VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla niiden käyttöä luodaan kuntalaisille, seuroille ja muille liikunnan parissa toimiville tahoille mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa monipuolista liikuntaa. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta kohdistuu niihin ryhmiin, joille ei muuten ole riittävästi tai ei lainkaan liikuntamahdollisuuksia. Urheiluseuratoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. Nuorisopalveluiden perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuo-risotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta ja nuorisotiedotus. Nuorisopalveluiden yhteydessä toimiva Lempäälän Ohjaamo tarjoaa erilaisissa muutos- ja kriisivai-heissa eläville nuorille ohjaus- ja tukipalveluja elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Nuorisoyhdistystoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET Sivistystoimessa toteutetaan alkaen luottamustoimielinten tehtävien muutos siten, että vapaa-aikalautakunta vastaa liikunta- ja nuorisoasioiden lisäksi kirjasto- ja kulttuuriasioihin liittyvästä päätöksenteosta. LIIUNTAPALVELUT Liikuntatiloihin ja -alueisiin liittyvää toiminta, käyttövuorot, kunnossapito, suunnittelutehtävät ja kenttien hoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vuonna Birgitan polun hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät yksityiset sopimukset päättyvät vuoden 2014 lopussa. Yksityisiä sopimuksia ei jatketa, vaan hoito- ja kunnossapitotehtävät toteutetaan kunnan omana työnä Monitoimikeskuksen kautta tarjoten työtehtäviä työllisyydenhoitoon ja kuntouttavaan työtoimintaan. Talousarvion investointiosa ei sisällä erillisiä hankemäärärahoja ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaukseen vaan ne hoidetaan käyttötalousmäärärahoilla. äyttötalouden kunnossapitomäärärahan tasoa ei ole alennettu edellä todetun Birgitan polun hoitosopimusten päättämisestä huolimatta. Talvikaudella tapahtuva latujen kunnossapito kilpailutetaan syksyllä 2014 siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan vuonna Liikuntapalveluiden toiminnassa nostetaan esille liikunnan asema peruspalveluna. yvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti korostetaan terveysnäkökohtien huomioon ottamista kunnan kaikissa toiminnoissa. Laaja yhteistyö on tärkeää kaikkien liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa. unnossa aiken Ikää toiminta keskittyy työikäisten terveyden edistämiseen, Voimaa vanhuuteen toiminta ikäihmisten liikuntaan. Liikuntapaikkojen ja alueiden kautta tavoitetaan laajoja käyttäjäryhmiä ja edistetään paikallisen liikuntatoiminnan harrastusmahdollisuuksia. oulujen salien viikonloppukäytön lisääminen on painopisteenä edelleenkin. unnan omaa liikunnanohjausta ja muuta palvelutarjontaa kehitetään edelleen. Erityisesti työikäisten terveysliikunta on noussut painopisteenä esiin. Lempäälän kunnan terveyspalvelut, liikuntapalvelut sekä

2 /sivu 2 unnossa kaiken ikää - työryhmä toteuttavat yhdessä Luovasti liikkuva Lempäälä aikuisten terveysliikuntahanketta, johon on saatu Aluehallintoviraston erityisavustusta. anke on suunnattu erityisesti työikäisille henkilöille, jotka olisi hyvä saattaa systemaattisen terveysliikunnan piiriin. Uimahallivaihtoehtoja selvitetään suunnitelmakaudella. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. VIREÄ JA OMALEIMAINEN ESUSTA Vahvistamme kuntakeskuksen vetovoimaa varmistamalla vireän ja viihtyisän puutarhakaupunkimaisen keskuksen syntymisen. yödynnämme irkkolahden ympäristön omaleimaisuutta kokonaisuudessaan. TASAPAINOINEN JA ATIIVINEN AAVOITUS Olemme maankäytössä suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä. uolehdimme, että uusien asuinalueiden kaavoitus ja palvelujen järjestäminen ovat tasapainossa. Tavoittelemme väestön 1 1,5 prosentin nettokasvua / vuosi. YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Terveysliikunnan edistäminen ja toimintamahdollisuuksien lisääminen Vertaisohjaaja- ja kimpparyhmätoiminnan kehittäminen Asiakasosallisuuden lisääminen Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ävelyn ja pyöräilyn edistäminen (kaupunkiseudun yhteinen tavoite) Lempoisten liikuntahallin käyttöönotto Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen Liikunta-alueiden, lähiliikuntapaikkojen ja virkistysalueiden huomioiminen kaavoituksessa. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Palaverit Luovasti liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, raportit Ryhmien määrä, koulutusten määrä Palautteen määrä untakeskuksen liikuntapaikkojen käyttöaste Toimintaraportit ja suunnitelmat, tapahtumien määrä äyttöaste Toteutuneet hankkeet Toteutuneet kaavat oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Esimieskoulutukseen osallistuminen

3 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. SUORITTEET Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvien sopimusten tarkastelu/järjestely Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen suurten kansansairauksien ehkäisyssä. Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Erityisliikunnan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin osallistuminen /sivu 3 Toimintaraportit Toimintaraportit Sopimusten uudelleenjärjestely/ kilpailutus Maksupäätös Luovasti Liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, toimintaraportit Työryhmien työskentelyyn osallistuminen Liikunta-avustukset seuroille /as 3,50 3,50 3,52 Sisäliikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön käyttöaste liikuntahallit muut sisäliikuntatilat 80 % 80 % 80 % Terveys- ja erityisliikunnan omat ohjausryhmät - osallistujia ryhmissä/viikko oulutettujen vertaisohjaajien lukumäärä

4 /sivu 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET NUORISOPALVELUT Nuorisopalveluiden toiminta tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Toimintaan kuuluu tukea, ohjausta ja palveluita, jotka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyöntekijät ovat turvallisia aikuisia, jotka ovat läsnä nuorten elämässä. Nuorisopalveluiden toiminta on mitä suurimmissa määrin ennaltaehkäisevää työtä, jolla on vaikutuksia niin yksittäiseen nuoreen, nuorten ryhmään kuin yhteiskunnallisestikin. oko kunnan tasolla jatketaan työtä ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä). Nuorisotakuun toteuttamista Lempäälässä seurataan lapsi- ja nuorisoasioita koordinoivan ryhmän toimesta. Tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkittymästä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tukea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, Ohjaamon, työllisyydenhoidon, Monitoimikeskuksen, te-toimiston, sosiaalipalveluiden ja opetuspalveluiden kanssa. Sosiaalista kuntoutusta tulee suunnata erityisesti niille nuorille, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana. Starttipaja tarjoaa jatko-ohjauspaikan niille nuorille, joita ei pystytä auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olevien palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla nopeutetaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Lempäälän Ohjaamon toiminta jatkuu, rooli nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa koko kunnan tasolla on merkittävä. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoimintaan haetaan uusia osallistujia nuorisovaltuustotoimintaan. Toiminnasta kampanjoidaan erityisesti yläkouluilla. Nuorisopalveluiden toiminta suuntautuu enemmän varhaisen puuttumisen ja nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen alueille tilanteisiin, joissa erityisesti tarvitaan nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisen nuorisotyöohjelman toteuttamista jatketaan. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmassa tulisi huomioida myös nuorisoasuntojen tarve. Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (Lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä) Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan kehittäminen lasten ja nuorten toiminnassa (nuorisovaltuustotoiminta, oppilaskuntatoiminta) Palaverit Toimintaraportit, koulutustilaisuuksien määrä Toimintaraportit, mukana olevien nuorten määrä Asiakasosallisuuden lisääminen Palautteen määrä Nuorisotakuun toteuttaminen kunnan eri toimijoiden yhteistyönä Nuorisotakuuseen liittyvän toimintapäivän järjestäminen Toiminnassa mukana

5 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta (tyky-toiminta) Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Panostus ehkäisevään toimintaan Seutukunnallisiin hankkeisiin osallistuminen (nuorisotyön kehittämishanke, Seutunuotta) Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Etsivän työn verkostot /sivu 5 olevien nuorten määrä oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen Esimieskoulutukseen osallistuminen Toimintaraportit Toimintaraportit Maksupäätös Toimintaraportit ja suunnitelmat, koulutusten määrä Työryhmien työskentelyyn osallistuminen SUORITTEET Nuorisopalveluiden asiakas- ja osallistujamäärät - asiakkaita - osallistujia - henkilökohtaista ohjausta saaneiden nuorten määrä* Asiakkaiden (toiminnassa mukana oleva nuoret) ja osallistujien (käyntikerrat) määrät koostuvat nuorisotilojen toiminnasta, nuorisopalvelujen järjestämistä tapahtumista, *suunnitelmallisesti tuetuista nuorista sekä osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta.

6 /sivu 6 Vapaa-aikapalveluiden talousarvio 2015 kustannuspaikoittain 4600 Liikuntapalvelujen hallinto tuotot 0 kulut Toimintakate kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta urheilustipendien määrä vuoden 2014 tasolla (9.000 ) liikunta-avustusten määrä (vuonna ) Liikuntalaki uudistuu vuoden 2015 aikana. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien teh tä vä. unnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: - järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää lii kun taa eri kohderyhmät huomioon ottaen; - tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä - rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja; Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tu lee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kun tien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muis ta paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. unnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä pää tök sis sä osana kuntalain (365/1995) 27 :ssä säädettyä kunnan vel vol li suut ta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vai kut ta mis mah dol li suuk sis ta. unnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana ter vey den huol to lain (1326/2010) 12 :ssä tarkoitettua terveyden ja hy vin voin nin edistämistä. unnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kun ta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta lii ke toi min nal li sin tavoittein ja perustein Liikuntatilat ja alueet tuotot kulut netto Tuotot: Liikuntatiloista ja alueista kertyvät maksutuotot (liikuntapalveluiden alaiset alueet) Menot: kenttien hoitohenkilöstön ja siihen liittyvä toiminnan siirretty tekniseltä toimelta vapaa-aikapalveluihin

7 /sivu 7 kenttähenkilöstöön lisäyksenä 2 määräaikaista liikuntapaikkojen hoitajaa, jatkuu 2015 akkarin, uljun ja Sääksjärven iltavahtimestarien sopimukset, Lempoisten liikuntahallin avaaminen syksyllä 2015, valvonnan järjestäminen. jäähallin ostopalvelusopimus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) Birgitan polun hoitoon liittyvät asiat tilataan Monitoimikeskukselta vuonna Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2016 alusta alkaen iinteistö Oy Sirkkavuoren alle perustettuun tytäryhtiöön (kvalt ). Vuonna 2015 valmistellaan asiaan liittyvä palvelusopimus Liikunnanohjaustoiminta tuotot kulut netto Tuotot: liikuntaryhmien ja vesijumppien osanottomaksuista, uimakoulumaksuista ja Uimalan saunamaksuista Erityisryhmien liikunnanohjaus avattu yhteistyötä vammaispalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, mitä erityisryhmien liikuntatoimintaa on tällä hetkellä tarjolla, kuka järjestää ja arvioitu toiminnan tarvetta, seuraava tapaaminen suunnitellaan syksyn 2015 toiminta yhteistyöryhmiä terveystoimen kanssa Liikuntatapahtumat joukot liikkeelle: soveltavan liikunnan tapahtuma toteutetaan yhteistyössä monen tahon kanssa. perhetriathlon: koko perheen liikuntapahtuma toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ice Skating Tour luistelutapahtuma , vuoden mittaan liikuntakampanjojen yhteydessä tapahtumapäiviä (mm. I-toiminnan ja Voimaa vanhuuteen toiminnan kautta, ohjelma vaihtelee vuosittain) kunnanmestaruuskilpailuja eri lajeissa Muu liikunnanohjaus Lempoisten Uimalan kesätoiminta Uimaopetustoiminta alkeisuimakoulu aikuisille ja lapsille, 4 ryhmää. (kaksi uimaopettajaa, Ehtookodon allas) kesäuimaopetus 5:llä eri uimarannalla, ryhmiä veteen tutustumisesta tekniikkaryhmiin. (neljä uimaopettajaa, uimaopetusvälineet ja materiaali) 2.luokan oppilaille lisäuimaopetus yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmään pääsevät vesipelkoiset, alle 5 m uivat uimarit. (kaksi uimaopettajaa) eskariuinnit esikouluikäisille (4 x uimari) koulun sijainnista riippuen Nokialle, Valkeakoskelle tai angasalle (neljä uimaopettajaa)

8 /sivu 8 erityislasten uimaopetustoiminta, toteutetaan yhteistyössä EA:n ja vammaispalvelujen kanssa (4 ryhmää, 1 opettaja ja neljä avustajaa) kehitysvammaisten aikuisten uinti (2 ryhmää, uimaopettaja ja avustaja) 4630 Terveysliikunta tuotot kulut netto hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti kehitetään terveysliikuntaa ja yhteistyötä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa on tarkoitus kehittää hanketoiminnan avulla, johon on haettu terveysliikunnan erityisavustusta Pohjanmaan ELYltä. Työikäisten terveysliikunta ja liikuntaneuvonta Luovasti liikkuva Lempäälä hanke käynnistetty I-toiminta unnossa aiken Ikää toiminnan painotus on aikuisten ja työikäisten terveysliikunnan edistämisessä toteutetaan liikuntakampanjoja/teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Voimaa Vanhuuteen toiminta toiminnalla edistetään iäkkäiden hyvinvointia ja terveyttä terveysliikunnan avulla toteutetaan liikuntakampanjoja/ teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Vertaisohjaajat vertaisohjaajien koulutus ja huolto toteutetaan liikuntaryhmiä 4650 Liikunnan hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus aikuisten terveysliikuntaan, hakemus jätetty ja haettu , kohdennetaan liikuntaneuvojan palkkauskuluihin ja toimintaan

9 /sivu 9 Menot: liikuntaneuvojan palkkauskulut liikuntaryhmien ja liikuntakampanjojen toimintakuluja Luovasti liikkuva Lempäälä Luovasti liikkuva Lempäälä on aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke, jonka avulla lisätään lempääläisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan. Syksyllä 2014 toiminnassa oli tarjolla 14 kurssia, 10 kurssia toteutui. evään 2015 liikuntatarjotin on julkaistu kunnan nettisivuilla, paikallislehdessä, hankkeen nettisivuilla ja paperiversioina, yhteensä 35 kurssia tarjolla. Liikuntaneuvontaan liittyvä toiminta on aloitettu. Terveysliikuntahankkeella on omat nettisivut kunnan sivujen yhteydessä Nuorisopalvelujen hallinto tuotot 0 kulut netto kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta nuorisoavustusten määrä (vuonna ) 4710 Nuorisotoiminta tuotot kulut netto Tuotot nuorisotilojen kioskien myyntituottoja, osanottomaksuja ( ) nuorisotilojen vuokratuloja (2.000 ) Nuorisotilat Lempäälän nuorisotilat tarjoavat mahdollisuuksia yhdessäoloon ja harrastustoimintaan. Tiloissa käydään tapaamassa kavereita, pelaamassa ja osallistumassa tapahtumiin. Toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Nuorisotiloissa nuoret voivat toteuttaa itse valitsemiaan aktiviteetteja ohjaajien tukemana ja innostamana. Ohjaajien toiminnan pääpaino on nuorten kohtaamisessa. Normaalin

10 /sivu 10 tilatoiminnan lisäksi järjestetään retkiä, te toja ja tapahtumia. Liikuntatoiminta sisältyy kaikkien nuorisotilojen ohjelmaan. Yhteenlaskettuna kaikki nuorisotilat ovat auki keskimäärin iltaa viikossa talvikaudella. Moision liikuntahallilla ja Sääksjärven nuorisotalolla on bänditilat. Tiloissa harjoittelee n. 10 bändiä. Tilojen käyttöä ohjaa ja harjoitusvuorot jakaa Lempäälän aruselli. Nuorisokahvila Enterin toiminta nuorisokahvilana jatkuu. Nuorten työleiri kesäkuussa 2015 Puntalassa ja nuorisotiloilla. Ohjelmassa myös kaksi lasten kesäleiriä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen Toiminta ollut hiljaiselossa, nyt sitä nostetaan uudelleen aktiiviseen toimintamalliin. Uusi toimintakausi alkanut Nuorisovaltuuston kautta nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon, järjestää erilaisia tapahtumia ja tuoda nuorten ääntä kuuluville. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia kaikille nuorille. allitus on antanut eduskunnalle esityksensä uudeksi kuntalaiksi. untalakiesityksessä korostetaan kunnan asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. unnan on esityksen mukaan asetettava nykyisen vanhusneuvoston lisäksi nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto, joille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Nämä vaikuttamistoimielimet voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä. äytännössä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston toiminta Lempäälässä pitää muuttua astetta virallisemmaksi. Tapahtumat Tapahtumien kautta järjestetään nuorille erilaisia tilaisuuksia ja toimintoja. Ohjelma vaihtelee vuosittain. Selvä Perjantai tapahtuma syksyllä ouluyhteistyö Nuorisotyöntekijöiden näkyvyys koulumaailmassa lisääntynyt, aloitettu kahden työntekijän voimin säännöllinen päivystysaika molemmilla yläkouluilla. yvä Mopo- toiminta jatkuu (6-luokkalaisten siirtyminen 7-luokalle). Ehkäisevä päihdetyö Pilviryhmän toimintakulut katetaan nuorisopalveluiden menokohdalta.

11 /sivu Nuorten ohjaus- ja tukipalvelut toimintatuotot toimintakulut Toimintakate Lempäälän Ohjaamon alle on yhdistetty etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö ja nuorten neuvontapiste. Ohjaamon tehtävänä on tarjota nuorten neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita. Ohjaamo tarjoaa nuorten omista yksilöllistä lähtökohdista käsin tapahtuvaa tukea ja ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Toiminta on vakiintunut osaksi kunnan palvelujärjestelmää. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana Starttipaja toimii jatko-ohjauspaikkana niille nuorille, joita ei ole pystytty auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olleiden palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla pystytään nopeuttamaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Starttipaja on suunnattu vuotiaille nuorille ja toimintaa tarjotaan neljänä päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan, nuorten oman voinnin ja elämäntilanteen huomioiden. Ryhmäläisiä on kerrallaan enintään 8. Jokaisen nuoren tavoitteet laaditaan suhteessa lähtötilanteeseen ja tarkistetaan toteutuminen ja jatkosuunnitelmat vähintään kolmen kuukauden välein. Yhteistyöverkoston kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä toiminnan aikana Nuorisopalveluiden hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteuttamiseen ( ), avustusta haettu Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalveluiden yhteishanke, Lempäälä hallinnoi Rajatonta riemua kehittämishanke Rajatonta riemua hanke on Lempäälän kunnan hallinnoima Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke. ankeen toteuttamisajankohta on vuosina

12 /sivu 12 Mukana hankkeessa ovat angasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven nuorisopalvelut. anketta tukee Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteisen strategisen ja toiminnallisen ohjelman tarkoituksena on selvittää kuntakohtaisia nuorisotyön käytäntöjä, resursointia ja mahdollisia kuntien välisen yhteistyön rajapintoja. Ohjelma syventää kuntien välistä yhteistyötä nuorisotyön kehittämiseksi. ankkeen työntekijänä toimii seudullinen nuorisoasiamies.

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015 Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 19.3.2015 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 Hinnastoa päivitetty 2.5.2017 vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007->2008 2006->2008 PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007->2008 2006->2008 PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007->2008 2006->2008 Toimintakulut -802 433-811 500-863 900 6,5 7,7 Toimintatuotot 87 397 78 400 63 400-19,1-27,5 Toimintakate

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa SITOUTUMINEN Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa Miten liikuntatoimen luottamushenkilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhtymän hallitus yms.) on käsitelty seuraavia kansallisia ohjelmia ja suosituksia?

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden sivistyskunnassa

Liikunta tulevaisuuden sivistyskunnassa Liikunta tulevaisuuden sivistyskunnassa Miten alue- sekä maakuntauudistus muuttaa toimintaa / toimintamalleja? Sari Virta Ylitarkastaja 17.10.2017 Miten liikuntatoiminta tulevaisuudessa sijoittuu kuntaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Sivistystoimenjohdon foorumi, 11.3.2014, Tampere Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Vaasa

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Toimialan vuoden 2015 toimintakate alittui noin 210.000 eurolla talousarvioon nähden. Hallinnon toimintakatteen säästö oli noin 56.000 euroa, nuorisotoimen noin 16.000 euroa

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 Liikunta- ja nuorisolautakunta 21.5.2014 AIKA ke 21.5.2014 klo 18.00 20.05 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018

TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Toteutuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA2016 TS2017 TS2018 Liikuntalautakunta Toimintatulot 745 150 747 500 748 725 752 469 Toimintamenot

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista TEAviisari 2016 Oma kuntani Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista Liikunnan edistäminen kunnissa 2016 tulokset Joka toinen vuosi toteutettavan tiedonkeruun tavoitteena on seurata

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Sivistystoimen johdon päivä Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marie Rautio-Sipilä 19.11.2013 1 Liikuntalain

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Juuan kunnan liikuntastrategia

Juuan kunnan liikuntastrategia Juuan kunnan liikuntastrategia 2015-2017 Strateginen päämäärä: Liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 1. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen

Lisätiedot

Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016

Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016 Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016 6.10.2016 Tilastokatsaus 9/2016 1 Johdanto THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö keräävät tietoa kuntien toiminnasta ja resursseista kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot