Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020"

Transkriptio

1 Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

2 ISBN Copyright Tekes, VTT, TTY, Teknologiateollisuus ry 2011 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, PL 1000, VTT Toimitus Juhani Heilala, Matti Majuri, Juha Sääski, Julius Pesonen, Jussi Halme, Raimo Hyötyläinen, Markku Hentula, Jukka Paro ja Reijo Tuokko Edita Prima Oy, Helsinki 2011

3 Avainsanat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda Tiivistelmä Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 FOFFI Uuden valmistavan teollisuuden tutkimusagenda -hanke selvitti systemaattisesti ja laajamittaisesti valmistavan teollisuuden kehittämistarpeet ja tulevaisuuden tuotannon, valmistusprosessien ja liiketoimintamallien menestystekijät, ottaen huomioon suomalaisten yritysten erityispiirteet. Suomalaista teollisuutta kuultiin työpajoissa, haastatteluissa ja mielipiteitä selvitettiin laajassa kyselyssä. Vastaavasti kartoitettiin tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijoiden mielipiteitä. Tuloksia on verrattu vastaaviin valmistavan teollisuuden kansainvälisiin selvityksiin sekä tuotantoteknologian tutkimuksen suuntaukseen. FOFFI -hankkeen tuloksena syntyi tutkimusagenda, tämä julkaisu, joka toimii teollisuuden, tutkimustahojen ja rahoittajien yhteisenä ohjenuorana uusia ohjelmia tai hankkeita käynnistettäessä. Tutkimuksen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa. Tutkimusta rahoitti Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Yleisesti voidaan todeta, että yritysten lähivuosien tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee painottumaan asiakasprosesseihin ja verkostoihin. Yhden vuoden aikajänteellä kehittämistyön keskiössä ovat työntekijät. Yli neljän vuoden päästä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö on nykyisen näkemyksen mukaan teknologiapainotteisempaa. Aihealueita yhdistää pyrkimys suomalaisen tuotannon kansainvälisen kilpailuedun saavuttamiseksi. Ehdotetut toimenpiteet on suunnattu suosituksiksi tutkimus- ja rahoitusorganisaatioille, työmarkkinaosapuolille, yksityiselle sektorille ja valtiovallalle. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edellä mainittujen osapuolten tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista. Yhteistyöllä suomalainen teknologiateollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa. 3

4 Keywords Manufacturing Technology Industries Research Agenda Abstract Manufacturing Matters: Manufacturing Technology Industries Research Agenda 2020 FOFFI Research Agenda for Re-newing the Finnish Manufacturing Technology Industry project studied in a systematic way the future industrial development needs and success factors for production, manufacturing processes and business models. The research adressed the specific characteristics of the Finnish industry. The research comprised a range of survey methods involving Finnish industry. These included workshops, interviews, and an internet-enabled questionnaire. This industry-focus research was complemented by inputs from Finnish research and education organisations. The results were compared to similar international manufacturing industry roadmaps, and production technology research studies. FOFFI - the project resulted in the research agenda contained within this document. It provides common guideline for new programs or projects initiation within industry, research organizations, and financiers. The research was carried in close collaboration between VTT Technical Research Centre of Finland, Tampere University of Technology, and The Federation of Finnish Technology Industries. The research was funded by Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Overall, it can be concluded that in the coming years the companies research and development activities will emphasize customer processes and networks. In short term horizon the development focus are the employees. Over four year horizon the current view is that the research and development will be more technologically-oriented. The development themes are combined with aim to achieve international competitive advantage in Finnish production. The proposed actions are aimed as recommendations for research and funding organizations, labour market organization, the private sector and government. Achieving the aim requires close cooperation and commitment from the abovementioned parties. With co-operation the Finnish technology industry can be profitable in international competition. 4

5 Alkusanat FOFFI-tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaista tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan suomalaisen valmistavan teknologiateollisuuden nostamiseksi maailman luokkaan seuraavan 10 vuoden aikana. Tutkimus keskittyi kappaletavarateollisuuteen ja erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuteen. Tavoitteena oli saada aikaan valmistavalle teknologiateollisuudelle tutkimusagenda 2010-luvulle. FOFFI-työryhmä järjesti vuonna 2010 työpajoja, joissa kerättiin muutosvoimia ja menestystekijöitä suomalaisen valmistavan teollisuuden sanomina. Lisäksi tehtiin haastattelututkimus Alihankintamessuilla, haastateltiin tuotantoteknologian asiantuntijoita tutkimusaiheista, sekä toteutettiin laaja Internet-kysely yrityksille ja erikseen asiantuntijoille. Menestyvien yritysten edustajia myös haastateltiin. Tutkimuksen välituloksia käsiteltiin vuorovaikutteisesti asiantuntijatyöpajoissa. Tässä esiteltävän tutkimusagendan sisältö perustuu laajaan näkökulmaan, jossa edustettuina ovat teollisuus, tutkimus ja yhteiskunta. Tutkimuksen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT, Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) Tuotantotekniikan laitos yhdessä Teknologiateollisuus ry kanssa. Projektilla oli myös laaja ohjausryhmä, johon kuului yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Tutkimusta rahoitti Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Tämän julkaisun kirjoittamiseen ovat osallistuneet: 1. Johdanto (Juhani Heilala ja Juha Sääski), 2. Tuotantokonseptien kehittyminen (Juhani Heilala, Juha Sääski, Raimo Hyötyläinen ja Jukka Paro). 3. Tutkimusmedotiikka (Juha Sääski ja Juhani Heilala) 4. Tulokset (Julius Pesonen, Jussi Halme ja Matti Majuri) 5. Tulosten analysointi (Juhani Heilala, Markku Hentula ja Juha Sääski), 6. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset (Matti Majuri ja Reijo Tuokko). Kirjoittajat kiittävät muuta työryhmää, projektin johto- ja ohjausryhmiä sekä työpajoihin ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä arvokkaasta palautteesta. 5

6 6

7 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Abstract... 4 Alkusanat Johdanto Tuotantokonseptien kehittyminen Tuotantokonseptit Suomessa Tuotantoteknologian kehitys Globaali kilpailukyky ja tuottavuus Tutkimusmetodiikka Työpajat Alihankintamessujen kyselytutkimus Kirjallisuustutkimus Asiantuntijahaastattelut Internet-kyselytutkimus Yrityshaastattelut Tulokset Muutosvoimat Menestystekijät Tutkimuksen suuntaaminen Tilaus-toimitusketjun hallinta Asiakasosaaminen ja asiakasarvon synnyn ymmärtäminen Joustavat ja nykyaikaiset valmistusmenetelmät Hyvät työolosuhteet ja työn tekemisen edellytykset Tuotantokonseptien uudistaminen Korkeatasoinen informaationhallinta ja kommunikointi Tuotteiden ja tuotannon kehityksen integrointi Uudet automaatioratkaisut Yhteiskunnan tuki ja panostukset Tutkimuspanostukset eri aikajänteillä Asiantuntijoiden näkemys tutkimuksen suuntaamisesta Tulosten analysointi Yrityskoon vaikutus tutkimus- ja kehitysteemoihin Yritys- ja asiantuntijakyselyn tulosten vertaaminen Tulevaisuuden vientiyritykset Tulosten vertaaminen kansainvälisiin selvityksiin Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Strateginen suhtautuminen tuotantoon Verkostoissa voimavara

8 6.3 Teknologista etumatkaa tarvitaan Pidä huolta osaamisesta ja osaajista Yhteiskunnan mahdollisuudet tukea suomalaista tuotantoa Yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet Liite A: Eräitä teknologia kehittymisen askeleita Liite B: Internetkyselyn muutos- ja menetystekijät sekä tutkimusaiheet Liite C: Yrityshaastattelu esimerkki 8

9 1. Johdanto Suomalainen teollisuus on kehittynyt voimakkaasti 1940-luvulta lähtien. Lähtölaukauksena voi pitää sotakorvausteollisuuden jälkeen aloitettua bilateraalista kauppaa Neuvostoliiton kanssa, mikä nosti suomalaisen teollisuuden nopeasti muun maailman tasolle 1980-luvulle tultaessa. Nokian voimakas kasvu luvulla vauhditti myös suomalaista kevyttä valmistavaa teollisuutta sekä tuotantolaitteiden ja järjestelmien valmistusta luvulla veturiksi tuli yllättäen Kiina, jonka talouskasvu yllätti kaikki asiantuntijat. Kiinan talouden kasvu sai aikaiseksi konepajateollisuuden yllättävän nousun maailmalla ja siten myös Suomessa. Nyttemmin Kiinan talouskasvu on laantunut, mutta on edelleenkin kova. Toisena puolena Kiina -ilmiössä on ollut tuotantotoimintojen ulkoistaminen Suomesta halvan työvoiman maihin. Nokian ja Nokia-klusterin merkitys tuotantopuolen työllistäjänä Suomessa on laskenut huippuvuosista merkittävästi. Sen alihankkijat ovat yksi toisensa perään siirtäneet toimintaansa pois Suomesta samoin kuin Nokiakin. Siinä sivussa alueen laitevalmistajat ajautuivat pahaan ahdinkoon. Teollisuuden asiantuntijoiden mukaan osa tuotantotoiminnasta on jo pysyvästi menetetty Suomesta. Tämän kehityksen pysäyttämiseksi ja uuden korvaavan valmistustoiminnan käynnistämiseksi Suomessa tarvitaan pikaisia toimia ja teollisuudelle uusi veturi, joilla työllisyys- ja talouskehitys saadaan oikealle kasvu-uralle. Vuoden taantuma iski voimakkaasti myös talouskasvun aikana huippuvauhtiin yltäneeseen kone- ja metallituoteteollisuuteen. Vientimarkkinoiden romahtamisen vaikutukset suuriin päähankkijoihin näkyvät jopa vielä voimakkaammin komponentti- ja järjestelmätoimittajissa ajaen monet kuilun partaalle. Osa alihankinnoista on siirtynyt pysyvästi pois Suomesta. Mitään selvää kasvualaa ei ole näköpiirissä, vaan kasvu pitää pystyä rakentamaan palasista. Suomi ei suinkaan ole yksin tilanteessa, ja pienenä maana Suomen tulisi pystyä hyödyntämään erikoisasemansa ja -osaamisensa ja käynnistää nopeasti valmista- 9

10 1. Johdanto van teollisuuden uusiutumista tukevia toimenpiteitä. Globaalit markkinat eivät sinänsä ole mihinkään kadonneet, mutta laman jälkeinen maailma tulee kuitenkin olemaan erilainen, ja tähän suomalaistenkin pitää pystyä valmistautumaan. Jos pystymme vastaamaan globaalin teollisuuden uusiutumisprosessiin, meillä on mahdollisuuksia vallata uusia markkinoita ja vallata teollisuutemme mittasuhteissa merkittävä siivu uudesta teollisesta toiminnasta. Suhteessa pienikin siivu globaaleista markkinoista riittää Suomelle. Yrityskokoluokassa henkilöä työllistäviä Original Equipment Manufacturer (OEM) -tuoteyrityksiä toimii Suomessa muutama sata, joista monet edustavat tuoteosaamiseltaan ja -teknologialtaan maailman huippua ja omaavat näin potentiaalia vahvoiksi toimijoiksi myös uusilla globaaleilla markkinoilla. Useat näistä yrityksistä ovat kasvaneet nopeasti 2000-luvulla. Monessa tapauksessa suuryhtiötkin koostuvat pienemmistä, toisistaan riippumattomista yksiköistä, jotka ovat kokoluokkaa muutama sata henkilöä kukin. Myös näiden yritysten merkitys kotimaan teollisuudelle ja taloudelle on suuri, sillä niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2008 noin 18 miljardia euroa. Koko kone- ja metallituoteteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 32 miljardia euroa, alan työllistäessä suoraan n henkilöä Suomessa. Vuonna 2010 kone- ja metallituoteteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto oli 26 Mrd.. Henkilöstöä vuoden 2010 lopulla oli Suomessa ja ulkomaisissa tytäryrityksissä jo Pienen ja keskisuuren (PK) -teollisuuden merkitys Suomessa on jo nyt erittäin tärkeä ja tullee korostumaan vielä enemmän tulevaisuudessa. PK-teollisuuden voidaan jo tällä hetkellä arvioida työllistävän enemmän suomalaisia kuin suuryritysten. Monet näistä PK-yrityksistä näyttävät selvästi onnistuneen tuotekehityksessään, joka on tuottanut jatkuvasti parempia tuotteita vientimarkkinoille. Markkinoiden ja tuotekehityksen välinen yhteys näyttäisi toimivan hyvin. Näillä yrityksillä on usein omaa valmistustoimintaa, joka on eduksi tuloksekkaalle tuotekehitykselle. Valmistustoimintaa on myös ulkoistettu merkittävässä määrin alihankkijoille, joiden toimivuus ja kehittyminen on tärkeää jatkuvassa kilpailukyvyn lisäämisessä. Valmistustoiminnan kehittäminen ei aina välttämättä ole ollut yrityksissä samalla tasolla ja painoarvolla tuotekehityksen kanssa. Joitakin huippuja lukuun ottamatta valmistuksen taso ei yrityksissä ole maailman luokkaa, ja varsinkin alihankkijoiden valmistusteknologiat eivät ole pysyneet siinä vauhdissa, jossa maailmalla mennään. Tuotannon joustavassa automatisoinnissa on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia, ja pahimmissa tapauksissa ollaan jäljessä 2 3 laitesukupolvea, toiminnan ollessa edelleen 1980-luvun tasolla. 10

11 1. Johdanto Yritysten väliset erot ovat tässä suhteessa suuria. Tuotantoympäristöt eivät myöskään vastaa edessä olevia ympäristö-, saatikka kestävän kehityksen vaatimuksia. Myös tuotekehityksen ja valmistustoiminnan integrointi toisiinsa on jäänyt pahasti jälkeen, mikä on osaltaan heikentänyt tuottavuuden kehitystä. Modernien tuotantojärjestelmien ja valmistusteknisten mahdollisuuksien ja rajoitusten huomioon ottaminen on saatava osaksi tuotekehitystä ja lisäksi tuotetiedon hallinta osana tuotantotoimintaa on saatava paremmalle tasolle. Alihankinnan voimakas lisääntyminen on selvästi nostanut esille kommunikaatio-ongelman alihankkijoiden ja päähankkijoiden välillä (Häkkinen 2008). Alihankkijoiden ja päähankkijoiden välillä on tyypillisesti maantieteellinen etäisyys, joka rajoittaa molemminpuolista kanssakäymistä ja heikentää sitä kautta kehittämistoimintaa. Parhaimmat yhteenliittymät syntyvät valmistuksen ja suunnittelun hyvässä yhteistyössä. Vain keskinäisissä keskusteluissa ja suunnittelupalavereissa syntyy uusia innovatiivisia ratkaisuja. Alihankkijoiden strategiana on yleensä hankkia yleiskoneita, joilla voidaan tehdä useille päähankkijoille tuotteita. Maksimaalisen joustavuuden nimissä tingitään tuottavuudessa, jolloin antaudutaan suoraan vertailuun halvan työvoiman valmistuksen kanssa, ja tässä kilpailussa on vaikea pärjätä. Korkean teknologian ja koulutustason maana Suomella on mahdollisuus valita toisenlainen strategia ja hakea parempaa tuottavuutta ja kilpailuetua panostamalla joustavaan automaatioon ja uuden teknologian mahdollistamiin tehokkaisiin valmistusprosesseihin ja - järjestelmiin. Uusi teollinen toiminta Suomessa ei voi säilyä pelkästään suuryritysten tai pkyritysten varassa, vaan molempia tarvitaan. Oikein valituilla toimenpiteillä ja bisneskonsepteilla voidaan luoda edellytykset myös mikrokokoisten yritysten elinkelpoisuudelle. Selvää on, että laman jälkeisessä maailmassa ei ole mahdollista kilpailla ja luoda kasvua vanhoilla eväillä, vaan pitää olla valmis radikaaleihinkin rakenteellisiin ja strategisiin muutoksiin sekä merkittäviin T&Kpanostuksiin. EU:n Factories of the Future Public-Private Partnership - ohjelmassa (2010) tullaan valmistavan teollisuuden T&K-toimintaan panostamaan neljän vuoden aikana 1,2 miljardia euroa. Tämä tulee generoimaan jäsenmaissa omaa merkittävää kansallista tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja tähän tulee myös Suomen ja suomalaisten yritysten olla valmiita. Vaikka valmistavan teknologiateollisuuden näkymät ovat haasteelliset, myös alan kehittämispotentiaali on suuri. Menestyvät yritykset ylläpitävät hyvinvointia Suomessa. Teknologiateollisuus on merkittävin elinkeino Suomessa: 60 % Suomen koko viennistä ja 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista. Teknologiateollisuuden yri- 11

12 1. Johdanto tykset työllistävät suoraan ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta. McKinsey (2010) mukaan suomeen pitäisi saada uutta teollista työpaikkaa ylläpitämään hyvinvointia kestävyysvajeen, väestön ikääntymisen takia. Suomalainen teknologiateollisuus voi menestyä globaalissa taloudessa, jos se on kilpailukyvyltään maailman ehdotonta kärkeä. Maailmanlaajuinen ja muutoksille altis toimintaympäristö pakottaa yritykset etsimään tuottoja aikaisempaa joustavammin uusilta markkinoilta, mikä edellyttää huippuluokan globaalia kilpailukykyä. Menestyäkseen pitkällä aikavälillä globaalissa kilpailussa, suomalaisten yritysten on kehitettävä uusia liiketoimintastrategioita, joissa yhdistyvät innovointi, tutkimus, teknologian kehitys, ammattitaitoinen työvoiman ja toiminnan tehokkuus tavalla, jota kilpailijoiden on vaikeaa kopioida. Euroopassa työvoimakustannukset ovat korkeat. Tästä huolimatta Eurooppa voi kilpailla menestyksekkäästi globaaleilla markkinoilla. Eurooppa on laaja, kehittynyt ja yhtenäinen kotimarkkina-alue, jossa on kysyntää hyvin suunnitelluille, korkean jalostusarvon innovatiivisille tuotteille. Tulevaisuuden rakennusaineita on haettava tuottavuuden kasvattamisesta, teknologian kehittämisestä ja uusilta markkinoilta. Alihankkijoiden on kansainvälistyttävä päämiesten perässä. Merkittävä mahdollisuus liittyy entistä älykkäämpiin koneisiin, asiakaille suuren lisäarvon antaviin, korkean teknologian tuotteisiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa tullaan lisäämään koneisiin monesta syystä. Energiansäästö ja päästöjen vähentäminen tulevat entistä tärkeämmiksi samalla kun tuotteen elinkaarikustannusten hallinnan tarve lisääntyy. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tehostaminen parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta. Kansainvälinen tuotanto- ja valmistustekniikan tutkimus Tuotanto- ja valmistusteknisen tutkimuksen tärkeys on huomattu EU:ssa, jossa valmistava teollisuus työllistää 34 miljoonaa ihmistä 2 miljoonassa yrityksessä; yritystä, joissa yli 20 hlöä (Jovane et al. 2008). Valmistavan teollisuuden liikevaihto on yli miljardia euroa edustaen n. 55 % BKT:sta. Toukokuussa 2009 teknologiayhteisö MANUFUTURE (www.manufuture.org) perusti elinkeinoelämän tarpeisiin uuden järjestön, European Factory of the Future Research Association (EFFRA, EFFRA:n tavoitteena on lisätä investointeja tutkimukseen tavoitteena tuottavuu- 12

13 1. Johdanto den lisäys Euroopan valmistavassa teollisuudessa hyödyntämällä uusia ja innovatiivisia tuotantotekniikoita. EFFRA:n fokus on älykkäissä ja digitaalisissa osaamispohjaisissa tehtaissa ja tuotantoprosesseissa. Valmistusprosesseissa pikavalmistus (rapid manufacturing), digitaalisuus ja elinkaari ajattelu korostuvat (http://www.effra.eu/research-a-innovation/technology-roadmap.html). Suomalaiset ovat edustettuina EFFRA:n johtoryhmässä ja vaikuttamassa tutkimuksen suuntaamiseen. Suomesta onkin puuttunut kansallisen tason MANUFUTURE järjestö. USA:ssa tuotantojärjestelmien tutkimus yleisesti keskittyy uudelleen konfiguroituviin järjestelmiin, ihminen-kone rajapintoihin, osaamisen nopeaan soveltamiseen, älykkäisiin yhteistyöjärjestelmiin ja informaation muuttamiseen tiedoksi ja tietämykseksi, nanovalmistukseen, älykkäisiin ja integroituihin järjestelmiin. Valmistusprosesseissa fokus on hukan ja energiakäytön minimoinnissa, uusien materiaalien valmistuksessa, bioteknologian valmistussovellutuksissa ja valmistusprosessien simuloinnissa. USA:ssa tehtin 2009 Next Generation Manufacturing (NGM 2009) -tutkimus, johon vastasi 2500 yritystä. USA:ssa on 282,000 PK-yritystä. NGM kyselytutkimuksessa yritykset arvioivat kuuden eri menestystekijän tärkeyttä omassa organisaatiossaan. Taulukossa 1 on esitetty vastaajien mielestä menestystekijöiden tärkeysarvoasteikko. 13

14 1. Johdanto Taulukko 1. Next Genaration Manufacturing (NMG 2009) kyselyn tulos. Tutkimuksen tärkeimpiä löydöksiä ja kehittämiskohteita olivat: Neljäsosa, joka vastaa kokonaisuudessaan jopa yli yhdysvaltalaista PK-yritystä, ei näe olevansa hyvä missään näissä kuudessa menestystekijässä. Varsinkin pienet yritykset ovat huonossa asemassa. Vain kuudesosa vastaajista piti kestävää kehitystä ja vihreitä arvoja tärkeinä huolimatta valtion toimenpiteistä ja kuluttajien kasvavasta kysynnästä. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ei näe globalisaatiota tärkeänä, vaan ne käpertyvät omien rajojen sisäpuolelle. Puolella yrityksistä oli puutteelliset mittaristot prosessien parantamiseen. Japani on jo pitkään uudistanut teollisuuttaan uutta kilpailuympäristöä vastaavaksi, keskeisinä teemoina osaaminen (Monozukuri), henkilöstön kehittäminen (Hitozukuri), innovatiivisuus (Kakushin), eko-tehokkuus, teknologinen uudistuminen, ketteryys, New JIT -kokonaisvaltainen suunnittelu ja sosiaalinen muutos. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää myös Suomen kannalta tärkeät Eurooppalaiset maat ja vertailukohdiksi otettiin Saksa, Ruotsi ja Tanska. 14

15 1. Johdanto Saksassa tuotantojärjestelmien tutkimus (Cluster of Excellence Integrative Production Technology for High-Wage Countries) keskittyy hybridi-, itseoptimoiviin-, virtuaalisiin ja älykkäisiin järjestelmiin. Valmistusprosesseissa fokus on modulaarisissa ja joustavissa muoteissa ja puristustyökaluissa, yksilöllisten tuotteiden valmistuksessa, hybridimetallien prosessoinnissa ja itseoptimoivissa joustavissa kokoonpanojärjestelmissä. Ruotsalainen tuotantojärjestelmien tutkimus (Swedish Production Research 2020, 2009) keskittyy robusteihin ja luotettaviin tehdasjärjestelmiin, joustavaan ja modulaariseen automaatioon, ihmisen huomioimiseen tuotantojärjestelmissä, oppimiseen ja muihin organisaationäkökulmiin. Valmistusprosesseissa fokus on uusien materiaalien valmistusmenetelmissä, valmistusprosessien simuloinnissa, pinnoituksessa ja lämpökäsittelyprosesseissa ja mikro- ja nanovalmistuksessa. Tanskalainen tuotannon tutkimus (Manufacturing 2025, 2010 ja Produktion 2025, 2010) keskittyy kestävän kehityksen tuotantojärjestelmiin; tuotannon osaamisen hallintaan, arvoketjuihin verkostossa, modulaarisiin valmistusjärjestelmiin, uusiin organisaatio- ja yhteistyömalleihin, hyperjoustavaan automaatioon sekä uusiin johtamismalleihin. Simulointitekniikoita kehitetään ympäristövaikutusten laskentaan, elinkaariarviointeihin sekä tuotannon hallintaan. Tuotantojärjestelmissä fokus on modulaarisuudessa, skaalattavuudessa, joustavudessa ja tietämyksen hallinnassa. Verkostomainen toimintatapa ja johtamismallit kuvaavat myös muutosta. Deloitte Manufacturing Competiviness index (Deloitte 2010), nostaa tärkeimmäksi kansainvälisen valmistavan yrityksen menestystekijäksi osaavat, innovointikykyiset työntekijät. Yhteenvetona kansainvälisistä selvityksistä voidaan todeta seuraavia teemoja: kestävän kehitykseen periaatteet, tuotannon digitaalitekniikoiden kehittäminen, tietämyspohjainen tuotanto ja joustava valmistusautomaatio. Myös verkottunut toimintatapa ja tuotteiden asiakasräätälöinti ovat keskeisiä menestystekijöitä. Kehitys- ja tutkimusaiheita valittaessa tutkijoilla oli tiedossa edellä mainitut sekä muita vastaavia selvityksiä, lähinnä eurooppalaisia tutkimusagendoja. FOFFI tutkimusaiheet eivät oleellisesti poikkea edellä mainituista. Johtuen globaalista kilpailusta useat tutkimuskohteet eri maissa ovat hyvin samanlaisia. 15

16 2. Tuotantokonseptien kehittyminen Kilpailukykyinen tuotantokonsepti määritellään seuraavasti: Tapa järjestää tuotteen tuotanto sekä siihen liittyvät tukitoimet innovatiivisesti liiketoimintastrategian tarpeista lähtien. Tuotantokonsepti koostuu liiketoimintaa palvelevasta, harkitusta ja tarkoituksenmukaisesta joukosta omaa, alihankittua tai kumppanuuteen perustuvaa hankintaa, valmistusta ja jakelua ohjausjärjestelmineen. Kilpailukykyisen tuotantokonseptin piirteitä ovat asiakaslähtöisyys, liiketoimintalähtöisyys, joustavuus, laatu, tuottavuus ja hyvä imago (Tekes 2008). Historiallisesta näkökulmasta tuotantoparadigmat ovat kehittyneet Jovanen et al. (2003, 2008) mukaan 1800-luvun puolivälistä alkaen käsityöstä ja päätyen nyt kestävän kehityksen periaatteeseen (taulukko 2). Tuotteiden laajan teollisen valmistamisen, sarjatuotannon, mahdollisti liukuhihnamainen tuotanto, mekanisointi sekä toisaalta standardointi, joka mahdollisti keskenään vaihtokelpoiset osat 1900-luvun alussa. Valmistetut tuotteet menivät kaupaksi, kysyntä oli suurempi kuin tarjonta ja kilpailutekijänä oli halpa hinta. Sarjatuotannon valtakausi kesti lähes 70 vuotta, kunnes joustavan tuotannon aikana, 1980-luvulla, tarjonta ylitti kysynnän. Tuotantoa sopeutettiin pienentämällä eräkokoja ja muuttamalla liiketoimintamalleja; siirryttiin asiakasohjaukseen ja tarjottiin laajempaa tuotevalikoimaa. Tuotteita ei enää valmistettu varastoon, vaan tyypillisesti asiakkaan tilaus käynnisti tuotteen kokoonpanon. Globaalin kilpailun kiristyminen ja yksilölliset tuotteet olivat ominaista 2000-luvulle. Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos tulevat vaikuttamaan voimakkaasti tuotantoparadigmojen kehitykseen 2010-luvulla. 16

17 2. Tuotantokonseptien kehittyminen Taulukko 2. Tuotantoparadigmojen kehittyminen 1800 luvun puolestavälistä nykypäivään. Modifioitu lähteestä Jovannen et al. (2003, 2008). 2.1 Tuotantokonseptit Suomessa Tuotantokonseptit kehittyivät voimakkaasti Suomessa 1980-luvulta lähtien. Avainsanoja olivat varsinkin laatu, JOT, joustavuus ja Lean. Näitä filosofioita sovellettiin yrityksissä menestyksekkäästi. Nyt uusina tuotantokonsepteina ovat esiin astuneet toimintaprosessien virtaviivaistaminen, ydinosaamisten kehittäminen, massaräätälöinti ja yhteiskehittäminen (Hyötyläinen 2011). Yritykset ovat ottaneet käyttöön tuotantofilosofioita omista lähtökohdistaan ja soveltaneet niitä omissa organisaatioissaan. Tietoinen tuotantokonseptien hyödyntäminen edellyttää yritykseltä strategista suuntautumista ja omien ydinosaamisten ja kilpailutekijöiden tunnistamista. Osa uusista tuotantokonsepteista edellyttää yhteistyötä partnereiden kanssa. Yhtä tärkeää on määritellä asiakassegmentit ja asiakasryhmät sekä näille suunnatut tuotteet ja palvelut. Pelkkä toiminnan tehostamiseen panostaminen ei ole nykyään enää riittävää ja entistä enemmän onkin suuntauduttava asiakkaisiin ja heidän palvelemiseensa. 17

18 2. Tuotantokonseptien kehittyminen Eteneminen tuotantokonseptista toiseen edellyttää yrityksen toiminnassa perusteellisia muutoksia, jotka ulottuvat toiminta-ajatukseen asti. Muutoksissa on kyse syvällisistä strategisista muutoksista. Strategisia uudelleenmäärittelytarpeita on havainnollistettu taulukossa 3. Siinä on esitetty yritysten kehitysvaiheita tuotanto- ja liiketoimintakonseptien näkökulmasta. Näitä tarkastellaan useista ulottuvuuksista. Uutena konseptina esitetään yhteiskehittämisen liiketoiminta- ja tuotantokonsepti, joka tulee tulevaisuudessa edellyttämään uutta suhdetta innovaatiotoimintaan ja tiedon muodostamiseen sekä asiakastoimintaan. Taulukko 3. Yritysten liiketoiminta- ja tuotantokonseptimallit. Yritykset alkoivat 1990-luvun alussa voimakkaasti panostaa toimintaprosessien kehittämiseen ja virtaviivaistamiseen sekä alihankintasuhteiden rakentamiseen (Hammer & Champy 1993, Hyötyläinen 2000). Toimintaprosessien kehittämisen perustana on ollut tuotanto- ja tuotepohjainen lähestymistapa, ja alihankinnan rakentamisen pääperiaatteena on ollut kahdenkeskeisten kumppanuussuhteiden luonti. Tämä lähestymistapa on rajoittunut myynnin kautta hankitun markkinaja asiakastiedon hyödyntämiseen erityisesti uusien tuotteiden ja palvelujen kehit- 18

19 2. Tuotantokonseptien kehittyminen tämisessä. Tämä kehitystyö on tehty toimittajan omana toimintana. Asiakas nähdään tuotteiden ja palvelujen vastaanottajana, jolloin asiakkaalle tarjotaan valmiiksi paketoituja tuotteita ja palveluja (Hyötyläinen 2007). On kuitenkin nähtävissä, että tällainen perinteinen prosessiorganisaatio ja sen toimintamalli eivät vastaa palveluliiketoiminnan asettamiin vuorovaikutus- ja kommunikaatiotarpeisiin. Läheisesti toimintaprosessien virtaviivaistamiseen on liittynyt yritysten keskittyminen ydinliiketoimintoihin, jolloin muita toimintoja on ulkoistettu muille yrityksille. Lähtökohtana ovat olleet liiketaloudelliset tarpeet kehittää yrityksen osaamista ja kasvattaa yritystä kohdistetuilla alueilla. Liiketoiminnan ja verkostojen laajentamisen avulla on kyetty hyödyntämään eri osapuolten saama asiakastietämys, jota voidaan käyttää yhdessä tuotettujen palvelujen määrittämiseen. Yritykset ovat samalla siirtyneet toimintaprosessien tehostamisen ja ydintoimintojen kehittämisen lisäksi massaräätälöintimalleihin. Tätä mallia luonnehtii mm. tuotteiden asiakasräätälöinti, jolloin kyetään muodostamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja. Perustana ovat tuotekehitysprosessit ja tuotteiden modularisointi, jolla kyetään tehokkaasti hyödyntämään samoja moduuleja eri asiakasratkaisujen muodostamisessa. Pyrkimyksenä on päästä tiettyyn stabiiliuteen muuttuvassa toimintaympäristössä (Pine 1993). Tällainen lähestymistapa edistää asiakaskohtaisten ratkaisujen ja kokonaistoimitusten syntymistä ja toimittamista asiakkaille. Tarjottavilla asiakaskohtaisilla kokonaisratkaisuilla pyritään tukemaan myös asiakkaan kilpailukyvyn lisääntymistä. Tällä mallilla on kuitenkin rajat vastassa, kun tarkoitus on siirtyä aidosti laajemmin palveluliiketoimintaan. Suhteellisen yleisesti vallalla olevasta massaräätälöintimallista voi tulla kehitystä rajoittava tekijä (core rigidity) (Leonard 1995). Muodonmuutos kohti palveluliiketoiminnan partnerisuhdetasoa edellyttää yrityksen ja sen partnereiden toimintamallien uudistumista. Uutena toimintamuotona korostuu yhteiskehittely, joka tukee myös yhteistä innovointia ja uusien ratkaisujen muodostamista. Tällaisia malleja edistävät myös hahmottumassa olevat uudet toimintamuodot, jotka korostavat dynaamista verkostoitumista sekä innovaatioverkostoja (Chesbrough 2003). Innovaatiotoiminnasta on tulossa keskeinen yrityksen organisaatiota ja toimintamallia määräävä tekijä, jota tukevat vuorovaikutteiset ja innovatiiviset organisaatiokonseptit. Vuorovaikutteiset organisaatiomuodot ja kehittämistavat ovat luonteenomaisia uudelle mallille. Vuorovaikutteisen kehittämisen keskeisenä ajatuksena on, että eri tasojen ja toimintojen edustajat jäsentävät yhdessä kehitystilanteita ja määrittelevät kehitysongelmia ja niiden ratkaisuja. 19

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET 2 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET Johtaminen ja organisaatiot Pro gradu -tutkielma VAASA

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli HVK Julkaisuja 4 2008 Huoltovarmuuskeskus Julkaisuja 4 2008 Elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2173 Kai Häkkinen Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa Havaintoja suomalaisesta pk-konepajateollisuudesta vuonna 2002 VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta?

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? www.prometalli.fi Teknologiateollisuuden vaikuttaja Pekka Heikonen: Suomen vahvuus erikoistumisessa R457 Laajin valikoima

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen Hanna Tuohimaa Tarja Meristö, Sami Leppimäki,

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA 2535 Minna Kansola Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2535 Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä Minna Kansola ISBN 978-951-38-7580-0

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot