SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ"

Transkriptio

1 SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN SÄÄTIÖ Ensimmäinen vuosikymmen

2 Kannessa professori Erik Bruunin suunnittelema säätiön logo.

3

4 SAATTEEKSI Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallituksen toimesta on kerätty säätiön alkuvaiheen tapahtumia tähän kirjaseen, jonka on tarkoitus olla valmiina pidettävään juhlaan. Aineiston kokoamisen ja kirjoittamisen ovat tehneet talkootyönä hallituksen jäsenet ja sihteeri. Hallituksen päätöksen mukaisesti puheenjohtaja on toimittanut eri osat niitä lyhentäen. Esitän säätiön puolesta parhaat kiitokset Hengitys ja Terveys ry:n toimiston henkilöstölle taitavasta teknisestä avusta, ilman sitä tämä kirjanen ei olisi valmistunut. Ansio ja kiitos työn onnistumisesta kuuluu kaikille mukana olleille, mutta vastuu virheistä päätoimittajalle. Helsingissä, huhtikuussa 2001 Eero Tala

5

6 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Säätiön perustamiseen johtanut kehitys... 3 Säätiön perustaminen ja toteuttamistoimet... 7 Säätiön perustaminen... 7 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistäminen... 8 Rahastojen siirto säätiön hallintaan... 9 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt... 9 Säätiön toiminnan ensimmäinen vuosikymmen Yleistä Säätiön hallintoelimet Hallitus Valtuuskunta Apurahatoimikunta Käytännön toiminta Toiminnan tavoitteet Säätiön tukema tutkimustyö Apurahojen saajat vuosina Tunnustuspalkinnot Väitöskirjat Katse tulevaisuuteen Liitteet... 35

7

8 JOHDANTO Yksi vuosikymmen instituution toiminnassa on niin lyhyt aika, että se tuskin antaa aihetta juhliin puhumattakaan historian kirjoittamisesta. Näin tavallisesti ajatellaan, mutta ajan rientäessä tapahtumat unohtuvat ja henkilöt vaihtuvat. Kun sitten vuosikymmenien kuluttua ryhdytään pohtimaan historian tekemistä, ollaan vain virallisesti tallennetun tiedon varassa, mikä ei suinkaan aina kerro päätösten eikä tapahtumien taustoja. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö täyttää virallisesti 10 vuotta, mutta sen perustamista harkittiin jo 1970-luvulla, mikä merkitsee kolmea vuosikymmentä lisää ikää. Säätiön nykyisten luottamushenkilöiden joukossa on enää harvoja, jotka olivat mukana silloisen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen toiminnassa. Näin ollen on paikallaan, että näistä tapahtumista vielä muistissa oleva tieto kerätään ja tallennetaan asiakirjoja täydentämään. Säätiön historia voidaan ulottaa vieläkin kauemmaksi menneeseen. Tuberkuloosi oli 1900-luvun puoliväliin saakka vaikea kansantauti, jonka suuret tuhot ja inhimilliset kärsimykset ovat nykypäivän ihmiselle enää vain yksi historiallinen tieto, jos sitäkään. Tuberkuloosin tuhojen torjuminen oli myös monen viime vuosisadan alussa perustetun kansalaisjärjestön tehtävä. Tukea toimintaan tuli myös yksityisten ihmisten lahjoituksina ja testamentteina. Kuten myöhemmistä kirjoituksista käy ilmi, jo 1920-luvulla tehdyt testamentit ja lahjoitukset ovat nykyisen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön varallisuuden perusta siis säätiön historian voi ajatella alkaneen jo kahdeksan vuosikymmenentä sitten. Säätiön viime vuosikymmenen tapahtumat ovat siis jatkoa varsin pitkään historiaan. Siksi tässä kirjasessa on pyritty lähinnä tallentamaan tärkeitä tapahtumia niitä enempää analysoimatta. Kriittisen historian kirjoittamisen vuoro toivottavasti tulee aikanaan asiantuntijoiden tekemänä. Säätiön emo, lähes satavuotias Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys, nykyinen Hengitys ja Terveys ry on jo kirjoissa ja kansissa*. * A Sakari Härö, Vuosisata tuberkuloosityötä Suomessa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen historia. Helsinki 1992.

9

10 SÄÄTIÖN PERUSTAMISEEN JOHTANUT KEHITYS Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry on yksi maamme vanhimpia kansalaisjärjestöjä. Lääkintöhallituksen silloisen pääjohtajan Richard Sieversin ja Finska Läkarsällskapetin aloitteesta perustettiin Tuberkulosin Vastustamisyhdistys Föreningen för Bekämpandet af Tuberkulosen. Tästä alkoi nykyisin Hengitys ja Terveys ry:nä ja Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiönä tunnettujen vapaaehtoisjärjestöjen työ tuberkuloosin ja keuhkosairauksien alalla. Tällä vapaaehtoistyöllä on kunniakkaat perinteet ja tuloksellinen historia; toisaalta laajamittainen kansalaistoiminta tuberkuloosin vastustamisessa eli valistus- ja ehkäisytyössä, toisaalta tuberkuloosin hoidossa, sekä edelleen tuberkuloosin ja keuhkosairauksien alalla tehtävän tieteellisen tutkimuksen tukemisessa ja osallistumisessa kansainväliseen toimintaan. Tehtävä oli vaikea, koska parantavaa hoitoa tuberkuloosiin ei ollut, sairaita oli paljon ja kuolleisuus suuri. Niinpä vielä 1930 maassamme menehtyi tuberkuloosiin vuosittain lähes 9000 ihmistä. Tultaessa ja 1980-luvuille Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n hallintoelimissä ja muutenkin yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kesken pohdittiin usein yhdistyksen oikeita työtapoja ja toiminnan suuntaamisesta tulevaisuudessa. Tämä oli luonnollista, sillä moni asia oli menneeseen verrattuna muuttunut. Tuberkuloosi oli kansantautina voitettu Suomessa, esimerkiksi kuolleisuus aleni jatkuvasti ja oli enää noin 200 vuodessa. Yhteiskunta oli ottanut enenevässä määrin vastuun sairaan- ja terveydenhoidosta sekä kuntoutukseen liittyvistä tehtävistä. Maahan oli myös luotu sairausvakuutusjärjestelmä tasaamaan kustannuksia. Eräät näkivät, että yhdistyksen tulisi suunnata voimavarojaan esimerkiksi kehitysmaihin, missä tuberkuloosi edelleen riehui kansantautina. Pidettiin myös tärkeänä, että lähialueet, Baltian maat ja Itä-Karjala, otettaisiin yhdistyksen toiminnan painopistealueiksi. Näin toimittaisiin tuberkuloosin vastustamistyössä kuin ennen Suomessa. Somaliassa toteutettiinkin osaksi julkisten kehitysapurahojen myötävaikutuksella ja tukemana mittava tuberkuloosiprojekti. Toiset korostivat, että vapaaehtoisen kansalaisjärjestön voimavarat eivät riitä maailmanlaajuisiin aktiviteetteihin ja projekteihin. Pikemminkin olemassa oleva varallisuus olisi määrältään ja tuotoltaan turvattava mahdollisimman tehokkaasti. Näin olisi mahdollista järjestää ja tukea tulevaisuudessa omassa maassa sellaisia tehtäviä ja toimia, joista parhaimmallakin tavalla toteutettu yleinen terveydenhoitojärjestelmä ei voinut täysin huolehtia. Tukemistarpeita nähtiin etenkin opetuksen ja täydennyskoulutuksen sekä tieteellisen tutkimuksen alueilla. Tuberkuloosikaan ei ollut enää yleisessä terveydenhuollossa mielenkiinnon kohteena eikä tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten asioiden joukossa. Yhdistyksen osaamista, pitkäaikaista kokemusta ja asiantuntemusta tarvittaisiin edelleen, sillä lisääntyvä matkailu ja muuttoliike saattaisivat hyvinkin pitää Suomen edelleen tuberkuloosin riskialueena. Nykyaikaisen elämäntavan, liikenteen,

11 teollisuuden ym. toiminnan tiedettiin vaikuttavan ihmisten elinympäristöön terveyttä vahingoittaen. Yhdistyksellä olisi näin entiseltä pohjalta hengityselinten sairauksiin painotettuna riittävän laaja työkenttä. Toiminnan suuntaamisen ja painopisteiden asettamisen yhteydessä keskusteltiin myös käytännön toimista. Tällöin tulivat esille lähinnä yhdistyksen hallinnon ja varainhoidon tehostaminen ja sitä varten tarvittavat sääntöjen muutokset. Edellä kuvattu muuttunut tilanne vaikutti siihen, että ryhdyttiin valmistelemaan työryhmän asettamista selvittämään tilannetta. Puheenjohtaja Jorma Pätiälän toimeksiannosta Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n johtokunnan työvaliokunta päätti asettaa työryhmän, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin varatuomari Veikko Lehtinen sekä jäseniksi ylilääkäri Eljas Brander ja toiminnanjohtaja Allan Suhonen. Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli: 1) selvittää Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n toiminnan nykytila, varallisuusasema ja toiminnalliset tavoitteet 2) laatia suunnitelma yhdistyksen omaisuuden säilyttämisestä ja suojaamisesta sekä käyttöomaisuuden hankkimisesta 3) laatia ehdotus yhdistyksen sääntöihin tarvittavista muutoksista sekä tarpeellisista hallinnollisista järjestelyistä. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta vahvisti toimeksiannon kokouksessaan ja määräsi työryhmään lisäksi johtokunnan jäsenen, lääkintöneuvos Sakari Härön, joka ei kuitenkaan osallistunut työryhmän työhön. Työryhmän sihteeriksi saatiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusosastolta eläkkeelle jäänyt toimistopäällikkö Antti Tamminen, jolla oli vahva kokemus ja laajat tiedot kansanterveystyöstä. Jäsen Brander ilmoitti eroavansa työryhmän jäsenyydestä, mikä osoitti yhdistyksen johdossa olevan erilaisia käsityksiä toiminnan kehittämisestä. Selvitystyöryhmä jätti Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen johtokunnan työvaliokunnan käyttöön laajahkon noin 50 sivua sisältävän muistionsa, jonka nimi oli: Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen Selvitystyöryhmän esityksen yhteenveto oli seuraava: 1. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen tavoitteena on jatkaa entiseltä pohjaltaan kansanterveystyötä niiltä osin, missä järjestön edustamaa asiantuntemusta nykyoloissa edelleen tarvitaan tuberkuloosin ja keuhkosairauksien vastustamisessa: ennaltaehkäisyssä, torjunnassa, tiedotus- ja valistustoiminnassa, alan ammattihenkilöstön kouluttamisessa, tutkimustyön ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan edistämisessä sekä kansainvälisten asioiden hoitamisessa. Toimintasuunnitelmat tulee laatia näiden tavoitteiden pohjalle. 2. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys perustaa toimintaansa tukemaan yhdistyksen määräysvallassa ja valvonnassa olevan tukisäätiön, Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Tukisäätiön, jolle asteittain siirretään yhdistyksen hallinnassa nyt olevan pysyväluonteisen omaisuuden hoito. 3. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen organisaatiota kehitetään asettamalla yhdistyksen yleisen kokouksen ja johtokunnan väliin uusi toimielin, valtuuskunta, joka yhdistyksen ylimpänä hallinto-

12 elimenä valvoo sen toimintaa ja muun muassa nimeää johtokunnan jäsenet. 4. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys asettaa välittömästi erityistyöryhmän kehittämään yhdistyksen taloudenhoitoa. Näistä toimista voisi myöhemmin huolehtia johtokunnan avuksi asetettava talousvaliokunta. 5. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys toimii edelleen kansanterveysjärjestönä omalla alueellaan ja pyrkii tasavertaisuuden pohjalta tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa. 6. Kun periaateratkaisut Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallintoelimissä on tehty, valmistellaan kustakin erityiskysymyksestä täytäntöönpanoa varten yksityiskohtaiset ehdotukset. Selvitystyöryhmä valmisteli myös yhdistyksen varallisuutta koskevan, päivätyn muistion: Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen taloutta, omaisuutta ja sijoituksia koskeva selvitys. Tämän muistion valmistelussa yhdistyksen tilintarkastajalla kauppatieteiden maisteri Esa Hietalalla oli keskeinen rooli. Muistiossa ja sen liitteissä analysoitiin yhdistyksen varallisuutta, sen eri lajeja ja tuottavuutta. Uusia päätöksiä tehtäessä niiden taloudelliset vaikutukset tulee tarkkaan ennakoida ja eläkejärjestelyt on selvitettävä. Kun selvitystyöryhmä oli antanut valmistelemansa muistiot yhdistyksen käyttöön, sen työ päättyi. Yhdistyksen sihteerin toimesta muistiot lähetettiin tiedoksi yhdistyksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille johtokunnassa tapahtuvaa käsittelyä varten. Työryhmän esitykset eivät välittömästi johtaneet käytännön toimiin. Eräitä yksittäisiä uudistuksia, joita selvitystyöryhmäkin oli ehdottanut ja suositellut tehtiin ajan oloon ilman suurempia periaatteellisia keskusteluja. Täysin unohduksiin selvitystyöryhmän esitys säätiön perustamisesta ei kuitenkaan tämän hiljaiselon aikana yhdistyksessä jäänyt. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Allan Suhonen. Hänen toimestaan kuultiin asiantuntijana myös Yrjö Jahnssonin Säätiön asiamiestä, varatuomari Seppo Hietaa. Vuoden 1984 keväällä taloustoimikunta paneutui uudelleen yhdistyksen talouden ja hallinnon kehittämiseen, jossa yhteydessä käsiteltiin myös säätiön perustmista varatuomari Hiedan sääntöluonnoksen ja muistioiden pohjalta. Tämän jälkeen asia oli useaan otteeseen esillä eri keskusteluissa koko kahdeksankymmentäluvun lopun ajan. Varatuomari Seppo Hieta kuoli v. 1989, jonka jälkeen asiantuntijana toimi varatuomari Lasse Lagus. Taloustoimikunnan kokouksessa , jossa olivat läsnä myös taloustoimikunnan jäsenet Eljas Brander ja Jaakko Jylhä sekä sihteeri Osmo Ijäs ja varatuomari Lasse Lagus, on pöytäkirjaan asiasta kirjattu seuraavaa: Yhdistyksen säätiöinti ja rahastojen yhdistäminen: Kuultiin varatuomari Laguksen selvitys oikeusministeriön kanssa käydyistä keskusteluista rahastojen tekninen yhdistäminen voidaan toteuttaa taloustoimikunnan aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti omakatteisten rahastojen varojen siirtäminen perustettavalle säätiölle epätodennäköistä säätiön perustamisen yhteydessä, oikeusministeriö haluaa tutustua testamentteihin tapauskohtaisesti ennen lopullista kannanottoa saatiin varatuomari Laguksen tekemä ehdotus perustettavan säätiön säännöiksi, joista päätettiin jatkaa keskustelua myöhemmin.

13 Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen toiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän työ ei näin jäänyt vaille merkitystä, vaikka asia jäikin vuosiksi pöydälle ja vaikka esitettyä periaatekeskustelua ei saatukaan aikaan. Ehkä eniten epäilyjä ja ennakkoluuloja sai aikaan työryhmän ehdotus säätiön perustamisesta ja yhdistyksen varojen pääasiallisesta hallinnoimisesta aikaa myöten sen avulla. Myös yhdistyksen varsinaisen toiminnan jatkamisen turvaaminen herätti kysymyksiä.myöhempää kehitystä ajatellen oli erittäin tärkeää ja hyödyllistä, että taloustoimikunta ylläpiti yhdistyksessä valmiutta ymmärtää ja tutkia säätiön perustamisen mahdollisuuksia.

14 SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN JA TOTEUTTAMISTOIMET Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen nimen ja sääntöjen uudistaminen sekä säätiön perustaminen olivat olleet esillä yhdistyksen eri toimielimissä ja toimikunnissa varsin laaja-alaisesti 1970-luvun puolivälistä alkaen. Perusteellisesta valmistelusta huolimatta toimikuntien ja työryhmien tekemät ehdotukset eivät edenneet yhdistyksen päättävien elinten viralliseen käsittelyyn. Vasta yli 10 vuoden kypsyttelyn jälkeen asian otettiin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnassa ja sen talousvaliokunnassa uudelleen esille vuoden 1991 alussa. Asian valmistelu annettiin tällöin Jaakko Jylhän ja Unto Virtasen tehtäväksi. He jakoivat valmistelutyön niin, että Unto Virtasen tehtäväksi tuli laatia ehdotukset säätiön perustamisesta ja säätiön säännöistä sekä yhdistyksen eräiden rahastojen yhdistämisestä; Jaakko Jylhän tehtäväksi tuli laatia ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Näitten ehdotusten valmistelutyö sujui niin nopeasti, että yhdistyksen johtokunta pystyi tekemään perustellut päätösehdotukset yhdistyksen sääntömääräiselle vuosikokoukselle, joka pidettiin Tästä kokouksesta muodostui historiallisesti yksi merkittävimmistä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikokouksista. Kokouksessa päätettiin mm. perustaa Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö ja hyväksyä sille säännöt; antaa johtokunnan tehtäväksi huolehtia yhdistyksen eräiden rahastojen yhdistämisestä ja niitä koskevien määräysten, ehtojen ja sääntöjen mukauttamisesta nykyaikaan; hyväksyä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt. Säätiön perustaminen Yleisperusteena säätiön perustamiselle nähtiin muuttunut tilanne tuberkuloosi ei ollut enää Suomessa sellainen kansantauti kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Säätiön avulla haluttiin turvata yhdistyksen perustajien ja yhdistyksessä arvokasta työtä tehneiden tuberkuloosin vastustajien ja laajaa kansanterveystyötä tehneiden veteraanien perinne ja työn jatkuminen. Yhdistyksen hallinnassa olevien eräiden vanhojen lahjoitus- ja testamenttirahastojen säännöstöjen uudistaminen antaisi mahdollisuuden säätiön perusvarallisuuden muodostamiseen. Säätiö keskittyisi tukemaan niitä toimintoja, joita varten yhdistys oli alun perin perustettu ja joiden osalta toimintaperiaatteet ovat edelleen olemassa. Samoin haluttiin säilyttää säätiöidä yhdistyksen perinteinen nimi Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys; tämän nimen perinteiden vaaliminen katsottiin myös säätiön tehtäväksi. Vuosikokouksessaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys päätti: 1. perustaa Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön Föreningens för Tuberkulosens Bekämpande i Finland Stiftelse, jonka tarkoituksena on

15 edistää tuberkuloosin ja keuhkosairauksien aiheuttamien tuhojen torjumista, näiden tautien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä sekä tähän liittyvää terveyskasvatusta. Samoin on tarkoitus tukea näiden sairauksien ja niiden lähialojen tieteellistä tutkimusta tehokkaamman ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja soveltamiseksi yhteiskunnassa mainittuja sairauksia potevien ja vammautuneiden henkiseksi sekä aineelliseksi parhaaksi; 2. asettaa säätiön peruspääomaksi markkaa; 3. hyväksyä säätiölle säännöt; 4. määrätä, että säätiön ensimmäiseen valtuuskuntaan kuuluu 12 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnan varsinaista jäsentä ja 5. määrätä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunnan huolehtimaan säätiön perustamistoimista. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta jätti oikeusministeriölle lupahakemuksen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön perustamisesta sekä säätiön säädekirjan. Oikeusministeriö myönsi säätiölle perustamisluvan. Säätiön valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidettiin ja säätiön hallituksen ensimmäinen kokous Säätiörekisteriin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö merkittiin Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistäminen Yhdistyksen hallinnassa olevat rahastot olivat muodostuneet vuosikymmenien mittaan tuberkuloosin torjumiseen ja tuberkuloosin aiheuttamien monenkaltaisten tuhojen hoitamista varten lahjoitetuista tai testamentatuista varoista. Useissa tapauksissa näitä varoja ei enää voitu käyttää, koska lahjoittajien ja testamentintekijöiden suppeaa ja yksityiskohtaisesti määritettyä alkuperäistä tarkoitusta ei enää olosuhteiden muututtua voitu toteuttaa. Lisäksi osa lahjoituksissa tai testamenteissa mainituista ongelmista ja epäkohdista oli tullut hoidetuiksi tai muuttuneissa olosuhteissa menettänyt merkityksensä. Yhdistyksen vuosikokous antoi johtokunnalle tehtäväksi huolehtia yhdistyksen hallinnassa olevien rahastojen yhdistämisen ja niitä koskevien määräysten, ehtojen ja sääntöjen mukauttamisen nykyaikaan niin, että ehtojen ja määräysten avartamisella taataan yleisemmällä, esimerkiksi tieteellisellä toiminnalla niiden tarkoitusperien saavuttaminen, joita lahjoittajat ja testamenttien tekijät ovat alkuperäisillä säädöksillään tarkoittaneet. Rahastot tuli yhdistää ja säännökset mukauttaa nykyaikaan siten, että perinne ja tulevaisuus otetaan huomioon. Sääntöjen tuli mahdollistaa tuberkuloosia ja keuhkosairausalaa koskevan tieteellisen tutkimustyön tukeminen, koska täten varmimmin ja tasapuolisimmin turvattiin monet lahjoittajien ja testamentintekijöiden toivomukset paremmasta tulevaisuudesta. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston muodostaminen Yhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan perustaa Märtha Gahmbergin, Veli Huhtalan ja vaimonsa Hanna Huhtalan, F.O. Liliuksen, Alfhild ja K.E. Lindénin, Constance Montgomeryn ja Nina Tallbergin -rahastoista Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Testamenttija lahjoitusrahaston ja hyväksyi sille sään-

16 nöt. Liitteenä jäljennökset F.O. Liliuksen, Constance Montgomeryn ja Nina Tallbergin testamenteista. Perusteluissaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta totesi ko. rahastojen käytön alkuperäistarkoituksiin menettäneen merkityksensä. Rahastojen yhdistämisellä niiden käyttöä voitiin tehostaa ja muodostetun rahaston nykyaikaan mukautetuilla säännöillä varmistettiin, että nämä varat koituvat parhaiten niiden hyvin ajatusten toteuttamisen edistämiseksi ja tueksi, joita lahjoittajat ja testamentintekijät olivat ajatelleet. Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston perustaminen Yhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan muuttaa Uno Björklundin rahaston Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahastoksi. Samassa kokouksessa hyväksyttiin tälle rahastolle uudet säännöt. Liitteenä jäljennös varatuomari Uno Björklundin testamentista. Rahastojen siirto säätiön hallintaan Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry:n vuosikokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti yhdistyksen rahastot oli yhdistetty ja niitä koskevat määräykset, ehdot ja säännöt mukautettu nykyaikaan niin, että ehtojen ja määräysten avartamisella taattiin mahdollisuus yleisemmällä, esimerkiksi tieteellisellä toiminnalla saavuttaa ne tarkoitusperät, joita lahjoittajat ja testamentintekijät olivat alkuperäisillä säädöksillään tarkoittaneet. Näiden uudistettujen rahastojen pääasiallisena tarkoituksena oli tukea tutkijoita, joiden tutkimuskohteena on tuberkuloosi, keuhkosairaudet tai niiden lähialat. Päätettyään rahastojen yhdistämisestä ja muuttamisesta em. perustelujen mukaisesti, johtokunta päätti esittää yhdistyksen vuosikokoukselle Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston sekä Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston siirtämistä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallintaan sen sääntöjen 4 :n tarkoittamiksi erikoisrahastoiksi. Yhdistyksen vuosikokous päätti johtokunnan perustelujen ja esityksen mukaisesti siirtää Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen testamentti- ja lahjoitusrahaston sekä Varatuomari Uno Björklundin tutkimusrahaston Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiön hallintaan. Säätiölle siirrettävien rahastojen omaisuuden arvo oli siirtohetkellä yhteensä ,66 markkaa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykselle uusi nimi ja uudet säännöt Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikokouksessa muutettiin yhdistyksen säännöt ja samalla yhdistys sai uuden nimen. Yhdistyksen uudeksi nimeksi valittiin professori Eero Talan ehdotuksesta Hengitys ja Terveys ry, ruotsiksi Lunghälsan rf. Sääntöjä uudistettaessa mm. järkeistettiin ja vakiinnutettiin yhdistyksen hallintoa lisäämällä sen joustavuutta hallintoelimiä pienentämällä ja niiden toimikausia pidentämällä.

17

18 SÄÄTIÖN TOIMINNAN ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN Yleistä Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus, molemmissa jäsenien toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunta on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa; keväisin on hyväksytty edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, syksyisin käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan luottamushenkilöt. Säätiön käytännön asioita on hoitanut hallitus, joka on kokoontunut 6 8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin on säännöllisesti osallistunut säätiön omaisuuden hoitaja. Omaisuuden hoitoon liittyvät ehdotukset ja suunnitelmat sekä niiden pohdinta ovat olleet eniten aikaa vaativa asia hallituksen työskentelyssä. Hallituksen jäsenet, lähinnä puheenjohtaja ovat osallistuneet varainhoitoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joista on yleensä laadittu raportti hallituksen käyttöön.

19 Säätiön hallintoelimet Hallitus Puheenjohtaja Eero Tala 1992 Jäsenet Varapuheenjohtaja Brita Stenius-Aarniala 1992 Jaakko Jylhä Päivi-Inkeri Kinnunen Kaj Koskela Veikko Lehtinen Unto Virtanen Säätiön sihteeri Osmo Ijäs

20 Valtuuskunta Puheenjohtajat Eljas Brander Esko Huhti Anna-Ester Liimatainen-Lamberg 2000 Varapuheenjohtaja Heikki Heiskala Anna-Ester Liimatainen-Lamberg Matti Viljanen 2000 Jäsenet Esko Huhti Markku Huvinen 2000 Markku Järvinen 1996 Jaakko Jylhä 1992 Kirsti Karttunen Marja-Leena Katila 1999 Vuokko Kinnula 1996 Aarne Lahdensuo Risto Lahesmaa Veikko Lehtinen 1992 Anna-Ester Liimatainen-Lamberg 1995 Hannu Puolijoki 1998 Henrik Rinne Ilmi Rönnemaa 1996 Eero Tala 1992 Anni Tukia 1992 Matti Viljanen Unto Virtanen

21 STVY:n Säätiön apurahatoimikunta Puheenjohtaja Eero Tala 1992 Varapuheenjohtaja Esko Huhti Brita Stenius-Aarniala 2001 Jäsenet Aarne Lahdensuo Hannu Puolijoki 2001 Henrik Riska 1998 Brita Stenius-Aarniala Hannu Tukiainen 1992 Käytännön toiminta Säätiön sihteerinä on koko ajan toiminut Hengitys ja Terveys ry:n talouspäällikkö, Osmo Ijäs. Hän on myös hoitanut juoksevat asiat. Säätiö on saanut käyttää Hengitys ja Terveys ry:n toimitiloja ja toimistopalveluita. Aluksi säätiö suoritti niistä yhdistykselle sovitun korvauksen, mutta viime vuosina palvelut on saatu korvauksetta. Niinpä säätiö haluaa myös tässä yhteydessä kiittää yhdistystä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Omaisuuden hoito Säätiön omaisuuden hoidosta oli aluksi sopimus Kansallis-Osake-Pankin (Kansallis- Private) kanssa ja nyt voimassa oleva sopimus on tehty Nordea Investment Management Oy:n kanssa. Omaisuudenhoitajina ja sijoitusneuvojina ovat toimineet Sami Valsta ja Timo Ronkainen. Parhaillaan tehtävää hoitaa Tapani Laakso. Tilintarkastus Säätiön tilintarkastajina ovat koko ajan toimineet KHT Esa Hietala ja KHT Kurt Holfast, viimemainittu on huolehtinut myös juoksevasta tilintarkastuksesta. Toiminnan tavoitteet Säätiön tarkoituksena on hengityselinsairauksien tieteellistä tutkimusta tukemalla noudattaa varoja aikanaan lahjoittaneiden tahtoa nykyajassa. Tämän toteuttamiseksi säätiö pyrkii huolellisesti suunnitellun omaisuuden hoidon avulla kartuttamaan varallisuutta, tavoitteena tutkimusapurahojen jakosumman säännöllinen korottaminen ja mahdollisesti uusien toimintojen ottaminen säätiön tuen piiriin. Valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 1992 vahvistettiin säätiön sijoitustoiminnan periaatteet, joiden mukaan säätiön varat on sijoitettava turvallisesti, mutta kuitenkin niin,

22 että niistä saatava tuotto on mahdollisimman hyvä. Sijoituskohteena ovat olleet arvopaperit ja asunto-osakkeet. Riittävällä omaisuuden hajautuksella on pyritty varautumaan suhdanteiden vaihteluun. Tällä tavalla pyritään turvaamaan jatkuva tasainen kehitys apurahojen jaossa. Viime vuosien hyvä taloudellinen kehitys on tehnyt mahdolliseksi apurahavarausten lisäämisen, joten jakosumma pystytään pitämään nykyisellään muutaman vuoden ajan taloudellisen taantumankin aikana. Säätiö on mahdollistanut tuberkuloosin vastustamistyön myös ulkopuolisin lahjoitusvaroin perustamalla vuonna 1998 Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien torjuntarahaston. Ulkopuolisten lahjoitusvarojen saamiseksi on säätiön hakemuksesta verohallitus nimennyt säätiön tuloverotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Päätös on myönnetty vuosiksi sekä uudelleen vuosiksi Säätiön tukema tutkimustyö Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys tuki pitkän aikaa määrätietoisesti tuberkuloosin ja keuhkosairauksien tutkimustyötä. Yhdistys jakoi apurahat vielä vuonna Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö jakoi tutkimusapurahoja ensimmäisen kerran vuonna Jakosumma oli mk, mutta jo seuraavana vuonna jaettiin mk. Vuodelle 2001 on talousarviossa varattu tieteen ja koulutuksen tukemiseen ensimmäisen kerran 1 milj. mk. Vuosina säätiö on jakanut tutkimusapurahoina ja tunnustuspalkintoina yhteensä mk. Apurahat on julistettu vuosittain haettavaksi. Anomukset on laadittava säätiön suunnittelemille lomakkeille. Anomuksien käsittelyä varten hallitus on nimennyt toimikaudekseen apurahatoimikunnan, johon kuuluu viisi tutkimustyöhön perehtynyttä asiantuntijaa. Kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon maan kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien alueellinen edustus. Toimikunta tekee esityksen säätiön hallitukselle, joka päättää lopullisesti jakamisesta. Anomuksen allekirjoittaessaan tutkija sitoutuu antamaan apurahan käytöstä selvityksen seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tätä säännöstä valvotaan tiukasti. Saadut selvitykset tarkastaa apurahatoimikunta, jonka jälkeen ne menevät hallituksen hyväksyttäväksi. Laiminlyöntejä ei ole todettu. Oheisessa taulukossa on esitetty tietoja säätiölle jätetyistä hakemuksista ja myönnetystä tuesta vuosina Vuosittain säätiöltä haetaan tukea tutkimushankkeille noin 1,5 milj. mk. Hyväksyttyjen hakemusten osuus näyttäisi olevan kasvamassa: vuonna 2000 apurahan sai 71 % sitä hakeneista, kun osuus alimmillaan oli 49 %. Apurahan keskimääräinen suuruus on kasvanut ja vaikka se on edelleen vaatimaton, se on silti nuorelle tutkijalle merkittävä, koska enin osa tuesta käytetään tutkimusvapaan pitämiseen, jolloin saaja voi täysipäiväisesti keskittyä esimerkiksi väitöskirjan kirjoittamiseen.

23 Vuosi Haettu Myönnetty Jätetyt Hyväksytyt mk mk % hakemukset hakemukset (24%) (53%) (37%) (63%) (35%) (53%) (29%) (49%) (28%) (62%) (33%) (62%) (38%) (69%) (52%) (71%) Yhteensä jaettu mk Kuvasta ilmenee, että sääntöjen sanomaa tuen myöntämisestä erikoisesti nuorille tutkijoille on noudatettu. Apurahan saajien keski-ikä on ollut joka vuosi alle 40 vuotta. Siihen saattaa vaikuttaa levinnyt tieto siitä, että säätiö kohdentaa tukea erikoisesti väitöskirjaa valmisteleville ja näistä anomuksista hyväksyttyjen osuus on melko suuri. Tuen piirissä on tietysti myös varttuneita tutkijoita, vaikka he pääasiassa kilpailevat muualla suurista apurahoista. IKÄ 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 STVY:N SÄÄTIÖN APURAHOJEN SAAJIEN KESKI-IKÄ VUOSINA VUOSI Apurahan saajien sijoittuminen eri yliopistoihin käy ilmi oheisesta kaaviosta. Helsingin yliopistoon kuului hieman yli kolmasosa apurahan saajista vuosina KUOPIO 16 % HELSINKI 36 % OULU 16 % TAMPERE 9 % TURKU 23 %

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot