KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

2 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueesta ja yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Keskustaajaman osayleiskaavaluonnos Asemakaava Inventoinnit ja selvitykset OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde maakuntakaavaan Kaavan suhde keskustaajaman osayleiskaavaluonnokseen Kaupungin tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISU JA VAIKUTUKSET Asemakaava Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Muut vaikutukset KAAVAN RAKENNE Aluevaraukset ja mitoitus ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutuksen seuranta... 11

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot TULKKILAN (101) KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI 132 Asemakaavan muutoksella ja tonttijaolla muodostuvat osakortteli 132, tontit , Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Kaavan laatija: Antti Siirava kaavasuunnittelija Kokemäen kaupunki Kaava on tullut vireille: Kaava-alueen sijainti

4 Kuvat 1 ja 2. Alueen sijainti opaskartalla. Kokemäen kaupunki. Suunnittelualue sijaitsee Kokemäen kaupungin, Tulkkilan (101) kaupunginosassa, korttelissa Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutos on nimetty Hallintokeskuksen asemakaavan muutokseksi. Outi Hallamaa ja Päivi Hallamaa-Tupi ovat esittäneet Kokemäen kaupungille kaavamuutosta heidän omistamalleen rakentamattomalle alueelle, joka rajoittuu Satakunnantien ja Kilkunkadun risteykseen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on linja-autoaseman korttelialueen muuttaminen asuinpientalojen korttelialueeksi. Suunnittelualueen tonttijako on tarkoitus laatia sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) - Poistuva kaavakartta - Tonttijakokartta - Seurantalomake

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 1. Outi Hallamaa ja Päivi Hallamaa-Tupi esittävät Kokemäen kaupungille kaavamuutosta heidän omistamalleen rakentamattomalle alueelle, joka rajoittuu Satakunnantien ja Kilkunkadun risteykseen. 2. Kokemäen kaupunginhallitus hyväksyy (KH ) ympäristölautakunnan (YMPL ) esityksen asemakaavan muuttamiseksi. 3. Kaavan muutos on esillä Kokemäen kaupungin kaavoituskatsauksissa vuosina Vuoden 2014 marraskuussa valmistuu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan valmisteluaineistoineen sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Kaavan vireilletulosta, OAS:sta sekä valmisteluvaiheen kuulemista ilmoitetaan alueen maanomistajille sekä naapureille kirjeillä. Ilmoitus kuulutetaan myös kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla internetissä sekä Jokilaakso lehdessä. 5. Valmisteluvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueesta ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Kokemäen keskustassa Tulkkilan kaupunginosassa. Suunnittelualueen lähiympäristössä on pientaloja, entinen kunnantalo ja virastotalo. Merkittävimmät rakennukset suunnittelualueen läheisyydessä on Teljänkadun puutalokokonaisuuteen kuuluva Palmun talo, jonka tila rajoittuu suunnittelualueeseen länsipuolella luvulla rakennetulla Palmun talolla on rakennushistoriallista, historiallista ja maisemallista arvoa. Rakennus on osa Vanhan Asematien luvun alun rakennuskantaa. Valmisteilla olevassa Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavassa kohde on osoitettu suojeltavaksi. Suunnittelualueen pohjoispuoli rajoittuu Teljän talon kiinteistöön. Rakennus on rakennettu meijerija maamieskouluksi vuonna luvun lopulta lähtien rakennuksessa toimi kunnanvirasto luvulta alkaen rakennus on ollut kansalaisopiston ja eri järjestöjen käytössä. Kiinteistön omistaa Kokemäen kaupunki. Teljän talo on Hallintokeskuksen voimassa olevassa asemakaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksella on rakennushistoriallista, historiallista ja maisemallista arvoa. Meijerikoulun piharakennus sijaitsee suunnittelualueella. Kaavamuutoksessa on piharakennuksen paikalle suunniteltu rivitalorakentamisen mahdollistava tontti. Suunnittelualueen itäpuolella Kilkunkadun vastakkaisella puolella on virastotalo. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3000m2.

6 Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueesta. 3.2 Rakennettu ympäristö Alueella on asemakaavoitetulle pientaloasumiselle tavanomaista omakotitaloaluetta Alueella on sähkö-, vesi- ja viemäriverkosto. Kokemäen keskusta-alueen palvelut ovat kävelyetäisyydellä suunnittelualueesta. Alueen eteläpuolelta kulkee Satakunnantien tärkeä yhdystie / kokoojakatu. Alue rajautuu idän puolelta Kilkunkatuun. 3.3 Maanomistus Suunnittelualueen kiinteistöt ovat sekä Kokemäen kaupungin että asemakaavamuutoksen hakijoiden Outi Hallamaan ja Päivi Hallamaa-Tupin omistuksessa.

7 4 SUUNNITTELUTILANNE 4.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Kuva 4. Ote maakuntakaavasta. Musta rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia. Satakuntaliitto. Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä Maakuntakaavassa alueeseen kohdistuu seuraavat merkinnät: Keskustatoimintojen alue (C) Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh1) Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Kokemäen kirkonseutu (RKY 2009). Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk-1) Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä,

8 monikeskuksinen aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistysverkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. Matkailun kehittämisvyöhyke (mv-2) Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet Keskustaajaman osayleiskaavaluonnos Alueella on valmisteilla keskustaajaman osayleiskaava. Kuva 5. Ote valmisteilla olevan keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksesta. Keltainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia. Kokemäen kaupunki. Valmisteluvaiheessa olevassa ehdotuksessa alueeseen kohdistuu seuraava kaavamerkintä: KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (C). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

9 4.1.3 Asemakaava Kuva 6. Ote alueen asemakaavayhdistelmästä. Kokemäen kaupunki. Alueella voimassa oleva asemakaava: Hallintokeskuksen asemakaava (numero: 053). Turun ja Porin lääninhallitus on kaavan vahvistanut Kaavassa alueeseen kohdistuu seuraava merkintä: Linja-autoaseman korttelialue (LA-1). 30% rakennusoikeudesta voidaan käyttää myymälätiloja varten. 4.2 Inventoinnit ja selvitykset Maakuntakaavalliset selvitykset. Suunnittelualueella on käynnissä Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan laadinta, joka on valmisteluvaiheessa. Osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Yleiskaavatyön yhteydessä on alueella tehty seuraavat selvitykset: Rakennusinventointi, muinaisjäännökset sekä luonto- ja maisemaselvitys. 5 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 5.1 Osalliset Asemakaavoitettavan alueen maanomistajat Rajanaapurit

10 Satakuntaliitto Satakunnan Museo Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Kokemäen Sähkö Oy Kokemäen Vesihuolto Oy Kokemäen Lämpö Oy Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta Paloviranomainen Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 5.2 Vireilletulo Kaava on tullut vireille ja kaavan muutos on ollut Kokemäen kaupungin kaavoituskatsauksissa vuosina Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ja asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville (MRL 62 ja MRA 30 ) Kokemäen kaupunginviraston ympäristötoimistoon. 5.4 Viranomaisyhteistyö Kaavan laadinta ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua. Valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavoitus koskee. 6 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 6.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavan muutoksella tuetaan Kokemäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä. Alueen käytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Kaava tukeutuu ensisijaisesti nykyisiin rakenteisiin, mikä vähentää tarvetta investoida esimerkiksi uusiin yhteysverkostoihin. 6.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan Kaavan muutoksessa on huomioitu maakuntakaavan merkinnät ja määräykset. Kaavan muutos edistää maakuntakaavan toteutumista. 6.3 Kaavan suhde keskustaajaman osayleiskaavaluonnokseen Kaavan muutos noudattaa valmisteilla olevan keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksen ( ) mukaista ohjausvaikutusta. 6.4 Kaupungin tavoitteet

11 Linja-autoaseman rakentaminen ei ole Kokemäen kaupungin tarpeiden mukaista. Kaupungin tavoitteena on asumismahdollisuuksien lisääminen keskustan alueella. 7 ASEMAKAAVARATKAISU JA VAIKUTUKSET 7.1 Asemakaava Asemakaavan muutoksella muutetaan korttelin osa asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialueeksi. 7.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava tiivistää taajamarakennetta mahdollistamalla uusia asuntoja Kokemäen keskustaan. Liikennemäärät suunnittelualueen ympäristön katuverkostossa tulee lisääntymään. Alueella on olemassa kunnallistekniikka sekä yhteys yleiseen katualueeseen. 7.3 Muut vaikutukset Kaavan muutoksella ei ole vaikutuksia talouteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, sosiaalisiin oloihin tai kulttuuriin. Kaavan muutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 8 KAAVAN RAKENNE 8.1 Aluevaraukset ja mitoitus Osakorttelin 132, tontti osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) ja tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). AR- tontin rakennustehokkuudeksi tulee 0,40 ja AP- tontin tehokkuudeksi 0,25. Alueella sallitaan yksikerroksiset rakennukset, joiden rakennusalasta enintään puolet saa sijoittaa ullakkotiloihin. 9 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 9.1 Toteutuksen seuranta Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi sitä voidaan alkaa toteuttamaan ja Kokemäen kaupungin rakennusvalvonta seuraa kaavan toteutumista. Kokemäellä Antti Siirava kaavasuunnittelija Yhdyskuntaosasto Kaavoitus ja mittaus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot