KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Selostus koskee päivättyä asemakaavaehdotusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Selostus koskee 13.3.2013 päivättyä asemakaavaehdotusta"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee päivättyä asemakaavaehdotusta Vireille tulo: Teknisen lautakunnan hyväksymispäivämäärä:

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja niiden huomioon ottaminen Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 2(16)

3 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maisemaan Vaikutukset kulttuuriperintöön ja ihmisten elinympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 3(16)

4 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Kunta Kokemäki 271 Kaupunginosa Pappila 301 Tulkkila 101 Katualuetta: Siltakatu. Asemakaavan muutoksella muodostuu Katualuetta: Siltakatu. Asemakaavan muutoksen tunnus: Kaavan laatija REJLERS Oy Antinkatu 15 B Pori 1.2. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee aivan Kokemäen Kirkonkylän tuntumassa. Alueen muodostaa vuonna 1918 valmistunut teräsbetonisilta ja sen lähiympäristö rannan molemmin puolin. Tulkkilan sillasta tuli vuonna 1982 Tiehallinnon museosilta. Silta kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin osana Kokemäen kirkonseudun aluekokonaisuutta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,4 ha. Suunnittelualueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Tulkkilan vanha silta kevyen liikenteen sillaksi. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 4(16)

5 2. TIIVISTELMÄ 1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Seurantalomake 2. Asemakaavan muutoskartta 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Asemakaavan poistokartta 5. Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 6. Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja niiden huomioon ottaminen 2.1. Kaavaprosessin vaiheet - Vireille tulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä: Valmisteluvaiheen aineisto nähtävänä: Kaavaehdotus nähtävänä: Hyväksymispäätös: Asemakaava Tieliikennelain (267/81) 52 :n mukaan yleisesti liikenteelle tarkoitettu katu ja muu asemakaavan mukainen liikenneväylä voidaan liikenteen ohjauslaittein varata kokonaan tai osaksi liikenteellisiin erityistarkoituksiin. Välttämätön huoltoajo ja muu siihen verrattava liikenne on kuitenkin sallittava tarvittavassa laajuudessa. Tieliikennelain säännöksen liikenneväylän varaamisesta liikenteellisiin erityistarkoituksiin on katsottava koskevan vain käyttötarkoitukseltaan aikaisemmin tarkemmin määrittelemättömän kadun tai vastaavan liikenneväylän varaamista erityisliikenteelle. Tällainen liikenneväylä voidaan siis liikennemerkillä osoittaa esimerkiksi jalankululle varatuksi kaduksi tai joukko-liikenteelle varatuksi kaduksi. Sellaiset katualueen tyypin muutokset, joilla on kaavallista merkitystä (esimerkiksi huomattava vaikutus kiinteistöjen käyttöön tai liikennemääriin muilla kaduilla) tulisi kuitenkin aina ratkaista asemakaavan muutoksella. Tulkkilan museosillan käyttötarkoituksen muuttuminen kevyelle liikenteelle vaikuttaa ajoneuvojen liikennemääriin muilla kaduilla, etenkin Käräjätiellä. Näiden vaikutusten vuoksi käyttötarkoituksen muuttuminen on tarpeen käsitellä kaavoituksella Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kokemäen kirkonkylän keskellä. Alueen muodostaa vuonna 1918 valmistunut teräsbetonisilta ja sen lähiympäristö. Alueen ympäristö muodostuu istutetuista puistoalueista Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Kokemäen joen pohjoispuolen suunnittelualueen maaperä koostuu hiesusta ja hienosta hiekasta, joen eteläpuoli puolestaan moreenista. Suunnittelualueen kallioperä koostuu tonaliitista ja kvartsdioriitista. (Lähde: Geologian tutkimuskeskus) Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 5(16)

6 Maaperäaineisto 1: Geologian tutkimuskeskus 2011; Pohjakartta Maanmittauslaitos. Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia Rakennettu ympäristö Tulkkilan museosilta kuuluu Kokemäen kirkonseutuun, joka sisältyy Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Kokemäen kirkonseutu (Lähde: Museovirasto) Kokemäenjoen etelärannalla sijaitseva Kokemäen kirkonkylä, Tulkkila, on säilyttänyt kirkon ympäristössä pitkälti perinteisen, 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella syntyneen, koulujen sekä kauppa- ja asuinrakennusten muodostaman kirkonkyläluonteen. Kokemäen 1786 valmistunut kivikirkko hautausmaineen, pitäjänmakasiineineen ja kivisine paarihuoneineen on Tulkkilan kylän keskipiste. Kirkonmäen vieritse kulkevan, Kokemäenjoen suuntaisen Tulkkilantien ja kirkkomaata kiertävän Kirkkopolun varrella on pitkä, yhtenäinen rivi Kokemäen kirkonkylävaiheesta periytyviä puisia asuin- ja liikerakennuksia. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 6(16)

7 Kokemäenjoen ylitse johtaa Tulkkilan kohdalla 1918 rakennettu 90,6 metriä pitkä, kolmiaukkoinen teräsbetoninen kaarisilta. Se on yksi Tiehallinnon valitsemista museosilloista. Tulkkilan 1877 rakennettu kansakoulu on säilynyt osana kirkonkylän kulttuurihistoriaa. Tulkkilan museosilta. Museosillan pohjoispuolella sijaitseva ja kirkkotarhan ympäröimä kivisakaristo on muistona aikanaan Satakunnan pääkirkkona olleesta Pyhälle Marialle omistetusta pyhäköstä luvulla valmistuneen harmaakivisakariston pohjoispäädyn tiilisessä yläosassa on kolme pyörökaarista koristekomeroa ja niiden alla kulmatiilinauha, sisätila on holvattu yksinkertaisella tähtiholvilla. Sakariston länsiseinään kiinni on muurattu harmaakivinen Tulkkilan Kilkun virkatalolle kuulunut hautakappeli 1800-luvun alusta. Lisäksi sakariston lähellä on kaksi muuta hautakappelia 1800-luvulta. Kivisakaristo. Paikan muinaisuuteen viittaa kirkkotarhan läheisyydestä löytynyt pronssi- ja rautakauden esineistö. Historia Tulkkilan kylä sijoittui Kokemäenjoen jo keskiajalla tiheästi asutussa jokimaisemassa keskeiselle paikalle. Joen pohjoispuolella, kirkon kupeessa oli 1560-luvulla kolme taloa ja näköyhteyden päässä olivat Kokemäenjoen kuninkaankartano ja Teljän kauppapaikka. Ensimmäinen tunnettu, 1550-luvulla valmistuneeseen kivisakaristoon liittynyt puukirkko paloi kesällä 1640, uusi kirkko rakennettiin Vanha kirkko purettiin sakaristoa lukuun ottamatta vuonna Kiviaidan ympäröimässä kirkkotarhassa on myös sijainnut kellotapuli. Vanhan kirkon korvasi Kokemäenjoen etelärannalle 1786 valmistunut kivikirkko. Länsitornillinen pitkäkirkko suunniteltiin Ruotsin intendenttikonttorissa. Kirkko laajennettiin ristikirkoksi 1886 lääninarkkitehti C.J. von Heidekenin laatimien piirustusten mukaan. Hautausmaa perustettiin kirkon ympärille 1800-luvun alkupuolella ja sitä laajennettiin ja 1860-luvuilla. Kivinen pitäjänmakasiini rakennettiin 1836 ja muutettiin maatalousmuseoksi Kivinen paarihuone valmistui luvulla. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 7(16)

8 Kansalaissodassa tuhoutuneen Tulkkilan sillan tilalle suunnitteli uuden sillan insinööri M. Muoniovaara. Sen rakensi Constructor Oy ja työvoimana käytettiin paikkakunnan punavankeja. Virtapilarit muurattiin kvaaderikivistä. Silta valmistui Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Kokemäenjoki jakaa kaupungin keskustan selkeästi etelä- ja pohjoisosaan. Tulkkilan sillan eteläpuolelle sijoittuvat kaupungin keskustan keskeiset palvelut. Sillan pohjoispuolelle sijoittuvat Penttilänniemen, Pappilan ja Kuoppalan kaupunginosat, jotka ovat pääosin toiminnoiltaan asuinalueita. Sillan Kokemäenjoen etelärannalla rakennuskanta on korkeampaa ja ympäristö kaupunkimaista, kun taas etelärannalla maisema on puistomaisempaa ja väljää. Pyhän Marian sakaristo ja hautausmaa vallitsevat näkymiä. Näkymä Siltakadulta kohti kirkonkylää. Liikenne Siltakatu on kokoojakatu, joka risteää etelässä Tulkkilantien kanssa ja pohjoisessa Käräjätien kanssa. Siltakatu jatkuu Käräjätien risteyksen jälkeen Kakkulaistentienä. Siltakatu muodostaa yhdessä Kauvatsantien kanssa Kokemäen joen keskeiset ylityspaikat Tulkkilan keskusta-alueen ja pohjoisrannan asuinalueiden välillä. Sillalla toteutettiin (Destia Oy) liikennelaskenta käsin klo 7-16 sekä koneellisesti Yhteenvedossa koskien laskentapäivän poikkileikkausliikennettä todettiin seuraavaa: Molemmista suunnista tuli henkilöautoja yhteensä 673 kpl, pakettiautoja 46, moottoripyöriä 2, mopoja 41, polkupyöriä 239 ja jalankulkijoita 99. Sillalla olisi ollut 65 kohtaamista, ellei auto olisi jäänyt rannalle odottamaan vastaantulijaa välttääkseen kohtaamisen kapealla sillalla. Sillalla oli 4 varsinaista kohtaamista, joista 1 auto lähti peruuttamaan väistääkseen vastaan tulijaa. Sillalla oli yhtaikaa 2 kpl samaan suuntaan ajavaa autoa yhteensä 67 kertaa Sillalla oli yhtaikaa 3 kpl samaan suuntaan ajavaa autoa yhteensä 7 kertaa Kevyen liikenteen kulkijoista n. 130 oli koulumatkalla Kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta merkittävimpiä ovat taajaman liikenneturvallisuusolosuhteet, autoliikenteen ja kevytliikenteen erottelu, risteäminen sekä riittävän alhaiset autoliikenteen nopeudet. Kokemäen osayleiskaavan liikenneselvityksessä kevyen liikenteen yhteydet keskustasta Kokemäenjoen pohjoispuolisille asuinalueille, Penttilänniemeen ja Pappilaan on todettu puutteellisiksi. Tältä pohjalta voidaan todeta, että nykyisellä käytöllä silta aiheuttaa huomion arvoisen turvallisuusriskin eikä ole toimivuudeltaan paras mahdollinen ratkaisu. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 8(16)

9 3.2. Suunnittelutilanne Maanomistus Suunnittelualueen maanomistaja on Kokemäen kaupunki Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Satakunnan maakuntakaava. Vahvistettu maakuntakaava kumoaa alueella voimassa olleen seutukaavan. Maakuntakaavassa alue on osoitettu: Taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikenne-alueineen ja puistoineen. Sekä vesialueeksi: Kokemäenjoki. Muut aluetta koskevat merkinnät: Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk-1). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan myös niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistysverkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. Matkailun kehittämisvyöhyke (mv-2). Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh-1). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Alueeseen sisältyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin kuuluvat merkittävät rakennusperintökohteet on osoitettu kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja mittakaavallisista syistä. Tulkkilan museosillan kohdalla pohjoisrannan puolella on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu muinaismuistoalue sm. Ohjeellinen melontareitti. Merkinnällä osoitetaan merkittävät olemassa olevat tai kehitettävät melontareitit. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 9(16)

10 Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Sininen täplä osoittaa suunnittelualueen sijaintia. Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt taajama-alueen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta. Osayleiskaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä Kaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2013 aikana. Osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu: - Vesialue (W). - Lähivirkistysalue (VL). - Keskustatoimintojen alue (C). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. - Hautausmaa-alue (EH). - Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on esitettävä kulttuuriympäristön ja /tai maisema-alueen arvojen säilymistä. - Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (ma-1). Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on esitettävä kulttuuriympäristön ja /tai maisema-alueen arvojen säilymistä. - Kevyen liikenteen yhteystarve. Merkintä osoittaa ne yhteysvälit, joilla kevyen liikenteen olosuhteita tulee parantaa erityisesti turvallisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Yhteystarve ei välttämättä tarkoita uutta kevyen liikenteen väylää, vaan se voidaan toteuttaa olemassa olevien teiden kautta kulkevana yhteytenä. - Ohjeellinen melontareitti. Ote oikeusvaikutteisen taajamaosayleiskaavan luonnoksesta. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 10(16)

11 Asemakaava Kaavamuutosalueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaava, joka on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa Penttilänniemen asemakaava, joka on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa Suunnittelualue on osoitettu yleiseksi katualueeksi, jonka käyttötarkoitusta ei ole tarkemmin määritelty. Penttilänniemen asemakaavassa siltaan on osoitettu suojelumerkintä sk-2, kulttuurihistoriallisen arvon perusteella suojeltu TVL:n museosilta, johon ei sallita muutoksia. Kunnossapito ja korjaustoimenpiteet sallitaan. Ote Kokemäen kaavayhdistelmästä. Punainen viiva kuvaa kaava-alueen alustavaa rajausta. Kiinteistö ja tonttijako Kokemäen kaupungin alueella kiinteistörekisteriä ylläpitää kaupungin oma kaavoitusja mittaustoimi. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Pohjakartta Alueen pohjakartta MK 1:2000 on Kokemäen kaupungin pohjakartta. Kartta täyttää annetun kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Pohjakartan hyväksyi Maankäyttöinsinööri Ari Pesonen. Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Kokemäen kaupunginvaltuuston hyväksymää rakennusjärjestystä. Selvitykset Sillan perusrakenteiden kunnon sukellustarkastus Sillan kunnostamisperusteiden vaihtoehtovertailu Tulkkilan sillan liikenne-laskenta 2011 (käsin) Tulkkilan sillan koneellinen liikennelaskenta 2011 Kokemäen osayleiskaavan liikenneselvitys , Finnish Consulting Group Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 11(16)

12 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Tulkkilan museosillan käyttötarkoituksen muuttuminen ainoastaan kevyelle liikenteelle vaikuttaa ajoneuvojen liikennemääriin muilla kaduilla, etenkin Käräjätiellä. Näiden vaikutusten vuoksi käyttötarkoituksen muuttuminen on tarpeen käsitellä kaavoituksella Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus: Ympäristölautakunta: Ympäristölautakunta: Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia: - alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat - paikallisyhdistykset - Ympäristölautakunta, Kokemäen kaupunki - Varsinais-Suomen ELY -keskus - Satakuntaliitto - Satakunnan museo, Museovirasto - Liikennevirasto - Kokemäen Sähkö Oy - Kokemäen Vesihuolto Oy - Kokemäen Lämpö Oy - Paloviranomainen - Sekä muut, joita hanke saattaa koskea Vireilletulo Asemakaavan muutoksesta on tehty päätös kaupunginhallituksessa Ilmoitus kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin Jokilaakso paikallislehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla: Vireille tulo: Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä: Kaavaehdotus oli nähtävillä: Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja neuvotellaan tarvittaessa Asemakaavan tavoitteet Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheu- Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 12(16)

13 tuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kulttuuriperintö: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Toimivat yhteysverkostot: Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. Kaavan suhde maakuntakaavaan Asemakaavamuutoksella parannetaan kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä keskustatoimintojen ja taajama-alueiden välillä. Kunnan asettamat tavoitteet Kokemäen kaupungin tavoitteena on asemakaavamuutoksella mahdollistaa Tulkkilan museosillan osoittaminen ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön. Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa yleiskaavan sisältövaatimusten suhteen. Kaavaratkaisu ei muodosta estettä liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Kaavaratkaisulla edesautetaan rakennetun ympäristön ja maiseman kannalta arvokkaiden kohteiden säilymistä alueella. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 39:ssä. Sen mukaan yleiskaavassa on otettava huomioon: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 13(16)

14 4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Tulkkilan sillan perusrakenteiden korjaustöiden tarve on tarkastuksissa todettu kiireelliseksi. Sillan kunnostamistöistä laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Tarkastelussa vertailtiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 1: Silta kunnostetaan 2 tonnin painorajoitetulle ajoneuvoliikenteelle. (Vastaa nykytilannetta.) Vaihtoehto 2: Silta kunnostetaan kevyelle liikenteelle, ajoneuvolla ajo on kielletty pois lukien max. 2 tonnin kunnossapitokalusto. Vaihtoehdossa 2 sillan elinkaaresta muodostuu selvästi pidempi kuin vaihtoehdossa 1. Siltaa ei ole mitoitettu nykyisille ajoneuvomäärille. Museosillan kunnostamisesta järjestettiin kuntalaisille avoin kuulemistilaisuus Kokemäen paloasemalla. Tilaisuuteen osallistuneista kuntalaisista suurin osa kannatti sillan muuttamista kevyen liikenteen sillaksi. Edellä mainitun vaihtoehtovertailun perusteella Kokemäen kaupunki on päätynyt vaihtoehto 2:een Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Luonnosvaiheessa lausunnon antoivat ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Satakunnan Pelastuslaitos ja Kokemäen Vesihuolto Oy. Luonnosvaiheessa ei annettu mielipiteitä. Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet lausuntoihin ovat esitetty liitteissä (LIITE 5) Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja niiden huomioon ottaminen Ehdotusvaiheessa lausunnon antoivat ELY-keskus, Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto. Ehdotusvaiheessa ei annettu muistutuksia. Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet lausuntoihin ovat esitetty liitteissä (LIITE 6). 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavan muutoksen pinta-ala: 0,38 ha Katualuetta: 0,38 ha Siltakatu osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun alueeksi, jolla tienhoitoajoneuvoilla ajo on sallittu. Sillalle osoitetaan liikennealueen alittava vesiliikenteelle varattu vesialueen osa Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutos luo edellytykset Tulkkilan sillan kevyemmälle kuormittamiselle, liikenteen turvallisuuden parantamiselle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sillan säilyttämiselle Aluevaraukset ss-1 Suojeltava silta. Sillan rakenteelliset ominaispiirteet ja ulkonäkö/väritys tulee säilyttää Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Tulkkilan silta liittää Kokemäenjoen eteläpuolisen keskusta-alueen toiminnot Pappilan ja Penttilänniemen taajama-alueisiin. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 14(16)

15 Asemakaavan muutos hankaloittaa jonkin verran keskustan palveluiden saavutettavuutta, koska Pappilasta ja Penttilänniemestä joudutaan autolla kiertämään Kauvatsantien sillan kautta. Toisaalta alueet sijaitsevat kävely- / polkupyöräilyetäisyydellä ja Tulkkilan sillan muutos palvelemaan ainoastaan kevyttä liikennettä lisää näiden vaihtoehtojen houkuttelevuutta sekä käyttöä. Kaavalla ei näin ollen ole merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia Vaikutukset liikenteeseen Kokemäen keskustan pääkatuja ovat Satakunnantie ja Kauvatsantie. Tulkkilasta pohjoiseen lähtee Siltakatu, joka muuttuu pohjoisrannalla Kakkulaistentieksi, nämä muodostavat kokoojakadun. Kokoojakadun sulkemisella ajoneuvoliikenteeltä on aina vaikutuksia muuhun liikenneverkostoon. Tulkkilan museosillan muuttuessa ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön arvioi ELYkeskus Käräjätielle siirtyvän noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Vilkasliikenteisimpinä aikoina Käräjätieltä vasemmalle Kauvatsantielle kääntyminen tulee aiheuttamaan ruuhkia kasvavien liikennemäärien johdosta. Kokemäen kaupunki on laadituttanut Käräjätielle katusuunnitelmat, joilla tieosuuden turvallisuutta kohennetaan mm. uusilla jalkakäytävillä. Sillalta poistuva ajoneuvoliikenne parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta sillalla merkittävästi Vaikutukset maisemaan Kaavalla ei ole merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Autot ympäristössä vähenevät Vaikutukset kulttuuriperintöön ja ihmisten elinympäristöön Asemakaavan muutoksella vähennetään sillan kuormitusta ja pidennetään sen elinkaarta. Sillan rauhoittamisella ajoneuvoliikenteeltä ja riittävillä korjaustoimenpiteillä sillan on arvioitu säilyvän ainakin 50 vuotta eteenpäin. Kaavamuutoksella tulee olemaan positiivinen vaikutus alueen imagoon korkeatasoisena alueena. Liikkuminen alueen kautta jalan tai polkupyörällä on edelleen vaivatonta ja mahdollista. Alueen houkuttelevuus oleskeluun ja esimerkiksi erilaisten tapahtumien pitopaikkana kasvaa Ympäristön häiriötekijät Ympäristössä ei ole merkittäviä häiriötekijöitä Kaavamerkinnät ja määräykset Merkinnät ja määräykset ovat esitetty liitteessä Nimistö Ei uutta nimistöä. Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 15(16)

16 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan Toteutuksen seuranta Kokemäen kaupungin viranomaiset seuraavat alueen toteutusta. Porissa Rejlers Oy Otto Arponen arkkitehti SAFA REJLERS Oy Antinkatu 15 B, Pori Avustava suunnittelija: Antti Autio insinööri AMK Tulkkilan museosillan asemakaavan muutos - kaavaselostus Sivu 16(16)

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS 15.4.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotus 15.4.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot