Köyliön kunnan tekninen osasto klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00"

Transkriptio

1 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston kahvio puheenjohtaja jäsenet Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski (saapui kokoukseen 37 :n aikana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin :ssä 35 ASIAT :t (sivut 43-57) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Hannu Rantala Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Pertti Ollikka PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Aika ja paikka Köyliön kunnan tekninen osasto klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Eeva Holma

2 Tekninen lautakunta SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / ESITYS TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNI- TELMAKSI VUOSILLE AURAUSSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN KÖYLIÖN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN KOROTTAMINEN TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA ILMOITUSASIAT KÖYLIÖN KUNNAN SÄHKÖNHANKINTA... 55

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekn.ltk 35 Kokouskutsu on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan tekninen lautakunta on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tekninen johtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekn.ltk 36 Kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan aikaisempana käytäntönä on ollut valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kotiranta ja Jukka Männistö.

5 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 2013 Tekn.ltk 37 Talousarvion 2013 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle raportoidaan talousarvion tavoitteiden ja talouden toteutumisesta vähintään kaksi kertaa vuodessa (30.6. ja ). Päävastuualueiden lautakunnille raportoidaan samoin tehtäväalueiden ja kustannuspaikkojen määrärahojen ja tavoitteiden toteutuminen lautakunnan päättämällä tavalla kuitenkin niin, että lautakuntien raportit ovat kunnanhallituksen käytössä sen saattaessa talousarvion ja tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumisen valtuustolle tiedoksi. Oheisessa liitteessä nro 1 ja 2 on teknisen lautakunnan talousarviotiedot sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedot kesäkuun lopun 2013 tilanteesta. Lautakunnan puheenjohtaja: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen 1-6 / 2013 sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden ja toteutumien osalta. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta ESITYS TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014 JA TALOUS- SUUNNITELMAKSI VUOSILLE Tekn.ltk 38 Kunnanhallituksen antaman vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuosien valmisteluohjeiden pääsisältö on seuraava: Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Köyliön kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää ,34. Valtuuston hyväksymän talouden vakauttamissuunnitelman pohjalta tehdään käytännön päätöksiä johtosääntöjen mukaisesti eri toimielimissä ja viranhaltijatasolla. Toimintakulukehyksessä vuoden 2014 palkkoihin sisältyy 2,5 % korotusvaraus. Henkilöstökulut on laskettu kehykseen vuoden 2013 toukokuun palkoilla. Vuoden 2014 talousarviokehyksessä ulkoiset toimintakulut ovat euroa. Lisäystä vuoden 2013 talousarvioon on euroa eli 0,3 %. Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna toimintakuluissa on vähennystä euroa eli 0,6 %.

7 Tekninen lautakunta Investointiesitysten tulee pohjautua taloussuunnitelman investointiohjelmaan vuosille kuitenkin siten, että muuttuneista olosuhteista tai tarkentuneista suunnitelmista johtuvat tarkistukset tehdään. Investointien mahdollinen tulorahoitus on selvitettävä. Investoinnin hankesuunnitelmalla selvitetään hankkeen tarpeellisuus, toimintojen ja tarpeellisten tilojen laajuus sekä vaihtoehtoiset ratkaisut. Hankesuunnitelman laadinnasta vastaa se hallintokunta, jonka tehtäväalueelle hanketta suunnitellaan. Investointiehdotukset tehdään tätä varten laadituilla erillisillä lomakkeilla. Teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvioehdotus on pyritty laatimaan tarkasti nykytilanteen mukaisesti. Toimintakate on Lautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen käyttötalousosan ja investointiosan kokouksessa. Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisesti sekä investointiohjelman vuosille , liite 5 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja samalla lautakunta myöntää tekniselle johtajalle tarvittaessa oikeuden tehdä vähäisiä korjauksia tehtyihin esityksiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta AURAUSSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Tekn.ltk 39 Köyliön kunnan kaavateiden hoitosopimus on voimassa kevääseen 2014 asti. Sopimukset on laadittu erikseen Kepolan alueen teiden hoidosta sekä Kankaanpään kaavateistä. Kepolan kaavateiden hoidosta sopimuksen tehnyt TMI Juha Männistö Köyliön Turvetyö on ilmoittanut, ettei kykene hoitamaan teiden talvikunnossapitoa tulevana talvena resurssipulan takia. Neuvottelussa Kankaanpään alueen kaavateiden hoidosta vastaavan Sauli Jaakkola on ilmoittanut valmiutensa hoitamaan myöskin Kepolan alueen kaavateiden talvikunnossapidon kevääseen 2014 asti. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää vapauttaa TMI Juha Männistö Köyliön Turvetyön laaditusta auraussopimuksesta ja valita auraustyön suorittajaksi Sauli Jaakkolan talvikaudeksi Sopimuksessa noudatetaan Sauli Jaakkolan Kankaanpään teiden hoidossa noudatettavaa hintaa. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta KÖYLIÖN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN KOROTTAMINEN Tekn.ltk 40 Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Köyliön kunnan vesilaitos huolehtii toiminta-alueillaan vesihuollon järjestämisestä yhdyskuntarakenteen kehityksen mukaan. Kulutuksen mukaan peritään taksan mukainen käyttömaksu vedestä sekä jätevedestä. Lisäksi peritään liittymismaksu vesihuoltolaitokseen liittyjiltä sekä perusmaksu. Lain 18 :n mukaan maksujen tulee olla sellaisia, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin tulee sisältyä enintään kohtuullinen tuotto. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen tilinpäätös näytti n euron alijäämää. Viemärilaitoksen osalta tilinpäätös osoittaa n euron alijäämää. Alijäämän kattamiseksi tulisi jätevedestä perittävää jätevesitaksaa korottaa alijäämän vähentämiseksi ja pitkällä tähtäimellä sen poistamiseksi. Köyliön kunnan vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomat käyttömaksut ovat jäteveden osalta tällä hetkellä seuraavat: - veden käyttömaksu 0,80 /m 3 - jäteveden käyttömaksu 1,64 /m 3 Laskutettu vesimäärä oli vuonna m 3 (2012). Jätevettä laskutettiin m 3 vuoden 2012 aikana. Vesihuoltolaitoksen osalta jätevesitaksaa tuli korottaa seuraavasti: - käyttömaksun korotus 0,15 euroa/m 3 (alv 0 %) Uusi jäteveden käyttömaksu tulisi olemaan 1,79 /m 3 (alv 0 %) Huomautuslaskusta on peritty tällä hetkellä 2,02 /m 3 (alv 0%)suuruista viivästysmaksua. Perittävä korvaus ei kata siitä aiheutuvia kustannuksia, joten huomautuslaskusta perittävää korvausta tulisi korottaa. Huomautuslaskusta perittävä uusi viivästyslasku: - 5,00 /huomautuslasku (alv 0 %). Uudet taksat otetaan käyttöön ja asiasta tiedotetaan asiakkaalle marraskuun aikana. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt taksojen korotukset ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

10 Tekninen lautakunta Päätös: Päätösehdotuksesta poiketen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätevesitaksan korottamista 0,20 euroa/m 3 (alv 0 %) alkaen. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. _

11 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Tekn.ltk 41 Teknisen johtajan päätöspöytäkirjaan on kirjattu päätökset ajalta , :t 21-32, liite 6. Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi ja päättää samalla, että päätös ei anna aihetta päätöksenteon siirtämiseen lautakunnalle asian osalta. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn.ltk 42 Tekniselle lautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Otteet valtuuston kokouksen pöytäkirjasta ; - Henkilöstökertomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja sekä tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntämien 2. Otteet kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjoista ja ; - Lausunto Satakunnan Pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle Lausunto Säkylän kunnan Köörnummen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta Dnro ESAVI/342/04.08/ Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ehdotus 2, lausunto 3. Kunnanhallituksen nimeämä vanhusneuvosto toimikaudeksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; - Lausunto itsevalaisevan mainostaulun pystyttäminen valtatie 12 varteen, Köyliö - Sopimus Säkylä-Huittinen maantien 212 parantaminen välillä maantien 2044 liittymä - Vuorenmaa, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 5. Köyliön kunnanhallitukselle lähettämä vastine kirjeeseen ; Viskaalinkujan kaavanmuutos 6. Asunto Oy Köyliön Marketannummen Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asuntojen hallituksen puheenjohtajalle lähettämä reklamaatio : - Taloyhtiöiden lämmityskulujen tasauslaskut 7. Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu vuonna Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto - Uimarannan tarkastuskertomuksia 3 kpl - Leikkikenttien tarkastuskertomuksia 9 kpl 9. Rauman ympäristölaboratorio - Vesitutkimusselosteita uimarantavesistä 10 kpl - Vesitutkimusselosteita verkostovedestä 1 kpl, talousvedestä 1 kpl

13 Tekninen lautakunta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten neljännenvuosiyhteenvedot tammi-maaliskuulta ja huhti-kesäkuulta Kertaraportteja 3 kpl Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT KÖYLIÖN KUNNAN SÄHKÖNHANKINTA Tekn.ltk. 8 Köyliön kunta oli mukana 2009 kilpailuttamassa sähköenergian hankintaa yhdessä Euran ja Säkylän kanssa. Sopimuksen voimassaoloaika oli sekä optiona Kilpailuttamisen toteutti Energiakolmio Oy ja kuntien yhdyshenkilönä toimi Kimmo Haapanen Euran kunnasta. Uusi kilpailutus toteutettiin keväällä 2012, jolloin mukana oli myöskin Laitilan hankintaryhmä. Kilpailuttaminen tapahtui ajanjaksolle Tarjouskilpailuun ei saatu yhtään tarjousta. Tämän seurauksena toteutettiin syksyllä uusi muunneltu tarjouskilpailu. Tarjouksen palauttivat Vaasan Sähkö Oy sekä Turku Energia. Tarjoukset ovat voimassa asti. Paikallinen yhtiö Köyliön- Säkylän Sähkö Oy ilmoitti molemmissa tarjouskilpailussa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa oli ehtoja joiden mukaan tarjouksen tekeminen heidän kannaltaan ei ole mahdollista. Euran kunta on tehnyt päätöksen hankkia sähköenergiansa halvimman tarjouksen jättäneen Vaasan Sähkö Oy:n kanssa sopimusajaksi. Säkylän kunta on päättänyt irtautua sopimuksesta ja suorittaa oman tarjouskilpailutuksensa mahdollistaen paikallisten yhtiöiden kilpailutukseen. Lisäksi Säkylä on ilmoittanut lopettavansa sähkön salkunhallintasopimuksen vuoden 2013 lopussa Energiakolmio Oy:n kanssa Tekninen johtaja: Lautakunta keskustelee asiasta kokouksen yhteydessä, jolloin myöskin tehdään päätösehdotus. Täydennyksenä tekstissä ilmoitettuihin tietoihin tekninen johtaja ilmoitti, että Euran kunnan hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka seurauksena kunnan kilpailutus uusitaan. Keskustelun perusteella Köyliön kunta päättää irtautua Euran, Säkylän ja Köyliön yhteishankinnasta jaksolle Köyliö päättää toteuttaa yhteiskilpailutuksen yhdessä Säkylän kanssa tarvittaessa täydennettynä muilla yhteistyökumppaneilla. Lisäksi Köyliön kunta jatkaa sopimusta sopimuskauden 2013 loppuun salkunhallintasopimusta Energiakolmio Oy:n kanssa. Päätös: Lautakunta hyväksyi tehdyn päätösehdotuksen yksimielisesti. Tekn.ltk 18 Vaasan Sähkö Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä koskien Köyliön kunnan sähkön hankintaa vuosille

15 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tehdyssä oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei lautakunnalla ole julkisista hankinnoista annetun lain 73a :n mukaisesti todellista ja perusteltua syytä keskeyttää hankintaa. Päätöstä ei ole perusteltu sanotun lain 73 :ssä vaaditulla tavalla. Lisäksi todetaan, ettei teknisellä lautakunnalla ollut sanotun lain 80 mukaista perustetta hankintaoikeuden tekemiseen. Tekninen lautakunta ei voi itse poistaa hankintapäätöstään eikä ratkaista asiaa uudelleen, koska päätös ei perustu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen Lisäksi päätöstä ei ole tarkemmin perusteltu, joten valituksen enempi perustelu on valittajalle mahdotonta. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja solmia sähköntoimitussopimuksen Vaasan Sähkö Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti. Lisäksi Köyliön kunta neuvottelee Energiakolmion kanssa salkunhoitosopimuksen jatkosta sen jälkeen kun Euran energianhankinnasta on tehty päätös. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Tekn.ltk 43 Energiakolmion edustaja Risto-Matti Karjalainen ilmoitti elokuussa ettei Vaasan Sähkö Oy:n tarjous ole voimassa koska alkuperäisistä tarjoajista Säkylä ja Eura eivät ole enää mukana. Näin ollen alkuperäinen tarjous ei ole voimassa volyymin oleellisen laskemisen seurauksena. Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan ja sopimaan kunnan energiahankinnasta. Päätös: Lautakunta hyväksyi tehdyn päätöksen yksimielisesti.

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 2016 130 Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa

15 2016 130 Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2013 1 / 26 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Aika 09.12.2013 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen avaus 4 121 Laillisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot