OMAHOIDON TUKI TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAHOIDON TUKI TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA"

Transkriptio

1 OMAHOIDON TUKI TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Luustofoorumi Helsinki Luustoneuvoja-projektipäällikkö Pauliina Tamminen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustaa Omahoito yleensä Osteoporoosin omahoito Omahoidon tuki ja terveyden edistäminen Ratkaisu osteoporoosin omahoidon tukemiseen

3 TAUSTAA Terveydenhuollon hyvistä tuloksista huolimatta väestöllä edelleen elintapoihin liittyviä terveysuhkia vuotiaista noin 49 % kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi (2011)

4 TAUSTAA kaatumistapaturmaa vuosittain (yli 65-vuotiaat suomalaiset) Lähes vaatii sairaalahoitoa Seuraa yli 900 kuolemantapausta Kaatumis- ja putoamistapaturmista aiheutuu ylivoimaisesti eniten hoitopäiviä verrattuna muihin tapaturmiin

5 TAUSTAA Vuosittain noin lonkkamurtumaa ja kymmeniä tuhansia muita luunmurtumia Pelkästään lonkkamurtuman kokonaishoitokustannukset Suomessa 159 miljoonaa euroa (2010)

6 TAUSTAA Luunmurtuma on henkilökohtainen tragedia: Elämänlaatu Eliniän ennuste Laitoshoidon tarve Uuden murtuman riski

7 TAUSTAA Routasalo P. & Pitkälä K Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille.

8 ITSEHOITO JA -LÄÄKINTÄ Itsehoidon ja -lääkinnän käsitteet eroavat omahoidon käsitteestä Itsehoito (self-care) Asiakkaan oma-aloitteinen ja omatoiminen terveyden ja sairauden hoito Hoidon suunnittelu ja vaihtoehtoisten hoitojen etsiminen ilman ammattilaisen apua Itselääkintä (self-medication) Asiakkaan ilman lääkemääräystä valitsema lääkehoito

9 OMAHOITO (self-management) Ammattilaisen kanssa yhdessä suunniteltua ja asiakkaan itsensä toteuttamaa: Itsestä huolehtimista Elintapamuutoksia Hoitoa Kuntoutusta

10 OMAHOITO AIKAISEMMIN Asiantuntijalähtöinen hoitomyöntyvyys ja sitoutuminen Asiantuntija-auktoriteetti OMAHOITO Hoidosta sopiminen Asiakkaan yhteistyökumppani ja valmentaja

11 OMAHOITO ASIAKKAAN ROOLI Aktiivinen suunnittelija, toteuttaja ja arvioija Tietoisuus omahoidosta ja halu toimia sen mukaisesti Omaan tilanteeseen sopivimmista keinoista neuvotteleminen Valmius ottaa vastuu omahoidostaan Usko omiin voimavaroihin Omien ratkaisujen tekeminen (ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky)

12 OMAHOITO AMMATTILAISEN ROOLI Näyttöön perustuvan omahoidon asiantuntija Asiakkaan kuuleminen Omahoitosuunnitelman räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa Potilaan voimaantumisen, autonomian, motivaation tukeminen Optimistinen omahoitovalmentaja

13 OMAHOITOPROSESSI 1/2 Lähtökohta: Asiakas ja hänen sen hetkinen elämäntilanteensa. Tilannearvio: Ammattilainen ja asiakas yhdessä arvioivat tilanteen. Yhdessä räätälöidään asiakkaalle parhaiten sopiva omahoito. Tavoitteet: Asiakkaan arvot ohjaavat tavoitteiden asettelua.

14 OMAHOITOPROSESSI 2/2 Toteutus: Asiakas sisäistää yhdessä sovitun omahoidon sisällön. Asiakas pystyy sairaudestaan huolimatta ja tietojensa avulla tekemään itsenäisesti omahoitoonsa liittyviä päätöksiä. Vastuu: Yhteinen vastuu, mutta asiakas päättää viime kädessä omahoidon toteutuksesta. Tulos: Asiakas voimaantuu sekä saavuttaa pysyvyyden tunteen ja halun jatkaa omahoitoaan.

15 OMAHOITO Oman elämän haltuunotto Oman terveyden edistäminen Itsestä huolehtiminen Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky Vastuu omista ratkaisuistaan Autonomia Pysyvyyden tunne Voimaantuminen

16 OSTEOPOROOSIN OMAHOITO JA MURTUMIEN EHKÄISY 1. Terveelliset elämäntavat 1. Kaatumisien ehkäisy 2. Tarvittaessa luulääkitys ja kivun hoito 3. Henkinen ja sosiaalinen tuki

17 OSTEOPOROOSIN OMAHOITO

18 OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON HAASTEET Lääkkeiden määräyksen mukainen käyttö Terveelliseen ruokavalioon sitoutuminen Liikkuminen suositusten mukaisesti Tupakoinnin lopettaminen pysyvästi % naisista ei ota lääkettä (oraalinen bisfosfonaattihoito) määräyksen mukaisesti vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta (Weycker ym. 2006)

19 OMAHOIDOSSA ONNISTUMINEN Motivaatio Sitoutuminen Aktiivisuus Lähtökohtana asiakkaan oma arki ja elämäntilanne Perustana tieto, taito ja tuki Asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden seuraaminen Pienet askeleet ja onnistumisen kokemukset

20 OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Pyritään valmentamaan asiakasta saavuttamaan paras mahdollinen elämänlaatu pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Hoidollinen, henkinen ja sosiaalinen tuki

21 OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Voimavaralähtöinen terveyden edistäminen Koherenssi: kyky ymmärtää ja hallita elämän haasteita mielekkäästi (selviytyminen) Omat ja ympärillä olevat resurssit Itsessä ja ympärillä tapahtuvien asioiden ymmärtäminen. Tahdon ja energian löytäminen toimintaan. (Antonovsky 1987: salutogeeninen lähestymistapa)

22 OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveyden ja hyvinvoinnin saavuttaminen = elämän virta. Terveyden edistäminen ei ole siltojen rakentamista, vaan uimaan opettamista. (Antonovsky 1987)

23 RATKAISU OMAHOIDON TUKEMISEEN Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille eli avo- ja ryhmämuotoinen omahoitokurssi luustokuntoutujan kotipaikkakunnalla

24 OMAHOITOKURSSIN (ASKO) TARKOITUS Luustokuntoutujan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, laadukas elämä ja itsenäinen selviytyminen kotona

25 OMAHOITOKURSSIN (ASKO) TAVOITTEET Omahoidon sisällön ymmärtämien Omien tarpeiden, tavoitteiden ja keinojen löytäminen Aktivoiminen omatoimiseen omahoidon toteuttamiseen Omahoidon tuki Oman paikkakunnan ammattilaisiin ja vertaistukeen tutustuminen Toimintakyvyn lisääntyminen ja/tai ylläpito

26 OMAHOITOKURSSI (ASKO) Kurssi alkaa 1 kk etäjakso 1 kk etäjakso Kurssi päättyy Seuranta: 6 kk ja 12kk 2 pv lähijakso 2 pv lähijakso 2 pv lähijakso Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille 26

27 OMAHOITOKURSSI (ASKO) SISÄLTÖ Monipuolista omahoidon tieto-taitoa Asiantuntijoiden alustuksia Yksilö- ja pariharjoituksia Keskustelua ja vertaistukea Liikuntakokeiluja Toimintakykymittaukset

28 OMAHOITOKURSSIN (ASKO) SISÄLTÖ 1. tapaaminen 3 h Kurssin aloitus ja terveysliikunta 2. tapaaminen 3 h Luusto ja osteoporoosi 3. tapaaminen 3 h Liikunnasta luuston terveyttä 4. tapaaminen 3 h Pysy pystyssä 5. tapaaminen 3 h Ravinnosta luuston terveyttä 6. tapaaminen 3 h Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja kurssin päätös 6 kk kuluttua 3 h Seurantatapaaminen 12 kk kuluttua 3 h Seurantatapaaminen

29 Toimintamalli 2013 LUUSTOKUNTOUTUJA Luustoinfo Yhteistyö Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut Kunnan liikuntatoimi Alueellinen Osteoporoosiyhdistys Suomen Osteoporoosiliitto Ammattilaisten ja kurssiohjaajien koulutus Materiaalit Kurssin alustukset Kurssiohjaajan käsikirja Vertaistukiohje Osteoporoosiyhdistyksen vertaistuki Avo- ja ryhmämuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi Lähijakso (2 aamu- tai iltapäivää) 1 kk etäjakso Lähijakso (2 aamu- tai iltapäivää) 1 kk etäjakso Lähijakso (2 aamu- tai iltapäivää) 6 kk seurantatapaaminen 12 kk seurantatapaaminen

30 OMAHOITOKURSSI (ASKO) OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntien vastuualueet (Terveydenhuoltolaki /1326) Ohjaus-, opetus- ja neuvonta Toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä kuntoutumisen edistäminen Sopeutumisvalmennuksen järjestäminen (jos ei ole määritelty Kelan tehtäväksi) Perusterveydenhuolto (Terveydenhuoltolaki /1326) mm. väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistäminen ja terveysneuvonta Finnish Osteoporosis Association

31 OMAHOITOKURSSI (ASKO) OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Luustokuntoutuja jää usein yksin diagnoosinsa ja kysymyksiensä kanssa Nyt vaan lonkkamurtumaa odottamaan, totesi lääkäri. Minulta murtui 7 luuta ennen kuin ruvettiin tutkimaan. Omahoitoon sitoutuminen ja sen toteuttaminen edellyttää ymmärrystä Vastaavanlaista luustokuntoutujalle suunnattua tietotaitopakettia ei ole tällä hetkellä mistään muualta saatavilla Finnish Osteoporosis Association

32 OMAHOITOKURSSI (ASKO) OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Laadukas materiaali mahdollistaa laadukkaan omahoidon tuen Kuntien rajalliset resurssit: olemassa olevien materiaalien hyödyntäminen sekä ohjaajien koulutus ja tuki Luunmurtumat ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä terveyspalveluiden tarve vähenevät Finnish Osteoporosis Association

33 OMAHOITOKURSSI (ASKO) OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Investointi * Elämänlaadun ja toimintakyvyn paraneminen Terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuus ** Terveyshyötyyn nähden kustannukset alhaiset Yksi keinoista osteoporoosin ja kaatumisten aiheuttamien murtumien ehkäiseminen Oikein kohdennettu omahoidon tuki *** Koettujen oireiden väheneminen Terveydentilan paraneminen Terveyspalveluiden käytön (palvelutarpeen ja sairaalahoitojaksojen) väheneminen * Laakkonen ym. Vanhustyön keskusliiton tutkimus- ja kehittämishanke ** Kiiskinen ym. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:1 *** mm. Lorig ym Finnish Osteoporosis Association

34 OMAHOIDON TUKI JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN OMAHOITOKURSSI (ASKO) Promootio Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito Sairauksien ehkäisy ja riskitekijöiden minimointi sekä 1. murtuman ehkäisy Sairauden hoito Hoidon optimointi, jonka perustana elintapaohjaus Lisäsairauksien ja uusien murtumien ehkäisy Toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpito sekä sairauden ja sen haittojen pahenemisen estäminen

35 Kysymyksiä? Kiitos mielenkiinnosta ja antoisaa foorumipäivän jatkoa! Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

36 LÄHTEET 1/2 Antonovsky A Unraveling The Mystery of Health - How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco. Jossey-Bass Publishers. Jäntti P Osteoporoosi ja sen lääkehoito. Osteoporoosin omahoito tutuksi -päivä Tampereella Kiiskinen U., Vehko T., Matikainen K., Natunen S. & Aromaa A Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:1. Laakkonen ym Omahoitovalmennuksesta apua muistisairaille ja heidän omaisilleen. Vanhustyön keskusliiton koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke Lorig K.R., Ritter P.L., Laurent D.D. & Fries J.F Long-term randomized controlled trials of tailored-print and small-group arthritis self-management interventions. Med Care 2004;42: Pitkälä K Omat voimavarat käyttöön. Seminaariesitys. iareena Lisää virtaa. Ikäihmisen kehon ja mielen hyvinvointi -seminaari Helsingissä Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliito. Routasalo P. & Pitkälä K Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille.

37 LÄHTEET 2/2 Savonmäki R. & Venäläinen M Mistä saa apua kun kulkee nenä maassa. Osteoporoosia sairastavan ohjaus ja omahoidon tukeminen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Osteoporoosi. Päivitetty käypä hoito -suositus. Suomen Osteoporoosiliitto. ASKO-hankkeen ( ) asiantuntijaryhmän valmistelemat materiaalit. Terveydenhuoltolaki /1326. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tapaturmakatsaus. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Terveyskasvatuksen ajankohtaispäivä Liikkuminen ja hyvä ravitsemus osaksi arkea. Lisää yhteistyötä kuntalaisten terveyden edistämiseksi. UKK-instituutti, Tampere Volanen S Sense of coherence. Determinants and consequences. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Weycker D., Macarios D., Edelsberg J. & Oster G Compliance with drug therapy for postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int. 2006; 17: Kuvat Windows ClipArt ja Suomen Osteoporoosiliiton arkistot

Potilaan omahoidon tukeminen

Potilaan omahoidon tukeminen Pirkko Routasalo, Marja Airaksinen, Taina Mäntyranta ja Kaisu Pitkälä KATSAUS Potilaan omahoidon tukeminen Terveydenhuollon hyvistä tuloksista huolimatta väestöllä on edelleen elintapoihin liittyviä terveysuhkia.

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012)

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) Väliraportti vuodesta 2011 Huhtikuu 2012 Suomen Osteoporoosiliitto ry SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Projektin

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014 ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17 Vuosikertomus 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE... 3 3 ASKO-TOIMINTA...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA Tiina Pellinen Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Tiina Pellinen (2014).

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä

Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä Elintapaohjausprosessi Ikihyvä-ryhmäohjaus Terveysvalmennus Risto Kuronen Asiantuntijalääkäri Hyve-yksikkö/Phsotey Kemi 171110 Kun haluat rakentaa laivan, älä

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN OMAHOITOON SITOUTUMINEN

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN OMAHOITOON SITOUTUMINEN ODOTTAVAN PERHEEN SUUN OMAHOITOON SITOUTUMINEN Torvinen Miia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Oulun yliopisto LTK, Terveystieteiden laitos, hoitotiede

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA Mia Häkkänen - Tuija Niemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Sitä

Lisätiedot

4/2012. Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5. Iris Kurikka: Mistä itse pitää, siihen löytyy aikaa ja energiaa s. 9

4/2012. Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5. Iris Kurikka: Mistä itse pitää, siihen löytyy aikaa ja energiaa s. 9 Osteo 4/2012 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5 Iris Kurikka: Mistä

Lisätiedot

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN KOKEMUKSIA OHJAUKSESTA Päivi Ronkainen Terveyskasvatuksen pro gradu- tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2011 Sepelvaltimotautipotilaan kokemuksia Päivi

Lisätiedot

Omahoito ja selkokielinen terveyssivusto Oulun Omahoitopalvelun verkkosivulla

Omahoito ja selkokielinen terveyssivusto Oulun Omahoitopalvelun verkkosivulla Omahoito ja selkokielinen terveyssivusto Oulun Omahoitopalvelun verkkosivulla Omahoito tietosisällön mallinnus ja muokkaus -hankkeella vastattiin Oulun Omahoitopalvelun erityisryhmille suunnattujen tietosisältöjen

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Päivi Kainulainen TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Kehittämistyö Terveydenhoitajan koulutusohjelma Marraskuu 2007

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot