SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta 6 Väylä tutkinto-opiskelijaksi 7 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia 8 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Humanistiset opinnot 11 Kasvatustieteelliset opinnot 14 Kauppa- ja hallintotieteelliset opinnot 14 Kieli- ja viestintäopinnot 18 Lääke- ja terveystieteelliset opinnot 21 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 22 Oikeustieteelliset opinnot 23 Teatteri- ja tanssialan opinnot 23 Teknillistieteelliset opinnot 23 Teologian opinnot 24 Yhteiskuntatieteelliset opinnot 24 Ennakkotietoja kevään 2009 opetustarjonnasta 26 Paikkakunnasta riippumattomat opinnot 31 Ikääntyvien yliopisto 31 OPISKELU AVOIMESSA AMMATTIKORKEA- KOULUSSA 32 Opintojen toteutus 32 Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen 33 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia 34 AVOIN AMMATTI- KORKEAKOULUOPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Kieliopinnot 36 Liiketoiminta 37 Matkailu 38 Sosiaali- ja terveysala 38 Taloushallinto 40 Tekniikka 41 YHTEYSTIEDOT 42 1

2 OVET AVOINNA OPINTOIHIN - Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! Opiskelu avaa monia mahdollisuuksia. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hankkia yleissivistystä ja kehittää ammatillista osaamistasi. Avoimen opinnoissa on lupa harjoittaa rohkeasti opiskelun ja ajattelun taitoja: voit pohtia, keksiä sovelluksia ja esimerkkejä, punnita ja kritisoida tietoa. Opiskelusta tulee antoisa, henkilökohtainen projekti, jota teet itseäsi varten. Avoimen opetus on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua! Tähän oppaaseen on koottu tiedot Satakunnassa syksyllä 2008 alkavasta avoimesta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksesta. Avointa yliopistoopetusta toteuttavat monet tahot: Satakunnassa toimivat yliopistot, Länsi- Suomen kesäyliopisto, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja muut aikuisoppilaitokset. Avointa ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Aikuisopiskelijalla on siis runsaasti vaihtoehtoja, joista valita itselleen sopivin kurssi tai kokonainen opintopolku. Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Turun yliopiston koordinoima Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mukana oppaan laatimisessa ovat olleet Länsi-Suomen kesäyliopisto sekä kansalais- ja työväenopistojen AlueKAVERI -hanke. Oppaan julkaiseminen on osa alueen korkeakoulujen maakunnallista yhteistyötä. Opetustiedot on koottu touko-kesäkuussa ja muutokset ovat mahdollisia. Viimeisimmät tiedot löydät yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten esitteistä ja kotisivuilta. Sieltä löytyvät myös yksityiskohtaiset opetus- ja hintatiedot sekä ilmoittautumisohjeet.opetustarjonta on koottu myös hankkeen sivuille osoitteeseen. Opetustarjonta ei rajoitu vain tähän, sillä avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös verkko-opintoina tai itsenäisinä opintoina suoritettavia kokonaisuuksia. 2

3 Avoimen yliopiston opetustietoja voi etsiä Suomen avointen yliopistojen valtakunnallisesta tietopalvelusta osoitteesta ja avointa ammattikorkeakouluopetusta valtakunnallisesta portaalista osoitteesta Kun haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä yliopistojen ja oppilaitosten yhteyshenkilöihin.opintojen ilmoittautumisajat päättyvät yleensä elo-syyskuussa, joten päätöstä opintojen aloittamisesta ei kannata lykätä liian myöhäiseksi! Opinnoista kiinnostuneiden kannattaa tulla torstaina klo Porissa (Yrjönkadulla, Eetunaukion vieressä) pidettävälle tietotorille. Lauantaina aikuiskoulutuksen tarjoajat esittäytyvät myös Porin Prismassa klo Tule kuulemaan ja kyselemään, mitä opiskelumahdollisuuksia avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu voivat sinulle tarjota! Kimmo Ahonen Projektipäällikkö, Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke Avoimen 21.8 yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun yhteinen t i e t o t o r i torstaina 21.8 klo Eetunaukion vieressä Yrjönkadulla Aikuiskoulutuksen esittelyä myös lauantaina 23.8 klo Porin Prismassa Tervetuloa tutustumaan! 3

4 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistotutkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei varsinaista tutkintoa. Avointa yliopisto-opetusta tarjoavat lähes kaikki Suomen yliopistot. Yliopistot järjestävät opetusta itse ja yhteistyössä kesäyliopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja muiden aikuisoppilaitosten kanssa. Opiskelulla voi olla monenlaisia tavoitteita. Opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan perus- ja aineopintoja tai osallistua yksittäisille opintojaksoille. Suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, kun saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja maksullista. Koska opiskelu on sivutoimista, opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä muita päätoimiselle opiskelijalle tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yleissivistyksen vuoksi tai kehittääksesi ammattitaitoasi tutustua yliopiston oppiaineisiin ja yliopistotasoiseen opiskeluun opiskella joustavasti työn tai muun opiskelun ohella käyttää välivuoden hyödyllisesti niiden opintojen parissa, joihin haluat suuntautua jatkossa tähdätä tutkinnon suorittamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta. 4

5 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä Opintopiste (op) on opiskelijan keskimääräinen 27 tunnin työpanos, johon sisältyy sekä osallistuminen opetukseen, että opiskelijan itsenäinen opiskelu. Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatintutkinnon laajuus on 180 op ja ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon laajuus on 120 op. Opintojakso on opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää osiota tai kurssia. Se voi koostua esimerkiksi luentosarjasta ja kuulustelusta, kirjallisuudesta ja ryhmäopetuksesta. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuden, joka on yhden tai useamman tieteenalan opintoja käsittävä tieteellinen kokonaisuus. Opintokokonaisuuksien tasoa kuvaavat nimet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään pääasiassa oppiaineiden perusopintoja (yleensä 25 opintopistettä). Useissa aineissa opiskelua voi jatkaa perusopintojen jälkeen aineopinnoilla (yleensä 35 opintopistettä). Aineopintojen suorittaminen vaatii edeltäviä opintoja, jotka useimmiten tarkoittavat kyseisen oppiaineen perusopintoja vähintään hyvin tiedoin suoritettuina. Joissain tapauksissa aineopintoihin vaaditaan erillinen valintakoe. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien ohella järjestetään myös yksittäisiä kursseja ja opintojaksoja. Avoin yliopisto-opetus toteutetaan aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvissa opiskelumuodoissa. Lähiopetus on pääasiassa perinteistä luento-opetusta tai pienryhmäopetusta. Opinnot suoritetaan kirjallisuuteen ja luentoihin pohjautuvilla tenteillä tai harjoituksilla. 5

6 Monimuoto-opinnot koostuvat itse-, lähi- ja etäopiskelusta. Myös verkkoopintoja voi kuulua opintoihin. Keskeistä on itsenäinen opiskelu, jossa opiskelija perehtyy aiheeseen oppimateriaalin (esim. oppikirjat, opiskeluoppaat ja verkkomateriaali) ja erilaisten tehtävien avulla. Tuutori on henkilö, joka tukee ja neuvoo opiskelijaa oppimisprosessissa sekä tarvittaessa sisällöllisissä kysymyksissä. Tuutorin ohjaamassa opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita. Verkko-opinnoilla tarkoitetaan kursseja, joissa pääosa tai kaikki opiskelusta tapahtuu verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Verkkokeskustelut, opiskelua ja oppimista tukevat oppimateriaalit ja tehtävät ohjaavat opiskelua. Itsenäiset opinnot ovat joustava tapa opiskella. Ne edellyttävät kuitenkin eniten omaehtoista suunnitelmallisuutta ja hyviä opiskelutaitoja. Opiskelu koostuu aiheisiin itsenäisesti perehtymisestä ja opintosuoritusten tekemisestä. Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta Avoimessa yliopistossa ei ole pääsykokeita, vaan opiskelijat valitaan perusopintoihin ja erillisille kursseille useimmiten ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumistavat (yleensä puhelimitse tai verkkolomakkeella) vaihtelevat yliopistoittain ja oppilaitoksittain. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on opetustarjontaosiossa yleensä mainittu jokaisen kurssin kohdalla. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin kannattaa kysyä, vieläkö kurssille mahtuu. Joissakin opintokokonaisuuksissa on myös mahdollisuus tulla mukaan yksittäisille opintojaksoille lukuvuoden aikana. Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksu vaihtelee opintojen laajuuden ja järjestämismuodon mukaan. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja maksuista saat kunkin yksikön tai oppilaitoksen esitteistä tai kotisivuilta. Avoimien yliopistojen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteyshenkilöt antavat opintoneuvontaa erilaisissa kysymyksissä. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan. 6

7 Tietoa erilaisista opiskelumuodoista ja ohjeita opintojen suunnittelemiseen saa myös Opiskelijaksi-osiosta. Väylä tutkinto-opiskelijaksi Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla. Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet kelpaavat yleensä sellaisenaan siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tiedekunnat ja oppiaineet määrittelevät opiskelijavalinnan kriteerit ja kiintiöt vuosittain. Useimmiten edellytetään, että suoritettuna on yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot ja toisesta perusopinnot. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan tiedekuntaan esimerkiksi arvosanojen perusteella. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä saa -palvelun Opiskelijaksiosiosta (valitse kohta Tavoitteena tutkinto ). Tutkintoon tähtäävien kannattaa ottaa huomioon opintoja suunnitellessaan, että useissa oppiaineissa on jo mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Aineyhdistelmien valintaan ja erilaisten opiskelumuotojen hyödyntämiseen saa neuvoja avointen yliopistojen opinto-ohjaajilta. Avoimen yliopisto-opetuksen perustehtävänä on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista! 7

8 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia Opiskelu avoimessa yliopistossa avaa monia väyliä Tapio Salo kertoo, miten hän alun perin päätti lähteä kasvatustieteitä opiskelemaan tyttärensä esimerkin innoittamana. Hän tarvitsi 25 vuotta kestäneen, terveydellisistä syistä katkenneen fysioterapeutin työelämäputkensa tilalle jotain muuta. Tarkoitusta siihen elämäntilanteeseen, että olisi jotain järkevää tekemistä, Tapio muistelee. Avoimen yliopiston opinnoista Tapio löysi Turun yliopiston kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden, johon hän mielenkiinnosta ilmoittautui. Kun koulustakin oli sentään jo se 25 vuotta aikaa, hän kertoo. Hän suoritti kasvatustieteen perusopinnot Huittisten seudun kansalaisopistossa lukuvuoden aikana. Aikuisopinnot veivät mukanaan. Tapio kuvailee avoimessa yliopistossa opiskelua joustavaksi, aikuisopiskelijalle mielekkääksi tavaksi lähteä opiskelemaan. Saa itselleen tiettyä varmuutta siitä, että pystyy vielä kehittämään itseään, hän painottaa. Vasta opinnot aloitettuaan Tapio huomasi, kuinka monipuolisia mahdollisuuksia avoin yliopisto-opiskelu tarjoaa. Samalla päädyin sellaiseen visioon, että tätä fysioterapiaa voi jatkaa, esimerkiksi sitten opettamalla, vaikkeivät kädet enää suostu käytännön töihin, hän jatkaa. Nykyään Tapio opiskelee Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella fysioterapiaa jo toista vuotta ja aikoo opintojensa innostamana suunnata myös pedagogisiin opintoihin. Tapio muistuttaa, että avoimen opinnoista hän sai opintopisteitä ja kimmokkeen hakea yliopistoon. Sai lisäpotkua niihin pyrintöihin, kun oli ne perusopinnot suoritettuna. Avoimen opinnot todella madalsivat kynnystä lähteä pyrkimään yliopistoon, hän toteaa. 8

9 Työn avulla opinnoista vielä enemmän irti Esa Vastamaa valmistui vuonna 1999 sairaanhoitajaksi. Hän aloitti Porissa Länsi-Suomen kesäyliopistossa avoimen yliopiston opintojen suorittamisen vuonna Hän on tenttinyt noin kerran kuussa Kuopion yliopiston terveyshallintotieteen opintoja. Avoimen opinnot tuntuivat oivalta vaihtoehdolta päätoimiselle tutkinto-opiskelulle, koska niitä pystyy suorittamaan joustavasti oman tarpeensa ja halunsa mukaan työn ohessa. Esa suorittaa opintoja pääasiassa itsenäisesti, tenttimällä ja kotitentteinä. Sen sijaan luennoilla käyminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle. Mä olen itsekin yllättynyt siitä, miten kaikki käy, juuri kun teen niitä opintoja työn ohella, Esa toteaa. Hän kertoo tyytyväisenä, miten muun muassa Kuopion lähiopetusjaksoista on muokattu hänen tarpeisiinsa paremmin soveltuvia kotitenttejä. Näin hän on voinut suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia jaksoja kotimaakunnassaan Länsi-Suomen kesäyliopiston kautta. Esa on tyytyväinen kolmivuorotyönsä kanssa yhteen sovitettavissa olevaan opiskelumahdollisuuteen, joka joustaa hänen tarpeidensa mukaan. Näin työ ja opiskelu tukevat ja täydentävät toisiaan. Työstä on ollut jopa selvästi hyötyä opiskelun etenemisessä. Olen tavallaan voinut käyttää työtä hyödyksi opiskelussa, hän toteaa. Opinnot lomittuvat työn kanssa ja myös työnantaja on aktiivisesti mukana kannustamassa. Suoritetut terveyshallintotieteen opinnot ovat Kuopion yliopiston opintosuunnitelmasta ja hyväksiluettavissa tutkintoon. Esalla onkin selkeä päämäärä, jota avoimen yliopiston opinnot selkeästi auttavat toteutumaan. Hän aikoo suunnata tutkinto-opiskeluun, joko pääsykokeen kautta tai avoimen yliopiston väylää hyödyntämällä. 9

10 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ 2008 Avoimen yliopiston opetustarjonta on ryhmitelty oppialoittain. Tarjolla on sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Useimmista perusopintokokonaisuuksista voi myös valita yksittäisiä opintojaksoja ja osallistua esimerkiksi syys- tai kevätlukukaudella järjestettävälle luentokursseille. Ota yhteyttä opetuksen järjestäjään ja kysy lisätietoja. Listassa ovat seuraavat tiedot: opintokokonaisuuden/opintojakson nimi, opintopistemäärä, (opetuksen tarjoava yliopisto), opetusmuoto, ilmoittautumisaika, opetuksen alkamisaika, opetuksen toteuttaja, opetuksen toteuttajan www-osoite. Voit tarkastella oppiainetarjotinta myös paikkakunnittain. Opetustarjonta on koottu Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hankkeen ja Porin yliopistokeskuksen www-sivuille. Paikkakunnittain jäsennetty opetustarjonta löytyy osoitteesta (kohta avoin yliopisto-opetus Satakunnassa ) Lisätietoja opinnoista saa opetuksen toteuttajien www-sivuilta ja henkilökunnalta. Oppilaitosten yhteystiedot löydät esitteen lopusta. HY = Helsingin yliopisto JoY = Joensuun yliopisto JY = Jyväskylän yliopisto TaiK = Taideteollinen korkeakoulu TaY = Tampereen yliopisto TeaK = Teatterikorkeakoulu TuKKK = Turun kauppakorkeakoulu TY = Turun yliopisto 10

11 H u m a n i s t i s e t o p i n n o t Historian perusopinnot 25 op (TaY) Lähiopetus, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 1.9. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Johdatus kulttuurien väliseen viestintään 5 op (JY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Johdatus uskontotieteeseen 9 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina taidehistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Kulttuurimatkailun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 11

12 Kulttuurimatkailun aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautumistiedot oppilaitokselta. Opetus alkaa PORIn kaupungin työväenopisto. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina mediatutkimuksen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Maisemantutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Maisemantutkimuksen aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 12

13 Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina luovan kirjoittamisen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Museologian ja aineellisen kulttuurin perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Musiikkiterapian perusopinnot 30 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kulttuurihistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Porin yliopistokeskus, luokka 267. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Taidehistorian aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 13

14 Uskontotieteen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Lukio. Sastamalan opisto, VAMMALA. K a s v a t u s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Perusopinnot järjestetään Satakunnan kansalais- ja työväenopistoverkoston yhteistyönä kahden vuoden ( ) aikana. Kokonaisuuden toteuttavat Huittisten seudun kansalaisopisto, Porin kaupungin työväenopisto, Pyhäjärviseudun aikuisopisto, Rauman kaupungin kansalaisopisto, Sastamalan opisto ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Kts. lisätietoja tämän esitteen sivulta 32. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 18 19, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kasvatustieteen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kokemäen yhteiskoulu, Haapionkatu 13. Länsi-Suomen kesäyliopisto, KOKEMÄKI. 14

15 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Toteutetaan yhteistyössä Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa. Opetus alkaa klo , Harjavallan lukio, Myllykatu 3 D. Länsi-Suomen kesäyliopisto, HARJAVALTA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina erityispedagogiikan tai sosiologian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. 15

16 Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TaY) Monimuoto-opinnot, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 9.9. klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Järvikamari. Sastamalan opisto, VAMMALA. 16

17 K a u p p a - j a h a l l i n t o t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Hallintotieteen aineopintoja 30 op (TaY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17. Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Henkilöverotuksen perusteet 2 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Hyvinvointialan yrittäjyys 4 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SME Internationalisation 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kustannuslaskennan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Markkinoinnin perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 17

18 New challenges of global business 6 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Osto- ja hankintatoiminta 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Työhyvinvointi 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Yritysjuridiikan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. K i e l i - j a v i e s t i n t ä o p i n n o t ENGLANNIN KIELI Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 15.9 klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. 18

19 Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Lähiopetus. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. Englantia korkea-asteen opintoihin 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. ESPANJAN KIELI Espanjan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RANSKAN KIELI Ranskan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska A 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska B 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 19

20 Ranska/Suullinen viestintä 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 16.30, Porin kaupungin työväenopisto, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus. Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. SAKSAN KIELI Saksan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kielen kertaus 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 2.9. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kieliopin rakenteet I 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 20

21 Saksan kieliopin rakenteet II 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SUOMEN KIELI Kielenhuollon kurssi 3 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17, Porin kaupungin työväenopiston tiloissa, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. L ä ä k e - j a t e r v e y s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Asiakaslähtöisyys ja dialogisuus fysioterapiassa 5 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Gerontologian monitieteinen perusopintokokonaisuus 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17 19, MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Terveystiedon perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 21

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Muista ottaa selvää avoimen opinnoista! Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Joustavia

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille 2010 2012 profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu...

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu... SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7 SOMERO...12 AVOIN YLIOPISTO...12 somero-opiston taidekoulu...16 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...18

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot