Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa"

Transkriptio

1 Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja Ympäristöministeriössä AIKA: Maanantai , klo PAIKKA: Ympäristöministeriö, Kuukkeli-Sali (kellarissa), Kasarmikatu 25, Helsinki LÄSNÄ: Erja Werdi, Ympäristöministeriö Aila Korpivaara, Ympäristöministeriö Marja Mäntynen, Ympäristöministeriö Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentti Hanna Tajakka, Viherarkki Oy Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki Elina Kataja, Eriksson arkkitehdit Oy Elina Kalliala, Ramboll Oy Pia-Liisa Orrenmaa, Helsingin kaupunki Jukka Jormola, Suomen ympäristökeskus Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus Leena Kopperoinen, Suomen ympäristökeskus Raija Seppänen, Maa- ja metsätalousministeriö Seppo Närhi, Puutarhaliitto Marja Oittinen, SITO Oy Tommi Luukkonen, Porvoon kaupunki Taru Lahdenperä, Lahden ammattikorkeakoulu Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Oy MUISTIO Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset, rakennusneuvos Aila Korpivaara Aila Korpivaara toivotti työpajaan osallistujat tervetulleiksi. Aila esitti puheenvuorossaan näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuuden arviointitilanteeseen yleisellä tasolla. Arvioinnissa lähtökohtana on, miten laki toimii muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa esim. ilmasto- ja energia-asiat ovat enemmän esillä kuin lain laadinta-aikaan. MRL-toimivuuden arvioinnissa on myös pohdittava, kuinka laki toimii erilaisilla paikkakunnilla kaupunkiseuduilla tai syrjäisemmillä alueilla. Aila totesi myös, että elinympäristöön kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet entisestään. MRL-arvioinnissa pohditaan, kuinka laille asetetut tavoitteet (esim. osallistamisesta) ovat toteutuneet ja ovatko nämä tavoitteet edelleen tänä päivänä relevantteja. Arvioinnissa on tarkoitus saada käsitys siitä, kuinka suurella uudistukselle on lain osalta tarvetta vai pärjätäänkö lain osien muuttamisella. MRL-arvioinnin pohjaksi on teetetty tiedeyhteisöjen edustajilla katsauksia MRL:stä, se löytyy internetistä: Aila toi esille näistä erityisesti ajatuksen siitä, minkälainen MRL on juridisessa mielessä. Eli on syytä pohtia, mikä merkitys on lailla ja mikä muilla toimintatavoilla. MRL on puitelaki, joka ei suoraan kerro, miten on tehtävä, vaan se luo puitteet suunnittelujärjestelmälle joustavalla tavalla. Aila totesi puheenvuoronsa lopuksi, että olemme koolla juuri sopivaan aikaan, sillä juuri parhaillaan on vaihe, jossa MRL:ää on syytä analysoida eri toimialojen näkökulmasta. Työpajassa on hyvä myös tuoda esille niitä EU-tason vaatimuksia ja haasteita, joita tulisi MRL:ssä ottaa huomioon.

2 Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa, EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen Sirpa Pietikäinen toi esille, että maankäytön suunnittelussa on hänen mielestään totaalisen sokea piste, kun keskitytään rakentamiseen ja muu ympäristö on sille alisteinen näyttämö, vaikka asetelma pitäisi olla päälaellaan. Ensin pitäisi tuntea ja olla selvillä maisemasta ja alueesta, mitä ollaan kaavoittamassa. Työpajassa ja MRL-arvioinnissa tulee pohtia sitä, miten paljon tämän tulisi näkyä MRL:ssä ja miten paljon muualla. Kuitenkin mm. kunnallistekniikan suunnittelussa tulisi tämä olla nykyistä enemmän lähtökohtana. Sirpa toi esille Ilkka Hanskin mosaiikkisuojelu-ajatuksen, jonka mukaan joka tasolla tulisi aina kolmannes alueesta jättää kaavoittamatta. Myös aivan tonttikohtaisesti pitäisi asettaa vaatimuksia esim. paikan ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi. Sirpa puhui viherkaavasta, jolla olisi suuri merkitys niin biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen, ihmisten hyvinvoinnin sekä estetiikan kannalta. Kaupunkien vihreässä on suurin potentiaali mm. vihermassan kasvattamisen kannalta, ja vihermassan lisääminen on tärkeää hiilidioksidin sitomiskyvyn lisäämiseksi. Kasvillisuudella on monia muitakin tärkeitä merkityksiä, kuten pienilmaston parantaminen, pölyn sitominen, varjon tarjoaminen, hulevesien viivyttäminen. Pitäisi myös ajatella eri tavalla kuin ennen eli myös uusi rakennettu tai parannettu ympäristö on tärkeää biodiversiteetin lisäämiseksi. Olisi häivytettävä jyrkkä jako ihmisen ja luonnon maailman väliltä. Viherkaava on myös väline, jolla turvattaisiin viheralueiden yhteydet niin asuinalue- kuin kaupunkitasolla. Sirpa kertoi EU:n vihreä infrastruktuuri hankkeesta, joka on lähtenyt käyntiin siitä, että luonnon monimuotoisuus on kiihtyvällä vauhdilla vähentynyt. Alueiden suojelu perinteisellä luonnonsuojelualueiden määrittämisellä ei turvaa biodiversiteettiä, vaan tilalle on tultava uudenlaista mosaaikkisuojeluajattelua, jossa myös huonolaatuisten ympäristöjen kohentamisella on tärkeä rooli, ei vain nykyisten arvojen suojelulla. Parhaillaan on menossa LIFE-ohjelma, jonka kautta on tarkoitus löytää hyviä esimerkkejä eri tasoilta. Lopuksi Sirpa totesi, että viherkaava ei voi olla muusta maankäytön suunnittelusta erillinen asia, vaan se tulee nivoa kiinteästi osaksi muuta maankäytön suunnittelua. Tällainen ajattelu toivon mukaan tulee näkymään myös seuraavassa MRL:ssä. YM:n puheenvuoro, Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi / hallitussihteeri Erja Werdi Käynnissä olevia MRL-muutoshankkeita on menossa kaksi, joista toinen koskee hulevesiä ja toinen rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia. Tavoitteena on tehdä MRL-toimivuuden arviointi tällä hallituskaudella, että saadaan käsitys siitä, miten lakia pitäisi muuttaa. Sen pohjaksi kerätään tietoa eri toimijoilta siitä, miten laki toimii heidän näkökulmastaan. YM on myös käynnistänyt erityisiä hankkeita MRL-arvioinnista. Erja toi esille, että MRL:n on oltava joustava, koska sen on toimittava koko Suomessa. Tärkeä kysymys myös MRL:n kannalta on kuntarakenneuudistus, jossa hallituksen vahva tahto on, että kuntia tulisi yhdistää ja siten niiden kokonaismäärä vähenee. Toi esille että viherinfrasta olisi hyvä MRLloppuraportissa tuoda esille EU:sta tulevia ajatuksia, vaikka EU ei sinällään voi säädellä, miten kunnat kaavoittavat. MRL-loppuraportti on tavoite saada valmiiksi v loppuun mennessä, parhaillaan tehdään väliraporttia, joka menee seurantaryhmälle. Auki on myös vielä, edellyttääkö nykyinen ministeri vielä käynnistettäväksi joitain MRL-uudistuksia tällä hallituskaudella.

3 Tietyistä teemoista on järjestetty työpaja-tyyppisiä teemoja, kuten luonto, liikenne ja rakennusperintö, jo ennen tätä maisema-aiheista työpajaa. MAMA-kyselyn tulosten yhteenveto, Hanna Tajakka / puutarhuri, puutarha-agronomi (MMM) (esitys ja kysely liitteenä) Kysely lähetettiin 900:lle kaavoittajalle, maisemasuunnittelijalle ym. Keskustelua/kommentointia: - Aino-Kaisa Nuotio (AKN): SKOLiin kuuluvien suunnittelutoimistojen maisemasuunnittelun tilauskanta on 5 mijoonaa euroa - Raija Seppänen (RS): on hyvä erottaa, mitkä asiat ovat tärkeitä, kuten hulevesiasiat Maisema maakuntakaavoituksessa/lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen Keskustelua/kommentointia: - AKN: onko maakuntakaavoissa otettu huomioon arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi myös vähemmän miellyttäviä maisemakysymyksiä, kuten esim. ylijäämämaiden tai betonimurskaamojen sijoittelua)? - Marja: kyllä on, jos ne eivät ole pelkästään yhden kunnan asioita - AKN: esim. Helsingin seutu niin laaja alue, ja täällä ko. alueita pitäisi olla paljon, miten ne sijoitetaan, jotta ne tuottaisivat mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle - Elina Kataja (EKt): maakuntakaavassa on paljon poliittista sisältöä, miten se sopii VATtavoitteisiin esim. koskien maisemaa, onko tässä havaittu ristiriitaa? - Marja: maakuntakaavassa voi olla keskenään hyvin ristiriitaisia asioita, ja tämä vaatii nidien yhteensovittamista, kaavan sisältövaatimuksiin on kirjattu myös esim. elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen - EKt: miten sujuu maakuntien välinen yhteistyö, kun ei ole valtakunnan tason suunnittelu, esim. maisema-alueiden jatkuminen maakuntakaavasta toiseen? - Marja: maakuntakaavojen laatijoita on velvoitettu ottamaan naapuri huomioon - RS: maakuntakaavatasolla suurimmat vaikutukset tulevat siitä, mihin pysyvä rakentaminen osoitetaan, eli näille alueille kohdistuu maisemallisestikin suurimmat muutokset, näillä alueilla on tärkeää muutoksen hallinta ja rakennetun maiseman laatukysymykset, maakuntakaavataso on sen tasoinen kaava, että näitä taas ei kovin paljoa tällä tasolla voida käsitellä Puheenvuorot (työpajan pohjaksi) Kaavojen sisältövaatimukset, Mervi Vallinkoski / maisema-arkkitehti - keskustelua käytiin (RS, AKN, Mervi Vallinkoski (MV) siitä, että on tärkeää hahmottaa, mitä asioita milläkin kaavatasolla ratkaistaan ja miten nämä kytkeytyvät toisiinsa Maisemaselvitykset ja vaikutusten arviointi, Elina Kataja / maisema-arkkitehti ja Elina Kalliala / maisema-arkkitehti MRL:ssä selvästikin käytetään maisema-termiä, kun puhutaan maakuntakaava- ja yleiskaavatasosta, ja puistoista puhutaan tarkemmalla suunnittelutasolla. Laissa toistuu termi riittävyys, jonka tulkinta on haasteellista. Laissa ei vaikutusten arvioinnin kohdalla ole mainintaa vaikutusten arvioinnista kohdistuen virkistysalueiden riittävyyteen. Maisemaselvitysten painopiste vaihtelee usein siten, että

4 maakuntakaava- ja yleiskaavatasolla tehdään maisemarakenneanalyysejä, kun taas asemakaavatasolla korostuvat usein maisemakuvakysymykset sekä kulttuuriympäristöanalyysit. Maisemarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten esittäminen on haasteellisempaa kuin maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten esittäminen. Selvityksen laadinnan päävaiheet oli kuvattu kolmivaiheisena. Pääpaino on keskimmäisessä vaiheessa (tunnistaminen), jossa tehdään itse selvitykset. Enemmän painoa pitäisi myös antaa määrittelyvaiheelle (engl. scope), jossa tulisi pysähtyä miettimään, mitä on tehtävä. Tämä olisi tärkeää myös sen kannalta, että resurssit ovat usein rajalliset, ja ne pitäisi suunnata olennaisimpiin selvityksiin. Kolmas eli aktivointivaihe (jossa selvitysten sisältö siirtyy suunnitteluun) saa myös usein hyvin vaatimattoman roolin. Tässä vaiheessa tulisi tapahtua keskeisten tunnistettujen tekijöiden huomioon ottaminen suunnittelussa, ja pohtia miten se tapahtuu (kaavamääräyksiin, tontinluovutusehdoin tms). Tärkeää on, että tuotetut suositukset ovat sellaisia, että ei tarvitse olla maisema-alan asiantuntija niitä ymmärtääkseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksen tulkinnan tärkeys korostuu kun siirrytään tarkemmalle suunnittelutasolle. Maisemavaikutusten arvioinnissa on selvitysten jälkeinen neljäs vaihe eli merkittävyyden arviointi. Tämä jää usein hyvin vähälle huomiolle, vaan esim. vaikutusten arviointiraporteissa korostuvat itse selvitykset. Merkittävyyden hahmottaminen on tärkeää senkin takia, että osataan laittaa paukkuja nimenomaan merkittävimpien haittavaikutusten lieventämiseksi. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa on hyvä opas myös maisemavaikutusten arvioinnin soveltamisessa. Hyvin tärkeää on pohtia myös vaikutusten arvioinnin oikeaa ajoitusta. Olisi myös kiinnitettävä enemmän huomiota aitoon vaihtoehtotarkasteluun. Keskustelu/kommentointi: - Jukka Jormola (JJ): lieventämistoimenpiteiden mietintä jää usein vähälle huomiolle, lisäksi ajattelua tulisi laajentaa kompensaation suuntaan eli ettei vain ehkäistä väistämättömiä haittoja, vaan pyritään kompensoimaan niitä erityisillä suunnitelluilla toimenpiteillä - RS: kaikki tehdyt selvitykset tulisi arvioida kokonaisuutena, mikä saa kussakin arvioinnissa eniten painoarvoa, selvityksien tekijöiden tulee olla mukana suunnittelussa - MV: selvitykset ja vaikutusten arviointi tulisi kulkea käsi kädessä suunnittelun kanssa, vaikutusten arviointi pitää kytkeä suunnitteluun ja sen tulisi olla työkalu, jolla taataan suunnitelmien parempaa laatua Rakentamisen ohjaus, Pia-Liisa Orrenmaa / maisema-arkkitehti Pia-Liisa on ainoa maisema-arkkitehti Suomessa, joka työskentelee rakennusvalvonnassa. On huomannut, että myös pientalorakentajien osalta tulisi pihasuunnitelmat vaatia, koska suunnittelemattomuus johtaa siihen, että esim. hulevesiasioissa on tullut ongelmia näin tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa Helsingissä. Helsingin kaupungilla on ohje pihan ja lähiympäristön suunnittelu. Siinä on melko pyöreästi määritelty pihasuunnittelun tarve. Pihasuunnittelu on yhä teknisempää ja pihoja rakennetaan mm. yhä enemmän kansipihoina. Ympäristösuunnittelualan koulutus on kirjavaa, parhaiten pihasuunnitelmien laadinnan ovat hoitaneet maisema-arkkitehdit sekä suunnitteluhortonomit (AMK). Pia esitti, että ideaalitilanteessa pihan pää-

5 suunnittelija olisi maisema-arkkitehti, jota avustaa esim. LVI-suunnittelija, maarakennusasiantuntija jne. Pia toi esille väitteen, että todennäköisesti prosenttia suomalaisista mieltää pihasuunnittelun kasvien sijoittamiseksi pihoille (eivätkä esim. televisiosta tulevat puutarhaohjelmat tukevat tätä näkemystä). Pihasuunnittelu on kuitenkin vaativaa ja paljon teknistä tietoutta vaativa ala. Siinä tulee ottaa huomioon lukuisia lakeja, määräyksiä, ohjeita ja ohjelmia. Kasvien sijoittelu (estetiikka) tulee viimeisenä. Pia totesi, ettei myöskään riitä pelkästään se, että rakennusluvan liitteenä on pihasuunnitelma. Sen laatu on myös tarkistettava, ja se vaatii rakennusvalvonnalta alan ammattitaitoa. Keskustelu/kommentointi: - Ranja Hautamäki (RH): pihasuunnittelu alkaa usein vasta toteutusvaiheessa, mutta jo asemakaavavaiheessa tulisi pihoja suunnitella yleissuunnittelutasolla, jotta päästäisiin kokonaisuuden kannalta parhaimpaan tulokseen, on outoa, ettei tähän panosteta, vaikka pihat ovat tosi tärkeä vetovoimatekijä asuinalueilla - Pia-Liisa: meillä on varmaan ollut perinteisesti liikaa tilaa Suomessa, ja siksi pihan rakentaminen ei ole saanut huomiota, Helsingissä on kuitenkin jo toinen tilanne, ja on herätty vaatimaan pihasuunnittelultakin tasoa - RS: yhdyskuntarakenteen eheyttäminen korostaa pihasuunnittelun tärkeyttä, jotta ympäristöstä tulisi laadukas, teollisuusympäristöjen rakentamisesta kaipaisi lisää hyviä käytöntöjä ja onnistuneita esimerkkejä - Pia-Liisa: maaseutukunnissa tuntuu, että kaipaisi maisemasuunnittelua jopa enemmän, koska siellä ei tunnu olevan minkäänlaista taitoa sijoitella rakennukset siten, että ympäristöstä tulisi viihtyisä, hankkeet saavat toteutua ehdoitta, kunhan ne toteutuvat, pitkän tähtäimen näkemys on unohtunut maiseman kustannuksella - RS: EU:n maaseuturahaston uusi kausi menossa, jossa on maaseutuympäristöjen kehittämiseen rahaa, maisema-arkkitehdit ja arkkitehdit eivät ole hakeneet rahaa, välineitä on olemassa, muttei niitä käytetä - AKN: jo asemakaavasta pitäisi tulla esille, mitä vaateita pihalle on, jotta se joka ryhtyy rakentamaan tietäisi, mitä haasteita toteutusvaiheessa on - Pia-Liisa: vaade tulee usein liian myöhään, eikä rahaakaan usein ole varattu suunnitteluun tai rakentamiseen - Ranja: miten rakentamistapaohjeet ja lähiympäristön suunnitteluohjeet toimivat pihasuunnittelun ohjaamisessa? - Pia-Liisa: ne ovat hyviä, niissä kerrotaan laatutaso, vaikka ne ovatkin ohjeellisia, niin ainakin Helsingissä suunnittelijat kuitenkin hyvin noudattaa niitä, ja sillä tavalla saadaan yhtenäisyyttä - MV: esim. JKL:ssä ei vaadita rakennusluvan liitteenä pihasuunnitelmaa, ja lähiympäristösuunnitelmaan kirjatuista ohjeista on usein rakentajataho kommentoinut, että ei kai näitä tarvitse noudattaa - EKt: USA:ssa rakennusjärjestyksessä vaadittiin tiettyjä asioita esim. teollisuusympäristöjen osalta, niitä ei voinut ohittaa - Erja Werdi (EW): ohjeet saadaan sitoviksi, jos ne sidotaan kaavassa tai esim. tontinluovutusehdoissa LOUNAAN JÄLKEEN Kaavojen rinnalla tehtävät yleissuunnitelmat / yleisten alueiden suunnittelu, Ranja Hautamäki / maisema-arkkitehti

6 Keskustelu/kommentit: - EW: kun MRL-muutosehdotus koskien hulevesiasiaa on ollut lausunnolla, niin voidaan arvioida, kytkeytyykö se onnistuneella tavalla tähän TYÖPAJAT Jakauduttiin kahteen työpajaan, jotka molemmat käsittelivät kaikkia kolmea kysymyskokonaisuutta. Ne olivat: - Kun ajattelette nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusjärjestelmää, eri kaavatasoja ja kaavojen sisältövaatimuksia, käsitelläänkö niissä mielestänne maisemarakenteeseen, luonnonoloihin ja maisemakuvaan liittyviä kysymyksiä asianmukaisella tavalla ja tasolla? Minkälaisia ongelmia ja kehittämistarpeita näette asiaan liittyen? - Mikä on mielestänne maisemaselvitysten (maisemarakenne, maisemakuva) ja maisemasuunnittelun riittävä taso eri kaavatasoilla, ja määritteleekö maankäyttö- ja rakennuslaki tämän riittävän selkeästi? Onko maisemavaikutusten arviointi riittävällä tavalla esillä nykyisessä lainsäädännössä? - Ovatko maisemanäkökohdat mielestänne riittävästi esillä yleisten alueiden suunnittelussa? Entä rakentamisen ohjauksessa ja rakennuslupaprosesseissa? Minkälaisia ongelmia niihin liittyy ja mitä kehittämistarpeita näette niihin liittyen? Yhteenveto ja loppukeskustelu (erillinen muistio työpajojen yhteenvedosta tulossa myöhemmin) Loppupuheenvuoroissa esitettyä: - EW: kertoi esittävänsä YM:ssä voitaisiinko viimeistään v aloittaa tekemään opasta, johon kerättäisiin hyviä esimerkkejä päivän aiheista, maisema-kysymykset voisivat sopia myös ilmastonmuutos-hankkeen osaksi - AKN: meillä maisemasuunnittelijoiden määrä on varsin pieni verrattuna Pohjoismaihin, saati sitten muuhun Eurooppaan - MV: maisema-arkkitehtiopiskelija on kiinnostunut laatimaan diplomityö Suomen MRL:n vertailusta Pohjoismaiden vastaaviin lakeihin, YM:stä voisi löytyä pientä rahoitusta, joka maksettaisiin esim. yhdistykselle, joka taas teettäisi ko. selvityksen diplomityönä - MV: VYLin toiminta supistuu maaliskuusta alkaen, MAMA-työryhmän työ jää yhä enemmän oto-toiminnan varaan - Tommi Luukkonen (TL): se supistuu n. kolmannekseen nykyisestä, ja hankitaan jatkossa ostopalveluna Puutarhaliitosta - EW: voi olla, että jos MRL uhkaa paisua, se saatetaan pilkkoa osalaeiksi, mutta mikään teema ei todennäköisesti eriydy omaksi laikseen Päivän kuluessa Erja Werdi toi esille useassa yhteydessä, että MAMA-ryöryhmän sekä maisema-alan edustajien yleensä, kannattaisi varmaan ottaa kantaa tuleviin lakimuutosehdotuksiin (koskien hulevesiä sekä osuutta, jossa käsitellään mm. suunnittelutehtävien vaativuusluokitusta). Sovittiin pidettäväksi uusi työpaja esim. ensi kesän jälkeen Tampereella.

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka MAMA-kysely 212 Tuloksia Koonnut Hanna Tajakka Vastaajaprofiili 9 (65-7) vastaajaa (vastaus-% 1) Valtaosa naisia (72 %) 4-6-vuotiaita (68 %) Maisema-arkkitehdin, hortnomi-amk:n tai arkkitehdin koulutus

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO MAMA-YÖRYHMÄN KANNANOO KVÄ 2012 Koskien maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä muun lainsäädännön ja niitä tulkitsevan ohjeistuksen puutteita ja kehittämistavoitteita yöpaja Ympäristöministeriössä 26.11.2012

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristöministeriö, työpaja 26.11.2012 Maisema-arkkitehdit MARK Elina Kataja ja Elina Kalliala SISÄLTÖ Lakiviittaukset aiheeseen liittyen (MRL, MRA, YVA, Eurooppalainen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Workshop/26..20. Erja Werdi, hallitussihteeri, YM/RYMO/Elinympäristön ryhmä Taustaa

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

Maankäyttöpäätökset-hanke / Satu Taskinen. Hankkeen Internetsivut:

Maankäyttöpäätökset-hanke / Satu Taskinen. Hankkeen Internetsivut: Maankäyttöpäätökset-hanke 6.9.2017 / Satu Taskinen Hankkeen Internetsivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/ 1 Päävaihe I vuosina 2017-2019 toteutetaan priorisoidut paikkatietoalustan toiminnot Päävaihe

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla

Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla Eväitä kestävän kaupunkivihreän suunnitteluun 8.10.2014 Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla Maija Faehnle SYKE & Helsingin yliopisto Mitä

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen 26.1.2018 Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava kokonaisuutena Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava uudistuksessa kokonaisuutena, johon

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Maankäyttöpäätökset-hanke

Maankäyttöpäätökset-hanke Maankäyttöpäätökset-hanke 1 Päävaihe I vuosina 2017-2019 toteutetaan priorisoidut paikkatietoalustan toiminnot Päävaihe II Vuosina 2020-2021 toteutetaan paikkatietoalustan koko toiminnallisuus 2 Maankäyttöpäätökset

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE

MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE VIHERYMPÄRISTÖLIITTO RY MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE 14.1.213 Koonnut Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 2/42 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ...3 2 TAUSTATIEDOT...5

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen - vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin Käynnistystilaisuus 8.2.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia täydennysrakentamiselle - millaisiin tulevaisuuden haasteisiin

Lisätiedot

Alueiden käytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU-hanke) I Kari Oinonen, Aino Rekola

Alueiden käytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU-hanke) I Kari Oinonen, Aino Rekola Alueiden käytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU-hanke) 30.8.2017 I Kari Oinonen, Aino Rekola Tausta Maakuntauudistuksen selkein, välitön vaikutus kohdistuu toimijoiden tehtäviin, rooleihin sekä yhteistyöhön

Lisätiedot

KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2

KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2 KAAVOJA ILMAN HAAVOJA 2 KANSALAIS- JÄRJESTÖJEN VAIKUTUS- MAHDOLLISUUDET KAAVOITUKSEEN Maankäyttö- ja rakennuslain kokemusten valossa Suomen Kotiseutuliito 1 KOULUTUKSEN PÄÄSISÄLTÖ Katsaus MRL:n pääkohtiin

Lisätiedot

Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa KAAVOITTAJIEN JA RAKENNUSTARKASTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa Mikkeli 21.11.2013 Pasi Rajala PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 ESITYKSEN NÄKÖKULMIA Alueidenkäytön

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Maija Neva, ympäristöministeriö MRL:n toimivuusarviointi on hallitusohjelman hanke Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa ELY-keskuksen rooli rakentamisessa Rakentaminen nopeammaksi -seminaari Kuopio 7.2.2018 Kimmo Huttunen, ympäristölakimies Pohjois-Savon ELY-keskus 7.2.2018 ELY-keskuksen vastuualueet Elinkeinot, työvoima

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö 9.10.2015 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu http://www.ym.fi/mrluudistus Tietopohjan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun

VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingille Auni Haapala, projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki Viherkerroin? - Kuvaa alueen vihertehokkuutta

Lisätiedot

Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen

Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Työpaja-alustus / IV Viherympäristön merkitys täydennysrakentamisessa Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Linkki: http://www.ym.fi/fi-fi/ajankohtaista/maankaytto_ja_rakennuslain_kokonaisarvio%2828271%29 Pohjois-Savon ELY keskus 18.3.2014 Leila

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma. Katariina Peltola

Espoon hulevesiohjelma. Katariina Peltola Espoon hulevesiohjelma Katariina Peltola 7.11.2017 Hulevesiohjelma Valtuuston ohjeellisena hyväksymä hulevesiohjelma valmistui vuonna 2011. Päivitystyö käynnissä syksyllä 2017 Löytyy Espoon Internet sivuilta:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö MRL:n toimivuus arvioidaan vuoden 2013 loppuun mennessä, hallitusohjelman

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

Yhteisen yleiskaavan mahdollisuuksia. Ritva Laine

Yhteisen yleiskaavan mahdollisuuksia. Ritva Laine Yhteisen yleiskaavan mahdollisuuksia Ritva Laine 24.10.2012 Yhteinen yleiskaava - lähtökohtia Yleiskaavan tehtävänä seudun maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen Lain tarjoama

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia. Huhdanmäki Aimo Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia 18.12.2017 Vireillä olevia uudistuksia Maakuntauudistuksen vaikutukset lainsäädäntöön MRL:n kokonaisuudistus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uudistuvat

Lisätiedot

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön ohjauksessa Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Osahanketta koskevat julkaisut Pölönen, Ismo & Malin, Kimmo: Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen. Karalusu-työryhmä Anu Kerkkänen

ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen. Karalusu-työryhmä Anu Kerkkänen ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen Karalusu-työryhmä 8.3.2016 Anu Kerkkänen Uudet pykäläluonnokset: MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät Elinkeino-,

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

1/30/17. Maankäytön suunnittelun perusteet. - Yleispiirteinen suunnittelu. Hanna Mattila & Raine Mäntysalo

1/30/17. Maankäytön suunnittelun perusteet. - Yleispiirteinen suunnittelu. Hanna Mattila & Raine Mäntysalo Maankäytön suunnittelun perusteet - Yleispiirteinen suunnittelu Hanna Mattila & Raine Mäntysalo 30.1.2017 Yleiskaavoitus 1 Yleiskaava (MRL 35-39, 42 ) Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslain muutoksista Kuntamarkkinat 13. Lakiklinikka Minna Mättö Lakimies, Alueet- ja yhdyskunnat -yksikkö - Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset - MRL:n kokonaisuudistus

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtia Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6 Maakuntahallitus 21.3.2016 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Maisema-alue -kuuleminen Aineisto on kunnissa ja ELY-keskusten

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Sujuvampaa, kestävämpää kaavoittamista Työseminaari 8.5.2014 Kuopio MRL toimii keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja sille asetettujen

Lisätiedot