VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla niiden käyttöä luodaan kuntalaisille, seuroille ja muille liikunnan parissa toimiville tahoille mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa monipuolista liikuntaa. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta kohdistuu niihin ryhmiin, joille ei muuten ole riittävästi tai ei lainkaan liikuntamahdollisuuksia. Urheiluseuratoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. Nuorisopalveluiden perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuo-risotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta ja nuorisotiedotus. Nuorisopalveluiden yhteydessä toimiva Lempäälän Ohjaamo tarjoaa erilaisissa muutos- ja kriisivai-heissa eläville nuorille ohjaus- ja tukipalveluja elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Nuorisoyhdistystoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET Sivistystoimessa toteutetaan alkaen luottamustoimielinten tehtävien muutos siten, että vapaa-aikalautakunta vastaa liikunta- ja nuorisoasioiden lisäksi kirjasto- ja kulttuuriasioihin liittyvästä päätöksenteosta. LIIUNTAPALVELUT Liikuntatiloihin ja -alueisiin liittyvää toiminta, käyttövuorot, kunnossapito, suunnittelutehtävät ja kenttien hoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vuonna Birgitan polun hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät yksityiset sopimukset päättyvät vuoden 2014 lopussa. Yksityisiä sopimuksia ei jatketa, vaan hoito- ja kunnossapitotehtävät toteutetaan kunnan omana työnä Monitoimikeskuksen kautta tarjoten työtehtäviä työllisyydenhoitoon ja kuntouttavaan työtoimintaan. Talousarvion investointiosa ei sisällä erillisiä hankemäärärahoja ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaukseen vaan ne hoidetaan käyttötalousmäärärahoilla. äyttötalouden kunnossapitomäärärahan tasoa ei ole alennettu edellä todetun Birgitan polun hoitosopimusten päättämisestä huolimatta. Talvikaudella tapahtuva latujen kunnossapito kilpailutetaan syksyllä 2014 siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan vuonna Liikuntapalveluiden toiminnassa nostetaan esille liikunnan asema peruspalveluna. yvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti korostetaan terveysnäkökohtien huomioon ottamista kunnan kaikissa toiminnoissa. Laaja yhteistyö on tärkeää kaikkien liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa. unnossa aiken Ikää toiminta keskittyy työikäisten terveyden edistämiseen, Voimaa vanhuuteen toiminta ikäihmisten liikuntaan. Liikuntapaikkojen ja alueiden kautta tavoitetaan laajoja käyttäjäryhmiä ja edistetään paikallisen liikuntatoiminnan harrastusmahdollisuuksia. oulujen salien viikonloppukäytön lisääminen on painopisteenä edelleenkin. unnan omaa liikunnanohjausta ja muuta palvelutarjontaa kehitetään edelleen. Erityisesti työikäisten terveysliikunta on noussut painopisteenä esiin. Lempäälän kunnan terveyspalvelut, liikuntapalvelut sekä

2 /sivu 2 unnossa kaiken ikää - työryhmä toteuttavat yhdessä Luovasti liikkuva Lempäälä aikuisten terveysliikuntahanketta, johon on saatu Aluehallintoviraston erityisavustusta. anke on suunnattu erityisesti työikäisille henkilöille, jotka olisi hyvä saattaa systemaattisen terveysliikunnan piiriin. Uimahallivaihtoehtoja selvitetään suunnitelmakaudella. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. VIREÄ JA OMALEIMAINEN ESUSTA Vahvistamme kuntakeskuksen vetovoimaa varmistamalla vireän ja viihtyisän puutarhakaupunkimaisen keskuksen syntymisen. yödynnämme irkkolahden ympäristön omaleimaisuutta kokonaisuudessaan. TASAPAINOINEN JA ATIIVINEN AAVOITUS Olemme maankäytössä suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä. uolehdimme, että uusien asuinalueiden kaavoitus ja palvelujen järjestäminen ovat tasapainossa. Tavoittelemme väestön 1 1,5 prosentin nettokasvua / vuosi. YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Terveysliikunnan edistäminen ja toimintamahdollisuuksien lisääminen Vertaisohjaaja- ja kimpparyhmätoiminnan kehittäminen Asiakasosallisuuden lisääminen Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ävelyn ja pyöräilyn edistäminen (kaupunkiseudun yhteinen tavoite) Lempoisten liikuntahallin käyttöönotto Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen Liikunta-alueiden, lähiliikuntapaikkojen ja virkistysalueiden huomioiminen kaavoituksessa. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Palaverit Luovasti liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, raportit Ryhmien määrä, koulutusten määrä Palautteen määrä untakeskuksen liikuntapaikkojen käyttöaste Toimintaraportit ja suunnitelmat, tapahtumien määrä äyttöaste Toteutuneet hankkeet Toteutuneet kaavat oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Esimieskoulutukseen osallistuminen

3 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. SUORITTEET Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvien sopimusten tarkastelu/järjestely Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen suurten kansansairauksien ehkäisyssä. Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Erityisliikunnan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin osallistuminen /sivu 3 Toimintaraportit Toimintaraportit Sopimusten uudelleenjärjestely/ kilpailutus Maksupäätös Luovasti Liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, toimintaraportit Työryhmien työskentelyyn osallistuminen Liikunta-avustukset seuroille /as 3,50 3,50 3,52 Sisäliikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön käyttöaste liikuntahallit muut sisäliikuntatilat 80 % 80 % 80 % Terveys- ja erityisliikunnan omat ohjausryhmät - osallistujia ryhmissä/viikko oulutettujen vertaisohjaajien lukumäärä

4 /sivu 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET NUORISOPALVELUT Nuorisopalveluiden toiminta tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Toimintaan kuuluu tukea, ohjausta ja palveluita, jotka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyöntekijät ovat turvallisia aikuisia, jotka ovat läsnä nuorten elämässä. Nuorisopalveluiden toiminta on mitä suurimmissa määrin ennaltaehkäisevää työtä, jolla on vaikutuksia niin yksittäiseen nuoreen, nuorten ryhmään kuin yhteiskunnallisestikin. oko kunnan tasolla jatketaan työtä ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä). Nuorisotakuun toteuttamista Lempäälässä seurataan lapsi- ja nuorisoasioita koordinoivan ryhmän toimesta. Tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkittymästä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tukea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, Ohjaamon, työllisyydenhoidon, Monitoimikeskuksen, te-toimiston, sosiaalipalveluiden ja opetuspalveluiden kanssa. Sosiaalista kuntoutusta tulee suunnata erityisesti niille nuorille, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana. Starttipaja tarjoaa jatko-ohjauspaikan niille nuorille, joita ei pystytä auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olevien palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla nopeutetaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Lempäälän Ohjaamon toiminta jatkuu, rooli nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa koko kunnan tasolla on merkittävä. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoimintaan haetaan uusia osallistujia nuorisovaltuustotoimintaan. Toiminnasta kampanjoidaan erityisesti yläkouluilla. Nuorisopalveluiden toiminta suuntautuu enemmän varhaisen puuttumisen ja nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen alueille tilanteisiin, joissa erityisesti tarvitaan nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisen nuorisotyöohjelman toteuttamista jatketaan. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmassa tulisi huomioida myös nuorisoasuntojen tarve. Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (Lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä) Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan kehittäminen lasten ja nuorten toiminnassa (nuorisovaltuustotoiminta, oppilaskuntatoiminta) Palaverit Toimintaraportit, koulutustilaisuuksien määrä Toimintaraportit, mukana olevien nuorten määrä Asiakasosallisuuden lisääminen Palautteen määrä Nuorisotakuun toteuttaminen kunnan eri toimijoiden yhteistyönä Nuorisotakuuseen liittyvän toimintapäivän järjestäminen Toiminnassa mukana

5 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta (tyky-toiminta) Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Panostus ehkäisevään toimintaan Seutukunnallisiin hankkeisiin osallistuminen (nuorisotyön kehittämishanke, Seutunuotta) Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Etsivän työn verkostot /sivu 5 olevien nuorten määrä oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen Esimieskoulutukseen osallistuminen Toimintaraportit Toimintaraportit Maksupäätös Toimintaraportit ja suunnitelmat, koulutusten määrä Työryhmien työskentelyyn osallistuminen SUORITTEET Nuorisopalveluiden asiakas- ja osallistujamäärät - asiakkaita - osallistujia - henkilökohtaista ohjausta saaneiden nuorten määrä* Asiakkaiden (toiminnassa mukana oleva nuoret) ja osallistujien (käyntikerrat) määrät koostuvat nuorisotilojen toiminnasta, nuorisopalvelujen järjestämistä tapahtumista, *suunnitelmallisesti tuetuista nuorista sekä osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta.

6 /sivu 6 Vapaa-aikapalveluiden talousarvio 2015 kustannuspaikoittain 4600 Liikuntapalvelujen hallinto tuotot 0 kulut Toimintakate kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta urheilustipendien määrä vuoden 2014 tasolla (9.000 ) liikunta-avustusten määrä (vuonna ) Liikuntalaki uudistuu vuoden 2015 aikana. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien teh tä vä. unnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: - järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää lii kun taa eri kohderyhmät huomioon ottaen; - tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä - rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja; Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tu lee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kun tien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muis ta paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. unnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä pää tök sis sä osana kuntalain (365/1995) 27 :ssä säädettyä kunnan vel vol li suut ta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vai kut ta mis mah dol li suuk sis ta. unnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana ter vey den huol to lain (1326/2010) 12 :ssä tarkoitettua terveyden ja hy vin voin nin edistämistä. unnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kun ta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta lii ke toi min nal li sin tavoittein ja perustein Liikuntatilat ja alueet tuotot kulut netto Tuotot: Liikuntatiloista ja alueista kertyvät maksutuotot (liikuntapalveluiden alaiset alueet) Menot: kenttien hoitohenkilöstön ja siihen liittyvä toiminnan siirretty tekniseltä toimelta vapaa-aikapalveluihin

7 /sivu 7 kenttähenkilöstöön lisäyksenä 2 määräaikaista liikuntapaikkojen hoitajaa, jatkuu 2015 akkarin, uljun ja Sääksjärven iltavahtimestarien sopimukset, Lempoisten liikuntahallin avaaminen syksyllä 2015, valvonnan järjestäminen. jäähallin ostopalvelusopimus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) Birgitan polun hoitoon liittyvät asiat tilataan Monitoimikeskukselta vuonna Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2016 alusta alkaen iinteistö Oy Sirkkavuoren alle perustettuun tytäryhtiöön (kvalt ). Vuonna 2015 valmistellaan asiaan liittyvä palvelusopimus Liikunnanohjaustoiminta tuotot kulut netto Tuotot: liikuntaryhmien ja vesijumppien osanottomaksuista, uimakoulumaksuista ja Uimalan saunamaksuista Erityisryhmien liikunnanohjaus avattu yhteistyötä vammaispalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, mitä erityisryhmien liikuntatoimintaa on tällä hetkellä tarjolla, kuka järjestää ja arvioitu toiminnan tarvetta, seuraava tapaaminen suunnitellaan syksyn 2015 toiminta yhteistyöryhmiä terveystoimen kanssa Liikuntatapahtumat joukot liikkeelle: soveltavan liikunnan tapahtuma toteutetaan yhteistyössä monen tahon kanssa. perhetriathlon: koko perheen liikuntapahtuma toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ice Skating Tour luistelutapahtuma , vuoden mittaan liikuntakampanjojen yhteydessä tapahtumapäiviä (mm. I-toiminnan ja Voimaa vanhuuteen toiminnan kautta, ohjelma vaihtelee vuosittain) kunnanmestaruuskilpailuja eri lajeissa Muu liikunnanohjaus Lempoisten Uimalan kesätoiminta Uimaopetustoiminta alkeisuimakoulu aikuisille ja lapsille, 4 ryhmää. (kaksi uimaopettajaa, Ehtookodon allas) kesäuimaopetus 5:llä eri uimarannalla, ryhmiä veteen tutustumisesta tekniikkaryhmiin. (neljä uimaopettajaa, uimaopetusvälineet ja materiaali) 2.luokan oppilaille lisäuimaopetus yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmään pääsevät vesipelkoiset, alle 5 m uivat uimarit. (kaksi uimaopettajaa) eskariuinnit esikouluikäisille (4 x uimari) koulun sijainnista riippuen Nokialle, Valkeakoskelle tai angasalle (neljä uimaopettajaa)

8 /sivu 8 erityislasten uimaopetustoiminta, toteutetaan yhteistyössä EA:n ja vammaispalvelujen kanssa (4 ryhmää, 1 opettaja ja neljä avustajaa) kehitysvammaisten aikuisten uinti (2 ryhmää, uimaopettaja ja avustaja) 4630 Terveysliikunta tuotot kulut netto hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti kehitetään terveysliikuntaa ja yhteistyötä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa on tarkoitus kehittää hanketoiminnan avulla, johon on haettu terveysliikunnan erityisavustusta Pohjanmaan ELYltä. Työikäisten terveysliikunta ja liikuntaneuvonta Luovasti liikkuva Lempäälä hanke käynnistetty I-toiminta unnossa aiken Ikää toiminnan painotus on aikuisten ja työikäisten terveysliikunnan edistämisessä toteutetaan liikuntakampanjoja/teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Voimaa Vanhuuteen toiminta toiminnalla edistetään iäkkäiden hyvinvointia ja terveyttä terveysliikunnan avulla toteutetaan liikuntakampanjoja/ teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Vertaisohjaajat vertaisohjaajien koulutus ja huolto toteutetaan liikuntaryhmiä 4650 Liikunnan hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus aikuisten terveysliikuntaan, hakemus jätetty ja haettu , kohdennetaan liikuntaneuvojan palkkauskuluihin ja toimintaan

9 /sivu 9 Menot: liikuntaneuvojan palkkauskulut liikuntaryhmien ja liikuntakampanjojen toimintakuluja Luovasti liikkuva Lempäälä Luovasti liikkuva Lempäälä on aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke, jonka avulla lisätään lempääläisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan. Syksyllä 2014 toiminnassa oli tarjolla 14 kurssia, 10 kurssia toteutui. evään 2015 liikuntatarjotin on julkaistu kunnan nettisivuilla, paikallislehdessä, hankkeen nettisivuilla ja paperiversioina, yhteensä 35 kurssia tarjolla. Liikuntaneuvontaan liittyvä toiminta on aloitettu. Terveysliikuntahankkeella on omat nettisivut kunnan sivujen yhteydessä Nuorisopalvelujen hallinto tuotot 0 kulut netto kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta nuorisoavustusten määrä (vuonna ) 4710 Nuorisotoiminta tuotot kulut netto Tuotot nuorisotilojen kioskien myyntituottoja, osanottomaksuja ( ) nuorisotilojen vuokratuloja (2.000 ) Nuorisotilat Lempäälän nuorisotilat tarjoavat mahdollisuuksia yhdessäoloon ja harrastustoimintaan. Tiloissa käydään tapaamassa kavereita, pelaamassa ja osallistumassa tapahtumiin. Toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Nuorisotiloissa nuoret voivat toteuttaa itse valitsemiaan aktiviteetteja ohjaajien tukemana ja innostamana. Ohjaajien toiminnan pääpaino on nuorten kohtaamisessa. Normaalin

10 /sivu 10 tilatoiminnan lisäksi järjestetään retkiä, te toja ja tapahtumia. Liikuntatoiminta sisältyy kaikkien nuorisotilojen ohjelmaan. Yhteenlaskettuna kaikki nuorisotilat ovat auki keskimäärin iltaa viikossa talvikaudella. Moision liikuntahallilla ja Sääksjärven nuorisotalolla on bänditilat. Tiloissa harjoittelee n. 10 bändiä. Tilojen käyttöä ohjaa ja harjoitusvuorot jakaa Lempäälän aruselli. Nuorisokahvila Enterin toiminta nuorisokahvilana jatkuu. Nuorten työleiri kesäkuussa 2015 Puntalassa ja nuorisotiloilla. Ohjelmassa myös kaksi lasten kesäleiriä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen Toiminta ollut hiljaiselossa, nyt sitä nostetaan uudelleen aktiiviseen toimintamalliin. Uusi toimintakausi alkanut Nuorisovaltuuston kautta nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon, järjestää erilaisia tapahtumia ja tuoda nuorten ääntä kuuluville. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia kaikille nuorille. allitus on antanut eduskunnalle esityksensä uudeksi kuntalaiksi. untalakiesityksessä korostetaan kunnan asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. unnan on esityksen mukaan asetettava nykyisen vanhusneuvoston lisäksi nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto, joille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Nämä vaikuttamistoimielimet voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä. äytännössä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston toiminta Lempäälässä pitää muuttua astetta virallisemmaksi. Tapahtumat Tapahtumien kautta järjestetään nuorille erilaisia tilaisuuksia ja toimintoja. Ohjelma vaihtelee vuosittain. Selvä Perjantai tapahtuma syksyllä ouluyhteistyö Nuorisotyöntekijöiden näkyvyys koulumaailmassa lisääntynyt, aloitettu kahden työntekijän voimin säännöllinen päivystysaika molemmilla yläkouluilla. yvä Mopo- toiminta jatkuu (6-luokkalaisten siirtyminen 7-luokalle). Ehkäisevä päihdetyö Pilviryhmän toimintakulut katetaan nuorisopalveluiden menokohdalta.

11 /sivu Nuorten ohjaus- ja tukipalvelut toimintatuotot toimintakulut Toimintakate Lempäälän Ohjaamon alle on yhdistetty etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö ja nuorten neuvontapiste. Ohjaamon tehtävänä on tarjota nuorten neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita. Ohjaamo tarjoaa nuorten omista yksilöllistä lähtökohdista käsin tapahtuvaa tukea ja ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Toiminta on vakiintunut osaksi kunnan palvelujärjestelmää. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana Starttipaja toimii jatko-ohjauspaikkana niille nuorille, joita ei ole pystytty auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olleiden palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla pystytään nopeuttamaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Starttipaja on suunnattu vuotiaille nuorille ja toimintaa tarjotaan neljänä päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan, nuorten oman voinnin ja elämäntilanteen huomioiden. Ryhmäläisiä on kerrallaan enintään 8. Jokaisen nuoren tavoitteet laaditaan suhteessa lähtötilanteeseen ja tarkistetaan toteutuminen ja jatkosuunnitelmat vähintään kolmen kuukauden välein. Yhteistyöverkoston kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä toiminnan aikana Nuorisopalveluiden hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteuttamiseen ( ), avustusta haettu Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalveluiden yhteishanke, Lempäälä hallinnoi Rajatonta riemua kehittämishanke Rajatonta riemua hanke on Lempäälän kunnan hallinnoima Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke. ankeen toteuttamisajankohta on vuosina

12 /sivu 12 Mukana hankkeessa ovat angasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven nuorisopalvelut. anketta tukee Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteisen strategisen ja toiminnallisen ohjelman tarkoituksena on selvittää kuntakohtaisia nuorisotyön käytäntöjä, resursointia ja mahdollisia kuntien välisen yhteistyön rajapintoja. Ohjelma syventää kuntien välistä yhteistyötä nuorisotyön kehittämiseksi. ankkeen työntekijänä toimii seudullinen nuorisoasiamies.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT Sisällysluettelo TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO... 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Härkätie: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sujuvampaa vapaa-aikaa

Sujuvampaa vapaa-aikaa Sujuvampaa vapaa-aikaa Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmä YTM Hirvonen Riika-Stiina Sisällys 1 Vapaa-aikaselvityksen taustat 1 1.1 Vapaa-aikaselvityksen tavoitteet 1 2 Kuntien nykyiset käytännöt

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 0 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Sairastavuus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot