Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa"

Transkriptio

1 pixhill.com Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

2 Sisällys 1 Taustaa Liikuntaneuvonnan määrittely Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontaprosessi Liikunnan puheeksi ottaminen ennakkoterveystarkastuksissa Ajanvaraus liikuntaneuvontaan Liikuntaneuvonnan vaiheet Asiakkaan esitiedot, haastattelu ja motivointi Liikuntasuunnitelma Lisäpalvelutarpeiden kartoittaminen ja toimintavaihe Seuranta ja arviointi Liikuntaneuvonta kutsunnoissa Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin arviointi Prosessin arviointi Mallin vaikuttavuuden arviointi Arvioinnin tulokset Jatkotoimenpiteet pixhill.com Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

3 1. Taustaa Vuonna 1996 Oulussa käynnistynyttä liikuntaneuvontaa toteuttavat liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Tämä raportti käsittelee liikuntapalvelujen tuottamaa liikuntaneuvontaa, johon yhteistyö muiden toimijoiden kanssa kiinteästi linkittyy. Liikuntaneuvontaa tarjotaan kaikille kuntalaisille ja nuorten osuus liikuntaneuvonnan asiakkaista on lisääntynyt. Oulun kaupungin kuntaliitoksen yhteydessä havaittiin tarve yhtenäisen nuorten ja erityisesti kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin laatimiselle. Oulun kaupungin palveluiden järjestämisohjelmaan vuodelle 2013 oli kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikunnan tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä aktivointitoimenpiteitä monialaisena yhteistyönä sekä edistämällä uusien kumppanuuksien syntymistä. MopoTuning-hankkeen toimijat* perustivat asiantuntijaryhmän kehittämään nuorten liikuntaneuvontamallia vuoden 2013 aikana. Asiantuntijaryhmään kuului edustajia Oulun kaupungin liikuntapalveluista, Byströmin nuorten palveluista, opiskeluterveydenhuollosta, ehyte Sähköinen hyvinvointikertomus -hankkeesta sekä MopoTuninghankkeesta. Asiantuntijaryhmän tavoitteena oli kehittää nykyistä liikuntaneuvonnan mallia enemmän nuoret huomioivaksi ja kuntaliitoksen jälkeiselle Oululle yhtenäiseksi malliksi ja toimintaohjeeksi. Muodostuva malli sisälsi myös mittareita, joiden avulla saadulla tiedolla on mahdollista arvioida liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta. Koska kutsunnanalaiset ovat MopoTuning-hankkeen kohderyhmää, olivat he myös liikuntaneuvontamallin kehittämisen keskiössä. Liikuntaneuvonnan kehittäminen eteni vuoden 2013 aikana vaiheittain. MopoTuninghankkeen järjestämissä koulutustilaisuuksissa kehitettiin työkalu liikunnan puheeksi ottamisen tueksi. Uuden Oulun liikuntaneuvonnan toimintamallia ja sisältöä yhtenäistettiin ja kehitettiin liikuntaneuvojien workshop-työskentelynä. Nuorten parissa työskentelevät Oulun hyvinvointipalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuri- ja sivistyspalvelujen sekä nuorten palvelujen edustajat saivat mahdollisuuden osallistua liikuntaneuvontamallin kehitystyöhön sähköisen työalustan kautta. Kehitystyön tuloksena syntyi Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli, joka on hyödynnettävissä myös muiden ikäryhmien liikuntaneuvonnassa. pixhill.com *Oulun kaupungin liikuntapalvelut, ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto, Virpiniemen liikuntaopisto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

4 2. Liikuntaneuvonnan määrittely Liikuntaneuvonta on osa terveydenedistämistyötä muun elämäntapaohjauksen rinnalla. Tämä raportti käsittelee liikuntaneuvontaa, jota toteuttavat liikunta- ja terveysalan ammattilaiset, mutta liikuntaneuvonta voi lisäksi olla osa esimerkiksi varhaiskasvatusta. Liikuntaneuvonnan käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain ja siksi yhteisen toimintamallin sopiminen alueellisena yhteistyönä on tärkeää. Yhteistyöhön tarvitaan toimijoita niin yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Palveluketju muodostuu liikuntaneuvontapalvelujen tarvitsijan määrittelystä neuvonnan toteuttamiseen ja toteutuksen seurantaan. 1 Keskeistä mallin toteutumisen kannalta on toimijoiden tunnistaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä tuloksellinen yhteistyö. Oulun kaupungissa liikuntaneuvontaa tarjotaan kunnallisena palveluna kaikenikäisille. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on ohjata oululaisia terveellisiin elämäntapoihin ja aktiiviseen arkeen. Tämä julkaisu keskittyy kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin kehittämistyöhön ja mallin toteuttamisessa keskeisiä toimijaryhmiä ovat liikuntaneuvontaan ohjaavat tahot, liikuntaneuvontaa toteuttavat liikuntaneuvojat sekä toimijaverkosto, joka järjestää nuorten jatko-ohjausta varten terveys- tai liikuntapalveluita. Prosessin eteneminen toimijaryhmittäin on kuvattu kuviossa 1. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden lisäksi matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa toteutetaan myös muun muassa terveydenhuollossa, jossa tämän julkaisun tietoa voidaan soveltuvin osin hyödyntää. Ennaltaehkäisevänä toimena jokainen työntekijä ja viranomainen voi ohjata asiakkaita liikuntaneuvontaan ja hyödyntää siinä Liikunnan puheeksi ottamisen työkalua. Kuvio 1: Nuorten liikuntaneuvontamallin toimijat Liikuntaneuvontaan ohjaus: Terveydenhuolto Byströmin nuorten palvelut Lasten ja nuorten työryhmä (LaNu) Muut nuorten parissa työskentelevät Liikuntaneuvonta: Oulun kaupungin liikuntapalvelut Nuorten terveys- ja liikuntapalvelut: Kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelut Kunnalliset, yksityiset ja urheiluseurojen tarjoamat liikuntapalvelut 1 Koivuniemi, K Suutari, A Kokemuksia toimivista liikuntaneuvontakäytännöistä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

5 3. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontaprosessi Kuvioon 2 on kuvattu Oulun kaupungissa sovittu liikuntaneuvontaprosessi työvaiheineen ja -menetelmineen. Prosessiin sisältyy ajanvaraus, ensimmäinen tapaaminen, lisäpalveluiden kartoittaminen ja toimintavaihe sekä seuranta. Vaiheet kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa ja tarkempi prosessikaavio on liitteessä 4. Kuvio 2: Oulun kaupungin nuorten liikuntaneuvontaprosessi, työvaiheet ja menetelmät 3.1 Liikunnan puheeksi ottaminen ennakkoterveystarkastuksissa Oululaiset kutsunnanalaiset käyvät ennakkoterveystarkastuksissa opiskeluterveydenhuollossa noin 3-4 kuukautta ennen kutsuntoja, jolloin tarjotaan tukea muun muassa liikkumiseen liikuntaneuvonnan avulla. Käynti sisältää sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanoton. Terveystarkastus (n. 60 minuuttia) Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa kokonaisvaltaisesti. Hän toteuttaa tarkastukseen kuuluvat mittaukset, keskustelee psyykkisestä hyvinvoinnista, päihteiden käytöstä, antaa terveysneuvontaa ja ohjaa tarvittaessa muihin nuorten palveluihin. Hän motivoi fyysisen kunnon kohottamiseen ja ylläpitämiseen ja ohjaa tarvittaessa liikuntaneuvontaan ja muihin liikuntapalveluihin. Lääkäri tutkii asiakkaan, kirjaa löydökset ja arvioi varusmiespalvelusluokituksen ja lisätutkimusten tarpeen. Lisäpalvelut: Liikunnanohjaus Ravinto-ohjaus Lisätapaamiset tarvittaessa Kuntotestaus (maksullinen) Raportointi AJANVARAUS 1. TAPAAMINEN TOIMINTA SEURANTA Yhteydenotto Nykytila Tapaaminen Kysely Tavoitteet Suunnitelma Esitietolomake Haastattelu / seurantalomake Jatko-ohjaus Esitietolomake Haastattelu Liikuntasuunnittelu Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

6 3.2 Ajanvaraus liikuntaneuvontaan Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja kirjaa samana päivänä sähköiseen ajanvarauskirjaan liikuntaneuvontaan lähetettyjen asiakkaiden nimet, yhteystiedon sekä syyn lähettämiselle, esimerkiksi ylipainon. Liikuntaneuvonnasta otetaan yhteys asiakkaaseen kolmen päivän kuluessa ja varataan liikuntaneuvonta-aika, minkä jälkeen alkaa liikuntaneuvonnan prosessi. 3.3 Liikuntaneuvonnan vaiheet Kutsunnanalaisia nuoria ohjataan liikuntaneuvontaan ennakkoterveystarkastuksista ja kutsunnoista sekä varusmiespalveluksen keskeytyessä. Mikäli sosiaalikuraattori näkee keskeytyksen yhteydessä liikuntaneuvonnan tarpeelliseksi yhdessä nuoren kanssa, kirjataan Aikalisä-lähete nuoren kotipaikkakunnalle. Aikalisä-toiminta on kunnan ja puolustusvoimien yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oulussa kaikki Aikalisä-lähetteet toimitetaan Byströmin nuorten palveluihin, josta ne tarpeen mukaan toimitetaan eteenpäin toimijaverkostossa. Liikuntapalvelut ovat Oulussa myös osa Aikalisäpalveluita 2. Nuori voi ohjautua Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan asiakkaaksi myös muiden kanavien kautta. Nuori voi tulla liikuntaneuvontaan toimipaikkaisina päivystysaikoina ilman ajanvarausta, varaamalla ajan liikuntaneuvonnasta tai terveydenhuollon henkilökunnan lähetteellä (Effica-ajanvaraus). Nuorten liikuntaneuvonnan tiedottamisessa tulee huomioida kohderyhmä tulevaisuudessa entistä paremmin ja avata palvelun sisältöä nuoret tavoittavaan muotoon. Viestintäkanavien suunnittelu on keskeistä ja on tärkeää löytää kanavia, jotka ovat nuorille luontevia (esim. internet ja sosiaalinen media). Oulun kaupungissa ohjataan kaupunkilaisia käyttämään aktiivisesti Oulun omahoito -portaalia, jonka hyödyntäminen liikuntaneuvonnan ajanvarauksessa tulevaisuudessa on tunnistettu kehityskohteeksi Asiakkaan esitiedot, haastattelu ja motivointi Kun asiakas saapuu ensimmäiselle asiakaskäynnille, hän täyttää saapuessaan esitietolomakkeen (liite 1). Asiakas ohjeistetaan saapumaan varatulle ajalle 10 minuuttia ennakkoon, jotta lomakkeen voi täyttää rauhassa. Esitietolomake käydään asiakkaan kanssa läpi keskustelussa, jossa hyödynnetään voimavaralähtöisiä menetelmiä. Keskustelun pohjaksi laadittiin workshoptyöskentelynä haastattelurunko, jota voi hyödyntää joustavasti keskustelun johdattelussa (liite 2). Haastattelupohjaan sisältyy asiakkaan motivaatiotason selvittäminen, tavoitteiden asettelu sekä tavoitteiden saavuttamiskeinojen tarkastelu. Lisäksi kysytään tarkentavia kysymyksiä terveydentilasta (liite 3). Esitietolomakkeet arkistoidaan asiakassuhteen päättymiseen saakka hyvää arkistointitapaa noudattaen lukolliseen kaappiin. Esitietolomaketta käytettiin liikuntaneuvontamallin kehittämisvaiheessa myös vaikuttavuuden arviointiin, joka on tarkemmin kuvattu kappaleessa Liikuntasuunnitelma Ensimmäisellä tapaamiskerralla suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä, kuinka hän voisi jatkossa liikkua joustavasti osana arkea. Suunnittelutyöhön sisältyy asiakaslähtöisen liikuntasuunnitelman laatiminen sekä asiakkaalle sopivien liikuntamahdollisuuksien kartoittaminen kunnallisista sekä muista palveluntarjoajien nuorille suuntaamista liikuntamahdollisuuksista. Ohjauksessa on tärkeää huomioida, että liikkumisen ei tarvitse olla suorittamista, vaan aikaisemmin liikkumattomia kannustetaan ensimmäisessä vaiheessa arkiliikunnan lisäämiseen. 2 Oulun kaupungin Aikalisä! toiminta: Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

7 Työn vaiheet 1. Haastattelu Sisältö Liikuntasuunnitelman laatimisessa otetaan esitietojen ja haastattelun pohjalta huomioon asiakkaan liikuntatottumukset, motivaatiotaso sekä keinot liikuntatottumuksien muuttamiseen. Työkaluna liikuntatottumisten tarkastelussa voi hyödyntää UKK-instituutin julkaisemia liikuntapiirakoita. Käytettävä työkalu Esitietolomake (LIITE 1) Haastattelurunko (LIITE 2) Liikuntapiirakka (UKK-instituutti) Lisäpalvelutarpeiden kartoittaminen ja toimintavaihe Liikuntaneuvontakäynnillä kartoitetaan tarve lisäpalveluille, joina Oulun kaupunki tarjoaa ravintoneuvontakäyntiä ja yksilöllistä liikunnanohjauskertaa kuten esimerkiksi kuntosaliin tutustumiskäyntiä. Ravintoasioista keskustellaan 1. tapaamisella mahdollisuuksien mukaan ja Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan sisäiseen käyttöön on koottu materiaali ravintoneuvonnan tueksi. Kuntotestaus ei ole välttämätön osa Oulun kaupungin liikuntaneuvontaa. Kestävyyskunnon määrittämiseen on käytettävissä NonExercise-menetelmä. Motivoinnin keinona käytetään myös painoindeksin ja vyötärönympärysmitan määrittämistä. 2. Suunnitelma 3. Seuranta Asiakkaan esitietojen pohjalta laaditaan suunnitelma siitä, kuinka asiakas lähtee toteuttamaan liikuntaa. Työkaluina voidaan hyödyntää MopoTuning-hankkeessa laadittuja valmiita kuntoluokittain määriteltyjä harjoitusohjelmia sekä lihaskunto ja venyttelyohjelmia. Asiakasta ohjataan tarvittaessa löytämään itselle sopiva liikkumismuoto, jossa hyödynnetään kaupungin omia ryhmiä sekä urheiluseurojen ja yksityisten yritysten tarjoamia liikuntamahdollisuuksia. Asiakkaan kanssa sovitaan tarvittaessa seurantakäynti, jossa tarkastellaan, kuinka asiakkaan tilanne on muuttunut ja sovitaan jatkosta. Asiakkaille, jotka eivät tarvitse seurantakäyntiä, tiedotetaan, että heille lähetetään tekstiviestillä seurantakysely 3kk kuluttua 1. tapaamisesta. Kestävyyskunnon määritys (esim. NonExercise - menetelmä, asiakkaan esitiedot ja liikuntatottumukset) Valmiit harjoitusohjelmat kuntoluokittain (Tietopankki: Valmiit harjoitusohjelmat (www.tuunaamopo.fi): - Kotikuntopiiri - Lihaskuntoharjoitus kuntosalilla - Perusvenyttely Action-esite (Oulun kaupungin nettisivut) Seurantalomake (ks. kpl 3.4.) Tapaamisen lopuksi keskustellaan asiakkaan kanssa siitä, onko seurantakäynti tarpeellinen 1-3 kk kuluttua. Mikäli seurantakäynneille ei ole tarvetta, asiakkaalle lähetetään tekstiviestinä tai sähköpostina lyhyt palautekyselykysely 3 kk kuluttua tapaamisesta. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa palautetta liikuntaneuvonnan vaikuttavuudesta ja asiakkaan tilanteen muuttumisesta. Toimintavaihe kestää 1-3 kk, jolloin asiakas toteuttaa esimerkiksi annettua liikuntaohjelmaa ja liikkuu omatoimisesti tai ohjatuissa liikuntaryhmissä. Toimintavaiheen aikana asiakas voi ottaa tarvittaessa sähköpostitse yhteyttä liikuntaneuvojaan. 3.4 Seuranta ja arviointi Toimintavaiheen päätteeksi asiakas saapuu seurantakäynnille tai täydentää tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettävän seurantakyselyn. Sähköinen seurantakysely sisältää esitietolomakkeen (Liite 1.) kysymykset 2a, 2b ja 6, joiden lisäksi kysytään yleistä palautetta liikuntaneuvonnasta. Seurantakäynnillä käydään asiakkaan kanssa 1. tapaamisessa täytetty esitietolomake läpi ja tarkistetaan mahdolliset terveydentilan ja liikuntamäärien muutokset. Asiakkaan kanssa käydään seurantalomakkeen avulla toimintavaiheen toteutuminen läpi ja määritellään tavoitteet jatkolle. Lisäksi päivitetään tarvittaessa liikuntasuunnitelma ja varmistetaan jatkokäyntitarpeet. Asiakastiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään, johon liikuntaneuvonnalle on tehty oma raportointisivu. Taulukko 1: Liikuntasuunnitelman laatiminen vaiheittain Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

8 3.5 Liikuntaneuvonta kutsunnoissa Mopo-hanke käynnisti yhdessä Miehestä mittaa -hankkeen kanssa kuntotestauksen Oulun kutsunnoilla vuonna Kutsunnanalaisilta mitattiin kutsuntapäivän aikana pituus, paino, kehonkoostumus (Inbody 720), vyötärönympärys, aerobinen kunto (Polar Kuntotesti TM ) ja puristusvoima (Saehan-puristusvoimamittari). Jokainen kutsunnanalainen sai liikuntaneuvojalta palautteen tuloksista heti testien jälkeen ja tarvittaessa hänelle varattiin aika liikuntaneuvontaan. Kuntotesteihin osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta vuosien aikana 64 % ikäluokista osallistui testeihin. Testien toteuttaminen vaati yhteensä henkilön työpanoksen klo välillä, kun päivittäin mitattiin nuorta Puolustusvoimien kutsuntaprotokollan häiriintymättä. Kutsuntojen liikuntaneuvontaprosessi on kuvattu liitteessä 5. Oulun kaupunki jatkaa kuntotestejä omana toimintana hankkeen päättymisen jälkeen. Kuvaaja: Riitta Pyky Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

9 4. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin arviointi Yhteiskunnan varoilla toteutettavalta terveyden edistämiseltä vaaditaan yhä enemmän onnistumisen, vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointia. Vaikuttavuus tai sen puute määrittävät intervention tai palvelun arvon. Arvioinnin avulla voidaan myös tunnistaa kehitystarpeita kuten resurssivajetta palvelujen tuotannossa sekä tarjota muutosehdotuksia toimintamalleihin. Arviointi on jaettavissa prosessin arviointiin (esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan välinen suhde) ja työn vaikuttavuuden arviointiin (esimerkiksi asiakkaan tilanteen muuttuminen) 3. Näin laajat muutokset ovat todennettavissa vasta pidemmällä aikajänteellä. Oulun kaupunki käyttää hyvinvointijohtamisen työkaluna sähköistä hyvinvointikertomusta, jossa nuorten hyvinvointia arvioidaan elintapaindikaattoreiden kautta valtuustokausittain. Liikuntaneuvontamallin tavoitteena on vaikuttaa erityisesti liikuntaindikaattoreiden paranemiseen. Liikuntaneuvontamallin vaikuttavuuden arviointi jaettiin prosessin arviointiin sekä työn vaikuttavuuden arviointiin. 4.1 Prosessin arviointi Liikuntaneuvontamallin kehittämisen yhteydessä sovittiin toiminnalle mittareita. Ennakkoterveystarkastuksissa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja kirjasi samana päivänä sähköiseen ajanvarauskirjaan liikuntaneuvontaan lähetettyjen asiakkaiden nimet, yhteystiedon sekä syyn liikuntaneuvontaan lähettämiselle. Liikuntaneuvonnasta otettiin yhteys asiakkaaseen kolmen päivän kuluessa ja varattiin liikuntaneuvonta-aika. Liikuntaneuvoja kirjasi ajanvarauskirjaan E = ei tullut, L = vastaanotolla käynyt. Näin suunniteltiin tarkistettavan, kuinka moni liikuntaneuvontaan lähetetyistä jätti tulematta liikuntaneuvontaan ja millä syillä lähetetyt jättivät tulematta. Liikuntaneuvontaan saapuvien nuorten ja heille tarjotun liikuntaneuvonnan sisältöä ja prosessin toteutumista oli tarkoitus seurata kirjaamalla käynnit esitietolomakkeen kohtaan 9 ja lomakkeen alareunassa olevaan taulukkoon. Prosessin toteutumista ja sujuvuutta arvioitiin myös opiskeluterveydenhuoltoon ja liikuntaneuvojille toimitetulla kyselyllä. 4.2 Mallin vaikuttavuuden arviointi Toimintamallin vaikuttavuutta arvioitiin asiakkaan tilanteen (fyysinen aktiivisuus, nukkuminen, vyötärönympärys, ruokavalio, stressitaso) muuttumisen kautta liikuntaneuvonnan esitietolomakkeella ja seurantakyselyllä. Puolustusvoimien aluetoimiston toteuttamassa kutsuntojen palautekyselyssä 3-4 kuukautta ennakkoterveystarkastusten jälkeen kysyttiin lisäksi: Ohjattiinko sinut ennakkoterveystarkastuksista liikuntaneuvontaan? kyllä ei Jos ohjattiin, niin kävitkö? kyllä en, koska Kokemuksesi liikuntaneuvonnasta: avoin kysymys 3 Savola, E. Pelto-Huikko, A. Tuominen, P. Koskinen-Ollonqvist, P Sata tapaa arvioida terveyden edistämistä. Helsinki: Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 06/05, 6. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

10 4.3 Arvioinnin tulokset Ennakkoterveystarkastuksista ohjattiin yhteensä 154 kutsunnanalaista liikuntaneuvontaan ja heistä neuvonnassa kävi 44 henkilöä. Tästä määrästä kuitenkin puuttuu muutama henkilö, jotka ohjattiin neuvontaan muualle esim. Haukiputaan tai Ylikiimingin terveyskeskuksen fysioterapeutille, jotka kirjaavat tiedot eri lehdelle Effica-järjestelmässä. Ne jotka jättivät tulematta, oli ohjattu liikuntaneuvontaan enimmäkseen liikunnallisesti passiivisen elämäntavan tai ylipainon vuoksi. Muutama aktiiviliikkuja oli halunnut lisätietoja tai uuden liikuntaohjelman, mutta ei tullut liikuntaneuvontaan. Seurantakyselyn lähettämisessä oli teknisiä ongelmia, koska Oulun kaupungilla ei ollut suunniteltua ryhmätekstiviestin lähettämismahdollisuutta, eikä sähköpostiosoitteita ollut kerätty. Siksi kysely viivästyi ja osalla asiakkaista liikuntaneuvontakäynnistä oli kulunut jo 6 kuukautta. Tämän vuoksi vastausprosentti oli erittäin huono, eikä neuvonnan vaikutusta asiakkaan tilanteeseen pystytty määrittämään. Kutsuntojen palautekyselyssä ollutta kysymystä Ohjattiinko sinut ennakkoterveystarkastuksista liikuntaneuvontaan ei ymmärretty, vaan useimmat luulivat liikuntaneuvonnan tässä tapauksessa tarkoittavan kutsuntojen yhteydessä toteutettavia kuntotestejä. Aluetoimisto oli tulostanut palautekyselyjä jo niin paljon valmiiksi, että kysymys saatiin muutettua parempaan muotoon Kävit ENNEN KUTSUNTOJA ennakkoterveystarkastuksissa, ohjattiinko sinut sieltä liikuntaneuvontaan vasta viimeisiä kutsuntapäiviä varten. Tästä syystä liikuntaneuvontaan ohjattujen tai kävijöiden määriä ei pystytty luotettavasti selvittämään. Kyselyn avoimista vastauksista selvisi, että kahdeksan liikuntaneuvontaan ennakkoterveystarkastuksista ohjattua ei ollut saanut ajanvarauspuhelua liikuntaneuvonnasta. Kysely opiskeluterveydenhuoltoon Opiskeluterveydenhuolto oli tyytyväinen ennakkoterveystarkastusten liikuntaneuvontamalliin ja prosessia pidettiin toimivana ja selkeänä toteuttaa. Ohjauksessa koettiin haasteeksi se, ettei liikuntaneuvonta-sana houkuttele nuoria. Lisäksi toivottiin parempaa esittelymateriaalia asiakkaalle jaettavaksi. Kysely liikuntaneuvojille Enemmistön mielestä liikuntaneuvontamalli toimi käytännössä hyvin. Ongelmallisena koettiin ennen kesälomia tapahtuvat liikuntaneuvontaan ohjaukset. Jos nuorta ei tavoitettu heti ennakkoterveystarkastuksen jälkeen, ei liikuntaneuvonta tuntunut heistä enää ajankohtaiselta ja tärkeältä kesälomien jälkeen. Tavoitetta 3 päivän sisällä tapahtuvasta yhteydenotosta pidettiin erittäin hyvänä, koska silloin asia on vielä nuorella mielessä. Tavoiteajassa pysyttiin hyvin kesälomien aiheuttamaa viivettä lukuun ottamatta. Osa koki poikien tavoittamisen hankalana varsinkin, kun soittoyritysten määrää tai tavoittelukeinoja ei sovittu etukäteen. Liikuntaneuvontaan pääsi vähintään 2 viikon sisällä yhteydenotosta. Erityisesti esitietolomaketta pidettiin hyvänä puheeksi ottamisen välineenä, mutta myös valmiit harjoitusohjelmat koettiin hyödyllisiksi. Suurin osa asiakkaista ei halunnut seurantakäyntiä, mikä korostaa sähköisen seurantakyselyn merkitystä. Asiakkaan esitietolomakkeen seurantataulukko oli jäänyt liikuntaneuvojille epäselväksi, joten sen käyttö oli melko vähäistä. Myös asiakkaan tietoja kirjattiin esitietolomakkeen seurantariveille hyvin vähän. Prosessin toteutumista pystyttiin kuitenkin arvioimaan opiskeluterveydenhuollon ja liikuntaneuvojien itsearvioinnilla syksyllä Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 10

11 5. Jatkotoimenpiteet Oulun kaupunki jatkaa liikuntaneuvontamallin kehittämistä ja soveltaa mallia nuorten, työikäisten ja ikääntyvien liikuntaneuvontamallien kehittämisessä. Olisi erityisen tärkeää löytää sujuva toimintamalli liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arviointiin, seurantakyselyn toimittamiseen sovitussa aikataulussa sekä kyselyn vastausprosentin kasvattamiseen. Asiakkaan tilanteen muuttumista a pitäisi pystyä arvioimaan. Prosessin mittarit ja aikakriteerit koettiin hyviksi, joten niitä ei tulla muuttamaan. Kirjauksen merkitystä on korostettava liikuntaneuvojille entisestään. Kutsunnanalaisten tavoittamisessa ennen kesälomia oli hankaluuksia, ja tämä ongelma pyritään jatkossa ratkaisemaan. Liikuntaneuvonnan kehittämisen asiantuntijaryhmä päätti seuraavat toimenpiteet arvioinnin tulosten perusteella: pixhill.com Mikäli asiakas ohjataan muualle liikuntaneuvontaan, merkitään se omalla koodilla asiakastietojärjestelmään. Sovittiin, että asiakasta yritetään tavoittaa kaksi kertaa puhelimitse ja yhdellä tekstiviestillä. Näin hänelle jää tieto, kuka on yrittänyt tavoittaa. Jos tavoittaminen ei onnistu, kirjataan asiakastietojärjestelmään E eli ei tavoitettu, jotta puuttuvien merkintöjen määrä vähenee. Seurantakyselyn toimittamistapa selvitetään ja 3 kuukauden tavoiteajassa pysytään. Esitietolomakkeeseen laitetaan oma kohta puhelinnumerolle ja sähköpostille, jotta yhteystietojen poimiminen seurantakyselyn lähettämistä varten helpottuu. Esitietolomakkeen viimeiseltä sivulta poistetaan seurantataulukko, koska se ei toiminut käytännössä. Kirjoitustilaa sen sijaan lisätään, jotta asiakkaan etenemisestä ja ohjauksesta voidaan kirjoittaa enemmän. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 11

12 Liite 1. Esitietolomake liikuntaneuvontaan tulevalle Nimi: Osoite: Sähköposti: Puhelinnumero: 1. Syy miksi olet tullut liikuntaneuvontaan ja lähettävä taho (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, tai joku muu) 2. Tämän hetkinen liikunta (rasti ruutuun) a) Kuinka usein harrastat vapaa-aikanasi liikuntaa? Kevyttä liikuntaa (et hengästy tai hikoile) Ripeää liikuntaa kerran kuukaudessa tai harvemmin 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran viikossa 2-3 kertaa viikossa 4-6 kertaa viikossa päivittäin b) Kuinka kauan kerralla harrastat liikuntaa? Kevyttä liikuntaa (et hengästy tai hikoile) Ripeää liikuntaa en lainkaan alle 20 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia yli 1,5 tuntia 3. Minkälaisesta liikunnasta pidät? 4. Terveydentila. Vastaa seuraaviin kysymyksiin rengastamalla joko kyllä tai ei a) onko sinulla lääkärin toteamaa sydämen, verenkiertotai hengityselimistön sairautta? kyllä ei Mikä b) esiintyykö sinulla rintakipuja tai hengenahdistusta levossa kyllä ei rasituksessa kyllä ei c) Sairastatko verenpainetautia tai onko lääkäri todennut verenpaineesi olevan toistuvasti kohonnut? kyllä ei d) Pyörryttääkö sinua usein tai kärsitkö huimauksesta? kyllä ei

13 Liite 1. Esitietolomake liikuntaneuvontaan tulevalle e) Onko sinulla lääkärin toteama tulehduksellinen nivelsairaus? kyllä ei f) Onko sinulla selkävaivoja tai muita tuki- ja liikuntaelinten pitkäaikaisia tai usein toistuvia vaivoja? kyllä ei Mitä g) Onko sinulla jokin muu omaan terveyteesi liittyvä syy (jota ei edellä ole mainittu), jonka takia sinun ei tulisi osallistua liikuntaan, vaikka itse haluaisitkin? kyllä ei Mikä e) Kuumetta, flunssaista oloa, mahatautia tai muuten poikkeavaa väsymystä viimeisten 2 viikon aikana? kyllä ei Mitä 5. Lääkitys: käytätkö säännöllisesti jotain lääkitystä (ympyröi) a) en b) kyllä, mitä: 6. Rastita mihin olet tyytyväinen ja mihin toivot muutosta! olen tarvitsen jatkossa tyytyväinen vain vähän toivon nykyiseen hienosäätöä muutosta Liikunta Uni Vyötärön ympärys Ruokavalio Stressitaso 7. Oletko tupakoinut säännöllisesti viimeisen 6kk:n aikana? kyllä ei 8. Oletko viimeksi kuluneen vuorokauden aikana nauttinut runsaasti alkoholia (enemmän kuin 2 ravintola-annosta) kyllä ei Tietojani voi käyttää nimettömänä liikuntaneuvontamallin kehitystyössä / 201 allekirjoitus 9. Annettu ohjeistus liikuntaan (asiantuntija täyttää ja ruksaa prosessin vaiheet) 1.tapaaminen 2. seurantakäynti 3. seurantakysely 4. lisäpalvelut Käynnillä Web Ohjaus Ohjaus Ravinto

14 Liite 2. Haastattelurunko Liikuntaneuvonnan esihaastattelu Tämä lomake ohjaa keskustelun johdattamiseen esitietolomakkeen pohjalta. Haastatteluiden yläpuolelle on merkattu esitietolomakkeen kohta, jota haastattelun kysymykset tukevat. Esitietolomake (kysymys 1) 1. Kerrotko omin sanoin, miksi olet tullut tänne? 2. Mitä odotat tapaamiselta? Esitietolomake (kysymys 2) 3. Nuori harrastaa/ on harrastanut säännöllistä liikuntaa: - Kerrotko, millaista liikuntaa harrastat mieluiten? - Millainen liikunta on ollut sinulle mieluisinta? - Mikä liikunnassa on /oli kivaa? >> motivaatio 4. Nuori ei harrasta liikuntaa: - Jos harrastaisit liikuntaa, millaista liikuntaa harrastaisit mieluiten? Esitietolomake (kysymys 3) 5. Sinulla on varmasti kokemusta erilaisista liikuntatavoista. - Muistatko, milloin olet nauttinut liikunnasta? Miksi se oli kivaa? 6. Millainen liikunta on mielestäsi hauskaa? Miksi? 7. Ajankäyttö: - Kuinka usein sinulla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa? - Kerrotko, millainen on tavallinen päiväsi? - Mihin aikaan päivästä voisit lisätä aktiivisuutta/liikuntaa? Esitietolomake (kysymys 6) 8. Tavoitteen asettelu: Ajattele haluamaasi muutosta asteikolla Minkä numeron antaisit nykytilanteelle? - Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? - Miten pääsisit kaksi numeroa eteenpäin? - Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? - Kerro esimerkiksi, millainen päiväsi on tuolloin? - Mitä päivässäsi/viikossasi on erilailla? >> Konkreettinen tavoite - Mitä hyötyä siitä olisi sinulle? SOVITAAN TAVOITE: Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 14

15 Liite 3. Tarkentavia kysymyksiä terveydentilasta Ohje liikuntaneuvojille asiakkaan terveydentilan selvittämiseen / huomioimiseen liikuntasuunnittelussa. Liikkumisen turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaan terveysongelmat on otettava huomioon liikunnan sisältöä suunniteltaessa ja liikuntamuotoa valittaessa Vakavat sydämen, verenkierron ja hengityselimistön sekä aineenvaihdunnan sairaudet, kuten sydäninfarkti ja diabetes, edellyttävät lääkärin arviota, kun aiemmin vähän liikkunut haluaa lisätä fyysistä aktiivisuutta. Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja runsas ylipaino rajoittavat sellaista liikkumista, joka kuormittaa voimakkaasti niveliä. Eri syistä johtuvat huimaus- tai pyörrytysoireet voivat altistaa esim. kaatumisille, mikä on otettava huomioon liikkumismuodon valinnassa. Liikunnan teho on eli rasittavuus on keskeinen liikunnan turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Terveysliikunnan tavoite on kohtuukuormitteinen liikunta, joka useimmilla vastaa esim. reipasta kävelyä. Terveysliikuntaa suositellaan erityisesti vähän liikkuville, joista osa voi olla huonokuntoisia. Terveyskysely vastausten tulkinta: Mikäli kysymyksissä (esitietolomake A) 2, 3 tai 8 ei ole yhtään kyllä vastausta, ei estettä kevyelle, hieman rasittavalle tai rasittavalle liikunnalle (Borgin taulukko alue 10 16). Mikäli yksikin kyllä vastaus edellyttää se selventävää haastattelua ja tilannearviota ennen liikunnan aloittamista. Mikäli kysymyksissä (esitietolomake B) 4-5 tai 8 ei ole yhtään kyllä vastausta, ei estettä kevyelle, hieman rasittavalle tai rasittavalle liikunnalle (Borgin taulukko alue 10 16). Mikäli yksikin kyllä vastaus edellyttää se selventävää haastattelua ja tilannearviota ennen liikunnan aloittamista. Miltä harjoitusliikkeen rasitus tuntuu? 6 7 hyvin, hyvin kevyt 8 9 hyvin kevyt kevyt hieman rasittava rasittava hyvin rasittava hyvin, hyvin rasittava 20 en jaksa enää RPE-asteikko, Borg 1970 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 15

16 Liite 4. Liikuntaneuvontaprosessi 1/2 1/2 2/2 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 16

17 Liite 4. Liikuntaneuvontaprosessi 2/2 1/2 2/2 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 17

18 Liite 5. Liikuntaneuvonta kutsunnoissa -prosessi Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 18

19 MOPOTuning on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä kehittämällä uusia keinoja nuorten aktivointiin ja kouluttamalla nuorten parissa toimivia. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Virpiniemen liikuntaopisto. MOPOTuning -hanke on toiminut Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin kehitystyön koordinoijana ja asiantuntijaryhmän kokoajana. Asiantuntijaryhmä: Jaana Ukonaho, Riitta Pyky, Tuija Nyman, Saila Lähteenmäki, Mirja Levo, Tiina Pekkala, Tommi Laine, Anne Järvinen, Lahja Eriksen, Matti Vähäkuopus ja Mervi Uusimäki.

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä Riitta Pyky, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Tiina Pekkala, Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

YTHS:n mini-interventio (liikunta)

YTHS:n mini-interventio (liikunta) YTHS:n mini-interventio (liikunta) - Toimintamalli terveydenhoitajille Sähköisessä terveyskyselyssä annettujen vastausten tulkintaan - Toimintamallia voi lisäksi käyttää YTHS:n vastaanottotoiminnan osana

Lisätiedot

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Erja Toropainen THM, tutkija, UKK-instituutti Dehko -päivät 2011, Helsinki 1.2.2011 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Valtimoterveyttä kaikille Erja Toropainen 14.2.2011

Lisätiedot

Neuvoa-antava (palveluketju)

Neuvoa-antava (palveluketju) TAUSTAA Mallia yksityispuolelta Alusta lähtien yhteistyö eri toimijoiden kesken Suurin haaste asiakkaiden löytäminen Palvelu suunnattu erityisesti vähän liikkuville Yksilö- ja ryhmäohjausta saatavana Pyritään

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju toimivaksi

Liikunnan palveluketju toimivaksi Osaamista terveysliikunnan edistämiseen Liikunnan palveluketju toimivaksi Lähettäminen/ohjaus palveluiden piiriin Ei tämä kivi, eikä tuo, tee yksin sillan kaarta. Sen tekevät ne yhdessä ja niiden muodostama

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Kunnan keinot kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Liisa Mikkola, oh, TtM, th, Seinäjoki Seinäjoki lyhyesti Väkiluku 61 491 asukasta (31.12.2015)

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Nimi Ikä Paino Pituus

Nimi Ikä Paino Pituus Nimi Ikä Paino Pituus Osoite Puhelin Sähköposti Arjen tottumukset Sisältääkö työsi fyysistä ponnistelua? A) Paljon B) Jonkin verran C) Hieman D) Ei ollenkaan Miten kuljet työmatkasi? A) Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli

MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli Osaamista terveysliikunnan edistämiseen MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli Liike on lääke TEMPO- hanke Dosentti, työterveyslääkäri Riitta Luoto riitta.luoto@uta.fi Liikkumisen lisäämisellä voidaan

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun RAMPE-osahanke Laura Kauhanen, harjoittelija 21.3.2012 Mitä on omahoito? Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoa

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot