Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta, Talousarvion toteumavertailu Yksityistieavustukset Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien liittäminen 170 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen 94 Vesihuoltolaitos liikelaitostaminen Vesihuoltolaitoksen investointiohjelma Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnan jäteveden laskun 182 oikaisupyyntö Toiminta-alueen laajentamishakemus Niska-Pietilän kylän 188 alueelle Puntala-Kuokkalampi vesihuolto-osuuskunnalta Lehmuskadun lehmukset ja Lopotinkadun koivut Simpele Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt Teknisen lautakunnan ympäristökierros Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat 205

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-18:09 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-18:09 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-18:09 jäsen Repo Heimo 16:00-18:09 jäsen Siitonen Saara 16:00-18:09 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-18:09 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-18:09 tekninen johtaja Kautto Pasi 16:00-18:09 rakennustark, pöytäkirjanpitäjä Anttila Harri 16:00-18:09 kunnanjohtaja Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Pasi Kautto Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Heimo Repo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Saara Siitonen Pöytäkirjantarkastaja, 99 Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kukkonen ja Heimo Repo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Talousarvion toteumavertailu / /2014 Tekltk Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen talousarvioiden nel jän nes vuo si to teu mat tulee käsitellä lautakunnissa. Lisäksi tulee antaa ra port ti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli 148,3 %. Toimintatuottojen toteuma oli 46,8 % ja me no jen 44,4 %. Investointien osalta nettokäyttöprosentti oli 15,1. Vesihuollon osalta käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate oli 28,1 %. Toimintatuottojen toteuma oli 35,1 % ja me no jen 39,9 %. Oheisena - Käyttötalouden toteutumavertailu, Käyttötalouden toteutumavertailu, vesihuoltolaitos Investointien toteuma, Toiminnalliset tavoitteet, toteuma Toteumavertailu laajassa muodossa (kustannuspaikoittain) löytyy teknisen lau ta kun nan intranetistä: dokumentit/valmistelu sekä on nähtävillä ko koukses sa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan vuo den 2015 kaksi nel jäs osas ta (1-6/2015) talousarvion ja investointiosan to teu tu man, sekä hy väk syy toiminnallisten tavoitteiden toteuman (1-6/2015) ja esittää nämä edel leen kunnanhallitukselle ja kun nan val tuustol le. Jakelu kunnanhallitus Juho Jylhä Maija Paajanen Pasi Kautto

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Kuluvan vuoden 2015 talousarviossa kohdassa "Liikenneväylät" on varattu ,00 euron määräraha yksityisteiden kunnossapito ja pe rus kor jausavus tuk siin. Tekninen keskus on pyytänyt yksityistiekunnilta selvityksen kunnossapitoja peruskorjaustöiden kustannuksista vuodelta 2014 sekä kuluvan vuoden 2015 peruskorjaussuunnitelmat. Tiedot on pyydetty toimittamaan men nes sä. Avustuskyselyjä lähetettiin niille avustusehdot täyttäville tie kunnil le, jotka ovat hakeneet avustusta vuonna 2014 sekä uusille (3kpl) tiekun nil le, yhteensä 51 kappaletta. Li säk si asiasta julkaistiin tiedote ja ha kulo mak keet kunnan kotisivuilla. Oheisena: - Laskenta: Kunnossapitoavustukset ja kunnossapitoluokan tarkistukset, 1 sivu - Laskenta: Peruskorjausavustukset, 1 sivu Kunnossapitoavustushakemuksia palautui määräaikaan mennessä kuntaan kaikkiaan 48 kpl, pe rus kor jaus ha ke muk sia 8 kpl ja kun nos sa pi to luokan tarkistushakemuksia 2 kpl. Peruskorjausavustuksiin on varattu las kennas sa 8.000,00 euroa ja kun nos sa pi to avus tuk siin ,00 euroa. Kunnossapitoavustusten maksatus perustuu vuoden 2014 tietoihin. Kunnos sa pi to avus tuk set maksetaan lautakunnan pykälän saatua lainvoiman kui ten kin syyskuun loppuun mennessä yhdessä erässä. Pe rus kor jausavus tuk set maksetaan toteumaa vastaan tilikauden loppuun mennessä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kunnossapito- ja peruskorjausavustusten myön tä mi ses tä esitetyn laskennan mukaisesti sekä kun nos sa pi to luo ki tukset esitetyn mukaisesti. Peruskorjausavustuksiin varataan 8.000,00 euroa ja kunnossapitoavustuksiin ,00 euroa. Jakelu Tiekunnat Tuula Luhaniemi

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien liittäminen Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Tekninen lautakunta on pyytänyt kunnanhallituksen lausuntoa suun ni telmas ta Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskuntien toiminnan siir tä mi sestä Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen mennessä. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa seuraa vas ti: (kopioitu soveltuvin osin) Kh Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Raut järven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kun nan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista hen ki lö kun taa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kun nan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liit tyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuol to olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan ve si huol to lai tok sen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jä te ve den puh dista moon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toimin ta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkea mi sek si käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen to teutu mi nen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmi ses ta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua tekni sen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä pal velun tuot ta jal ta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toi mi alu een haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isän nöin nin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toi mi alu een haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät se kä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyt-

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta töön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laittei neen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkail le ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuus kun nan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaik ki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Raut järven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yh teis mi tal li set vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toi mit tai siin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiak kai ta sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mah dol lis ta, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat ve si huol to-osuuskun nat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettä vä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomi oon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat ve si huol toavus tuk set sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen sel vi tystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toi min ta vaih to eh dois ta. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valit tu jen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tar vit ta vaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 ta lous arvio eh do tuk sen yhteydessä. Tekltk Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun ve si huolto-osuus kun ta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Tekltk Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuus kun nil ta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuus kun nat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ym pä ris tö vi ranomai nen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaih to eh-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta dot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja nu me roa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksas ta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomi oon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pimuk siin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, et tä selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti to teu tus kel poinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 val mis te lun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn. Tekltk Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to eh to jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jää neis tä vaih to eh dois ta ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun ve si huol to-osuus kun nan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to ehtoa 4. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää et tä sel vitys työ tä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa ti mal la luonnokset lii ke toi min ta kaup pa kir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siir ret täi siin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis koh tai nen esitys taksarakenteen ja tak so jen muutoksista. Jatkoselvitys ti la taan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402. Tekltk Vesiosuuskuntien yhdistäminen Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen on suunni tel tu toteutettavan liiketoimintakauppana. Liiketoimintakauppa pe rus tuu kaup pakir jaan, jossa tar ken ne taan kaupan ehdot ja luovutettava omai suus. Kauppahinta voi muodostua rahasta, kau pan kohteena olevista veloista tai muusta omai suu desta. Tässä tapauksessa kauppahinta on muo dos tet tu kaupan kohteena olevista velois ta ja muusta omaisuudesta. Omai suu den luo vu tuk sen jälkeen osuuskunta pure taan.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Ennen yh dis ty mis tä tarvitaan vesiosuuskuntien, Rautjärven kunnan ja Raut jär ven kun nan ve si huol to lai tok sen päätöksiä sekä niiden tekemiä alustavia toimenpiteitä. Alus ta viin toi men pi tei siin kuuluvat muun muassa sekä vesiosuuskuntien et tä Rautjär ven kunnan ja kun nan vesihuoltolaitoksen kirjanpidolliset muutokset ja Raut järven kunnan vesihuoltolaitoksen toi min ta muo don muuttaminen taseyksiköstä lii kelai tok sek si. Alustavien toi men pi tei den jäl keen vesiosuuskunnat luovuttavat omaisuuden Rautjär ven kun nan vesihuoltolaitokselle. Alus ta viin toimenpiteisiin kuuluu myös uusista tak sois ta tiedottaminen. Rautjärven kunnan ve si huol to lai tok sen on pää tet tä vä ve sihuol to lai tok sen taksoista ja tiedotettava niistä hyvissä ajoin. Raut jär ven ve si huol tolai tok sen on tiedotettava asiakkaille taksojen muu tok ses ta vähintään 3 kk ennen tak so jen voimaantuloa. Vesiosuuskunnat yh dis tet täi siin Rautjärven ve si huol to laitok seen vuonna 2016 ja uudet tak sat tu li si vat voimaan alkaen pidettiin palaveri Rautjärven kunnan ja Ramboll Oy:n kanssa. Saa tu selvi tys ma te ri aa li käytiin palaverissa läpi ja sovittiin sii hen teh tä väk si muu ta mia täsmen nyk siä: - Herkkyystarkastelu investoinneista vs. taksa, - tarkennuksia liittymismaksuihin ja taksan vyöhykemaksuihin, - liittymismaksut arvolisäverollisiksi, - taajama-alueiden perusmaksun mahdollinen perusmaksun tasokorotus lin jaan mui den kanssa, - taksaan otetaan mukaan hulevesimaksu, - kunta ei ota vastuulleen kiinteistökohtaisia pumppaamoja. Asian valmistelun eteneminen: - Ennen lautakunnan kokousta kutsutaan osuuskunnat koolle ti lan ne katsaus ta varten (pidetään klo 14 esityslistan jul kai se mi sen jäl keen), - käsittely lautakunnassa koskee selvitystyön hyväksymistä, - kysytään hyväksyntä suunnitelmalle sekä sopimusmalleille osuus kun nil ta, vaatii 2 kpl osuus kun nan kokousta: 1. suunnitelman hyväksyminen, 2. liiketoimintakaupan sopimuksen hyväksyminen ja lii ty mis so pimus ten siirtäminen, lautakunnassa käsitellään osuuskunnitien päätksen suunnitelmien hyväk sy mi ses tä, - työ jatkuu sopimusmallien valmistetulla, käsittely lautakunnan ko kouk ses sa , - kunnanvaltuustoon viedään syksyllä 2015 kolme päätösehdotusta: lii ke lai tos tamis pää tös, laitoksen taksa ja vesiosuuskuntien yhdistäminen Raut jär ven kunnan ve si huol to lai tok seen. Selvitystyö tarkennuksineen esitellään kokouksessa. Selvitystyön sisältö: - Rautjärven vesihuoltolaitoksen talousennuste ja taksarakenne, - kauppakirjaluonnokset, - tarvittavat päätökset ja ilmoitukset. Oheisena: - Selvitystyö, - maksujen muutokset, - VE 4 skenaario 0, - VE 4 skenaario 1, - VE 4 skenaario 2. Jatkossa asiaa käsitellään kolmena eri asianhaarana. 1. Lautakunta aloittaa liikelaitostamisen valmistelun 2. Lautakunta aloittaa taksa päivittämisen valmistelun

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vesiosuuskuntien mahdollinen yhdistäminen Rautjärven kunnan ve si huol to laitok seen, valmistelu (tämä pykälä) Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun, tekee tarvittavat korjaukset esi tykseen ja hyväksyy sen suunnitelmaksi vesiosuuskuntien yh dis tä mi sek si Rautjärven kun nan vesihuoltolaitokseen. Lautakunta osoittaa suunnitelman edelleen osuuskuntien kokouksille hy väk syt täväk si mennessä ja pyytää kunnanhallitukselta lausunnon suun ni tel masta mennessä. Teknisen lautakunnan esittämässä liiketoimintakaupassa Rautjärven kunta lu nas tai si vesihuolto-osuuskunnilta niiden verkoston laitteineen, voimassa ole vat liittymissopimukset sekä liiketoiminnan ottamalla vastuulleen ta kaaman sa pitkäaikaiset lainat. Kunnalle siirtyisivät myös erissä liit ty mis maksua maksavilta asiakkailta saatavat suoritukset. Liiketoimintakaupan to teutu mi sen jälkeen kunta vastasi vahvistettuilla toiminta-alueilla ve si huol to laitok sen velvoitteista. Liiketoimintakaupassa Laikon vesihuolto-osuuskunnalta siirtyisi eu roa ja Rautjärven vesihuolto-osuuskunnalta euroa Rautjärven kun nan vastattavaksi. Nämä vastuut ylittävät selvästi verkostojen teknisen ar von, koska verkostojen rakentamiseen on saatu avustuksia niin valtiolta kuin kunnaltakin. Lisäksi kunnan taseeseen siirtyisi nykyisten liittyjien pa lau tus kel poi nen liitty mis mak su pää oma euroa. Laikon vesihuolto-osuuskunnan osal ta siirtyvän omaisuuden arvolla voidaan kattaa myös pa lau tus kel poisten liittymismaksujen velka. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan osalta palautuskelpoisten liit ty mismak su jen kattamiseksi tulisi tehdä n euron omaisuuden tai lii kear von korotus, joka merktsisi lisääntynyttä riskiä uuden veshuol to lii ke laitok sen taseeseen. Taseriskiä ei syntyisi, jos verkoston todellinen arvo olisi ny kyi sen euron kirjanpitoarvon sijasta euroa ja ve si huol tolii ke lai tok sen tulos kestäisi lisääntyvät poistot. Liiketoimintakaupan jälkeen vesihuolto-osuuskuntien asiakkuus siirtyisi Raut jär ven kunnan vesihuoltolaitokselle yhtenäisillä toimitusehdoilla. Liit tymis vai hees sa voimassa olevat liittymissopimukset jäisivät voimaan, mutta osuus kun tien tulisi muuttaa käyttöehdot vastaamaan kunnan ve si huol to laitok sen toimitusehtoja. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueilla uusien liitty jien osalta noudatettaisiin kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisehtoja. Kiinteistökohtaiset pumppaamot osuuskuntien tulee siirtää kiinteistöjen omis ta jien omistukseen keskenään sopimillaan ehdoilla. Muut osuus kuntien varat ja velat jäisivät osuuskunnille ja osuuskuntien jäsenten vas tat tavak si tai jaettavaksi sekä osuuskunnan purkamiskulujen kattamiseksi. Viime vaiheessa on selvitelty vesihuoltolaitosten yhdistymisen taloudellisia

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta vai ku tuk sia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on lausunnossaan 112 toden nut, että kunnallisista vesihuoltolaitoksista on muodostettava joko lii kelai tok sia tai taseyksikköjä. Taloudellisessa selvitystyössä on otettu läh tökoh dak si liikelaitoksen muodostaminen, koska tällöin selkeä tasejatkuvuus ja taloudellisen aseman kuvaaminen voidaan todentaa. Liikelaitos on myös sel kä ja läpinäkyvä organisointimuoto, jos jatkossa toteutetaan or ga ni saatio muu tok sia. Lain mukaan vesihuoltolaitoksen käyttövesitaksojen tulee olla yhtenevät ko ko toimialueella, mutta perusmaksut ja liittymismaksut voivat vaihdella alueit tain rakentamis- tai toimintakulujen perusteella. Tässä järjestelyssä läh tö koh dak si on otettu se, että kunkin vesihuoltolaitoksen liittyjät vas tai sivat oman verkostonsa kustannuksista. Muutokseen sopeutuminen edellyttää kunnan vesihuoltotaksan muut ta mista uuden toimintaympäristön mukaiseksi, jolloin huomioon on otettava mm.: Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen haasteena ovat tulevat verkos ton saneerauskulut sekä melko suuret poistomäärät, jotka edellyt tä vät perusmaksujen nostoa. Kunnan vesihuoltolaitoksen tuotot eivät kata pääomakustannuksia täy si mää räi ses ti. Laikon vesihuolto-osuuskunnan perusmaksut tulee määrittää tasolle, jol la verkoston rakentamiseen otetut lainat voidaan lyhentää. Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan haasteena on ollut verkoston käyt tö ku lu jen korkeus suhteessa liittyjämäärään. Kunkin alueen uusien liittyjien liittymismaksutaso ei saa liikaa poi keta jo liittyneiden maksutasosta. Uudet liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia eivätkä pa lau tus kel poisia, kuten vesihuolto-osuuskuntien liittymismaksut. Liikelaitoksen kulurakenteen takia on tarpeen nostaa vesimaksuja 20 % ja jä te ve si mak su ja 6 % nykyisistä kunnan vesihuoltolaitoken maksuista. Liittyvien vesihuoltolaitosten alueelle on tarpeen muodostaa oma pe rusmak su vyö hyk keen sä ja kunnan vesihuoltolaitoksen alueella pienimpien liitty mien perusmaksuja on korotettava tasapuolisuuden varmistamiseksi. Liitymismaksujen osalta on esitetty muodosttavaksi neljä maksuvyöhykettä ja ker roin ta. 1. Taajama-alueet 1,00 2. Vesihuoltolaitoken laajentunut toimintalaue 2,20 3. Vesihuoltolaitoksen ulkopuolinen alue ja Rautjärven vhok toiminta-alue 2,75 4. Laikon vhok toiminta-alue 4.00 Taksamuutokset perustuvat skenaarioon, jossa uusia liittyjiä ei mer kit täväs ti muutoin ole tulossa kuin, että Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan toimin ta-alu eel la sijaitsevat kiinteistöt saadaan liitettyä vesihuoltolaitoksen asiak kaik si lähivuosien aikana. Vesihuolto-osuuskuntien hyväksyttyä suunnitelman ja kunnanhallituksen puol let tua jatkovalmistelua tulee sopia vesihuoltolaitosten rahoittajien kans sa vastuiden siirrosta sekä varainsiirtoverovapaus hakemalla en nak-

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ko rat kai su verottajalta. Kunnassa tulee valmistella uuden liikelaitoksen tase ja johtosäännötsekä laa tia sopimusasiakirjat. Sopimusluonnokset ovat laajan raportin liitteessä. Tavoitteena on saada muutos voimaan Kunnanvaltuuston on viimeis tään marraskuussa käsiteltävä liiketoimintakauppa ja liikelaitoksen pe rus ta mi nen. Vesihuoltolaitoksen taksa on ehdollisena käsiteltävä jo syys kuun kokouksessa, jotta uusi taksa tulisi voimaan heti toiminnan alkaes sa. Kj:n ehdotus: Lausuntonaan tekniselle lautakunnalle kunnanhallitus totetaa laaditun suun ni tel man olevan kunnan osalta pääosin toteuttamiskelpoinen eikä se ra si ta mer kit tä väs ti kunnan vesihuoltolaitoksen taloutta muutoin kuin Rautjär ven vesihuolto-osuuskunnalta siirtyvän omaisuuden arvonkorotuksen osal ta. Vesihuoltolaitoksen riskien hallitsemiseksi Rautjärven vesihuolto-osuuskun nal ta siirtyvien liitymien osalta tulee palautuskelpoisen liit ty mis mak sujen arvoa alentaa osuuskunnalle kertyneiden alijäämien verran, jolloin kunnal le siirtyvän verkoston arvo vastaisi palautuskelpoisten liittymismaksujen mää rää. Tällä toimenpiteellä voidaan pitää perusmaksujen tasoa alem pana. Vesihuoltolaitosten järjestelysuunnitelmasta, sopimusluonnoksista sekä liike lai tok sen perustamisasiakirjoista tulee pyytää kuntakonsernin ti lin tar kasta jan lausunto. Kunnanhallitus hyväksyy ta voit teen, että uusi liikelaitos kykenee mak sutuo toil laan rahoittamaan myös pitkäaikaiset investoinnit, vaikka se tässä vai hees sa edellyttääkin tak san korottamista. Uusien liittyjien liittymismaksujen tasapuolisuus suhteessa vanhoihin liit tyjiin sekä rakennettujen runkoverkostojen kattamattomaan pääomaan, va kitui sil le asukkaille on myönnetyn enintään euron kunnan liit ty misavus tuk sen poistuminen ja liittymismaksuihin lisättävä 24 % arvonlisävero, edel lyt tää kuitenkin vyöhykkeiden 3. ja 4. liittymismaksujen koh tuul lis ta mista: 3. Vesihuoltolaitoksen ulkopuolinen alue ja Rautjärven vhok toiminta-alue 2,30 4. Laikon vhok toiminta-alue 3,25 Teknisen lautakunnan tulee asiaan liittää selvitys kunnan ve si huol to lai toksen verkoston ja laitteistojen kunnosta ja investointitarpeesta. Ehdotus kohtelee tasapuolisesti eri vesihuoltolaitosten nykyisiä asiakkaita ja osuuskuntien jäseniä eikä siirrä taloudellista rasitusta uusille liittyjille. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen valmistelu tulee tehdä yh teistyös sä kunnanjohtajan, talouspäällikön ja pääkirjanpitäjän kanssa.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekltk Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Vesihuolto-osuuskuntien (Laikko, Rautjärvi) kokoukset ovat hyväksyneet esi te tyn suunnitelman vesiosuuskuntien yhdistämiseksi Rautjärven kunnan ve si huol to lai tok seen. Kunnanhallitus on antanut lausunnon asiasta Lausuntonaan tek ni sel le lautakunnalle kunnanhallitus toteaa laaditun suunnitelman olevan kunnan osalta pääosin toteuttamiskelpoinen eikä se rasita mer kit täväs ti kunnan vesihuoltolaitoksen taloutta muutoin kuin Rautjärven ve sihuol to-osuus kun nal ta siirtyvän omaisuuden arvonkorotuksen osalta. Liiketoimintakaupassa Rautjärven kunta lunastaisi ve si huol to-osuus kun nilta niiden verkoston laitteineen, voimassa olevat liittymissopimukset sekä lii ke toi min nan ottamalla vastuulleen takaamansa pitkäaikaiset lainat. Kunnal le siirtyisivät myös erissä liittymismaksua maksavilta asiakkailta saa tavat suoritukset. Liiketoimintakaupan toteutumisen jälkeen kunta vastasi vah vis te tuil la toiminta-alueilla vesihuoltolaitoksen velvoitteista. Liiketoimintakaupan jälkeen vesihuolto-osuuskuntien asiakkuus siirtyisi Raut jär ven kunnan vesihuoltolaitokselle yhtenäisillä toimitusehdoilla. Liit tymis vai hees sa voimassa olevat liittymissopimukset jäisivät voimaan, mutta osuus kun tien tulisi muuttaa käyttöehdot vastaamaan kunnan ve si huol to laitok sen toimitusehtoja. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueilla uusien liittyji en osalta noudatettaisiin kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisehtoja. Kiinteistökohtaiset pumppaamot osuuskuntien tulee siirtää kiinteistöjen omis ta jien omistukseen keskenään sopimillaan ehdoilla. Muut osuus kuntien varat ja velat jäisivät osuuskunnille ja osuuskuntien jäsenten vas tat tavak si tai jaettavaksi sekä osuuskunnan purkamiskulujen kattamiseksi. Oheisena: - Laikon ja Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan pöytäkirjat. Koska alustavaa tasetta muodostettaessa ja yksityiskohtia tar ken net taessa on havaittu tarve tarkentaa yhdistymissuunnitelmaa joiltain osin, on tarve käydä jatkoneuvottelut seuraavista asioista: - Liittymien arvo - liittymäsopimusten arvo - sopimusluonnokset - siirtyvien tasearvo Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Lautakunta päättää, että - Liiketoiminnan yhdistämisen valmistelua jatketaan työs tä mäl lä lii ke lai toksen tasetta, kauppakirjoja ja sopimusasiakirjoja. - Vesihuoltolaitosten järjestelysuunnitelmasta, sopimusluonnoksista sekä lii ke lai tok sen perustamisasiakirjoista pyydetään kuntakonsernin ti lin tar kasta jan lausunto. - Sovitaan vesihuoltolaitosten rahoittajien kanssa vastuiden siirrosta sekä va rain siir to ve ro va pau des ta hakemalla ennakkoratkaisu verottajalta. - Tehdään selvitys kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitteistojen kunnosta ja in ves toin ti tar pees ta Neuvottelujen jälkeen osuuskunnat voivat pitää toiset ylimääräiset osuuskun tien kokoukset, joihin viedään hyväksyttäviksi tai toimeenpantavaksi: - Liittymäehtojen muuttaminen - kiinteistökohtaisten pumppaamojen siirto liittyjille - Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan osalta osuuspääoman ja liitymän arvon alentaminen - verottajan lausunto luovutuksen verokäsittelystä.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos liikelaitostaminen / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Vesihuolto-osuuskuntien yhdistäminen Rautjärven kunnan ve si huol to laitok seen on suunniteltu toteutettavan liiketoimintakauppana. Teknisen lautakunnan kokouksen pykälässä 80 on todettu, että asiaa käsitellään jatkossa kolmena eri asianhaarana: 1. Lautakunta aloittaa liikelaitostamisen valmistelun 2. Lautakunta aloittaa taksa päivittämisen valmistelun 3. Vesiosuuskuntien mahdollinen yhdistäminen Rautjärven kunnan ve sihuol to lai tok seen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on lausunnossaan todennut, että kunnal li sis ta vesihuoltolaitoksista on muodostettava joko liikelaitoksia tai kirjan pi dol li sia ta se yk sik kö jä. Lähtökohdaksi vesihuolto-osuuskuntien kunnan laitokseen yhdistämisen ta lou del li ses sa tarkastelutyössä otetussa liikelaitoksen muodostamisessa sel keä tasejatkuvuus ja taloudellisen aseman kuvaaminen voidaan to dentaa. Liikelaitos on myös selkeä ja läpinäkyvä organisointimuoto. Kunnassa tulee liikelaitostamista varten valmistella uuden liikelaitoksen tase, johtosääntö ja liiketoimintasuunnitelma. Tavoitteena on saada muutos voimaan Kunnanvaltuuston olisi vii meis tään marraskuussa käsiteltävä liiketoimintakauppa ja liikelaitoksen pe rus ta mi nen. Vesihuoltolaitoksen taksa käsitellään ehdollisena syyskuun val tuus ton kokouksessa, jotta uusi taksa tulisi voimaan heti uuden lii ke laitoksen toiminnan alkaessa. Oheisena: - Muistio Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen muodostamisesta lii ke laitok sek si liitteineen. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu muistioon ja antaa lausuntonsa siihen mahdol li sis ta tarvittavista muutoksista sekä esittää asian edelleen ti lin tar kas tajal le lausuntoa varten ja sen jälkeen käsittelyyn kunnanhallitukselle ja kunnan val tuus tol le. Teknisen johtajan tulee täydentää esitystä liiketoimintasunnitelmalla.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Jakelu kunnanhallitus

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen investointiohjelma / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja Vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 investointiohjelma on seuraava: Vedenjakeluverkosto - Verkoston peruskorjaus Vesimittareiden vaihtoja Viemäriverkko - Verkoston peruskorjaus Verkoston täydennysrakentaminen Simpeleen taajaman hulevesiviem Yhteensä Tarvekartoituksen mukaisesti tekninen keskus on tehnyt työohjelman, ohei se na. Hinnat perustuvat tarjouksiin tai metrihintoihin. Työt tehdään vah vis te tun työohjelman mukaisesti loppukesästä ja syksyllä Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa tarkennetun vesihuoltolaitoksen työ oh jel man vuodelle Jakelu Juho Jylhä Tuula Luhaniemi

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Laikon seudun vesihuolto-osuuskunnan jäteveden laskun oikaisupyyntö / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta on lähettänyt Rautjärven kunnan tek ni sel le lautakunnalle oikaisupyynnön jäteveden laskutukseen liit tyen. Oikaisupyyntö oheisena. Kirjeessä Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta pyytää, että sen las ku tusta oikaistaisiin 2550 m 3 verran jätevesimäärän osalta, ja että tästä lähtien siir ryt täi siin käytäntöön jossa jäteveden määrä olisi yhtä suuri kuin asiakkail le toimitetun puhtaan veden määrä. Edelleen he ilmoittavat että jä te vesi kai voi hin pääsee jostakin runsaasti vettä. Vesihuoltolaitoksen toimitusehdoissa todetaan hyvityksestä ja li sä ve loi tukses ta mm.: "Asiakas voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset kirjallisesti tai suullisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun määräaikaisesta maksamisesta, paitsi jos laskun eräpäivä tai määrä on selvästi virheellinen ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta. Jos huomautus osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneensa virheellisesti, laitos hyvittää asiakkaalle tai veloittaa asiakkaalta puuttuvan määrän." Virheestä ja asiakkaan oikeudesta hinnanalennukseen todetaan mm.: "Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai laitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä." ja edelleen: "Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen." Laitoksen korvausvelvollisuudesta todetaan mm.: "Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka yk si tyiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle ai heu tuneen vahingon. Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä kuluttajalle ai heu tu van taloudellisen vahingon. Välillisen vahingon laitos on velvollinen kor vaa maan vain, jos virhe tai vahinko aiheutuu huolimattomuudesta laitok sen puolella."

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Asiakkaan velvollisuuksista todetaan mm.:: "Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen, viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemäriveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoi te tut sekä muut vastaavat laitteet." Ja edelleen vesihuoltolaissa on kielletty johtamasta laitoksen viemäriin hule ve siä, sekä myös kunnan vesihuoltolaitoksen toimitusehdoissa on kiel letty johtamasta laitoksen viemäriin hulevesiä, sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ai ne pi toi suuk sia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen val tio neu voston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toi minnal le tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vas taan ot to ve sis tölle. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä hakemuksen, koska kyseessä ei ole ve si huol to lai tok sen virhe ja veden vastaanottamisesta on koitunut kunnan lai tok sel le vähintäänkin normaalit kulut, sekä jäteveden seassa oleva ylimää räi nen hulevesi vaikeuttaa jäteveden käsittelyn prosessia ja kuormittaa verkostoa joka ei ole mitoitettu hulevesiä varten. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta on lähettänyt Rautjärven kunnan tek ni sel le lautakunnalle oikaisupyynnön jäteveden laskutukseen liit tyen. Oikaisupyyntö oheisena. Kirjeessä Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta pyytää, että sen las ku tusta oikaistaisiin 2550 m 3 verran jätevesimäärän osalta, ja että tästä lähtien siir ryt täi siin käytäntöön jossa jäteveden määrä olisi yhtä suuri kuin asiakkail le toimitetun puhtaan veden määrä. Edelleen he ilmoittavat että jä te vesi kai voi hin pääsee jostakin runsaasti vettä. Vesihuoltolaitoksen toimitusehdoissa todetaan hyvityksestä ja li sä ve loi tukses ta mm.:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2015 357. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2015 357. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2015 357 Kunnanhallitus Aika 02.11.2015 klo 14:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/14.05.00/2013 Kh 17.06.2013 145 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 225

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 225 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 225 Tekninen lautakunta Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Juuan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ja verkoston siirto Juuan rengasvesiosuuskunnalle. Tekn.ltk 18.12.2014 74

Juuan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ja verkoston siirto Juuan rengasvesiosuuskunnalle. Tekn.ltk 18.12.2014 74 Tekninen lautakunta 74 18.12.2014 Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 76 16.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 27.04.2015 Kunnanhallitus 239 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 47 26.10.2015 Juuan vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 AIKA klo 16:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Esityslista 10/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 11.11.2015 klo 16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 132 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kaitilantien vesiosuuskunnan anomus toiminnan siirtämiseksi liiketoimintakauppana Ylöjärven Vesi liikelaitokselle / Anomuksen käsittelyaikataulu

Kaitilantien vesiosuuskunnan anomus toiminnan siirtämiseksi liiketoimintakauppana Ylöjärven Vesi liikelaitokselle / Anomuksen käsittelyaikataulu Ylöjärven Vesi liikelaitoksen 22 10.06.2014 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen 19 19.03.2015 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen 35 26.05.2016 Kaupunginhallitus 220 15.08.2016 Kaitilantien vesiosuuskunnan anomus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase Kaupunginvaltuusto 8 25.01.2016 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase 1.1.2015 74/02.02.00/2016 Kvalt 25.01.2016 8 Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 14.12.2015 347 on asiasta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot