Jämijärven kunta Lauttakankaan osayleiskaava Yleiskaava-alueen luonnon nykytilan kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämijärven kunta Lauttakankaan osayleiskaava Yleiskaava-alueen luonnon nykytilan kuvaus"

Transkriptio

1 Jämijärven kunta Lauttakankaan osayleiskaava Yleiskaava-alueen luonnon nykytilan kuvaus Terhi Ala-Risku

2 SISÄLTÖ YHTEENVETO LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE MAASTOKARTOITUKSEN MENETELMÄT YLEISKAAVA-ALUEEN LUONNONPIIRTEET YLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOTYYPIT HUOMIONARVOISET KASVILAJIT PESIMÄLINNUSTON HUOMIONARVOISET LAJIT LUONTODIREKTIIVILAJIT Liito-orava Lepakot 9. VIITTEET LIITTEET Liite. KARTOITUSALUEET. Liite 2. HUOMIONARVOISET LUONTOTYYPIT. Liite 3. LEPAKKOKARTOITUKSESSA KULJETTU REITTI JA HAVAITUT LEPAKOT KESÄKUUSSA 204. Liite 4. LEPAKKOKARTOITUKSESSA KULJETTU REITTI JA HAVAITUT LEPAKOT HEINÄKUUSSA 203. Liite 5. LEPAKOILLE JA LIITO-ORAVALLE TÄRKEÄT ALUEET. Liite 6. METSO. Liite 7. PESIMÄLINNUSTON HUOMIONARVOISET LAJIT. Liite 8. PESIMÄLINNUSTON LAJIT

3 . YHTEENVETO Luontoselvityksessä on kuvattu Jämijärven Lauttakankaalle suunnittelun tuulivoima-alueen luonnon nykytila. Työssä on selostettu vuosien 203 ja 204 maastokartoitukseen perustuen tuulivoima-alueen ja sen lähiympäristön luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä luontodirektiivin liitteen IV lajeista liito-oravan ja lepakoitten esiintyminen. Luontoselvitys on tehty tuulivoimahankkeen yleiskaavoitusta ja luontovaikutusten arviointia varten. Yleiskaava-alue muodostuu Lauttakankaan kuivien kangasmetsien kasvatusmänniköistä ja Lauttakangasta reunustavista ojitetuista rämeistä. Yleiskaava-alueen länsipuolisko on pienipiirteisempää pienten peltojen, kuivahkojen kalliometsien, mustikkaturvekankaiden ja tuoreiden kuusikkokankaiden metsämaisemaa. Yleiskaava-alueen huomionarvoiset luontotyypit on esitetty liitteessä 2. Vajaatuottoinen kalliometsä Perämäen laella sekä luonnontilaisen kaltaisten lähteikköjen ympäristöt Lauttakankaan reunalla ovat metsälain 0 mukaisia elinympäristöjä. Lähteiköt ovat myös vesilain :5 suojelemia pienvesiä. Lähteiköistä laajin on yksityisellä suojelualueella (kuva 3). Muita yleiskaava-alueen uhanalaisia luontotyyppejä ovat luonnontilaisen kaltainen metsäkortekorpi ja puolukkakorpi. Lauttalamminkulmalla on lisäksi laaja puronvarsilehtoalue, jonka monimuotoisuutta lisää vanha, isoja haapoja sisältävä puusto. Valtakunnallisesti uhanalaisista lintulajeista yleiskaava-alueella esiintyy pesivänä hiirihaukka, törmäpääsky ja kivitasku. Lintudirektiivilajeista tehtiin pesintään viittaavia havaintoja pyystä, teerestä, metsosta, kurjesta, kehrääjästä ja pikkulepinkäisestä. Yleiskaava-alueelta rajattiin myös 2-3 metsokukon käyttämä soidinpaikka. Huomionarvoinen pesivä linnusto on keskittynyt Lauttanevan turvetuotantoalueen ympäristöön sekä Lauttakankaalle (liite 7). Luontodirektiivin liitteen IV lajeista yleiskaava-aluetta käyttävät liito-orava, pohjanlepakko ja viiksisiippa. Liito-oravasta ei tehty pesintään viittaavia havaintoja. Pohjanlepakko ja viiksisiippa esiintyvät yleiskaava-alueella tämän kartoituksen perusteella alkukesällä hyvin niukkoina mutta loppukesällä varsin runsaina (liitteet 3 ja 4). Kyse voi olla myös kahden eri kartoitusvuoden välisestä vaihtelusta. Yleiskaava-alueen tuntumassa on kaksi rakennusta, joissa on todennäköisesti muutamien lepakkoyksilöiden päiväpiiloja. Lisääntymisyhdyskuntiin viittaavia havaintoja ei kuitenkaan saatu. 3

4 Kuva. Yleiskaava-alue. 2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE Raportissa kuvataan Jämijärven Lauttakankaalle suunnittelun tuulivoima-alueen luonnon nykytila. Selvitys on tehty tuulivoimahankkeen yleiskaavoitusta ja luontovaikutusten arviointia varten. Yleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista (MRL 40 ). Työssä on selostettu maastokartoitukseen perustuen Lauttakankaan alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä luontodirektiivin liitteen IV lajeista liito-oravan ja lepakoitten esiintyminen. Suunnittelualue sijaitsee kokonaan Jämijärven kunnan puolella (kuva ). Maastossa kartoitettiin jonkin verran laajempi, Ikaalisten kaupungin puolelle ulottuva alue (liite ). Lauttakankaan ympäristön luonnonpiirteitä kuvataan raportissa myös aikaisempien raporttien ja rekisteritietojen avulla. Maastokartoituksessa etsittiin erityisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä (Rassi ym. 200, Raunio ym. 2008), vesilain :5 ja :7 suojelemia pienvesiä, metsälain 0 arvokkaita elinympäristöjä sekä luontodirektiivin liitteiden II tai IV lajeille sopivia elinympäristöjä. Havaintoja uhanalaisista lajeista etsittiin myös uhanalaisten lajien rekisteristä ( Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus) sekä Hatikka -lajitietokannasta. Alueellisesti uhanalaiset lajit ovat ymparisto.fi -> Luonto -> Lajit -> Uhanalaiset lajit -> Suomen lajien punainen lista 200 -> Alueellisesti uhanalaiset lajit mukaisesti. Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluu esimerkiksi osa metsälain 0 suojelemista arvokkaista elinympäristöistä. Uhanalaiset lajit ja luontotyypit eivät ole kuitenkaan automaattisesti rauhoitettuja. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat luonnontilaisen kaltaiset lähteet, purot ja pienet lammet. Luontodirektiivissä luetellut lajit ovat Euroopan yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja (Sierla ym. 2004, > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit). Liitteen IV(a) lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Näitten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Nelosliitteen lajeista rakentamisella voi olla vaikutusta lähinnä liito-oravaan ja lepakkoihin. Liitooravan elinpiirit rajataan papanajälkien, sopivien puiden ja sopivien pesäkolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005). Lepakoitten lisääntymis -ja levähdyspaikkoja ovat paitsi pesäkolot myös päiväpiilot ja talvehtimispaikat (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 202). Laajoissa maankäyttöhankkeissa myös lintudirektiivin liitteessä I mainitut lajit on syytä ottaa huomioon. Lintudirektiivin tavoite on ylläpitää tiettyjen lintulajien kannat riittävällä tasolla Euroopassa. Direktiivi edellyttää sekä yksilöiden että niiden elinympäristöjen suojelua. Lintudirektiivi kieltää mm. siinä lueteltujen lajien häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana. 3. MAASTOKARTOITUKSEN MENETELMÄT Kartoitusalueen pesimälinnustoa selvitettiin yhteensä 8 aamuna sekä pääsääntöisesti klo 03 2 välillä. Lintuhavaintoja kertyi myös muitten kartoitusten yhteydessä niin, että alueella retkeiltiin käytännössä kaikkina mahdollisina kellonaikoina. Linnustosta haettiin erityisesti huomionarvoisia pesimälajeja, jotka ovat uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, direktiivilajeja, muita harvinaisia 4

5 tai harvalukuisia lajeja tai ns. indikaattorilajeja eli edustavaa pesimisympäristöä ilmentäviä lajeja. Näistä lajeista kaikki havaitut yksilöt merkittiin pienimittakaavaiselle ilmakuvalle ja havainnot yhdistämällä arvioitiin kunkin lajin parimäärä kartoitusalueella. Muista kuin em. ryhmiin kuuluvista lintulajeista ei kirjattu ylös mitään tietoja. Ne luettiin mukaan alueen pesimälinnustoon, jos minimivaatimus eli mahdollinen pesintä täyttyi (Valkama ym. 20). Mahdollinen pesintä tarkoittaa, että reviiriä kuuluttava koiras tai lintupari on havaittu sopivassa pesimisympäristössä vähintään yhtenä päivänä. Kanalintujen soidinpaikkoja etsittiin kolmena aamuna välisenä aikana aamuyöstä alkaen. Teeren osalta tämä tapahtuu lähinnä kuuntelemalla aukeita alueita. Metson soidinpaikkaa haettiin Lauttakangasta ympäröivältä yhtenäisten mäntyvaltaisten metsien alueelta jätösten ja erityisesti kukkojen avulla, koska ne eivät soidinaikaan juuri poistu soidinpaikkaa ympäröivältä soidinalueeltaan. Talvi oli lumeton joten lumijälkiä ei voinut työssä hyödyntää. Lepakoita kartoitettiin yhteensä 5 yönä klo välillä sekä 3 yönä klo välillä. Ensimmäisenä kesänä pyrittiin kiertämään kaikki varttuneet ja luontaisen tiheät metsät, joissa arvioitiin olevan kolopuita, maapohjan rehevyyttä, puuston kerroksellisuutta, isoja lehtipuita tai kuusia sekä pienvesiä tai kosteikkoja. Lisäksi lepakoita käytiin kuuntelemassa yleiskaava-alueen lähiympäristön kylämaisemassa. Toisena kesänä kartoitus toistettiin suppeana yleiskaava-alueen parhaimmissa metsissä. Lepakoita kuunneltiin Petterson D200 -lepakkodetektorilla, jolla pystyy erottamaan yleisimmät lajit toisistaan (pohjanlepakko, vesisiippa sekä lajipari viiksisiippa / isoviiksisiippa). Muita lepakkolajeja ei pysty tunnistamaan tällä laitteella ilman äänianalyysiä. Toisaalta muitten lajien lisääntymisyhdyskuntia ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt Pohjois-Satakunnasta. Lepakkohavaintoja on tarkasteltu kesä- ja heinäkuun osalta huomioimatta eri vuosien aiheuttamaa vaihtelua. Liito-oravaselvitystä tehtiin muitten selvitysten yhteydessä Kaikista liito-oravalle sopivannäköisistä metsistä eli varttuneista tai sitä vanhemmista kuusta ja haapaa kasvavista metsiköistä tutkittiin suuri osa tai lähes kaikki liito-oravalle sopivat puut. Ne ovat metsikön järeimpiä kuusia ja haapoja. Jos metsikkö on naaraan asuttama, on puitten tyvellä yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Näistä metsiköistä etsittiin myös liito-oravalle sopivia kolopuita. Kartoitusalueen kasvillisuutta, elävää ja kuollutta puustoa sekä luontotyyppejä kirjattiin ylös pienimittakaavaiselle ilmakuvalle muitten selvitysten yhteydessä Kasvilajiston kannalta kiinnostaville paikoille tehtiin myös tarkentavia käyntejä. Luontotyypit ovat Raunion ym. (2008) mukaan. Kuva 2. Lauttakankaan pohjavesialue. Sisempi rajaus on pohjaveden muodostumisalue. 5

6 4. YLEISKAAVA-ALUEEN LUONNONPIIRTEET Lauttakangas on pohjavettä ympäristöönsä purkava eli antikliininen saumamuodostuma, joka jatkuu pohjoiseen Parkanoon asti. Loivapiirteinen, enimmäkseen hiekasta ja sorasta muodostunut harju nousee vain 2-8 metriä ympäristöstään. Varsinainen harjuydin on vain noin 50 m leveä (ympäristöhallinnon Oiva -tietopalvelu, Pohjavettä tihkuu harjun reunasta lähteviin metsäojiin ja muutamiin lähteisiin (liite 2). Harjulla on vieri vieressä maa-ainesten ottoalueita. Niitten pohjalla on hyvin heikkoa pohjaveden tihkumista havaittavissa. Pohjavesilammikoita ei soramontuissa ole. Lauttakangas rajautuu molemmilla puolilla paksuturpeisiin ojitettuihin rämeisiin (http://geomaps2.gtk.fi/geo maaperäkartta Jämijärvi). Kartoitusalueen länsiosa on pienten peltojen ja kalliopaljastumien rikkomaa metsämaata, joka on maaperältään turvetta, hiesua ja hienoa hietaa. Lauttakankaan ympäristössä on neljä yksityistä, maanomistajan hakemuksesta luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua suojelualuetta. Salavansuon mäellä on rauhoitettu pieni pala runsaslahopuustoista kangasmetsää. Lauttaojan vanhan uoman varren rauhoitettu alue muodostuu pohjavesivaikutteisesta lehtometsästä ja isoista allikkolähteistä. Kuva 3. Yksityiset suojelualueet. Kuva 4. Suurten lintujen kerääntymisalue (Vilen ym. 202) Kuva 5. Suurten lintujen muuttoreitti (Ahlman ja Luoma 203). 6

7 Yleiskaava-alueesta vajaan kilometrin etäisyydellä Ikaalisten puolella sijaitsee matala ja umpeenkasvava Uurasjärvi, joka on arvioitu paikallisesti merkittäväksi lintuvedeksi. Uurasjärvellä on 990 -luvulla pesinyt kymmeniä pareja naurulokkeja, puolisukeltajista mm. jouhisorsa, lapasorsa ja nokikana sekä mm. kalatiira ja keltavästäräkki (Ikaalisten arvokkaat luontokohteet 990). Jämijärven Kontti -saaren ympäristö lähimmillään kilometrin etäisyydellä yleiskaava-alueesta on mahdollinen suurten lintulajien kerääntymisalue (kuva 4). Alueella on laskettu keväällä laulujoutsenen kerääntymä ja samana syksynä 287 yksilön kerääntymä. Joutsenten säännöllisestä kerääntymisestä alueelle ei ole tarkempaa tietoa (Vilen ym. 202). Laulujoutsenia, hanhia, päiväpetolintuja ja kahlaajia muuttaa keväällä jonkin verran Jämijärven ja Lauttakankaan yli Jämin näkötormista tehtyjen havaintojen perusteella (kuva 5). Suurten muuttavien lintujen määrä on kuitenkin arvioitu pieneksi kaikkien em. lajiryhmien osalta, koska Jämijärvi on sivussa Kankaanpäästä Parkanoon kulkevalta muuttoreitiltä (Ahlman ja Luoma 203). Kuva 6. Metsäkortekorpi. 5. YLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOTYYPIT Lauttakangas on enimmäkseen kuivan kanervakankaan yksijaksoista kasvatusmännikköä. Alikasvoksessa on lähinnä koivua. Erityistä harjukasvillisuutta ei Lauttakankaalla havaittu eikä myöskään laajoja jäkäläkasvustoja ole. Kankaan reunoilla on tiheäpuustoisia isovarpurämemuuttumia eli varputurvekankaita. Ne vaihettuvat kauempana ojitetuiksi mustikkaturvekankaiksi, joiden puusto on enimmäkseen uudistuikäistä männyn ja koivun sekapuustoa. Kartoitusalueen länsiosa on enimmäkseen karunpuoleista mustikkatyypin tuoretta kangasta. Kasvillisuudessa vallitsee laajalti metsälauha ja tuoreille kankaille tyypillisiä ruohoja kasvaa niukasti. Nämä ovat männyn ja kuusen sekametsiä. Uudistusikäisiä metsiköitä, joiden puustossa on myös kookkaita koivuja ja haapoja on kartoitusalueen länsireunalla jonkin verran enemmän kuin tavallisessa talousmetsämaisemassa. Kolopuumetsiä tai yksittäisiäkään kolopuita ei alueella kuitenkaan ole. Alueen länsipuoliskon pienialaiset suot ovat isovarpurämeitä tai mustikkaturvekankaita. Pari laajahkoa metsäkortekorpea ja puolukkakorpea on vanhoista ojituksista huolimatta säilynyt vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisina edustavina korpimetsinä (liite 2). Lauttalamminkulman puolukkakorvessa myös puusto on luonnontilaisen kaltaista ja itseharvenevaa, sisältäen myös haapaa ja raitaa. Mäet ja kalliopaljastumien ympäristöt ovat kuivahkoa puolukkakangasta ja puustoltaan hyväkasvuisia männiköitä. Perämäellä on vajaatuottoista kalliomännikköä ja laajoja jäkäläpeitteisiä kalliopaljastumia (liite 2). Lehtomaista kangasta on ojien varsilla, joihin tihkuu pohjavettä sekä lähteikköjen ympäristössä. Lauttakankaan itäpuolella sijaitsevat lähteiköt ovat osittain kaivettuja monttuja (liite 2). Ne muodostavat kuitenkin vakaan elinympäristön pohjavedestä riippuvaiselle kasvillisuudelle. Lauttakankaan länsipuolella sijaitseva pieni lähde on täysin luonnontilainen. Lauttalamminkulmalla metsänreunaa pitkin laskevan 7

8 valtaojan varsi on koko matkaltaan rehevää saniais- ja suurruohotyypin lehtometsää (liite 2). Puusto on puronvarressa laajalti koskematonta sisältäen vanhoja kuusia, koivuja, raitoja ja haapoja. Alue on osittain vanhasta pellosta metsittynyttä ja muodostaa laajan ja yhtenäisen lehtometsän kokonaisuuden. Monimuotoisuutta lisäävät lukuisat vanhat montut, joihin on syntynyt reheviä kosteikkoja. Kuva 7. Vajaatuottoinen kalliometsä. 6. HUOMIONARVOISET KASVILAJIT Lauttakankaan soramonttujen pohjalla kasvaa konnanliekoa, joka on arvioitu silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaisuuden kriteerit täyttäväksi kasvilajiksi. Konnanlieon kasvupaikat ovat tihkuvetisiä paljaita hiekkamaita. Pehkunevan luonnontilaisella lähteellä kasvaa mm. vaateliasta purolitukkaa. Lauttalamminkulman puronvarsilehdossa vallitsevat hiirenporras, puna-ailakki ja valkovuokko. Lauttakankaan tien varressa kasvaa Satakunnassa harvinaista keltasauramoa, joka voi olla puutarhakarkulainen. Mitään muita huomionarvoisia kasvilajeja ei kartoitusalueella havaittu. 7. PESIMÄLINNUSTON HUOMIONARVOISET LAJIT (Liiteet 6 ja 7) Kartoitusalueella pesivän lintulajiston huomionarvoiset lajit ovat lähinnä Lauttanevan turvetuotantoalueen ja laskeutusaltaan ympäristössä (telkkä, tavi, kurki, taivaanvuohi, pikkulepinkäinen) sekä Lauttakankaalla (hiirihaukka, metso, kehrääjä, törmäpääsky, kivitasku, leppälintu). Kartoitusalueen länsipuoliskossa ei metson ja sirittäjän lisäksi havaittu mitään huomionarvoisia pesimälintulajeja. Hiirihaukka on uhanalainen, vaarantunut laji koko maassa. Huuteleva hiirihaukkapari oli pesällä huhtikuusta alkaen. Kesäkuun aikana pesä kuitenkin autioitui. Pesintä epäonnistui jostakin syystä tai sitä ei aloitettukaan. Pesä on Lauttakankaan vanhassa mäntymetsikössä, johon haukat ovat rakentaneet myös vaihtopesiä. Alueella ei ole tämän metsikön lisäksi muita hiirihaukan pesimiseen sopivia, riittävän järeäoksaisia männiköitä. Metso on uhanalaiseksi luokiteltu laji sekä Pohjanmaan että Lounaismaan vyöhykkeillä sekä lintudirektiivilaji. Metsojen soidinpaikka paikannettiin Lauttakankaan reunaan, missä molemmilla käyntikerroilla 8. ja 3. huhtikuuta oli paikalla -2 kukkoa ja -2 koppeloa. Soidinpaikka on hyvin tyypillinen loiva rinnemetsä, jossa on kuusialikasvoksen muodostamia tiheikköjä, soimiseen sopivia kalliopaljastumia ja kivenlohkareita. Yhteensä kartoitusalueella elää 2-3 metsokukkoa. Luomannevan Pehkunevan rämeet ovat kukkojen reviirien ydinaluetta. Ne käyvät myös alueen länsiosassa ruokailemassa isojen haapojen oksilla. Teeri on lintudirektiivilaji. Huhtikuussa teerellä oli hajanainen soidin Lauttanevan turvetuotantoalueella, Lauttakankaan montuilla ja ympäristön pelloilla. Soitimella laskettiin 5 teerikanaa, kukkoja nähtiin vain

9 Kurki on lintudirektiivilaji. Kurjen poikue havaittiin kesäkuussa laskeutusaltaalla. Tähän aikaan poikue on jo hyvin liikkuva ja on voinut taivaltaa paikalle kaukaakin. Yleiskaava-alueella Salavansoiden ojittamattomassa osassa on juuri kurjen pesimäreviiriksi riittävä alue vetistä tupasvillarämettä, jossa pesintä on mahdollisesti voinut onnistua. Kehrääjä on Pohjanmaan vyöhykkeessä uhanalaiseksi luokiteltu laji. Yksi kehräävä koiras kuultiin Lauttakankaan tien lähellä molempina vuosina. Kehrääjän reviiri on laaja ja sitä on vaikea paikantaa. Reviiriin kuuluu tyypillisesti tie, jota lintu käyttää säännöllisenä lepäilypaikkana. HämeenkankaanVatulanharjun seudulla on tiheä kehrääjäkanta. Tiheimmilläänkin pesiviä pareja on kuitenkin vain -2 neliökilometrillä. Törmäpääsky on uhanalainen, vaarantunut laji koko maassa. 3 pesäkolon yhdyskunta on Lauttakankaan soramontun seinässä. Kaikissa koloissa ei ollut pesintää. Tämä on tavallinen törmäpääsky-yhdyskunnan koko Etelä-Suomessa, missä laji on täysin riippuvainen maa-ainesten oton tekemistä seinämistä. Törmäpääskyt eivät juuri liiku Lauttakankaalla, koska niitten hyönteispyyntialueet ovat Jämijärven rannoilla. 8. LUONTODIREKTIIVILAJIT Liito-orava (Liite 5) Liito-oravan satunnaisia jälkiä havaittiin kahdessa paikassa Koivusalon autiotalon ympäristössä sekä Lauttaojan varressa Lauttanevan turvetuotantoalueen takana. Molemmat paikat jäävät yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Yleiskaava-alueella ei ole liito-oravalle sopivia kolopuumetsiä eikä yksittäisiäkään kolohaapoja. Lepakot (Liiteet 3,4 ja 5) Kartoitusalueella havaittiin lepakkolajeista pohjanlepakko sekä viiksisiippa, jonka kahta alalajia (lähilajia) viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei ollut mahdollista erottaa. Kyseessä voi olla toinen tai molemmat kyseisestä lajiparista. Pohjanlepakot ja viiksisiipat käyttävät yleiskaava-aluetta hyönteispyyntiinsä ja niillä on myös pari todennäköistä päiväpiiloa yleiskaava-alueen tuntumassa. Lisäksi tehtiin yhteensä 25 havaintoa nopeasti kartoitusalueen yli lentäneistä yksilöistä, joita ei voitu määrittää lajilleen. Niistä valtaosa lienee pohjanlepakoita. Kaikki havainnot ylilentäjistä tehtiin heinäkuussa. Viiksisiipat karttavat valoa ja aukeita alueita. Niitten elinympäristöt ovat luontaisen tiheitä vesistöihin tai soihin rajautuvia metsiä. Nämä metsät ovat jo heinäkuun alun öinä pilkkopimeitä, mistä syystä viiksisiippojen määrää on vaikea arvioida. Kesäkuussa viiksisiippoja havaittiin lähinnä Koivusalon autiotalon ympäristössä sekä Lauttaojan vanhan luonnontilaisen uoman varressa Lauttanevan turvetuotantoalueen takana. Molempia paikkoja voidaan pitää viiksisiipoille tärkeinä, mutta nämä alueet jäävät yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Näilläkin paikoilla havaittiin kuitenkin vain pari yksilöä kerrallaan. Heinäkuussa viiksisiippoja havaittiin yleiskaava-alueella varsin paljon, joskin osa hyönteispyyntialueista on selvästi tilapäisiä tukkipinojen ympäristöjä tm. Kartoitusalueella ei ole kolopuumetsiä eikä yksittäisiäkään kolopuita, joista olisi syytä etsiä lisääntymisyhdyskuntia. Yhdyskunnat ovat melko todennäköisesti alueen ulkopuolella. Pohjanlepakot viihtyvät alkukesällä kulttuuriympäristöissä ja puutarhoissa, mistä syystä niitä ei juuri havaittu kartoitusalueella kesäkuussa. Pari yksilöä havaittiin Koivusalon autiotalon sekä Pehkunevantien metsästysmajan ympäristössä. Molemmat rakennukset ovat todennäköisesti muutaman yksilön käyttämiä päiväpiiloja. Heinä-elokuussa yöt viilenevät peltoaukeilla ja pohjanlepakot siirtyvät metsiin. Heinäkuussa niitä havaittiinkin yleiskaava-alueella varsin paljon. Toisin kuin viiksisiipat ne lentävät myös Lauttakankaan avoimessa soranottomaisemassa. Lauttakankaantie ja Penkkinevantie ovat ainakin muutaman yksilön säännöllisesti käyttämä lentoreitti. Lisäksi molemmissa em. rakennuksissa voi olla pienehkö lisääntymisyhdyskunta heinäkuussa, mutta varmuutta asiasta ei saatu. 9

10 9. VIITTEET Ahlman ja Luoma 203: Isojen lintujen muuttoreitit Satakunnassa havaintokatsaus. - Turun Yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Ikaalisten arvokkaat luontokohteet Tampereen seutukaavaliiton ja Ikaalisten ymp.s.lautakunnan julkaisu D05. Rassi ym. (toim.) 200: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Raunio ym. 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. - Suomen ympäristö 8. Sierla ym. 2004: Direktiivilajien huomioonottaminen suunnittelussa. - Suomen ympäristö 742. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 202: Suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. - Valkama, Vepsäläinen ja Lehikoinen 20: Suomen III Lintuatlas. - Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. Käyttö Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva -lisenssillä. Vilén, Luoma ja Ijäs 202: Suurien lintulajien kerääntymä-alueet Satakunnassa vuosina havaintokatsaus. - Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry ja Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. Ympäristöministeriö 2005: Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. - YM//50. 0

11 LIITE. Kartoitusalueet. Kasvillisuus ja pesimälinnusto (vihreä), kanalintujen soidinpaikat (ruskea) ja lepakot (musta).

12 LIITE 2. Huomionarvoiset luontotyypit. Alemmassa kuvassa lähteiköt. 2

13 LIITE 3. Lepakkokartoituksessa kuljettu reitti ja havaitut lepakot kesäkuussa 204. Pohjanlepakot (pallo) ja viiksisiipat (neliö). 3

14 LIITE 4. Lepakkokartoituksessa kuljettu reitti ja havaitut lepakot heinäkuussa 203. Alueella hyönteispyynnissä olleet pohjanlepakot (pallo) ja viiksisiipat (neliö). Näitten lisäksi nopeasti ylilentäneitten yksilöitten (yht. 25 havaintoa) eniten käyttämät reitit (nuolet). 4

15 LIITE 5. Lepakoille ja liito-oravalle tärkeät alueet. 5

16 LIITE 6. Metso. Havaitut linnut, jätökset, hakomispuut ja rypykuopat. 6

17 LIITE 7. Pesimälinnuston huomionarvoiset lajit. 7

18 LIITE 8. Pesimälinnuston lajit. Parimäärä on laskettu vain huomionarvoisista lajeista. laji havaittuja pareja pesimisympäristö tavi telkkä hiirihaukka metso teeri pyy kurki lehtokurppa taivaanvuohi metsäviklo sepelkyyhky käki kehrääjä törmäpääsky metsäkirvinen pikkulepinkäinen närhi rautiainen ruokokerttunen lehtokerttu mustapääkerttu hernekerttu pajulintu tiltaltti sirittäjä hippiäinen kirjosieppo harmaasieppo pensastasku kivitasku leppälintu punarinta mustarastas punakylkirastas laulurastas kulorastas räkättirastas hömötiainen töyhtötiainen sinitiainen talitiainen pyrstötiainen puukiipijä peippo punatulkku vihervarpunen pajusirkku Lauttaneva Lauttaneva Lauttakangas Lauttaneva 0-20 Lauttakangas Lauttakangas RT, dir VU Lauttaneva dir Salavansuot status VU RT, dir NT, dir dir dir 2 Lauttalamminkulma, Mansikkamäki 4 NT Lauttakangas Lauttakangas VU 4 yhdyskunta Salavansoilla Salavansuot 8

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite

Liite 2 Luontoselvitys. Asemakaavan luontoselvitys. Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava. Luontoselvityksen tavoite Asemakaavan luontoselvitys Liite 2 Luontoselvitys Äänekosken kaupunki Ääneniemen koillisrannan asemakaava 7.7.2014 Terhi Ala-Risku Luontoselvityksen tavoite Luontoselvitys on tehty Äänekosken keskustan

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Honkajoen kunta Paholamminkeitaan tuulivoimahanke Alueen luonnon nykytilan kuvaus

Honkajoen kunta Paholamminkeitaan tuulivoimahanke Alueen luonnon nykytilan kuvaus Honkajoen kunta Paholamminkeitaan tuulivoimahanke Alueen luonnon nykytilan kuvaus 28.10.2013 Terhi Ala-Risku 1 SISÄLTÖ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. YHTEENVETO 3 LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE JA LÄHTÖAINEISTOT 4

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA GREENWATT OY JA VIITASAAREN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (8) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen

Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys. Tapio Rintanen Haminan yleiskaavamuutoksen (Sopenvuori) luontoselvitys Tapio Rintanen 2012 Maastotyöt Kohdealueen ja lähiympäristön liito-oravatilanne selvitettiin 27.4.2012, linnusto 13.5.2012, kasvillisuus ja lepakkotilanne

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A GREENWATT OY JA KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Koiramäen soidinselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Storträsket-Furusbacken

Storträsket-Furusbacken Storträsket-Furusbacken Pinta-ala: 19,1 ha Omistaja: Mustasaaren kunta Kaavatilanne: Tuovila-Granholmsbacken osa-yleiskaavassa alue on virkistysaluetta (V/s), suurin osa on myös osa-yleiskaavan luo-aluetta.

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

Mäntymäen luontoselvitys Laihia

Mäntymäen luontoselvitys Laihia Mäntymäen luontoselvitys Laihia 2.9.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 3 2.1 Yleistä liito-oravasta. 3 2.2 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Heikkimäen luontoselvitys 2010

Heikkimäen luontoselvitys 2010 Heikkimäen luontoselvitys 2010 1. Selvityksen taustoja Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosasto tarvitsi asemakaavasuunnittelua varten tietoja seitsemän kohteen luontoarvoista. Kohteet olivat

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Pekka Routasuo 12.12.2013 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY RAPORTTEJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot