Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa."

Transkriptio

1 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston keskeinen päämäärä on vuodesta 2008 alkaen ollut kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen kaupungin päätöksenteossa, palveluissa ja eri toiminnoissa. Välineenä tämän päämäärän saavuttamiselle on ollut vuosittain tarkistettava Kaikkien Orimattila -toimenpideohjelma tavoitteineen, keinoineen ja toimenpiteineen. Toimenpideohjelman keskeisiä tavoitteita ovat olleet seuraavat: - kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien esiintuominen - äänestysaktiivisuuden parantaminen - viestinnän kehittäminen - kyläjohtokuntien roolin kehittäminen. Kaikkien Orimattila -toimenpideohjelman on laatinut demokratiatyöryhmä. Työryhmä pitää tärkeänä riittävää tiedottamista ja kattavaa palautejärjestelmää myös niiden palveluiden osalta, missä kaupunki ei itse vastaa palveluiden tuottamisesta, esim. sosiaali- ja terveysyhtymän palvelut. Työryhmä on käsitellyt vuoden 2013 raporttia ja verrannut tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Toteutetut toimenpiteet ja suunnitellut tavoitteet on esitetty tässä toimenpideohjelmassa jäljempänä kohdittain. Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2. Palaute- ja arviointijärjestelmä Tavoite: Kaupunkilaisilla on useita eri vaihtoehtoja antaa palautetta kaupungin palveluista. Tiedot kootaan sekä luottamushenkilö- että virkamiesjohdolle. Saatu palaute otetaan huomioon palveluja kehitettäessä. - Kaupungin kotisivuilla on toimiva sähköinen palautejärjestelmä. Palautelomakkeiden kautta on mahdollisuus antaa palautetta yleispalautteena,

2 kysymyksinä, kehitysehdotuksina sekä kotisivujen sisältö- ja tapahtumapalautteina. - Koska kirjallisten ja suullistesti saatujen palautteiden määrä on ollut vähäinen, niihin on vastatuttu pelkästään virkamiesten toimesta. - Sähköinen järjestelemä on korvannut eri toimipisteiden palautelaatikot. Tavoitteet , keinot ja toimenpiteet: - Jatketaan edellisen vuoden toimenpiteiden toteuttamista. - Järjestetään säännöllisin väliajoin kaupunkilaisten palaute- ja arviointikyselyjä. - Luodaan palautejärjestelmästä kaupunkilaisten, virkamiesten ja luottamushenkilöiden vuorovaikutteinen palaute- ja kehittämisjärjestelmä. 3. Info- ja keskustelutilaisuudet Tavoite: Kaupunki ja palvelun tuottajat järjestävät vuosittain vähintään neljä informaatio- ja keskustelutilaisuutta. - Kaupunkilaisille on järjestetty teemakohtaisia tilaisuuksia, mm. Aavan peruspalvelupäivä ja tilaisuudet kouluverkon kehittämissuunnitelmasta, ympäristösuojelumääräyksistä, kaava-asioista sekä lentokenttäasiasta. - Toimielimet ovat järjestäneet info- ja keskustelutilaisuuksia, kuten nopean laajakaistan valtuustoseminaari, kaupunginhallituksen ja Orimattilan yrittäjäyhdistyksen hallituksen yhteiset tilaisuudet (2/v.), työllistämistä koskevat tilaisuudet, Orimattilan yhdistysten ilta. - Ennen kunnallisvaaleja järjestettiin Myllylän koululla Orimattilan kunnallispäivä. Päivän aikana esiteltiin kunnallisia palveluita. Lisäksi puolueet ja poliittiset ryhmät esittäytyvät. (Järjestelyryhmän jälkipuintimuistio Liite 1) - Järjestetään kerran vuodessa valtuustosalissa kaupunkilaisten palvelujen info- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa kerrotaan asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä mahdollisuuksista uudistaa ja kehittää kaupungin palveluja. - Perustetaan säännöllisin väliajoin kokoontuvat asiakasfoorumit (esim, aikuisfoorumi). - Kaupunkilaisten palveluvaihtoehdoista ja niiden kehittämisestä suoritetaan asiakaskyselyjä ja mielipidekartoituksia. Tuloksia selvitetään kaupunkilaisten infotai kuulemistilaisuuksissa. - Kaupungin toimielimet järjestävät kerran vuodessa info- ja keskustelutilaisuuden (kaupunginhallitus ja lautakunnat). - Orimattilan kunnallispäivä järjestetään neljän vuoden välein. Tilaisuuden tarkoituksena on puolueiden, kuntapalvelujen ja järjestöjen toiminnan esittely. Seuraavan kunnallispäivän paikkana on Urheilutalo. 2

3 - Ennen kunnallisvaaleja järjestetään poliittisten ryhmien välinen paneeli. 4. Tiedottaminen Tavoite: Kaupungin päätöksentekoa koskevaa informaatioita jaetaan tehokkaasti tiedotusvälineiden sekä kaupungin kotisivujen kautta. - Päijät-Hämeen intranet -hankkeen viivästymisen myötä kaupungin kotisivujen uudistaminen on viivästynyt yli 2 vuotta. - Lahden uuden markkinointiyhtiön kuntayhteyshenkilöpalaverissa oli sovittu alustavasti, että kuntien asumisen, matkailun ja markkinoinnin kotisivumääritykset tehtäisiin syksyn 2013 aikana Päijät-Hämeen liiton toimesta. Tarjouspyyntö kotisivujen uudistamiseksi oli tarkoitus tehdä syksyn aikana. Hankkeen toteutuminen on epävarmaa. - Useimmilla kylillä on omat kotisivut, jotka on linkitetty kaupungin nettisivuille. - Kotisivuille on lisätty kaupungin strategia. - Kotisivuilla on linkki ja lomakkeita kaupunkilaisten palautteiden antamista varten. - Uusille asukkaille lähetettävään kirjeeseen on lisätty ohje sähköisen palautteen antamista varten. - Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeistä tiedottamista on lisätty kokouksen jälkeisillä lehdistötilaisuuksilla. - Kaupunginjohtaja on pitänyt omaa blogiaan ja ollut aktiivisesti facebookissa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös luottamushenkilöt ovat pitäneet omia blogejaan. - Kaupunginhallitus päätti demokratiatyöryhmän esityksestä , että jatkossa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajat pitävät vuorotellen kaupunkilaisille ajankohtaisia asioita koskevia info- ja keskustelutilaisuuksia (Päättäjien päiväkahvit). Ensimmäinen tilaisuus pidettiin klo kaupungintalolla. - Kaupungin virkamiesjohto, Orimattilan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja ja Ladecin edustaja ovat tehneet yrityskierroksia yrittäjien palvelutarpeiden kartoittamiseksi ja kaupunki-informaation jakamiseksi yrittäjille. - Yrittäjien aamukahvit -tilaisuuksia on pidetty ajankohtaisista asioista ja kaupungin päätöksistä Kehräämöllä. - Kaupungin kotisivut uudistetaan asiakas- ja palvelulähtöisemmiksi hyödyntäen verrokkikuntien erilaisia toimintamalleja. - Kaupungin viestinnän parantamiseksi kotisivujen uusimiseen esitetään vuoden 2014 talousarvioon riittävät määrärahat. - Keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja käyttäjädemokratian kehittämiseksi luodaan kaupungin ja asiakkaiden yhteistyönä uusia osallistumismuotoja ja vaikuttamiskanavia. - Kartoitetaan asiakkaiden mielipiteitä uusista keinoista välittää tietoja päätöksenteosta kaupunkilaisille. - Kehitetään asiakkaiden suoraa osallistumista tukevia toimintamalleja (informaatio, konsultaatio, suunnittelu, tuotanto). 3

4 - Hyödynnetään tiedottamisessa entistä enemmän uusia sähköisiä informaatio- ja osallistumismahdollisuuksia (esim. Osallistuva Orimattila - Facebook - sivusto, Some). - Huomioidaan kaupungin tiedottaminen ja viestintä menestystekijänä kaupungin strategiassa ja toiminnassa. - Motivoidaan kaupunkilaiset osallistumaan kaupungin informaation ja kotisivujen hyödyntämiseen. - Kaupungin 150-vuotisjuhlavuoden 2015 Orimattila-päivä järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen, nuorisotoimen, yrittäjien, paikallisten järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Demokratiatyöryhmä laatii asiasta oman erillisen esityksen kaupunginhallitukselle. 5. Toimielinten avoimet kokoukset Tavoite: Kaupunginhallitus ja lautakunnat järjestävät avoimen kokouksen kerran vuodessa. - Toimielimen avoimia kokouksia ei ole pidetty vuonna Koululaisryhmiä on ollut paikalla valtuuston kokouksissa. - Vuonna 2014 lisätään tietoa toimielinten avointen kokousten pitomahdollisuuksista. 6. Kylä- ja kaupunginosajohtokuntien roolin kehittäminen Tavoite: Aktiiviset kyläjohtokunnat toimivat kanavana kylän asukkaiden ja kaupungin muiden toimijoiden välillä. - Kunnallisvaalien 2012 jälkeen uudet kyläjohtokunnat valittiin Kylien johtokuntia kuultiin kaupungin strategian laadinnassa. Kylien asemaa vahvistettiin strategiassa ja hallintosäännössä. - Kyläjohtokunnat laativat kaupungin turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä omat turvallisuussuunnitelmat. - Kyläjohtokunnille varattiin vuoden 2013 talousarvioon 1000 euron määräraha/kyläjohtokunta. - Kyläjohtokuntien kokousten ohella on pidetty kyläjohtokuntien edustajien yhteisiä kokouksia ajankohtaisista aiheista. Paikalla on ollut eri alojen asiantuntijoita. - Demokratiatyöryhmä haluaa vahvistaa kylien neuvottelukunnan asemaa kehittämistehtävissä. - Torikahvila tai Kehräämö kaikkien yhteiseksi tapaamis- ja keskustelupaikaksi. - Demokratiatyöryhmä osallistuu seuraavaan kyläjohtokuntien edustajien yhteiseen kokoukseen. - Kaupunki on mukana Hämeen Kylät ry:n hankkeessa Yhdessä tulevaan - Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat ( ). Hanke on uudenlainen paikallistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen kehittämishanke, jonka 4

5 toiminta-alueena on Kanta- ja Päijät-Häme. Hankkeen tavoitteet vahvistavat kansalaistoimintaa ja kylät-yhdistykset-kunta-kumppanuutta. (www.hameenkylat.net ja - Kaupunki on mukana Päjiät-Hämeen kumppanuuskeskus -hankkeessa ( ). Hankkeen päämäärä on kumppanuusverkoston rakentaminen yhdistysten, kuntatoimijoiden, oppilaitosten, yritysten, seurakunnan ja kuntalaisten kesken. (www.kumppanuusverkosto.fi. Hankkeen toimesta pidettiin orimattilalaisille yhdistyksille info- ja keskustelutilaisuus yhteistoiminnasta ja verkottumisesta. Päätettiin valmistella jatkossa kylien tapahtumien keräämistä kaupungin nettisivuille (kylien yhteyshenkilöt), vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, tilakartoituksia (maksulliset/maksuttomat tilat) sekä Orimattila-päivää Seuraava Orimattilan yhdistysten yhteinen tilaisuus pidetään Pakaalla Tavoitteet , keinot ja toimenpiteet: - Kyläjohtokuntien ja kylien neuvottelukunnan hallinnollisia ja taloudellisia puitteita sekä kehittämistoimintaa vahvistetaan hyväksytyn kaupunkistrategian pohjalta yhdessä kylien ja niiden asukkaiden, kyläjohtokuntien, yhdistysten sekä yritysten kanssa. - Kaupungin torialueesta tehdään kylien, yhdistysten ja kaupunkilaisten yhteinen toimintapaikka (torikahvila, tapahtumia, esityksiä jne.) - Hankeasiamies keskustelee kylien edustajien kanssa kylien hankkeista (yksi kylä kerrallaan). 7. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen Tavoite: Vuoden 2012 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5 17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti. Tavoitetta tukee verkkodemokratiavälineiden kehittäminen. Vahvistetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten edellytyksiä osallistua oman elinympäristönsä ja arkensa rakentumiseen. Opiskelijakuntia kuullaan aktiivisesti niitä koskettavissa asioissa. Demokratiatyöryhmä pitää tärkeänä myös seuraavia asioita: - Järjestetään kerran vuodessa nuorisofoorumi kaikille nuorille. - Nuoria ovat alle 29-vuotiaat. - Nuorisotoimikunta on keskeinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäjä. - Yhteistyö seurakunnan kanssa selvitetään. - Tarkistetaan oikea kuulemisjärjestelmä- ja menettely. - Orimattilassa on hyväksytty lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (kirja). - Kaupungilla on oltava luettelo nuorison edustajista. Nuorten kasvatusta ja opetusta pyritään kehittämään kohti osallistuvaa toimintatapaa. Nuorten osallistumisen aktivointiin vaikuttaa kouluissa annettava demokratiakasvatus. Opetussuunnitelmia laadittaessa ja päivitettäessä demokratiakasvatuksen painotus otetaan huomioon. Opettajien valmiuksia parannetaan koulutuksella. Parhaat demokratiakasvatuksen mallit palkitaan. 5

6 Nuorten kansalaisvaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia edistetään koulutuksella ja tapaamisilla. Luottamishenkilöt ja eri toimialojen virkamiehet esittelevät kunnan palveluja. Myös puolueet voivat esittäytyä vuorotellen nuorille. Lähtökohtana on nuorten tietojen lisääminen oman kaupungin kuntapalveluista ja päätöksentekojärjestelmästä ns. matalan kynnyksen periaatteella. Oppilaskuntia kuullaan aktiivisesti niitä koskettavissa asioissa. Oppilaskunnan toimintaa voitaisiin käynnistää myös jossain ala-asteen koulussa. Nuorten aloitekanavan toimintaa kehitetään. Lasten osallisuuskasvatus pitääkin aloittaa jo varhaiskasvatuksesta ja jatkaa sitä perusopetuksessa ja toisella asteella. Lasten ja nuorten osallistumisessa ratkaisevaa on aito kuuleminen. Lapsi- ja nuorisojärjestöjen merkitys vaikuttamiskanavina on edelleen keskeinen. Varhaiskasvatuksen osallisuuskasvatuksesta rakennetaan uusia toimintamalleja esim. leikkimielisiä vaalipaneeleja ja vaaleja. Tavoite: Demokratiakasvatuksen malleja kehitetään. - Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty nuorisotoimen toimesta monin eri tavoin lisäämään. - Koulu- ja nuorisotoimi sekä eri järjestöt ovat järjestäneet nuorille erilaisia tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia esitettyjen tavoitteiden pohjalta. - Demokratiatyöryhmä päätti kuultuaan kokouksessa eritysnuorisotyöntekijää, että nuorisovaltuustosta valmistellaan esitys kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn oheisen liitteen pohjalta ( LIITE 2). Asia valmistellaan sivistysja vapaa-aikalautakunnan toimesta. - Nuorisovaltuustolla tulee olla ajankohtainen teema, jonka myötä nuoret saadaan kerran vuodessa kokoon. - Luodaan oppilaskuntien avulla nuorten vaikutus- ja kuulemisjärjestelmä. 8. Ikäihmisten ja erityisryhmien osallistuminen Tavoite: Ikäihmisten ja erityisryhmien mahdollisuuksia osallistua informaatio- ja keskustelutilaisuuksiin parannetaan. Kyläjohtokunnat järjestävät joko kimppakuljetuksia tai bussikuljetuksia. - Kaupungin tekninen toimi on toiminnallaan huolehtinut ikäihmisten ja erityisryhmien esteettömyydestä. 6

7 - Kaupungissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, joka on kokoontunut 4 kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on ollut edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa. - Kaupungin ohella seurakunta ja eri seniorijärjestöt ovat järjestäneet ikäihmisille ja erityisryhmille yhteisiä tilaisuuksia. - Wellamo -opistossa on senioreilla ja eläkeläisillä ollut mahdollisuus saada 30 euron suuruinen opintoseteliavustus valitsemansa kurssin maksamiseen (ei atk-ajokortti, tutkintotavoitteinen koulutus tai avoin yliopisto-opetus). - Wellamo-opisto järjestää Orimattilassa ja Artjärvellä Ikäihmisille useita erilaisia terveysliikuntakursseja, senioritansseja, senioriteatteria ja tarinankerrontaa, seniorien kuntojumppaa sekä tapaamisia kulttuurikahvilassa. Näiden ohessa osallistujilla on mahdollisuus keskustella myös kaupungin ajankohtaisista asioista. - Ikäihmiset ovat päässeet Wellamo-opiston kursseille, esim. Atk-alkeet-kurssille. Lisäksi Orimattilassa ja Artjärvellä on lukuisia muita atk- ja internet-kursseja, joihin ikäihmisillä on mahdollisuus osallistua. - Ikäihmisten ja muiden kuljetusten osalta on käytössä ollut asiointiliikenne- ja taksikuljetukset, joiden avulla asiakkaat ovat voineet päästä tarvitsemiensa palvelujen piiriin sekä osallistua päivätilaisuuksiin. - Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki, astui voimaan Lain 5 :n mukaan kaupungin on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (voimaan ). - Osana kunnan strategista suunnittelua laadittavan suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmaan kirjataan yhtenäiset käytännöt siitä, miten ja missä foorumeissa Aava-kuntien ikääntyviä kuullaan palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. - Vanhus- ja vammaisneuvosto selvittää lisäksi muita keinoja, toimenpiteitä ja tiloja, miten ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua informaatio- ja keskustelutilaisuuksiin parannetaan (esim. Annin kammari ym.). - Kutsutaan järjestöjen edustajat kokoon 1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. - Kehitetään järjestöjen kanssa menettelytapoja, joiden avulla voidaan selvittää ja sopia yhteisesti tavoitteista esim. mitä palveluita tarvitaan. - Pyydetään esitetyistä tavoitteista, keinoista ja toimenpiteistä Ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöiltä ja lautakunnalta lausunnot. 9. Demokratiaviikko - Demokratiaviikkoa ei ole järjestetty Demokratiaviikosta on olemassa Kuntaliiton yleiskirje Y Valtakunnallista demokratiaviikkoa vietetään kunnissa Orimattilassa järjestetään kaupunkilaisille valtuustosalissa tai muussa paikassa oma demokratiapäivä (iltapäivällä). Paikalla on päättäjiä, mm. valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä johtavat virkamiehet. Tilaisuuden aiheina ovat 7

8 mm. Orimattilan kaupungin tulevaisuus ja kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. - Orimattilan oma demokratiaviikko järjestetään keväällä Demokratiaviikon osalta hyödynnetään Kuntaliiton tietoja. - Demokratiaviikolla puheenjohtajisto jalkautuu kouluihin kertomaan kaupungin toiminnasta. 10. Toimenpideohjelman toteutus ja seuranta Demokratiatyöryhmä laatii kaupunginhallitukselle vuosittain raportin edellisen kauden toteumasta sekä suunnitelman seuraavalle kaudelle. Tämän toimenpideohjelman tarkoitus on tuoda esille ideoita ja kehittämisajatuksia demokratian toteuttamisesta kaupungissa. Toimenpideohjelman käytännön toteutuksesta huolehtivat kaupungin hallintokunnat. Orimattilassa Aimo Ryynänen Puheenjohtaja Tapio Malmiharju Kirsti Laatunen Ville Erola Kimmo Kuparinen Sihteeri 8

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Demokratia- kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 8.4.2012 OM 7/021/2011 Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat Mikkelin alueella on tehty runsaan kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot

Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu 2015

Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu 2015 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 1 Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu 2015 20. helmikuuta 2015 12:43 Tässä yhteenvedossa

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE 1. ESIPUHE Lempäälän kunnanhallitus päätti 3.11.2014 131, että Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2010 2030 päivitetään Lempäälän osalta keskittyen kehittämisohjelman toimenpideosioon.

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 21.5.2013 IHMISTEN LAPPEENRANTA Järvi

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot