Sato pähkinänkuoressa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sato pähkinänkuoressa"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo Sato pähkinänkuoressa 4 Toiminta-ajatus, arvot ja strategia 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristön kuvaus 8 Asuntosijoitus 10 Asuntorakennuttaminen 14 Asumista ja huolenpitoa 18 SATO PlusKoti yksilöllistä asumista ja muuntojoustoa 20 Yhteiskuntavastuu 22 Pro forma -laskelma 26 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 30 Tase 31 Rahoituslaskelma 32 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 34 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 38 Sijoitukset 46 Tunnusluvut 49 Esitys voittovarojen käyttämiseksi 50 Tilintarkastuskertomus 50 Hallinnointiperiaatteet 51 Hallitus 52 Johtoryhmä 53 Tietoja osakkeenomistajille 54 Osakkeenomistajat 54 Yhteystiedot 54

4 Sato pähkinänkuoressa Sato on asumispalveluja tarjoava yhtiö, jonka liiketoiminnan muodostavat asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen. Sato omistaa noin asuntoa ja kuudenkymmenenneljän vuoden aikana se on rakennuttanut asuntoa, mikä edustaa noin kymmentä prosenttia koko Suomen asuntokannasta. Maantieteellisesti toiminnan painopiste on pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun sekä Oulun talousalueilla. Konsernin asumispalvelujen tarjonta koostuu kolmesta asumismuodosta: vuokra-, osaomistus- ja omistusasunnot. Asumisoikeusasunnot kuuluvat palvelutarjontaan osakkuusyhtiön, Suomen Asumisoikeus Oy:n kautta. Satolla on Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi aluetoimistot Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Asuntojen vuokraus ja myynti hoidetaan pääosin Sato-Asuntopalvelu -myyntiketjun kautta. Henkilöstön määrä on noin 250. Saton omistajat ovat pankki- ja vakuutussektorilla, kaupan alalla ja teollisuudessa toimivia yrityksiä. Taloudelliset tunnusluvut *) Liikevaihto (miljoonaa euroa) 247,5 235,6 Tulos ennen veroja (miljoonaa euroa) 17,9 18,3 Taseen loppusumma (miljoonaa euroa) Sijoitetun pääoman tuotto (%, 12 kk) 5,2 5,6 Oman pääoman tuotto (%, 12 kk) 6,6 7,8 Omavaraisuusaste (%) 15,8 15,5 Tulos / osake (euroa) 5,2 5,3 Oma pääoma / osake (euroa) 62,69 61,24 Operatiiviset avainluvut Asuntojen nettovuokratuotto (%, 12 kk) 8,4 8,2 Asuntojen vuokrausaste (%, 12 kk) 96,2 97,0 Asuntomäärä (kpl) Asuntojen uudistuotanto (kpl) Omistusasuntotuotanto (kpl) Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö *) Vuoden 2002 vertailutiedot ilman Sato-Asumisoikeus Oy:tä 4 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

5 Toiminta-ajatus, arvot ja strategia Liikeidea Sato on asiakaslähtöinen asumispalveluja tarjoava yritys, joka keskittyy asuntojen omistamiseen, vuokraamiseen, rakennuttamiseen ja myyntiin. Liikeideana on tarjota asiakkaille eri elämänvaiheisiin sopiva koti. Sato on hyvän asumisen toteuttaja. Visio Olemme asiakkaillemme parhaiden asumispalvelujen tarjoaja. Arvot Saton toimintaa ohjaavat henkilöstön ammattitaito yhteistyö asiakastyytyväisyys tuloksellisuus Strategia Sato investoi asuntoihin ja rakennuttaa uusia omistusasuntoja, jotka sijainniltaan ja laadultaan vastaavat valittujen kohderyhmien nykyisiä ja tulevia asumistarpeita. Tavoitteena on kasvaa kannattavasti suuntaamalla toiminnan painopiste pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen, Turun ja Oulun talousalueille. Uusilla investoinneilla ja omistusasuntojen tuotantomäärän kasvattamisella parannetaan pääomien tuottotasoa. Asunto-omistusta muokataan ottaen huomioon kysynnän kehitys ja toiminnalle asetetut tuottotavoitteet. Tontteja hankitaan kolmen vuoden omistusasuntotuotannon tarpeisiin. Asiakassuhteiden lujittamiseksi palvelun toimintamalleja kehitetään ja palvelutarjontaa lisätään asumista tukeviin palveluihin. Palvelut voidaan toteuttaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Saton menestys perustuu asiakassegmentointiin markkinatuntemukseen sijoitusosaamiseen asiakkuuksien hoitoon elinkaariosaamiseen kumppanuusratkaisuihin riskien hallintaan toimeenpanokykyyn Näitä osaamisalueita vahvistetaan. Asunto Oy Kaitalahti, Helsinki 5 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

6 6 SATO VUOSIKERTOMUS 2003 Kiinteistösektorin keskeisin haaste on asiakaslähtöisen palvelun omaksuminen. Saton tavoitteena on olla parhaiden asumispalvelujen tarjoaja. Kehitämme toimintaamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

7 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Alhaisen korkotason vaikutukset näkyivät Saton toiminnassa toisaalta omistusasuntojen kysynnän kasvuna ja toisaalta vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuuden lisääntymisenä ja vuokrausasteen heikennyksenä. Vastaamme kysyntään lisäämällä pienasuntojen suhteellista osuutta vuokraasuntokannassamme ja markkinoimalla osan suurista vuokra-asunnoista omistusasuntoina sekä lisäämällä omistusasuntotuotannon volyymia vuodelle Viimeisten vuosien aikana suuri määrä asuntoja on vaihtanut omistajaa johtuen institutionaalisten sijoittajien, lähinnä vakuutusyhtiöiden muuttuneesta kiinteistösijoituspolitiikasta. Sato on tilannetta hyödyntäen toteuttanut kasvustrategiaansa. Yhtiön historian suurin yksittäinen asuntokauppa koskien noin vuokra-asuntoa tehtiin Suomi-yhtiöiden kanssa joulukuussa. Tällä investoinnilla yhdessä aiemmin tehtyjen hankintojen kanssa olemme onnistuneet merkittävästi kasvattamaan vapaarahoitteista vuokra-asuntotarjontaamme pääkaupunkiseudulla. Kiinteistösijoitustemme keskittäminen asuntoihin ja asunto-omaisuuden määrän kasvattaminen mahdollistavat suuruuden etujen hyödyntämisen mm. markkinoinnissa sekä kiinteistöjen ja asuntojen hoidossa. Valtion tukeman asuntotuotannon määrä maassamme on ollut laskeva. Lähitulevaisuudessa Saton investoinnit kohdistuvat pääosin valmiiseen asuntokantaan johtuen sekä uudistuotannon korkeasta hintatasosta että valtion asuntolainoitusjärjestelmän ehdoista. Keskittyminen jatkuu Jatkossa keskitymme entistäkin tiiviimmin asuntosektorille, mitä haluamme viestiä myös liiketoimintojen nimikkeiden vaihdoksella; kiinteistösijoitustoiminto muutettiin asuntosijoitukseksi ja rakennuttamistoiminto asuntorakennuttamiseksi. Asunto-omaisuuden alueellinen keskittäminen pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen, Turun ja Oulun talousalueille jatkuu strategian mukaisesti. Kertomusvuonna tehdyillä hankinnoilla kasvatimme asuntokantaamme etenkin pääkaupunkiseudulla ja realisoinnit kohdistuivat alueille, joissa kysynnän nähdään pitkällä tähtäimellä alenevan. Vuodenvaihteessa Satolla oli asuntoja yli sadassa kunnassa. Tavoitteena on vähentää sijaintikuntien määrä puoleen. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja ydintoimintojemme selkeyttämiseksi siirsimme kertomusvuonna osan asuntojen vuokraus- ja myyntitehtävistä sekä osan kiinteistöjen isännöinti- ja huoltotehtävistä ulkopuolisille palvelutuottajille. Toteutettujen ulkoistamis- ja tehostamisratkaisujen johdosta konsernin henkilömäärä on vähentynyt noin sadalla henkilöllä. Palvelua kehitetään Kiinteistösektorin keskeisin haaste on asiakaslähtöisen palvelun omaksuminen. Saton tavoitteena on olla parhaiden asumispalvelujen tarjoaja. Kehitämme toimintaamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkkejä uusista yksilöllisyyttä korostavista ratkaisuistamme ovat asunnon muuntojouston mahdollistava SATO PlusKoti ja seniori-ikäisille suunnattu asumisen ja huolenpidon yhdistävä palvelumalli. Henkilöstöä valmennetaan vastaamaan asiakkaiden kasvaviin palveluodotuksiin. Kannattavuutta parannetaan Sato on aktiivisesti hakemassa kannattavuuden kasvua ja pääoman tuottotason parantamista. Kertomusvuonna tehdyt toimenpiteet antavat tähän hyvät lähtökohdat. Keskitymme alueille, joissa vuokra- ja omistusasuntokysyntä kasvaa. Valtaosan vuokra-asuntokysynnästä kohdistuessa pienasuntoihin lisäämme näiden osuutta asuntokannassamme. Uudistuotannossa tarjoamme erilaisilla rahoitusmalleilla monipuoliset mahdollisuudet omistusasunnon hankkimiseksi. Toimikauteni Saton toimitusjohtajana alkoi Haluan kiittää edeltäjääni rakennusneuvos Matti Sarnelaa hänen ansiokkaasta työstään Sato-konsernissa. Lisäksi haluan kiittää hallituksen jäseniä, omistajia ja muita sidosryhmiä rakentavasta yhteistyöstä. Saton osaavalle henkilöstölle osoitan erityiskiitokset tehtäviensä suorittamisesta tuloksellisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Erkka Valkila toimitusjohtaja 7 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

8 Toimintaympäristön kuvaus Kuluttajien luottamus oman talouden myönteiseen kehitykseen on pysynyt vahvana. Korkotaso on ollut ennätyksellisen alhainen ja asuntoluottojen laina-ajat ovat viime vuosina pidentyneet. Tämä on vaikuttanut asuntolainakannan ja omistusasuntokysynnän kasvuun. Asuntojen hintakehitys on viiden viime vuoden aikana nostanut asuntojen nimellishintoja noin prosenttia eli vuosittain keskimäärin noin 5 6 prosenttia. Palkansaajien ansiotaso on vastaavasti noussut noin 2,8 4,5 prosenttia vuodessa. Vuokra-asuntomarkkinoilla kysynnässä on tapahtunut selvä muutos, mikä näkyy varsinkin isojen asuntojen vuokrausaikojen pidentymisenä. Kehitys ei ole merkittävästi vaikuttanut uusien vuokrasopimusten vuokratasoon, tapauskohtaisesti vuokrapyynnöt joillakin alueilla ovat kuitenkin laskeneet. Asuntorakentamisessa vapaarahoitteisten asuntojen osuus on kasvussa verrattuna valtion tukemaan tuotantoon johtuen rahoitusmarkkinoiden muutoksista ja markkinaehtoisten lainojen kilpailukykyisyydestä. Toimivat asuntomarkkinat sijoittuvat muuttoliikkeen seurauksena kasvukeskuksiin ja väestöltään vähenevillä alueilla asuntojen kysyntä on heikentynyt. Asuntomarkkinoiden kehitys jatkunee vuonna 2004 edellisen vuoden kaltaisena, vaikka korkojen odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuoden lopulla. Asuntojen hintatason odotetaan nousevan maltillisesti. 8 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

9 9 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

10 Olen aina ollut vannoutunut vuokra-asumisen kannattaja. Joskus olen harkinnut asunnon ostoa, mutta mieluummin käytän rahaa matkustamiseen ja harrastuksiin. Ja muutenkin, mihinkäs sitä ihminen kotoaan muuttaisi. Liisa-Leena Jalava 10 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

11 Asuntosijoitus Toiminta Asuntosijoitustoiminnan painopistettä siirretään pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen, Turun ja Oulun talousalueille. Pienasuntojen suhteellista osuutta Saton asuntokannassa kasvatetaan. Tavoitteena on asuntojen käyttöasteen nostaminen ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. Vuoden 2003 aikana voimavaroja keskitettiin asuntojen hankintaan sekä realisointien kasvattamiseen. Asunto-omaisuus Saton omistuksessa oli yhteensä asuntoa tasearvoltaan 840 miljoonaa euroa. Asunnoista oli vuokra-asuntoja 88 prosenttia ja osaomistusasuntoja 12 prosenttia. Lähes 60 prosenttia asuntokannasta sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristökunnissa. Konserni omistaa 50 prosenttia Suomen Asumisoikeus Oy:stä, jonka asuntokanta vuodenvaihteessa oli asumisoikeusasuntoa. Asuntoinvestoinnit ja -realisoinnit Vuoden 2003 aikana nettoinvestoinnit kasvattivat Saton asunto-omaisuutta 53 asunnolla. Uusia asuntoja valmistui yhteensä 228. Valmiista asuntokannasta hankittiin yhteensä 347 asuntoa. Asuntoinvestoinneista 87 prosenttia sijoittui pääkaupunkiseudulle. Asuntoinvestointien arvo oli yhteensä 53 miljoonaa euroa. Vuokra-asuntoja oli 68 prosenttia ja osaomistusasuntoja 32 prosenttia. Toteutuneiden investointien lisäksi kertomusvuonna tehtiin investointipäätökset yhteensä asunnon hankkimisesta. Näistä vuokra-asuntoja oli ja osaomistusasuntoja 71. Kertomusvuoden merkittävin investointipäätös koski Suomi-yhtiöiltä hankittavia asuntoa. Näistä asunnon omistusoikeus siirtyi konsernille Asunnoista 93 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla, 3 prosenttia Tampereella ja 4 prosenttia Jyväskylässä. Hankinnalla Sato kasvatti asuntovalikoimaansa erityisesti Helsingin keskeisillä alueilla. Vuoden 2003 aikana Saton asuntokannasta myytiin yhteensä 498 asuntoa. Realisointien arvo oli 21 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminta Saton vuokra-asuntojen keskineliövuokrat vuonna 2003 olivat 8,48 (8,12) euroa/m 2 /kk ja osaomistusasuntojen 6,93 (6,89) euroa/m 2 /kk. Vuokrien muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli keskimäärin 4,2 prosenttia. Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli 95,9 prosenttia ja osaomistusasuntojen 98,7 prosenttia. Vuokra-asuntojen nettovuokratuotto oli 8,4 prosenttia. Vuokrausasteeseen ja vaihtuvuuteen vaikuttivat asuntolainojen alhainen korkotaso ja pitkät laina-ajat, mikä suuntasi asuntokysyntää omistusasuntoihin. Osaomistusasuntojen kysyntä pysyi vakaana. Vuokra-asuntojen kysyntä vaihteli voimakkaasti asunnon sijainnin, koon ja huoneistotyypin mukaan ja heikentyi kokonaisuutena edelliseen vuoteen verrattuna. Heikennys kohdistui lähinnä kasvukeskusten ulkopuolella sijaitseviin asuntoihin sekä kasvukeskusalueilla sijaitseviin perheasuntoihin. Asukastoiminta Asukasyhteistyön tavoitteena on vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asumiskustannusten hallintaan vuorovaikutuksessa sekä asukkaiden kanssa että asukkaiden kesken. Asukasyhteistyötä toteutetaan monella eri tasolla: kohdekohtaisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Saton ja asiakkaiden välisessä yhteistyössä korostuu kunakin toimintavuonna asukkaiden valitsema asumisen vuositeema. Vuoden 2003 teemana oli Energiatietoinen asuminen. Vuoden 2004 teemaksi asukkaat valitsivat Asuinalueen turvallisuus, joka käynnistyi kiinteistöjen turvallisuuskartoituksella. 11 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

12 Asunto-omaisuuden ylläpito Kertomusvuonna kiinteistöjen korjaustoimintaan käytettiin yhteensä 23 (27) miljoonaa euroa. Korjausten kohdistaminen perustuu kiinteistökohtaisiin elinkaarisuunnitelmiin sekä korjaustarvemäärityksiin. Huoltotoiminnan hallinnan tehostamiseksi sähköisen huoltokirjan käyttöönottoa laajennettiin. Tavoitteena on koko kiinteistökannan huoltotoiminnan ohjaus Internetin välityksellä vuoden 2006 loppuun mennessä. Vuoden 2003 aikana kartoitettiin kiinteistökannan energian ja veden kulutuksen kehitys viimeiseltä kolmelta vuodelta säästötavoitteen täsmentämiseksi. Säästötoimenpiteinä mm. asennettiin asuntoihin vettä säästäviä vesikalusteita ja kilpailutettiin konsernin kiinteistösähkö. Lisäksi käynnistettiin energiakatselmukset kiinteistöjen energiatalouden selvittämiseksi. Joulukuussa solmittiin kumppanuussopimus Suomen SKV Oy:n kanssa koskien asuntojen isännöintiä ja manageerausta sekä asuntojen ja liiketilojen vuokrausta ja myyntiä alkaen. Sopimuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille paikallistason palvelua erityisesti niillä alueilla, joilla Satolla ei ole omaa henkilökuntaa. Samassa yhteydessä konserni myi liiketoimintakaupalla Kuopion aluetoimiston vuokravälitys- ja isännöintitoiminnan. Kiinteistöpalvelujen ulkoistamista jatkettiin kertomusvuonna myös hoito- ja huoltotoiminnan sekä remonttitoiminnan osalta. Konserni siirsi liiketoimintakaupoilla osan hoito-, huolto- ja siivoustoiminnasta ja osan vikakorjaus- ja remonttitoiminnasta yhteistyökumppaneille tammikuusta 2004 alkaen. Toimitilaomaisuus Konserni omisti kertomusvuoden lopussa 422 toimitilaa pinta-alaltaan yhteensä m 2. Myytäviä toimitiloja oli yhteensä m 2 kirjanpitoarvoltaan 5,2 miljoonaa euroa.toimintavuoden aikana realisoitiin liike- ja toimistotilaa yhteensä m 2 arvoltaan 2,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 aikana myytiin lisäksi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle Saton Helsingin Käpylässä sijaitseva toimitalo 18 miljoonalla eurolla. Omistusoikeus siirtyi ja konserni jatkaa toimitalossa vuokralaisena. Toimeksiantoisännöinti Kertomusvuonna toteutettujen toiminnallisten muutosten ja alueellisten tytäryhtiöiden myynnin johdosta toimeksiantoisännöintiä päätettiin merkittävästi supistaa. Lähiajan näkymät Asuntokysynnän keskittyminen kasvukeskuksiin ja pienasuntoihin jatkuu. Asuntolainojen edullisuus lisää omistusasuntokysyntää. Tämä kehitys ohjaa konsernin investointeja ja realisointeja sekä tarjottavien asumispalvelujen sisältöä. Vallitsevassa markkinatilanteessa konsernin vuokra-asuntoinvestoinnit uudistuotantoon eivät tule kasvamaan. Kilpailukyky- ja palveluvaatimukset kasvavat asuntomarkkinoilla. Asuntoinvestointien alueellinen sekä huoneistokoko- ja tyyppikohtainen optimointi, oikea hinnoittelu ja rakentava asukasyhteistyö ovat tehokkaita välineitä markkinatilanteen hallinnassa. Saton asuntosijoitusten taloudellinen perusta säilyy edelleen vakaana. Vuokrausaste-% / Asuntojen lkm Vuokra-asunnot 97,5 97,0 96,6 96,1 95,6 Osaomistusasunnot 99,9 99,9 99,8 99,6 99,5 Asuntoinvestoinnit ja realisoinnit 2003 Asuntoja Milj. Uudistuotanto Valmis asuntokanta Investoinnit yhteensä Realisoinnit SATO VUOSIKERTOMUS 2003

13 13 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

14 Mulla on nyt oma huone ja se on kivaa. Aiemmin jaoin huoneen pikkusiskon kanssa. Onneksi me muutettiin uuteen kotiin ihan koulun lähelle. Anniina Karjalainen 14 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

15 Asuntorakennuttaminen Toiminta Asuntorakennuttamisen toiminnan painopisteenä on omistusasuntojen rakennuttaminen pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen, Turun ja Oulun talousalueille. Lisäksi toimeksiantoina hoidetaan yhteisöasiakkaille rakennuttajatehtäviä. Kertomusvuoden tuotantovolyymi oli valmistunutta uudisasuntoa. Vuodenvaihteessa rakenteilla oli yhteensä uudisasuntoa. Omistusasuntotuotanto Vuoden 2003 aikana valmistui yhteensä 566 omistusasuntoa. Näistä 60 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kertomusvuoden lopussa oli rakenteilla 828 omistusasuntoa. Konsernin rakenteilla olevaan tuotantoon sitoutunut rahoitus oli kertomusvuoden lopussa 15,6 miljoonaa euroa. Rakenteilla olevia myymättömiä omistusasuntoja oli 405. Kertomusvuoden lopulla oli myymättä seitsemän valmista asuntoa. Kertomusvuonna käynnistettiin ensimmäisen uuteen ns. PlusKoti-konseptiin perustuvan vapaarahoitteisen omistusasuntokohteen myynti ja rakennustyöt Helsingin Arabianrannassa. Seuraavan PlusKoti-hankkeen suunnittelu aloitettiin Espoon Saunalahteen. Espoon Piispankallioon toteutettavan hankkeen rahoituksessa otettiin käyttöön malli, jossa asukkaan omarahoitusosuus on pienimmillään 15 prosenttia asunnon hankinta-arvosta yhtiölainan ollessa 85 prosenttia. Vantaalle valmistui tuottajamuotoinen omakotitalohanke, jonka kustannustehokkaaseen sarjaräätälöintiin perustuva toteutusmalli kehitettiin yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Kohteeseen tuli yhteensä 13 omakotitaloa. Konsernin investointitoimintaan liittyvä tuotanto Konsernin omistukseen valmistui yhteensä 186 osaomistusasuntoa ja 42 vuokra-asuntoa. Peruskorjauksia tehtiin kiinteistöihin, joissa oli yhteensä 590 asuntoa. Vuodenvaihteessa oli rakenteilla yhteensä 50 vuokra-asuntoa, 130 osaomistusasuntoa ja peruskorjauksia oli työn alla kiinteistöihin, joissa oli yhteensä 225 asuntoa. Toimeksiantorakennuttaminen Toimeksiantajille rakennutettiin yhteensä 865 uudisasuntoa ja peruskorjattiin yhteensä 141 asuntoa. Vuodenvaihteessa toimeksiantajille oli rakenteilla 363 uudisasuntoa ja peruskorjattavia asuntoja oli 20. Lisäksi valmistui mm. kaupan ja julkisen rakentamisen kohteita yhteensä m 2. Seniori- ja palveluasuntotuotanto Konserni on kokenut palvelutalojen ja senioriasuntojen rakennuttaja. Näitä on 25 vuoden aikana valmistunut yhteensä noin asuntoa 50 eri paikkakunnalle. Vuoden 2003 aikana seniori- ja palveluasuntoja valmistui pääkaupunkiseudulle. 15 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

16 Tontit Vuoden 2003 lopussa Satolla oli omistuksessaan tonttivarantoa omistusasuntotuotantoa varten noin kerrosneliömetriä. Lisäksi tonttivarauksiin ja esisopimuksiin perustuvaa asuntorakennusoikeutta oli noin kerrosneliömetriä. Kertomusvuoden merkittävimmät uudet tonttihankinnat olivat Helsingin Lauttasaaresta rakennusoikeudeltaan kerrosneliömetriä ja Turussa Korppoolaismäen merenranta-alueelta rakennusoikeudeltaan noin kerrosneliömetriä. Rakennustyöt on molemmissa kohteissa suunniteltu aloitettaviksi vuonna Uusista tonttivarauksista suurimmat olivat Oulun Toppilansaareen tulevalta asuntomessualueelta, Helsingin Malminkartanosta, Tuusulan Lahelasta ja Tampereen Hervannasta. Saton kaavoittamatonta tonttivarantoa koskevat keskeisimmät kaavoitustyöt ovat käynnissä Espoossa Saunalahdenportin ja Tillinmäen alueilla sekä Kirkkonummella Sarfvikin alueella. Näistä Espoon alueiden ja Sarfvikin osa-alueen asemakaavat etenivät kertomusvuonna kaavaehdotusvaiheeseen ja niiden odotetaan vahvistuvan vuonna Kaavaehdotusten perusteella Satolle on tulossa asuntorakennusoikeutta yhteensä runsaat kerrosneliömetriä. Alueiden rakentamisen on tavoitteena käynnistyä vuosina Lähiajan näkymät Omistusasuntomarkkinoiden vilkas kaupankäynti jatkuu johtuen edullisista asuntolainaehdoista. Vuonna 2004 Saton omistusasuntotuotannon arvioidaan kasvavan. 16 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

17 17 SATO VUOSIKERTOMUS 2003 Asunto Oy Tampereen Tahmelanranta

18 Vaihdettiin asuntoa, kun jäätiin eläkkeelle. Meillä oli vain yksi kriteeri: sellainen asunto josta ei tarvitse enää muuttaa. Asunto jossa palvelut tuodaan kotiin. Asunto johon lapsenlapset haluavat tulla kylään. Helvi Huttunen 18 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

19 Asumista ja huolenpitoa Huolenpidon tarve kasvaa Väestön ikärakenteen muutos Suomessa on jopa nopeampaa kuin muualla Euroopassa. Vuodesta 2000 vuoteen 2030 yli 65- vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu. Ihmiset elävät pidempään ja terveempänä kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti kotitalouksien koko pienenee ja yksin asuvia on yhä enemmän. Yksin asuminen ja yksinäisyys lisäävät palvelutarvetta. Kasvavan väestöryhmän palvelujen tuottamiseen tarvitaan julkisen sektorin rinnalle yksityisiä toimijoita. Senioriväestön varallisuuden kasvu on lisännyt yksityisesti tuotettujen hyvinvointipalvelujen käyttöä. Kotitalousvähennys verotuksessa on omalta osaltaan kannustanut kotipalveluiden tilaamiseen. Kaksi vahvaa yhdisti voimansa Sato on tarttunut yhteiskuntamme haasteeseen ja kehittänyt uuden asumisen ja huolenpidon yhdistävän palvelun Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa. Konseptin ydin on joustava asumisratkaisu ja henkilökohtainen palveluohjaus. Uutta on myös palvelujen toteuttaminen yksilöllisesti asiakkaan edun mukaisesti. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella seniori- ja palveluasuntojen tuottamisessa Sato edustaa parasta asiantuntemusta tämän asiakasryhmän asumisen tarpeiden tuntemisessa. Helsingin Diakonissalaitoksen pitkäaikainen toiminta ja luotettava, monipuolinen osaaminen kotipalvelujen tuottamisessa on ollut edellytyksenä kumppanuudelle. Täyttä elämää Sato haluaa edistää ikääntyvien edellytyksiä asua mahdollisimman pitkään kotona. Asuntoon kohdistuvat vaatimukset ja tarvittavien palvelujen laatu ja määrä vaihtelevat ikääntymisen eri vaiheissa. Saton koko asumisen elinkaareen sopivat asumismuodot tarjoavat asiakkaille asumisen joustavuutta ja muunneltavuutta. Helsingin Diakonissalaitoksen palveluohjauksella tarjotaan kotona asumista tukevat palvelut räätälöityinä ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet. Palvelutakuu luo turvallisuutta. Palvelun aloittaminen Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ikääntyvät. Palvelu käynnistetään vuonna 2004 tarjoamalla huolenpitopalveluja nykyisille Saton asiakkaille valituilla alueilla. Konseptin mukaisten uusien asuntojen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna SATO VUOSIKERTOMUS 2003

20 Minulle asumisessa on sijainnin jälkeen tärkeintä yksilöllinen suunnittelu. Haluan kotini olevan itseni näköinen ja omaan elämänrytmiini sopiva. Välillä haluan rauhoittua, välillä tavata kavereita ja välillä tehdä töitä. Haluan, että asunto tarjoaa tähän mahdollisuudet. Kari Hakanen 20 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

21 SATO PlusKoti yksilöllistä asumista ja muuntojoustoa Yksilöllisen asuntosuunnittelun tarve kasvaa Kodin merkitys muuttuu ja sen rooli laajentuu. Asumisen lisäksi kotoa käsin voi tehdä työtä, hoitaa pankkiasiat ja harrastaa. Erot elämäntavoissa ja kodin käyttötavoissa lisäävät asuntosuunnittelun vaatimuksia. Yksilölliset pohja- ja sisustusratkaisut ja asunnon myöhempi muuntelumahdollisuus nostavat asunnon pitkäaikaista käyttöarvoa. Muunneltava koti tarjoaa mahdollisuuksia Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastatakseen Sato on kehittänyt yhteistyössä arkkitehtitoimisto ARK Oy Kahri & Co:n sekä kustannuslaskentapalvelu- ja ohjelmistotalo ToCoMan Group Oy:n kanssa avoimeen asuntorakentamiseen perustuvan muunneltavan rakennusratkaisun. SATO PlusKoti -konseptin mukaisissa taloissa kerrokset ja asunnot voivat olla erilaisia riippuen asiakkaiden valinnoista. Asukkailla on aiempaa laajemmat mahdollisuudet valita tarpeisiinsa soveltuva pohjaratkaisu ja ennakkovarausvaiheessa jopa muuttaa asunnon pinta-alaa. Kodin pintamateriaalien, kalusteiden ja varusteiden valintaan on tarjolla useita vaihtoehtoja. Oman asunnon räätälöinti Internet-ohjelmiston välityksellä Internet-palvelulla helpotetaan ja nopeutetaan oman asunnon suunnittelua. Omilla käyttäjätunnuksillaan asiakas voi valita valmiista vaihtoehdoista pohjaratkaisun sekä pintamateriaalit ja kalusteet. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisia yksittäisiä valintoja tai valmiita arkkitehdin suunnittelemia sisustuskokonaisuuksia. Laskurin avulla asiakas pystyy seuraamaan valintojen vaikutuksia hintaan. Ohjelma päivittää asiakkaan tekemät valinnat ja tieto voidaan siirtää lopulta urakoitsijalle toteutusta varten. Asuntojen sarjaräätälöinnillä onnistutaan sekä aikaansaamaan yksilöllistä palvelua että pitämään muutostöiden kustannukset kurissa. Vuoden 2003 syksyllä aloitettiin ensimmäinen SATO PlusKoti -konseptin mukainen hanke Helsingissä. Seuraava hanke käynnistyy vuonna 2004 Espoossa. 21 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

22 Yhteiskuntavastuu Sato omistaa ja tuottaa asuntoja asiakkaille kodeiksi. Toiminta on osa yhteiskuntamme perusturvaa. Sato toteuttaa tehtävää toimimalla vastuullisesti suhteessa sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Konsernin yhteiskuntavastuu kattaa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun. Taloudellinen vastuu Taloudellisesti tuloksellinen toiminta antaa edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun toteuttamiselle. Taloudellisena tavoitteena on hyvä kannattavuus, vakaa kassavirta sekä omistajille kilpailukykyinen tuotto. Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ovat taloudellisen onnistumisen mittareita. Taloudellinen menestys tuottaa omistajien lisäksi myös muille sidosryhmille hyvinvointia. Konsernissa olevien työpaikkojen määrä oli vuoden 2003 lopulla 297. Vuoden 2003 palkkakustannukset olivat 12,4 miljoonaa euroa ja eläke- ja muut henkilösivukulut 3,6 miljoonaa euroa. Sato edistää toimintakulttuurillaan tervettä kilpailua alalla. Rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen toteuttajat valitaan tarjouskilpailun perusteella tai neuvottelemalla ottaen huomioon sekä palvelun laatu- että hintatekijät. Yhteistyökumppaneiksi valitaan ainoastaan yrityksiä, jotka täyttävät sosiaaliset velvoitteensa. Asuntorakennuttamisen laadun varmistamiseksi konserni on kehittänyt laatujärjestelmän. Ympäristövastuu Konsernin ympäristöohjelma julkistettiin vuonna Sen lähtökohtana on vastuu asukkaan asumiseen liittyvästä hyvinvoinnista ja asumisen laadusta. Ympäristöpolitiikka perustuu yhteiskunnan, asiakkaiden ja sopimusten asettamiin vaatimuksiin ympäristöasioissa sekä elinkaaritaloudellisesti ja sosiaalisesti toimiviin ratkaisuihin. Tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen mukaisia toteutuksia konsernin omistamiin ja tuottamiin asuinkiinteistöihin sekä sisäiseen toimintatapaan. Sato liittyi asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen joulukuussa Sopimuksella Sato on sitoutunut vähentämään energiankulutusta15 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Kertomusvuonna laadittiin sopimukseen perustuen energiankäytön tehostamissuunnitelma, joka selvittää energiankäytön nykytilanteen sekä tavoitteet energiankäytön tehostamiselle. Keskitetyn kulutusseurannan aloittamiseksi sopimuksen kohteista kerättiin vuosien sähkön ja veden kulutustiedot. Keskitetty kulutusseuranta käynnistetään keväällä Vettä säästävien kalusteiden asennusta jatkettiin toimintavuoden aikana. Ympäristöohjelman tärkeänä tavoitteena on ohjata ja kannustaa Sato-kodeissa asuvia asukkaita ympäristötietoiseen asumiseen. Viestinnän ohella koulutamme talokohtaisia energiaeksperttejä, viherasioiden ja talosuojelun asiantuntijoita. Vuoden 2003 asukasteema oli Energiatietoinen asuminen, jonka merkeissä jaettiin tietoa energiankulutuksesta ja mahdollisuuksista omalla käyttäytymisellään vaikuttaa kulutuksen tasoon ja sitä kautta asumiskustannuksiin. Sato kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa ja jakaa vuosittain sisäisen ympäristöpalkinnon kannustaakseen henkilöstöä toteuttamaan ympäristöohjelmaa. 22 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

23 23 SATO VUOSIKERTOMUS 2003 Veturitie 3, Helsinki

24 Asunto Oy Kaitalahti, Helsinki Sosiaalinen vastuu Yhteiskunnan ja asiakkaiden asumistarpeiden ymmärtäminen Saton asumispalvelut kehittyvät yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Toimintamme alkoi 1940-luvulla, jolloin Sato toi oman panoksensa jälleenrakentamiseen. Tämän päivän Sato mm. ostaa asuntoja vanhasta asuntokannasta pääosin pitkäaikaiseen vuokra-asuntokäyttöön sekä tuottaa eri asiakasryhmille suunniteltuja asumispalveluja. Asiakaslähtöisessä tuotekehitystyössä konserni on panostanut asunnon hankkimisen kynnystä madaltavien rahoitusratkaisujen tarjoamiseen, yksilöllisten asuntovaihtoehtojen lisäämiseen sekä ikääntyvien asumiseen ja asumista tukeviin palveluihin. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista kehitetään järjestämällä koulutusta, edistämällä työkyvyn ylläpitoa sekä parantamalla sisäistä viestintää. Henkilöstön koulutus painottui kertomusvuonna asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävään koulutukseen, tietojärjestelmien käyttäjäkoulutukseen, esimiesten valmennukseen ja taloushallinnon koulutukseen. Vuonna 2003 konsernissa oli kuusi koulutuspäivää henkilöä kohden. Koulutuksen kokonaiskustannukset olivat 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Henkilöstöä kannustetaan työkyvyn ylläpitämiseen. Liikunta- ja virkistysharrastuksia tuettiin noin eurolla. Kertomusvuonna toteutetun työkykykyselyn tulosten mukaan henkilöstöstä noin 80 prosentin työkyky on joko erinomainen tai hyvä. Sairauspoissaoloja oli noin kolme päivää henkilöä kohden. 24 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

25 25 SATO VUOSIKERTOMUS 2003

26 Pro forma -laskelma Asuntoyhtiöiden ja keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkaat omistavat yhtiön osakkeita hallitakseen tiettyjä tiloja yhtiön omistamassa rakennuksessa. Osakkaille kertyy mahdollinen tuotto tilojen käytöstä ja he vastaavat yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla yhtiön menoista. Kukin osakas rahoittaa hallitsemansa huoneiston hankinnan joko itse tai yhtiön ottamalla lainalla, joka kohdistetaan hänen hallitsemaan huoneistoon. Nykyisen kirjanpitokäytännön mukaan yhdistellään emoyhtiön konsernitilinpäätökseen ne asuntoyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt, joiden osakekannasta konserniyhtiöt omistavat yli puolet. Tästä seuraa, että asuntoyhtiön tai keskinäisen kiinteistöyhtiön muiden osakkaiden vastuulla olevat lainaosuudet yhdistellään emoyhtiön konsernitilinpäätökseen, vaikka emoyhtiö ei vastaa näihin lainaosuuksiin liittyvistä maksuista. Vastaavasti muiden osakkaiden osuutta näiden yhtiöiden omista pääomista käsitellään konsernitilinpäätöksessä vähemmistöosuutena. Saton käsityksen mukaan konsernitilinpäätös antaisi nykyistä oikeamman kuvan konsernin taloudellisesta asemasta ja tilikauden tuloksesta, mikäli asunto- ja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä käsiteltäisiin konsernitilinpäätöksessä siten, että konsernin tuloslaskelmassa esitetään vain osakkaan omistamista tiloista kertyneet tuotot ja niihin kohdistuvat kulut ja poistot. Konsernitaseeseen yhdisteltäisiin vastaavasti konsernin omistamien tilojen kokonaishankintameno ja tiloihin kohdistuvat lainat mukaan lukien ne asunto- tai keskinäisen kiinteistöyhtiön ottamat lainat, jotka kohdistuvat konsernin omistamiin osakkeisiin. Alla on esitetty Sato-konsernin pro forma -tase, jossa asuntoyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt on yhdistelty edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Konsernitase (M ) Pro forma Virallinen Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Vähemmistöosuus 2 25 Konsernireservi 0 1 Pakolliset varaukset 2 2 Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä SATO VUOSIKERTOMUS 2003

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS SATO Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2009 Asuntosijoitusyhtiö SATOlla hyvät kasvunäkymät YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2009 (1.1. 30.9.2008) Konsernin liikevaihto oli 176,0 (232,9) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot