Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamalli joulukuulle 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamalli joulukuulle 2016"

Transkriptio

1 Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamalli joulukuulle 2016 Suomen Kuntaliitto ja Kansaneläkelaitos ovat yhteistyössä laatineet tässä asiakirjassa yksityiskohtaisesti kuvatun yhteistoimintamallin helpottamaan perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaihetta. Malli on laadittu prosessikuvauksina toimeentulotukihakemuksen vireilletulopaikan ja hakemuksen hakuajan kohdistumisen perusteella. Prosessikuvaukset ja niissä esitetty laintulkinta on ollut kommentoitavana myös sosiaali- ja terveysministeriössä. Nyt julkaistaan joulukuun 2016 siirtymävaiheen yhteistoimintamallin prosessikuvaus ja viikolla 50 tammi-maaliskuun 2017 väliselle ajalle laadittu yhteistoimintamallin prosessikuvaus. Lisäksi Kansaneläkelaitos ja Kuntaliitto ovat yhdessä työstäneet kattavaa yhteistoimintamallia varsinaisen toimeenpanon tueksi. Tässä työssä on laadittu useita prosessikuvauksia, jotka myös julkaistaan mahdollisimman pian. Kaikki kuvaukset julkaistaan kunnat.netissä Perustoimeentulotuen Kela-siirto -sivulla. Yhteistoimintamallin ja prosessikuvausten laadintaan on osallistunut myös joukko kuntia ja kuntayhtymiä sekä Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien henkilöstöä. Kansaneläkelaitos ja Kuntaliitto kiittävät näitä käytännön työntekijöitä heidän antamastaan asiantuntijuudesta, joka on ollut välttämätöntä yhteistoimintamallien ja prosessikuvausten mahdollisimman kattavalle laadinnalle. Mallien ja prosessikuvausten työstäminen jatkuu edelleen loppuvuodesta 2016 ja keväällä Kaikista julkaistavista kuvauksista otetaan mielellään myös vastaa palautetta ja kommentteja niiden kehittämiseksi. Siirtymävaiheessa on joulukuun toimeenpanon osalta lainsäädännön voimaantuloaikataulun ja siirtymäsäännökseen vielä viime vaiheessa tulleiden muutosten vuoksi erityisiä haasteita. Laadituilla prosessikuvauksilla pyritään helpottamaan ja tehostamaan niitä monia tilanteita, joita siirtymävaiheen toimeenpanossa voi käytännön työssä tulla vastaan. Kuvausten myös toivotaan varmistavan, että kaikkialla Suomessa toimitaan asiakkaiden palvelun ja hakemusten käsittelyn osalta yhdenvertaisesti ja lain edellyttämällä tavalla Kela-siirron siirtymäaikana. Suomen Kuntaliitto ja Kansaneläkelaitos suosittelevat, että kentän toimijat ottaisivat joulukuun siirtymäajan yhteistoimintamallin mukaiset toimintatavat käyttöön Kelasiirron toimeenpanossa. Lisätietoja: Kansaneläkelaitos: Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen (marja-leena.valkonen (a) kela.fi) Lakimies Kaisa Rainakari (kaisa.rainakari (a) kela.fi) Suomen Kuntaliitto: Erityisasiantuntija Ellen Vogt (ellen.vogt (a) kuntaliitto.fi) 1

2 PERUSTOIMEENTULOTUEN KELA-SIIRRON SIIRTYMÄVAIHEEN YHTEISTOIMINTAMALLI JOULUKUULLE HAKEMUS KOHDISTUU JOULUKUULLE TAI SITÄ EDELTÄVÄLLE AJALLE Toimeenpanovalta, käsittely ja päätöksenteko Päätöksen toimeenpano ja tarkistaminen Erikseen huomioitavaa KUNTA Kunta käsittelee kaikki joulukuulle Kunta toimeenpanee päätöksen itsenäisesti. kohdistuvat hakemukset ainoana Mikäli kunta tekee vuoden 2017 puolelle toimivaltaisena viranomaisena. ulottuvan päätöksen, on sen huolehdittava Kunta voi halutessaan tehdä maksimissaan myös päätöksen toimeenpanosta ja voimassa olevan päätöksen päätöksen sellaisesta tarkistamisesta, jotka (asiakkaalta kysyttävä, mikäli ei ole hakenut eivät ole ristiriidassa uuden tukea kuin joulukuulle). toimeentulotukilain kanssa. Päätös voidaan tehdä myös tammikuussa 2017, jos hakemus on jätetty kuntaan mennessä. Hakemuksen lakisääteiset käsittelyajat ovat ennallaan. Joulukuussa 2016 kunnassa vireille tulleiden hakemusten päätöksenteossa kunta noudattaa aina vanhaa saakka voimassa olevaa lakia ja toimeentulotuen rakennetta! KELA Toimeenpanovalta on vain kunnalla Kela siirtää hakemuksen kaikilta osin kuntaan hallintolain 21 :n perusteella ja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle. Hakemuksen siirtämisen yhteydessä Kela tiedottaa asiakasta, että kunnan viimeisin päätös on tärkeä lisäselvitys Kelan ensimmäiseen päätökseen. Kunta käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätöksen ainoana toimivaltaisena viranomaisena. Vuoden 2016 perusosan käyttö vuodelle 2017 ulottuvissa päätöksissä on tarkistettava oma-aloitteisesti, koska päätöksen perusteet ovat olleet virheelliset. Päätöksen muu tarkistaminen tarkoittaa sellaisia päätökseen tehtäviä muutoksia, joissa asiakkaan tulot muuttuvat vuoden vaihteessa tapahtuvista etuuksien indeksimuutoksista johtuen tai vuokran korottamisesta johtuen. Tarkistamisessa kunta noudattaa edelleen voimassa ollut lakia sekä sen perusteella kunnan toimielimen hyväksymää ohjeistusta (esim. kohtuuvuokratasot, tuen rakenne). Päätöksen tarkistaminen tehdään muilta kuin perusosan osalta, mikäli se on asiakkaan edun mukaista. Kunta toimeenpanee päätöksen itsenäisesti. Kts. tarkemmin edellä. Asiakkaan tulee toimittaa kunnan viimeisin päätös Kelan ensimmäisen hakemuksen liitteenä. Päätökseen liitetään mahdollisuuksien mukaan perusteluteksteihin Kelan tulevalle päätöksenteolle välttämättömät tiedot kunnan asiakkaan kohdalla käyttämästä harkinnasta perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa ja harkinnan perusteista sekä asiakkaalle tieto, että päätös on välttämätön liite Kelan ensimmäiseen hakemukseen. Uudet lukien voimassa olevat perusosat on vahvistettu. Lisätietoa: Kuntainfo 10/2016. Kunnalla on velvollisuus Kelan pyynnöstä antaa päätöksestä välttämättömät tiedot Kelalle, mikäli asiakas ei toimita päätöstä itse Kelaan ( Totul 18a ja 18b :t). Mikäli päätös sisältää vain välttämättömiä tietoja, myös päätös voidaan antaa tiedoksi Kelalle. Tiedot voidaan toimittaa myös teknistä käyttöyhteyttä hyödyntäen. Kaikki joulukuulle kohdistuvan toimeentulotukihakemuksen alkuperäiset asiakasasiakirjat tulee toimittaa kuntaan arkistointia varten. Kela ei voi toimia joulukuulle kohdistuvien alkuperäisten asiakasasiakirjojen arkistoijana. Kela postittaa joulukuun hakemusasiakirjat kuntaan. 2

3 2. KUNTA HAKEMUS KOHDISTUU JOULUKUULLE 2016 JA TAMMIKUULLE TAI/JA SIITÄ ETEENPÄIN Toimeenpanovalta, käsittely ja päätöksenteko Kunnan järjestämisvastuu koko toimeentulotuesta on voimassa saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnalla on kuntaan jätettyjen sekä joulu- että tammikuulle kohdistuvien hakemusten osalta velvollisuus vastata hakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Tästä syystä kunta ei voi oma-aloitteisesti siirtää hallintolain 21 :n nojalla kuntaan joulukuussa 2016 jätettyjä hakemuksia Kelaan, vaikka ne kohdistuisivat osittain vuodelle Epäselvissä tilanteissa kunnan tulee tarkistaa asiakkaalta (esim. Kelan lomakkeella kuntaan jätetty hakemus), kumman viranomaisen ja minkä lainsäädännön perusteella asiakas haluaa hakemuksensa käsiteltävän. Kunta päättää oman harkintansa ja hakemuksen liitteenä olevien selvitysten perusteella, mille ajalle se tekee em. hakemusta koskevan päätöksen, huomioiden esim. ennakoitavissa tai jo tiedossa olevat mahdolliset tulomuutokset tammikuussa. Kunta voi halutessaan tehdä maksimissaan voimassa olevan päätöksen. Jos päätöstä ei esimerkiksi muuttuvan tulotilanteen perusteella voida tehdä kuin osalle hakuajasta, kunnan tulee ohjata ja tarvittaessa auttaa asiakasta hakemaan toimeentulotukea Kelasta. Kunta voi tehdä päätöksen myös tammikuussa 2017, jos hakemus on jätetty kuntaan mennessä. Hakemuksen lakisääteiset käsittelyajat ovat ennallaan. Joulukuussa 2016 kunnassa vireille tulleiden hakemusten päätöksenteossa kunta noudattaa aina vanhaa saakka voimassa olevaa lakia! Kunnan tulee omaa päätöstään tehdessään tarkistaa Kelmusta/eTotusta, onko asiakkaalla vireillä oleva hakemus tai jo ratkaistu päätös Kelassa tammikuulle. Huom! Kelassa tammikuulle vireillä oleva hakemus tai tehty päätös estää kuntaan jätetyn vastaavalle ajalle kohdistuvan hakemuksen käsittelyn kunnassa. Kunta käsittelee näissä tapauksissa joulukuun hakemusosuuden normaalisti ja antaa siitä päätöksen. Päätöksessä kunta myös päättää, että tammikuun hakemus jätetään tutkimatta sillä perusteella, että asiakkaalla on vastaava hakemus vireillä toisessa toimivaltaisessa viranomaisessa. Päätöksen toimeenpano ja tarkistaminen Kunta toimeenpanee tekemänsä päätöksen itsenäisesti. Vuodelle 2017 ulottuva päätös on tarkistettava tarvittaessa (kts. ed. kohta). Mikäli asiakkaan kuntaan jättämässä tammikuulle kohdistuvassa hakemusosuudessa on mukana jokin sellainen asiakirja, joka puuttuu asiakkaan Kelaan jättämästä hakemuksesta, kunnan tulee tarvittaessa siirtää hallintolain 21 :n perusteella kyseinen asiakirja Kelaan ja ilmoittaa asiakirjan siirtämisestä asiakkaalle esim. päätöksen yhteydessä. Mikäli kunnan tekemän päätöksen voimassa olon aikana asiakkaan tilanne muuttuu jälkeen siten, että jätettäväksi tulisi kokonaan uusi hakemus (esim. muutto, perhetilanteen muutos jne.), asiakkaan on jätettävä uusi hakemus Kelaan ja Kela käsittelee hakemuksen kokonaan uudelleen uuden lain perusteella. Kunnan ja Kelan on näissä tilanteissa tehtävä yhteistyötä sen osalta, mistä lukien kunnassa voimassa oleva päätös lakkautetaan ja annettava lakkautettavasta päätöksestä välttämättömät tiedot Kelalle. Lisäksi kunnan on pyydettävä asiakasta palauttamaan hänellä mahdollisesti itsellään oleva paperinen lääkemaksusitoumus kuntaan. Kela tiedottaa apteekkeja, että niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on sekä Kelan että kunnan voimassa oleva maksusitoumus lääkkeisiin, apteekki käyttää Kelan maksusitoumusta. Erikseen huomioitavaa Huom. 1 Joulukuussa asiakas voi valita, mihin hän haluaa jättää hakemuksen. Hakemuksen käsittelijän ja päätöksentekijän ratkaisee se, mihin hakemus on jätetty ja/tai mihin asiakas sen haluaa jättää. Viranomaisilla on velvollisuus kertoa asiakkaalle, mitä tarkoittaa, jos jättää hakemuksen kuntaan ja mitä tarkoittaa, jos asiakas jättää hakemuksen Kelaan. Huom. 2 Kunnalle ei ole säädetty velvollisuutta, eikä oikeutta toimittaa omaaloitteisesti vuodelle 2017 ulottuvaa päätöstä tiedoksi Kelalle. (Kts. täydentävä lakiesitys HE 217/2016 vp tai EV 183/2016 vp siirtymäsäännöksen säännösteksti). Perusteluteksti ristiriidassa, säännösteksti on määräävä. Kumpikin toimija voi halutessaan ohjata asiakasta jättämään vain joulukuun hakemuksen kuntaan ja tammikuusta eteenpäin olevan hakemuksen Kelaan. Asiakas voi käyttää haluamaansa lomaketta, kunhan tarvittavat tiedot ja asiakkaan tahtotila hakemuksen käsittelevästä viranomaisesta käyvät ilmi. 3

4 2. HAKEMUS KOHDISTUU JOULUKUULLE 2016 JA TAMMIKUULLE TAI/JA SIITÄ ETEENPÄIN KELA Toimeenpanovalta, käsittely ja päätöksenteko Kela ottaa vastaan tammikuulle 2017 kohdistuvia toimeentulotukihakemuksia ennen lain voimaantuloa lukien, mutta se voi ratkaista ne vasta alkaen. Kela voi lähettää lisäselvityspyyntöjä asiakkaalle ja kysyä välttämättömiä tietoja kunnalta jo ennen Kela käsittelee sille toimitetun tammikuuta koskevan hakemuksen ja tekee siitä päätöksen soveltaen uutta voimaan tulevaa lakia välisenä aikana Kela siirtää hakemuksen tammikuun täydentävän tuen osuuden kuntaan hallintolain 21 :n perusteella postitse. Kunta käsittelee Kelan siirtämänä kunnassa joulukuussa vireille tulleet hakemukset soveltaen vanhaa toimeentulotukilakia ja tarvittaessa vanhan lain 14 a :ää. Kelalla on oikeus tehdä päätös vain olevasta hakemusosuudesta. Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa joulukuun perustoimeentulotukipäätöstä ja asiakkaan Kelalle toimittamassa hakemuksessa on mukana joulukuussa erääntyvä menoerä, kyseinen menoerä hylätään Kelassa. Perusteluna on, että Kelalla ei ole toimivaltaa vuodelle 2016 kohdistuviin menoihin. Kela ohjaa asiakasta hakemaan tukea tarvittaessa kunnasta. Kela siirtää hakemuksen kuntaan hallintolain 21 :n perusteella, mikäli asiakas on ilmoittanut hakevansa tukea myös joulukuulle. Siirron yhteydessä Kela myös esittää kunnalle pyynnön joulukuulle tehtävän toimeentulotukipäätöksen välttämättömien tietojen toimittamisesta Kelaan kunnan päätöksenteon jälkeen. Kunnan on joissain tilanteissa tehtävä joulukuun toimeentulotukipäätös ensin, koska se on lisäselvitys tammikuun Kelan päätökselle. Tarvittaessa kunta käsittelee joulukuun toimeentulotukihakemuksen kiireellisenä, mikäli asiakkaan tilanne sitä vaatii. Jos tammikuun päätös ei asiakkaan tilanteesta johtuen voi odottaa, niin Kela tekee päätöksen käytettävissä olevin tiedoin. Huom! Toimivallan puuttumisen vuoksi Kela ei voi tehdä kiireellisiä toimeentulotukipäätöksiä tulemaan voimaan kuin lukien, eikä se pysty maksamaan tukea kuin aikaisintaan Kiireellisissä toimeentulotukiasioissa asiakas ohjataan suoraan kuntaan saakka (tuki tarvitaan vuoden 2016 puolella). Esim. vuokravakuus voidaan antaa alkaen. Päätöksen toimeenpano ja tarkistaminen Kumpikin toimija toimeenpanee omat päätöksensä itsenäisesti. Kunta soveltaa vanhaa lakia ja Kela uutta. Mikäli asiakas on toimittanut Kelaan voimassa olevan perustoimeentulotuki- /täydentävän tuen päätöksen joulukuulle, Kela voi siirtää hallintolain 21 :n nojalla esim. joulukuun päätökseen kuuluvan kululaskun tai hakemuksen joulukuulle kohdistuvan täydentävän toimeentulotuen osuuden toimeenpantavaksi tai käsiteltäväksi kunnassa osana joulukuun päätöstä ilman yhteydenottoa asiakkaaseen. Mikäli asiakas ei halua joulukuulle kohdistuvan hakemusosuuden siirtoa Kelasta kuntaan, hakemus raukeaa. Erikseen huomioitavaa Kelan ratkaisuvalta kts. tarkemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/2016, EV 183/2016 vp, HE 217/2016 vp sekä vanha siirtymäsäännös HE 358/2014 vp Kelan on tarvittaessa esitettävä kunnalle pyyntö päätökseen liittyvien välttämättömien tietojen toimittamisesta Kelaan tammikuun perustoimeentulotukipäätöksen tekemistä varten. Kts. tietojen toimittamisesta tarkemmin edelliset kohdat. Asiakkaan tulee Kelalle jätetyssä hakemuksessaan selkeästi tai Kelan pyytämien lisäselvitysten kautta osoittaa, että hän hakee tukea joulukuulle. Pelkkä liitteenä oleva lasku ei ole Kela-siirron perusteiden kautta tulkittuna hakemus, eikä sitä voi hallintolain nojalla siirtää kuntaan, ellei kunnassa ole voimassa olevaa perustoimeentulotukipäätöstä joulukuulle. Kaikkien kululaskujen osalta noudatetaan erääntymispäiväperiaatetta Kunta tarvitsee joulukuulle kohdistuvan hakemusosuuden osalta alkuperäiset hakemusasiakirjat liitteineen itselleen arkistointia varten. Kela ei voi siirtää asiakasasiakirjoja teknisen käyttöyhteyden avulla ajalla Asiakirjat toimitetaan postitse. 4

5 3. HAKEMUS KOHDISTUU VAIN TAMMIKUULLE TAI/JA SIITÄ ETEENPÄIN Hakemuksen käsittely ja päätöksentekovalta Päätöksen toimeenpano ja tarkistaminen Erikseen huomioitavaa KUNTA Kunnan järjestämisvastuu koko toimeentulotuesta on voimassa saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnalla on myös tammi-maaliskuulle kohdistuvien kuntaan jätettyjen hakemusten osalta velvollisuus vastata hakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Tästä syystä kunta ei voi omaaloitteisesti siirtää hallintolain 21 :n nojalla kuntaan joulukuussa 2016 jätettyjä hakemuksia Kelaan, vaikka ne kohdistuisivat kokonaan vuodelle Epäselvissä tilanteissa kunnan tulee tarkistaa asiakkaalta (esim. Kelan lomakkeella kuntaan jätetty hakemus), kumman viranomaisen ja minkä lainsäädännön perusteella asiakas haluaa hakemuksensa käsiteltävän. Kunta päättää oman harkintansa ja hakemuksen liitteiden tai pyytämiensä lisäselvitysten perusteella, mille ajalle se tekee em. hakemusta koskevan päätöksen, huomioiden esim. ennakoitavissa tai jo tiedossa olevat mahdolliset tulomuutokset. Kunta voi halutessaan tehdä maksimissaan voimassa olevan päätöksen. Jos päätöstä ei esimerkiksi muuttuvan tulotilanteen perusteella voida tehdä kuin esim. osalle hakuajasta, kunnan tulee ohjata ja tarvittaessa auttaa asiakasta hakemaan toimeentulotukea Kelasta. Päätös voidaan tehdä myös tammikuussa 2017, jos hakemus on jätetty kuntaan mennessä. Hakemuksen lakisääteiset käsittelyajat ovat ennallaan. Joulukuussa 2016 kunnassa vireille tulleiden (myös Kelan siirtämien) hakemusten päätöksenteossa kunta noudattaa aina vanhaa saakka voimassa olevaa lakia! Kunnan tulee omaa päätöstään tehdessään tarkistaa Kelmusta/eTotusta, onko asiakkaalla vireillä oleva hakemus tai jo ratkaistu päätös Kelassa. Huom! Kelassa tammikuulle vireillä oleva hakemus tai tehty päätös estää kuntaan jätetyn vastaavalle ajalle kohdistuvan hakemuksen käsittelyn kunnassa. Kunta antaa näissä tilanteissa asiakkaalle päätöksen, että tammikuun hakemus on jätetty tutkimatta sillä perusteella, että asiakkaalla on vastaava hakemus vireillä toisessa toimivaltaisessa viranomaisessa. Kunta toimeenpanee päätöksen itsenäisesti. Kts. päätöksen toimeenpanosta ja tarkistamisesta sekä päätöksen roolista osana Kelan ensimmäistä perustoimeentulotukipäätöstä tarkemmin edellä. Mikäli kunnan tekemän päätöksen voimassa olon aikana asiakkaan tilanne muuttuu siten, että jätettäväksi tulisi kokonaan uusi hakemus (esim. muutto, perhetilanteen muutos jne.), asiakkaan on jätettävä uusi hakemus Kelaan ja Kela käsittelee hakemuksen kokonaan uudelleen uuden lain perusteella. Kunnan ja Kelan on näissä tilanteissa tehtävä yhteistyötä sen osalta, mistä lukien kunnassa voimassa oleva päätös lakkautetaan ja annettava lakkautettavasta päätöksestä välttämättömät tiedot Kelalle. Lisäksi kunnan on pyydettävä asiakasta palauttamaan hänellä mahdollisesti itsellään oleva paperinen lääkemaksusitoumus kuntaan. Kela tiedottaa apteekkeja, että niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on sekä Kelan että kunnan voimassa oleva maksusitoumus lääkkeisiin, apteekki käyttää Kelan maksusitoumusta. Mikäli asiakkaan kuntaan jättämässä tammikuulle kohdistuvassa hakemusosuudessa on mukana jokin sellainen asiakirja, joka puuttuu asiakkaan Kelaan jättämästä hakemuksesta, kunnan tulee tarvittaessa siirtää hallintolain 21 :n perusteella kyseinen asiakirja (esim. tammikuun perustoimeentulotukeen kuuluva alkuperäinen kululasku) Kelaan ja ilmoittaa asiakirjan siirtämisestä asiakkaalle esim. päätöksen yhteydessä. HUOM! Joulukuussa asiakas valitsee, mihin hän haluaa jättää hakemuksen. Hakemuksen käsittelyn osalta ratkaisevaa on se, mihin hakemus on jätetty ja mihin asiakas sen haluaa jättää. Viranomaisilla on velvollisuus kertoa asiakkaalle, mitä tarkoittaa, jos jättää hakemuksen kuntaan ja mitä tarkoittaa, jos asiakas jättää hakemuksen Kelaan. THL antaa kunnille hakemuksen ja muiden tarvittavien asiakasasiakirjojen asiakirjarakenteet, joita tarvitaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyssä. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 määrittelee kuntien asiakasasiakirjojen arkistointia. Arkistolaitos on antanut määräyksen arkistoinnin tarkemmasta sisällöstä. 5

6 3. HAKEMUS KOHDISTUU VAIN TAMMIKUULLE TAI/JA SIITÄ ETEENPÄIN KELA Hakemuksen käsittely ja päätöksentekovalta Kela ottaa vastaan tammikuusta 2017 eteenpäin kohdistuvia hakemuksia ennen lain voimaan tuloa lukien, mutta se voi ratkaista ne vasta alkaen. Kela voi lähettää lisäselvityspyyntöjä asiakkaalle ja kysyä välttämättömiä tietoja kunnalta jo ennen Kela ratkaisee hakemuksen perustoimeentulotuen osuuden voimaan tulevan uuden lain perusteella ja tästä syystä se siirtää hakemuksen kuntaan vain, kun asiakas sitä pyytää ja vain ne menoerät, jotka uuden lain nojalla kuuluvat siirtovelvollisuuden piiriin (14 d :n 1. mom. = asiakkaan pyyntö ja hakemus sisältää muita kuin totul 7 a ja 7 b :ssä mainittuja menoja). Muilta osin Kela ohjaa asiakasta jättämään hakemuksen kuntaan. Kunta käsittelee Kelan siirtämänä kunnassa joulukuussa vireille tulleet hakemukset soveltaen vanhaa toimeentulotukilakia ja tarvittaessa vanhan lain 14 a :ää lukien Kela siirtää hakemukset kuntaan toimeentulotukilain 14 d :n mukaan ja niihin kunta soveltaa uutta lakia ja tarvittaessa uuden lain14 c :ää. Siirtoajankohdan määräävä päivä on etotusta löytyvä hakemuksen siirtopäivä. Postitse lähetettyjen hakemusten osalta kuntaan saapumispäivä. Näistä ajankohdista alkaa myös kunnalle kuuluvan hakemusosuuden käsittelyaika. Huom! Toimivallan puuttumisen vuoksi Kela ei voi tehdä kiireellisiä toimeentulotukipäätöksiä tulemaan voimaan kuin lukien, eikä se pysty maksamaan tukea kuin aikaisintaan Kiireellisissä toimeentulotukiasioissa asiakas ohjataan suoraan kuntaan saakka (tuki tarvitaan vuoden 2016 puolella). Päätöksen toimeenpano ja tarkistaminen Kela toimeenpanee oman perustoimeentulotuk ipäätöksensä itsenäisesti. Kunta toimeenpanee oman täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksensä itsenäisesti. Erikseen huomioitavaa Kela siirtää hakemuksia vain postitse hallintolain 21 :n mukaan, koska toimeentulotukilain 14 d ei ole voimassa lukien Kela siirtää kunnalle kuuluvan tammikuulle kohdistuvan täydentävän toimeentulotuen hakemuksen etotu järjestelmää käyttäen eteenpäin etotu-järjestelmän kautta siirrettyjen hakemusten osalta kunnan on siirrettävä omaan asiakastietojärjestelmäänsä hakemus ja hakemuksen liitteet sekä asiakkaan päätös laskelmineen pdf/a -muotoisina tai tulostettava ne arkistointia varten, jos sillä ei ole mahdollista liittää niitä asiakastietojärjestelmäänsä. Mikäli Kelan perustoimeentulotuen päätös on ollut perustoimeentulotuen osalta myönteinen, kunnan ei tarvitse tehdä asiakkaan päätöksen liitteeksi laskelmaa, vaan se voi suoraan käsitellä asiakkaan hakeman täydentävän tuen. Hakemuksen asiakasasiakirjaksi liitetään Kelan päätös laskelmineen joko sähköisenä tai paperisena asiakasasiakirjana. THL antaa kunnille hakemuksen ja muiden tarvittavien asiakasasiakirjojen asiakirjarakenteet, joita tarvitaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyssä. 6

Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamallin toinen osa tammi-maaliskuulle 2017

Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamallin toinen osa tammi-maaliskuulle 2017 21.12.2016 Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamallin toinen osa tammi-maaliskuulle 2017 Tässä asiakirjassa kuvataan perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen kuntien

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Kokemuksia kuntien ja Kelan yhteistyöstä käytäntöjen kehittäminen Marja-Leena Valkonen, etuuspäällikkö, etuuspalvelujen lakiyksikkö

Kokemuksia kuntien ja Kelan yhteistyöstä käytäntöjen kehittäminen Marja-Leena Valkonen, etuuspäällikkö, etuuspalvelujen lakiyksikkö Kokemuksia kuntien ja Kelan yhteistyöstä käytäntöjen kehittäminen 10.1.2018 Marja-Leena Valkonen, etuuspäällikkö, etuuspalvelujen lakiyksikkö 1 Vuosi 2017 Kelasta kuntiin lähetettyjen ilmoitusten ja täydentävän

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Omaishoitajien valmennus. Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely

Omaishoitajien valmennus. Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely Omaishoitajien valmennus Toimeentulotuki Marja Salminen Johtava sosiaalityöntekijä Pohjoisen aikuissosiaalityö Etuuskäsittely Toimeentulotuki Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen Toimeentulotuen Kelasiirron tilannekatsaus 29.11.2016 Hankepäällikkö Heli Kauhanen 1 Laki muuttuu 1.1.2017 Kela vastaa perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2. Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2.2017 Toimeenpanon ensiaskeleet Ensivaiheet ja käynnistyminen sujuivat

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Webinaari: Kuntien sosiaalihuollon ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen perustoimeentulotuen Kela-siirrossa

Webinaari: Kuntien sosiaalihuollon ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen perustoimeentulotuen Kela-siirrossa Webinaari: Kuntien sosiaalihuollon ja Kelan viestintäyhteistyön kehittäminen perustoimeentulotuen Kela-siirrossa Ohjelma: Avaus: Tilaisuuden tarkoitus ja tausta Ellen Vogt, Kuntaliitto Skype for Busineksen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

HE 217/2016 VP TOIMEENTULOTUESTA ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HE 217/2016 VP TOIMEENTULOTUESTA ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA MUISTIO 1065653 v. 4 1(6) Susanna Rahkonen 09.11.2016 HE 217/2016 VP TOIMEENTULOTUESTA ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valmistelun tavoitteet Tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

KIRJE v. 1 1(6) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Hallitussihteeri Susanna Rahkonen

KIRJE v. 1 1(6) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Hallitussihteeri Susanna Rahkonen KIRJE 1068534 v. 1 1(6) 17.11.2016 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Hallitussihteeri Susanna Rahkonen Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta

Lisätiedot

Toimeentulotuki tilastojen valossa. Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä Miniseminaari toimeentulotuesta Kelan auditorio

Toimeentulotuki tilastojen valossa. Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä Miniseminaari toimeentulotuesta Kelan auditorio Toimeentulotuki tilastojen valossa Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä Miniseminaari toimeentulotuesta 6.3.2018 Kelan auditorio Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuonna 2017 Perustoimeentulotuki:

Lisätiedot

Webinaari : Kysy perustoimeentulotuen Kelasiirrosta. Kuntien toimeenpano perustoimeentulotuen Kelasiirrossa

Webinaari : Kysy perustoimeentulotuen Kelasiirrosta. Kuntien toimeenpano perustoimeentulotuen Kelasiirrossa Webinaari 8.12.2016: Kysy perustoimeentulotuen Kelasiirrosta Kuntien toimeenpano perustoimeentulotuen Kelasiirrossa Tilaisuuden tarkoitus Perustoimeentulotuen Kela-siirto on todella suuri muutos Toimeenpanon

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki kelaan Miltä näyttää kunnan näkökulmasta. Pikkuparlamentti

Perustoimeentulotuki kelaan Miltä näyttää kunnan näkökulmasta. Pikkuparlamentti Perustoimeentulotuki kelaan Miltä näyttää kunnan näkökulmasta Pikkuparlamentti 22.3.2017 Kelasiirto Perustoimeentulotuen siirtoa odotettiin Helsingissä kovasti Ns. vapautunutta työaikaa suunniteltiin vahvasti

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kela-siirto

Toimeentulotuen Kela-siirto Toimeentulotuen Kela-siirto Pasi Moisio Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Sosiaaliturvan uudistukset -seminaari Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Tieteiden talo

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Mitkä tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan? 4 Hakeminen ja maksaminen

Lisätiedot

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela Rovaseudun MAKO-verkosto 27.4.2017 Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela 1. Kunta tekee valinnat kiintiöpakolaisista Elyn listojen mukaisesti. 2. Kunta saa valintojen jälkeen tarkemmat

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kelasiirron. Aikuissosiaalityön päivät , Lahti

Perustoimeentulotuen Kelasiirron. Aikuissosiaalityön päivät , Lahti Perustoimeentulotuen Kelasiirron lyhyt historia Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017, Lahti Esityksen sisältö: Mikä muuttui, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan? Miten muutokseen valmistauduttiin? Toimeenpanon

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen kasittelyaikojen seuranta Sivu 1/3 (http://www.thl.fi ) TERVEYDEN JA IlYVINVOINNINl.A! 1 Suomeksi (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=f Pa svenska (/lomake/toimeentulotukiseuranta?1=sv)

Lisätiedot

Lausunto. Dnro 1082/03/ Vogt Ellen. Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Asiantuntijakuulemispyyntönne

Lausunto. Dnro 1082/03/ Vogt Ellen. Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Asiantuntijakuulemispyyntönne Vogt Ellen Lausunto 9.11.2016 Dnro 1082/03/2016 Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Asiantuntijakuulemispyyntönne 31.10.2016 Hallituksen esitys laeista toimeentulotukilain muuttamisesta annetun

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Käyntiosoite Tukikatu 4 4100 Jyväskylä

Käyntiosoite Tukikatu 4 4100 Jyväskylä 1 (5) Asiakkaat tyttoy Hakija Laatija Toimeentulotukihakemus -vanhempisuhde Vanhempi -vanhempisuhde Vanhempi Parisuhde Järjestysnumero 2 Järjestysnumero 1 111170-XXXX Syntymä 07.07.1977 Naimisissa Ammatti

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä.

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä. Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä. Perustoimeentulotuen Kela-siirron haasteet ja mahdollisuudet Ellen Vogt Esityksen rakenne Orientaatio: Miten tähän tultiin? Pikakatsaus toimeentulotukilakiin tehtyihin

Lisätiedot

Tavoitteena yhdenvertaisuus toimeentulotukiuudistuksessa - Mission impossible?

Tavoitteena yhdenvertaisuus toimeentulotukiuudistuksessa - Mission impossible? Tavoitteena yhdenvertaisuus toimeentulotukiuudistuksessa - Mission impossible? Paula Saikkonen & Minna Ylikännö 13.-14.6.2017 Pieksämäen kesäkoulu Tackling Inequalities in Time of Austerity Toimeentulotuen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Pyysin sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa kantelun johdosta.

Pyysin sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa kantelun johdosta. 19.6.2017 EOAK/2225/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 27.3.2017 vireille tullut kantelu Kiireellisen toimeentulon myöntämistä koskeva ohjeistus

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. Helsinki, Kuntamarkkinat

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. Helsinki, Kuntamarkkinat Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Helsinki, Kuntamarkkinat 12.-13.2018 Hankejohtaja Jutta Paavola 13.11.2018 Pari sanaa hankkeesta ESR-rahoitteinen STM:n päätöksellä toimiva valtakunnallinen

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspsykoterapian päätöksentekoprosessi ja suorapäätössuosituksen kokeilu

Kelan kuntoutuspsykoterapian päätöksentekoprosessi ja suorapäätössuosituksen kokeilu 139/032/2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Vastaus kuulemistilaisuudessa 17.5.2018 esitettyyn selvityspyyntöön Kelan kuntoutuspsykoterapian päätöksentekoprosessi ja suorapäätössuosituksen kokeilu Kuntoutuspsykoterapia,

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI- JA SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY

TOIMEENTULOTUKI- JA SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY 6.3.2018 EOAK/3754/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen TOIMEENTULOTUKI- JA SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 KANTELU Kantelija arvosteli kirjoituksessaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ASIA. Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivytyksettömyys ja huolellisuus tietojen antamisessa laillisuusvalvojalle KANTELU

ASIA. Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivytyksettömyys ja huolellisuus tietojen antamisessa laillisuusvalvojalle KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 08.06.2016 Dnro OKV/1744/1/2015 1/5 ASIA Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivytyksettömyys ja huolellisuus tietojen antamisessa laillisuusvalvojalle KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIUUDISTUS EDUSKUNTA- KÄSITTELYSSÄ

TOIMEENTULO- TUKIUUDISTUS EDUSKUNTA- KÄSITTELYSSÄ TOIMEENTULO- TUKIUUDISTUS EDUSKUNTA- KÄSITTELYSSÄ Ennakoimattoman ennakoituvuus Pieksämäki kesäkuu 2018 18.6.2018 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat 1 LÄHTÖKOHTIA Toimeentulotuen siirrosta Kelaan keskusteltu

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 203 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (8) 66 Selitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimenpiteistä yksilöhuollon oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi HEL 2016-009750 T 05 00 01 ESAVI/7439/05.06.02/2016

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas VELVOLLISUUS KÄSITELLÄ TOIMEENTULOTUKIASIA VIIVYTYKSETTÄ

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas VELVOLLISUUS KÄSITELLÄ TOIMEENTULOTUKIASIA VIIVYTYKSETTÄ 29.10.2004 142/4/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas VELVOLLISUUS KÄSITELLÄ TOIMEENTULOTUKIASIA VIIVYTYKSETTÄ 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina THL:n tutkimushanke sosiaalityön ja siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien vaikuttavuudesta Tutkimuksen tausta Sosiaalityö, siihen liittyvät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. Kelan ja kuntien yhteistyö Toimeentulotukisiirron jälkeen

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. Kelan ja kuntien yhteistyö Toimeentulotukisiirron jälkeen Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kelan ja kuntien yhteistyö Toimeentulotukisiirron jälkeen Hankejohtaja Jutta Paavola Pari sanaa hankkeesta Sosiaalialan osaamiskeskukset (7 + JY/KYC); hallinnoija

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa

Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa Antti Sarantaus Ammatillinen lisensiaatintutkimus Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Hyvinvointipalveluiden erikoisala Saimaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax Ilmoitus/ Valtionosuusselvitys saapunut Diaarinro Vastaanottaja: x Perustoimeentulotuki Ennakkojen tarkistaminen (TTTL 5 b 4 mom.). Tiedot varainhoitovuonna ajalla 1.1. - 30.6. aiheutuneista sekä arvio

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

PALVLTK Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018

PALVLTK Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018 PALVLTK 20.2.2018 32 Liite 4 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2018 Lapinlahden palvelulautakunta 20.2.2018 1 SÄÄNNÖKSET Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Roolit henkilötietojen käsittelyssä LOTTA YLÄ-SULKAVA

Roolit henkilötietojen käsittelyssä LOTTA YLÄ-SULKAVA Roolit henkilötietojen käsittelyssä 1 Käsitteet Rekisterinpitäjä: Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin Joka yksin tai yhdessä toisen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä

Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä Elina Yrjänäinen, Oppimisen IT, kesäkuu 2018 Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä Contents Käsittelyprosessi... 1 Lisää ohjeita ja apua ongelmatilanteissa... 2 Automaattiviestit

Lisätiedot

HE 217/2016 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 217/2016 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan valtio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Perustoimeentulotukea hakevien asiointi Kelassa

Perustoimeentulotukea hakevien asiointi Kelassa Kelan tutkimus Työpapereita 149 2019 Hannu Mattila Perustoimeentulotukea hakevien asiointi Kelassa Kirjoittaja Hannu Mattila, erikoistutkija, VTM Kelan tutkimus etunimi.sukunimi@kela.fi Kirjoittaja ja

Lisätiedot

Toimeentulotuen yhteistyötapaaminen

Toimeentulotuen yhteistyötapaaminen Toimeentulotuen yhteistyötapaaminen Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot Kela Eteläinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksiköt Helsinki 19.2.2016 Ohjelma Puheenjohtaja, erityisasiantuntija Ellen

Lisätiedot

OTAVA-malli. Oman talouden valtiaaksi. Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut

OTAVA-malli. Oman talouden valtiaaksi. Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut Oman talouden valtiaaksi Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut Mikä on? OTAVA= Oman talouden valtiaaksi Taloussosiaaliohjauksen työväline alkuvaiheen pakolaisten kanssa työskenteleville. OTAVA koostuu

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot