Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta, Talousarvion toteumavertailu Yksityistieavustukset Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien liittäminen 170 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen 94 Vesihuoltolaitos liikelaitostaminen Vesihuoltolaitoksen investointiohjelma Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnan jäteveden laskun 182 oikaisupyyntö Toiminta-alueen laajentamishakemus Niska-Pietilän kylän 188 alueelle Puntala-Kuokkalampi vesihuolto-osuuskunnalta Lehmuskadun lehmukset ja Lopotinkadun koivut Simpele Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt Teknisen lautakunnan ympäristökierros Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat 205

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-18:09 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-18:09 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-18:09 jäsen Repo Heimo 16:00-18:09 jäsen Siitonen Saara 16:00-18:09 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-18:09 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-18:09 tekninen johtaja Kautto Pasi 16:00-18:09 rakennustark, pöytäkirjanpitäjä Anttila Harri 16:00-18:09 kunnanjohtaja Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Pasi Kautto Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Heimo Repo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Saara Siitonen Pöytäkirjantarkastaja, 99 Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kukkonen ja Heimo Repo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Talousarvion toteumavertailu / /2014 Tekltk Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen talousarvioiden nel jän nes vuo si to teu mat tulee käsitellä lautakunnissa. Lisäksi tulee antaa ra port ti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli 148,3 %. Toimintatuottojen toteuma oli 46,8 % ja me no jen 44,4 %. Investointien osalta nettokäyttöprosentti oli 15,1. Vesihuollon osalta käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate oli 28,1 %. Toimintatuottojen toteuma oli 35,1 % ja me no jen 39,9 %. Oheisena - Käyttötalouden toteutumavertailu, Käyttötalouden toteutumavertailu, vesihuoltolaitos Investointien toteuma, Toiminnalliset tavoitteet, toteuma Toteumavertailu laajassa muodossa (kustannuspaikoittain) löytyy teknisen lau ta kun nan intranetistä: dokumentit/valmistelu sekä on nähtävillä ko koukses sa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan vuo den 2015 kaksi nel jäs osas ta (1-6/2015) talousarvion ja investointiosan to teu tu man, sekä hy väk syy toiminnallisten tavoitteiden toteuman (1-6/2015) ja esittää nämä edel leen kunnanhallitukselle ja kun nan val tuustol le. Jakelu kunnanhallitus Juho Jylhä Maija Paajanen Pasi Kautto

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Kuluvan vuoden 2015 talousarviossa kohdassa "Liikenneväylät" on varattu ,00 euron määräraha yksityisteiden kunnossapito ja pe rus kor jausavus tuk siin. Tekninen keskus on pyytänyt yksityistiekunnilta selvityksen kunnossapitoja peruskorjaustöiden kustannuksista vuodelta 2014 sekä kuluvan vuoden 2015 peruskorjaussuunnitelmat. Tiedot on pyydetty toimittamaan men nes sä. Avustuskyselyjä lähetettiin niille avustusehdot täyttäville tie kunnil le, jotka ovat hakeneet avustusta vuonna 2014 sekä uusille (3kpl) tiekun nil le, yhteensä 51 kappaletta. Li säk si asiasta julkaistiin tiedote ja ha kulo mak keet kunnan kotisivuilla. Oheisena: - Laskenta: Kunnossapitoavustukset ja kunnossapitoluokan tarkistukset, 1 sivu - Laskenta: Peruskorjausavustukset, 1 sivu Kunnossapitoavustushakemuksia palautui määräaikaan mennessä kuntaan kaikkiaan 48 kpl, pe rus kor jaus ha ke muk sia 8 kpl ja kun nos sa pi to luokan tarkistushakemuksia 2 kpl. Peruskorjausavustuksiin on varattu las kennas sa 8.000,00 euroa ja kun nos sa pi to avus tuk siin ,00 euroa. Kunnossapitoavustusten maksatus perustuu vuoden 2014 tietoihin. Kunnos sa pi to avus tuk set maksetaan lautakunnan pykälän saatua lainvoiman kui ten kin syyskuun loppuun mennessä yhdessä erässä. Pe rus kor jausavus tuk set maksetaan toteumaa vastaan tilikauden loppuun mennessä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kunnossapito- ja peruskorjausavustusten myön tä mi ses tä esitetyn laskennan mukaisesti sekä kun nos sa pi to luo ki tukset esitetyn mukaisesti. Peruskorjausavustuksiin varataan 8.000,00 euroa ja kunnossapitoavustuksiin ,00 euroa. Jakelu Tiekunnat Tuula Luhaniemi

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien liittäminen Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Tekninen lautakunta on pyytänyt kunnanhallituksen lausuntoa suun ni telmas ta Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien toiminnan siir tä mi sestä Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen mennessä. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa seuraa vas ti: (kopioitu soveltuvin osin) Kh Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Raut järven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kun nan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista hen ki lö kun taa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kun nan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liit tyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuol to olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan ve si huol to lai tok sen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jä te ve den puh dista moon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toimin ta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkea mi sek si käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen to teutu mi nen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmi ses ta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua tekni sen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä pal velun tuot ta jal ta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toi mi alu een haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isän nöin nin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toi mi alu een haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät se kä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyt-

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta töön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laittei neen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkail le ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuus kun nan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaik ki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Raut järven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yh teis mi tal li set vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toi mit tai siin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiak kai ta sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mah dol lis ta, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat ve si huol to-osuuskun nat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettä vä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomi oon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat ve si huol toavus tuk set sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen sel vi tystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toi min ta vaih to eh dois ta. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valit tu jen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tar vit ta vaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 ta lous arvio eh do tuk sen yhteydessä. Tekltk Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun ve si huolto-osuus kun ta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Tekltk Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuus kun nil ta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuus kun nat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ym pä ris tö vi ranomai nen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaih to eh-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta dot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja nu me roa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksas ta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomi oon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pimuk siin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, et tä selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti to teu tus kel poinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 val mis te lun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn. Tekltk Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to eh to jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jää neis tä vaih to eh dois ta ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun ve si huol to-osuus kun nan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to ehtoa 4. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää et tä sel vitys työ tä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa ti mal la luonnokset lii ke toi min ta kaup pa kir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siir ret täi siin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis koh tai nen esitys taksarakenteen ja tak so jen muutoksista. Jatkoselvitys ti la taan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402. Tekltk Vesiosuuskuntien yhdistäminen Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen on suunni tel tu toteutettavan liiketoimintakauppana. Liiketoimintakauppa pe rus tuu kaup pakir jaan, jossa tar ken ne taan kaupan ehdot ja luovutettava omai suus. Kauppahinta voi muodostua rahasta, kau pan kohteena olevista veloista tai muusta omai suu desta. Tässä tapauksessa kauppahinta on muo dos tet tu kaupan kohteena olevista velois ta ja muusta omaisuudesta. Omai suu den luo vu tuk sen jälkeen osuuskunta pure taan.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Ennen yh dis ty mis tä tarvitaan vesiosuuskuntien, Rautjärven kunnan ja Raut jär ven kun nan ve si huol to lai tok sen päätöksiä sekä niiden tekemiä alustavia toimenpiteitä. Alus ta viin toi men pi tei siin kuuluvat muun muassa sekä vesiosuuskuntien et tä Rautjär ven kunnan ja kun nan vesihuoltolaitoksen kirjanpidolliset muutokset ja Raut järven kunnan vesihuoltolaitoksen toi min ta muo don muuttaminen taseyksiköstä lii kelai tok sek si. Alustavien toi men pi tei den jäl keen vesiosuuskunnat luovuttavat omaisuuden Rautjär ven kun nan vesihuoltolaitokselle. Alus ta viin toimenpiteisiin kuuluu myös uusista tak sois ta tiedottaminen. Rautjärven kunnan ve si huol to lai tok sen on pää tet tä vä ve sihuol to lai tok sen taksoista ja tiedotettava niistä hyvissä ajoin. Raut jär ven ve si huol tolai tok sen on tiedotettava asiakkaille taksojen muu tok ses ta vähintään 3 kk ennen tak so jen voimaantuloa. Vesiosuuskunnat yh dis tet täi siin Rautjärven ve si huol to laitok seen vuonna 2016 ja uudet tak sat tu li si vat voimaan alkaen pidettiin palaveri Rautjärven kunnan ja Ramboll Oy:n kanssa. Saa tu selvi tys ma te ri aa li käytiin palaverissa läpi ja sovittiin sii hen teh tä väk si muu ta mia täsmen nyk siä: - Herkkyystarkastelu investoinneista vs. taksa, - tarkennuksia liittymismaksuihin ja taksan vyöhykemaksuihin, - liittymismaksut arvolisäverollisiksi, - taajama-alueiden perusmaksun mahdollinen perusmaksun tasokorotus lin jaan mui den kanssa, - taksaan otetaan mukaan hulevesimaksu, - kunta ei ota vastuulleen kiinteistökohtaisia pumppaamoja. Asian valmistelun eteneminen: - Ennen lautakunnan kokousta kutsutaan osuuskunnat koolle ti lan ne katsaus ta varten (pidetään klo 14 esityslistan jul kai se mi sen jäl keen), - käsittely lautakunnassa koskee selvitystyön hyväksymistä, - kysytään hyväksyntä suunnitelmalle sekä sopimusmalleille osuus kun nil ta, vaatii 2 kpl osuus kun nan kokousta: 1. suunnitelman hyväksyminen, 2. liiketoimintakaupan sopimuksen hyväksyminen ja lii ty mis so pimus ten siirtäminen, lautakunnassa käsitellään osuuskunnitien päätksen suunnitelmien hyväk sy mi ses tä, - työ jatkuu sopimusmallien valmistetulla, käsittely lautakunnan ko kouk ses sa , - kunnanvaltuustoon viedään syksyllä 2015 kolme päätösehdotusta: lii ke lai tos tamis pää tös, laitoksen taksa ja vesiosuuskuntien yhdistäminen Raut jär ven kunnan ve si huol to lai tok seen. Selvitystyö tarkennuksineen esitellään kokouksessa. Selvitystyön sisältö: - Rautjärven vesihuoltolaitoksen talousennuste ja taksarakenne, - kauppakirjaluonnokset, - tarvittavat päätökset ja ilmoitukset. Oheisena: - Selvitystyö, - maksujen muutokset, - VE 4 skenaario 0, - VE 4 skenaario 1, - VE 4 skenaario 2. Jatkossa asiaa käsitellään kolmena eri asianhaarana. 1. Lautakunta aloittaa liikelaitostamisen valmistelun 2. Lautakunta aloittaa taksa päivittämisen valmistelun

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vesiosuuskuntien mahdollinen yhdistäminen Rautjärven kunnan ve si huol to laitok seen, valmistelu (tämä pykälä) Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun, tekee tarvittavat korjaukset esi tykseen ja hyväksyy sen suunnitelmaksi vesiosuuskuntien yh dis tä mi sek si Rautjärven kun nan vesihuoltolaitokseen. Lautakunta osoittaa suunnitelman edelleen osuuskuntien kokouksille hy väk syt täväk si mennessä ja pyytää kunnanhallitukselta lausunnon suun ni tel masta mennessä. Teknisen lautakunnan esittämässä liiketoimintakaupassa Rautjärven kunta lu nas tai si vesihuolto-osuuskunnilta niiden verkoston laitteineen, voimassa ole vat liittymissopimukset sekä liiketoiminnan ottamalla vastuulleen ta kaaman sa pitkäaikaiset lainat. Kunnalle siirtyisivät myös erissä liit ty mis maksua maksavilta asiakkailta saatavat suoritukset. Liiketoimintakaupan to teutu mi sen jälkeen kunta vastasi vahvistettuilla toiminta-alueilla ve si huol to laitok sen velvoitteista. Liiketoimintakaupassa Laikon vesihuolto-osuuskunnalta siirtyisi eu roa ja Rautjärven vesihuolto-osuuskunnalta euroa Rautjärven kun nan vastattavaksi. Nämä vastuut ylittävät selvästi verkostojen teknisen ar von, koska verkostojen rakentamiseen on saatu avustuksia niin valtiolta kuin kunnaltakin. Lisäksi kunnan taseeseen siirtyisi nykyisten liittyjien pa lau tus kel poi nen liitty mis mak su pää oma euroa. Laikon vesihuolto-osuuskunnan osal ta siirtyvän omaisuuden arvolla voidaan kattaa myös pa lau tus kel poisten liittymismaksujen velka. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan osalta palautuskelpoisten liit ty mismak su jen kattamiseksi tulisi tehdä n euron omaisuuden tai lii kear von korotus, joka merktsisi lisääntynyttä riskiä uuden veshuol to lii ke laitok sen taseeseen. Taseriskiä ei syntyisi, jos verkoston todellinen arvo olisi ny kyi sen euron kirjanpitoarvon sijasta euroa ja ve si huol tolii ke lai tok sen tulos kestäisi lisääntyvät poistot. Liiketoimintakaupan jälkeen vesihuolto-osuuskuntien asiakkuus siirtyisi Raut jär ven kunnan vesihuoltolaitokselle yhtenäisillä toimitusehdoilla. Liit tymis vai hees sa voimassa olevat liittymissopimukset jäisivät voimaan, mutta osuus kun tien tulisi muuttaa käyttöehdot vastaamaan kunnan ve si huol to laitok sen toimitusehtoja. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueilla uusien liitty jien osalta noudatettaisiin kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisehtoja. Kiinteistökohtaiset pumppaamot osuuskuntien tulee siirtää kiinteistöjen omis ta jien omistukseen keskenään sopimillaan ehdoilla. Muut osuus kuntien varat ja velat jäisivät osuuskunnille ja osuuskuntien jäsenten vas tat tavak si tai jaettavaksi sekä osuuskunnan purkamiskulujen kattamiseksi. Viime vaiheessa on selvitelty vesihuoltolaitosten yhdistymisen taloudellisia

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta vai ku tuk sia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on lausunnossaan 112 toden nut, että kunnallisista vesihuoltolaitoksista on muodostettava joko lii kelai tok sia tai taseyksikköjä. Taloudellisessa selvitystyössä on otettu läh tökoh dak si liikelaitoksen muodostaminen, koska tällöin selkeä tasejatkuvuus ja taloudellisen aseman kuvaaminen voidaan todentaa. Liikelaitos on myös sel kä ja läpinäkyvä organisointimuoto, jos jatkossa toteutetaan or ga ni saatio muu tok sia. Lain mukaan vesihuoltolaitoksen käyttövesitaksojen tulee olla yhtenevät ko ko toimialueella, mutta perusmaksut ja liittymismaksut voivat vaihdella alueit tain rakentamis- tai toimintakulujen perusteella. Tässä järjestelyssä läh tö koh dak si on otettu se, että kunkin vesihuoltolaitoksen liittyjät vas tai sivat oman verkostonsa kustannuksista. Muutokseen sopeutuminen edellyttää kunnan vesihuoltotaksan muut ta mista uuden toimintaympäristön mukaiseksi, jolloin huomioon on otettava mm.: Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen haasteena ovat tulevat verkos ton saneerauskulut sekä melko suuret poistomäärät, jotka edellyt tä vät perusmaksujen nostoa. Kunnan vesihuoltolaitoksen tuotot eivät kata pääomakustannuksia täy si mää räi ses ti. Laikon vesihuolto-osuuskunnan perusmaksut tulee määrittää tasolle, jol la verkoston rakentamiseen otetut lainat voidaan lyhentää. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan haasteena on ollut verkoston käyt tö ku lu jen korkeus suhteessa liittyjämäärään. Kunkin alueen uusien liittyjien liittymismaksutaso ei saa liikaa poi keta jo liittyneiden maksutasosta. Uudet liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia eivätkä pa lau tus kel poisia, kuten vesihuolto-osuuskuntien liittymismaksut. Liikelaitoksen kulurakenteen takia on tarpeen nostaa vesimaksuja 20 % ja jä te ve si mak su ja 6 % nykyisistä kunnan vesihuoltolaitoken maksuista. Liittyvien vesihuoltolaitosten alueelle on tarpeen muodostaa oma pe rusmak su vyö hyk keen sä ja kunnan vesihuoltolaitoksen alueella pienimpien liitty mien perusmaksuja on korotettava tasapuolisuuden varmistamiseksi. Liitymismaksujen osalta on esitetty muodosttavaksi neljä maksuvyöhykettä ja ker roin ta. 1. Taajama-alueet 1,00 2. Vesihuoltolaitoken laajentunut toimintalaue 2,20 3. Vesihuoltolaitoksen ulkopuolinen alue ja Rautjärven vhok toiminta-alue 2,75 4. Laikon vhok toiminta-alue 4.00 Taksamuutokset perustuvat skenaarioon, jossa uusia liittyjiä ei mer kit täväs ti muutoin ole tulossa kuin, että Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan toimin ta-alu eel la sijaitsevat kiinteistöt saadaan liitettyä vesihuoltolaitoksen asiak kaik si lähivuosien aikana. Vesihuolto-osuuskuntien hyväksyttyä suunnitelman ja kunnanhallituksen puol let tua jatkovalmistelua tulee sopia vesihuoltolaitosten rahoittajien kans sa vastuiden siirrosta sekä varainsiirtoverovapaus hakemalla en nak-

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ko rat kai su verottajalta. Kunnassa tulee valmistella uuden liikelaitoksen tase ja johtosäännötsekä laa tia sopimusasiakirjat. Sopimusluonnokset ovat laajan raportin liitteessä. Tavoitteena on saada muutos voimaan Kunnanvaltuuston on viimeis tään marraskuussa käsiteltävä liiketoimintakauppa ja liikelaitoksen pe rus ta mi nen. Vesihuoltolaitoksen taksa on ehdollisena käsiteltävä jo syys kuun kokouksessa, jotta uusi taksa tulisi voimaan heti toiminnan alkaes sa. Kj:n ehdotus: Lausuntonaan tekniselle lautakunnalle kunnanhallitus totetaa laaditun suun ni tel man olevan kunnan osalta pääosin toteuttamiskelpoinen eikä se ra si ta mer kit tä väs ti kunnan vesihuoltolaitoksen taloutta muutoin kuin Rautjär ven vesihuolto-osuuskunnalta siirtyvän omaisuuden arvonkorotuksen osal ta. Vesihuoltolaitoksen riskien hallitsemiseksi Rautjärven vesihuolto-osuuskun nal ta siirtyvien liitymien osalta tulee palautuskelpoisen liit ty mis mak sujen arvoa alentaa osuuskunnalle kertyneiden alijäämien verran, jolloin kunnal le siirtyvän verkoston arvo vastaisi palautuskelpoisten liittymismaksujen mää rää. Tällä toimenpiteellä voidaan pitää perusmaksujen tasoa alem pana. Vesihuoltolaitosten järjestelysuunnitelmasta, sopimusluonnoksista sekä liike lai tok sen perustamisasiakirjoista tulee pyytää kuntakonsernin ti lin tar kasta jan lausunto. Kunnanhallitus hyväksyy ta voit teen, että uusi liikelaitos kykenee mak sutuo toil laan rahoittamaan myös pitkäaikaiset investoinnit, vaikka se tässä vai hees sa edellyttääkin tak san korottamista. Uusien liittyjien liittymismaksujen tasapuolisuus suhteessa vanhoihin liit tyjiin sekä rakennettujen runkoverkostojen kattamattomaan pääomaan, va kitui sil le asukkaille on myönnetyn enintään euron kunnan liit ty misavus tuk sen poistuminen ja liittymismaksuihin lisättävä 24 % arvonlisävero, edel lyt tää kuitenkin vyöhykkeiden 3. ja 4. liittymismaksujen koh tuul lis ta mista: 3. Vesihuoltolaitoksen ulkopuolinen alue ja Rautjärven vhok toiminta-alue 2,30 4. Laikon vhok toiminta-alue 3,25 Teknisen lautakunnan tulee asiaan liittää selvitys kunnan ve si huol to lai toksen verkoston ja laitteistojen kunnosta ja investointitarpeesta. Ehdotus kohtelee tasapuolisesti eri vesihuoltolaitosten nykyisiä asiakkaita ja osuuskuntien jäseniä eikä siirrä taloudellista rasitusta uusille liittyjille. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen valmistelu tulee tehdä yh teistyös sä kunnanjohtajan, talouspäällikön ja pääkirjanpitäjän kanssa.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Vesihuolto-osuuskuntien (Laikko, Rautjärvi) kokoukset ovat hyväksyneet esi te tyn suunnitelman vesiosuuskuntien yhdistämiseksi Rautjärven kunnan ve si huol to lai tok seen. Kunnanhallitus on antanut lausunnon asiasta Lausuntonaan tek ni sel le lautakunnalle kunnanhallitus toteaa laaditun suunnitelman olevan kunnan osalta pääosin toteuttamiskelpoinen eikä se rasita mer kit täväs ti kunnan vesihuoltolaitoksen taloutta muutoin kuin Rautjärven ve sihuol to-osuus kun nal ta siirtyvän omaisuuden arvonkorotuksen osalta. Liiketoimintakaupassa Rautjärven kunta lunastaisi ve si huol to-osuus kun nilta niiden verkoston laitteineen, voimassa olevat liittymissopimukset sekä lii ke toi min nan ottamalla vastuulleen takaamansa pitkäaikaiset lainat. Kunnal le siirtyisivät myös erissä liittymismaksua maksavilta asiakkailta saa tavat suoritukset. Liiketoimintakaupan toteutumisen jälkeen kunta vastasi vah vis te tuil la toiminta-alueilla vesihuoltolaitoksen velvoitteista. Liiketoimintakaupan jälkeen vesihuolto-osuuskuntien asiakkuus siirtyisi Raut jär ven kunnan vesihuoltolaitokselle yhtenäisillä toimitusehdoilla. Liit tymis vai hees sa voimassa olevat liittymissopimukset jäisivät voimaan, mutta osuus kun tien tulisi muuttaa käyttöehdot vastaamaan kunnan ve si huol to laitok sen toimitusehtoja. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueilla uusien liittyji en osalta noudatettaisiin kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisehtoja. Kiinteistökohtaiset pumppaamot osuuskuntien tulee siirtää kiinteistöjen omis ta jien omistukseen keskenään sopimillaan ehdoilla. Muut osuus kuntien varat ja velat jäisivät osuuskunnille ja osuuskuntien jäsenten vas tat tavak si tai jaettavaksi sekä osuuskunnan purkamiskulujen kattamiseksi. Oheisena: - Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan pöytäkirjat. Koska alustavaa tasetta muodostettaessa ja yksityiskohtia tar ken net taessa on havaittu tarve tarkentaa yhdistymissuunnitelmaa joiltain osin, on tarve käydä jatkoneuvottelut seuraavista asioista: - Liittymien arvo - liittymäsopimusten arvo - sopimusluonnokset - siirtyvien tasearvo Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Lautakunta päättää, että - Liiketoiminnan yhdistämisen valmistelua jatketaan työs tä mäl lä lii ke lai toksen tasetta, kauppakirjoja ja sopimusasiakirjoja. - Vesihuoltolaitosten järjestelysuunnitelmasta, sopimusluonnoksista sekä lii ke lai tok sen perustamisasiakirjoista pyydetään kuntakonsernin ti lin tar kasta jan lausunto. - Sovitaan vesihuoltolaitosten rahoittajien kanssa vastuiden siirrosta sekä va rain siir to ve ro va pau des ta hakemalla ennakkoratkaisu verottajalta. - Tehdään selvitys kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitteistojen kunnosta ja in ves toin ti tar pees ta Neuvottelujen jälkeen osuuskunnat voivat pitää toiset ylimääräiset osuuskun tien kokoukset, joihin viedään hyväksyttäviksi tai toimeenpantavaksi: - Liittymäehtojen muuttaminen - kiinteistökohtaisten pumppaamojen siirto liittyjille - Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan osalta osuuspääoman ja liitymän arvon alentaminen - verottajan lausunto luovutuksen verokäsittelystä.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos liikelaitostaminen / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Vesihuolto-osuuskuntien yhdistäminen Rautjärven kunnan ve si huol to laitok seen on suunniteltu toteutettavan liiketoimintakauppana. Teknisen lautakunnan kokouksen pykälässä 80 on todettu, että asiaa käsitellään jatkossa kolmena eri asianhaarana: 1. Lautakunta aloittaa liikelaitostamisen valmistelun 2. Lautakunta aloittaa taksa päivittämisen valmistelun 3. Vesiosuuskuntien mahdollinen yhdistäminen Rautjärven kunnan ve sihuol to lai tok seen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on lausunnossaan todennut, että kunnal li sis ta vesihuoltolaitoksista on muodostettava joko liikelaitoksia tai kirjan pi dol li sia ta se yk sik kö jä. Lähtökohdaksi vesihuolto-osuuskuntien kunnan laitokseen yhdistämisen ta lou del li ses sa tarkastelutyössä otetussa liikelaitoksen muodostamisessa sel keä tasejatkuvuus ja taloudellisen aseman kuvaaminen voidaan to dentaa. Liikelaitos on myös selkeä ja läpinäkyvä organisointimuoto. Kunnassa tulee liikelaitostamista varten valmistella uuden liikelaitoksen tase, johtosääntö ja liiketoimintasuunnitelma. Tavoitteena on saada muutos voimaan Kunnanvaltuuston olisi vii meis tään marraskuussa käsiteltävä liiketoimintakauppa ja liikelaitoksen pe rus ta mi nen. Vesihuoltolaitoksen taksa käsitellään ehdollisena syyskuun val tuus ton kokouksessa, jotta uusi taksa tulisi voimaan heti uuden lii ke laitoksen toiminnan alkaessa. Oheisena: - Muistio Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen muodostamisesta lii ke laitok sek si liitteineen. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu muistioon ja antaa lausuntonsa siihen mahdol li sis ta tarvittavista muutoksista sekä esittää asian edelleen ti lin tar kas tajal le lausuntoa varten ja sen jälkeen käsittelyyn kunnanhallitukselle ja kunnan val tuus tol le. Teknisen johtajan tulee täydentää esitystä liiketoimintasunnitelmalla.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot