PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä"

Transkriptio

1 PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

2 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTAJA TOIMEKSIANNON KOHDE TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) JA AJANKOHTA TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA RAKENNESELVITYKSET HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET PAH analyysi PCB analyysi Raskasmetallianalyysi Mineraaliöljyanalyysi Muut näytteet Mikrobinäytteet TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

3 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 3(12) TOIMEKSIANTAJA Jykes Kiinteistöt Oy Kivääritehtaankatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Ulla Maija Valtonen s posti ulla p TOIMEKSIANNON KOHDE Kankaan paperitehdas, Jyväskylä, vanhempi osa, PK2 Kympinkatu Jyväskylä 3 TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA Tutkimusten tavoitteena oli tehdä rakenneselvityksiä ja selvittää pistokokein alustavasti terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden esiintymistä rakenteissa. Alueen vanhimmat rakennukset ovat valmistuneet 1870 luvulla. Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa vuonna Tutkimuksia tehtiin alla olevan pohjakuvan osoittamalla alueella eri kerroksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

4 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 4(12) TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) ja AJANKOHTA Sirate Oy Alasinkatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Harri Anttila s posti p Tutkimuksissa olivat mukana myös Sami Oksanen p , Sirate Oy Alpo Ilmarinen p , Sirate Oy Kenttätutkimukset suoritettiin ja TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Tutkimuksessa haitta ainenäytteet pyrittiin ottamaan kohdista, jotka edustavat rakenneosaa mahdollisimman hyvin. Näytteenottokohtia ja paikkoja arvioitiin alustavalla käynnillä, jossa mukana oli tilaajan edustaja Ilkka Riissanen Jykes Kiinteistö Oy:stä. Tässä tutkimuksessa tehdyt näytteenotot on otettu osin tilaajan pyytämistä kohdista pistokoeluontoisina otantoina. Tutkimukset eivätkä kerro rakennuksen tilasta kokonaisuudessaan. Haitta ainenäytteitä otettiin lattia ja seinärakenteista laboratoriotutkimuksia varten. Näytteistä on analysoitu PAH, PCB, raskasmetalli ja öljyhiilivedyt. Lisäksi otettiin näytteitä mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi. Rakennuksen eri rakenneosiin tehtiin avauksia ja porauksia rakenteiden selvittämiseksi. Rakenteiden tarkastuskohdat on merkitty pohjakuviin RT Merkintä RT tarkoittaa rakenteen tarkastusta. Näytteet on lähetetty tutkittavaksi WSP Finland Oy:lle. Näytteiden tarkemmat tutkimusmenetelmät on esitetty liitteissä olevissa analyysivastauksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

5 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 5(12) Näytteiden tiedot ja tehdyt laboratorioanalyysit on esitetty taulukossa 1. Tilojen näytteenottokohdat on esitetty pohjakuvissa NOK Merkintä NOK tarkoittaa näytteenottokohtaa. Menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa. Taulukko 1. Näytteenottotilat ja niistä otetut näytteet. Näyte numero Rakenne Analyysi 3. kerros NOK 1. Lattia, betoni PCB / öljy NOK 2. Lattia, betoni PCB NOK 3. Lattia, betoni PCB / öljy 2. kerros NOK 4. Lattia, betoni Öljy NOK 5. Lattia, betoni Öljy NOK 6. Lattia, vedeneriste PAH 1. kerros NOK 7. Lattia, betoni PCB, öljy NOK 8. Seinä, maali PCB, RM NOK 9. Seinä, vedeneriste PAH Kellarikerros NOK 10. Pilari, betonia Öljy NOK 11. Pilari, betonia Öljy NOK 12. Lattia, vedeneriste PAH NOK 13. Seinä, vedeneriste PAH NOK 14. Lattialla olevaa nestettä Öljy + muut tarkastelu PCB = Polyklooratut bifenyylit, PAH = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt RM = Raskasmetallit 6 OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään, että rakennuttajalla on velvollisuus ennen toimenpiteiden aloittamista selvittää työmaahan liittyvät vaara ja haittatekijät sekä huolehtia siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle (VNa 205/2009). Jätteiden käsittelyssä noudatetaan ensisijaisesti ympäristöviranomaisten ohjeita. Purkutöiden yhteydessä purkujäte lajitellaan siten, ettei raja arvojen ylittäviä määriä haitta ainetta sisältävää jätettä sekoiteta muuhun jätteeseen. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi oppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) on muun muassa esitetty jätelainsäädännön säännöksiä materiaalien käsittelyn ja sijoittamisen periaatteista. Kaatopaikkasijoitukselle on esitetty kelpoisuuskriteerit valtioneuvoston asetuksessa 202/2006. Rakennusteollisuuden Keskusliiton julkaiseman ohjeen kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta RATU PAH yhdisteiden kokonaismäärän ollessa SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

6 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 6(12) yli 200 mg/kg käsitellään materiaali ongelmajätteenä ja purkutyö tehdään alipaineistettuna ja työntekijöiden on käytettävä suojaimia. Suositus perustuu SAMASE hankkeessa saatuihin tuloksiin (Saastuneet maa alueet ja niiden käsittely Suomessa). Raskasmetalleja yli raja arvojen sisältävät materiaalit tulee toimittaa ongelmajätteitä vastaanottavaan toimipisteeseen (raja arvot välillä mg/kg). Raja arvon 50 mg/kg ylittävä PCB materiaali on käsiteltävä ongelmajätteenä (VNp 711/1998). Maa ainesjäte erien kaatopaikkasijoituksen (tavanomaisen jätteen kaatopaikka) enimmäispitoisuusarvosuositus mineraaliöljylle (C10 C40) on 2500 mg/kg. 7 RAKENNESELVITYKSET Tutkimukset on tehty eri kerroksista alla olevan taulukon mukaisesti. Rakenneavauskohdat RT 1 RT 19. Kohdat on merkitty pohjakuviin. Taulukko kerros RT 1: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 2: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 2. kerros RT 3: RT 4: RT 5: RT 6: Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Vinyylilaatta Vaneri 20 mm Kivivilla 50 mm + koolaus Musta liima osittain (asbestia*) Betoni (porattu 100 mm betonin pinnasta) Vinyylilaatta Musta liima (asbestia*) Betoni (porattu 120 mm betonin pinnasta) Betoni 200 mm Maali Betoni 120 mm Hiekka Betoni RT 7: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 8: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 1. kerros RT 9: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) Seinän vahvuus noin 430 mm Ikkunan alla ei korkki tai muuta eristettä RT 10: Alapohja: Betoni 190 mm Alustäyttö, hiekka SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

7 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 7(12) RT 11: Lattiarakenne (välipohja): Betoni (porattu muutamaan kohtaan reiät 240 mm asti) Ei havaittu alapuolella näkyvistä öljyvuodoista merkkejä. RT 12: Lattiarakenne Betoni (porattu betonin pinnasta 150 mm) (välipohja): RT 13: Ulkoseinärakenne: Maali Rappaus, 35 mm Tiiliseinä 185 mm Pikieristys Betoni RT 14: Lattiarakenne Betoni 170 mm (välipohja): Kellarikerros RT 15: Alapohja: Betoni 120 mm Alustäyttö, hiekka RT 16: Seinärakenne (maanvastainen): Rappaus 50 mm Ilmatila 30 mm Betoni RT 17: Alapohja: Betoni 60 mm Vedeneriste Betoni 100 mm Alustäyttö hiekka RT 18: RT 19: Seinärakenne (maanvastainen): Seinärakenne (maanvastainen): * sisältää mahdollisesti asbestia Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Rakenteen tarkastus RT 13. Nestenäytteet NOK 14. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

8 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 8(12) HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET 8.1 PAH ANALYYSI PAH analyysin tulokset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. PAH analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PAH analyysitulokset Bentso(a)pyreenipitoisuus mg/kg PAH 16 kokonaismäärä, mg/kg 2. kerros NOK 6. Keittiö Vedeneriste, Lattia < 2,0 < kerros NOK PCB ANALYYSI 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolelta Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Kellarikerros NOK 12. Pohjakerros Vedeneriste, lattia < 2,0 < 30 NOK 13. Pohjakerros Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. PCB analyysin tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. PCB analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PCB analyysitulokset, mg/kg 3. kerros NOK kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta Betoni, lattia < 50 NOK 2. Betoni, lattia < 50 NOK 3. Betoni, lattia < kerros NOK 7. Betoni, lattia < 50 NOK 8. Maali, seinä < 50 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

9 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 9(12) RASKASMETALLIANALYYSI Näytteenottokohdasta 8 maalista tehtiin PCB analyysin lisäksi raskasmetallianalyysi, joidenka tulokset on esitetty taulukossa kerros NOK 8. Maali, tasoite Lyijy Eloho pea < 5 < 5 < 1 < 10 < 10 < < < 10 < 0,4 Näytteet eivät ylitä ongelmajäteraja arvoa. 8.4 MINERAALIÖLJYANALYYSI, HIILIVEDYT C10 C40 Mineraaliöljyanalyysitulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5. Raskasmetallianalyysien tulokset Näytenumero Antimoni Arseeni Kadmium Koboltti Kromi Kupari Nikkeli Vanadiini Sinkki Taulukko 6. Näytenumero 3. kerros NOK MUUT NÄYTTEET Tila Näytteenottokohta C10 C21 mg/kg 2. kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta C22 C40 mg/kg C10 C40 mg/kg Betoni, lattia NOK 3. Betoni, lattia kerros NOK 4. Betoni, lattia < NOK 5. Betoni, lattia kerros NOK 7. Betoni, lattia < Kellarikerros NOK 10. Pohjakerros Betoni, pilari < NOK 11. Pohjakerros Betoni, pilari < Maa aineksen ongelmajäteraja arvo yleisesti 2500 mg/kg. Pohjakerroksen lattiapinnoilla olevasta nesteestä tutkittiin mineraaliöljyt. Nesteessä havaittiin olevan pieniä pitoisuuksia öljyjakeita. Vedessä olevat ruskea aines koostuu todennäköisimmin humuksesta ja raudasta. Mikroskopoinnissa havaittiin rihmamaisia rakenteita, joka viittaa homeisiin. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

10 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 10(12) MIKROBINÄYTTEET Mikrobinäytteet otettiin 3. kerroksen katon betonipinnasta (näyte M1), 2. kerroksen seinäpinnalta (näyte M2) ja 1. kerroksen PK2 hallin seinäpinnalta (näyte M3). Näytteenottokohdat on merkitty pohjakuviin vihreällä. Näytteet on otettu yleisnäytteinä ja näytteenottokohdissa on ollut nähtävissä kosteusvauriojälkiä. Kaikissa näytteissä on viitteitä kosteusvaurioiden aiheuttamista haitallisista mikrobeista. 9 TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA 3. kerros 3. kerroksen betonilattiapinnoilta ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Lattian betoninäytteissä oli näytteenottokohdilla 1 ja 3 havaittavissa selvästi öljyyhdistepitoisuuksia (4895 ja 2910 mg/kg). Yläpohjan alapinnan näytteessä vesikaton vuotokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. 2. kerros Keittiön lattian vedeneristeessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betoninäytteiden mineraaliöljypitoisuudet olivat alle suositellun ongelmajäterajaarvon 2500 mg/kg. Ulkoseinän näytteessä vauriokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

11 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 11(12) kerros 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolella olevan tilan seinän vedeneristenäytteessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betonilattiassa ja seinän maalinäytteissä ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Seinän maalinäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat myös alhaiset. Seinän mikrobinäytteessä oli heikko viite mikrobivauriosta. Lattiabetonin mineraaliöljymäärä oli pieni. Kellarikerros Pergamenttihallin kellarin pilareissa on kohtalainen öljy yhdistepitoisuus (3000 mg/kg). Öljyä ei havaittu yläpuolelta poratuissa betonirakenteissa. Öljyn alkuperänä todennäköisesti on kohdan yläpuolella oleva entinen voiteluainepiste ja/tai koneista ja laitteista päässeet aineet. PK2 hallin kellarin pilarin näytteessä on havaittavissa selvästi korkeampi öljyyhdistepitoisuus (24000 mg/kg). Kellarikerrokseen pääsevässä vedessä on öljyjäämiä, jotka ovat todennäköisesti sekoittuneet rakennuksen tuotannossa käytetyistä öljyistä. 10 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksessa ja aiemmissa tutkimuksissa saatuja haitta ainetietoja ja rakenteiden rakennetietoja tulee tarkastella rakennuksen käyttötarkoitusta ja peruskorjausta suunniteltaessa. 3. kerroksen lattian betoninäytteissä havaittujen öljyhiilivetyjen esiintyminen vaikuttaa erityisesti saneeraustöihin. Yleisesti öljyhiilivetyjen pitoisuusraja arvon 2500 mg/kg ylittävät jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle öljyisenä materiaalina. Toimistotyyppisiä tai sen tasoisia tiloja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota öljy yhdisteitä sisältäviin lattioihin. Muun muassa lattiapintoja pinnoitettaessa tulee huomioida mahdolliset sisäilmaan muodostuvat epäpuhtaudet. Kellarikerroksen pilareissa ja välipohjassa havaittujen öljyesiintymien vuoksi tilat on syytä eristää muista tiloista. Kellaritilojen läheisyydessä olevien tilojen käyttötarkoituksen mukaan tulee tehdä kellaritilojen tarvittavat saneeraukset. PK2 hallin kellarissa havaitussa vedessä on öljyjäämiä. Veden pääsy rakenteisiin johtuu todennäköisimmin ulkopuolisista salaojien puuttumisesta tai puutteellisesta SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

12 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 12(12) toiminnasta. Veden tulon estämiseksi tulee rakennuksen ulkopuolelta avata rakenteita asian tutkimiseksi. Rakennuksessa on havaittavissa paikka paikoin eriasteisia kosteudesta johtuvia vaurioita. Mikrobinäytteiden perusteella vauriokohdilla on haitallista mikrobikasvua, mikä on luonnollista pitkään kastuneina oleville rakenteille. Rakennuksessa havaittuja vaurioita on syytä tarkastella erikseen tehtävillä kuntotutkimuksilla ennen peruskorjaukseen ryhtymistä. Jyväskylässä Harri Anttila rakennusterveysasiantuntija, rkm LIITTEET pohjakuva, näytteenotto ja rakennetarkastuskohdat valokuvat analyysivastaukset SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

13 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 3 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus RT 1 NOK 1, lattia PCB / öljymääritys Mikrobinäyte 1 RT 2 NOK 3, lattia PCB / öljymääritys NOK 2, lattia PCB / öljymääritys

14 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 2 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 4, lattia, öljymääritys RT 5 Mikrobinäyte 2 RT 4 NOK 6, lattia, PAH RT 7 NOK 5, lattia, öljymääritys RT 6 RT 8 RT 3

15 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 1 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 9, seinä, PAH RT13 RT14 Mikrobinäyte 3 NOK 8, seinä, PCB RT12 NOK 7, lattia, PCB, Öljy RT11 RT 9 RT 10

16 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, pohjakerros NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 10, pilari, Öljy RT15 RT16 NOK 11, pilari, Öljy RT17 NOK 12, lattia, PAH RT18 RT19 NOK 13, seinä, PAH NOK 14, vesinäytteet 2 kpl

17 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä VALOKUVAT, Kangas, PK2 Kuva 1. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Lattiapintana maali. NOK2, lattia, PCB. Kuva 2. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Mikrobinäyte 1 katosta.

18 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 3. Pergamenttihallin yläpuolella olevia tiloja 3. kerroksessa. Kuva 4. Kuvan 3 osoittaman tilan kattorakennetta. Alapinnassa rapattua lastuvillalevyä.

19 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 5. Rakenteen tarkastuskohta RT 12 lattia ja RT 9 seinä. Kuva 6. Rakenteen tarkastuskohta RT 10.

20 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 7. Rakenteen tarkastuskohta RT 14 ja NOK 7 (PCB, Öljy). Kuva 8. Rakenteen tarkastus RT 13 ja NOK 9 seinä (PAH vedeneristeestä).

21 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 9. Painepumppuhuone 2 krs, rakenteen tarkastus RT 7. Kuva kerroksen välitilan seinästä otettiin mikrobinäyte 2.

22 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 11. Laboratorion lattiaa. Ei vedeneristettä. Kuva kerroksen välipohja RT 5, 200 mm

23 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 13. Lattianäyte 3 krs; NOK 2 (PCB) Kuva kerroksen lattianäyte NOK 3 (PCB ja öljy).

24 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen lattianäyte NOK 1 (PCB ja öljy). Kuva krs rakenteen tarkastus RT 1.

25 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen seinä NOK 8 (mikrobit ja PCB maalista). Kuva 18. Pergamenttihallin kellarin pilarinäytteet NOK 11 (Öljynäyte).

26 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 19. Yleiskuvaa mineraaliöljyllä saastuneista pilareista. Kuva 20. Yleiskuvaa PK2 hallin seinä ja kattorakenteista.

27 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 21. Veden tulvimista kellaritilassa. Kuva 22. Vettä portaikossa.

28 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 23. Kellaritilaa. Kuva 24. Muotti välipohjarakenteessa.

29 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 25. Kellaritilassa vettä. Kuva 26. Pergamenttihallin kellarin maanvastaisessa seinässä vedeneristys NOK 13 (PAH).

30 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 27. Pergamenttihallin kellarin maanvastainen seinä tarkastettiin RT 19.

31 L:\0009_TUTKIMUS\1_LABORATORIO\03_Valmiit\5472\5472, Kangas, Sirate Oy, Mall: PAH.doc Allmän - Stående dot ver 1.0 Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PAH/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) PAH-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmä Tulokset Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PAH-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/ ottopaikka Bentso(a)pyreenipitoisuus [mg/kg] ko- PAH-16 konaismäärä [mg/kg]* 6. vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PAH-yhdisteiden summapitoisuus. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella. Toimenpiteet Näytteet 6, 9, 12 ja 13 eivät ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eivätkä ne sisällä kivihiilipikeä. Näytettä vastaavan materiaalin purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte voidaan hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

32 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PCB/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) PCB-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmät Tulokset Toimenpiteet Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PCB-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/näytteenottopaikka PCBpitoisuus* [mg/kg] 1. betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < maali, seinä < 50 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PCB-yhdisteiden summapitoisuus. Näytteiden PCB-pitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (PCB 50 mg/kg). Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin PCByhdisteiden osalta. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

33 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) RASKASMETALLI- JA ELOHOPEA-ANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Raskasmetallit materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Elohopea materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset 8. maali, seinä Raskasmetalli Näyte 8. mg/kg Ongelmajäterajaarvo [mg/kg]* Antimoni < Arseeni < Kadmium < Koboltti < Kromi < Kupari < Nikkeli Lyijy < /2500** Vanadiini Sinkki < Elohopea < 0, * Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 ** RATU : Rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: Maa-aineksen ongelmajäteraja-arvo 2500 mg/kg WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

34 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 8 raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä niille asetettuja ongelmajäteraja-arvoja. Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

35 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 materiaalista menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/kg mg/kg mg/kg 1. betoni, lattia betoni, lattia betoni, lattia < betoni, lattia betoni, lattia < betonia, pilari < betonia, pilari < * C10-C21: alempi ohjearvo 300 mg/kg, ylempi ohjearvo 1000 mg/kg ** C22-C40: alempi ohjearvo 600 mg/kg, ylempi ohjearvo 2000 mg/kg C10-C40: ongelmajäte raja-arvo mg/kg. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

36 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 10 öljyhiilivetypitoisuudet (C10 C40) ylittävät ympäristöministeriön asettaman ongelmajäte raja-arvon. Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteiden 1, 3 ja 11 öljyhiilivetypitoisuus ylittää ympäristöministeriön asettaman ylemmän ohjearvon raskaille öljyjakeille (C22-C40). Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä vähintään kaatopaikkajätteenä. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

37 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 vesinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/l mg/l mg/l 14. Lattialla olevaa nestettä < 0,15 0,25 0,25 WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

38 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Tilaaja: Sirate Oy Tutkimuskohde: Kangas, Kympinkatu, JKL Näytteenottaja: Harri Anttila Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2008) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Tämä analyysivastaus korvaa analyysivastauksen n:o OT, josta puuttui näytteenottopäivämäärä. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai viittaa vaurioon. Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintään yhteensä kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa. Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

39 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattorimikrobit Yhteisvaikutus bakteerit sienet Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta -, +, ++, +++ -, + - -, + - heikko viite vauriosta ++ +* -, + +* viittaa vaurioon *, ++ +* vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. kattopintaa, vauriokohta maali / betoni M2. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite M3. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 14.3.2013 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Korson Koulu Kisatie 29 01450 VANTAA Tutkimusajankohta: 21-22.02-2013 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

KUNTOTUTKIMUS JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS KUNTOTUTKIMUS Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI KUNTOTUTKIMUS 2(42) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA 6 01620 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.2013 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: Kivimäen koulu Lintukallionkuja

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa RAPORTTI 1 (5) 4.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE VANTAA SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE 51 01370 VANTAA RAPORTTI Nro: 11115 Sivu 1 / 13 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta:

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 29.2.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Sotungin koulu, päärakennus Sotungintie 19 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs 1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016

HOMEKOIRATUTKIMUS Linnukan koulu ja limingan lukio 17.1.2016 HOMEKOIRATUTKIMUS Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (13) 1. YLEISTÄ 1.1 Yleistiedot Kohde Linnukkatie 5 7, 91900

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015

Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Analyysitulokset materiaalinäytteistä

Analyysitulokset materiaalinäytteistä ANALYYSIVASTAUS; 1(8) INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY ARI PESONEN VETOTIE 3 A 01610 VANTAA Analyysitulokset materiaalinäytteistä Kerääjä/Vastuuhlö: RAKSYSTEMS OY Analysoijat: IN Analyysimenetelmä Kvantitatiivinen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot