SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO OVET AVOINNA OPINTOIHIN Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! 2 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 4 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä 5 Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta 6 Väylä tutkinto-opiskelijaksi 7 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia 8 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Humanistiset opinnot 11 Kasvatustieteelliset opinnot 14 Kauppa- ja hallintotieteelliset opinnot 14 Kieli- ja viestintäopinnot 18 Lääke- ja terveystieteelliset opinnot 21 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 22 Oikeustieteelliset opinnot 23 Teatteri- ja tanssialan opinnot 23 Teknillistieteelliset opinnot 23 Teologian opinnot 24 Yhteiskuntatieteelliset opinnot 24 Ennakkotietoja kevään 2009 opetustarjonnasta 26 Paikkakunnasta riippumattomat opinnot 31 Ikääntyvien yliopisto 31 OPISKELU AVOIMESSA AMMATTIKORKEA- KOULUSSA 32 Opintojen toteutus 32 Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen 33 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia 34 AVOIN AMMATTI- KORKEAKOULUOPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ Kieliopinnot 36 Liiketoiminta 37 Matkailu 38 Sosiaali- ja terveysala 38 Taloushallinto 40 Tekniikka 41 YHTEYSTIEDOT 42 1

2 OVET AVOINNA OPINTOIHIN - Tervetuloa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin! Opiskelu avaa monia mahdollisuuksia. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hankkia yleissivistystä ja kehittää ammatillista osaamistasi. Avoimen opinnoissa on lupa harjoittaa rohkeasti opiskelun ja ajattelun taitoja: voit pohtia, keksiä sovelluksia ja esimerkkejä, punnita ja kritisoida tietoa. Opiskelusta tulee antoisa, henkilökohtainen projekti, jota teet itseäsi varten. Avoimen opetus on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua! Tähän oppaaseen on koottu tiedot Satakunnassa syksyllä 2008 alkavasta avoimesta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksesta. Avointa yliopistoopetusta toteuttavat monet tahot: Satakunnassa toimivat yliopistot, Länsi- Suomen kesäyliopisto, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja muut aikuisoppilaitokset. Avointa ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Aikuisopiskelijalla on siis runsaasti vaihtoehtoja, joista valita itselleen sopivin kurssi tai kokonainen opintopolku. Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Turun yliopiston koordinoima Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mukana oppaan laatimisessa ovat olleet Länsi-Suomen kesäyliopisto sekä kansalais- ja työväenopistojen AlueKAVERI -hanke. Oppaan julkaiseminen on osa alueen korkeakoulujen maakunnallista yhteistyötä. Opetustiedot on koottu touko-kesäkuussa ja muutokset ovat mahdollisia. Viimeisimmät tiedot löydät yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten esitteistä ja kotisivuilta. Sieltä löytyvät myös yksityiskohtaiset opetus- ja hintatiedot sekä ilmoittautumisohjeet.opetustarjonta on koottu myös hankkeen sivuille osoitteeseen. Opetustarjonta ei rajoitu vain tähän, sillä avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös verkko-opintoina tai itsenäisinä opintoina suoritettavia kokonaisuuksia. 2

3 Avoimen yliopiston opetustietoja voi etsiä Suomen avointen yliopistojen valtakunnallisesta tietopalvelusta osoitteesta ja avointa ammattikorkeakouluopetusta valtakunnallisesta portaalista osoitteesta Kun haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä yliopistojen ja oppilaitosten yhteyshenkilöihin.opintojen ilmoittautumisajat päättyvät yleensä elo-syyskuussa, joten päätöstä opintojen aloittamisesta ei kannata lykätä liian myöhäiseksi! Opinnoista kiinnostuneiden kannattaa tulla torstaina klo Porissa (Yrjönkadulla, Eetunaukion vieressä) pidettävälle tietotorille. Lauantaina aikuiskoulutuksen tarjoajat esittäytyvät myös Porin Prismassa klo Tule kuulemaan ja kyselemään, mitä opiskelumahdollisuuksia avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu voivat sinulle tarjota! Kimmo Ahonen Projektipäällikkö, Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hanke Avoimen 21.8 yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun yhteinen t i e t o t o r i torstaina 21.8 klo Eetunaukion vieressä Yrjönkadulla Aikuiskoulutuksen esittelyä myös lauantaina 23.8 klo Porin Prismassa Tervetuloa tutustumaan! 3

4 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistotutkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei varsinaista tutkintoa. Avointa yliopisto-opetusta tarjoavat lähes kaikki Suomen yliopistot. Yliopistot järjestävät opetusta itse ja yhteistyössä kesäyliopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja muiden aikuisoppilaitosten kanssa. Opiskelulla voi olla monenlaisia tavoitteita. Opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan perus- ja aineopintoja tai osallistua yksittäisille opintojaksoille. Suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, kun saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja maksullista. Koska opiskelu on sivutoimista, opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä muita päätoimiselle opiskelijalle tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yleissivistyksen vuoksi tai kehittääksesi ammattitaitoasi tutustua yliopiston oppiaineisiin ja yliopistotasoiseen opiskeluun opiskella joustavasti työn tai muun opiskelun ohella käyttää välivuoden hyödyllisesti niiden opintojen parissa, joihin haluat suuntautua jatkossa tähdätä tutkinnon suorittamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta. 4

5 Yliopisto-opintojen peruskäsitteitä Opintopiste (op) on opiskelijan keskimääräinen 27 tunnin työpanos, johon sisältyy sekä osallistuminen opetukseen, että opiskelijan itsenäinen opiskelu. Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatintutkinnon laajuus on 180 op ja ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon laajuus on 120 op. Opintojakso on opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää osiota tai kurssia. Se voi koostua esimerkiksi luentosarjasta ja kuulustelusta, kirjallisuudesta ja ryhmäopetuksesta. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuden, joka on yhden tai useamman tieteenalan opintoja käsittävä tieteellinen kokonaisuus. Opintokokonaisuuksien tasoa kuvaavat nimet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään pääasiassa oppiaineiden perusopintoja (yleensä 25 opintopistettä). Useissa aineissa opiskelua voi jatkaa perusopintojen jälkeen aineopinnoilla (yleensä 35 opintopistettä). Aineopintojen suorittaminen vaatii edeltäviä opintoja, jotka useimmiten tarkoittavat kyseisen oppiaineen perusopintoja vähintään hyvin tiedoin suoritettuina. Joissain tapauksissa aineopintoihin vaaditaan erillinen valintakoe. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien ohella järjestetään myös yksittäisiä kursseja ja opintojaksoja. Avoin yliopisto-opetus toteutetaan aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvissa opiskelumuodoissa. Lähiopetus on pääasiassa perinteistä luento-opetusta tai pienryhmäopetusta. Opinnot suoritetaan kirjallisuuteen ja luentoihin pohjautuvilla tenteillä tai harjoituksilla. 5

6 Monimuoto-opinnot koostuvat itse-, lähi- ja etäopiskelusta. Myös verkkoopintoja voi kuulua opintoihin. Keskeistä on itsenäinen opiskelu, jossa opiskelija perehtyy aiheeseen oppimateriaalin (esim. oppikirjat, opiskeluoppaat ja verkkomateriaali) ja erilaisten tehtävien avulla. Tuutori on henkilö, joka tukee ja neuvoo opiskelijaa oppimisprosessissa sekä tarvittaessa sisällöllisissä kysymyksissä. Tuutorin ohjaamassa opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita. Verkko-opinnoilla tarkoitetaan kursseja, joissa pääosa tai kaikki opiskelusta tapahtuu verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Verkkokeskustelut, opiskelua ja oppimista tukevat oppimateriaalit ja tehtävät ohjaavat opiskelua. Itsenäiset opinnot ovat joustava tapa opiskella. Ne edellyttävät kuitenkin eniten omaehtoista suunnitelmallisuutta ja hyviä opiskelutaitoja. Opiskelu koostuu aiheisiin itsenäisesti perehtymisestä ja opintosuoritusten tekemisestä. Ilmoittautuminen opintoihin ja opintoneuvonta Avoimessa yliopistossa ei ole pääsykokeita, vaan opiskelijat valitaan perusopintoihin ja erillisille kursseille useimmiten ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumistavat (yleensä puhelimitse tai verkkolomakkeella) vaihtelevat yliopistoittain ja oppilaitoksittain. Ilmoittautumisen viimeinen päivä on opetustarjontaosiossa yleensä mainittu jokaisen kurssin kohdalla. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin kannattaa kysyä, vieläkö kurssille mahtuu. Joissakin opintokokonaisuuksissa on myös mahdollisuus tulla mukaan yksittäisille opintojaksoille lukuvuoden aikana. Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksu vaihtelee opintojen laajuuden ja järjestämismuodon mukaan. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja maksuista saat kunkin yksikön tai oppilaitoksen esitteistä tai kotisivuilta. Avoimien yliopistojen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteyshenkilöt antavat opintoneuvontaa erilaisissa kysymyksissä. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan. 6

7 Tietoa erilaisista opiskelumuodoista ja ohjeita opintojen suunnittelemiseen saa myös Opiskelijaksi-osiosta. Väylä tutkinto-opiskelijaksi Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla. Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet kelpaavat yleensä sellaisenaan siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tiedekunnat ja oppiaineet määrittelevät opiskelijavalinnan kriteerit ja kiintiöt vuosittain. Useimmiten edellytetään, että suoritettuna on yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot ja toisesta perusopinnot. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan tiedekuntaan esimerkiksi arvosanojen perusteella. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä saa -palvelun Opiskelijaksiosiosta (valitse kohta Tavoitteena tutkinto ). Tutkintoon tähtäävien kannattaa ottaa huomioon opintoja suunnitellessaan, että useissa oppiaineissa on jo mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Aineyhdistelmien valintaan ja erilaisten opiskelumuotojen hyödyntämiseen saa neuvoja avointen yliopistojen opinto-ohjaajilta. Avoimen yliopisto-opetuksen perustehtävänä on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista! 7

8 Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia Opiskelu avoimessa yliopistossa avaa monia väyliä Tapio Salo kertoo, miten hän alun perin päätti lähteä kasvatustieteitä opiskelemaan tyttärensä esimerkin innoittamana. Hän tarvitsi 25 vuotta kestäneen, terveydellisistä syistä katkenneen fysioterapeutin työelämäputkensa tilalle jotain muuta. Tarkoitusta siihen elämäntilanteeseen, että olisi jotain järkevää tekemistä, Tapio muistelee. Avoimen yliopiston opinnoista Tapio löysi Turun yliopiston kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden, johon hän mielenkiinnosta ilmoittautui. Kun koulustakin oli sentään jo se 25 vuotta aikaa, hän kertoo. Hän suoritti kasvatustieteen perusopinnot Huittisten seudun kansalaisopistossa lukuvuoden aikana. Aikuisopinnot veivät mukanaan. Tapio kuvailee avoimessa yliopistossa opiskelua joustavaksi, aikuisopiskelijalle mielekkääksi tavaksi lähteä opiskelemaan. Saa itselleen tiettyä varmuutta siitä, että pystyy vielä kehittämään itseään, hän painottaa. Vasta opinnot aloitettuaan Tapio huomasi, kuinka monipuolisia mahdollisuuksia avoin yliopisto-opiskelu tarjoaa. Samalla päädyin sellaiseen visioon, että tätä fysioterapiaa voi jatkaa, esimerkiksi sitten opettamalla, vaikkeivät kädet enää suostu käytännön töihin, hän jatkaa. Nykyään Tapio opiskelee Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella fysioterapiaa jo toista vuotta ja aikoo opintojensa innostamana suunnata myös pedagogisiin opintoihin. Tapio muistuttaa, että avoimen opinnoista hän sai opintopisteitä ja kimmokkeen hakea yliopistoon. Sai lisäpotkua niihin pyrintöihin, kun oli ne perusopinnot suoritettuna. Avoimen opinnot todella madalsivat kynnystä lähteä pyrkimään yliopistoon, hän toteaa. 8

9 Työn avulla opinnoista vielä enemmän irti Esa Vastamaa valmistui vuonna 1999 sairaanhoitajaksi. Hän aloitti Porissa Länsi-Suomen kesäyliopistossa avoimen yliopiston opintojen suorittamisen vuonna Hän on tenttinyt noin kerran kuussa Kuopion yliopiston terveyshallintotieteen opintoja. Avoimen opinnot tuntuivat oivalta vaihtoehdolta päätoimiselle tutkinto-opiskelulle, koska niitä pystyy suorittamaan joustavasti oman tarpeensa ja halunsa mukaan työn ohessa. Esa suorittaa opintoja pääasiassa itsenäisesti, tenttimällä ja kotitentteinä. Sen sijaan luennoilla käyminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle. Mä olen itsekin yllättynyt siitä, miten kaikki käy, juuri kun teen niitä opintoja työn ohella, Esa toteaa. Hän kertoo tyytyväisenä, miten muun muassa Kuopion lähiopetusjaksoista on muokattu hänen tarpeisiinsa paremmin soveltuvia kotitenttejä. Näin hän on voinut suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia jaksoja kotimaakunnassaan Länsi-Suomen kesäyliopiston kautta. Esa on tyytyväinen kolmivuorotyönsä kanssa yhteen sovitettavissa olevaan opiskelumahdollisuuteen, joka joustaa hänen tarpeidensa mukaan. Näin työ ja opiskelu tukevat ja täydentävät toisiaan. Työstä on ollut jopa selvästi hyötyä opiskelun etenemisessä. Olen tavallaan voinut käyttää työtä hyödyksi opiskelussa, hän toteaa. Opinnot lomittuvat työn kanssa ja myös työnantaja on aktiivisesti mukana kannustamassa. Suoritetut terveyshallintotieteen opinnot ovat Kuopion yliopiston opintosuunnitelmasta ja hyväksiluettavissa tutkintoon. Esalla onkin selkeä päämäärä, jota avoimen yliopiston opinnot selkeästi auttavat toteutumaan. Hän aikoo suunnata tutkinto-opiskeluun, joko pääsykokeen kautta tai avoimen yliopiston väylää hyödyntämällä. 9

10 AVOIN YLIOPISTO-OPETUS SATAKUNNASSA SYKSYLLÄ 2008 Avoimen yliopiston opetustarjonta on ryhmitelty oppialoittain. Tarjolla on sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja. Useimmista perusopintokokonaisuuksista voi myös valita yksittäisiä opintojaksoja ja osallistua esimerkiksi syys- tai kevätlukukaudella järjestettävälle luentokursseille. Ota yhteyttä opetuksen järjestäjään ja kysy lisätietoja. Listassa ovat seuraavat tiedot: opintokokonaisuuden/opintojakson nimi, opintopistemäärä, (opetuksen tarjoava yliopisto), opetusmuoto, ilmoittautumisaika, opetuksen alkamisaika, opetuksen toteuttaja, opetuksen toteuttajan www-osoite. Voit tarkastella oppiainetarjotinta myös paikkakunnittain. Opetustarjonta on koottu Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa -hankkeen ja Porin yliopistokeskuksen www-sivuille. Paikkakunnittain jäsennetty opetustarjonta löytyy osoitteesta (kohta avoin yliopisto-opetus Satakunnassa ) Lisätietoja opinnoista saa opetuksen toteuttajien www-sivuilta ja henkilökunnalta. Oppilaitosten yhteystiedot löydät esitteen lopusta. HY = Helsingin yliopisto JoY = Joensuun yliopisto JY = Jyväskylän yliopisto TaiK = Taideteollinen korkeakoulu TaY = Tampereen yliopisto TeaK = Teatterikorkeakoulu TuKKK = Turun kauppakorkeakoulu TY = Turun yliopisto 10

11 H u m a n i s t i s e t o p i n n o t Historian perusopinnot 25 op (TaY) Lähiopetus, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 1.9. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Johdatus kulttuurien väliseen viestintään 5 op (JY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Johdatus uskontotieteeseen 9 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina taidehistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Kulttuurimatkailun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 11

12 Kulttuurimatkailun aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautumistiedot oppilaitokselta. Opetus alkaa PORIn kaupungin työväenopisto. Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina mediatutkimuksen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Maisemantutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Maisemantutkimuksen aineopinnot 35 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. 12

13 Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina luovan kirjoittamisen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Museologian ja aineellisen kulttuurin perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opinnot alkavat yhteistilaisuudella 2.9. klo luokka 267. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, PORIn yliopistokeskus. Musiikkiterapian perusopinnot 30 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kulttuurihistorian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Taidehistorian perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Porin yliopistokeskus, luokka 267. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Taidehistorian aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 13

14 Uskontotieteen perusopinnot 25 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Lukio. Sastamalan opisto, VAMMALA. K a s v a t u s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Perusopinnot järjestetään Satakunnan kansalais- ja työväenopistoverkoston yhteistyönä kahden vuoden ( ) aikana. Kokonaisuuden toteuttavat Huittisten seudun kansalaisopisto, Porin kaupungin työväenopisto, Pyhäjärviseudun aikuisopisto, Rauman kaupungin kansalaisopisto, Sastamalan opisto ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Kts. lisätietoja tämän esitteen sivulta 32. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 18 19, Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina kasvatustieteen perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kokemäen yhteiskoulu, Haapionkatu 13. Länsi-Suomen kesäyliopisto, KOKEMÄKI. 14

15 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Eurajoen kristillinen opisto, EURAJOKI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Toteutetaan yhteistyössä Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa. Opetus alkaa klo , Harjavallan lukio, Myllykatu 3 D. Länsi-Suomen kesäyliopisto, HARJAVALTA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa (tarjotaan myös opintopakettina erityispedagogiikan tai sosiologian perusopintojen kanssa). Länsi-Suomen opisto, HUITTINEN. 15

16 Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TaY) Monimuoto-opinnot, lomakehaku Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 9.9. klo Lukio. Sastamalan Opisto, VAMMALA. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Kasvatustieteen aineopinnot 35 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa 8.9. klo Järvikamari. Sastamalan opisto, VAMMALA. 16

17 K a u p p a - j a h a l l i n t o t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Hallintotieteen aineopintoja 30 op (TaY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17. Tampereen yliopisto, PORIn yliopistokeskus. Henkilöverotuksen perusteet 2 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Hyvinvointialan yrittäjyys 4 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SME Internationalisation 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Kustannuslaskennan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Markkinoinnin perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 17

18 New challenges of global business 6 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Osto- ja hankintatoiminta 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Työhyvinvointi 5 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Yritysjuridiikan perusteet 3 op (TuKKK) Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. K i e l i - j a v i e s t i n t ä o p i n n o t ENGLANNIN KIELI Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 15.9 klo , Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus. Huittisten seudun kansalaisopisto, HUITTINEN. Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. 18

19 Englannin tekstin ymmärtäminen 4 op (TY) Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Lähiopetus. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. Englantia korkea-asteen opintoihin 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. ESPANJAN KIELI Espanjan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RANSKAN KIELI Ranskan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska A 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Ranska B 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 19

20 Ranska/Suullinen viestintä 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 16.30, Porin kaupungin työväenopisto, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) Lähiopetus. Ilmoittautuminen verkkosivuilla kaksi viikkoa aiemmin. Opetus alkaa klo Sastamalan Opisto, VAMMALA. SAKSAN KIELI Saksan alkeet I 3 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kielen kertaus 3 op (TTY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa 2.9. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. Saksan kieliopin rakenteet I 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. 20

21 Saksan kieliopin rakenteet II 1,5 op (TuKKK) Lähiopetus. Ilmoittautuminen päättyy Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, PORIn yliopistokeskus. SUOMEN KIELI Kielenhuollon kurssi 3 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , Kesäyliopiston luentotila, Kalliokatu 2. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op (TY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17, Porin kaupungin työväenopiston tiloissa, Gallen-Kallelankatu 14. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. L ä ä k e - j a t e r v e y s t i e t e e l l i s e t o p i n n o t Asiakaslähtöisyys ja dialogisuus fysioterapiassa 5 op (JY) Lähiopetus, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , paikka ilm. kutsukirjeessä. Länsi-Suomen kesäyliopisto, RAUMA. Gerontologian monitieteinen perusopintokokonaisuus 25 op (JY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo 17 19, MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. Terveystiedon perusopinnot 25 op (TY) Monimuoto-opinnot, ilmoittautuminen päättyy Opetus alkaa klo , MTC:n koulutustilat, Pohjoisranta 11 F. Länsi-Suomen kesäyliopisto, PORI. 21

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot