ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus. AIKA klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti."

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_004/118554: LUOTSIE - Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 73 Päätös EAKR -projektin "Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys", rahoittamisesta 74 Päätös EAKR-projektin "Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke", rahoittamisesta 75 Päätös projektin "Lappeenrannan kosteikot", A32906 lisärahoituksesta 76 Päätös EAKR -projektin "Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa", rahoittamisesta 77 Päätös projektin "A Posse ad Esse", rahoittamisesta 78 Päätös projektin "Hyvinvointikumppanuus", rahoittamisesta 79 Päätös projektin "Etelä-Karjalan sijoittumishanke", rahoittamisesta 80 Päätös projektin " 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä", rahoittamisesta 81 Päätös projektin "Proaktiivinen vesihuolto ja energiatehokkuus PREUS", rahoittamisesta 82 Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( x ) Jukka Kopra ( - ) Jukka Kärnä ( x ) Ari Berg ( x ) Anneli Kiljunen ( x ) Marja-Leena Leppänen ( x ) Katri Pulli ( x ) Antti Rämä ( x ) Anu Urpalainen ( x ) Tiina Wilén-Jäppinen ( x ) Ari Torniainen ( x ) Tapio Virkki ( x ) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( x ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( ) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen MUU ( x ) Matti Viialainen ( x ) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kopra Puheenjohtaja Juuso Hieta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Antti Rämä Pöytäkirjan tarkastaja Anu Urpalainen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös: Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuo rol laan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Antti Rämä ja Anu Urpalainen. Ehdotus: Maakuntahallitus valitsee Antti Rämän ja Anu Urpalaisen tar kas tamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Päätös: Maakuntahallitus valitsi Antti Rämän ja Anu Urpalaisen tar kas tamaan tämän kokouksen pöytäkir jan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan liiton kokoushallintapalvelimella Internetissä osoitteessa: Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Lentokentän omistajanvaihdosasiassa odotetaan uuden mi niste rin kantaa asiaan. 2. Etelä-Karjalan liitto, Taipalsaaren kunta, puolustuvoimat ja virkis tys alue sää tiö keskustelevat Sarviniemen tilanteesta Lap peen ran nas sa pidettävissä neuvotteluissa. 3. Venäjän hallitus on esittänyt toimeksiannon ul ko asiain mi nis teriöl le esittää Suomelle noottien vaihtoa Parikkalan ra jan yli tyspai kan kansainvälistämistä. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_004/118554: LUOTSIE - Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 66/ /2015 Maakuntahallitus Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy ha ke vat maakunnan kehittämisrahaa euroa hankkeeseen, jonka ko ko nais kus tan nuk set ovat euroa. Hakemus ja hankesuunnitelma ovat liitteenä. Hankkeen tarkoitus: Luotsie-hankkeen päätavoitteena on luoda ja testata yhteistä kokeilukulttuuria tukevaa ja edis tä vää toimintamallia luovien alojen yrittäjien, opiskelijoiden sekä ostavana tahona toi mi vien asiakasyritysten ja organisaatioiden välillä. Hankkeen tavoitteena on saada uusia luo van alan yrityksiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita tahoja. Päätavoitteen saavuttamiseksi maa kun nas sa toteutetaan 2 3 pilotointitoimeksiantoa, jotta yhteisestä toimintamallista saadaan uskot ta va ja sen hyödyntäminen hankkeen jälkeen on mahdollista. Hanke jakautuu kolmeen toimenpideosioon: Toimintamallin rakentaminen sisältäen testiklinikan, yrittäjyysneuvonnan ja yrityspolun seu ran nan oppilaitoksesta liike-elämään Osaamispohjaisten palvelutuotteiden rakentaminen ja pilotointi Luovien alojen yrittäjyysosaamista lisätään etenkin toimialojen rajapinnoille Määrälliset tavoitteet: (hakijan ilmoittamat) Uudet pysyvät työpaikat: 0 kpl Uudet väliaikaiset työpaikat: 2 kpl Säilytetyt työpaikat, 0 kpl Syntyneet uudet yritykset: 1 kpl Ympäristö-, yritys- ja sosiaaliset vaikutukset: Hankkeessa syntyy testiklinikkatoimintaa ja työkaluja luovien alojen yrittäjyyden ja yrit tä jyys pe da go gii kan edistämiseksi. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää niin alueen yritykset, jul kis hal lin non toimijat, luovan alan toimijat ja alueen yritysneuvontaorganisaatiot. Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia, eikä myöskään tasa-arvovaikutuksia. Kestoaika: Ohjelma/toimintalinja ja toimenpidekokonaisuus: Osaamiskeskusohjelma

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Koko hankkeen kustannusarvio (sis alv.) Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Flat Rate 24 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Kustannukset yhteensä Päätoteuttajan, Humanistisen Ammattikorkeakoulun kustannusarvio Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Flat Rate 24 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 580 Kustannukset yhteensä Osatoteuttajan, Saimaan ammattikorkeakoulun kustannusarvio Rahoitussuunnitelma Henkilöstökustannukset Ostopalvelut 0 Flat Rate 24 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Kustannukset yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus (Saimia) Muu julkinen rahoitus (Humak) Rahoitus yhteensä Valmistelijan (Satu Sikanen) arvio: Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitteita yrittäjyyden edis tä mi sestä, osaamispotentiaalin hyödyntämisestä, toimialojen rajapinnoille syn ty vien uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä ja ko kei lukult tuu rin tukemisesta. Jotta hanke saadaan konkreettiselle tasolle, on hyvä, että hankkeessa on selkeät pilottikohteet, joissa testataan hank kees sa luotavia työkaluja ja toimintamalleja. Hankkeessa tulee var mis taa yhteistyö ja tiedonkulku muiden korkeakoulujen yrit tä jyyshank kei den ja LUTES:n kanssa.

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Hankkeelle voidaan kohdentaa osaamiskeskusohjelmasta jäljelle jäänyt perusrahoitus ja ohjelman korkotuotot, joita on jäljellä yhteensä euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön antamien ohjeiden mukaan rahoitus tulee osoittaa vuoden 2015 loppuun mennessä hankkeil le, jotka edistävät alueellista innovaatiotoimintaa osaa mis kes kusoh jel man tavoitteiden ja alueiden kehittämistä ja ra ken ne ra has tohank kei den rahoittamista koskevan lain (8/2014) ja asetuksen (357/2014) mukaisesti. Hakijat esittivät hankeidean EAKR-ideahaussa helmikuussa 2015 huo mat ta van paljon laajempana. Hakijan kanssa on käyty neuvottelut han ke suun ni tel mas ta ja budjetin pienentämisestä. Hakijaa oh jeis tettiin jakamaan hanke kahteen vaiheeseen siten, että ensimmäisessä vai hees sa hyödynnetään jäljellä oleva osaamiskeskusohjelman rahoi tus ja korkotuotot ja toisessa vaiheessa hakija voi hakea hankkeel le EAKR-rahoitusta. Toisessa vaiheessa tähtäin olisi maakunnan kil pai lu ky vyn kehittämisessä luovien alojen osaamisen ja yrittäjyyden in teg roi mi sel la entistä tiiviimmin alueen yrityselämään. EAKR-ra hoituk sen perusteet ja tarve arvioidaan erikseen ensimmäisen vaiheen tu los ten perusteella. Päätöksen perusteet: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal lin noi mises ta N:o 7/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden ra hoit ta mises ta N:o 8/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja ra ken ne ra has tohank kei den rahoittamisesta N:o 357/2014 Valtioneuvoston asetus N:o 358/2014 rakennerahastoista osa ra hoitet ta vien kustannusten tukikelpoisuudesta, 9 ja 10 Valtionavustuslaki N:o 688/2001 Ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä hankkeen ko ko nais kus tan nus arviok si euroa ja myöntää hankkeen ai kana syntyviin kustannuksiin maakunnan kehittämisrahaa 70 pro senttia, enintään euroa. Hankkeelle kohdennettava maakunnan ke hit tä mis ra ha on osaamiskeskusohjelman perusrahoitusta enintään euroa ja osaamiskeskusohjelman korkotuottoja enintään euroa. Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen lii tet tä viä maakuntahallituksen hyväksymiä avustuksen käyttöä koske via ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen viimeistään 4 kuukauden kulttua hank keen toteuttamisajan päättymisestä eli mennessä.

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu ra hoit ta jalle, avustusta ei makseta. Hankkeen yhteyshenkilö on maakuntasuunnittelija Anu Talka, Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 1 MKR-rahoitushakemus 2015_004/ LUOTSIE - Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 2 MKR-rahoitushakemus 2015_004/ LUOTSIE - Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Päätös EAKR -projektin "Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys", rahoittamisesta 60/ /2015 Maakuntahallitus Projekti, jolle haetaan rahoitusta: Projektin nimi: Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 1:Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija: Lappeenrannan kaupunki Projektin kohderyhmät: Elinkeinoelämä Projektin tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on selvittää, minkä verran Lappeenrannan ja Imat ran kaupunkien ja Eksoten hankintavolyymista ohjautuu maakun nan yrittäjille ja paljonko maakunnan ulkopuolelle. Lisäksi sel vi tetään hankintojen työllisyys- ja verotulovaikutukset sekä se voidaanko uu sil la ja innovatiivisilla hankintakonsepteilla kasvattaa julkisen sekto rin hankintoja maakunnan yrityksiltä. Hankkeen tulokset: - hankintapotentiaaliselvitys - hankintojen työllisyys- ja verotulovaikutukset - hankkeen tuloksena saadaan laskentamalli kuntien käyttöön Tulokset jäävät kuntien ja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Määrälliset tavoitteet: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei ole synnyttää uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia. Ympäristövaikutukset: Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutuksiltaan neutraaliksi. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa Yritysvaikutukset: Hankkeella odotetaan olevan tulevaisuudessa vaikutuksia yri tys toimin nan kasvattamiseen. Se edellyttää kuitenkin yritysten omaa pa-

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus nos tus ta toimintansa kehittämiseen, niin että he pystyvät nykyistä pa rem min vastaamaan kuntien hankintapyyntöihin. Hankkeen toimenpiteet: - selvitystyön kilpailutus (Lappeenrannan kaupunki/hankintayksikkö) - hankintavolyymien selvittäminen ja analysointi (Konsultti) - laskentamallin luominen kuntien käyttöön (Konsultti) - työllisyys- ja verotulovaikutukset (Konsultti) - jatkotoimenpide-esitykset kunnille (Konsultti) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kus tan nukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan to del lisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin: yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Hankkeessa selvitetään maakunnallista hankintapotentiaalia. Sel vityk sen ansiosta alueen yritykset saavat tietoa han kin ta kil pai lu tus proses sis ta ja heillä on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa niin et tä he pystyvät jatkossa vastaamaan julkisiin hankintapyyntöihin. Tä mä mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kasvamisen. Hanke tukee Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tavoitetta elin kei noelä män edistämisestä. Hanke rahoitetaan, jos ohjelmakauden kehyksestä ra-

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus hoi te tuis ta ja kevään ja kesän 2015 aikana päättyvistä hankkeista va pau tuu riittävä määrä varoja. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hanketta Sih tee ris tö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi ohjelmakauden EAKR-kehyksistä, mikäli päättyvistä hankkeista va pautuu riittävä määrä varoja ja esitti myönteistä kantaa hankkeen ra hoitta mi seen. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hank kei den rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hal linnon alan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustus osuu del la EAKR-ohjelmasta, mikäli ohjelmakauden va rois ta rahoitetuista ja kevään ja kesän aikana päättyvistä hankkeis ta vapautuu riittävä määrä varoja. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyt tä mis vaa ti muk set huomioiden aluekehitysjohtajalle. Han ke ra hoituk seen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yk si tyiskoh tai ses sa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joi ta rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 3 EAKR-projektihakemus EU002_15/ Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-projektin "Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke", rahoittamisesta 59/ /2015 Maakuntahallitus Projekti, jolle haetaan rahoitusta: Projektin nimi: Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: Investointiprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija: Lappeenrannan kaupunki Projektin kohderyhmät: Uusi tila hyödyttää kaupungin kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita ja tapahtumajärjestäjiä sekä matkailijoita. Projektin tavoitteet: Kehruuhuoneeseen tehdään rakennusteknisiä korjauksia ja muutostöitä, jotta tilaa voidaan käyttää ympärivuotisesti kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Kehruuhuoneen sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan tuulikaappi. Lisäksi Kristiinankadun puoleisen sisäänkäynnin portaikko tulee peruskorjata vastaamaan nykyistä yleisilmettä ja tarvetta. Tuloksena rakennuksen käytettävyys ja turvallisuus paranee sekä energiankulutus vähenee. Määrälliset tavoitteet: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei ole uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntyminen Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset: Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset muun kuin energiatehokkuuden parantumisen osalta neutraaleiksi. Hankkeen myötä Kehruuhuoneen energian kulutus vähenee eli energiatehokkuus paranee. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa. Projektin keskeiset toimenpiteet: Rakennustekniset työt: - tuulikaapin suunnittelu

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus tuulikaapin rakentaminen - portaiden ja kaiteiden suunnittelu ja korjaus Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät: 2015 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Maakuntaohjelmassa painotetaan maakunnan kulttuurin, kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön merkityksen vahvistamista. ELY-keskuksen restauroima, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus Linnoituksessa, Kehruuhuone avattiin kulttuuri- ja tapahtumakeskukseksi Se tukee linnoitusalueen nykyisiä toimijoita ja yrittäjiä sekä matkailualaa koko kaupungissa sekä elävöittää linnoitusaluetta. Tämän hankkeen toimenpiteillä parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta, käyttömukavuutta ympärivuotiseen käyttöön ja turvallisuutta. Hanke rahoitetaan, jos ohjelmakauden kehyksestä

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus rahoitetuista ja kevään ja kesän 2015 aikana päättyvistä hankkeista vapautuu riittävä määrä varoja. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyötyhmän sihteeristö käsitteli hanketta Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi ohjelmakauden EAKR-varoin, mikäli päättyvistä hankkeista vapautuu riittävä määrä varoja. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta, mikäli ohjelmakauden kehyksestä rahoitetuista ja kevään ja kesän aikana päättyvistä hankkeista vapautuu riittävä määrä varoja. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden aluekehitysjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 4 EAKR-projektihakemus EU003_15/ Linnoituksen Kehruuhuone jatkohanke

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Päätös projektin "Lappeenrannan kosteikot", A32906 lisärahoituksesta 177/ /2014 Maakuntahallitus Projekti, jolle haetaan rahoitusta: Projektin nimi: Lappeenrannan kosteikot Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: Investointiprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija: Lappeenrannan kaupunki Projektin kohderyhmät: Kosteikot tulevat palvelemaan lähialueen asukkaita ja lähialueella liikkuvia virkistyskäytössä Projektin tavoitteet: - Hule- ja valumavesien sekä vesistöjen laadun paraneminen. Tulokset ovat mitattavissa ja niistä hyötyvät mm. vesistöjen ekosysteemi, vedenjakelusta vastaavat tahot, teollisuus ja virkistyskäyttäjät. - Ympäristön viihtyisyyden ja vetovoiman kasvu kosteikkojen alueilla niin virkistys-, kuin asuinkäytössäkin. Näitä tuloksia hyödyntävät lähialueiden nykyiset ja tulevat asukkaat, virkistyskäyttäjät ja matkailijat. - Elinkeinoelämän hyötyminen kosteikkojen johdosta paremmin voivista vesistöistä. Määrälliset tavoitteet: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei ole uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntyminen. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia Ympäristövaikutukset: Hakija on arvioinut hankkeen ympäristövaikutukset vähän myönteisiksi maaperän ja merkittävästi myönteisiksi vesistöjen päästöihin. Lisäksi hankkeella vaikutetaan myönteisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen samoin kuin terveyteen. Kosteikkojen rakentamisella lisätään lisäksi kansalaisten ympäristöosaamista ja -tietoutta. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa arviointiin.

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Projektin keskeiset toimenpiteet: Projektiin kuuluu Pallo-Tyysterniemessä sijaitseva Saunarannanpuisto, jossa muotoillaan laskeutusaltaat, jonka lisäksi rakennetaan myös painanteet ja tehdään maisemointityöt. Lisäksi kohteen läheisyyteen rakennetaan kivisilta ja mahdollisesti myös polkuja. Lappeenrannan kaupunki vastaa rakennuttamisesta ja suunnittelusta. Toteutus tehdään ostopalveluna. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. Päätös Uusi kustannusarvio 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Päätös Uusi rahoitussuunnitelma 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 0 RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale): Lappeenrannan kaupunki haki Hämeen ELY-keskukselta euron avustusta Lappeenrannan kosteikot -hankkeelle. TEM ei kuitenkaan osoittanut määrärahaa hankehakemuksen rahoitukseen. Hakemus siirrettiin Hämeen ELY-keskukselta Etelä-Karjalan liittoon, joka myönsi hankkeelle rahoitusta euroa

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Hakija on ilmoittanut, että toimenpiteiden kustannukset ylittävät kustannusarvion. Hankkeelle myönnetään enintään 5000 euron lisärahoitus, jos ohjelmakauden kehyksestä rahoitetuista ja kevään ja kesän aikana päättyvistä hankkeista vapautuu varoja. Hanke on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hanketta Sihteeristö hyväksyi hankkeen lisärahoituksen ohjelmakauden EAKR-varoin, mikäli päättyvistä hankkeista vapautuu riittävä määrä varoja. Säädösperusta: Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen lisärahoitukseen osallistumisen enintään 5000 euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta, mikäli ohjelmakauden kehyksestä rahoitetuista ja kevään ja kesän aikana päättyvistä hankkeista vapautuu riittävä määrä varoja. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden aluekehitysjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 5 EAKR-muutoshakemus EU006_14/ Lappeenrannan kosteikot

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Päätös EAKR -projektin "Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa", rahoittamisesta Maakuntahallitus Hankkeen julkinen nimi Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa Hakemusnumero Saapumispäivämäärä Käsittelijä Petri Veijalainen Hakijan virallinen nimi Metsäteho Oy Osatoteuttajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kokouksen päivämäärä Diaarinumero EURA 2014/2510/ /2015/UML Viranomainen Uudenmaan liitto Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Tukimuoto Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Hankkeen sisältö Hankkeessa kehitetään puutavaraterminaalien moderneja ja kustannustehokkaita kon sep te ja sekä tunnistetaan nykyisten terminaalien ja kuormauspaikkojen kehittämistarpeita. Lisäksi laa di taan ehdotus puutavaraterminaalien verkostoksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alu eel le. Hankkeella edistetään usein hyvin pienien kuljetusyritysten edellytyksiä ja valmiuksia in ves toi da ja kehittää puutavaraterminaaleja. Tarpeiden mukaisella puutavaraterminaalien ver kos tol la parannetaan alueen aines- ja energiapuulogistiikan kustannus- ja ener gia te hokkuut ta sekä tehostetaan kotimaisen puun käyttöä kysynnän kasvaessa tuotanto- ja voi ma la in ves toin tien myötä. Hankkeen kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta ja sen keskeiset työvaiheet ovat: 0. Projektin käyn nis tä mi nen ja ohjausryhmän kokoaminen, 1. Nykytilaselvitys terminaali- ja kuor ma paik ka ver kos tos ta, 2. Kuljetusyrittäjien ja lastinantajien tarvehaastattelut ja -analyysit, 3. Ter mi naa li kon sep tien ja -verkostomallien vertailu (mm. simuloimalla) 4. Ke hit tä mis mah dol li suuk sien arviointi sidosryhmätyöpajoissa, 5. Suositukset terminaaliverkostoksi, yhteistyössä laa dit tu toimenpideohjelma, 6. Raportointi ja tiedotus. Hankkeen merkittäviä positiivisia vaikutuksia ovat mm. logistiikan kehittyminen ja sen ym pä ris tö vai ku tus ten vähentyminen, uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen sekä uu sien palveluiden kehittäminen. Tarkasteltavien terminaalimallien vaikutuksia (horisontaaliset pe ri aat teet) vertaillaan osana työvaihetta 3.

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Hankkeen tutkimusosapuolet hyödyntävät hankkeessa jo olemassa olevaa tutkimustietoa puu ta va ra ter mi naa lei hin liittyen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Metsäteho Oy ovat mu ka na mm. TEKES-rahoitteisessa BESThankkeessa, jossa tutkitaan energiapuun lo gis tiik ka- ja terminaalimalleja). Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä myös ruotsalaisten tut ki joi den kanssa. Lisäksi hankkeessa on tarpeen tehdä lisätutkimusta, jotta tietopohja on alu eel listen tarpeiden kannalta riittävä toimenpide-ehdotusten laatimiseksi. Hankkeen päätavoitteena on luoda konkreettinen (mutta yksittäisiin tahoihin kohdistamaton) ter mi naa li ver kos ton kehittämis- ja investointiehdotus juuri paikallisten olosuhteiden, tar pei den ja edellytysten pohjalta. Hanke generoi yhteistyötä logistiikkaketjun eri toimijoiden ja vi ran omais ten välille, jotta laadittavalla ehdotuksella olisi mahdollisimman laaja tuki ja hy väk syt tä vyys. Hankkeen pitkän aikajänteen tavoitteena ovat uudet ja kehittyneet puutavaran termi naa li pal ve lut ja niiden uudet työpaikat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Terminaalit pa ran ta vat myös aines- ja energiapuun huoltovarmuutta. Hankkeen aikana tuotetaan julkista tutkimus- ja tiedotusaineistoa, joka on projektiin osal lis tu vien mutta myös muiden tahojen vapaasti käytettävissä. Hankkeen toiminta kohdis tuu yhden maakunnan alutuu usean maakunnan alu- ý Hankkeen toiminta koh diseel le eel le Maakunnat Kymenlaakso, Etelä-Karjala Seutukunnat Imatran, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan Kunnat Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Rautjärvi Hankkeen toiminta on valta kun nal lis ta Lisätietoja hakemuksesta Hakemus käsitellään Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien yhteistyöryhmissä. Kustannukset Yhteensä 1. Palkkakustannukset Ostopalvelut 3. Kone- ja laiteinvestoinnit 4. Rakennukset ja maa-alueet 5. Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus net tokus tannuksista (%)

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot