustelufoorumit, yhteistyössä päihdealan muiden toimijoiden kanssa ylläpidettävä päihdefoorumi, mahdolliset blogit, henkilökohtaisen kontaktit eri verkostoissa) Massamedia (lehdistö, radio, tv: mielipidekirjoitukset, kannanotot, vetoomukset) Päihdealan tapahtumat ja koulutukset (terveys- ja päihdealan oimijat, päättäjät) Otetaan mobiilikanava osaksi kampanjaa: mahdollisuus liittyä jäseneksi tekstiviestillä

9 9 Mitä medioita? Internet: YAD ry:n kotisivut: sivujen yhteyteen luodaan kampanjalle oma alasivusto, jossa kootusti tarvittavat tiedot itse kampanjasta, YAD ry:n jäsenyydestä sekä liittymisestä jäseneksi. Lisäksi kampanjasanoma ja kampanjabanneri lisätään kotisivujen etusivuille, liittyminen jäseneksi tapahtuu kotisivujen kautta ja tarjolla ovat myös päihdetietoutta sisältävät tietopankit. Yhdistyksen muiden projektien nettisivut, kuten DanceWise ja Huumeboikotti -sivustot: sivuille lisätään kampanjabanneri Toimintasuomi-portaali: Kyseessä on huumealan järjestöjen yhteisportaali, jossa on tietoa päihdealan järjestöjen toiminnasta, tapahtumista ja vapaaehtoistyöstä. YAD ry:ltä tulee portaaliin oma profiili, josta löytyy tiedot tulevista tapahtumista, kampanjasta sekä itse yhdistyksestä. Myös kampanjabanneri lisätään profiilin Irc-galleria: käytössä YAD ry:n oma yhteisö, jossa viestintäkanavana staattinen yhteyssivu. Sivulle päivitetään säännöllisesti tietoa kampanjasta. Facebook: Käytössä YAD ry:lle perustettu ryhmä-alusta ja kampanjalle luodaan lisäksi oma fanisivu. Sähköposti: Yleinen yhteydenpito kampanjan toimijoihin hoidetaan pääosin sähköpostitse. Uutiskirjeet, tarvittava tiedotustoiminta ja jäsenkirjeet kulkevat niin ikään sähköpostitse. Tapahtumakalenterit: Lisätään tiedot kampanjan aikaisista tapahtumista toimintasuomi-portaaliin, kaupunkien omiin tapahtumakalentereihin (toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla mahdollisuuksien mukaan), meteli.net palveluun sekä Helsingin Sanomien menokoneeseen, jotka ovat ilmaisia ja yleisiä tapahtumakalentereita. Underground-sivustot/keskustelufoorumit: osallistutaan ja luodaan keskustelua esimerkiksi konemusiikki- ja rave-yhteisöissä sekä -foorumeilla, klubitus.org foorumilla sekä harraste- ja undergroundyhteisöissä Irc-galleriassa ja Facebookissa Yhteistyökumppaneiden internetsivut: Viedään kampanjabanneri esille mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden sivustoille Nettilehdet: Ostetaan mainostilaa, toisin sanoen banneritila esimerkiksi Voima.fi lehden fifi.voima.fi nettilehdestä, City-lehden sivuilta sekä vaihtoehtoisesti Basso- tai Sue-lehden sivuilta Bannerimainonta muiden yhteistyökumppaneiden ja halukkaiden toimesta: Lisätään kampanjabanneri ladattavaksi ja vapaasti käytettäväksi YAD ry:n kotisivuille

10 10 Lehdet: Sanoma- ja paikallis- ja kaupunkilehdet: toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla lehti-ilmoittelu/tiedottaminen oman harkinnan, tilanteen, tarpeiden ja aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi paikallisosastojen yhdyshenkilöt voivat halutessaan ilmoittaa paikallislehdessä paikallisosaston järjestämistä toiminnoista. Valtakunnallinen lehdistö: ei varsinaista tiedotustoimintaa tai lehtimainontaa itse kampanjasta valtakunnallisella tasolla (sanoma-, päivä- ja aikakauslehdissä) Kampanja voi saada näkyvyyttä huumetyön piirissä ilmestyvissä sidosryhmien yhteisö- ja järjestölehdissä sekä yhteistyökumppaneiden muissa julkaisuissa (Tiimi-lehti, Tekry:n Promo-lehti) mikäli kampanjan aikana sidosryhmille välitettävä tieto on kohteelle merkittävää. Tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö: Pidetään asia esillä siellä, missä ollaan muutenkin. Käytännössä tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö toteutetaan pääosin YAD ry:n toimintaan kiinteästi kuuluvan infopistekonseptin avulla. Toimintamuodot: Infopistetoiminta: infopisteet tapahtumissa, kuten discoissa, messuilla ja nuorisotapahtumissa Festarikiertue: järjestetään infopiste eri festivaaleilla. Kesän aikana tavoitteena kiertää 20 festivaalitapahtumaa. Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat, kuten Value Life -tapahtuma, Music Against Drugs kiertue sekä valtakunnalliset päihdepäivät: osallistutaan tapahtumiin YAD ry:n omalla infopisteellä YAD ry:n omat musiikkitapahtumat, tapaamis- ja koulutustilaisuudet, kuten DanceWise projektin Side-effect bileet ja päihdefoorumit: jaetaan kampanjamateriaalia osana tapahtumia ja tilaisuuksia Paikallisosastojen toiminta ja kokoontumiset, joita ovat erilaiset harrastehetket, nuorisotapahtumat, illanvietot sekä yhdyshenkilöpäivät: jaetaan kampanjamateriaalia toiminnan ohessa Kevään yhdyshenkilöpäivät: Markkinoidaan kampanja paikallisosastojen yhdyshenkilöille, ja järjestetään workshop, jossa ideoidaan mahdollisia rekrytointitempauksia, joita paikallisosastot voivat järjestää resurssiensa ja oman harkinnan mukaan. Street Team toiminta: Liitetään Street Teamille annettava tehtävät osaksi kampanjan toteutusta

11 11 Sosiaalisissa medioissa osallistetaan jäsenet ja kohderyhmät markkinointiin ja kampanjan toteutukseen sekä tarjotaan erilaisia toimintamahdollisuuksia (Facebook, Irc-galleria, keskustelufoorumit) Sähköinen rekrytointikortti: lisätään kampanjasivustolle, Facebook-yhteisöön ja Irc-gallerian yhteyssivulle ladattavaksi sähköinen rekrytointikortti. Korttia voidaan käyttää myös tarpeen vaatiessa tiedostusvälineenä Mobiilimarkkinointi: Otetaan jäseneksi tekstarilla! malli käyttöön Massamediat: Otetaan kantaa ajankohtaisiin päihdeasioihin, osallistutaan julkiseen keskusteluun, esitetään eri näkökulmia ja vedotaan päätöksentekijöihin -> kasvatetaan YAD ry:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Ei varsinaista mediatiedottamista valtamedioille itse kampanjasta, mutta kuljetetaan kampanjaa mukana eri medioissa (pääosassa massamediat) tehtävien yleisten kannanottojen, vetoomusten ja käytävän julkisen keskustelun yhteydessä, mahdollisuuksien mukaan Paikalliset ja alueelliset mediat sekä lehdistö: paikallisosastojen ja toimistopaikkakuntien henkilöstö voi tiedottaa/ilmoittaa oman paikkakuntansa YAD -tapahtumista ja tapaamisista paikallislehdissä oman harkinnan ja aktiivisuuden mukaan sekä tarpeen vaatiessa Sidosryhmätiedottaminen: välitetään tärkeimmille sidos- ja yhteistyöryhmille tietoa kampanjan etenemisestä siten, että tieto on saatavilla YAD ry:n kotisivuilla. Resurssien puitteissa tietolähteenä myös uutiskirje. Saavutetaan mahdollisesti näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden yhteisölehdissä ja/tai julkaisuissa sekä toimijoiden internet-sivuilla. Tuodaan ilmi, että yhdistys on tukemisen arvoinen ja edistää kampanjalla tärkeätä tehtäväänsä. Henkilökohtainen myyntityö tapahtumisssa, tilaisuuksissa, infopisteillä, yhteistyöhankkeiden yhteydessä sekä oppilaitosrekrytoinnin puitteissa. Jaetaan kampanjamateriaalia ja tietoa yhdistyksen jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumissa voidaan olla mukana myös passiivisesti toimittamalla pelkkä kampanjamateriaali jakoon tapahtumapaikalle, esimerkiksi osana Music Against Drugs kiertueen aikana kouluille järjestettävää teemaviikkoa. Liitetään Street Team toiminta kampanja-aiheisten tehtävien avulla osaksi kampanjaa

12 12 Kilpailut: Järjestetään koko kampanjan kattava haastekilpailu sekä kampanjan aikana kolme tehtävään perustuvaa kilpailua, joihin voi osallistua internetissä tai tarvittaessa toimittamalla kilpailutehtävät YAD ry:n toimistolle. jäsenille kaverihaaste: Liity ja haasta kaverisi jäseneksi, eniten haastettuja kerännyt palkitaan. Kilpailun tarkoituksena sitouttaa sekä nykyiset että uudet jäsenet toimintaan. Kilpailuaika: käynnistämisestä kampanjan loppuun, Voittaja palkitaan mennessä. Kuvakilpailun teemana kysymys Hetken huumama?, ja tehtävänä on ottaa valokuva, joka kuvaa päihteettömyyden iloa. Parhaiten YADia ja kampanjan sanomaa hahmottava kuva palkitaan. Tyylilaji vapaa. Kilpailuaika: Maaliskuu eli Palkitseminen 16.4 mennessä. Tehtävänä suunnitella päihdeaine-aiheinen antimainos, jossa myös YAD esillä. Toteutus A3-kokoisena julisteena, tekniikka vapaa. Palautukset sähköisessä muodossa tai postitse. Kolme YADeinta mainosta palkitaan. Kilpailuaika: Huhtikuu-Toukokuu, Voittaja palkitaan heinäkuun puoliväliin mennessä. Kilpailun nimi: Parasta ANTIAa! valokuvauskilpailu: suunnittelukilpailu: kirjoituskilpailu: Tehtävänä kertoa, kuinka päihteet ovat vaikuttaneet omaan elämään. Kilpailun otsikoidaan esimerkiksi Totta vai tabuja? kysymyksellä. Tekstilaji vapaa (tarinaksi muotoiltu, novelli, runo, pakina ), teksti maksimissaan 1 x A4. Tekstin voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse. Vaikuttavin teksti palkitaan. Kilpailuaika: Loka-marraskuu, Voittaja palkitaan mennessä. HUOMIO! Lisätään tieto kilpailuista internetin eri kilpailusivustoille, kuten ja -palveluihin. Näin parannetaan YAD ry:n näkyvyyttä, tunnettuutta ja YAD ry:n kotisivujen löydettävyyttä. Liitetään kilpailutietojen yhteyteen YAD ry:n kampanjasivuston linkki, josta kilpailuohjeet ja kampanjan sekä jäsenyyden tiedot löytyvät kootusti. Kun käyttäjä hakee YAD ry:n nimellä tietoa esimerkiksi Google-hakupalvelun avulla, tunnistaa hakupalvelu kilpailusivustoille lisätyt tiedot nimen sekä nettiosoitteen perusteella. Käyttäjät saavat näin tiedon kilpailusta ja kampanjasta. Kampanja ja YAD ry saavat vastaavasti näkyvyyttä kilpailujen avulla.

13 13 Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset: Liittymällä YAD ry:n jäseneksi tiettynä aikana kampanjaa, liittyjälle tarjotaan ajankohtaan sidottuja etuisuuksia. Etuisuuksia ovat normaalia pienempi jäsenmaksu, liittymislahjat sekä yllätyspalkinnot. Tarjoukset: Käynnistymistarjous: sinä ja kaksi kaveriasi voitte nyt liittyä YAD ry:n jäseniksi yhden jäsenmaksun hinnalla, tarjous voimassa 2 viikkoa Pääsiäinen: liity jäseneksi nyt luvassa yllätyspalkinto! Lähetetään jäseneksi liittyneelle YAD ry -starttipaketin lisäksi jokin kampanjamateriaali, esimerkiksi kondomipaketti ja kampanjatarroja liittymislahjana. (materiaalit eritelty myöhemmin) Vappu: Liity YAD ry:n jäseneksi tänään, saat vuoden jäsenyyden hintaan 1,5! Toimi TÄNÄÄN! Tarjous voimassa vain kyseisenä päivänä. Festivaalikiertueen aikana: joka 5. YAD ry:n jäseneksi liittyvä saa yllätyspalkinnon! Liittyminen festivaalikiertueen aikana erityisesti tekstiviestillä, paluuviestinä henkilö saa ilmoituksen jäsenyydestä ja mahdollisesta yllätyspalkinnosta. Festivaalitarjouksen aikana tekstiviestiin eri tunnus, esimerkiksi tekstiviestin alkuun F-kirjain, jolloin festivaalien puitteissa jäseneksi liittynyt erottuu muista tekstiviestitse liittyneistä. Yllätyspalkintoina jaetaan YAD ry:n tuotteita, kuten kasseja, pinssejä, paitoja tai lippuja YAD ry:n musiikkitapahtumiin Pikkujouluetuna marraskuussa: liity nyt jäseneksi ja anna ystävällesi pikkujoululahjaksi kanssajäsenyys. Saat ystäväsi jäsenyyden puoleen hintaan. Kampanja-aikaiset arvonnat: Tarjotaan kohderyhmille mahdollisuus osallistua arvointoihin, joilla pyritään herättämään ja kiinnittämään kohderyhmän motivaatio liittyä YAD ry:n jäseneksi. Arvonnat, ja tehtävät, joiden avulla arvonnat suoritetaan: Esimerkki: Kesäkuun huume: Kannabis Väite: Kannabiksen pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa kykyyn muistaa ja oppia. Väitteiden aiheet poimitaan huumeinfo-korteista. Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa asiaa mielipidekysely. Kyselyssä esitetään kuukausittain vaihtuvaa huumausainetta koskeva väite, johon vastaaja joko väittää vastaan tai jos hän yhtyy mielipiteeseen, tulee hänen kertoa perustelunsa väitteen todentamiseksi. Kyselyn tarkoituksena testata nuorten huumetietoutta sekä asenteita ja näkemyksiä päihdeaineita kohtaa. Vastanneiden kesken arvotaan yksi tuotepalkinto/ kuukausi. Palkintoina kasseja, pinssejä ja kampanjamateriaalia. Mielipidekysely:

14 14 Luovuus puntarissa: Vedä överit! tuunaa kampanjalle uusi look. Leikkimielinen muokkaustehtävä, jossa luodaan kampanjan logolle/maskottihahmolle uusi ilme. Tehdään mallista yksinkertainen, värityskirja -tyyppinen versio, jota käyttäjä voi muokata haluamansa näköiseksi. Arvontaan voi osallistua kampanjasivustolla ja arvonta käynnissä syyskuuhun asti. Arvotaan osallistuneiden kesken palkinto kerran kuussa. Tehtävä on sovellettavissa myös tapahtumamarkkinoinnin ja henkilökohtaisen myyntityön tarpeisiin, sillä muokkaustehtävä voidaan toteuttaa paperiversiona osana infopistetoimintaa. Luovuus puntarissa -äänestys: Kampanjailmeen tuunaajat voivat halutessaan osallistua tuotoksellaan äänestykseen, jossa valitaan paras tuninki. Eniten ääniä saanut tuunaus painetaan viiteen kappaleeseen t-paitoja, jotka ovat äänestyksen palkintoja. Palkitaan suunnittelija sekä neljä äänestykseen osallistunutta. Kuvat tuunatuista logoista/maskottihahmoista liitetään kampanjan omalle alasivustolle, Facebook-yhteisöön sekä mahdollisuuksien mukaan Irc-gallerian YAD-yhteisöön. Annetut äänet lasketaan yhteen ja voittaja valitaan yhteistuloksen perusteella. Äänestysaika: syykuu. Paras tuninki paljastetaan ja arvonta äänestykseen osallistuneiden kesken suoritetaan Voittajat palkitaan kuukauden sisällä. Palaute: Kerätään palautetta kampanjasta Facebook-yhteisössä, kampanjasivustolla, ja kehotetaan palautteen antoon myös Irc-galleriassa. Vastanneiden kesken arvotaan viisi palkintoa. Arvonta suoritetaan 1.12 ja voittajat palkitaan mennessä. Kampanja-aikaiset testit: Ideoidaan leikkimielisiä testejä, joilla kohderyhmä voi testata esimerkiksi omaa päihdeaine-tuntemustaan tai selvittää todellisi päihdeasenteitaan. Testien tarkoituksena on luoda hauskoja hetkiä eli päihteetöntä iloa. Testituloksiin liitetään vastausten perusteella muotoiltava kommentti, joka kertoo, miksi kyseisen henkilön kannattaa liittyä YAD ry:n jäseneksi. Yhdessä testien tuottamat elämykset ja testitulosten antamat liittymisvinkit motivoivat henkilöä tarttumaan YAD ry:n jäsenyyteen. Testejä voi suorittaa Facebook-ympäristössä sekä kampanjan omalla sivustolla. Testit esitellään opuksen sivulla 21, osana Facebook-toimepiteitä.

15 15 Oppilaitosrekrytointi: Vastuu: toiminnanohjaajat (toteutetaan toimistopaikkakunnilla) Kohderyhmä: nuorisotyöhön erikoistuneet ryhmät ja esimeriksi lähihoitajat, sosionomit, ambulanssikuskit ja yhteisöpedagokit. Kohderyhmälle markkinoidaan erityisesti mahdollisuutta osallistua tukitoimintaan, ja markkinoinnissa korostetaan auttamisen mahdollisuutta. Osallistutaan oppilaitosten tarjoamiin esittely- ja infotilaisuuksiin sekä vastataan toiminnanesittelypyyntöihin. Tilanteen mukaan YAD ry voi ottaa itse yhteyttä kouluihin ja tarjota yhdistyksen toimintaa esittelevää esittelytuokiota. Pelkän sanallisen toiminnanesittelyn (kuten yhteisesittelytilaisuus muiden päihdetoimijoiden kanssa, jossa aikaa jokaisella esittelijättä niukasti) yhteydessä jaetaan kampanjamateriaalia, ja kerrotaan korostetusti jäsenyydestä sekä jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Mikäli tilaisuudessa on mahdollista järjestää myös toimintaa (esimerkiksi esittelytilaisuus tietylle opiskelijaryhmälle), ohjelma voi olla seuraavanlainen: Rastirata: Alkuun kerrotaan perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja YAD ry:stä. Selvennetään, mitä YAD ry:n jäsenyys tarkoittaa, kuinka jäseneksi voi liittyä ja millaisia toimintamahdollisuuksia jäsenille tarjotaan. Alkuinfoa seuraa toiminnallinen osuus, joka on neljä rastia sisältävä toimintarata. Rasti 1 (Tieto): Testaa huumausainetietosi. Laaditaan 15 kysymystä sisältävä tietotesti, jossa vastaus valitaan valmiista vaihtoehdoista. Rasti 2 (Tuki): Esitetään viisi erilaista tilannetta, joissa päähenkilönä on tukea eritavoin tarvitseva henkilö. Tehtävänä on selvittää, kuinka kussakin tilanteessa tulisi toimia, jotta henkilö saa tarvitsemansa avun. Esimerkiksi tilanne 1: Törmäät kadulla teiniikäiseen nuoreen, joka on sekavan oloinen, olemukseltaan epäsiisti ja näkee hallusinaatioita. Miten toimit? Tilanne 2: Ystäväsi on käyttäytynyt pidemmän aikaa oudosti. Hän on jatkuvasti hermostunut, kädet tärisevät ja kasvot ovat kalpeat. Hän valittaa myös jatkuvaa kylmyyttä. Luulet ystäväsi saaneen flunssaviruksen, mutta kuuletkin ystäväsi kokeilleen huumeita. Kuinka toimit? Rasti 3 (Vaihtoehtoinen toiminta): Ratkaise älypeli/opettele ohjeenmukainen liike Diabollolla Rasti 4: (Vaihtoehtoinen toiminta): Tee itsellesi kampanjapinssi Rastirata suoritetaan pienryhmissä. Lopuksi toiminnanohjaaja voi todeta, että tätä on YAD ry:n toiminta käytännössä, asiallista hauskaa ilman päihteitä. Osana oppilaitosrekrytointia viedään tieto kampanjasta myös ala-sekä yläasteille Music Against Drugs -kiertueen ja sen myötä järjestettävän kouluviikon kautta. Liitetään kampanjamateriaalia mahdollisuuksien mukaan osaksi muuta kouluille lähetettävää materiaalia.

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012 1 Ehdokkaan opas Kunnallisvaalit 2012 2 3 Sisällysluettelo Ehdokkaan kampanjan lyhyt muistilista Hanki perustiedot aiemmista vaaleista, omasta kotikunnastasi, kunnallisesta päätöksenteosta ja Keskustan

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Animalian aktiivien toimintaopas

Animalian aktiivien toimintaopas Animalian aktiivien toimintaopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta 4 2.1 Mikä on Animalia? 4 2.2 Animalian toimintaperiaatteet 4 2.3 Animalian päätöksentekorakenne 6 2.4 Miten Animalia

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot