Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa"

Transkriptio

1 pixhill.com Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

2 Sisällys 1 Taustaa Liikuntaneuvonnan määrittely Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontaprosessi Liikunnan puheeksi ottaminen ennakkoterveystarkastuksissa Ajanvaraus liikuntaneuvontaan Liikuntaneuvonnan vaiheet Asiakkaan esitiedot, haastattelu ja motivointi Liikuntasuunnitelma Lisäpalvelutarpeiden kartoittaminen ja toimintavaihe Seuranta ja arviointi Liikuntaneuvonta kutsunnoissa Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin arviointi Prosessin arviointi Mallin vaikuttavuuden arviointi Arvioinnin tulokset Jatkotoimenpiteet pixhill.com Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

3 1. Taustaa Vuonna 1996 Oulussa käynnistynyttä liikuntaneuvontaa toteuttavat liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Tämä raportti käsittelee liikuntapalvelujen tuottamaa liikuntaneuvontaa, johon yhteistyö muiden toimijoiden kanssa kiinteästi linkittyy. Liikuntaneuvontaa tarjotaan kaikille kuntalaisille ja nuorten osuus liikuntaneuvonnan asiakkaista on lisääntynyt. Oulun kaupungin kuntaliitoksen yhteydessä havaittiin tarve yhtenäisen nuorten ja erityisesti kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin laatimiselle. Oulun kaupungin palveluiden järjestämisohjelmaan vuodelle 2013 oli kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikunnan tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä aktivointitoimenpiteitä monialaisena yhteistyönä sekä edistämällä uusien kumppanuuksien syntymistä. MopoTuning-hankkeen toimijat* perustivat asiantuntijaryhmän kehittämään nuorten liikuntaneuvontamallia vuoden 2013 aikana. Asiantuntijaryhmään kuului edustajia Oulun kaupungin liikuntapalveluista, Byströmin nuorten palveluista, opiskeluterveydenhuollosta, ehyte Sähköinen hyvinvointikertomus -hankkeesta sekä MopoTuninghankkeesta. Asiantuntijaryhmän tavoitteena oli kehittää nykyistä liikuntaneuvonnan mallia enemmän nuoret huomioivaksi ja kuntaliitoksen jälkeiselle Oululle yhtenäiseksi malliksi ja toimintaohjeeksi. Muodostuva malli sisälsi myös mittareita, joiden avulla saadulla tiedolla on mahdollista arvioida liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta. Koska kutsunnanalaiset ovat MopoTuning-hankkeen kohderyhmää, olivat he myös liikuntaneuvontamallin kehittämisen keskiössä. Liikuntaneuvonnan kehittäminen eteni vuoden 2013 aikana vaiheittain. MopoTuninghankkeen järjestämissä koulutustilaisuuksissa kehitettiin työkalu liikunnan puheeksi ottamisen tueksi. Uuden Oulun liikuntaneuvonnan toimintamallia ja sisältöä yhtenäistettiin ja kehitettiin liikuntaneuvojien workshop-työskentelynä. Nuorten parissa työskentelevät Oulun hyvinvointipalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuri- ja sivistyspalvelujen sekä nuorten palvelujen edustajat saivat mahdollisuuden osallistua liikuntaneuvontamallin kehitystyöhön sähköisen työalustan kautta. Kehitystyön tuloksena syntyi Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli, joka on hyödynnettävissä myös muiden ikäryhmien liikuntaneuvonnassa. pixhill.com *Oulun kaupungin liikuntapalvelut, ODL Liikuntaklinikka, Oulun yliopisto, Virpiniemen liikuntaopisto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

4 2. Liikuntaneuvonnan määrittely Liikuntaneuvonta on osa terveydenedistämistyötä muun elämäntapaohjauksen rinnalla. Tämä raportti käsittelee liikuntaneuvontaa, jota toteuttavat liikunta- ja terveysalan ammattilaiset, mutta liikuntaneuvonta voi lisäksi olla osa esimerkiksi varhaiskasvatusta. Liikuntaneuvonnan käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain ja siksi yhteisen toimintamallin sopiminen alueellisena yhteistyönä on tärkeää. Yhteistyöhön tarvitaan toimijoita niin yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Palveluketju muodostuu liikuntaneuvontapalvelujen tarvitsijan määrittelystä neuvonnan toteuttamiseen ja toteutuksen seurantaan. 1 Keskeistä mallin toteutumisen kannalta on toimijoiden tunnistaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä tuloksellinen yhteistyö. Oulun kaupungissa liikuntaneuvontaa tarjotaan kunnallisena palveluna kaikenikäisille. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on ohjata oululaisia terveellisiin elämäntapoihin ja aktiiviseen arkeen. Tämä julkaisu keskittyy kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin kehittämistyöhön ja mallin toteuttamisessa keskeisiä toimijaryhmiä ovat liikuntaneuvontaan ohjaavat tahot, liikuntaneuvontaa toteuttavat liikuntaneuvojat sekä toimijaverkosto, joka järjestää nuorten jatko-ohjausta varten terveys- tai liikuntapalveluita. Prosessin eteneminen toimijaryhmittäin on kuvattu kuviossa 1. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden lisäksi matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa toteutetaan myös muun muassa terveydenhuollossa, jossa tämän julkaisun tietoa voidaan soveltuvin osin hyödyntää. Ennaltaehkäisevänä toimena jokainen työntekijä ja viranomainen voi ohjata asiakkaita liikuntaneuvontaan ja hyödyntää siinä Liikunnan puheeksi ottamisen työkalua. Kuvio 1: Nuorten liikuntaneuvontamallin toimijat Liikuntaneuvontaan ohjaus: Terveydenhuolto Byströmin nuorten palvelut Lasten ja nuorten työryhmä (LaNu) Muut nuorten parissa työskentelevät Liikuntaneuvonta: Oulun kaupungin liikuntapalvelut Nuorten terveys- ja liikuntapalvelut: Kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelut Kunnalliset, yksityiset ja urheiluseurojen tarjoamat liikuntapalvelut 1 Koivuniemi, K Suutari, A Kokemuksia toimivista liikuntaneuvontakäytännöistä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

5 3. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontaprosessi Kuvioon 2 on kuvattu Oulun kaupungissa sovittu liikuntaneuvontaprosessi työvaiheineen ja -menetelmineen. Prosessiin sisältyy ajanvaraus, ensimmäinen tapaaminen, lisäpalveluiden kartoittaminen ja toimintavaihe sekä seuranta. Vaiheet kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa ja tarkempi prosessikaavio on liitteessä 4. Kuvio 2: Oulun kaupungin nuorten liikuntaneuvontaprosessi, työvaiheet ja menetelmät 3.1 Liikunnan puheeksi ottaminen ennakkoterveystarkastuksissa Oululaiset kutsunnanalaiset käyvät ennakkoterveystarkastuksissa opiskeluterveydenhuollossa noin 3-4 kuukautta ennen kutsuntoja, jolloin tarjotaan tukea muun muassa liikkumiseen liikuntaneuvonnan avulla. Käynti sisältää sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanoton. Terveystarkastus (n. 60 minuuttia) Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa kokonaisvaltaisesti. Hän toteuttaa tarkastukseen kuuluvat mittaukset, keskustelee psyykkisestä hyvinvoinnista, päihteiden käytöstä, antaa terveysneuvontaa ja ohjaa tarvittaessa muihin nuorten palveluihin. Hän motivoi fyysisen kunnon kohottamiseen ja ylläpitämiseen ja ohjaa tarvittaessa liikuntaneuvontaan ja muihin liikuntapalveluihin. Lääkäri tutkii asiakkaan, kirjaa löydökset ja arvioi varusmiespalvelusluokituksen ja lisätutkimusten tarpeen. Lisäpalvelut: Liikunnanohjaus Ravinto-ohjaus Lisätapaamiset tarvittaessa Kuntotestaus (maksullinen) Raportointi AJANVARAUS 1. TAPAAMINEN TOIMINTA SEURANTA Yhteydenotto Nykytila Tapaaminen Kysely Tavoitteet Suunnitelma Esitietolomake Haastattelu / seurantalomake Jatko-ohjaus Esitietolomake Haastattelu Liikuntasuunnittelu Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

6 3.2 Ajanvaraus liikuntaneuvontaan Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja kirjaa samana päivänä sähköiseen ajanvarauskirjaan liikuntaneuvontaan lähetettyjen asiakkaiden nimet, yhteystiedon sekä syyn lähettämiselle, esimerkiksi ylipainon. Liikuntaneuvonnasta otetaan yhteys asiakkaaseen kolmen päivän kuluessa ja varataan liikuntaneuvonta-aika, minkä jälkeen alkaa liikuntaneuvonnan prosessi. 3.3 Liikuntaneuvonnan vaiheet Kutsunnanalaisia nuoria ohjataan liikuntaneuvontaan ennakkoterveystarkastuksista ja kutsunnoista sekä varusmiespalveluksen keskeytyessä. Mikäli sosiaalikuraattori näkee keskeytyksen yhteydessä liikuntaneuvonnan tarpeelliseksi yhdessä nuoren kanssa, kirjataan Aikalisä-lähete nuoren kotipaikkakunnalle. Aikalisä-toiminta on kunnan ja puolustusvoimien yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oulussa kaikki Aikalisä-lähetteet toimitetaan Byströmin nuorten palveluihin, josta ne tarpeen mukaan toimitetaan eteenpäin toimijaverkostossa. Liikuntapalvelut ovat Oulussa myös osa Aikalisäpalveluita 2. Nuori voi ohjautua Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan asiakkaaksi myös muiden kanavien kautta. Nuori voi tulla liikuntaneuvontaan toimipaikkaisina päivystysaikoina ilman ajanvarausta, varaamalla ajan liikuntaneuvonnasta tai terveydenhuollon henkilökunnan lähetteellä (Effica-ajanvaraus). Nuorten liikuntaneuvonnan tiedottamisessa tulee huomioida kohderyhmä tulevaisuudessa entistä paremmin ja avata palvelun sisältöä nuoret tavoittavaan muotoon. Viestintäkanavien suunnittelu on keskeistä ja on tärkeää löytää kanavia, jotka ovat nuorille luontevia (esim. internet ja sosiaalinen media). Oulun kaupungissa ohjataan kaupunkilaisia käyttämään aktiivisesti Oulun omahoito -portaalia, jonka hyödyntäminen liikuntaneuvonnan ajanvarauksessa tulevaisuudessa on tunnistettu kehityskohteeksi Asiakkaan esitiedot, haastattelu ja motivointi Kun asiakas saapuu ensimmäiselle asiakaskäynnille, hän täyttää saapuessaan esitietolomakkeen (liite 1). Asiakas ohjeistetaan saapumaan varatulle ajalle 10 minuuttia ennakkoon, jotta lomakkeen voi täyttää rauhassa. Esitietolomake käydään asiakkaan kanssa läpi keskustelussa, jossa hyödynnetään voimavaralähtöisiä menetelmiä. Keskustelun pohjaksi laadittiin workshoptyöskentelynä haastattelurunko, jota voi hyödyntää joustavasti keskustelun johdattelussa (liite 2). Haastattelupohjaan sisältyy asiakkaan motivaatiotason selvittäminen, tavoitteiden asettelu sekä tavoitteiden saavuttamiskeinojen tarkastelu. Lisäksi kysytään tarkentavia kysymyksiä terveydentilasta (liite 3). Esitietolomakkeet arkistoidaan asiakassuhteen päättymiseen saakka hyvää arkistointitapaa noudattaen lukolliseen kaappiin. Esitietolomaketta käytettiin liikuntaneuvontamallin kehittämisvaiheessa myös vaikuttavuuden arviointiin, joka on tarkemmin kuvattu kappaleessa Liikuntasuunnitelma Ensimmäisellä tapaamiskerralla suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä, kuinka hän voisi jatkossa liikkua joustavasti osana arkea. Suunnittelutyöhön sisältyy asiakaslähtöisen liikuntasuunnitelman laatiminen sekä asiakkaalle sopivien liikuntamahdollisuuksien kartoittaminen kunnallisista sekä muista palveluntarjoajien nuorille suuntaamista liikuntamahdollisuuksista. Ohjauksessa on tärkeää huomioida, että liikkumisen ei tarvitse olla suorittamista, vaan aikaisemmin liikkumattomia kannustetaan ensimmäisessä vaiheessa arkiliikunnan lisäämiseen. 2 Oulun kaupungin Aikalisä! toiminta: Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

7 Työn vaiheet 1. Haastattelu Sisältö Liikuntasuunnitelman laatimisessa otetaan esitietojen ja haastattelun pohjalta huomioon asiakkaan liikuntatottumukset, motivaatiotaso sekä keinot liikuntatottumuksien muuttamiseen. Työkaluna liikuntatottumisten tarkastelussa voi hyödyntää UKK-instituutin julkaisemia liikuntapiirakoita. Käytettävä työkalu Esitietolomake (LIITE 1) Haastattelurunko (LIITE 2) Liikuntapiirakka (UKK-instituutti) Lisäpalvelutarpeiden kartoittaminen ja toimintavaihe Liikuntaneuvontakäynnillä kartoitetaan tarve lisäpalveluille, joina Oulun kaupunki tarjoaa ravintoneuvontakäyntiä ja yksilöllistä liikunnanohjauskertaa kuten esimerkiksi kuntosaliin tutustumiskäyntiä. Ravintoasioista keskustellaan 1. tapaamisella mahdollisuuksien mukaan ja Oulun kaupungin liikuntaneuvonnan sisäiseen käyttöön on koottu materiaali ravintoneuvonnan tueksi. Kuntotestaus ei ole välttämätön osa Oulun kaupungin liikuntaneuvontaa. Kestävyyskunnon määrittämiseen on käytettävissä NonExercise-menetelmä. Motivoinnin keinona käytetään myös painoindeksin ja vyötärönympärysmitan määrittämistä. 2. Suunnitelma 3. Seuranta Asiakkaan esitietojen pohjalta laaditaan suunnitelma siitä, kuinka asiakas lähtee toteuttamaan liikuntaa. Työkaluina voidaan hyödyntää MopoTuning-hankkeessa laadittuja valmiita kuntoluokittain määriteltyjä harjoitusohjelmia sekä lihaskunto ja venyttelyohjelmia. Asiakasta ohjataan tarvittaessa löytämään itselle sopiva liikkumismuoto, jossa hyödynnetään kaupungin omia ryhmiä sekä urheiluseurojen ja yksityisten yritysten tarjoamia liikuntamahdollisuuksia. Asiakkaan kanssa sovitaan tarvittaessa seurantakäynti, jossa tarkastellaan, kuinka asiakkaan tilanne on muuttunut ja sovitaan jatkosta. Asiakkaille, jotka eivät tarvitse seurantakäyntiä, tiedotetaan, että heille lähetetään tekstiviestillä seurantakysely 3kk kuluttua 1. tapaamisesta. Kestävyyskunnon määritys (esim. NonExercise - menetelmä, asiakkaan esitiedot ja liikuntatottumukset) Valmiit harjoitusohjelmat kuntoluokittain (Tietopankki: Valmiit harjoitusohjelmat (www.tuunaamopo.fi): - Kotikuntopiiri - Lihaskuntoharjoitus kuntosalilla - Perusvenyttely Action-esite (Oulun kaupungin nettisivut) Seurantalomake (ks. kpl 3.4.) Tapaamisen lopuksi keskustellaan asiakkaan kanssa siitä, onko seurantakäynti tarpeellinen 1-3 kk kuluttua. Mikäli seurantakäynneille ei ole tarvetta, asiakkaalle lähetetään tekstiviestinä tai sähköpostina lyhyt palautekyselykysely 3 kk kuluttua tapaamisesta. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa palautetta liikuntaneuvonnan vaikuttavuudesta ja asiakkaan tilanteen muuttumisesta. Toimintavaihe kestää 1-3 kk, jolloin asiakas toteuttaa esimerkiksi annettua liikuntaohjelmaa ja liikkuu omatoimisesti tai ohjatuissa liikuntaryhmissä. Toimintavaiheen aikana asiakas voi ottaa tarvittaessa sähköpostitse yhteyttä liikuntaneuvojaan. 3.4 Seuranta ja arviointi Toimintavaiheen päätteeksi asiakas saapuu seurantakäynnille tai täydentää tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettävän seurantakyselyn. Sähköinen seurantakysely sisältää esitietolomakkeen (Liite 1.) kysymykset 2a, 2b ja 6, joiden lisäksi kysytään yleistä palautetta liikuntaneuvonnasta. Seurantakäynnillä käydään asiakkaan kanssa 1. tapaamisessa täytetty esitietolomake läpi ja tarkistetaan mahdolliset terveydentilan ja liikuntamäärien muutokset. Asiakkaan kanssa käydään seurantalomakkeen avulla toimintavaiheen toteutuminen läpi ja määritellään tavoitteet jatkolle. Lisäksi päivitetään tarvittaessa liikuntasuunnitelma ja varmistetaan jatkokäyntitarpeet. Asiakastiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään, johon liikuntaneuvonnalle on tehty oma raportointisivu. Taulukko 1: Liikuntasuunnitelman laatiminen vaiheittain Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

8 3.5 Liikuntaneuvonta kutsunnoissa Mopo-hanke käynnisti yhdessä Miehestä mittaa -hankkeen kanssa kuntotestauksen Oulun kutsunnoilla vuonna Kutsunnanalaisilta mitattiin kutsuntapäivän aikana pituus, paino, kehonkoostumus (Inbody 720), vyötärönympärys, aerobinen kunto (Polar Kuntotesti TM ) ja puristusvoima (Saehan-puristusvoimamittari). Jokainen kutsunnanalainen sai liikuntaneuvojalta palautteen tuloksista heti testien jälkeen ja tarvittaessa hänelle varattiin aika liikuntaneuvontaan. Kuntotesteihin osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta vuosien aikana 64 % ikäluokista osallistui testeihin. Testien toteuttaminen vaati yhteensä henkilön työpanoksen klo välillä, kun päivittäin mitattiin nuorta Puolustusvoimien kutsuntaprotokollan häiriintymättä. Kutsuntojen liikuntaneuvontaprosessi on kuvattu liitteessä 5. Oulun kaupunki jatkaa kuntotestejä omana toimintana hankkeen päättymisen jälkeen. Kuvaaja: Riitta Pyky Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

9 4. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin arviointi Yhteiskunnan varoilla toteutettavalta terveyden edistämiseltä vaaditaan yhä enemmän onnistumisen, vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointia. Vaikuttavuus tai sen puute määrittävät intervention tai palvelun arvon. Arvioinnin avulla voidaan myös tunnistaa kehitystarpeita kuten resurssivajetta palvelujen tuotannossa sekä tarjota muutosehdotuksia toimintamalleihin. Arviointi on jaettavissa prosessin arviointiin (esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan välinen suhde) ja työn vaikuttavuuden arviointiin (esimerkiksi asiakkaan tilanteen muuttuminen) 3. Näin laajat muutokset ovat todennettavissa vasta pidemmällä aikajänteellä. Oulun kaupunki käyttää hyvinvointijohtamisen työkaluna sähköistä hyvinvointikertomusta, jossa nuorten hyvinvointia arvioidaan elintapaindikaattoreiden kautta valtuustokausittain. Liikuntaneuvontamallin tavoitteena on vaikuttaa erityisesti liikuntaindikaattoreiden paranemiseen. Liikuntaneuvontamallin vaikuttavuuden arviointi jaettiin prosessin arviointiin sekä työn vaikuttavuuden arviointiin. 4.1 Prosessin arviointi Liikuntaneuvontamallin kehittämisen yhteydessä sovittiin toiminnalle mittareita. Ennakkoterveystarkastuksissa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja kirjasi samana päivänä sähköiseen ajanvarauskirjaan liikuntaneuvontaan lähetettyjen asiakkaiden nimet, yhteystiedon sekä syyn liikuntaneuvontaan lähettämiselle. Liikuntaneuvonnasta otettiin yhteys asiakkaaseen kolmen päivän kuluessa ja varattiin liikuntaneuvonta-aika. Liikuntaneuvoja kirjasi ajanvarauskirjaan E = ei tullut, L = vastaanotolla käynyt. Näin suunniteltiin tarkistettavan, kuinka moni liikuntaneuvontaan lähetetyistä jätti tulematta liikuntaneuvontaan ja millä syillä lähetetyt jättivät tulematta. Liikuntaneuvontaan saapuvien nuorten ja heille tarjotun liikuntaneuvonnan sisältöä ja prosessin toteutumista oli tarkoitus seurata kirjaamalla käynnit esitietolomakkeen kohtaan 9 ja lomakkeen alareunassa olevaan taulukkoon. Prosessin toteutumista ja sujuvuutta arvioitiin myös opiskeluterveydenhuoltoon ja liikuntaneuvojille toimitetulla kyselyllä. 4.2 Mallin vaikuttavuuden arviointi Toimintamallin vaikuttavuutta arvioitiin asiakkaan tilanteen (fyysinen aktiivisuus, nukkuminen, vyötärönympärys, ruokavalio, stressitaso) muuttumisen kautta liikuntaneuvonnan esitietolomakkeella ja seurantakyselyllä. Puolustusvoimien aluetoimiston toteuttamassa kutsuntojen palautekyselyssä 3-4 kuukautta ennakkoterveystarkastusten jälkeen kysyttiin lisäksi: Ohjattiinko sinut ennakkoterveystarkastuksista liikuntaneuvontaan? kyllä ei Jos ohjattiin, niin kävitkö? kyllä en, koska Kokemuksesi liikuntaneuvonnasta: avoin kysymys 3 Savola, E. Pelto-Huikko, A. Tuominen, P. Koskinen-Ollonqvist, P Sata tapaa arvioida terveyden edistämistä. Helsinki: Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 06/05, 6. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

10 4.3 Arvioinnin tulokset Ennakkoterveystarkastuksista ohjattiin yhteensä 154 kutsunnanalaista liikuntaneuvontaan ja heistä neuvonnassa kävi 44 henkilöä. Tästä määrästä kuitenkin puuttuu muutama henkilö, jotka ohjattiin neuvontaan muualle esim. Haukiputaan tai Ylikiimingin terveyskeskuksen fysioterapeutille, jotka kirjaavat tiedot eri lehdelle Effica-järjestelmässä. Ne jotka jättivät tulematta, oli ohjattu liikuntaneuvontaan enimmäkseen liikunnallisesti passiivisen elämäntavan tai ylipainon vuoksi. Muutama aktiiviliikkuja oli halunnut lisätietoja tai uuden liikuntaohjelman, mutta ei tullut liikuntaneuvontaan. Seurantakyselyn lähettämisessä oli teknisiä ongelmia, koska Oulun kaupungilla ei ollut suunniteltua ryhmätekstiviestin lähettämismahdollisuutta, eikä sähköpostiosoitteita ollut kerätty. Siksi kysely viivästyi ja osalla asiakkaista liikuntaneuvontakäynnistä oli kulunut jo 6 kuukautta. Tämän vuoksi vastausprosentti oli erittäin huono, eikä neuvonnan vaikutusta asiakkaan tilanteeseen pystytty määrittämään. Kutsuntojen palautekyselyssä ollutta kysymystä Ohjattiinko sinut ennakkoterveystarkastuksista liikuntaneuvontaan ei ymmärretty, vaan useimmat luulivat liikuntaneuvonnan tässä tapauksessa tarkoittavan kutsuntojen yhteydessä toteutettavia kuntotestejä. Aluetoimisto oli tulostanut palautekyselyjä jo niin paljon valmiiksi, että kysymys saatiin muutettua parempaan muotoon Kävit ENNEN KUTSUNTOJA ennakkoterveystarkastuksissa, ohjattiinko sinut sieltä liikuntaneuvontaan vasta viimeisiä kutsuntapäiviä varten. Tästä syystä liikuntaneuvontaan ohjattujen tai kävijöiden määriä ei pystytty luotettavasti selvittämään. Kyselyn avoimista vastauksista selvisi, että kahdeksan liikuntaneuvontaan ennakkoterveystarkastuksista ohjattua ei ollut saanut ajanvarauspuhelua liikuntaneuvonnasta. Kysely opiskeluterveydenhuoltoon Opiskeluterveydenhuolto oli tyytyväinen ennakkoterveystarkastusten liikuntaneuvontamalliin ja prosessia pidettiin toimivana ja selkeänä toteuttaa. Ohjauksessa koettiin haasteeksi se, ettei liikuntaneuvonta-sana houkuttele nuoria. Lisäksi toivottiin parempaa esittelymateriaalia asiakkaalle jaettavaksi. Kysely liikuntaneuvojille Enemmistön mielestä liikuntaneuvontamalli toimi käytännössä hyvin. Ongelmallisena koettiin ennen kesälomia tapahtuvat liikuntaneuvontaan ohjaukset. Jos nuorta ei tavoitettu heti ennakkoterveystarkastuksen jälkeen, ei liikuntaneuvonta tuntunut heistä enää ajankohtaiselta ja tärkeältä kesälomien jälkeen. Tavoitetta 3 päivän sisällä tapahtuvasta yhteydenotosta pidettiin erittäin hyvänä, koska silloin asia on vielä nuorella mielessä. Tavoiteajassa pysyttiin hyvin kesälomien aiheuttamaa viivettä lukuun ottamatta. Osa koki poikien tavoittamisen hankalana varsinkin, kun soittoyritysten määrää tai tavoittelukeinoja ei sovittu etukäteen. Liikuntaneuvontaan pääsi vähintään 2 viikon sisällä yhteydenotosta. Erityisesti esitietolomaketta pidettiin hyvänä puheeksi ottamisen välineenä, mutta myös valmiit harjoitusohjelmat koettiin hyödyllisiksi. Suurin osa asiakkaista ei halunnut seurantakäyntiä, mikä korostaa sähköisen seurantakyselyn merkitystä. Asiakkaan esitietolomakkeen seurantataulukko oli jäänyt liikuntaneuvojille epäselväksi, joten sen käyttö oli melko vähäistä. Myös asiakkaan tietoja kirjattiin esitietolomakkeen seurantariveille hyvin vähän. Prosessin toteutumista pystyttiin kuitenkin arvioimaan opiskeluterveydenhuollon ja liikuntaneuvojien itsearvioinnilla syksyllä Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 10

11 5. Jatkotoimenpiteet Oulun kaupunki jatkaa liikuntaneuvontamallin kehittämistä ja soveltaa mallia nuorten, työikäisten ja ikääntyvien liikuntaneuvontamallien kehittämisessä. Olisi erityisen tärkeää löytää sujuva toimintamalli liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arviointiin, seurantakyselyn toimittamiseen sovitussa aikataulussa sekä kyselyn vastausprosentin kasvattamiseen. Asiakkaan tilanteen muuttumista a pitäisi pystyä arvioimaan. Prosessin mittarit ja aikakriteerit koettiin hyviksi, joten niitä ei tulla muuttamaan. Kirjauksen merkitystä on korostettava liikuntaneuvojille entisestään. Kutsunnanalaisten tavoittamisessa ennen kesälomia oli hankaluuksia, ja tämä ongelma pyritään jatkossa ratkaisemaan. Liikuntaneuvonnan kehittämisen asiantuntijaryhmä päätti seuraavat toimenpiteet arvioinnin tulosten perusteella: pixhill.com Mikäli asiakas ohjataan muualle liikuntaneuvontaan, merkitään se omalla koodilla asiakastietojärjestelmään. Sovittiin, että asiakasta yritetään tavoittaa kaksi kertaa puhelimitse ja yhdellä tekstiviestillä. Näin hänelle jää tieto, kuka on yrittänyt tavoittaa. Jos tavoittaminen ei onnistu, kirjataan asiakastietojärjestelmään E eli ei tavoitettu, jotta puuttuvien merkintöjen määrä vähenee. Seurantakyselyn toimittamistapa selvitetään ja 3 kuukauden tavoiteajassa pysytään. Esitietolomakkeeseen laitetaan oma kohta puhelinnumerolle ja sähköpostille, jotta yhteystietojen poimiminen seurantakyselyn lähettämistä varten helpottuu. Esitietolomakkeen viimeiseltä sivulta poistetaan seurantataulukko, koska se ei toiminut käytännössä. Kirjoitustilaa sen sijaan lisätään, jotta asiakkaan etenemisestä ja ohjauksesta voidaan kirjoittaa enemmän. Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 11

12 Liite 1. Esitietolomake liikuntaneuvontaan tulevalle Nimi: Osoite: Sähköposti: Puhelinnumero: 1. Syy miksi olet tullut liikuntaneuvontaan ja lähettävä taho (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, tai joku muu) 2. Tämän hetkinen liikunta (rasti ruutuun) a) Kuinka usein harrastat vapaa-aikanasi liikuntaa? Kevyttä liikuntaa (et hengästy tai hikoile) Ripeää liikuntaa kerran kuukaudessa tai harvemmin 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran viikossa 2-3 kertaa viikossa 4-6 kertaa viikossa päivittäin b) Kuinka kauan kerralla harrastat liikuntaa? Kevyttä liikuntaa (et hengästy tai hikoile) Ripeää liikuntaa en lainkaan alle 20 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia yli 1,5 tuntia 3. Minkälaisesta liikunnasta pidät? 4. Terveydentila. Vastaa seuraaviin kysymyksiin rengastamalla joko kyllä tai ei a) onko sinulla lääkärin toteamaa sydämen, verenkiertotai hengityselimistön sairautta? kyllä ei Mikä b) esiintyykö sinulla rintakipuja tai hengenahdistusta levossa kyllä ei rasituksessa kyllä ei c) Sairastatko verenpainetautia tai onko lääkäri todennut verenpaineesi olevan toistuvasti kohonnut? kyllä ei d) Pyörryttääkö sinua usein tai kärsitkö huimauksesta? kyllä ei

13 Liite 1. Esitietolomake liikuntaneuvontaan tulevalle e) Onko sinulla lääkärin toteama tulehduksellinen nivelsairaus? kyllä ei f) Onko sinulla selkävaivoja tai muita tuki- ja liikuntaelinten pitkäaikaisia tai usein toistuvia vaivoja? kyllä ei Mitä g) Onko sinulla jokin muu omaan terveyteesi liittyvä syy (jota ei edellä ole mainittu), jonka takia sinun ei tulisi osallistua liikuntaan, vaikka itse haluaisitkin? kyllä ei Mikä e) Kuumetta, flunssaista oloa, mahatautia tai muuten poikkeavaa väsymystä viimeisten 2 viikon aikana? kyllä ei Mitä 5. Lääkitys: käytätkö säännöllisesti jotain lääkitystä (ympyröi) a) en b) kyllä, mitä: 6. Rastita mihin olet tyytyväinen ja mihin toivot muutosta! olen tarvitsen jatkossa tyytyväinen vain vähän toivon nykyiseen hienosäätöä muutosta Liikunta Uni Vyötärön ympärys Ruokavalio Stressitaso 7. Oletko tupakoinut säännöllisesti viimeisen 6kk:n aikana? kyllä ei 8. Oletko viimeksi kuluneen vuorokauden aikana nauttinut runsaasti alkoholia (enemmän kuin 2 ravintola-annosta) kyllä ei Tietojani voi käyttää nimettömänä liikuntaneuvontamallin kehitystyössä / 201 allekirjoitus 9. Annettu ohjeistus liikuntaan (asiantuntija täyttää ja ruksaa prosessin vaiheet) 1.tapaaminen 2. seurantakäynti 3. seurantakysely 4. lisäpalvelut Käynnillä Web Ohjaus Ohjaus Ravinto

14 Liite 2. Haastattelurunko Liikuntaneuvonnan esihaastattelu Tämä lomake ohjaa keskustelun johdattamiseen esitietolomakkeen pohjalta. Haastatteluiden yläpuolelle on merkattu esitietolomakkeen kohta, jota haastattelun kysymykset tukevat. Esitietolomake (kysymys 1) 1. Kerrotko omin sanoin, miksi olet tullut tänne? 2. Mitä odotat tapaamiselta? Esitietolomake (kysymys 2) 3. Nuori harrastaa/ on harrastanut säännöllistä liikuntaa: - Kerrotko, millaista liikuntaa harrastat mieluiten? - Millainen liikunta on ollut sinulle mieluisinta? - Mikä liikunnassa on /oli kivaa? >> motivaatio 4. Nuori ei harrasta liikuntaa: - Jos harrastaisit liikuntaa, millaista liikuntaa harrastaisit mieluiten? Esitietolomake (kysymys 3) 5. Sinulla on varmasti kokemusta erilaisista liikuntatavoista. - Muistatko, milloin olet nauttinut liikunnasta? Miksi se oli kivaa? 6. Millainen liikunta on mielestäsi hauskaa? Miksi? 7. Ajankäyttö: - Kuinka usein sinulla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa? - Kerrotko, millainen on tavallinen päiväsi? - Mihin aikaan päivästä voisit lisätä aktiivisuutta/liikuntaa? Esitietolomake (kysymys 6) 8. Tavoitteen asettelu: Ajattele haluamaasi muutosta asteikolla Minkä numeron antaisit nykytilanteelle? - Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? - Miten pääsisit kaksi numeroa eteenpäin? - Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? - Kerro esimerkiksi, millainen päiväsi on tuolloin? - Mitä päivässäsi/viikossasi on erilailla? >> Konkreettinen tavoite - Mitä hyötyä siitä olisi sinulle? SOVITAAN TAVOITE: Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 14

15 Liite 3. Tarkentavia kysymyksiä terveydentilasta Ohje liikuntaneuvojille asiakkaan terveydentilan selvittämiseen / huomioimiseen liikuntasuunnittelussa. Liikkumisen turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaan terveysongelmat on otettava huomioon liikunnan sisältöä suunniteltaessa ja liikuntamuotoa valittaessa Vakavat sydämen, verenkierron ja hengityselimistön sekä aineenvaihdunnan sairaudet, kuten sydäninfarkti ja diabetes, edellyttävät lääkärin arviota, kun aiemmin vähän liikkunut haluaa lisätä fyysistä aktiivisuutta. Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja runsas ylipaino rajoittavat sellaista liikkumista, joka kuormittaa voimakkaasti niveliä. Eri syistä johtuvat huimaus- tai pyörrytysoireet voivat altistaa esim. kaatumisille, mikä on otettava huomioon liikkumismuodon valinnassa. Liikunnan teho on eli rasittavuus on keskeinen liikunnan turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Terveysliikunnan tavoite on kohtuukuormitteinen liikunta, joka useimmilla vastaa esim. reipasta kävelyä. Terveysliikuntaa suositellaan erityisesti vähän liikkuville, joista osa voi olla huonokuntoisia. Terveyskysely vastausten tulkinta: Mikäli kysymyksissä (esitietolomake A) 2, 3 tai 8 ei ole yhtään kyllä vastausta, ei estettä kevyelle, hieman rasittavalle tai rasittavalle liikunnalle (Borgin taulukko alue 10 16). Mikäli yksikin kyllä vastaus edellyttää se selventävää haastattelua ja tilannearviota ennen liikunnan aloittamista. Mikäli kysymyksissä (esitietolomake B) 4-5 tai 8 ei ole yhtään kyllä vastausta, ei estettä kevyelle, hieman rasittavalle tai rasittavalle liikunnalle (Borgin taulukko alue 10 16). Mikäli yksikin kyllä vastaus edellyttää se selventävää haastattelua ja tilannearviota ennen liikunnan aloittamista. Miltä harjoitusliikkeen rasitus tuntuu? 6 7 hyvin, hyvin kevyt 8 9 hyvin kevyt kevyt hieman rasittava rasittava hyvin rasittava hyvin, hyvin rasittava 20 en jaksa enää RPE-asteikko, Borg 1970 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 15

16 Liite 4. Liikuntaneuvontaprosessi 1/2 1/2 2/2 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 16

17 Liite 4. Liikuntaneuvontaprosessi 2/2 1/2 2/2 Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 17

18 Liite 5. Liikuntaneuvonta kutsunnoissa -prosessi Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa 18

19 MOPOTuning on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä kehittämällä uusia keinoja nuorten aktivointiin ja kouluttamalla nuorten parissa toimivia. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Virpiniemen liikuntaopisto. MOPOTuning -hanke on toiminut Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamallin kehitystyön koordinoijana ja asiantuntijaryhmän kokoajana. Asiantuntijaryhmä: Jaana Ukonaho, Riitta Pyky, Tuija Nyman, Saila Lähteenmäki, Mirja Levo, Tiina Pekkala, Tommi Laine, Anne Järvinen, Lahja Eriksen, Matti Vähäkuopus ja Mervi Uusimäki.

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä Riitta Pyky, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Tiina Pekkala, Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA 24.8.2013 Kunnon laiva Tiina Pekkala, Liikuntakoordinaattori, Sivistys- ja kulttuuripalvelut - liikunnanohjauspalvelut LIIKUNTANEUVONNAN HISTORIA OULUSSA käynnistyi 1996 KKI- hankerahalla

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi liikunnan palveluketjua

Lisätiedot

MOPO-hankkeen työkalupakki nuorten aktivointiin

MOPO-hankkeen työkalupakki nuorten aktivointiin MOPO-hankkeen työkalupakki nuorten aktivointiin Riitta Pyky, tutkija/projektikoordinaattori Oulun Diakonissalaitos Liikuntalääketieteellinen Klinikka Nuoret miehet keskiössä - avaimia hyvinvoinnin lisäämiseen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA 5.9.2017 VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Liikuntatoimen rooli elintapaohjauksessa Liikuntalaki määrittää kunnan tehtävät

Lisätiedot

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013 Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Taustaa - MOPO hankkeen tavoitteena on edistää nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

PERSONAL TRAINING HENKILÖKOHTAINEN KUNTOVALMENNUS

PERSONAL TRAINING HENKILÖKOHTAINEN KUNTOVALMENNUS PERSONAL TRAINING HENKILÖKOHTAINEN KUNTOVALMENNUS Personal Training eli henkilökohtainen valmennus on tänä päivänä yleisempää kuin moni ajatteleekaan. Miksikö? Se on tuottaa tuloksia kuntotasosta, liikuntataustasta

Lisätiedot

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013 Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 Kehitetään ja toteutetaan terveysliikuntaryhmiä Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

YTHS:n mini-interventio (liikunta)

YTHS:n mini-interventio (liikunta) YTHS:n mini-interventio (liikunta) - Toimintamalli terveydenhoitajille Sähköisessä terveyskyselyssä annettujen vastausten tulkintaan - Toimintamallia voi lisäksi käyttää YTHS:n vastaanottotoiminnan osana

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

SUUPOHJAN ALUEEN LIIKUNTANEUVONTA HANKE

SUUPOHJAN ALUEEN LIIKUNTANEUVONTA HANKE SUUPOHJAN ALUEEN LIIKUNTANEUVONTA HANKE HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Suupohjan alueen liikuntaneuvonta hankkeen tavoitteena on selvittää kohdekuntien liikuntaneuvonnan tilanne ja kehittää sekä vakiinnuttaa

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Erja Toropainen THM, tutkija, UKK-instituutti Dehko -päivät 2011, Helsinki 1.2.2011 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Valtimoterveyttä kaikille Erja Toropainen 14.2.2011

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.!

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.! Yrityksemme liikunta- ja hyvinvointipalvelut toteutamme Studiollamme, yrityksen omissa tiloissa tai yhteistyökumppanimme tiloissa. Kustannustehokkaat ratkaisut suunnittelemme avaimet käteen periaatteella,

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke

Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke Terveyskioskin painopiste on terveyden edistämisessä, siihen

Lisätiedot

Neuvoa-antava (palveluketju)

Neuvoa-antava (palveluketju) TAUSTAA Mallia yksityispuolelta Alusta lähtien yhteistyö eri toimijoiden kesken Suurin haaste asiakkaiden löytäminen Palvelu suunnattu erityisesti vähän liikkuville Yksilö- ja ryhmäohjausta saatavana Pyritään

Lisätiedot

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma Niina Epäilys 18.9.2014 Tausta ja työryhmän kokoonpano Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelman 2013 mukaisesti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE Pois sektorikohtaisesta toiminnasta kohti poikkihallinnollista koko kunnassa toimivaa saumatonta liikunnan palveluketjua Paremmat mahdollisuudet vaikuttavuuden arviointiin,

Lisätiedot

Työkaluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen: MOPO tutkimus- ja kehittämishanke

Työkaluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen: MOPO tutkimus- ja kehittämishanke Työkaluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen: MOPO tutkimus- ja kehittämishanke Jaana Ukonaho, projektipäällikkö, ODL Liikuntaklinikka Saila Lähteenmäki, projektityöntekijä, Oulun kaupunki Taustaa Uusi

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi TUUMASTA TOIMEEN pohjana aiemmat suunnitelmat ja esitykset aiemmilta vuosilta toimintasuun nitelmat Nak 2009-2011 aloite Tuija Pohjola 2010

Lisätiedot

Liikunta sydäninfarktin jälkeen

Liikunta sydäninfarktin jälkeen Liikunta sydäninfarktin jälkeen Tämä opas sisältää yleisiä ohjeita liikuntaan sydäninfarktin jälkeen. Jos olet saanut lääkäriltä tai fysioterapeutilta erityisiä ohjeita, noudata niitä. 1 2 Liikunta edistää

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju toimivaksi

Liikunnan palveluketju toimivaksi Osaamista terveysliikunnan edistämiseen Liikunnan palveluketju toimivaksi Lähettäminen/ohjaus palveluiden piiriin Ei tämä kivi, eikä tuo, tee yksin sillan kaarta. Sen tekevät ne yhdessä ja niiden muodostama

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö Tulokset NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö LIIKKUMISlähete PERUSTERVEYDEN- HUOLTO Terveysasema, osastonhoitaja, Tuija Aronen ja lääkäri, Niina Riekkinen Neuvola, hyvinvointipäällikkö, Tarja

Lisätiedot

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Vaikuttava elintapaohjaus Neuvokas perhe työvälineillä 1/2 Tutkimusnäytön mukaan vaikuttavan elintapaohjuksen elementtejä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä Seppo Koskinen ja työryhmä Mikä on Roosa? Roosa on Romanien hyvinvointitutkimus. Se on osa laajempaa DIAKin (Diakonia ammattikorkeakoulun)

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros 4.5.2017 Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot