ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Työllistämistoimenpiteet vuodelle Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 263 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi Elinvoimapolitiikan muutos Elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma Kunnan takaus Asikkalatalot Oy:n lainoihin Suvirannan ranta-asemakaava / hyväksymisvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Petteri ja Jaana Pussisen hakemukseen Kurhilassa 269 Lausunto hallinto-oikeudelle Asikkalantien asemakaavatien asemakaavatien muutoksen hyväksymisestä tehtyyn valitukseen Kehittämispäällikön viransijaisuus Lupa kokin palkkaamiseen ruokapalveluun Tiedoksiantoasiat Muut asiat 49

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 2/51 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa varajäsen Hanna Hasalan henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Hasala Hanna II vpj. Mäkinen Terttu jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. Hirvisaari James valtuuston I vpj. Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 11 / Tarkastuspvm 11 / Tuomo Riihilahti Mika Vartiainen

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 3/51 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 15 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 4/51 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 5/51 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Merja Palokangas-Viitasen ja Tuomo Riihilahden. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Riihilahti ja Mika Vartiainen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 6/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä 253/ /2013 KHALL James Hirvisaari pyytää kirjeellään eroa Asikkalan valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. James Hirvisaari on vaihtanut Muutos puolueeseen. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää James Hirvisaa relle eron Asikkalan val tuuston 1. varapu heenjohtajan tehtävästä ja 2. suorittaa täydennysvaalin valitsemalla valtuuston 1. varapuheenjohtajan Hirvisaaren tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL James Hirvisaari on lähettänyt eroanomuksen peruutuksen: "Perun täten eroanomukseni kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Eroanomus on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa pykälässä 240. Syuy perumiseen: puolueen vaihtaminen ei ole pätevä peruste eroamiseen." Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hä net on valit tu, ja sen jälkeenkin siihen saakka kunnes toimeen on va littu toinen. Luottamustoimesta voi kuntalain mukaan erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle. Toimielimen puheenjohtajan kuten valtuuston puheenjohtajan tehtävästä eroamisesta ei ole säädetty erikseen, joten asiaa on arvioitava kuntalain valtuutettua ja muuta luottamushenkilöä koskevien säännösten perusteella. Lähtökohtana on, että luottamus tehtävään va lit-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 7/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu luottamushenkilö hoi taa tehtäväänsä koko toimikauden, eikä hän ole vas toin omaa tahto aan erotettavissa kesken toimikautensa ilman laissa erik seen mainit tua perustetta. Mainitun erottamattomuu den periaatteen lisäksi luottamustehtä vään liit tyy pa kollisuus siten, että luottamus henkilö voi kieltäytyä luottamus tehtävästä vain laissa erikseen tode tuilla perusteilla tai muusta pä tevästä syystä, jonka hy väksymisestä päättää toimielin. Tähän pe riaatteeseen liit tyen luottamus tehtävästä eroami nen on mahdollista vain pätevästä syys tä, josta valtuutetun kohdal la pää töksen tekee valtuusto. Luotta mushenkilön osalta ero luottamustehtävistä voi daan myön tää vain lais sa säädettyjen perustei den nojal la toi mi val taisen viran omaisen pää töksellä. Eroilmoitus ei ole yksi puoli nen tah donil maisu, jolla ero luot tamustoimesta tulisi voimaan. Luot ta mushenki lö voi näin ollen en nen kuin asia on ratkaistu toimivaltaisessa toimi eli messä myös pe ruut taa eronpyyntönsä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus toteaa, että James Hirvisaari on peruuttanut eroanomuksensa valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä, joten asia ei vaadi valtuuston käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 8/51 Kunnanhallitus Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 KHALL Kunnan talous on omien toimintojen osalta kehittynyt odotetusti ja koko vuoden osalta ennakoidaan talousarvion toteutuvan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta peruspalvelukeskus Oivan laskutus on jäämässä peräti miljoona euroa alle talousarvion, mutta samal la syn ty vän ali jäämän johdosta odotetaan lopullisen kuntalaskutuk sen muo dostu van noin puoli miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Erikoissairaanhoidon osalta palvelukäytön mukaisen laskutuksen ennakoidaan koko vuoden osalta olevan noin euroa talousarviota suurempi, mutta koska Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alijäämä tullee olemaan ennakoitua suurempi, arvioidaan Asikkalan lopullisen kuntalaskutuksen muodostuvan noin euroa talousarviota suuremmaksi. Verotulokertymän odotetaan muodostuvan suunnilleen talousarviossa ennakoidun suuruiseksi. Varsinainen verokertymä jäänee hieman talousarviota pienemmäksi, mutta verotilitysaikataulujen muutosten johdosta kunnille tilitetään tänä vuonna hieman normaalia vuotta enemmän veroja. Kaiken kaikkiaan talousarvio kokonaisuudessaan näyttäisi koko vuoden osal ta to teu tu van suunnitellun mukaisesti. Liite 1/ neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 9/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL Valtuusto päätti toteuttaa talouden tasa pai not ta miseen liittyvät toimenpiteet vuosien aikana. Päätökseen sisältyy yhtenä kohtana kertaluontoiset tulot yhteensä Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. Asiaa valmistelemaan asetetaan kolmen hengen iskuryhmä. Tiimin ko koon pa no: Tek ni sen lau ta kun nan pu heen joh ta ja, tek ni nen johtaja, talous johta ja. Kun nan joh ta jalla on oi keus saa da väliai katie toja työn etene mi sestä. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvien kertaluontoisten tulojen toimenpiteiden valmistelemiseksi tiimin, jo hon kuuluvat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Harry Nordström, tekninen johtaja Harri Hirvonen ja talousjohtaja Aapo Pispa. Kun nanjohtajalla on oikeus saada väliaikatietoja työn etenemisestä. Kunnanhallitus antaa tiimille seuraavan toimeksiannon: 1. Esitettävä konkreettinen lista kiinteistöistä ja maa-alueista, jotka kunta laittaa myyntiin niin, että niistä saatava myyntitulo on vähintään Esitettävä konkreettinen lista niistä kiinteistöistä ja kiinteistöjen osista, jotka kunta laittaa vuokrattavaksi ulkopuolisille tahoille sekä esitettävä, miten vuokraus ja markkinointi organisoidaan, jotta kohtei ta myös saa daan vuokrattua. 3. Käytävä kohtien 1-2 perusteella läpi kunnan omaan palvelutuotantoon jäävien kiinteistöjen ja niiden osien käyttöasteet ja mitä tilojen käytön tehostamiselle voi daan tehdä. Samassa yhteydessä listattava kohteet, jotka puretaan. 4. Esitettävä kriteerit, kohteet ja hinnat puistojen myynnistä tontteihin ja Vääksyn taajaman tiivistämisestä niin, että kohteiden arvoksi

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus muodostuu vähintään Tiimi saa käyttää harkintansa mukaan ulkopuolista asiantuntija-apua sekä pyytää kunnan muita viranhaltijoita paikalle tapaamisiinsa. 6. Esitys on toimitettava kunnanjohtajalle mennessä, kunnanhallitus käsittely ja valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelutiimi kokoontui kolme kertaa ja kävi läpi kaikki kunnan rakennetut ja rakentamattomat kiinteistöt. Rakennetut kiinteistöt Liitteenä on lista kunnan rakennetuista kiinteistöistä. Listaan on merkitty myytäväksi ehdotetut kohteet sekä arviot myyntihinnasta. Yhteensä rakennettujen kiinteistöjen myynnistä arvioidaan saatavaksi noin euroa. Metsäalueet Liitteenä on lista kunnan omistamista metsäalueista. Listaan on mer kitty arviot alueiden metsätaloudellisista arvoista. Asiantuntijoiden mu kaan myyntihinnat olisivat hieman korkeampi kuin metsätaloudelliset arvot, mutta toisaalta osa alueista on luonnonsuojelualueita, joi den myynti hinta olisi huomattavasti niiden listaan merkittyä metsä ta lou dellista arvoa alempi. Alueiden metsätaloudellinen arvo il man luon nonsuo jelu alueita on noin 1,4 miljoonaa euroa ja ne tuotta vat kes ki mää rin noin eu roa vuodessa, mikä vastaa 3,7 % vuo tuista tuottoa. Lis taan on merkitty ne metsäalueet, joista voidaan kenties erottaa muu tamia järveen rajoittuvia lomarakennuspaikkoja. Nämä lomaraken nuspaikat ehdotetaan myytäväksi. Selvityksen alla on se, kuin ka mon ta ra ken nus paik kaa kul le kin alu eelle olisi mahdol lista saada ja sen vuok si konk reetti set myyn ti esi tykset tuodaan pää tet täväksi myö hemmin. Ra ken nus paik ko jen yh teen laske tuk si myyn ti hin nak si ar vioi daan vä hin tään eu roa. Asunto-osakkeet Kunta omistaa asunto-osakkeita, jotka oikeuttavat kymmenen asuinhuoneiston hallintaan useassa eri asunto-osakeyhtiössä. Asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on 395 m2. Lista omis tuksista on liit tee nä. Asun not on vuok rat tu ja vuok rausta hoi taa Asik kalatalot Oy. Asuin huo neis to jen myynti hin nak si ar vioi daan yh teen sä noin

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus euroa. Asuinhuoneistojen vuotuinen tuotto (vuokratuotot vähennettynä yhtiö vastikkeilla ja muilla me noilla) on noin euroa mikä vas taa noin 4 %:n tuot toa suh teessa asuntojen arvioituun myyntihin taan. Kun nan uudessa strategiassa korostetaan asuntokannan monipuolis tamista ja sen vuoksi kunnan omistamia asuinhuoneistoja ei ehdoteta myytäväksi, vaan ne ehdotetaan siirrettäväksi Asikkalatalot Oy:n omistukseen kirjanpitoarvoilla, koska Asikkalatalot Oy on kunnan vuokra-asuntotoimintaa harjoittava yhtiö. Puistojen myynti Valmistelutiimi pohti puistoalueiden myynnin ohella niiden vuokrausta, pää tyen eh dottamaan vuokrausta. Puisto-alueiden myyntihinnat muodostuisivat yksittäisille ostajille kohtuuttoman korkeiksi, kun ky se on pienistä maa-alueista, joiden maanmittaus- ja lohkomiskustannukset olisivat huomattavat ja lisäksi tulisi maksettavaksi varainsiirtovero. Valmistelutiimi ei usko, että puistoalueet kävisivät tämän vuoksi kaupaksi kovinkaan hyvin. Valmistelutiimi ehdottaa, että kunnan sellaiset erikseen määriteltä vät puis to alu eet, jot ka ra joit tu vat oma ko ti- tai ri vi ta lo kiinteistöihin eh dotetaan vuokrattavaksi 30 vuo den vuok ra-ajak si seu raa vin ehdoin: - Vuokrahinta 1 /m²/vuosi. - Vuokra laskutetaan 5 vuoden jaksoissa. - Vuokra-alue merkitään maastoon vuokranantajan toimesta. - Vuokra-alue ei lisää kiinteistön rakennusoikeutta. - Alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. - Alueelle saa sijoittaa siirrettäviä rakenteita kuten tram poliini tai ke vyt vaja. - Puusto alueella kuuluu vuokranantajalle ja sen poistamisesta on saa ta va eril linen lupa. - Vuokranantajalle jää alueen kauttakulkuoikeus mm. jäävän puiston hoitotoimenpiteitä varten. Kulkuoikeuden käytöstä on ennakkoon il moitettava vuokraajalle. - Vuokrasopimus on irtisanottavissa molemmin puolin ½ vuoden irti sanomisaikaa noudattaen. - Pääsääntöisesti kahden kiinteistön välinen alue vuokrataan puolik si molemmille kiinteistöille. Jos toinen osapuoli ei halua käyttää vuokraamisoikeutta, voidaan ko ko alue vuokrata toisel le kiinteistölle. - Vuokralle voi saada vain kiinteistöön suoraan rajoittuvaa aluet ta. - Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata aluetta edelleen ilman vuok ranantajan suostumusta.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuokra alue on pidettävä puistomaisena alueena. - Vuokrattavat alueet eivät voi rajoittua vesialueeseen eivätkä ne voi katkaista kulkuyhteyksiä. - Lisäksi vuokrasopimuksiin kirjataan tavanomaiset maa-alueiden vuokrausehdot. Valmistelutiimi arvioi, että puistoalueiden vuokraus tuottaisi kunnalle euroa vuodessa riippuen siitä kuinka suuri osa puisto alueista vuokrattaisiin. Tuotto ei ole merkittävä taloudellisesti, mutta vuokrauksen avulla puistoalueet tulisivat hoidetuiksi alueiden asuk kaiden toimesta ja vuokraus lisäisi todennäköisesti myös asukkaiden asu misviihtyvyyttä. Valmistelutiimi ehdottaa, että tekninen lautakunta valtuutetaan määrittelemään kar tal la ne puis to alueet, jotka voidaan yllämainittujen peri aat teiden mu kaan vuokra ta ja valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Liite 2/ valmistelutiimin ehdotus /rakennetut kiinteistöt Liite 3/ valmistelutiimin ehdotus /metsät Liite 4/ valmistelutiimin ehdotus /asunto-osakkeet Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. liitteen 1 mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myynnistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai val tuut taa tek ni sen joh ta jan te ke mään myyn ti pää tök set. 2. liitteen 2 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoaluei den vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja val tuu tetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. 4. liitteen 3 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osak keet luovutetaan Asikkalatalot Oy:lle osakkeiden kirjanpitoarvoilla. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että valmistelutiimi jatkaa työskentelyään alkuperäisen toimeksiannon mukaisten kohtien 2 ja 3 osalta

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus valtuuston päätöksen jälkeen. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Hannu Mäkinen esitti, että kunta ei myy leirikeskuksen alueelta tontte ja eikä myy Tammenlehvätalon kiinteistöä. Nuorisotalo myydään vasta, kun siellä toimiville kuntalaisten järjestöille on järjestetty vastaavat tilat. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllistämistoimenpiteet vuodelle /14.07/2013 KHALL Tilastotietoa Asikkalan kunnassa työttömyysaste on viime vuosien ( ) aikana ollut 8-9 %:n suu ruinen. Koko maassa vallitseva heikko taloustilanne on heikentänyt työllisyystilannetta myös Asikkalassa ja syyskuussa 2013 työttö myysaste kunnassamme oli jo 10,3 % (koko maa: 10,9 %, Päijät-Hä me 13,5 %). Työttömiä työnhakijoita Asikkalassa oli syyskuun 2013 lopussa 378, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan 90 henki löä. Yli vuoden työttöminä ol leita oli syyskuun lopussa 112, kun vii me vuonna vastaavaan aikaan heitä oli vain 60. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä syyskuun lopussa 35 henkilöä, kun heitä vuotta aiemmin oli 22 henkilöä. Avoimia työ paikkoja Asikkalassa oli työvoimatoimis ton rekisterissä syyskuun lopussa 13 kappaletta. Työttömyyden kesto ja kustannukset Työttömyyden alkaessa työtön työnhakija saa noin kahden vuoden ajan joko liiton ansiosi donnaista tai Kelan peruspäivärahaa. Kahden vuoden työttömyyden jälkeen Kela alkaa maksaa työttömälle työmarkkinatukea. Kunta vastaa puolesta työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannuksista, kun työtön on saanut työmarkkinatukea kah den vuoden ajan - eli työttömyys on tällöin kestänyt yhteensä noin neljä vuotta. Tätä aikaa ollaan lyhentämässä siten, että kunnan vas tuu kustannuksista alkaa jatkossa, kun työttömyys on kestänyt reilut kolme vuotta. Asikkalassa on työttömänä keskimäärin henki löä, joiden työttömyys on kestänyt yli neljä vuotta ja tästä aiheutuvat työmarkkinatuen kustan nukset kunnalle ovat keskimäärin euroa vuodessa. Toi meentulotuen määrä ei ole vakio, vaan siihen vaikuttavat useat eri tekijät ja toimeentulotuen saajien joukko on laajempi kuin vain yli neljä vuotta työttömänä olleet. Asikkalan kunnan toimeentulotuen kustannukset ovat vuositasolla noin euroa, joista yli neljä vuotta työttömänä olleiden osuus on noin eu roa. Työttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle monia muitakin kustannuksia ja menetyksiä, kuin yl lämainitut työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannukset. Työvoi ma- ja elinkeinokeskus sekä valtiontalouden tarkastusvirasto ovat laskeneet, että yksi työtön maksaa yhteiskunnalle euroa vuo dessa. Yhden nuoren työttömyys ja syrjäy tyminen maksaa yhteis kunnalle miljoona euroa, jos työttömyys alkaa alle 25-vuotiaana ja jatkuu 60 ikävuoteen saakka. Työttömyyden

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kustannukset syntyvät hoitokuluista, etuuskuluista ja menetystä työpanoksesta. Työllistämisen keinot Työllistämisen hoidosta vastaavat ensisijaisesti TE-toimistot, jotka tarjoavat työnvälityspalveluja ja muita työvoimapoliittisia keinoja työttö mille. Kuntien rooli on tukea vaikeimmin työllistettäviä henkilöitä yh dessä TE-toimistojen kanssa. Kaikkein vaikeimmin työllistettävien henkilöiden kohdalla voidaan puhua sosiaalityöstä työllistämisen sijaan. Asikkalan kunnassa vaikeimmin työllistyville henkilöille järjestetään Oivan työpajan toimesta kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työllistymisen edellytyksiä ja ohjata hänet joko palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai avoimille työ markkinoille. Työttömän ollessa kuntouttavassa työtoiminnassa, ei kunta ole velvollinen maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta. Asikkalan osalta Oivan työpajatoiminta kannattaa itse itsensä eli kustannukset tulevat katetuksi säästyneillä työmarkkinatuen kunta osuuksilla. Oivan sosiaalipalvelut toimivat yhdessä TE-toimiston kanssa järjestäen lakisääteisiä työttömien terveystarkastuksia, tehden mielenterveys työtä ja tarjoten päihdepal veluita sekä eläkeselvittelypalvelua. Oivas sa on kaksi yksilövalmen tajaa, jotka antavat yksilöllistä ohjausta vai keimmin työllistyville sekä nuorille. Asikkalan kunnan Etsivä nuoriso työ -projekti tukee nuorten työllistymistä yrittäen tavoittaa valtaosan vuotiaista nuorista ja ohjaten heitä koulutukseen ja työelä mään. Asikkalan kunta ostaa työllistämispalveluja Tuoterenkaalta ja vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa ostopalvelusopimuksessa työllistämisen tavoitetasoa on nostettu. Ostopalvelusopimuksen vuosikustannus on euroa. Sopimuksen mukaan palkkatuella työs kenteleviä valmentautujia olisi vuodessa 15 henkilöä ja muita ei-työ suhteisia valmentautujia 20 henkilöä sekä yksi vakituinen erityistyöl listetty. Vuoden aikana kertyisi henkilötyökuukausia kaikki aan 252 Oivan työpajatoiminta ei kilpai le Tuo teren kaan toi minnan kanssa, sil lä työpajan kuntouttavan työ pajan asiak kaina ole vat hen kilöt ovat selvästi vaikeammin työllistet täviä kuin Tuote ren kaan työ hön val mentautujat. Sekä Tuoterenkaan että Oivan kuntouttavan työpajatoiminnan tarkoitus on valmentaa ja kun touttaa henkilöitä siten, että he työllistyisivät joko ns. välityöpaikkoi hin tai kokonaan avoimille työmarkkinoille. Välityöpaikalla tarkoite taan palkkatuettua työtä, missä henkilö on normaalissa työsuhtees sa joko yritykseen, yhteisöön (yhdistys, ym.)

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tai kuntaan ja työnanta ja saa työllistämiseen palkkatukea TE-toimistolta. Kunnalle on edullista tukea myös välityöpaikkojen syntymistä kuntalisällä, jolloin yritysten ja muiden työnantajien taloudellinen kynnys ottaa henkilöitä töihin ma daltuu. Kuntalisän ehdot Kuntalisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttö mänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai vajaa kuntoisten työllistämiseksi sekä tapauskohtaisen harkinnan perus teella myös vähintään 12 kuukautta työttömänä olleen työnhakijoi den työllistymiseen yritykseen. Tukea voidaan myöntää myös muus ta erityisestä syystä (esim. tuloton lapsiperheen huoltaja). Kuntalisä on Asikkalan kunnassa voimassa vuoden kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat päätetään vuosittain. - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuo den aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosit tain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan ver ran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikka la. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkaus kustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toi mis ton toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuo dessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu mää rä. - Kunnalla on oikeus periä myön netty kuntalisä takaisin, mikäli

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus näitä ehtoja ei ole nouda tettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja tervey delliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan ko ko, panostus työntekijän ke hittämiseen, opastukseen, työl listymisen edistämiseen). Tarvittavat asiakirjat: - Kauppa/yhdistysrekisteriote Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus (sisältäen selvityksen ennakkoperintärekiste ristä, työnantajarekisteristä ja alv-rekis teristä) - Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja suorittamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta - Mahdollisesti selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työnteki jöi tään tuo tannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi samoista tai sa mankal taisista tehtävistä Jokaisen työllistettävän osalta lisäksi: - Palkan määrä sivukuluineen - TE-toimiston palkkatukipäätös Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa on työllistämiseen varattu euroa, josta Tuoterenkaan ostopalvelusopimuksen osuus on euroa. Loppu euroa on käytettävissä kuntalisään ja mm. nuorten kesätöiden tukemiseen. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee työllistämistoimenpiteistä vuodelle 2014 ja var si nainen esitys työllistämis toi men pi teistä teh dään pi det tävään kokoukseen, missä työllistämistoimenpiteistä päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Edellisessä kokouksessa käsiteltyjen työllistämistoimenpiteiden lisäksi on asian valmistelun yhteydessä keskusteltu Päijät-Hämeen Lii kun ta ja Ur hei lu ry:n kans sa Litti - Lii kun nal la tu kea työelämään -hank keesta. Litti on kol mi vuo ti nen maa kun nalli nen työl li syys han ke ajalla Hank keen tar koituk sena on toi mia työt tömyyden vähen tämiseksi eri tyises ti Päi jät-hä meen alu eella. Hank keen hallinnoijana toimii Päi jät-hä meen Liikun ta ja Ur hei lu ry, jolla on pitkä kokemus niin työllis tämis hank keen kuin muun lais tenkin hankkeiden hallinnoin nista. Hankkeen ta voitteena on edistää nuorten ja pitkäaikais työt tömien työllistymistä urheiluseuroi hin ja muihin yhdistyksiin sekä lii kun ta-alan yrityksiin ja julkisen sek torin työpaikkoihin. Hankkeessa ra kennetaan työttömille toimivia jat kopolkuja hankkeesta työelä mään ja liikunta- ja tervey denhoitoalan ammattitutkinnoille (erityises ti rää tälöidyn oppisopi muskoulutuksen avulla), edistetään urheilu seurojen toimimista työn antajina ja aute taan niin kuntia kuin muita kin alueen työnantajia löy tämään ja kehit tämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikun ta-alan työteh täviin. Projektin kuntaosuudet on laskettu suorassa suhteessa kunnan asukaslukuun. Asikkalan kunnan omavastuuosuus hankkeen kuluista on seuraava: * vuonna euroa * vuonna euroa * vuonna euroa Hankkeen henkilöstö tekee yhteistyötä Asikkalan kunnan ja asikkalalaisten järjestöjen kans sa tavoitteena työllistää kunnan pitkäaikaisja nuoria työttömiä. Hankkeessa työllistetyille annetaan ohjausta työn hankinnassa ja/tai koulutukseen hakeutumisessa. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus 1. päättää ottaa käyttöön kuntalisän, joka on työnantajalle myönnet tä vä har kin nan va rai nen tu ki, jo ta voidaan osoittaa työttömänä työn ha kija na ole van hen kilön palk kaus kustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päi vää työ mark kina tukea saaneiden tai vajaakuntoisten työl lis tämi seksi se kä ta paus kohtaisen harkinnan perusteella myös vä hin tään 12 kuu kaut ta työt tömänä ol leen työnhakijoiden työllistymi seen yrityk seen. Tu kea voi daan myön tää myös muusta erityisestä syystä (esim. tulo ton lap si perheen huol taja). Kuntalisä on

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asikkalan kun nassa voi massa vuo den kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat pää tetään vuo sittain. 2. hyväksyy Asikkalan kuntalisän ehdot työllistämistoimenpiteille vuo delle 2014: - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuoden aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosittain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan verran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikkala. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkauskustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toimiston toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuodessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä. - Kunnalla on oikeus periä myönnetty kuntalisä takaisin, mikäli näitä ehtoja ei ole noudatettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja terveydelliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. - Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan koko, panostus työntekijän kehittämiseen, opastukseen, työllistymisen edistämiseen).

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarvittavat asiakirjat: - Kauppa/yhdistysrekisteriote - Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus (sisältäen selvityksen ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä ja alv-rekisteristä) - Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja suorittamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta - Mahdollisesti selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijöitään tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi samoista tai samankaltaisista tehtävistä Jokaisen työllistettävän osalta lisäksi: - Palkan määrä sivukuluineen - TE-toimiston palkkatukipäätös 3. päättää osallistua Litti -hankkeeseen vuosiksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Todetaan, että kunnanjohtaja Juri Nieminen esitteelisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi hallintojohtaja Jaana Rissanen.

Työttömyyden kesto ja kustannukset

Työttömyyden kesto ja kustannukset Kunnanhallitus 250 04.11.2013 Kunnanhallitus 261 11.11.2013 Työllistämistoimenpiteet vuodelle 2014 275/14.07/2013 KHALL 250 4.11.2013 Tilastotietoa Asikkalan kunnassa työttömyysaste on viime vuosien (2007-2012)

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Kunnanhallitus 221 30.09.2013 Kunnanhallitus 260 11.11.2013 Valtuusto 86 18.11.2013 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL 221 30.9.2013 Valtuusto

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Kunnanhallitus 15 03.02.2014 Valtuusto 5 17.02.2014 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL 15 3.2.2014 Valtuusto päätti 17.6.2023 63 toteuttaa talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa ja lin jaus muutoksia kunnan

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta elinkeinostrategiaa

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013

Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013. Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Elinvoimapolitiikan muutos 263/14.01/2013 KHALL 235 28.10.2013 Asikkalan kunnassa on valmisteltu keväästä 2013 asti uutta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/54 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 25.02.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Kunnanvirasto, pienempi kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot