Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saariston ystävä Skärgårdsvännen"

Transkriptio

1 Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 9 Huhtikuu 2002 April Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 24.4 klo Kantakaupungin nuorisokeskus, Hietaniemenkatu 9 B, II kerros, kokoushuone 209 (seuraa opasteita!). Kallelse till föreningens vårmöte 24.4 kl i ungdomscentralens utrymmen på Sanduddsgatan 9 B, II vån, rum 209 (följ anvisningar!). Heti kevätkokouksen jälkeen klo 18 alkaen TEEMAKOKOUS HELSINGIN SAARISTO, RANNAT JA TUULIVOIMALAT: KASVUN, SUOJELUN JA KULTTUURIMAISEMAN KYSYMYKSIÄ ALUSTAJINA: S arkkitehti PERTTI KARE, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleiskaavatoimisto. "Yleiskaava 2002 saariston ja rantojen osalta". S dipl. ins. JOUNI KILPINEN, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, teknistaloudellinen toimisto. "Tuulivoima Helsingin edustan saaristossa Tervetuloa! Välkomna!

2 Kevätkouksen esityslista: 1) Avataan kokous, todetaan sen laillisuus ja valitaan kokousvirkailijat 2) Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2001 toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 3) Vahvistetaan vuoden 2001 tilinpäätös 4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle 5) Päätetään kokous AGENDA 21 -HANKKEITA Julkaisuluettelo ranta- ja saaristokirjallisuudesta Tiedonkeruulomakkeet rantojen ja saariston käyttäjille Päättyneen talven aikana koottiin Saariston ystävät ry:n ja allekirjoittaneen toimesta saaristoa ja rantoja koskeva julkaisuluettelo. Agenda-hankkeena luettelo keskittyy Helsingin seutua koskeviin nimikkeisiin, mutta Suomenlahti on laajemminkin mukana. Tähän mennessä mukana on noin 500 nimikettä. Julkaisuluettelo on laadittu Excel-taulukko-ohjelman pohjalle, joten sen myöhempi täydentäminen ja jakelu on suhteellisen helppoa. Luettelo tultaneen laittamaan myös yhdistyksen kotisivuille. Toinen projekti oli laatia tiedonkeruulomakkeet seuraavia ryhmiä varten: rantojen käyttäjät, veneilijät, jäilläliikkujat ja koululaiset. Monivalintakysymykset kartoittavat Helsingin ranta- ja merialueiden virkistyskäyttäjien mielipiteitä ja toiveita. Tarkoituksena on että kaupunkilaiset voisivat kaavakkeiden kautta saattaa mielirantojaan ja saariaan koskevat kantansa kuuluviin, ja viime kädessä vaikuttaa päättäjiin. Samoin on haluttu selvittää mitä helsinkiläiset rannoilla tekevät ja millaisia rantoja he eniten arvostavat. Kyselyn käytännön toteutukseen päästään toivottavasti kesän myötä. Kiitokset yhteistyöstä projekteissa mukana olleille! Marko Leppänen -2-

3 Keväinen tervehdys mereltä!! Helsingin rannoista ja sen edustan saaristosta tekevät erityislaatuisen alueen kulttuurihistoria ja luonto. Esimerkiksi Suomenlinna on kansainvälisestikin arvostettu historiallinen merilinnoitus, joka on valittu UNESCO:n maailman perintöluetteloon, sotilasarkkitehtuurin ainutlaatuisena muistomerkkinä. Ihmisten vuosisatainen toiminta Helsingin edustan rannoilla ja saaristossa näkyy myös ainutlaatuisina perinnemaisemina ja erilaisina perinneelinympäristöinä, joissa elää lukuisa joukko ihmisen mukanaan maailmalta tuomia kasveja ja eläimiä. Saariston monimuotoisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että linnusto on Helsingin edustalla runsas sekä lajistollisesti että määrällisesti. Voidaankin varmasti sanoa, että saaristo ja rannat tarjoavat jokaisena vuodenaikana jotain uutta niillä liikkuville. Ketkä sitten hyödyntävät rantoja ja saaria Helsingissä? Lapset koulu- ja aikuiset työmatkoillaan. Kävelijät, lenkkeilijät ja koiran ulkoiluttajat säällä kuin säällä. Perheet lapsineen aurinkoisina vapaapäivinä. Veneilijät ja purjehtijat melkein tuulella kuin tuulella. Lintubongarit ja muut luontoretkeilijät ympäri vuoden. Oikeastaan siis kaikki helsinkiläiset. Niinpä Helsingin rantoja ja saaristoa tulee kehittää kaikkien väestöryhmien käytettävissä olevaksi virkistysalueeksi, huomioiden luonnon ja kulttuuriympäristön kantokyky. Esimerkkinä voidaan pitää Kaivopuiston edustalla sijaitsevaa Harakan saarta, jonka kaupunki sai haltuunsa vuonna Ympäristökeskus kunnosti venäläisten vanhan kasarmin Harakan luontotaloksi ja päärakennus vuokrattiin taiteilijoiden työtiloiksi. Saaren poikkeuksellisen runsaslajista kasvillisuutta ja lintujen pesimärauhaa on pyritty suojelemaan rauhoitusaluein, sekä aktiivisesti ohjaamalla liikkujat merkityille poluille ja jakamalla tietoa saaren erityispiirteistä. Viime vuosina kävijämäärät ovat jatkuvasti nousseet, mutta luontoon kohdistuvaa kulutusta on kyetty hallitsemaan. Harakan tapaan luodut virkistysalueet kykenisivät tarjoamaan uudenlaisia elämyksiä helsinkiläisille ja samalla ylläpitämään saarten ja rantojen alkuperäisen luonnon säilymismahdollisuuksia. Ehdotimmekin Helsingin kaupungin järjestämässä 4. Paikallis- Agenda21 4. kansalaisfoorumissa kansallisen merellisen kaupunkipuiston perustamista Helsingin edustalle, jotta rannoille ja saaristolle tyypilliset luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot voidaan säilyttää kestävältä pohjalta kaikkien ulottuvilla myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suunnitteilla oleva Helsinki-puisto on jo askel oikeaan suuntaan, mutta rantojen ja saariston pysyvä suojelu edellyttää voimakkaampia toimenpiteitä kuin mitä yleiskaavaluonnoksessa on tällä hetkellä alueelle varattu. Myös saariston saavutettavuuden lisäämisestä kaikille kaupunkilaisille heräteltiin keskustelua, esimerkkinä liikennelaitoksen joukkoliikennejärjestelmän laajentaminen koskemaan myös kuljetuksia kaupungin ulkoilusaarille. Agenda 21:n tavoitteena on luoda ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi tulevaisuus, ihmisen ja luonnon sopusointu. Onko tämän saavuttaminen mahdollista Helsingissä, Itämeren syleilemässä pääkaupungissa-mme, jos kaupunkilaisten vuosisataiset yhteydet mereen katkaistaan? Kirsi Kostamo-Liusvaara -3-

4 30 vikar Kampanjen 30 vikar startade år 2000, då miljöorganisationen Natur och Miljö firade sitt 30-årsjubileum. Avsikten med kampanjen är att öka kunskpen om och skyddet för grunda havsvikar. En stor del av de lokala miljöföreningarna har valt ut en egen vik att jobba med, innalles c. 20 stycken. Våren 2001 färdigställde Natur och Miljö en diger kampanjhandledning som stöd för arbetet i lokalföreningarna. I huvudstadsregionen har Helsingfors Naturskyddsförening valt Botbyviken och Lillhoplaxviken till kampanjvikar. Esbovikens inre del sysselsätter Esbo Miljöförening, Kyrkslätt Miljöförening och Grankulla Miljöförening, medan tillståndet i Sibboviken intresserar Sibbo Naturskyddare. Trots att kampanjen nu är inne på sitt sista år kan nog vikprojekten komma att sysselsätta lokalföreningarna ännu en tid framåt. Erfarenheter från huvudstadsregionen visar, att också försöken att påverka vikarnas tillstånd i hög grad går ut på att försöka påverka markplaneringen. Arbetet är till sin karaktär långsamt och inkluderar bl.a samarbete med olika myndigheter och invånarföreningar. Då det gäller att uppmärksamgöra invånarna på vilken tillgång viken är för deras närmiljö och hela område, har naturskyddsföreningarna en nisch och uppgift för vilken de är väl lämpade. Speciellt i tätorter där många olika intressen tävlar om hur stränder och markområden i tillrinnings-området ska användas är det viktigt att lokal-befolkningen får mångsidig information om vikens natur-, kultur- och miljövärden. I anslutning till vikkampanjen ordnade Helsingfors Naturskyddsförening ett städtalko vid Botbyvikens stränder våren I september samma år arrangerades tillsammans med Natur och Miljö ett välbesökt evenemang Hur mår Botbyviken Mitä kuuluu Vartiokylälahdelle med seminarium på Rastböle gård och naturkulturpromenad runt viken. Därutöver har det ordnats flera mindre diskussionstillfällen, där sakkännare berättat om pågående forsknings- och planeringsprojekt kring Botbyviken och Broändabäcken. Allt från muddringar i viken till restaurering av bäckfårorna har tagits upp i diskussionerna. Nu håller en källförteckning med viklitteratur på att samman-ställas, och en naturstig planeras. I vår och i sommar arrangerar Helsingfors Naturskyddsföre-ning växtutflykter runtomkring Botbyviken och Broändabäcken. I varje utflykt deltar någon sakkunnig, och avsikten är att besöka de intressantaste områdena och objekten för den planerade naturstigen. Intresserade kan vända kontakta Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys / Helsingfors naturskyddsförening (Helsy) för närmare uppgifter. Christina Lindén Deltagare i vikprojektet studerar fåglarna i Botbyviken

5 Saaristoon retkelle kesällä 2002! Vartiosaari, hallituksen kokous ja tutustuminen saareen, saunomista ja leppoisaa oleilua, omat eväät. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Turistina Helsingissä. IHA-Linesin Doris-laivalla iltaristeily, johon sisältyy ruokailu. Paluu n. klo Hinta 24,-, mutta pyrimme järjestämään ryhmäalennuksen varauksen yhteydessä n. 11 Kaunissaari. Lähtö Vuosaaresta kaupungin yhdysaluksella. Paluuaika Kaunissaaresta n. 16. Omat eväät noin 6 tunnin opastettu Suomenlinna-kierros. Järjestää Helsingin ympäristökeskus. Ilmainen Korkeasaari ja Merimuseo, kuljetukset Korkeasaareen ja sisäänpääsy ovat ilmaiset. Opastettu tutustuminen Merimuseoon. Mahdollisuus grillaamiseen. Omat eväät Pukkisaari. Viikinkiajan markkinat Vartiosaari-päivä. Tarjolla syötävää, varaa rahaa (tai omat eväät). Tiedustelut ja ilmoittautumiset joko Dina Samaletdinille tai Anneli Mikkoselle Laita päivämäärät allakkaasi ja ilmoittaudu mahdollisimman pian jotta voidaan ilmoittaa tarkempia tietoja. -5-

6 Helsingin edusta mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen merialueelle. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä on laadittu myös selvityksiä merialueelle sijoittuvien tuulivoimaloiden rakentamisesta. Niistä löytyy lisää tietoja kaupungin www-sivuilta joista myös seuraavat tiedot on poimittu (http://www.hel.fi/ksv/kaavoitus/kakatsaus_2002/kaavoituskatsaus_2002.htm). Näissä on selvitetty sekä tuulivoiman hintaa ja taloudellisuutta että sijoitusvaihtoehtoja. Yhdestä tuulipuistoyksiköstä saatava sähköntuotanto olisi runsaat 100 Gwh vuodessa.tämä määrä vastaisi 2-3 % Helsingin sähköntarpeesta. Yhdestä yksiköstä saatava sähkö riittäisi lähes kerrostaloasunnon tarpeisiin. Taloudellisesti kannattava yksikkö koostuisi tyypillisesti yksittäisestä voimalasta, jotka sijaitsisivat m:n päässä toisistaan. Tällaisille yksiköille merialueelta löytyy useita teknisesti mahdollisia sijoituspaikkoja, ja yksittäinen sijaintipaikka voisi käsittää 1-2 tällaista yksikköä (10-25 myllyä). Tuulivoimaloiden mahdolliset sijoitusalueet sijaitsevat saaristovyöhykkeen ulkopuolella, jolloin tuulipuistojen rakentaminen voi tuottaa haittaa ja hyötyä veneilylle, kalastukselle ja metsästykselle avomerivyöhykkeellä. Merenpohjan syvyys pakottaa sijoittamaan tuulipuistot rantaviivaan nähden kohtisuorassa sijaitseviksi suoriksi, kaareutuviksi tai erillisistä jaksoista muodostuviksi rivimuodostelmiksi. Tuulivoimasta on tehty myös maisemallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys (Suunnittelutoimisto Molino Oy). Siinä analysoidaan ja arvotetaan mm. Helsingin merialueen maisematilaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä ja maisemavaikutuksia ennalta määrätyistä katsomispisteistä käsin sekä annetaan sijoitusaluesuosituksia. Teollisen mittakaavan tuulivoimaloita ei voi piilottaa. Helsingin rantaviivan rikkonaisuus, saarten mataluus ja kulttuurimaiseman visuaaliset arvot rajaavat useasta tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston sijoitusalueet avomerivyöhykkeelle, joka sijaitsee yli viiden kilometrin etäisyydellä rannikosta. Yksittäisiä teollisia tuulivoimaloita saattaa kuitenkin olla mahdollista sijoittaa satama- ja teollisuusalueiden välittömään läheisyyteen. -6-

7 Saariston ystävien toiminta vuonna 2001 Saariston ystävät r.y. järjesti 2 kokousta, jotka olivat avoimia myös muille kiinnostuneille. Kevätkokous järjestettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Tilaisuudessa piti alustuksen Helsingin ympäristökeskuksen tutkija Katja Pellikka aiheesta Helsingin meriveden tilasta. Syyskokous pidettiin Helsingin ympäristökeskuksessa. Projektikoordinaattori Kari Silfverberg alusti aiheesta Helsingin Agenda 21-työstä erityisesti saariston ja rantojen osalta. Tilaisuuteen oli kutsuttu nk. asukasvetoisten kestävän kehityksen hankkeiden avustusta saaneet tahot, joiden työ liittyy läheisesti rantoihin ja saaristoon. Nämä esittelivät toimintaansa ja projektejaan. Kannanotot rantojen suunnitteluun Saariston ystävät r.y. otti osaa Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla jatkuneeseen vilkkaaseen keskusteluun rantojen ja saarten käytöstä. Yhdistys osallistui useiden tilaisuuksien järjestämiseen ja toimitti Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvelle vetoomuksen luonnonmukaisten rantojen säilyttämisestä virkistyskäytössä. Syyskuun 19. päivänä järjestettiin yheistyössä Helsingin kaupunginosayhdistysten kanssa tilaisuus, johon kuului laivamatka Hakaniemestä Taivallahteen pitkin kaupungin rantoja ja sen päälle keskustelutilaisuuus Suomen ympäristökeskuksessa otsikolla Uhkaako uusi yleiskaava Helsingin rantoja. Paneliin oli altavastaajiksi kutsuttu yleiskaavapäällikkö Jussi Vuorinen, kaupunkisuunnittelulautakunnan pj. Maija Anttila sekä eri ryhmien edustajat. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Maisa Siirala. Kansalaisnäkemystä edusti Lauri Nordberg. SYKEn auditorio oli täysi ja keskustelu oli yleisellä tasolla yhteistyöhenkistä. Stadin rannat - kampanja Yhdistys haki Helsingin Agenda 21 rahoitusta rantojen tutkimuksia ja käyttöä koskevaan selvitystyöhön ja sai mk asukasvetoisten kestävän kehityksen hankkeiden avustuksen projektille Helsingin rantainventointi ja -tutkimus. Selvityksen tekijäksi valittiin Eero Haapanen ja hänen estyttyään Marko Leppänen. Vuoden aikana selvitettiin kirjallisuustukimuksena Helsingin kaupungin tekemät ja muiden tahojen tiedossa olevat rantoja ja saaria koskevat tutkimukset ja selvitykset (löytyi yli 300 kpl). -7-

8 Hallitus otti osaa useiden tahojen yhteiseen rantakampanjaan mm. osallistumalla WWF:n kanssa yhdessä järjestettyyn Helsingin rantojen Clean up -siivoustapahtumaan ja vastasi Harakan saaren siivouksesta. Hallinto Yhdistyken puheenjohtajana toimi Maisa Siirala. Halitukseen kuuluivat Leena Eerola, Bo Grönholm, Heikki Ingervo, Martin Lodenius (varapj.), Aneli Mikkonen, Jan Olin, Dina Samaletdin (siht.), Kari Silfverberg, Heikki Syrjänen, Ilkka Viitasalo (tal.hoit., jäsesihteeri). Tilintarkastajina toimivat Matti Nieminen ja Tiina Raivikko, varalla Timo Myllymäki ja Björn Silfverberg. Hallitus kokoontui vuoden 2001 aikana 10 kertaa. Saaristoretket Tarkoituksena oli tehdä retki Espoon Kytön saarelle. Rantautumista selvitettässä kävi ilmi että saaren epäselvistä omistusshteista johtuen kukaan ei ollut halukas myöntämään sinne maihinnousulupaa. Sommarössä Maisa Siirala, puheenjohtaja v Tiedotustoiminta Jäsenlehti Saariston ystävä - Skärgårdsvännen julkaistiin kaksi kertaa, kevätnumero ja syysnumero. Lehdessä tiedotettiin tapahtumista ja siinä oli artikkeleita saaristoluonnosta ja -kulttuurista. Yhdistyksen kotisivuja <www.sll.fi/saaristo/> on kehitetty ja pidetty ajan tasalla. Talous ja jäsenistö Yhdistyksen talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin, joilla on katettu kulut. Jäsenpohjaa on pyritty edelleen laajentamaan, v.2001 lopulla yhdistyksessä oli 81 henkilöja 2 kannatusjäsentä. Kannatusjäsenet olivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y. ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y. -8-

9 Saariston ystävät - Skärgårdens vänner antoi seuraavan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle osoitetun lausunnon: Lausunto Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Saariston ystävät ry. on perehtynyt Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman luonnokseen ja toteaa seuraavaa. Yleistä Helsinki21-kampanjan eräs päätavoite on ollut parantaa kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia paikallisagendatyöhön ja kestävän kehityksen toteuttamiseen. Pidämme erittäin tärkeänä, että kaupunkilaisten mahdollisuudet osallistua jatkossakin kestävän kehityksen toteuttamiseen turvataan. Kaupungin tulee tukea paikallisagendatyötä tarjoamalla resursseja kaupunkilaisten käyttöön, jotta kestävän kehityksen toimintasuunnitelma ja toteutus tulevat yhä useampien kaupunkilaisten ja yhteisöjen tietoisuuteen. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen Kaupungin energiaratkaisuissa tulee ensisijaisesti keskittyä energian säätöön ja materiaalien kierrättämiseen, sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Vaihtoehtoisten energianlähteiden osuutta tulee lisätä asteittain Helsingin energian-tuotannossa, selvittäen kuitenkin niiden ympäristö- ja maisemavaikutukset. Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vaaliminen Helsingin saariston ja rantojen tarjoamat elinympäristöt on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ympäristökasvatuksen, -tiedotuksen ja tutkimuksen määrää tulee lisätä kaikkien väestöryhmien keskuudessa. Elinkaariajattelun sisällyttäminen kapungin fyysiseen suunnitteluun, hankintakäytäntöihin ja rakennustoimintaan Kaupunkilaisten mielipiteet ja toiveet tulee huomioida kaavoituksen lisäksi myös kaupungin eri laitosten ja virastojen toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa. Saariston ja rantojen virkistys- ja luontoalueiden määrä tulee säilyttää tämän hetkisellä tasolla ja pyrkiä jatkossa aktiivisesti lisäämään niiden pinta-aloja tehostamalla jo rakennuskäytössä olevien alueiden käyttöä tarkoituksenmukaisesti. Helsingin tulevien satama-alueiden sijoittamissuunnitelmien ja päätösten tulee perustua nykyistä luotettavampiin ja perusteellisempiin ympäristövaikutusten arviointeihin. Vuorovaikutuksen ja kansalaisosallis- -9-

10 tumisen lisääminen sekä kumppanuuden vahvistaminen Yhteistyötä eri tahojen välillä tulee tukea Helsingin kaupunginosien sisällä ja välillä saariston ja rantojen tarjoamien virkistysmahdollisuuksien saamiseksi kestävältä pohjalta yhä useampien kaupunkilaisten ulottuville. Tämän lisäksi yhteistyötä tulee lisätä Itämeren rantavaltioiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa Itämeren hyvinvoinnin kannalta riittävän merkittäviä parannuksia. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja rakennetun ympäristön vaaliminen Helsingin edustan saariston ja rantojen ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia rakennuskokonaisuuksia ja perinnemaisemia tulee suojella. Rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien erilaisia käyttömahdollisuuksia tulee parantaa. Kulttuurista monimuotoisuutta kaupunginosa- ja aluetasolla tulee tukea esimerkiksi säilyttämällä paikallisen historian kannalta merkittäviä kohteita. Syrjäytymisen ja sosiaalisen segregaation ehkäisy Kaupunkilaisten virkistymismahdollisuudet luonnossa tulee turvata tasapuolisesti kaavoituksen avulla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tarjoamalla riittävän monipuolisia luontokohteita voidaan vastata yhä useampien väestöryhmien tarpeisiin ja ehkäistä myös syrjäytymis-kehitystä. Merellisyys on Helsingin voimavara! Kirsi Kostamo-Liusvaara Puheenjohtaja, Saariston ystävät ry. -10-

11 SAARISTON YSTÄVÄT - SKÄRGÅRDENS VÄNNER Hallitus - Styrelse 2002 Kirsi Kostamo-Liusvaara (puh.joht., ordf.) Heikki Ingervo Martin Lodenius (varapuh.joht., viceordf.) Anneli Mikkonen (siht., sekr.) Juha Ojala Mika Penttinen Dina Samaletdin Maisa Siirala Kari Silfverberg Ilkka Viitasalo (talous, jäsenrek., ekonomi, medl.reg.) Christina Lindén Oletko maksanut jäsenmaksusi? Osallistu jaostotyöskentelyyn! Jaostot - Utskott 2002 Retkijaosto: Dina Samaledtin, Heikki Ingervo, Anneli Mikkonen. Päätehtävä 2002: Retkien suunnittelu. Aluesuunnittelun seurantajaosto: Mika Penttinen, Maisa Siirala. Päätehtävä 2002: Yleiskaavoituksen seuraaminen pääkaupunkiseudulla, erityisesti rantojen osalta. Tutkimusjaosto: Martin Lodenius, Kirsi Kostamo-Liusvaara, Marko Leppänen, Christina Lindén, Anneli Mikkonen, Kari Silfverberg. Päätehtävä 2002: Yhdistyksen Agenda-21-projektin toteuttaminen. Tiedotus- ja julkaisujaosto: Kirsi Kostamo-Liusvaara, Martin Lodenius, Dina Samaledtin. Päätehtävä 2002: Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen, yhteydet päättäjiin, lehden toimittaminen Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä henkilöön, jonka nimi on alleviivattu. Vi ser gärna fler medlemmar i utskotten! Om du är intresserad, tag kontakt med den person, vars namn är understreckat. Ellet ole, vielä voit maksaa. Jäsenmaksu 10 maksetaan tilille Leonia

12 Lähettäjä: Saariston ystävät - Skärgårdens vänner ry c/o Martin Lodenius Trutholmsvägen 4 bost Helsingfors

Saariston ystävä Skärgårdsvännen

Saariston ystävä Skärgårdsvännen Saariston ystävä Skärgårdsvännen N:o 8 Marraskuu 2001 November Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen to 22.11 klo 18.00 Helsingin ympäristökeskuksen auditoriossa, Helsinginkatu 24 Kallelse till föreningens

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 3.6.2013 Villinki, Pukkiluoto, Sikosaari, Varviluoto Itäisen saariston asemakaavaryhmä Asemakaavoitus: Arkkitehti Johanna Backas, puh. 310

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta Delegationen KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE Aika/ Tid: Keskiviikko/Onsdag 29.4.2015 klo. 9.00 Aamukahvi/Morgonkaffe klo.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokousaika Maanantai 27.10.2014 klo 9.00-9.30 Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki Läsnä Jäsenet

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLINEN TUULIVOIMA MISTÄ ON KYSE? Merellinen tuulivoima on meri- ja saaristoalueille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen Myllyn Ratsukot ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli seuran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää ratsastusurheilua ja muuta siihen liittyvää toimintaa siten,

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Paikalla: Elina Mäkinen Hannele Remes

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot