PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä"

Transkriptio

1 PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

2 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTAJA TOIMEKSIANNON KOHDE TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) JA AJANKOHTA TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA RAKENNESELVITYKSET HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET PAH analyysi PCB analyysi Raskasmetallianalyysi Mineraaliöljyanalyysi Muut näytteet Mikrobinäytteet TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

3 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 3(12) TOIMEKSIANTAJA Jykes Kiinteistöt Oy Kivääritehtaankatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Ulla Maija Valtonen s posti ulla p TOIMEKSIANNON KOHDE Kankaan paperitehdas, Jyväskylä, vanhempi osa, PK2 Kympinkatu Jyväskylä 3 TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA Tutkimusten tavoitteena oli tehdä rakenneselvityksiä ja selvittää pistokokein alustavasti terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden esiintymistä rakenteissa. Alueen vanhimmat rakennukset ovat valmistuneet 1870 luvulla. Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa vuonna Tutkimuksia tehtiin alla olevan pohjakuvan osoittamalla alueella eri kerroksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

4 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 4(12) TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) ja AJANKOHTA Sirate Oy Alasinkatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Harri Anttila s posti p Tutkimuksissa olivat mukana myös Sami Oksanen p , Sirate Oy Alpo Ilmarinen p , Sirate Oy Kenttätutkimukset suoritettiin ja TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Tutkimuksessa haitta ainenäytteet pyrittiin ottamaan kohdista, jotka edustavat rakenneosaa mahdollisimman hyvin. Näytteenottokohtia ja paikkoja arvioitiin alustavalla käynnillä, jossa mukana oli tilaajan edustaja Ilkka Riissanen Jykes Kiinteistö Oy:stä. Tässä tutkimuksessa tehdyt näytteenotot on otettu osin tilaajan pyytämistä kohdista pistokoeluontoisina otantoina. Tutkimukset eivätkä kerro rakennuksen tilasta kokonaisuudessaan. Haitta ainenäytteitä otettiin lattia ja seinärakenteista laboratoriotutkimuksia varten. Näytteistä on analysoitu PAH, PCB, raskasmetalli ja öljyhiilivedyt. Lisäksi otettiin näytteitä mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi. Rakennuksen eri rakenneosiin tehtiin avauksia ja porauksia rakenteiden selvittämiseksi. Rakenteiden tarkastuskohdat on merkitty pohjakuviin RT Merkintä RT tarkoittaa rakenteen tarkastusta. Näytteet on lähetetty tutkittavaksi WSP Finland Oy:lle. Näytteiden tarkemmat tutkimusmenetelmät on esitetty liitteissä olevissa analyysivastauksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

5 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 5(12) Näytteiden tiedot ja tehdyt laboratorioanalyysit on esitetty taulukossa 1. Tilojen näytteenottokohdat on esitetty pohjakuvissa NOK Merkintä NOK tarkoittaa näytteenottokohtaa. Menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa. Taulukko 1. Näytteenottotilat ja niistä otetut näytteet. Näyte numero Rakenne Analyysi 3. kerros NOK 1. Lattia, betoni PCB / öljy NOK 2. Lattia, betoni PCB NOK 3. Lattia, betoni PCB / öljy 2. kerros NOK 4. Lattia, betoni Öljy NOK 5. Lattia, betoni Öljy NOK 6. Lattia, vedeneriste PAH 1. kerros NOK 7. Lattia, betoni PCB, öljy NOK 8. Seinä, maali PCB, RM NOK 9. Seinä, vedeneriste PAH Kellarikerros NOK 10. Pilari, betonia Öljy NOK 11. Pilari, betonia Öljy NOK 12. Lattia, vedeneriste PAH NOK 13. Seinä, vedeneriste PAH NOK 14. Lattialla olevaa nestettä Öljy + muut tarkastelu PCB = Polyklooratut bifenyylit, PAH = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt RM = Raskasmetallit 6 OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään, että rakennuttajalla on velvollisuus ennen toimenpiteiden aloittamista selvittää työmaahan liittyvät vaara ja haittatekijät sekä huolehtia siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle (VNa 205/2009). Jätteiden käsittelyssä noudatetaan ensisijaisesti ympäristöviranomaisten ohjeita. Purkutöiden yhteydessä purkujäte lajitellaan siten, ettei raja arvojen ylittäviä määriä haitta ainetta sisältävää jätettä sekoiteta muuhun jätteeseen. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi oppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) on muun muassa esitetty jätelainsäädännön säännöksiä materiaalien käsittelyn ja sijoittamisen periaatteista. Kaatopaikkasijoitukselle on esitetty kelpoisuuskriteerit valtioneuvoston asetuksessa 202/2006. Rakennusteollisuuden Keskusliiton julkaiseman ohjeen kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta RATU PAH yhdisteiden kokonaismäärän ollessa SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

6 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 6(12) yli 200 mg/kg käsitellään materiaali ongelmajätteenä ja purkutyö tehdään alipaineistettuna ja työntekijöiden on käytettävä suojaimia. Suositus perustuu SAMASE hankkeessa saatuihin tuloksiin (Saastuneet maa alueet ja niiden käsittely Suomessa). Raskasmetalleja yli raja arvojen sisältävät materiaalit tulee toimittaa ongelmajätteitä vastaanottavaan toimipisteeseen (raja arvot välillä mg/kg). Raja arvon 50 mg/kg ylittävä PCB materiaali on käsiteltävä ongelmajätteenä (VNp 711/1998). Maa ainesjäte erien kaatopaikkasijoituksen (tavanomaisen jätteen kaatopaikka) enimmäispitoisuusarvosuositus mineraaliöljylle (C10 C40) on 2500 mg/kg. 7 RAKENNESELVITYKSET Tutkimukset on tehty eri kerroksista alla olevan taulukon mukaisesti. Rakenneavauskohdat RT 1 RT 19. Kohdat on merkitty pohjakuviin. Taulukko kerros RT 1: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 2: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 2. kerros RT 3: RT 4: RT 5: RT 6: Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Vinyylilaatta Vaneri 20 mm Kivivilla 50 mm + koolaus Musta liima osittain (asbestia*) Betoni (porattu 100 mm betonin pinnasta) Vinyylilaatta Musta liima (asbestia*) Betoni (porattu 120 mm betonin pinnasta) Betoni 200 mm Maali Betoni 120 mm Hiekka Betoni RT 7: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 8: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 1. kerros RT 9: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) Seinän vahvuus noin 430 mm Ikkunan alla ei korkki tai muuta eristettä RT 10: Alapohja: Betoni 190 mm Alustäyttö, hiekka SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

7 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 7(12) RT 11: Lattiarakenne (välipohja): Betoni (porattu muutamaan kohtaan reiät 240 mm asti) Ei havaittu alapuolella näkyvistä öljyvuodoista merkkejä. RT 12: Lattiarakenne Betoni (porattu betonin pinnasta 150 mm) (välipohja): RT 13: Ulkoseinärakenne: Maali Rappaus, 35 mm Tiiliseinä 185 mm Pikieristys Betoni RT 14: Lattiarakenne Betoni 170 mm (välipohja): Kellarikerros RT 15: Alapohja: Betoni 120 mm Alustäyttö, hiekka RT 16: Seinärakenne (maanvastainen): Rappaus 50 mm Ilmatila 30 mm Betoni RT 17: Alapohja: Betoni 60 mm Vedeneriste Betoni 100 mm Alustäyttö hiekka RT 18: RT 19: Seinärakenne (maanvastainen): Seinärakenne (maanvastainen): * sisältää mahdollisesti asbestia Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Rakenteen tarkastus RT 13. Nestenäytteet NOK 14. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

8 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 8(12) HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET 8.1 PAH ANALYYSI PAH analyysin tulokset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. PAH analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PAH analyysitulokset Bentso(a)pyreenipitoisuus mg/kg PAH 16 kokonaismäärä, mg/kg 2. kerros NOK 6. Keittiö Vedeneriste, Lattia < 2,0 < kerros NOK PCB ANALYYSI 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolelta Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Kellarikerros NOK 12. Pohjakerros Vedeneriste, lattia < 2,0 < 30 NOK 13. Pohjakerros Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. PCB analyysin tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. PCB analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PCB analyysitulokset, mg/kg 3. kerros NOK kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta Betoni, lattia < 50 NOK 2. Betoni, lattia < 50 NOK 3. Betoni, lattia < kerros NOK 7. Betoni, lattia < 50 NOK 8. Maali, seinä < 50 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

9 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 9(12) RASKASMETALLIANALYYSI Näytteenottokohdasta 8 maalista tehtiin PCB analyysin lisäksi raskasmetallianalyysi, joidenka tulokset on esitetty taulukossa kerros NOK 8. Maali, tasoite Lyijy Eloho pea < 5 < 5 < 1 < 10 < 10 < < < 10 < 0,4 Näytteet eivät ylitä ongelmajäteraja arvoa. 8.4 MINERAALIÖLJYANALYYSI, HIILIVEDYT C10 C40 Mineraaliöljyanalyysitulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5. Raskasmetallianalyysien tulokset Näytenumero Antimoni Arseeni Kadmium Koboltti Kromi Kupari Nikkeli Vanadiini Sinkki Taulukko 6. Näytenumero 3. kerros NOK MUUT NÄYTTEET Tila Näytteenottokohta C10 C21 mg/kg 2. kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta C22 C40 mg/kg C10 C40 mg/kg Betoni, lattia NOK 3. Betoni, lattia kerros NOK 4. Betoni, lattia < NOK 5. Betoni, lattia kerros NOK 7. Betoni, lattia < Kellarikerros NOK 10. Pohjakerros Betoni, pilari < NOK 11. Pohjakerros Betoni, pilari < Maa aineksen ongelmajäteraja arvo yleisesti 2500 mg/kg. Pohjakerroksen lattiapinnoilla olevasta nesteestä tutkittiin mineraaliöljyt. Nesteessä havaittiin olevan pieniä pitoisuuksia öljyjakeita. Vedessä olevat ruskea aines koostuu todennäköisimmin humuksesta ja raudasta. Mikroskopoinnissa havaittiin rihmamaisia rakenteita, joka viittaa homeisiin. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

10 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 10(12) MIKROBINÄYTTEET Mikrobinäytteet otettiin 3. kerroksen katon betonipinnasta (näyte M1), 2. kerroksen seinäpinnalta (näyte M2) ja 1. kerroksen PK2 hallin seinäpinnalta (näyte M3). Näytteenottokohdat on merkitty pohjakuviin vihreällä. Näytteet on otettu yleisnäytteinä ja näytteenottokohdissa on ollut nähtävissä kosteusvauriojälkiä. Kaikissa näytteissä on viitteitä kosteusvaurioiden aiheuttamista haitallisista mikrobeista. 9 TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA 3. kerros 3. kerroksen betonilattiapinnoilta ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Lattian betoninäytteissä oli näytteenottokohdilla 1 ja 3 havaittavissa selvästi öljyyhdistepitoisuuksia (4895 ja 2910 mg/kg). Yläpohjan alapinnan näytteessä vesikaton vuotokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. 2. kerros Keittiön lattian vedeneristeessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betoninäytteiden mineraaliöljypitoisuudet olivat alle suositellun ongelmajäterajaarvon 2500 mg/kg. Ulkoseinän näytteessä vauriokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

11 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 11(12) kerros 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolella olevan tilan seinän vedeneristenäytteessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betonilattiassa ja seinän maalinäytteissä ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Seinän maalinäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat myös alhaiset. Seinän mikrobinäytteessä oli heikko viite mikrobivauriosta. Lattiabetonin mineraaliöljymäärä oli pieni. Kellarikerros Pergamenttihallin kellarin pilareissa on kohtalainen öljy yhdistepitoisuus (3000 mg/kg). Öljyä ei havaittu yläpuolelta poratuissa betonirakenteissa. Öljyn alkuperänä todennäköisesti on kohdan yläpuolella oleva entinen voiteluainepiste ja/tai koneista ja laitteista päässeet aineet. PK2 hallin kellarin pilarin näytteessä on havaittavissa selvästi korkeampi öljyyhdistepitoisuus (24000 mg/kg). Kellarikerrokseen pääsevässä vedessä on öljyjäämiä, jotka ovat todennäköisesti sekoittuneet rakennuksen tuotannossa käytetyistä öljyistä. 10 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksessa ja aiemmissa tutkimuksissa saatuja haitta ainetietoja ja rakenteiden rakennetietoja tulee tarkastella rakennuksen käyttötarkoitusta ja peruskorjausta suunniteltaessa. 3. kerroksen lattian betoninäytteissä havaittujen öljyhiilivetyjen esiintyminen vaikuttaa erityisesti saneeraustöihin. Yleisesti öljyhiilivetyjen pitoisuusraja arvon 2500 mg/kg ylittävät jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle öljyisenä materiaalina. Toimistotyyppisiä tai sen tasoisia tiloja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota öljy yhdisteitä sisältäviin lattioihin. Muun muassa lattiapintoja pinnoitettaessa tulee huomioida mahdolliset sisäilmaan muodostuvat epäpuhtaudet. Kellarikerroksen pilareissa ja välipohjassa havaittujen öljyesiintymien vuoksi tilat on syytä eristää muista tiloista. Kellaritilojen läheisyydessä olevien tilojen käyttötarkoituksen mukaan tulee tehdä kellaritilojen tarvittavat saneeraukset. PK2 hallin kellarissa havaitussa vedessä on öljyjäämiä. Veden pääsy rakenteisiin johtuu todennäköisimmin ulkopuolisista salaojien puuttumisesta tai puutteellisesta SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

12 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 12(12) toiminnasta. Veden tulon estämiseksi tulee rakennuksen ulkopuolelta avata rakenteita asian tutkimiseksi. Rakennuksessa on havaittavissa paikka paikoin eriasteisia kosteudesta johtuvia vaurioita. Mikrobinäytteiden perusteella vauriokohdilla on haitallista mikrobikasvua, mikä on luonnollista pitkään kastuneina oleville rakenteille. Rakennuksessa havaittuja vaurioita on syytä tarkastella erikseen tehtävillä kuntotutkimuksilla ennen peruskorjaukseen ryhtymistä. Jyväskylässä Harri Anttila rakennusterveysasiantuntija, rkm LIITTEET pohjakuva, näytteenotto ja rakennetarkastuskohdat valokuvat analyysivastaukset SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

13 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 3 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus RT 1 NOK 1, lattia PCB / öljymääritys Mikrobinäyte 1 RT 2 NOK 3, lattia PCB / öljymääritys NOK 2, lattia PCB / öljymääritys

14 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 2 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 4, lattia, öljymääritys RT 5 Mikrobinäyte 2 RT 4 NOK 6, lattia, PAH RT 7 NOK 5, lattia, öljymääritys RT 6 RT 8 RT 3

15 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 1 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 9, seinä, PAH RT13 RT14 Mikrobinäyte 3 NOK 8, seinä, PCB RT12 NOK 7, lattia, PCB, Öljy RT11 RT 9 RT 10

16 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, pohjakerros NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 10, pilari, Öljy RT15 RT16 NOK 11, pilari, Öljy RT17 NOK 12, lattia, PAH RT18 RT19 NOK 13, seinä, PAH NOK 14, vesinäytteet 2 kpl

17 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä VALOKUVAT, Kangas, PK2 Kuva 1. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Lattiapintana maali. NOK2, lattia, PCB. Kuva 2. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Mikrobinäyte 1 katosta.

18 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 3. Pergamenttihallin yläpuolella olevia tiloja 3. kerroksessa. Kuva 4. Kuvan 3 osoittaman tilan kattorakennetta. Alapinnassa rapattua lastuvillalevyä.

19 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 5. Rakenteen tarkastuskohta RT 12 lattia ja RT 9 seinä. Kuva 6. Rakenteen tarkastuskohta RT 10.

20 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 7. Rakenteen tarkastuskohta RT 14 ja NOK 7 (PCB, Öljy). Kuva 8. Rakenteen tarkastus RT 13 ja NOK 9 seinä (PAH vedeneristeestä).

21 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 9. Painepumppuhuone 2 krs, rakenteen tarkastus RT 7. Kuva kerroksen välitilan seinästä otettiin mikrobinäyte 2.

22 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 11. Laboratorion lattiaa. Ei vedeneristettä. Kuva kerroksen välipohja RT 5, 200 mm

23 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 13. Lattianäyte 3 krs; NOK 2 (PCB) Kuva kerroksen lattianäyte NOK 3 (PCB ja öljy).

24 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen lattianäyte NOK 1 (PCB ja öljy). Kuva krs rakenteen tarkastus RT 1.

25 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen seinä NOK 8 (mikrobit ja PCB maalista). Kuva 18. Pergamenttihallin kellarin pilarinäytteet NOK 11 (Öljynäyte).

26 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 19. Yleiskuvaa mineraaliöljyllä saastuneista pilareista. Kuva 20. Yleiskuvaa PK2 hallin seinä ja kattorakenteista.

27 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 21. Veden tulvimista kellaritilassa. Kuva 22. Vettä portaikossa.

28 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 23. Kellaritilaa. Kuva 24. Muotti välipohjarakenteessa.

29 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 25. Kellaritilassa vettä. Kuva 26. Pergamenttihallin kellarin maanvastaisessa seinässä vedeneristys NOK 13 (PAH).

30 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 27. Pergamenttihallin kellarin maanvastainen seinä tarkastettiin RT 19.

31 L:\0009_TUTKIMUS\1_LABORATORIO\03_Valmiit\5472\5472, Kangas, Sirate Oy, Mall: PAH.doc Allmän - Stående dot ver 1.0 Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PAH/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) PAH-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmä Tulokset Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PAH-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/ ottopaikka Bentso(a)pyreenipitoisuus [mg/kg] ko- PAH-16 konaismäärä [mg/kg]* 6. vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PAH-yhdisteiden summapitoisuus. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella. Toimenpiteet Näytteet 6, 9, 12 ja 13 eivät ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eivätkä ne sisällä kivihiilipikeä. Näytettä vastaavan materiaalin purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte voidaan hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

32 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PCB/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) PCB-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmät Tulokset Toimenpiteet Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PCB-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/näytteenottopaikka PCBpitoisuus* [mg/kg] 1. betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < maali, seinä < 50 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PCB-yhdisteiden summapitoisuus. Näytteiden PCB-pitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (PCB 50 mg/kg). Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin PCByhdisteiden osalta. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

33 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) RASKASMETALLI- JA ELOHOPEA-ANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Raskasmetallit materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Elohopea materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset 8. maali, seinä Raskasmetalli Näyte 8. mg/kg Ongelmajäterajaarvo [mg/kg]* Antimoni < Arseeni < Kadmium < Koboltti < Kromi < Kupari < Nikkeli Lyijy < /2500** Vanadiini Sinkki < Elohopea < 0, * Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 ** RATU : Rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: Maa-aineksen ongelmajäteraja-arvo 2500 mg/kg WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

34 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 8 raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä niille asetettuja ongelmajäteraja-arvoja. Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

35 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 materiaalista menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/kg mg/kg mg/kg 1. betoni, lattia betoni, lattia betoni, lattia < betoni, lattia betoni, lattia < betonia, pilari < betonia, pilari < * C10-C21: alempi ohjearvo 300 mg/kg, ylempi ohjearvo 1000 mg/kg ** C22-C40: alempi ohjearvo 600 mg/kg, ylempi ohjearvo 2000 mg/kg C10-C40: ongelmajäte raja-arvo mg/kg. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

36 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 10 öljyhiilivetypitoisuudet (C10 C40) ylittävät ympäristöministeriön asettaman ongelmajäte raja-arvon. Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteiden 1, 3 ja 11 öljyhiilivetypitoisuus ylittää ympäristöministeriön asettaman ylemmän ohjearvon raskaille öljyjakeille (C22-C40). Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä vähintään kaatopaikkajätteenä. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

37 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 vesinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/l mg/l mg/l 14. Lattialla olevaa nestettä < 0,15 0,25 0,25 WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

38 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Tilaaja: Sirate Oy Tutkimuskohde: Kangas, Kympinkatu, JKL Näytteenottaja: Harri Anttila Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2008) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Tämä analyysivastaus korvaa analyysivastauksen n:o OT, josta puuttui näytteenottopäivämäärä. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai viittaa vaurioon. Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintään yhteensä kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa. Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

39 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattorimikrobit Yhteisvaikutus bakteerit sienet Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta -, +, ++, +++ -, + - -, + - heikko viite vauriosta ++ +* -, + +* viittaa vaurioon *, ++ +* vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. kattopintaa, vauriokohta maali / betoni M2. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite M3. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Luolajan puukoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta

NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Aerobiologian yksikkö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIK- ROBITUTKIMUKSISSA Versio 2.2 Laatija O.Talvitie (12.12.2013), Tark. S Saaranen (12.12.2013) SIVU 1(16)

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot