VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla niiden käyttöä luodaan kuntalaisille, seuroille ja muille liikunnan parissa toimiville tahoille mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa monipuolista liikuntaa. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta kohdistuu niihin ryhmiin, joille ei muuten ole riittävästi tai ei lainkaan liikuntamahdollisuuksia. Urheiluseuratoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. Nuorisopalveluiden perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuo-risotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta ja nuorisotiedotus. Nuorisopalveluiden yhteydessä toimiva Lempäälän Ohjaamo tarjoaa erilaisissa muutos- ja kriisivai-heissa eläville nuorille ohjaus- ja tukipalveluja elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Nuorisoyhdistystoimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET Sivistystoimessa toteutetaan alkaen luottamustoimielinten tehtävien muutos siten, että vapaa-aikalautakunta vastaa liikunta- ja nuorisoasioiden lisäksi kirjasto- ja kulttuuriasioihin liittyvästä päätöksenteosta. LIIUNTAPALVELUT Liikuntatiloihin ja -alueisiin liittyvää toiminta, käyttövuorot, kunnossapito, suunnittelutehtävät ja kenttien hoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vuonna Birgitan polun hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät yksityiset sopimukset päättyvät vuoden 2014 lopussa. Yksityisiä sopimuksia ei jatketa, vaan hoito- ja kunnossapitotehtävät toteutetaan kunnan omana työnä Monitoimikeskuksen kautta tarjoten työtehtäviä työllisyydenhoitoon ja kuntouttavaan työtoimintaan. Talousarvion investointiosa ei sisällä erillisiä hankemäärärahoja ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaukseen vaan ne hoidetaan käyttötalousmäärärahoilla. äyttötalouden kunnossapitomäärärahan tasoa ei ole alennettu edellä todetun Birgitan polun hoitosopimusten päättämisestä huolimatta. Talvikaudella tapahtuva latujen kunnossapito kilpailutetaan syksyllä 2014 siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan vuonna Liikuntapalveluiden toiminnassa nostetaan esille liikunnan asema peruspalveluna. yvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti korostetaan terveysnäkökohtien huomioon ottamista kunnan kaikissa toiminnoissa. Laaja yhteistyö on tärkeää kaikkien liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa. unnossa aiken Ikää toiminta keskittyy työikäisten terveyden edistämiseen, Voimaa vanhuuteen toiminta ikäihmisten liikuntaan. Liikuntapaikkojen ja alueiden kautta tavoitetaan laajoja käyttäjäryhmiä ja edistetään paikallisen liikuntatoiminnan harrastusmahdollisuuksia. oulujen salien viikonloppukäytön lisääminen on painopisteenä edelleenkin. unnan omaa liikunnanohjausta ja muuta palvelutarjontaa kehitetään edelleen. Erityisesti työikäisten terveysliikunta on noussut painopisteenä esiin. Lempäälän kunnan terveyspalvelut, liikuntapalvelut sekä

2 /sivu 2 unnossa kaiken ikää - työryhmä toteuttavat yhdessä Luovasti liikkuva Lempäälä aikuisten terveysliikuntahanketta, johon on saatu Aluehallintoviraston erityisavustusta. anke on suunnattu erityisesti työikäisille henkilöille, jotka olisi hyvä saattaa systemaattisen terveysliikunnan piiriin. Uimahallivaihtoehtoja selvitetään suunnitelmakaudella. TALOUSSUUNNITELMAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. VIREÄ JA OMALEIMAINEN ESUSTA Vahvistamme kuntakeskuksen vetovoimaa varmistamalla vireän ja viihtyisän puutarhakaupunkimaisen keskuksen syntymisen. yödynnämme irkkolahden ympäristön omaleimaisuutta kokonaisuudessaan. TASAPAINOINEN JA ATIIVINEN AAVOITUS Olemme maankäytössä suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä. uolehdimme, että uusien asuinalueiden kaavoitus ja palvelujen järjestäminen ovat tasapainossa. Tavoittelemme väestön 1 1,5 prosentin nettokasvua / vuosi. YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Terveysliikunnan edistäminen ja toimintamahdollisuuksien lisääminen Vertaisohjaaja- ja kimpparyhmätoiminnan kehittäminen Asiakasosallisuuden lisääminen Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ävelyn ja pyöräilyn edistäminen (kaupunkiseudun yhteinen tavoite) Lempoisten liikuntahallin käyttöönotto Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen Liikunta-alueiden, lähiliikuntapaikkojen ja virkistysalueiden huomioiminen kaavoituksessa. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Palaverit Luovasti liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, raportit Ryhmien määrä, koulutusten määrä Palautteen määrä untakeskuksen liikuntapaikkojen käyttöaste Toimintaraportit ja suunnitelmat, tapahtumien määrä äyttöaste Toteutuneet hankkeet Toteutuneet kaavat oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Esimieskoulutukseen osallistuminen

3 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. SUORITTEET Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvien sopimusten tarkastelu/järjestely Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen suurten kansansairauksien ehkäisyssä. Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Erityisliikunnan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin osallistuminen /sivu 3 Toimintaraportit Toimintaraportit Sopimusten uudelleenjärjestely/ kilpailutus Maksupäätös Luovasti Liikkuva Lempäälä hankkeen toiminta, toimintaraportit Työryhmien työskentelyyn osallistuminen Liikunta-avustukset seuroille /as 3,50 3,50 3,52 Sisäliikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön käyttöaste liikuntahallit muut sisäliikuntatilat 80 % 80 % 80 % Terveys- ja erityisliikunnan omat ohjausryhmät - osallistujia ryhmissä/viikko oulutettujen vertaisohjaajien lukumäärä

4 /sivu 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSET NUORISOPALVELUT Nuorisopalveluiden toiminta tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Toimintaan kuuluu tukea, ohjausta ja palveluita, jotka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyöntekijät ovat turvallisia aikuisia, jotka ovat läsnä nuorten elämässä. Nuorisopalveluiden toiminta on mitä suurimmissa määrin ennaltaehkäisevää työtä, jolla on vaikutuksia niin yksittäiseen nuoreen, nuorten ryhmään kuin yhteiskunnallisestikin. oko kunnan tasolla jatketaan työtä ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä). Nuorisotakuun toteuttamista Lempäälässä seurataan lapsi- ja nuorisoasioita koordinoivan ryhmän toimesta. Tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkittymästä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tukea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, Ohjaamon, työllisyydenhoidon, Monitoimikeskuksen, te-toimiston, sosiaalipalveluiden ja opetuspalveluiden kanssa. Sosiaalista kuntoutusta tulee suunnata erityisesti niille nuorille, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana. Starttipaja tarjoaa jatko-ohjauspaikan niille nuorille, joita ei pystytä auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olevien palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla nopeutetaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Lempäälän Ohjaamon toiminta jatkuu, rooli nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa koko kunnan tasolla on merkittävä. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamistoimintaan haetaan uusia osallistujia nuorisovaltuustotoimintaan. Toiminnasta kampanjoidaan erityisesti yläkouluilla. Nuorisopalveluiden toiminta suuntautuu enemmän varhaisen puuttumisen ja nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen alueille tilanteisiin, joissa erityisesti tarvitaan nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisen nuorisotyöohjelman toteuttamista jatketaan. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmassa tulisi huomioida myös nuorisoasuntojen tarve. Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit ASIAASLÄTÖISET JA USTANNUSTEOAAT PALVELUT Osallistamme henkilöstöä palvelujen kehittämisessä kohti asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja. Otamme käyttöön kevyempiä palvelumuotoja, jotka edistävät ja antavat tilaa myös kuntalaisten omatoimisuudelle ja osallisuudelle. Olemme valmiita sopeuttamaan palvelutasoa taloustilanteen niin vaatiessa. Säännölliset yhteiset työntekijäpalaverit Ehkäisevän työn ja erityisen tuen näkökulmien huomioiminen palvelujen järjestämisessä ja yhteistoiminnassa (Lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä) Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan kehittäminen lasten ja nuorten toiminnassa (nuorisovaltuustotoiminta, oppilaskuntatoiminta) Palaverit Toimintaraportit, koulutustilaisuuksien määrä Toimintaraportit, mukana olevien nuorten määrä Asiakasosallisuuden lisääminen Palautteen määrä Nuorisotakuun toteuttaminen kunnan eri toimijoiden yhteistyönä Nuorisotakuuseen liittyvän toimintapäivän järjestäminen Toiminnassa mukana

5 Strateginen tavoite Taloussuunnitelman toimenpiteet Mittarit YVINVOIVA JA JASAVA ENILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. äytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. MENOT < TULOT Toimintakatteemme kasvu on pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu. yvällä taloudenpidolla turvaamme palvelutason. ATIIVINEN SEUTUYTEISTYÖ Toteutamme syvenevää, hallittua seudullista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sekä taloudellisesti että laadullisesti. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Työyhteisön yhteistoiminta (tyky-toiminta) Työhyvinvointikyselyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Esimieskoulutus Palvelujen vuosittainen tarkastelu Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Maksujen ja taksojen vuosittainen tarkastelu Panostus ehkäisevään toimintaan Seutukunnallisiin hankkeisiin osallistuminen (nuorisotyön kehittämishanke, Seutunuotta) Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmän toimintaan Etsivän työn verkostot /sivu 5 olevien nuorten määrä oulutusten ja muun osaamista ja työhyvinvointia lisäävän toiminnan määrä Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen Esimieskoulutukseen osallistuminen Toimintaraportit Toimintaraportit Maksupäätös Toimintaraportit ja suunnitelmat, koulutusten määrä Työryhmien työskentelyyn osallistuminen SUORITTEET Nuorisopalveluiden asiakas- ja osallistujamäärät - asiakkaita - osallistujia - henkilökohtaista ohjausta saaneiden nuorten määrä* Asiakkaiden (toiminnassa mukana oleva nuoret) ja osallistujien (käyntikerrat) määrät koostuvat nuorisotilojen toiminnasta, nuorisopalvelujen järjestämistä tapahtumista, *suunnitelmallisesti tuetuista nuorista sekä osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta.

6 /sivu 6 Vapaa-aikapalveluiden talousarvio 2015 kustannuspaikoittain 4600 Liikuntapalvelujen hallinto tuotot 0 kulut Toimintakate kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta urheilustipendien määrä vuoden 2014 tasolla (9.000 ) liikunta-avustusten määrä (vuonna ) Liikuntalaki uudistuu vuoden 2015 aikana. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien teh tä vä. unnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: - järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää lii kun taa eri kohderyhmät huomioon ottaen; - tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä - rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja; Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tu lee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kun tien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muis ta paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. unnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä pää tök sis sä osana kuntalain (365/1995) 27 :ssä säädettyä kunnan vel vol li suut ta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vai kut ta mis mah dol li suuk sis ta. unnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana ter vey den huol to lain (1326/2010) 12 :ssä tarkoitettua terveyden ja hy vin voin nin edistämistä. unnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kun ta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta lii ke toi min nal li sin tavoittein ja perustein Liikuntatilat ja alueet tuotot kulut netto Tuotot: Liikuntatiloista ja alueista kertyvät maksutuotot (liikuntapalveluiden alaiset alueet) Menot: kenttien hoitohenkilöstön ja siihen liittyvä toiminnan siirretty tekniseltä toimelta vapaa-aikapalveluihin

7 /sivu 7 kenttähenkilöstöön lisäyksenä 2 määräaikaista liikuntapaikkojen hoitajaa, jatkuu 2015 akkarin, uljun ja Sääksjärven iltavahtimestarien sopimukset, Lempoisten liikuntahallin avaaminen syksyllä 2015, valvonnan järjestäminen. jäähallin ostopalvelusopimus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) Birgitan polun hoitoon liittyvät asiat tilataan Monitoimikeskukselta vuonna Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2016 alusta alkaen iinteistö Oy Sirkkavuoren alle perustettuun tytäryhtiöön (kvalt ). Vuonna 2015 valmistellaan asiaan liittyvä palvelusopimus Liikunnanohjaustoiminta tuotot kulut netto Tuotot: liikuntaryhmien ja vesijumppien osanottomaksuista, uimakoulumaksuista ja Uimalan saunamaksuista Erityisryhmien liikunnanohjaus avattu yhteistyötä vammaispalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, mitä erityisryhmien liikuntatoimintaa on tällä hetkellä tarjolla, kuka järjestää ja arvioitu toiminnan tarvetta, seuraava tapaaminen suunnitellaan syksyn 2015 toiminta yhteistyöryhmiä terveystoimen kanssa Liikuntatapahtumat joukot liikkeelle: soveltavan liikunnan tapahtuma toteutetaan yhteistyössä monen tahon kanssa. perhetriathlon: koko perheen liikuntapahtuma toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ice Skating Tour luistelutapahtuma , vuoden mittaan liikuntakampanjojen yhteydessä tapahtumapäiviä (mm. I-toiminnan ja Voimaa vanhuuteen toiminnan kautta, ohjelma vaihtelee vuosittain) kunnanmestaruuskilpailuja eri lajeissa Muu liikunnanohjaus Lempoisten Uimalan kesätoiminta Uimaopetustoiminta alkeisuimakoulu aikuisille ja lapsille, 4 ryhmää. (kaksi uimaopettajaa, Ehtookodon allas) kesäuimaopetus 5:llä eri uimarannalla, ryhmiä veteen tutustumisesta tekniikkaryhmiin. (neljä uimaopettajaa, uimaopetusvälineet ja materiaali) 2.luokan oppilaille lisäuimaopetus yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmään pääsevät vesipelkoiset, alle 5 m uivat uimarit. (kaksi uimaopettajaa) eskariuinnit esikouluikäisille (4 x uimari) koulun sijainnista riippuen Nokialle, Valkeakoskelle tai angasalle (neljä uimaopettajaa)

8 /sivu 8 erityislasten uimaopetustoiminta, toteutetaan yhteistyössä EA:n ja vammaispalvelujen kanssa (4 ryhmää, 1 opettaja ja neljä avustajaa) kehitysvammaisten aikuisten uinti (2 ryhmää, uimaopettaja ja avustaja) 4630 Terveysliikunta tuotot kulut netto hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti kehitetään terveysliikuntaa ja yhteistyötä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa on tarkoitus kehittää hanketoiminnan avulla, johon on haettu terveysliikunnan erityisavustusta Pohjanmaan ELYltä. Työikäisten terveysliikunta ja liikuntaneuvonta Luovasti liikkuva Lempäälä hanke käynnistetty I-toiminta unnossa aiken Ikää toiminnan painotus on aikuisten ja työikäisten terveysliikunnan edistämisessä toteutetaan liikuntakampanjoja/teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Voimaa Vanhuuteen toiminta toiminnalla edistetään iäkkäiden hyvinvointia ja terveyttä terveysliikunnan avulla toteutetaan liikuntakampanjoja/ teemaviikkoja ja liikuntatapahtumia sekä koordinoidaan toimintaa (työryhmä, jossa laaja edustus toimintaan liittyviä tahoja) Vertaisohjaajat vertaisohjaajien koulutus ja huolto toteutetaan liikuntaryhmiä 4650 Liikunnan hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus aikuisten terveysliikuntaan, hakemus jätetty ja haettu , kohdennetaan liikuntaneuvojan palkkauskuluihin ja toimintaan

9 /sivu 9 Menot: liikuntaneuvojan palkkauskulut liikuntaryhmien ja liikuntakampanjojen toimintakuluja Luovasti liikkuva Lempäälä Luovasti liikkuva Lempäälä on aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke, jonka avulla lisätään lempääläisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan. Syksyllä 2014 toiminnassa oli tarjolla 14 kurssia, 10 kurssia toteutui. evään 2015 liikuntatarjotin on julkaistu kunnan nettisivuilla, paikallislehdessä, hankkeen nettisivuilla ja paperiversioina, yhteensä 35 kurssia tarjolla. Liikuntaneuvontaan liittyvä toiminta on aloitettu. Terveysliikuntahankkeella on omat nettisivut kunnan sivujen yhteydessä Nuorisopalvelujen hallinto tuotot 0 kulut netto kirjasto- ja kulttuuriasioiden siirto vapaa-aikalautakunnalle vapaa-aikalautakunta arvioitu 6 kokousta nuorisoavustusten määrä (vuonna ) 4710 Nuorisotoiminta tuotot kulut netto Tuotot nuorisotilojen kioskien myyntituottoja, osanottomaksuja ( ) nuorisotilojen vuokratuloja (2.000 ) Nuorisotilat Lempäälän nuorisotilat tarjoavat mahdollisuuksia yhdessäoloon ja harrastustoimintaan. Tiloissa käydään tapaamassa kavereita, pelaamassa ja osallistumassa tapahtumiin. Toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Nuorisotiloissa nuoret voivat toteuttaa itse valitsemiaan aktiviteetteja ohjaajien tukemana ja innostamana. Ohjaajien toiminnan pääpaino on nuorten kohtaamisessa. Normaalin

10 /sivu 10 tilatoiminnan lisäksi järjestetään retkiä, te toja ja tapahtumia. Liikuntatoiminta sisältyy kaikkien nuorisotilojen ohjelmaan. Yhteenlaskettuna kaikki nuorisotilat ovat auki keskimäärin iltaa viikossa talvikaudella. Moision liikuntahallilla ja Sääksjärven nuorisotalolla on bänditilat. Tiloissa harjoittelee n. 10 bändiä. Tilojen käyttöä ohjaa ja harjoitusvuorot jakaa Lempäälän aruselli. Nuorisokahvila Enterin toiminta nuorisokahvilana jatkuu. Nuorten työleiri kesäkuussa 2015 Puntalassa ja nuorisotiloilla. Ohjelmassa myös kaksi lasten kesäleiriä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen Toiminta ollut hiljaiselossa, nyt sitä nostetaan uudelleen aktiiviseen toimintamalliin. Uusi toimintakausi alkanut Nuorisovaltuuston kautta nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon, järjestää erilaisia tapahtumia ja tuoda nuorten ääntä kuuluville. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia kaikille nuorille. allitus on antanut eduskunnalle esityksensä uudeksi kuntalaiksi. untalakiesityksessä korostetaan kunnan asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. unnan on esityksen mukaan asetettava nykyisen vanhusneuvoston lisäksi nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto, joille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Nämä vaikuttamistoimielimet voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä. äytännössä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston toiminta Lempäälässä pitää muuttua astetta virallisemmaksi. Tapahtumat Tapahtumien kautta järjestetään nuorille erilaisia tilaisuuksia ja toimintoja. Ohjelma vaihtelee vuosittain. Selvä Perjantai tapahtuma syksyllä ouluyhteistyö Nuorisotyöntekijöiden näkyvyys koulumaailmassa lisääntynyt, aloitettu kahden työntekijän voimin säännöllinen päivystysaika molemmilla yläkouluilla. yvä Mopo- toiminta jatkuu (6-luokkalaisten siirtyminen 7-luokalle). Ehkäisevä päihdetyö Pilviryhmän toimintakulut katetaan nuorisopalveluiden menokohdalta.

11 /sivu Nuorten ohjaus- ja tukipalvelut toimintatuotot toimintakulut Toimintakate Lempäälän Ohjaamon alle on yhdistetty etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö ja nuorten neuvontapiste. Ohjaamon tehtävänä on tarjota nuorten neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita. Ohjaamo tarjoaa nuorten omista yksilöllistä lähtökohdista käsin tapahtuvaa tukea ja ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin. Toiminta on vakiintunut osaksi kunnan palvelujärjestelmää. Nuorten starttipajatoiminta jatkuu määräaikaisena toimintana Starttipaja toimii jatko-ohjauspaikkana niille nuorille, joita ei ole pystytty auttamaan oppilaitosympäristöjen tai työllisyydenhoidon käytössä olleiden palveluiden puitteissa. Starttipajatoiminnan avulla pystytään nopeuttamaan nuorten siirtymistä koulutukseen tai työelämään ja näin katkaisemaan sekä estämään hänen syrjäytymisensä yhteiskunnasta. Starttipaja on suunnattu vuotiaille nuorille ja toimintaa tarjotaan neljänä päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan, nuorten oman voinnin ja elämäntilanteen huomioiden. Ryhmäläisiä on kerrallaan enintään 8. Jokaisen nuoren tavoitteet laaditaan suhteessa lähtötilanteeseen ja tarkistetaan toteutuminen ja jatkosuunnitelmat vähintään kolmen kuukauden välein. Yhteistyöverkoston kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä toiminnan aikana Nuorisopalveluiden hanketoiminta tuotot kulut netto Tuotot: AVIn hankerahoitus lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteuttamiseen ( ), avustusta haettu Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalveluiden yhteishanke, Lempäälä hallinnoi Rajatonta riemua kehittämishanke Rajatonta riemua hanke on Lempäälän kunnan hallinnoima Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke. ankeen toteuttamisajankohta on vuosina

12 /sivu 12 Mukana hankkeessa ovat angasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven nuorisopalvelut. anketta tukee Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteisen strategisen ja toiminnallisen ohjelman tarkoituksena on selvittää kuntakohtaisia nuorisotyön käytäntöjä, resursointia ja mahdollisia kuntien välisen yhteistyön rajapintoja. Ohjelma syventää kuntien välistä yhteistyötä nuorisotyön kehittämiseksi. ankkeen työntekijänä toimii seudullinen nuorisoasiamies.

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset

Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Liikuntatoimen keskeiset kehittämiskohteet ja haettavat valtionavustukset Sivistystoimenjohdon foorumi, 11.3.2014, Tampere Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Vaasa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Toimialan vuoden 2015 toimintakate alittui noin 210.000 eurolla talousarvioon nähden. Hallinnon toimintakatteen säästö oli noin 56.000 euroa, nuorisotoimen noin 16.000 euroa

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Juuan kunnan liikuntastrategia

Juuan kunnan liikuntastrategia Juuan kunnan liikuntastrategia 2015-2017 Strateginen päämäärä: Liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 1. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä

Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä 1 Valtionavustukset Peruspalvelujen arviointi TEAviisari Koulutustilaisuudet/tapaamiset

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari 8.2.2017 Johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirasto 1 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat 65 ja 75 vuotta täyttäneet Lapissa ja koko maassa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä Kommenttipuheenvuoro Tytti Määttä 11.11.2015 Tulevaisuuden kunta? Kunnallinen itsehallinto on kansalaisten itsehallintoa omassa kotikunnassaan. Kunta on yhtä vahva kuin sen jäsenet. Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO. Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO. Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaaaikapalvelut HINNASTO Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana VAPAAAIKALAUTAKUNTA 8.3.2012 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja alueet Liikuntatilojen ja alueiden maksuja

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto 11.1.2013 Kunnan hyvinvointijohtaminen Kuntalaki 1 : Kunta

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot