ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Työllistämistoimenpiteet vuodelle Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 263 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi Elinvoimapolitiikan muutos Elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma Kunnan takaus Asikkalatalot Oy:n lainoihin Suvirannan ranta-asemakaava / hyväksymisvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Petteri ja Jaana Pussisen hakemukseen Kurhilassa 269 Lausunto hallinto-oikeudelle Asikkalantien asemakaavatien asemakaavatien muutoksen hyväksymisestä tehtyyn valitukseen Kehittämispäällikön viransijaisuus Lupa kokin palkkaamiseen ruokapalveluun Tiedoksiantoasiat Muut asiat 49

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 2/51 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa varajäsen Hanna Hasalan henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Hasala Hanna II vpj. Mäkinen Terttu jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. Hirvisaari James valtuuston I vpj. Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 11 / Tarkastuspvm 11 / Tuomo Riihilahti Mika Vartiainen

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 3/51 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 15 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 4/51 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 5/51 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Merja Palokangas-Viitasen ja Tuomo Riihilahden. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Riihilahti ja Mika Vartiainen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 6/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eroanomuksen peruutus / Eron myöntäminen James Hirvisaarelle valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä 253/ /2013 KHALL James Hirvisaari pyytää kirjeellään eroa Asikkalan valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. James Hirvisaari on vaihtanut Muutos puolueeseen. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää James Hirvisaa relle eron Asikkalan val tuuston 1. varapu heenjohtajan tehtävästä ja 2. suorittaa täydennysvaalin valitsemalla valtuuston 1. varapuheenjohtajan Hirvisaaren tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL James Hirvisaari on lähettänyt eroanomuksen peruutuksen: "Perun täten eroanomukseni kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Eroanomus on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa pykälässä 240. Syuy perumiseen: puolueen vaihtaminen ei ole pätevä peruste eroamiseen." Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hä net on valit tu, ja sen jälkeenkin siihen saakka kunnes toimeen on va littu toinen. Luottamustoimesta voi kuntalain mukaan erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle. Toimielimen puheenjohtajan kuten valtuuston puheenjohtajan tehtävästä eroamisesta ei ole säädetty erikseen, joten asiaa on arvioitava kuntalain valtuutettua ja muuta luottamushenkilöä koskevien säännösten perusteella. Lähtökohtana on, että luottamus tehtävään va lit-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 7/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu luottamushenkilö hoi taa tehtäväänsä koko toimikauden, eikä hän ole vas toin omaa tahto aan erotettavissa kesken toimikautensa ilman laissa erik seen mainit tua perustetta. Mainitun erottamattomuu den periaatteen lisäksi luottamustehtä vään liit tyy pa kollisuus siten, että luottamus henkilö voi kieltäytyä luottamus tehtävästä vain laissa erikseen tode tuilla perusteilla tai muusta pä tevästä syystä, jonka hy väksymisestä päättää toimielin. Tähän pe riaatteeseen liit tyen luottamus tehtävästä eroami nen on mahdollista vain pätevästä syys tä, josta valtuutetun kohdal la pää töksen tekee valtuusto. Luotta mushenkilön osalta ero luottamustehtävistä voi daan myön tää vain lais sa säädettyjen perustei den nojal la toi mi val taisen viran omaisen pää töksellä. Eroilmoitus ei ole yksi puoli nen tah donil maisu, jolla ero luot tamustoimesta tulisi voimaan. Luot ta mushenki lö voi näin ollen en nen kuin asia on ratkaistu toimivaltaisessa toimi eli messä myös pe ruut taa eronpyyntönsä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus toteaa, että James Hirvisaari on peruuttanut eroanomuksensa valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä, joten asia ei vaadi valtuuston käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 8/51 Kunnanhallitus Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 KHALL Kunnan talous on omien toimintojen osalta kehittynyt odotetusti ja koko vuoden osalta ennakoidaan talousarvion toteutuvan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta peruspalvelukeskus Oivan laskutus on jäämässä peräti miljoona euroa alle talousarvion, mutta samal la syn ty vän ali jäämän johdosta odotetaan lopullisen kuntalaskutuk sen muo dostu van noin puoli miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Erikoissairaanhoidon osalta palvelukäytön mukaisen laskutuksen ennakoidaan koko vuoden osalta olevan noin euroa talousarviota suurempi, mutta koska Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alijäämä tullee olemaan ennakoitua suurempi, arvioidaan Asikkalan lopullisen kuntalaskutuksen muodostuvan noin euroa talousarviota suuremmaksi. Verotulokertymän odotetaan muodostuvan suunnilleen talousarviossa ennakoidun suuruiseksi. Varsinainen verokertymä jäänee hieman talousarviota pienemmäksi, mutta verotilitysaikataulujen muutosten johdosta kunnille tilitetään tänä vuonna hieman normaalia vuotta enemmän veroja. Kaiken kaikkiaan talousarvio kokonaisuudessaan näyttäisi koko vuoden osal ta to teu tu van suunnitellun mukaisesti. Liite 1/ neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2013 Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 9/51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL Valtuusto päätti toteuttaa talouden tasa pai not ta miseen liittyvät toimenpiteet vuosien aikana. Päätökseen sisältyy yhtenä kohtana kertaluontoiset tulot yhteensä Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. Asiaa valmistelemaan asetetaan kolmen hengen iskuryhmä. Tiimin ko koon pa no: Tek ni sen lau ta kun nan pu heen joh ta ja, tek ni nen johtaja, talous johta ja. Kun nan joh ta jalla on oi keus saa da väliai katie toja työn etene mi sestä. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvien kertaluontoisten tulojen toimenpiteiden valmistelemiseksi tiimin, jo hon kuuluvat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Harry Nordström, tekninen johtaja Harri Hirvonen ja talousjohtaja Aapo Pispa. Kun nanjohtajalla on oikeus saada väliaikatietoja työn etenemisestä. Kunnanhallitus antaa tiimille seuraavan toimeksiannon: 1. Esitettävä konkreettinen lista kiinteistöistä ja maa-alueista, jotka kunta laittaa myyntiin niin, että niistä saatava myyntitulo on vähintään Esitettävä konkreettinen lista niistä kiinteistöistä ja kiinteistöjen osista, jotka kunta laittaa vuokrattavaksi ulkopuolisille tahoille sekä esitettävä, miten vuokraus ja markkinointi organisoidaan, jotta kohtei ta myös saa daan vuokrattua. 3. Käytävä kohtien 1-2 perusteella läpi kunnan omaan palvelutuotantoon jäävien kiinteistöjen ja niiden osien käyttöasteet ja mitä tilojen käytön tehostamiselle voi daan tehdä. Samassa yhteydessä listattava kohteet, jotka puretaan. 4. Esitettävä kriteerit, kohteet ja hinnat puistojen myynnistä tontteihin ja Vääksyn taajaman tiivistämisestä niin, että kohteiden arvoksi

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus muodostuu vähintään Tiimi saa käyttää harkintansa mukaan ulkopuolista asiantuntija-apua sekä pyytää kunnan muita viranhaltijoita paikalle tapaamisiinsa. 6. Esitys on toimitettava kunnanjohtajalle mennessä, kunnanhallitus käsittely ja valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelutiimi kokoontui kolme kertaa ja kävi läpi kaikki kunnan rakennetut ja rakentamattomat kiinteistöt. Rakennetut kiinteistöt Liitteenä on lista kunnan rakennetuista kiinteistöistä. Listaan on merkitty myytäväksi ehdotetut kohteet sekä arviot myyntihinnasta. Yhteensä rakennettujen kiinteistöjen myynnistä arvioidaan saatavaksi noin euroa. Metsäalueet Liitteenä on lista kunnan omistamista metsäalueista. Listaan on mer kitty arviot alueiden metsätaloudellisista arvoista. Asiantuntijoiden mu kaan myyntihinnat olisivat hieman korkeampi kuin metsätaloudelliset arvot, mutta toisaalta osa alueista on luonnonsuojelualueita, joi den myynti hinta olisi huomattavasti niiden listaan merkittyä metsä ta lou dellista arvoa alempi. Alueiden metsätaloudellinen arvo il man luon nonsuo jelu alueita on noin 1,4 miljoonaa euroa ja ne tuotta vat kes ki mää rin noin eu roa vuodessa, mikä vastaa 3,7 % vuo tuista tuottoa. Lis taan on merkitty ne metsäalueet, joista voidaan kenties erottaa muu tamia järveen rajoittuvia lomarakennuspaikkoja. Nämä lomaraken nuspaikat ehdotetaan myytäväksi. Selvityksen alla on se, kuin ka mon ta ra ken nus paik kaa kul le kin alu eelle olisi mahdol lista saada ja sen vuok si konk reetti set myyn ti esi tykset tuodaan pää tet täväksi myö hemmin. Ra ken nus paik ko jen yh teen laske tuk si myyn ti hin nak si ar vioi daan vä hin tään eu roa. Asunto-osakkeet Kunta omistaa asunto-osakkeita, jotka oikeuttavat kymmenen asuinhuoneiston hallintaan useassa eri asunto-osakeyhtiössä. Asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on 395 m2. Lista omis tuksista on liit tee nä. Asun not on vuok rat tu ja vuok rausta hoi taa Asik kalatalot Oy. Asuin huo neis to jen myynti hin nak si ar vioi daan yh teen sä noin

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus euroa. Asuinhuoneistojen vuotuinen tuotto (vuokratuotot vähennettynä yhtiö vastikkeilla ja muilla me noilla) on noin euroa mikä vas taa noin 4 %:n tuot toa suh teessa asuntojen arvioituun myyntihin taan. Kun nan uudessa strategiassa korostetaan asuntokannan monipuolis tamista ja sen vuoksi kunnan omistamia asuinhuoneistoja ei ehdoteta myytäväksi, vaan ne ehdotetaan siirrettäväksi Asikkalatalot Oy:n omistukseen kirjanpitoarvoilla, koska Asikkalatalot Oy on kunnan vuokra-asuntotoimintaa harjoittava yhtiö. Puistojen myynti Valmistelutiimi pohti puistoalueiden myynnin ohella niiden vuokrausta, pää tyen eh dottamaan vuokrausta. Puisto-alueiden myyntihinnat muodostuisivat yksittäisille ostajille kohtuuttoman korkeiksi, kun ky se on pienistä maa-alueista, joiden maanmittaus- ja lohkomiskustannukset olisivat huomattavat ja lisäksi tulisi maksettavaksi varainsiirtovero. Valmistelutiimi ei usko, että puistoalueet kävisivät tämän vuoksi kaupaksi kovinkaan hyvin. Valmistelutiimi ehdottaa, että kunnan sellaiset erikseen määriteltä vät puis to alu eet, jot ka ra joit tu vat oma ko ti- tai ri vi ta lo kiinteistöihin eh dotetaan vuokrattavaksi 30 vuo den vuok ra-ajak si seu raa vin ehdoin: - Vuokrahinta 1 /m²/vuosi. - Vuokra laskutetaan 5 vuoden jaksoissa. - Vuokra-alue merkitään maastoon vuokranantajan toimesta. - Vuokra-alue ei lisää kiinteistön rakennusoikeutta. - Alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita. - Alueelle saa sijoittaa siirrettäviä rakenteita kuten tram poliini tai ke vyt vaja. - Puusto alueella kuuluu vuokranantajalle ja sen poistamisesta on saa ta va eril linen lupa. - Vuokranantajalle jää alueen kauttakulkuoikeus mm. jäävän puiston hoitotoimenpiteitä varten. Kulkuoikeuden käytöstä on ennakkoon il moitettava vuokraajalle. - Vuokrasopimus on irtisanottavissa molemmin puolin ½ vuoden irti sanomisaikaa noudattaen. - Pääsääntöisesti kahden kiinteistön välinen alue vuokrataan puolik si molemmille kiinteistöille. Jos toinen osapuoli ei halua käyttää vuokraamisoikeutta, voidaan ko ko alue vuokrata toisel le kiinteistölle. - Vuokralle voi saada vain kiinteistöön suoraan rajoittuvaa aluet ta. - Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata aluetta edelleen ilman vuok ranantajan suostumusta.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuokra alue on pidettävä puistomaisena alueena. - Vuokrattavat alueet eivät voi rajoittua vesialueeseen eivätkä ne voi katkaista kulkuyhteyksiä. - Lisäksi vuokrasopimuksiin kirjataan tavanomaiset maa-alueiden vuokrausehdot. Valmistelutiimi arvioi, että puistoalueiden vuokraus tuottaisi kunnalle euroa vuodessa riippuen siitä kuinka suuri osa puisto alueista vuokrattaisiin. Tuotto ei ole merkittävä taloudellisesti, mutta vuokrauksen avulla puistoalueet tulisivat hoidetuiksi alueiden asuk kaiden toimesta ja vuokraus lisäisi todennäköisesti myös asukkaiden asu misviihtyvyyttä. Valmistelutiimi ehdottaa, että tekninen lautakunta valtuutetaan määrittelemään kar tal la ne puis to alueet, jotka voidaan yllämainittujen peri aat teiden mu kaan vuokra ta ja valtuutetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. Liite 2/ valmistelutiimin ehdotus /rakennetut kiinteistöt Liite 3/ valmistelutiimin ehdotus /metsät Liite 4/ valmistelutiimin ehdotus /asunto-osakkeet Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. liitteen 1 mukaiset kunnan omistamat kiinteistöt myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee kiinteistöjen myynnistä erilliset päätökset kun kauppojen ehdot on neuvoteltu tai val tuut taa tek ni sen joh ta jan te ke mään myyn ti pää tök set. 2. liitteen 2 mukaisista kiinteistöistä erotettavat lomarakennuspaikat myydään käyvällä hinnalla. Kunnanhallitus tekee myynnistä erilliset päätökset tai valtuuttaa teknisen johtajan tekemään myyntipäätökset. 3. tekninen lautakunta valtuutetaan päättämään kunnan puistoaluei den vuokraamisesta yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja val tuu tetaan tekninen johtaja solmimaan vuokrasopimukset. 4. liitteen 3 mukaiset asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osak keet luovutetaan Asikkalatalot Oy:lle osakkeiden kirjanpitoarvoilla. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että valmistelutiimi jatkaa työskentelyään alkuperäisen toimeksiannon mukaisten kohtien 2 ja 3 osalta

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus valtuuston päätöksen jälkeen. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Hannu Mäkinen esitti, että kunta ei myy leirikeskuksen alueelta tontte ja eikä myy Tammenlehvätalon kiinteistöä. Nuorisotalo myydään vasta, kun siellä toimiville kuntalaisten järjestöille on järjestetty vastaavat tilat. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työllistämistoimenpiteet vuodelle /14.07/2013 KHALL Tilastotietoa Asikkalan kunnassa työttömyysaste on viime vuosien ( ) aikana ollut 8-9 %:n suu ruinen. Koko maassa vallitseva heikko taloustilanne on heikentänyt työllisyystilannetta myös Asikkalassa ja syyskuussa 2013 työttö myysaste kunnassamme oli jo 10,3 % (koko maa: 10,9 %, Päijät-Hä me 13,5 %). Työttömiä työnhakijoita Asikkalassa oli syyskuun 2013 lopussa 378, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan 90 henki löä. Yli vuoden työttöminä ol leita oli syyskuun lopussa 112, kun vii me vuonna vastaavaan aikaan heitä oli vain 60. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä syyskuun lopussa 35 henkilöä, kun heitä vuotta aiemmin oli 22 henkilöä. Avoimia työ paikkoja Asikkalassa oli työvoimatoimis ton rekisterissä syyskuun lopussa 13 kappaletta. Työttömyyden kesto ja kustannukset Työttömyyden alkaessa työtön työnhakija saa noin kahden vuoden ajan joko liiton ansiosi donnaista tai Kelan peruspäivärahaa. Kahden vuoden työttömyyden jälkeen Kela alkaa maksaa työttömälle työmarkkinatukea. Kunta vastaa puolesta työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannuksista, kun työtön on saanut työmarkkinatukea kah den vuoden ajan - eli työttömyys on tällöin kestänyt yhteensä noin neljä vuotta. Tätä aikaa ollaan lyhentämässä siten, että kunnan vas tuu kustannuksista alkaa jatkossa, kun työttömyys on kestänyt reilut kolme vuotta. Asikkalassa on työttömänä keskimäärin henki löä, joiden työttömyys on kestänyt yli neljä vuotta ja tästä aiheutuvat työmarkkinatuen kustan nukset kunnalle ovat keskimäärin euroa vuodessa. Toi meentulotuen määrä ei ole vakio, vaan siihen vaikuttavat useat eri tekijät ja toimeentulotuen saajien joukko on laajempi kuin vain yli neljä vuotta työttömänä olleet. Asikkalan kunnan toimeentulotuen kustannukset ovat vuositasolla noin euroa, joista yli neljä vuotta työttömänä olleiden osuus on noin eu roa. Työttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle monia muitakin kustannuksia ja menetyksiä, kuin yl lämainitut työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannukset. Työvoi ma- ja elinkeinokeskus sekä valtiontalouden tarkastusvirasto ovat laskeneet, että yksi työtön maksaa yhteiskunnalle euroa vuo dessa. Yhden nuoren työttömyys ja syrjäy tyminen maksaa yhteis kunnalle miljoona euroa, jos työttömyys alkaa alle 25-vuotiaana ja jatkuu 60 ikävuoteen saakka. Työttömyyden

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kustannukset syntyvät hoitokuluista, etuuskuluista ja menetystä työpanoksesta. Työllistämisen keinot Työllistämisen hoidosta vastaavat ensisijaisesti TE-toimistot, jotka tarjoavat työnvälityspalveluja ja muita työvoimapoliittisia keinoja työttö mille. Kuntien rooli on tukea vaikeimmin työllistettäviä henkilöitä yh dessä TE-toimistojen kanssa. Kaikkein vaikeimmin työllistettävien henkilöiden kohdalla voidaan puhua sosiaalityöstä työllistämisen sijaan. Asikkalan kunnassa vaikeimmin työllistyville henkilöille järjestetään Oivan työpajan toimesta kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työllistymisen edellytyksiä ja ohjata hänet joko palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai avoimille työ markkinoille. Työttömän ollessa kuntouttavassa työtoiminnassa, ei kunta ole velvollinen maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta. Asikkalan osalta Oivan työpajatoiminta kannattaa itse itsensä eli kustannukset tulevat katetuksi säästyneillä työmarkkinatuen kunta osuuksilla. Oivan sosiaalipalvelut toimivat yhdessä TE-toimiston kanssa järjestäen lakisääteisiä työttömien terveystarkastuksia, tehden mielenterveys työtä ja tarjoten päihdepal veluita sekä eläkeselvittelypalvelua. Oivas sa on kaksi yksilövalmen tajaa, jotka antavat yksilöllistä ohjausta vai keimmin työllistyville sekä nuorille. Asikkalan kunnan Etsivä nuoriso työ -projekti tukee nuorten työllistymistä yrittäen tavoittaa valtaosan vuotiaista nuorista ja ohjaten heitä koulutukseen ja työelä mään. Asikkalan kunta ostaa työllistämispalveluja Tuoterenkaalta ja vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa ostopalvelusopimuksessa työllistämisen tavoitetasoa on nostettu. Ostopalvelusopimuksen vuosikustannus on euroa. Sopimuksen mukaan palkkatuella työs kenteleviä valmentautujia olisi vuodessa 15 henkilöä ja muita ei-työ suhteisia valmentautujia 20 henkilöä sekä yksi vakituinen erityistyöl listetty. Vuoden aikana kertyisi henkilötyökuukausia kaikki aan 252 Oivan työpajatoiminta ei kilpai le Tuo teren kaan toi minnan kanssa, sil lä työpajan kuntouttavan työ pajan asiak kaina ole vat hen kilöt ovat selvästi vaikeammin työllistet täviä kuin Tuote ren kaan työ hön val mentautujat. Sekä Tuoterenkaan että Oivan kuntouttavan työpajatoiminnan tarkoitus on valmentaa ja kun touttaa henkilöitä siten, että he työllistyisivät joko ns. välityöpaikkoi hin tai kokonaan avoimille työmarkkinoille. Välityöpaikalla tarkoite taan palkkatuettua työtä, missä henkilö on normaalissa työsuhtees sa joko yritykseen, yhteisöön (yhdistys, ym.)

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tai kuntaan ja työnanta ja saa työllistämiseen palkkatukea TE-toimistolta. Kunnalle on edullista tukea myös välityöpaikkojen syntymistä kuntalisällä, jolloin yritysten ja muiden työnantajien taloudellinen kynnys ottaa henkilöitä töihin ma daltuu. Kuntalisän ehdot Kuntalisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttö mänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai vajaa kuntoisten työllistämiseksi sekä tapauskohtaisen harkinnan perus teella myös vähintään 12 kuukautta työttömänä olleen työnhakijoi den työllistymiseen yritykseen. Tukea voidaan myöntää myös muus ta erityisestä syystä (esim. tuloton lapsiperheen huoltaja). Kuntalisä on Asikkalan kunnassa voimassa vuoden kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat päätetään vuosittain. - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuo den aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosit tain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan ver ran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikka la. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkaus kustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toi mis ton toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuo dessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu mää rä. - Kunnalla on oikeus periä myön netty kuntalisä takaisin, mikäli

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus näitä ehtoja ei ole nouda tettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja tervey delliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan ko ko, panostus työntekijän ke hittämiseen, opastukseen, työl listymisen edistämiseen). Tarvittavat asiakirjat: - Kauppa/yhdistysrekisteriote Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus (sisältäen selvityksen ennakkoperintärekiste ristä, työnantajarekisteristä ja alv-rekis teristä) - Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja suorittamisesta - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta - Mahdollisesti selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työnteki jöi tään tuo tannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi samoista tai sa mankal taisista tehtävistä Jokaisen työllistettävän osalta lisäksi: - Palkan määrä sivukuluineen - TE-toimiston palkkatukipäätös Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa on työllistämiseen varattu euroa, josta Tuoterenkaan ostopalvelusopimuksen osuus on euroa. Loppu euroa on käytettävissä kuntalisään ja mm. nuorten kesätöiden tukemiseen. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee työllistämistoimenpiteistä vuodelle 2014 ja var si nainen esitys työllistämis toi men pi teistä teh dään pi det tävään kokoukseen, missä työllistämistoimenpiteistä päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Edellisessä kokouksessa käsiteltyjen työllistämistoimenpiteiden lisäksi on asian valmistelun yhteydessä keskusteltu Päijät-Hämeen Lii kun ta ja Ur hei lu ry:n kans sa Litti - Lii kun nal la tu kea työelämään -hank keesta. Litti on kol mi vuo ti nen maa kun nalli nen työl li syys han ke ajalla Hank keen tar koituk sena on toi mia työt tömyyden vähen tämiseksi eri tyises ti Päi jät-hä meen alu eella. Hank keen hallinnoijana toimii Päi jät-hä meen Liikun ta ja Ur hei lu ry, jolla on pitkä kokemus niin työllis tämis hank keen kuin muun lais tenkin hankkeiden hallinnoin nista. Hankkeen ta voitteena on edistää nuorten ja pitkäaikais työt tömien työllistymistä urheiluseuroi hin ja muihin yhdistyksiin sekä lii kun ta-alan yrityksiin ja julkisen sek torin työpaikkoihin. Hankkeessa ra kennetaan työttömille toimivia jat kopolkuja hankkeesta työelä mään ja liikunta- ja tervey denhoitoalan ammattitutkinnoille (erityises ti rää tälöidyn oppisopi muskoulutuksen avulla), edistetään urheilu seurojen toimimista työn antajina ja aute taan niin kuntia kuin muita kin alueen työnantajia löy tämään ja kehit tämään uudenlaisia malleja työllistää työttömiä liikun ta-alan työteh täviin. Projektin kuntaosuudet on laskettu suorassa suhteessa kunnan asukaslukuun. Asikkalan kunnan omavastuuosuus hankkeen kuluista on seuraava: * vuonna euroa * vuonna euroa * vuonna euroa Hankkeen henkilöstö tekee yhteistyötä Asikkalan kunnan ja asikkalalaisten järjestöjen kans sa tavoitteena työllistää kunnan pitkäaikaisja nuoria työttömiä. Hankkeessa työllistetyille annetaan ohjausta työn hankinnassa ja/tai koulutukseen hakeutumisessa. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus 1. päättää ottaa käyttöön kuntalisän, joka on työnantajalle myönnet tä vä har kin nan va rai nen tu ki, jo ta voidaan osoittaa työttömänä työn ha kija na ole van hen kilön palk kaus kustannuksiin. Tukea myönnetään yli 500 päi vää työ mark kina tukea saaneiden tai vajaakuntoisten työl lis tämi seksi se kä ta paus kohtaisen harkinnan perusteella myös vä hin tään 12 kuu kaut ta työt tömänä ol leen työnhakijoiden työllistymi seen yrityk seen. Tu kea voi daan myön tää myös muusta erityisestä syystä (esim. tulo ton lap si perheen huol taja). Kuntalisä on

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/ /51 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asikkalan kun nassa voi massa vuo den kerrallaan ja sen ehdot ja määrärahat pää tetään vuo sittain. 2. hyväksyy Asikkalan kuntalisän ehdot työllistämistoimenpiteille vuo delle 2014: - Kuntalisää on haettava ennen työsuhteen alkamista. Takautuvasti haettua tukea ei makseta. - Kunta järjestää vuoden alussa yhteisen hakuajan, mutta hakemuksia voi jättää tämän jälkeenkin vuoden aikana. - Kuntalisää myönnetään vuosittain yhteensä talousarvioon varatun määrärahan verran. - Työllistettävän henkilön tulee olla asikkalalainen eli kotikunta on Asikkala. - Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntalisä tulee käyttää kokonaisuudessaan työllistettävän palkkauskustannuksiin. - Kuntalisä myönnetään vain, jos palkkatukipäätös on tehty TE-toimiston toimesta ja työnantaja on sen kunnalle toimittanut. - Tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. - Tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan, johon on liitetty tosite palkan maksusta. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muunlaisista maksatusperiodeista. - Tuen myöntäminen arvioidaan tapauskohtaisesti Asikkalan kunnan taloustoimistossa. - Tukea maksetaan yhdistyksille 200 euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan. - Tukea maksetaan yrityksille euroa/henkilö/kk enintään 12 kuukauden ajan ja enintään neljä henkilöä /yritys vuodessa. - Palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu määrä. - Kunnalla on oikeus periä myönnetty kuntalisä takaisin, mikäli näitä ehtoja ei ole noudatettu. Kuntalisää myönnettäessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seuraavia seikkoja: - Arvio siitä, palkkaako yritys työntekijän omin varoin palvelukseensa tukijakson jälkeen. - Työntekijän työmarkkina-asema (vaikeasti työllistyvä, osatyökyinen yms.) - Työntekijän työkyky ja terveydelliset rajoitteet sekä kehittämistarpeet. - Työnantajan oma panostus työllistämiseen jatkossa (työnantajan koko, panostus työntekijän kehittämiseen, opastukseen, työllistymisen edistämiseen).

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot