Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa"

Transkriptio

1 Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja Ympäristöministeriössä AIKA: Maanantai , klo PAIKKA: Ympäristöministeriö, Kuukkeli-Sali (kellarissa), Kasarmikatu 25, Helsinki LÄSNÄ: Erja Werdi, Ympäristöministeriö Aila Korpivaara, Ympäristöministeriö Marja Mäntynen, Ympäristöministeriö Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentti Hanna Tajakka, Viherarkki Oy Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki Elina Kataja, Eriksson arkkitehdit Oy Elina Kalliala, Ramboll Oy Pia-Liisa Orrenmaa, Helsingin kaupunki Jukka Jormola, Suomen ympäristökeskus Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus Leena Kopperoinen, Suomen ympäristökeskus Raija Seppänen, Maa- ja metsätalousministeriö Seppo Närhi, Puutarhaliitto Marja Oittinen, SITO Oy Tommi Luukkonen, Porvoon kaupunki Taru Lahdenperä, Lahden ammattikorkeakoulu Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Oy MUISTIO Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset, rakennusneuvos Aila Korpivaara Aila Korpivaara toivotti työpajaan osallistujat tervetulleiksi. Aila esitti puheenvuorossaan näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuuden arviointitilanteeseen yleisellä tasolla. Arvioinnissa lähtökohtana on, miten laki toimii muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa esim. ilmasto- ja energia-asiat ovat enemmän esillä kuin lain laadinta-aikaan. MRL-toimivuuden arvioinnissa on myös pohdittava, kuinka laki toimii erilaisilla paikkakunnilla kaupunkiseuduilla tai syrjäisemmillä alueilla. Aila totesi myös, että elinympäristöön kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet entisestään. MRL-arvioinnissa pohditaan, kuinka laille asetetut tavoitteet (esim. osallistamisesta) ovat toteutuneet ja ovatko nämä tavoitteet edelleen tänä päivänä relevantteja. Arvioinnissa on tarkoitus saada käsitys siitä, kuinka suurella uudistukselle on lain osalta tarvetta vai pärjätäänkö lain osien muuttamisella. MRL-arvioinnin pohjaksi on teetetty tiedeyhteisöjen edustajilla katsauksia MRL:stä, se löytyy internetistä: Aila toi esille näistä erityisesti ajatuksen siitä, minkälainen MRL on juridisessa mielessä. Eli on syytä pohtia, mikä merkitys on lailla ja mikä muilla toimintatavoilla. MRL on puitelaki, joka ei suoraan kerro, miten on tehtävä, vaan se luo puitteet suunnittelujärjestelmälle joustavalla tavalla. Aila totesi puheenvuoronsa lopuksi, että olemme koolla juuri sopivaan aikaan, sillä juuri parhaillaan on vaihe, jossa MRL:ää on syytä analysoida eri toimialojen näkökulmasta. Työpajassa on hyvä myös tuoda esille niitä EU-tason vaatimuksia ja haasteita, joita tulisi MRL:ssä ottaa huomioon.

2 Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa, EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen Sirpa Pietikäinen toi esille, että maankäytön suunnittelussa on hänen mielestään totaalisen sokea piste, kun keskitytään rakentamiseen ja muu ympäristö on sille alisteinen näyttämö, vaikka asetelma pitäisi olla päälaellaan. Ensin pitäisi tuntea ja olla selvillä maisemasta ja alueesta, mitä ollaan kaavoittamassa. Työpajassa ja MRL-arvioinnissa tulee pohtia sitä, miten paljon tämän tulisi näkyä MRL:ssä ja miten paljon muualla. Kuitenkin mm. kunnallistekniikan suunnittelussa tulisi tämä olla nykyistä enemmän lähtökohtana. Sirpa toi esille Ilkka Hanskin mosaiikkisuojelu-ajatuksen, jonka mukaan joka tasolla tulisi aina kolmannes alueesta jättää kaavoittamatta. Myös aivan tonttikohtaisesti pitäisi asettaa vaatimuksia esim. paikan ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi. Sirpa puhui viherkaavasta, jolla olisi suuri merkitys niin biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen, ihmisten hyvinvoinnin sekä estetiikan kannalta. Kaupunkien vihreässä on suurin potentiaali mm. vihermassan kasvattamisen kannalta, ja vihermassan lisääminen on tärkeää hiilidioksidin sitomiskyvyn lisäämiseksi. Kasvillisuudella on monia muitakin tärkeitä merkityksiä, kuten pienilmaston parantaminen, pölyn sitominen, varjon tarjoaminen, hulevesien viivyttäminen. Pitäisi myös ajatella eri tavalla kuin ennen eli myös uusi rakennettu tai parannettu ympäristö on tärkeää biodiversiteetin lisäämiseksi. Olisi häivytettävä jyrkkä jako ihmisen ja luonnon maailman väliltä. Viherkaava on myös väline, jolla turvattaisiin viheralueiden yhteydet niin asuinalue- kuin kaupunkitasolla. Sirpa kertoi EU:n vihreä infrastruktuuri hankkeesta, joka on lähtenyt käyntiin siitä, että luonnon monimuotoisuus on kiihtyvällä vauhdilla vähentynyt. Alueiden suojelu perinteisellä luonnonsuojelualueiden määrittämisellä ei turvaa biodiversiteettiä, vaan tilalle on tultava uudenlaista mosaaikkisuojeluajattelua, jossa myös huonolaatuisten ympäristöjen kohentamisella on tärkeä rooli, ei vain nykyisten arvojen suojelulla. Parhaillaan on menossa LIFE-ohjelma, jonka kautta on tarkoitus löytää hyviä esimerkkejä eri tasoilta. Lopuksi Sirpa totesi, että viherkaava ei voi olla muusta maankäytön suunnittelusta erillinen asia, vaan se tulee nivoa kiinteästi osaksi muuta maankäytön suunnittelua. Tällainen ajattelu toivon mukaan tulee näkymään myös seuraavassa MRL:ssä. YM:n puheenvuoro, Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi / hallitussihteeri Erja Werdi Käynnissä olevia MRL-muutoshankkeita on menossa kaksi, joista toinen koskee hulevesiä ja toinen rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia. Tavoitteena on tehdä MRL-toimivuuden arviointi tällä hallituskaudella, että saadaan käsitys siitä, miten lakia pitäisi muuttaa. Sen pohjaksi kerätään tietoa eri toimijoilta siitä, miten laki toimii heidän näkökulmastaan. YM on myös käynnistänyt erityisiä hankkeita MRL-arvioinnista. Erja toi esille, että MRL:n on oltava joustava, koska sen on toimittava koko Suomessa. Tärkeä kysymys myös MRL:n kannalta on kuntarakenneuudistus, jossa hallituksen vahva tahto on, että kuntia tulisi yhdistää ja siten niiden kokonaismäärä vähenee. Toi esille että viherinfrasta olisi hyvä MRLloppuraportissa tuoda esille EU:sta tulevia ajatuksia, vaikka EU ei sinällään voi säädellä, miten kunnat kaavoittavat. MRL-loppuraportti on tavoite saada valmiiksi v loppuun mennessä, parhaillaan tehdään väliraporttia, joka menee seurantaryhmälle. Auki on myös vielä, edellyttääkö nykyinen ministeri vielä käynnistettäväksi joitain MRL-uudistuksia tällä hallituskaudella.

3 Tietyistä teemoista on järjestetty työpaja-tyyppisiä teemoja, kuten luonto, liikenne ja rakennusperintö, jo ennen tätä maisema-aiheista työpajaa. MAMA-kyselyn tulosten yhteenveto, Hanna Tajakka / puutarhuri, puutarha-agronomi (MMM) (esitys ja kysely liitteenä) Kysely lähetettiin 900:lle kaavoittajalle, maisemasuunnittelijalle ym. Keskustelua/kommentointia: - Aino-Kaisa Nuotio (AKN): SKOLiin kuuluvien suunnittelutoimistojen maisemasuunnittelun tilauskanta on 5 mijoonaa euroa - Raija Seppänen (RS): on hyvä erottaa, mitkä asiat ovat tärkeitä, kuten hulevesiasiat Maisema maakuntakaavoituksessa/lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen Keskustelua/kommentointia: - AKN: onko maakuntakaavoissa otettu huomioon arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi myös vähemmän miellyttäviä maisemakysymyksiä, kuten esim. ylijäämämaiden tai betonimurskaamojen sijoittelua)? - Marja: kyllä on, jos ne eivät ole pelkästään yhden kunnan asioita - AKN: esim. Helsingin seutu niin laaja alue, ja täällä ko. alueita pitäisi olla paljon, miten ne sijoitetaan, jotta ne tuottaisivat mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle - Elina Kataja (EKt): maakuntakaavassa on paljon poliittista sisältöä, miten se sopii VATtavoitteisiin esim. koskien maisemaa, onko tässä havaittu ristiriitaa? - Marja: maakuntakaavassa voi olla keskenään hyvin ristiriitaisia asioita, ja tämä vaatii nidien yhteensovittamista, kaavan sisältövaatimuksiin on kirjattu myös esim. elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen - EKt: miten sujuu maakuntien välinen yhteistyö, kun ei ole valtakunnan tason suunnittelu, esim. maisema-alueiden jatkuminen maakuntakaavasta toiseen? - Marja: maakuntakaavojen laatijoita on velvoitettu ottamaan naapuri huomioon - RS: maakuntakaavatasolla suurimmat vaikutukset tulevat siitä, mihin pysyvä rakentaminen osoitetaan, eli näille alueille kohdistuu maisemallisestikin suurimmat muutokset, näillä alueilla on tärkeää muutoksen hallinta ja rakennetun maiseman laatukysymykset, maakuntakaavataso on sen tasoinen kaava, että näitä taas ei kovin paljoa tällä tasolla voida käsitellä Puheenvuorot (työpajan pohjaksi) Kaavojen sisältövaatimukset, Mervi Vallinkoski / maisema-arkkitehti - keskustelua käytiin (RS, AKN, Mervi Vallinkoski (MV) siitä, että on tärkeää hahmottaa, mitä asioita milläkin kaavatasolla ratkaistaan ja miten nämä kytkeytyvät toisiinsa Maisemaselvitykset ja vaikutusten arviointi, Elina Kataja / maisema-arkkitehti ja Elina Kalliala / maisema-arkkitehti MRL:ssä selvästikin käytetään maisema-termiä, kun puhutaan maakuntakaava- ja yleiskaavatasosta, ja puistoista puhutaan tarkemmalla suunnittelutasolla. Laissa toistuu termi riittävyys, jonka tulkinta on haasteellista. Laissa ei vaikutusten arvioinnin kohdalla ole mainintaa vaikutusten arvioinnista kohdistuen virkistysalueiden riittävyyteen. Maisemaselvitysten painopiste vaihtelee usein siten, että

4 maakuntakaava- ja yleiskaavatasolla tehdään maisemarakenneanalyysejä, kun taas asemakaavatasolla korostuvat usein maisemakuvakysymykset sekä kulttuuriympäristöanalyysit. Maisemarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten esittäminen on haasteellisempaa kuin maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten esittäminen. Selvityksen laadinnan päävaiheet oli kuvattu kolmivaiheisena. Pääpaino on keskimmäisessä vaiheessa (tunnistaminen), jossa tehdään itse selvitykset. Enemmän painoa pitäisi myös antaa määrittelyvaiheelle (engl. scope), jossa tulisi pysähtyä miettimään, mitä on tehtävä. Tämä olisi tärkeää myös sen kannalta, että resurssit ovat usein rajalliset, ja ne pitäisi suunnata olennaisimpiin selvityksiin. Kolmas eli aktivointivaihe (jossa selvitysten sisältö siirtyy suunnitteluun) saa myös usein hyvin vaatimattoman roolin. Tässä vaiheessa tulisi tapahtua keskeisten tunnistettujen tekijöiden huomioon ottaminen suunnittelussa, ja pohtia miten se tapahtuu (kaavamääräyksiin, tontinluovutusehdoin tms). Tärkeää on, että tuotetut suositukset ovat sellaisia, että ei tarvitse olla maisema-alan asiantuntija niitä ymmärtääkseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksen tulkinnan tärkeys korostuu kun siirrytään tarkemmalle suunnittelutasolle. Maisemavaikutusten arvioinnissa on selvitysten jälkeinen neljäs vaihe eli merkittävyyden arviointi. Tämä jää usein hyvin vähälle huomiolle, vaan esim. vaikutusten arviointiraporteissa korostuvat itse selvitykset. Merkittävyyden hahmottaminen on tärkeää senkin takia, että osataan laittaa paukkuja nimenomaan merkittävimpien haittavaikutusten lieventämiseksi. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa on hyvä opas myös maisemavaikutusten arvioinnin soveltamisessa. Hyvin tärkeää on pohtia myös vaikutusten arvioinnin oikeaa ajoitusta. Olisi myös kiinnitettävä enemmän huomiota aitoon vaihtoehtotarkasteluun. Keskustelu/kommentointi: - Jukka Jormola (JJ): lieventämistoimenpiteiden mietintä jää usein vähälle huomiolle, lisäksi ajattelua tulisi laajentaa kompensaation suuntaan eli ettei vain ehkäistä väistämättömiä haittoja, vaan pyritään kompensoimaan niitä erityisillä suunnitelluilla toimenpiteillä - RS: kaikki tehdyt selvitykset tulisi arvioida kokonaisuutena, mikä saa kussakin arvioinnissa eniten painoarvoa, selvityksien tekijöiden tulee olla mukana suunnittelussa - MV: selvitykset ja vaikutusten arviointi tulisi kulkea käsi kädessä suunnittelun kanssa, vaikutusten arviointi pitää kytkeä suunnitteluun ja sen tulisi olla työkalu, jolla taataan suunnitelmien parempaa laatua Rakentamisen ohjaus, Pia-Liisa Orrenmaa / maisema-arkkitehti Pia-Liisa on ainoa maisema-arkkitehti Suomessa, joka työskentelee rakennusvalvonnassa. On huomannut, että myös pientalorakentajien osalta tulisi pihasuunnitelmat vaatia, koska suunnittelemattomuus johtaa siihen, että esim. hulevesiasioissa on tullut ongelmia näin tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa Helsingissä. Helsingin kaupungilla on ohje pihan ja lähiympäristön suunnittelu. Siinä on melko pyöreästi määritelty pihasuunnittelun tarve. Pihasuunnittelu on yhä teknisempää ja pihoja rakennetaan mm. yhä enemmän kansipihoina. Ympäristösuunnittelualan koulutus on kirjavaa, parhaiten pihasuunnitelmien laadinnan ovat hoitaneet maisema-arkkitehdit sekä suunnitteluhortonomit (AMK). Pia esitti, että ideaalitilanteessa pihan pää-

5 suunnittelija olisi maisema-arkkitehti, jota avustaa esim. LVI-suunnittelija, maarakennusasiantuntija jne. Pia toi esille väitteen, että todennäköisesti prosenttia suomalaisista mieltää pihasuunnittelun kasvien sijoittamiseksi pihoille (eivätkä esim. televisiosta tulevat puutarhaohjelmat tukevat tätä näkemystä). Pihasuunnittelu on kuitenkin vaativaa ja paljon teknistä tietoutta vaativa ala. Siinä tulee ottaa huomioon lukuisia lakeja, määräyksiä, ohjeita ja ohjelmia. Kasvien sijoittelu (estetiikka) tulee viimeisenä. Pia totesi, ettei myöskään riitä pelkästään se, että rakennusluvan liitteenä on pihasuunnitelma. Sen laatu on myös tarkistettava, ja se vaatii rakennusvalvonnalta alan ammattitaitoa. Keskustelu/kommentointi: - Ranja Hautamäki (RH): pihasuunnittelu alkaa usein vasta toteutusvaiheessa, mutta jo asemakaavavaiheessa tulisi pihoja suunnitella yleissuunnittelutasolla, jotta päästäisiin kokonaisuuden kannalta parhaimpaan tulokseen, on outoa, ettei tähän panosteta, vaikka pihat ovat tosi tärkeä vetovoimatekijä asuinalueilla - Pia-Liisa: meillä on varmaan ollut perinteisesti liikaa tilaa Suomessa, ja siksi pihan rakentaminen ei ole saanut huomiota, Helsingissä on kuitenkin jo toinen tilanne, ja on herätty vaatimaan pihasuunnittelultakin tasoa - RS: yhdyskuntarakenteen eheyttäminen korostaa pihasuunnittelun tärkeyttä, jotta ympäristöstä tulisi laadukas, teollisuusympäristöjen rakentamisesta kaipaisi lisää hyviä käytöntöjä ja onnistuneita esimerkkejä - Pia-Liisa: maaseutukunnissa tuntuu, että kaipaisi maisemasuunnittelua jopa enemmän, koska siellä ei tunnu olevan minkäänlaista taitoa sijoitella rakennukset siten, että ympäristöstä tulisi viihtyisä, hankkeet saavat toteutua ehdoitta, kunhan ne toteutuvat, pitkän tähtäimen näkemys on unohtunut maiseman kustannuksella - RS: EU:n maaseuturahaston uusi kausi menossa, jossa on maaseutuympäristöjen kehittämiseen rahaa, maisema-arkkitehdit ja arkkitehdit eivät ole hakeneet rahaa, välineitä on olemassa, muttei niitä käytetä - AKN: jo asemakaavasta pitäisi tulla esille, mitä vaateita pihalle on, jotta se joka ryhtyy rakentamaan tietäisi, mitä haasteita toteutusvaiheessa on - Pia-Liisa: vaade tulee usein liian myöhään, eikä rahaakaan usein ole varattu suunnitteluun tai rakentamiseen - Ranja: miten rakentamistapaohjeet ja lähiympäristön suunnitteluohjeet toimivat pihasuunnittelun ohjaamisessa? - Pia-Liisa: ne ovat hyviä, niissä kerrotaan laatutaso, vaikka ne ovatkin ohjeellisia, niin ainakin Helsingissä suunnittelijat kuitenkin hyvin noudattaa niitä, ja sillä tavalla saadaan yhtenäisyyttä - MV: esim. JKL:ssä ei vaadita rakennusluvan liitteenä pihasuunnitelmaa, ja lähiympäristösuunnitelmaan kirjatuista ohjeista on usein rakentajataho kommentoinut, että ei kai näitä tarvitse noudattaa - EKt: USA:ssa rakennusjärjestyksessä vaadittiin tiettyjä asioita esim. teollisuusympäristöjen osalta, niitä ei voinut ohittaa - Erja Werdi (EW): ohjeet saadaan sitoviksi, jos ne sidotaan kaavassa tai esim. tontinluovutusehdoissa LOUNAAN JÄLKEEN Kaavojen rinnalla tehtävät yleissuunnitelmat / yleisten alueiden suunnittelu, Ranja Hautamäki / maisema-arkkitehti

6 Keskustelu/kommentit: - EW: kun MRL-muutosehdotus koskien hulevesiasiaa on ollut lausunnolla, niin voidaan arvioida, kytkeytyykö se onnistuneella tavalla tähän TYÖPAJAT Jakauduttiin kahteen työpajaan, jotka molemmat käsittelivät kaikkia kolmea kysymyskokonaisuutta. Ne olivat: - Kun ajattelette nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusjärjestelmää, eri kaavatasoja ja kaavojen sisältövaatimuksia, käsitelläänkö niissä mielestänne maisemarakenteeseen, luonnonoloihin ja maisemakuvaan liittyviä kysymyksiä asianmukaisella tavalla ja tasolla? Minkälaisia ongelmia ja kehittämistarpeita näette asiaan liittyen? - Mikä on mielestänne maisemaselvitysten (maisemarakenne, maisemakuva) ja maisemasuunnittelun riittävä taso eri kaavatasoilla, ja määritteleekö maankäyttö- ja rakennuslaki tämän riittävän selkeästi? Onko maisemavaikutusten arviointi riittävällä tavalla esillä nykyisessä lainsäädännössä? - Ovatko maisemanäkökohdat mielestänne riittävästi esillä yleisten alueiden suunnittelussa? Entä rakentamisen ohjauksessa ja rakennuslupaprosesseissa? Minkälaisia ongelmia niihin liittyy ja mitä kehittämistarpeita näette niihin liittyen? Yhteenveto ja loppukeskustelu (erillinen muistio työpajojen yhteenvedosta tulossa myöhemmin) Loppupuheenvuoroissa esitettyä: - EW: kertoi esittävänsä YM:ssä voitaisiinko viimeistään v aloittaa tekemään opasta, johon kerättäisiin hyviä esimerkkejä päivän aiheista, maisema-kysymykset voisivat sopia myös ilmastonmuutos-hankkeen osaksi - AKN: meillä maisemasuunnittelijoiden määrä on varsin pieni verrattuna Pohjoismaihin, saati sitten muuhun Eurooppaan - MV: maisema-arkkitehtiopiskelija on kiinnostunut laatimaan diplomityö Suomen MRL:n vertailusta Pohjoismaiden vastaaviin lakeihin, YM:stä voisi löytyä pientä rahoitusta, joka maksettaisiin esim. yhdistykselle, joka taas teettäisi ko. selvityksen diplomityönä - MV: VYLin toiminta supistuu maaliskuusta alkaen, MAMA-työryhmän työ jää yhä enemmän oto-toiminnan varaan - Tommi Luukkonen (TL): se supistuu n. kolmannekseen nykyisestä, ja hankitaan jatkossa ostopalveluna Puutarhaliitosta - EW: voi olla, että jos MRL uhkaa paisua, se saatetaan pilkkoa osalaeiksi, mutta mikään teema ei todennäköisesti eriydy omaksi laikseen Päivän kuluessa Erja Werdi toi esille useassa yhteydessä, että MAMA-ryöryhmän sekä maisema-alan edustajien yleensä, kannattaisi varmaan ottaa kantaa tuleviin lakimuutosehdotuksiin (koskien hulevesiä sekä osuutta, jossa käsitellään mm. suunnittelutehtävien vaativuusluokitusta). Sovittiin pidettäväksi uusi työpaja esim. ensi kesän jälkeen Tampereella.

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen - vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin Käynnistystilaisuus 8.2.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Maija Neva, ympäristöministeriö MRL:n toimivuusarviointi on hallitusohjelman hanke Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuudesta 2013 Linkki: http://www.ym.fi/fi-fi/ajankohtaista/maankaytto_ja_rakennuslain_kokonaisarvio%2828271%29 Pohjois-Savon ELY keskus 18.3.2014 Leila

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön ohjauksessa Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Osahanketta koskevat julkaisut Pölönen, Ismo & Malin, Kimmo: Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus Turvallinen ja terveellinen ympäristö? WHO terveyden määritys utopia

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus. Matti Laitio Ympäristöministeriö

Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus. Matti Laitio Ympäristöministeriö Kyläyleiskaavoitus - lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Matti Laitio Ympäristöministeriö Lieksa, Vuonislahti 6.-7.9.2012 Opas kylä- yleiskaavoista julkaistiin alkuvuodesta www.ymparisto.fi > ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva MRL:n muutokset Merja Vikman-Kaverva 2.10.2015 Kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta uudistetaan Tavoitteena menettelyjen sujuvoittaminen ELY-keskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kuntiin

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi / - keskeisiä johtopäätöksiä Sujuvampaa, kestävämpää kaavoittamista Työseminaari 8.5.2014 Kuopio MRL toimii keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja sille asetettujen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA

EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA EKOSYSTEEMIPALVELUT Ekosysteemin rakenteen ja eri tasoilla tapahtuvien toimintojen tuottamia suoria tai välillisiä

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Suoseuran esitelmätilaisuus

Suoseuran esitelmätilaisuus SUOT KAAVOITUKSESSA Suoseuran esitelmätilaisuus 7.4.2016 Erityisasiantuntija Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ismo Karhu 7.4.-16 Mitä kaavoitus on? Kunnallista suunnittelua, jolla järjestetään alueiden

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä (MRL 4 ) Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

KYSY JA KESKUSTELE TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA

KYSY JA KESKUSTELE TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA KYSY JA KESKUSTELE TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA 18.00 Tilaisuuden avaus Saako naapurin tontille rakentaa? Entä omalle?. Marjatta Välimaa / Tammela 2.0 yhteistyöryhmä ja as.oy Tapionkatu 18 Hyödynnä täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä Lahti 18.11.2014 Ympäristöministeriön 18.3.2014 asettamaa työryhmä Tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta-

Lisätiedot