-r2817,77. -r2817,77 I47 863,40. -r72277,59 YLIJÄÅMÄ ÅSIJNTO OY SÅÅRISELÅNKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O A 7 I.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-r2817,77. -r2817,77 I47 863,40. -r72277,59 YLIJÄÅMÄ ÅSIJNTO OY SÅÅRISELÅNKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O. 4. 2 A 7 I."

Transkriptio

1 ÅSIJTO OY SÅÅRISELÅKUJA T VÅSTI KE RA'I OITUSLAS KEL MA 3 O A 7 I HOITOPUOLE TUOTOT Vastikkeet Vukratutt Käyttökrvaukset Rahitustutt xx Hittutt yhteensä I47 863,40 B 707, ,21 42, ,62 HOITOPUOLE MEOT Hitkulut Rahituskulut Aktivitu xx Hitment yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Edellisen tilikauden hityli-/alijäämä -r72277,59-59, , , , ,03 H OTTOVASTI KKE E YLI. /A LIJÄÅ MÅ -r2817,77 TA R KISTUS KI R]A PITO O Lyhyta ikaiset saamiset Pankkitilit 904, , ,59 Vastike- ja vukraen na kt Ostvelat Siirtvelat , , YLIJÄÅMÄ -r2817,77

2 -6- s: c c9. f.-. f-- :) b F 1 v 7 g 5 3 F. J V (s f -:< c,(d CJ.u) (s (g (D a :f.f -c f c ll f -: 6 f (! x F E.i c) j lt u =6YE ä9 äs <-. cö ^i <> r rc cc r-c ( ( =E, :(5 a E li 5 J I.9 -c i6 =6 vv ; q c7) s C\- q r c - t- (D c t\; '+ a v= =3 I ( Tr) C\.1 ;( s c ci) O)- s cf).9 se v &u WU sffi -. fi!g ffiur åfr w ffi ts = 'e E 's L (! E tr) r,) r a J >rg S,F P :(s Oe. (g6 ca6 l(,tt 3 Os, Y< tsz It =E J r lil ;= v= \ F.-. -{- f..- (') r öe a? Lr) O) r ( (

3 Asunt Oy Saariselcinkuia I Tulstusvaluutta EUR T sl ws ww i v e rt sil u tiliry h rnitt öin Talusarvivertailu Ryhrnä 1" Tteufunut s Budjetti,/ / Tteutunut Kiinteistön tutt Vastikkeet Vukratutt Käyttökrvaukset Kiinteistön tutt yhteensä , , ,2I tr61 508, ,00 I 80, ,00 100,4 98,9 123,5 100, , , , ,90 Kiinteistön hitkulut Henkilöstökulut Hallint Käyttö ja hult Ulkalueiden hit Siivus , r,01 t0 466,L7 7 4r, I ,4 105,9 93,2 69'7,7 18, , , , ,73 s62,40 Lämmitys Vesi ja jätevesi ,09 l8 534, ,2 109, ,39 l5 819,05 SähKö 8 885, , ,66 Jätehult 5 021, ,4 4162,78 Vahinkvakuutukset Kiinteistöver Krjaukset./. Aktivinnit Muut hitkulut Kiinteistön hitkulut yhteensä 2 555, , , ,83 75, , ,3 126,9 156,0 104, ,76 t0 474,99 t9 512, , ,05 KivrrÖx,q.TE / HOITOKATE ,80-4 6"15,00 230,3 l l 620,85 Rahitustutt ja -kulut Krktutt Krkkulut Muut rahituskulut Rahitustutt ja -kulut yht. 42,93 49, ,17 53,97 53,97 VOITTO/TAPPIO EE SATUAISERIÄ , ,00 230,7 It 614,82 VOITTO/TAPPTO EE TILIPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -ta 784, ,00 230,7 ti674,82 TILIKAUDE VOITTO / TAPPIO , ,00 230,7 Lt674,82 C:\VISMA\LTVptUV<PTLT-O4aI.RPT

4 .Asunt 0y Saariselänkuja I -B- TÄSE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Kiinteistöj en Iiittymismaksut Rakennukset ja rakenneknat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11025, , , , , ,88 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEESÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,88 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tutista Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 904,40 904, ,60 I 637,60 Rahat j a pankkisaamiset 2 30r, ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEESÄ 3 205, ,15 VASTAAVAA YIITEESÄ , ,03

5 -9- Asunt Oy Saariseåänkuja tr TASE, VÄ.STATTAVAA "2010 MA päänna Osakepääma Rakennusrahast Muut rahastt Yhtiöj ärjestyksen rnuk.rahastt Lainanlyhennysrahast Edellisten tilik. vitt/tappi Tilikauden vitt/tappi , , , ,99 -t0 784, , , , , ,92 OMA PÄÄOAA YI{TEESÄ , ,91 VTERAS pääonn.r Lyhytaikainen vieras pääma Saadut ennakt 0stvelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääma 3 936,86 l1 306, , , , ,12 VIERAS PÄÄOUA YIITEESÄ , ,12 VASTATTAVAA YHTEESÄ , ,03

6 -10- AS OY SÅÅRSFLÅKUJA 1 Laadintaperiaatteet rturupääröxstw LrrrETrEDr g.4. zcir, L Käyttömaisuus n merkitty taseeseen muuttuvien menjen mukaiseen hankintamenn ja pistt n tehty tulslaskelman ja taseen liitetiedissa ilmenevällä tavalla. TULOSLASKELMAÅ KOSKEVAT LTITETIEDOT TTEKTLöSTöKULUT Tilikaudella n maksettu palkkja ja Palkat ja palkkit Henkilöstökulut yhteensä palkkiita seuraavasti ,50 POTSTOT Asunt-sakeyhtiön ei tarvitse tehdä vusittain suunnitelman mukaisia pistja, jten yhtiössä n tehty krkeintaan evl:n maksimipistt tavitteena tuls, jsta ei synny vertettavaa tula. Tiliikaudella ei le tehty pistja. TASEE VASTAÅVIA KOSKEVAT LIITETTEDOT Aineelliset h yödykkeet Maa-alueet Hankintamen 1.5. Hankintamen Kaa pel itelevisil iitfymä Kirjanpitarv 1.5. Kirjanpitarv 30.4, Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitarv 1.5, Lisäys Pist Kiflanpitarv t-20L1 i1 025, , , , , , , ,00 Rakennelmat Kirjanpitarv 1.5. Lisäys Pist Kirjanpitarv g 509, ,83 Rakennuksen kneet ja laitteet Kirjanpitarv 1.5. Lisäys Pist Kirjanpitarv Aineel liset hyödykkeet yhteensä B Afi,78 B OI7, O,7L 4 822, ,00 B 0t7, ,88

7 Ag OYSÅÅRTSEIÅ*MJA I TTLIÄVPAATA KSE LITTETIEDOT 3O.4, 20 I 1, KTTTEÅ OMATSUUDE Vertusarvt Tntti Rakennukset VEROTUSAR.VOT , L, L53, r2,5A ,50 2 zlb 09r, L r7 403, ,84 TASEE VASTATTÅVtrÅ KOSKEUAT LTITETIEDOT Oma pääma Osakepääma 1.5, Osakepääma Rakennusrahast 1.5. Rakennusrahast , , , , ,84 I , , ,84 Lainanlyhennysrahastt 1.5. Lainanlyhennsrahastt 30.4., , , , ,78 Edellisten tilikausien vitt/tappi 1.5, Vitt/ta ppi til ikaudel la Vitt/tappi 31,12. -B 423, ,81 -r tl ,96 -B 423,99 Oma pääma yhteensä VA KU U D ET JA VASTU USITO U M U KS ET , tgr VASTUUT Yhtiöllä n 14 autpaikan lisärakentamisvelvite. Rakentamiseen n saatu lykkäystä. VA KU U D ET JA VASTU USITO U M U KSET Panttikirja I nrt arv /kpl kpl ,79 4 yhteensä ,17 Talyhtiön hallussa.

8 ÅS OY SÅÅR 5ELÅKUJÅ 1. TTLI PÅATO KSE LTXTETI E D OT 3 O O 7 7 r- t"! ETTE!- xäwrrvrsrä xr n:n ru prr Kr R.3 rsra JA Tsrr E LA.I E rsra srxä rr DE säruwvsravlsra Tsitelaji ATK- vukrankantkirja ATK- päivä- ja pääkirja ATK- tasekirja I iitetietineen 1 Kirjanpidn tsitteet 1, Vukranvalvnnantsitieet Tsitelaji 460 Kirjanpidn käsinkirjaukset Tilisiirrt 120 Vukra- ja vastikereskntran tavitteet 132 Vukra- ja vastikereskntran suritukset 210 Ostlaskut 232 Ostlaskujen suritus Tsitteiden säilytys Tsitteita säilytetään paperitsitteina kirjanpitlain määrämän ajan. 1.5, sähköisessä mudssa , laskut sähköisessä m udssa, muu aineist pa peritsitteina

9 -13- ASUTO CIY SAARISELÄKUJA TOI M T TAKE RTOM I..I KSE ]A TT ti T.I PAATOKSE ru ALLE KI R.JOITU KSET AsUTCI OY SAARTSELÄF$KUJA. 1 Helsingissä r3# /'Jt;,) -q Z-.*.-- Esa Arv W Kari Piipp Airi Kivujärvi,rf,/,A l&-*-**- Pekka Kivist isännöitsijä ITS ISA IET TILI TAR.KASTUSM E RKITA Suritetusta tilintarkastuksesta n tänään annettu keftmus, Helsingiss a, 1( / zrt Surittamastamme ti I i nta rkastu ksesta lemme tänää n antaneet eri llisen tarkastuskeftmuksen, -.)4::: "Öy KHT-yhteisö l/ [-- mi Rimpinen

10 TI LI TARKASTU S KE RTOMUS Asunt Oy Saariselänkuja 1 - nimisen yhtiön yhtiökkukselle Olemme titintarkastaneet Asunt Oy Saariselänkuja 1 - nimisen yhtiön kirjanpidn, titinpäätöksen, timintakertmuksen ja hallinnn tilikaudelta Titinpäätös sisättää taseen, tutstasketman, rahitustasketman ja tiitetiedt" Hallituksen ja isännöitsijän vastuu Hatlitus ja isännöitsijä vastaavat titinpäätöksen ja timintakertmuksen taatimisesta ja siitä, että ne antavat ikeat ja riittävät tiedt Sumessa vimassa tevien titinpäätöksen ja timintakertmuksen laatimista kskevien säännösten mukaisesti. Hatlitus vastaa kirjanpidn ja varainhidn valvnnan asianmukaisesta järjestämisestä ja isännöitsijä siitä, että kirjanpit n lainmukainen ja varainhit tutettavaita tavatta järjestetty. Ti lintarkastaj an velvl [isu udet Vetvtlisuutenamme n antaa surittamamme titintarkastuksen perusteetta [ausunt titinpäätöksestä ja timintakertmuksesta. Titintarkastustaki edettyttää, että nudatamme ammattieettisiä periaatteita. Otemme surittaneet titintarkastuksen Sumessa nudatettavan hyvän titintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edettyttää, että suunnittetemme ja suritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme khtuuttisen varmuuden siitä, nk titinpäätöksessä tai timintakertmuksessa tennaista virheeltisyyttä, ja siitä, vatk hattituksen jäsenet tai isännöitsijä syyttistyneet tekn tai taimintyöntiin, jsta saattaa seurata vahingnkrvausvetvttisuus yhtiötä khtaan, taikka rikkneet asunt-sakeyhtiötakia tai yhtiöjärjestystä. Titintarkastukseen kuuluu timenpiteitä titintarkastusevidenssin hankkimiseksi titinpäätökseen ja timintakertmukseen sisättyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedista. Timenpiteiden valinta perustuu titintarkastajan harkintaan, jhn kuutuu väärinkäytöksestä tai virheestä jhtuvan lennaisen virheettisyyden riskien arviiminen. äitä riskejä arviidessaan til.intarkastaja ttaa humin sisäisen valvnnan, jka n yhtiössä merkityksettistä ikeat ja riittävät tiedt antavan titinpäätöksen ja timintakertmuksen laatimisen kannatta. Titintarkastaja arvii sisäistä vatvntaa pystyäkseen suunnittetemaan lsuhteisiin nähden asianmukaiset titintarkastustimenpiteet mutta ei siinä tarkituksessa, että hän antaisi [ausunnn yhtiön sisäisen valvnnan tehkkuudesta. Titintarkastukseen kuuluu myös svetlettujen titinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, timivan jhdn tekemien kirjanpidttisten arviiden khtuullisuuden sekä titinpäätöksen ja timintakertmuksen yteisen esittämistavan arviiminen. Käsityksemme mukaan temme hankkineet lausuntmme perustaksi tarpeetlisen määrän tarkitukseen sveltuvaa ti [intarkastusevidenssiä. Lausunt Lausuntnamme esitämme, että titinpäätös ja timintakertmus antavat Sumessa vimassa levien titinpäätöksen ja timintakertmuksen laatimista kskevien säännösten mukaisesti ikeat ja riittävät tiedt yhtiön timinnan tutksesta ja tatudeltisesta asemasta. Timintakertmuksen ja titinpäätöksen tiedt vat ristiriidattmia. Helsingissä, 21. kesäkuuta 2011 i Rimpinen

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2014-31.12.2014 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Slsallyslu ttelo Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpeatosmerkin

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, 00101

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot