ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Työllistämistoimenpiteet vuodelle Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 263 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi Elinvoimapolitiikan muutos Elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma Kunnan takaus Asikkalatalot Oy:n lainoihin Suvirannan ranta-asemakaava / hyväksymisvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Petteri ja Jaana Pussisen hakemukseen Kurhilassa 269 Lausunto hallinto-oikeudelle Asikkalantien asemakaavatien asemakaavatien muutoksen hyväksymisestä tehtyyn valitukseen Kehittämispäällikön viransijaisuus Lupa kokin palkkaamiseen ruokapalveluun Tiedoksiantoasiat Muut asiat 49

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 2/51 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa varajäsen Hanna Hasalan henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Hasala Hanna II vpj. Mäkinen Terttu jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. Hirvisaari James valtuuston I vpj. Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 11 / Tarkastuspvm 11 / Tuomo Riihilahti Mika Vartiainen

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 3/51 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 15 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 4/51 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 5/51 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Merja Palokangas-Viitasen ja Tuomo Riihilahden. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Riihilahti ja Mika Vartiainen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 6/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä 253/ /2013 KHALL James Hirvisaari pyytää kirjeellään eroa Asikkalan valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. James Hirvisaari on vaihtanut Muutos puolueeseen. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää James Hirvisaa relle eron Asikkalan val tuuston 1. varapu heenjohtajan tehtävästä ja 2. suorittaa täydennysvaalin valitsemalla valtuuston 1. varapuheenjohtajan Hirvisaaren tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL James Hirvisaari on lähettänyt eroanomuksen peruutuksen: "Perun täten eroanomukseni kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Eroanomus on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa pykälässä 240. Syuy perumiseen: puolueen vaihtaminen ei ole pätevä peruste eroamiseen." Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hä net on valit tu, ja sen jälkeenkin siihen saakka kunnes toimeen on va littu toinen. Luottamustoimesta voi kuntalain mukaan erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle. Toimielimen puheenjohtajan kuten valtuuston puheenjohtajan tehtävästä eroamisesta ei ole säädetty erikseen, joten asiaa on arvioitava kuntalain valtuutettua ja muuta luottamushenkilöä koskevien säännösten perusteella. Lähtökohtana on, että luottamus tehtävään va lit-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 7/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu luottamushenkilö hoi taa tehtäväänsä koko toimikauden, eikä hän ole vas toin omaa tahto aan erotettavissa kesken toimikautensa ilman laissa erik seen mainit tua perustetta. Mainitun erottamattomuu den periaatteen lisäksi luottamustehtä vään liit tyy pa kollisuus siten, että luottamus henkilö voi kieltäytyä luottamus tehtävästä vain laissa erikseen tode tuilla perusteilla tai muusta pä tevästä syystä, jonka hy väksymisestä päättää toimielin. Tähän pe riaatteeseen liit tyen luottamus tehtävästä eroami nen on mahdollista vain pätevästä syys tä, josta valtuutetun kohdal la pää töksen tekee valtuusto. Luotta mushenkilön osalta ero luottamustehtävistä voi daan myön tää vain lais sa säädettyjen perustei den nojal la toi mi val taisen viran omaisen pää töksellä. Eroilmoitus ei ole yksi puoli nen tah donil maisu, jolla ero luot tamustoimesta tulisi voimaan. Luot ta mushenki lö voi näin ollen en nen kuin asia on ratkaistu toimivaltaisessa toimi eli messä myös pe ruut taa eronpyyntönsä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus toteaa, että James Hirvisaari on peruuttanut eroanomuksensa valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä, joten asia ei vaadi valtuuston käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 8/51 Kunnanhallitus Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 KHALL Kunnan talous on omien toimintojen osalta kehittynyt odotetusti ja koko vuoden osalta ennakoidaan talousarvion toteutuvan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta peruspalvelukeskus Oivan laskutus on jäämässä peräti miljoona euroa alle talousarvion, mutta samal la syn ty vän ali jäämän johdosta odotetaan lopullisen kuntalaskutuk sen muo dostu van noin puoli miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Erikoissairaanhoidon osalta palvelukäytön mukaisen laskutuksen ennakoidaan koko vuoden osalta olevan noin euroa talousarviota suurempi, mutta koska Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alijäämä tullee olemaan ennakoitua suurempi, arvioidaan Asikkalan lopullisen kuntalaskutuksen muodostuvan noin euroa talousarviota suuremmaksi. Verotulokertymän odotetaan muodostuvan suunnilleen talousarviossa ennakoidun suuruiseksi. Varsinainen verokertymä jäänee hieman talousarviota pienemmäksi, mutta verotilitysaikataulujen muutosten johdosta kunnille tilitetään tänä vuonna hieman normaalia vuotta enemmän veroja. Kaiken kaikkiaan talousarvio kokonaisuudessaan näyttäisi koko vuoden osal ta to teu tu van suunnitellun mukaisesti. Liite 1/ neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 9/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL Valtuusto päätti toteuttaa talouden tasa pai not ta miseen liittyvät toimenpiteet vuosien aikana. Päätökseen sisältyy yhtenä kohtana kertaluontoiset tulot yhteensä Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. Asiaa valmistelemaan asetetaan kolmen hengen iskuryhmä. Tiimin ko koon pa no: Tek ni sen lau ta kun nan pu heen joh ta ja, tek ni nen johtaja, talous johta ja. Kun nan joh ta jalla on oi keus saa da väliai katie toja työn etene mi sestä. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvien kertaluontoisten tulojen toimenpiteiden valmistelemiseksi tiimin, jo hon kuuluvat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Harry Nordström, tekninen johtaja Harri Hirvonen ja talousjohtaja Aapo Pispa. Kun nanjohtajalla on oikeus saada väliaikatietoja työn etenemisestä. Kunnanhallitus antaa tiimille seuraavan toimeksiannon: 1. Esitettävä konkreettinen lista kiinteistöistä ja maa-alueista, jotka kunta laittaa myyntiin niin, että niistä saatava myyntitulo on vähintään Esitettävä konkreettinen lista niistä kiinteistöistä ja kiinteistöjen osista, jotka kunta laittaa vuokrattavaksi ulkopuolisille tahoille sekä esitettävä, miten vuokraus ja markkinointi organisoidaan, jotta kohtei ta myös saa daan vuokrattua. 3. Käytävä kohtien 1-2 perusteella läpi kunnan omaan palvelutuotantoon jäävien kiinteistöjen ja niiden osien käyttöasteet ja mitä tilojen käytön tehostamiselle voi daan tehdä. Samassa yhteydessä listattava kohteet, jotka puretaan. 4. Esitettävä kriteerit, kohteet ja hinnat puistojen myynnistä tontteihin ja Vääksyn taajaman tiivistämisestä niin, että kohteiden arvoksi

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus muodostuu vähintään Tiimi saa käyttää harkintansa mukaan ulkopuolista asiantuntija-apua sekä pyytää kunnan muita viranhaltijoita paikalle tapaamisiinsa. 6. Esitys on toimitettava kunnanjohtajalle mennessä, kunnanhallitus käsittely ja valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelutiimi kokoontui kolme kertaa ja kävi läpi kaikki kunnan rakennetut ja rakentamattomat kiinteistöt. Rakennetut kiinteistöt Liitteenä on lista kunnan rakennetuista kiinteistöistä. Listaan on merkitty myytäväksi ehdotetut kohteet sekä arviot myyntihinnasta. Yhteensä rakennettujen kiinteistöjen myynnistä arvioidaan saatavaksi noin euroa. Metsäalueet Liitteenä on lista kunnan omistamista metsäalueista. Listaan on mer kitty arviot alueiden metsätaloudellisista arvoista. Asiantuntijoiden mu kaan myyntihinnat olisivat hieman korkeampi kuin metsätaloudelliset arvot, mutta toisaalta osa alueista on luonnonsuojelualueita, joi den myynti hinta olisi huomattavasti niiden listaan merkittyä metsä ta lou dellista arvoa alempi. Alueiden metsätaloudellinen arvo il man luon nonsuo jelu alueita on noin 1,4 miljoonaa euroa ja ne tuotta vat kes ki mää rin noin eu roa vuodessa, mikä vastaa 3,7 % vuo tuista tuottoa. Lis taan on merkitty ne metsäalueet, joista voidaan kenties erottaa muu tamia järveen rajoittuvia lomarakennuspaikkoja. Nämä lomaraken nuspaikat ehdotetaan myytäväksi. Selvityksen alla on se, kuin ka mon ta ra ken nus paik kaa kul le kin alu eelle olisi mahdol lista saada ja sen vuok si konk reetti set myyn ti esi tykset tuodaan pää tet täväksi myö hemmin. Ra ken nus paik ko jen yh teen laske tuk si myyn ti hin nak si ar vioi daan vä hin tään eu roa. Asunto-osakkeet Kunta omistaa asunto-osakkeita, jotka oikeuttavat kymmenen asuinhuoneiston hallintaan useassa eri asunto-osakeyhtiössä. Asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on 395 m2. Lista omis tuksista on liit tee nä. Asun not on vuok rat tu ja vuok rausta hoi taa Asik kalatalot Oy. Asuin huo neis to jen myynti hin nak si ar vioi daan yh teen sä noin

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus euroa. Asuinhuoneistojen vuotuinen tuotto (vuokratuotot vähennettynä yhtiö vastikkeilla ja muilla me noilla) on noin euroa mikä vas taa noin 4 %:n tuot toa suh teessa asuntojen arvioituun myyntihin taan. Kun nan uudessa strategiassa korostetaan asuntokannan monipuolis tamista ja sen vuoksi kunnan omistamia asuinhuoneistoja ei ehdoteta myytäväksi, vaan ne ehdotetaan siirrettäväksi Asikkalatalot Oy:n omistukseen kirjanpitoarvoilla, koska Asikkalatalot Oy on kunnan vuokra-asuntotoimintaa harjoittava yhtiö. Puistojen myynti Valmistelutiimi pohti puistoalueiden myynnin ohella niiden vuokrausta, pää tyen eh dottamaan vuokrausta. Puisto-alueiden myyntihinnat muodostuisivat yksittäisille ostajille kohtuuttoman korkeiksi, kun ky se on pienistä maa-alueista, joiden maanmittaus- ja lohkomiskustannukset olisivat huomattavat ja lisäksi tulisi maksettavaksi varainsiirtovero. Valmistelutiimi ei usko, että puistoalueet kävisivät tämän vuoksi kaupaksi kovinkaan hyvin. Valmistelutiimi ehdottaa, että kunnan sellaiset erikseen määriteltä vät puis to alu eet, jot ka ra joit tu vat oma ko ti- tai ri vi ta lo kiinteistöihin eh dotetaan vuokrattavaksi 30 vuo den vuok ra-ajak si seu raa vin ehdoin: - Vuokrahinta 1 /m²/vuosi. - Vuokra laskutetaan 5 vuoden jaksoissa. - Vuokra-alue merkitään maastoon vuokranantajan toimesta. - Vuokra-alue ei lisää kiinteistön rakennusoikeutta. - Alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. - Alueelle saa sijoittaa siirrettäviä rakenteita kuten tram poliini tai ke vyt vaja. - Puusto alueella kuuluu vuokranantajalle ja sen poistamisesta on saa ta va eril linen lupa. - Vuokranantajalle jää alueen kauttakulkuoikeus mm. jäävän puiston hoitotoimenpiteitä varten. Kulkuoikeuden käytöstä on ennakkoon il moitettava vuokraajalle. - Vuokrasopimus on irtisanottavissa molemmin puolin ½ vuoden irti sanomisaikaa noudattaen. - Pääsääntöisesti kahden kiinteistön välinen alue vuokrataan puolik si molemmille kiinteistöille. Jos toinen osapuoli ei halua käyttää vuokraamisoikeutta, voidaan ko ko alue vuokrata toisel le kiinteistölle. - Vuokralle voi saada vain kiinteistöön suoraan rajoittuvaa aluet ta. - Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata aluetta edelleen ilman vuok ranantajan suostumusta.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuokra alue on pidettävä puistomaisena alueena. - Vuokrattavat alueet eivät voi rajoittua vesialueeseen eivätkä ne voi katkaista kulkuyhteyksiä. - Lisäksi vuokrasopimuksiin kirjataan tavanomaiset maa-alueiden vuokrausehdot. Valmistelutiimi arvioi, että puistoalueiden vuokraus tuottaisi kunnalle euroa vuodessa riippuen siitä kuinka suuri osa puisto alueista vuokrattaisiin. Tuotto ei ole merkittävä taloudellisesti, mutta vuokrauksen avulla puistoalueet tulisivat hoidetuiksi alueiden asuk kaiden toimesta ja vuokraus lisäisi todennäköisesti myös asukkaiden asu misviihtyvyyttä. Valmistelutiimi ehdottaa, että tekninen lautakunta valtuutetaan määrittelemään kar tal la ne puis to alueet, jotka voidaan yllämainittujen peri aat teiden mu kaan vuokra ta ja valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Liite 2/ valmistelutiimin ehdotus /rakennetut kiinteistöt Liite 3/ valmistelutiimin ehdotus /metsät Liite 4/ valmistelutiimin ehdotus /asunto-osakkeet Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. liitteen 1 mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myynnistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai val tuut taa tek ni sen joh ta jan te ke mään myyn ti pää tök set. 2. liitteen 2 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoaluei den vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja val tuu tetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. 4. liitteen 3 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osak keet luovutetaan Asikkalatalot Oy:lle osakkeiden kirjanpitoarvoilla. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että valmistelutiimi jatkaa työskentelyään alkuperäisen toimeksiannon mukaisten kohtien 2 ja 3 osalta

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus valtuuston päätöksen jälkeen. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Hannu Mäkinen esitti, että kunta ei myy leirikeskuksen alueelta tontte ja eikä myy Tammenlehvätalon kiinteistöä. Nuorisotalo myydään vasta, kun siellä toimiville kuntalaisten järjestöille on järjestetty vastaavat tilat. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllistämistoimenpiteet vuodelle /14.07/2013 KHALL Tilastotietoa Asikkalan kunnassa työttömyysaste on viime vuosien ( ) aikana ollut 8-9 %:n suu ruinen. Koko maassa vallitseva heikko taloustilanne on heikentänyt työllisyystilannetta myös Asikkalassa ja syyskuussa 2013 työttö myysaste kunnassamme oli jo 10,3 % (koko maa: 10,9 %, Päijät-Hä me 13,5 %). Työttömiä työnhakijoita Asikkalassa oli syyskuun 2013 lopussa 378, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan 90 henki löä. Yli vuoden työttöminä ol leita oli syyskuun lopussa 112, kun vii me vuonna vastaavaan aikaan heitä oli vain 60. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä syyskuun lopussa 35 henkilöä, kun heitä vuotta aiemmin oli 22 henkilöä. Avoimia työ paikkoja Asikkalassa oli työvoimatoimis ton rekisterissä syyskuun lopussa 13 kappaletta. Työttömyyden kesto ja kustannukset Työttömyyden alkaessa työtön työnhakija saa noin kahden vuoden ajan joko liiton ansiosi donnaista tai Kelan peruspäivärahaa. Kahden vuoden työttömyyden jälkeen Kela alkaa maksaa työttömälle työmarkkinatukea. Kunta vastaa puolesta työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannuksista, kun työtön on saanut työmarkkinatukea kah den vuoden ajan - eli työttömyys on tällöin kestänyt yhteensä noin neljä vuotta. Tätä aikaa ollaan lyhentämässä siten, että kunnan vas tuu kustannuksista alkaa jatkossa, kun työttömyys on kestänyt reilut kolme vuotta. Asikkalassa on työttömänä keskimäärin henki löä, joiden työttömyys on kestänyt yli neljä vuotta ja tästä aiheutuvat työmarkkinatuen kustan nukset kunnalle ovat keskimäärin euroa vuodessa. Toi meentulotuen määrä ei ole vakio, vaan siihen vaikuttavat useat eri tekijät ja toimeentulotuen saajien joukko on laajempi kuin vain yli neljä vuotta työttömänä olleet. Asikkalan kunnan toimeentulotuen kustannukset ovat vuositasolla noin euroa, joista yli neljä vuotta työttömänä olleiden osuus on noin eu roa. Työttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle monia muitakin kustannuksia ja menetyksiä, kuin yl lämainitut työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannukset. Työvoi ma- ja elinkeinokeskus sekä valtiontalouden tarkastusvirasto ovat laskeneet, että yksi työtön maksaa yhteiskunnalle euroa vuo dessa. Yhden nuoren työttömyys ja syrjäy tyminen maksaa yhteis kunnalle miljoona euroa, jos työttömyys alkaa alle 25-vuotiaana ja jatkuu 60 ikävuoteen saakka. Työttömyyden

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kustannukset syntyvät hoitokuluista, etuuskuluista ja menetystä työpanoksesta. Työllistämisen keinot Työllistämisen hoidosta vastaavat ensisijaisesti TE-toimistot, jotka tarjoavat työnvälityspalveluja ja muita työvoimapoliittisia keinoja työttö mille. Kuntien rooli on tukea vaikeimmin työllistettäviä henkilöitä yh dessä TE-toimistojen kanssa. Kaikkein vaikeimmin työllistettävien henkilöiden kohdalla voidaan puhua sosiaalityöstä työllistämisen sijaan. Asikkalan kunnassa vaikeimmin työllistyville henkilöille järjestetään Oivan työpajan toimesta kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työllistymisen edellytyksiä ja ohjata hänet joko palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai avoimille työ markkinoille. Työttömän ollessa kuntouttavassa työtoiminnassa, ei kunta ole velvollinen maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta. Asikkalan osalta Oivan työpajatoiminta kannattaa itse itsensä eli kustannukset tulevat katetuksi säästyneillä työmarkkinatuen kunta osuuksilla. Oivan sosiaalipalvelut toimivat yhdessä TE-toimiston kanssa järjestäen lakisääteisiä työttömien terveystarkastuksia, tehden mielenterveys työtä ja tarjoten päihdepal veluita sekä eläkeselvittelypalvelua. Oivas sa on kaksi yksilövalmen tajaa, jotka antavat yksilöllistä ohjausta vai keimmin työllistyville sekä nuorille. Asikkalan kunnan Etsivä nuoriso työ -projekti tukee nuorten työllistymistä yrittäen tavoittaa valtaosan vuotiaista nuorista ja ohjaten heitä koulutukseen ja työelä mään. Asikkalan kunta ostaa työllistämispalveluja Tuoterenkaalta ja vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa ostopalvelusopimuksessa työllistämisen tavoitetasoa on nostettu. Ostopalvelusopimuksen vuosikustannus on euroa. Sopimuksen mukaan palkkatuella työs kenteleviä valmentautujia olisi vuodessa 15 henkilöä ja muita ei-työ suhteisia valmentautujia 20 henkilöä sekä yksi vakituinen erityistyöl listetty. Vuoden aikana kertyisi henkilötyökuukausia kaikki aan 252 Oivan työpajatoiminta ei kilpai le Tuo teren kaan toi minnan kanssa, sil lä työpajan kuntouttavan työ pajan asiak kaina ole vat hen kilöt ovat selvästi vaikeammin työllistet täviä kuin Tuote ren kaan työ hön val mentautujat. Sekä Tuoterenkaan että Oivan kuntouttavan työpajatoiminnan tarkoitus on valmentaa ja kun touttaa henkilöitä siten, että he työllistyisivät joko ns. välityöpaikkoi hin tai kokonaan avoimille työmarkkinoille. Välityöpaikalla tarkoite taan palkkatuettua työtä, missä henkilö on normaalissa työsuhtees sa joko yritykseen, yhteisöön (yhdistys, ym.)

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tai kuntaan ja työnanta ja saa työllistämiseen palkkatukea TE-toimistolta. Kunnalle on edullista tukea myös välityöpaikkojen syntymistä kuntalisällä, jolloin yritysten ja muiden työnantajien taloudellinen kynnys ottaa henkilöitä töihin ma daltuu. Kuntalisän ehdot Kuntalisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttö mänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai vajaa kuntoisten työllistämiseksi sekä tapauskohtaisen harkinnan perus teella myös vähintään 12 kuukautta työttömänä olleen työnhakijoi den työllistymiseen yritykseen. Tukea voidaan myöntää myös muus ta erityisestä syystä (esim. tuloton lapsiperheen huoltaja). Kuntalisä on Asikkalan kunnassa voimassa vuoden kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat päätetään vuosittain. - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuo den aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosit tain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan ver ran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikka la. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkaus kustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toi mis ton toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuo dessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu mää rä. - Kunnalla on oikeus periä myön netty kuntalisä takaisin, mikäli

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus näitä ehtoja ei ole nouda tettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja tervey delliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan ko ko, panostus työntekijän ke hittämiseen, opastukseen, työl listymisen edistämiseen). Tarvittavat asiakirjat: - Kauppa/yhdistysrekisteriote Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus (sisältäen selvityksen ennakkoperintärekiste ristä, työnantajarekisteristä ja alv-rekis teristä) - Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja suorittamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta - Mahdollisesti selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työnteki jöi tään tuo tannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi samoista tai sa mankal taisista tehtävistä Jokaisen työllistettävän osalta lisäksi: - Palkan määrä sivukuluineen - TE-toimiston palkkatukipäätös Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa on työllistämiseen varattu euroa, josta Tuoterenkaan ostopalvelusopimuksen osuus on euroa. Loppu euroa on käytettävissä kuntalisään ja mm. nuorten kesätöiden tukemiseen. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee työllistämistoimenpiteistä vuodelle 2014 ja var si nainen esitys työllistämis toi men pi teistä teh dään pi det tävään kokoukseen, missä työllistämistoimenpiteistä päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Edellisessä kokouksessa käsiteltyjen työllistämistoimenpiteiden lisäksi on asian valmistelun yhteydessä keskusteltu Päijät-Hämeen Lii kun ta ja Ur hei lu ry:n kans sa Litti - Lii kun nal la tu kea työelämään -hank keesta. Litti on kol mi vuo ti nen maa kun nalli nen työl li syys han ke ajalla Hank keen tar koituk sena on toi mia työt tömyyden vähen tämiseksi eri tyises ti Päi jät-hä meen alu eella. Hank keen hallinnoijana toimii Päi jät-hä meen Liikun ta ja Ur hei lu ry, jolla on pitkä kokemus niin työllis tämis hank keen kuin muun lais tenkin hankkeiden hallinnoin nista. Hankkeen ta voitteena on edistää nuorten ja pitkäaikais työt tömien työllistymistä urheiluseuroi hin ja muihin yhdistyksiin sekä lii kun ta-alan yrityksiin ja julkisen sek torin työpaikkoihin. Hankkeessa ra kennetaan työttömille toimivia jat kopolkuja hankkeesta työelä mään ja liikunta- ja tervey denhoitoalan ammattitutkinnoille (erityises ti rää tälöidyn oppisopi muskoulutuksen avulla), edistetään urheilu seurojen toimimista työn antajina ja aute taan niin kuntia kuin muita kin alueen työnantajia löy tämään ja kehit tämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikun ta-alan työteh täviin. Projektin kuntaosuudet on laskettu suorassa suhteessa kunnan asukaslukuun. Asikkalan kunnan omavastuuosuus hankkeen kuluista on seuraava: * vuonna euroa * vuonna euroa * vuonna euroa Hankkeen henkilöstö tekee yhteistyötä Asikkalan kunnan ja asikkalalaisten järjestöjen kans sa tavoitteena työllistää kunnan pitkäaikaisja nuoria työttömiä. Hankkeessa työllistetyille annetaan ohjausta työn hankinnassa ja/tai koulutukseen hakeutumisessa. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus 1. päättää ottaa käyttöön kuntalisän, joka on työnantajalle myönnet tä vä har kin nan va rai nen tu ki, jo ta voidaan osoittaa työttömänä työn ha kija na ole van hen kilön palk kaus kustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päi vää työ mark kina tukea saaneiden tai vajaakuntoisten työl lis tämi seksi se kä ta paus kohtaisen harkinnan perusteella myös vä hin tään 12 kuu kaut ta työt tömänä ol leen työnhakijoiden työllistymi seen yrityk seen. Tu kea voi daan myön tää myös muusta erityisestä syystä (esim. tulo ton lap si perheen huol taja). Kuntalisä on

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asikkalan kun nassa voi massa vuo den kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat pää tetään vuo sittain. 2. hyväksyy Asikkalan kuntalisän ehdot työllistämistoimenpiteille vuo delle 2014: - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuoden aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosittain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan verran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikkala. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkauskustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toimiston toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuodessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä. - Kunnalla on oikeus periä myönnetty kuntalisä takaisin, mikäli näitä ehtoja ei ole noudatettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja terveydelliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. - Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan koko, panostus työntekijän kehittämiseen, opastukseen, työllistymisen edistämiseen).

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarvittavat asiakirjat: - Kauppa/yhdistysrekisteriote - Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus (sisältäen selvityksen ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä ja alv-rekisteristä) - Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja suorittamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta - Mahdollisesti selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijöitään tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi samoista tai samankaltaisista tehtävistä Jokaisen työllistettävän osalta lisäksi: - Palkan määrä sivukuluineen - TE-toimiston palkkatukipäätös 3. päättää osallistua Litti -hankkeeseen vuosiksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Todetaan, että kunnanjohtaja Juri Nieminen esitteelisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi hallintojohtaja Jaana Rissanen.

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa ja lin jaus muutoksia kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 248 04.11.2013 Kunnanhallitus 262 11.11.2013 Valtuusto 88 18.11.2013 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen 265/02.02.00/2013 KHALL 248 4.11.2013 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille Sivistyslautakunta 52 01.10.2013 Sivistyslautakunta 66 03.12.2013 Kunnanhallitus 288 16.12.2013 Valtuusto 11 17.02.2014 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely 2004-2010 syntyneiden lasten vanhemmille

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014 TL 363 Kuntalain mukaisesti

Lisätiedot