Yhteistyöllä tuloksiin Kestävän luontomatkailun suunnitelma: Case Saimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyöllä tuloksiin Kestävän luontomatkailun suunnitelma: Case Saimaa"

Transkriptio

1 Yhteistyöllä tuloksiin Kestävän luontomatkailun suunnitelma: Case Saimaa Teppo Loikkanen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Saimaan puistoalue

2 Luontomatkailusuunnitelma? Tarve edistää luontomatkailua valtion suojelualueilla -> Luontomatkailun valtakunnallisesti merkittävillä kohdealueilla. Saimaan suojelualuekokonaisuus on yksi näistä valtakunnallisesta luontomatkailun painopistealueesta Suomessa. Kysyntälähtöinen tarkastelu: luontomatkailun kohdealueeseen sisältyvät ympäröivät- kunnat ja yksityismaat, Saimaan osalta kyseessä on pitkälti Savonlinnan Lomaseutu

3 Luontomatkailusuunnitelma? Luontomatkailuyritykset ja palvelut sijaitsevat suojelualueiden ulkopuolella Perinteisesti hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan vain yksittäisille alueille; LM suunnitelma Saimaalla on ohjannut hks:n linjauksia Myös muut yritykset hyötyvät suojelualueille suuntautuvasta matkailusta (majoitus, ravintola- ja kahvilapalvelut, huoltoasemat, kauppa- ja kuljetuspalvelut) Yritykset, matkailun kehittäjätahot ja julkiset toimijat osallistetaan mukaan suunnitteluun

4 Suojelualueiden hoidon tavoitteet ja suunnitelmat Kävijä- ja asiakastutkimukset Siikalahti , Kolovesi 2005 Linnansaari 2006, Pihlajavesi 2007 Punkaharju Kävijäseuranta Suunnittelualueen ekologinen tieto Virkistyskäytön palvelurakenteet ja opastus MH:n kestävän luontomatkailun periaatteet (2004) Opastusviesti ntäsuunnitel ma Vuorovaikutteinen suunnittelu - Saimaan yrityskysely 2007 (70 lm yritykselle) - Työpajat(4) Matkailun kehittämishankkei - den integrointi Luontomatkailusuunnitelma Alueiden profiilit, kestävyyden mittarit ja tavoitearvot, eri toimijoiden roolit kehittämistarpeet, budjetti, toimintasuunnitelma

5 LM suunnitelman tavoitteet Kestävän luontomatkailun edistäminen kohdealueella Kestävyyden periaatteiden konkretisoiminen käytännön tasolle; mittarit kestävyyden seurantaan: teoriasta käytäntöön mittareille nykyarvot, raja-arvot ja tavoitearvot Julkisen ja yksityisen sektorin roolien selkeyttäminen luontomatkailun kehittämisessä (erityisesti Metsähallituksen luontopalveluiden rooli ja tehtävät) Kehittämistarpeiden kartoittaminen Toimepide- ja investointisuunnitelman laatiminen vuoteen 2015 Yhteistyömuotojen kehittäminen tulevaa yhteistyötä varten

6 Saimaan luontomatkailualue 2 kansallispuistoa : Linnansaari ja Kolovesi 5 rantojensuojeluohjelma-aluetta: Puruvesi, Pihlajavesi, Joutenvesi, Kermajärvi and Kakonsalo Karvion virkistyskalastuskohde Punkaharjun luonnonsuojelualue(1872) ja tutkimusmetsä Siikalahden lintujensuojelualue

7 Saimaan luontomatkailualue Alueen palveluvarustus 2 luontokeskusta 2 luontotupaa / infopistettä 2 ulkomuseoaluetta 1 leirintäalue 4 vuokrakämppää 10 luonto- ja kulttuuripolkua 2 lintutornia ja 1 katselulava Useita historiallisia kohteita 55 hoidettua retkisatamaa (polttopuu- ja jätehuolto, laiturit, opasteet, nuotiogrilléjä 30) ajantasaiset alueen kohteista

8 Palvelurakenteita Saimaan suojelualueilla

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Customer Service Points

18 Website for Nature Lovers In Finnish, Swedish, English (and Sámi)

19 Saimaan suojelualueille tehdään vuosittain noin käyntiä

20 Kävijätutkimuksissa kerättävää tietoa Sukupuoli, ikä, Tulotaso, Koulutus, Mistä? Mitä he tekevät? Minne he Menevät, missä käyvät? Toistuvuus, kesto Viipymä Ryhmän koko? Kävijäprofiili Aktiviteetit Käytön jakautuminen alueelle Käynnin kesto Ruoka, majoitus, matkakulut, muut? Kulut Matkan motiivit ja kävijätyytyväisyys Ajankäyttö Alueen täsmäkysymykset Uudet palvelut ym? Palveluiden ja ympäristön laadun arviointi? Odotukset ja häiriötekijät? Vuodenaika, vierailunkesto

21

22

23

24

25

26

27

28 Luontomatkailu osana luonnon virkistyskäyttöä ja matkailua Matkailu Luontomatkailu Luonnon virkistyskäyttö

29 Uhkaako luontomatkailu luontoa? Käsitteeseen luontomatkailu ei sisälly kestävyys Kestävän luontomatkailun sertifikaatteja ja sääntöjä Kestävän luontomatkailun periaatteet Metsähallituksen suojelualueilla Kansainvälisiä suojelualueiden kestävän luontomatkailun sertifikaatteja Pan Parks European Charter Ympäristö- ja laatujärjestelmät Suomen luontoyrittäjyysverkoston eettiset säännöt WWF:n matkailijan vinkit => Metsähallituksen luontomatkailusuunnitelmat vievät yhteistyön ja periaatteet pisimmälle, jatkuva prosessi ja vuorovaikutus

30 Kestävän luontomatkailun yleiset periaatteet Kestävää luontomatkailua harjoitetaan hallinnassamme olevilla luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla sekä suojeluohjelmakohteilla siten, että

31 Kestävän luontomatkailun periaatteet Kestävää luontomatkailua harjoitetaan hallinnassamme olevilla luonnonsuojelu- ja erämaaalueilla sekä suojeluohjelmakohteilla siten, että 1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnonsuojelua 2. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän 3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä 4. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät 5. Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat 6. Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat 7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen 8. Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista 9. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

32 Toteuttajat Metsähallitus luontopalvelut ohjeet, viestintä, koulutus, seuranta, rakennushankkeet Yhteistyöyrittäjät: palaute, koulutus kausioppaille, sopimukset, asiakasviestintä Omatoimiasiakkaat opastusviestintä Sidosryhmät yhteistyö

33 osallistui 40 mikroyritystä 5-10 pk ja isompaa yritystä Kunnat, Joensuun yliopisto, metla, Savonlinnan Matkailu OY Kiitos kaikille osallistujille työpanoksesta. Uusia yhteistyösopimuksia tehtiin suunnittelun aikana noin 10 kappaletta!

34 Saimaa Nature Tourism Plan 9/2009 /luonnonsuojelu /julkaisut /julkaisusarjat /sarja C

35 Esimerkki 1. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät Tavoite mittari Menetelmä mittarin arvioimiseksi Kävijät ymmärtävät luonnon erityispiirteet Saimaalla Opastettuihin kieroksiin osallistuneiden matkailijoiden lukumäärä luontokeskus Oskarissa MH:n vuotuinen seuranta ja raportointi Nykyarvo (2007) Hyväksyttävä n muutoksen rajat 1283/52 (Oskari) Nykyarvo /tavoitteena 10 % kasvu luvuissa Metsähallituksen toimenpiteet Luontokeskuksen ja sen näyttelyiden kehittäminen, ja markkinointi (tapahtumien järjestäminen.)

36 Esimerkki 2. Periaate Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen Tavoite mittari Menetelmä mittarin arvioimiseksi Nykyarvo (2007) Hyväksyttävä n muutoksen rajat Metsähallituksen toimenpiteet Asiakkaiden alueelle jättämien eurojen ja työllisyysvaikutuksen nostaminen Matkailijoiden viipymä Savonlinnan lomaseudulla, käyntimäärät, rahankäyttö palveluihin, (, htv) Kävijätutkimuk set alueenkansalli spuistoissa, Pihlajavedellä, Siikalahdella ja Punkaharjulla Esim. Linnansaaren kansallispuiston osalta Päiväkävijät 5,3 vrk /yöpyjien osalta 4 vrk Nykyarvo /tavoitteena 10 % kasvu luvuissa Asiakaspalveluun panostaminen luontokeskuksissa ja infopisteittä (paikallisista matkailupalveluista tietoa), Yhteistyö yrittäjien kanssa tuotekehityksessä ja tuotteiden markkinoinnissa

37 Suunnitteluprosessi Neljä työpajaa yritysten ja alueen matkailutoimijoiden kanssa teemoina mm: luontomatkailu valtion suojelualueilla, laatujärjestelmät ja DQN hankkeet, Kestävän luontomatkailun mittarit, Kehittämishankkeet ja luontomatkailutuotteet / tuotekehitys. LM suunnitelma koostettiiin näiden työpajojen, yrityksille suunnatun kyselyn, alueen kävijätutkimusten ja alueen luonto- ja kultuuritiedon perusteella. Yrittäjien kehittämisehdotuksia enemmän rakenteita: leiripaikkoja, poijuja, polkuja, esteettömän luontomatkailun kohteita Viestintä : lisää palavereita ja neuvotteluita yrittäjien kanssa, enemmän viestintää yleensä, nopeampaa päätöksentekoa Asenteet luonnonsuojelua kohtaan: osa yrittäjistä haluaisi laajentaa suojelualueita ja / tai kiristää niiden rajoituksia osan mielestä luonnonsuojelu rajoittaa jo nykyisellään toimintaa liiaaksi.

38 yrittäjille Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun Helpompi suunnitella omaa toimintaa Hyötyjä Vuorovaikutteinen suunnittelu Suunnitelman hyväksyttävyys Metsähallitukselle Yhdessä asetetut tavoitteet on helpompi toteuttaa MH:n käytännön ja menettelyjen parempi tuntemus Helpottaa yhteistyötä Realistiset odotukset Kestävän luontomatkailun periaatteet ja mittarit Kestävyys toteutuu > vihreät markkinat Kestävyys Lisää yhteistyö sopimuksia, yrittäjät sitoutuvat kestävään luontomatkailuun Luontoarvojen turvaaminen - perusta tulevalle yhteistyölle ja kasvulle! LM suunnitelma hyödynnetään kehittämisessä, hankkeistamisessa ja kun haetaan ELYstä rahoitusta investoinneille

39 Haasteita Suunnitteluprosessi Oikea ajoitus aikaa varattava osallistumiselle Aikaa uuden omaksumiselle Riittävän tiivis aikataulu milenkiinnon ylläpitämiseksi liikaa rasittamatta, ei kotiläksyjä Muut meneillään olevat alueelliset matkailun kehittämishankkeet ja prosessit ota huomioon ja yhdistä tilaisuuksia / tapahtumia niiden vetäjien kanssa jos mahdollista

40 Haasteita Mittarit Luontomatkailun suoria vaikutuksia uhanalaisiin eläimiin ja luontoarvoihin on vaikea arvioida (vrt Saimaan norppa ) Taloudellisia vaikutuksia paikallistalouteen ei ole helppo arvioida => MH paikallistaloudellisten vaikutusten analyysiä on kehitetty PAAVO hankkeessa yhdessä metlan yritystutkijoiden kanssa (mm. Punkaharjun kävijätutkimuksen rahankäyttökysymykset) Mittarit ovat hyvin spesifejä, ne eivät kata asian kaikkia puolia

41 Kiitos mielenkiinnosta!

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma

Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma Mari Laukkanen Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 64 Mari Laukkanen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna

Lisätiedot

Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma

Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma Mari Laukkanen Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 87 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Koskenlaskijoita Ruunaan retkeilyalueella. Heikki

Lisätiedot

Kestävä luontomatkailu suojelualueilla

Kestävä luontomatkailu suojelualueilla Kestävä luontomatkailu suojelualueilla Erikoissuunnittelija Liisa Kajala Metsähallitus, luontopalvelut 1 Jäsentely Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävät Miten luontopalvelut edistää suojelualueiden

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Metsähallituksen luonnonsuojelu

Metsähallituksen luonnonsuojelu Metsähallituksen luonnonsuojelu Vuosikertomus 2003 1 Metsähallituksen hallinnassa olevat kansallis- ja luonnonpuistot, erämaa-alueet ja retkeilyalueet sekä valtion yleiset vesialueet Sisällys Luonnonsuojelujohtajan

Lisätiedot

Pallas Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma

Pallas Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma Maarit Kyöstilä, Joel Erkkonen, Pekka Sulkava ja Seppo Lohiniva Pallas Yllästunturin kansallispuiston luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 85 Maarit Kyöstilä Metsähallitus,

Lisätiedot

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Eeva Pulkkinen Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 90 Eeva Pulkkinen Metsähallitus, Luontokeskus Petola Lentiirantie

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Metsähallituksen luonnonsuojelu Vuosikertomus 1999

Metsähallituksen luonnonsuojelu Vuosikertomus 1999 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja B No 55 Metsähallituksen luonnonsuojelu Vuosikertomus 1999 Toim. Marja Hokkanen ja Anu Vauramo Vantaa 2000 ISSN 1235-8983 ISBN 952-446-183-8 (nidottu) ISBN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MATKAILUN

ETELÄ-SAVON MATKAILUN ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 8 4 : 2 0 0 7 ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Matkailualan aamu Benchmarkauksen kokemuksia Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 -hankkeen toimenpiteitä rahoitetaan Varsinais-Suomen liiton

Lisätiedot

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2007

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 90 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Vedenalaisen meriluonnon monivuotinen

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013

Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 Terttu Konttinen Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 129 Översättning: Pimma Åhman Translation: Semantix Finland Oy Kansikuva:

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Syötteen kävijätutkimus 2010

Syötteen kävijätutkimus 2010 Karoliina Sarajärvi Syötteen kävijätutkimus 2010 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 151 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva: Syötteen laduilla suksi luistaa! Kuva: Metsähallitus /

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020 ESKO 2020 Strategia kaudelle 2014 2020 Sisällys: 1 ESKO kalatalousryhmä... 2 1.1 Kokemukset kalatalousryhmätoiminnasta ja taustaa... 2 1.2 Toiminta-alue... 2 2 SWOT ESKO-alueen elinkeinokalataloudesta

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Riikka Mansikkaviita Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 163 Riikka Mansikkaviita riikka.mansikkaviita@jyu.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot