Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa"

Transkriptio

1 Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja Ympäristöministeriössä AIKA: Maanantai , klo PAIKKA: Ympäristöministeriö, Kuukkeli-Sali (kellarissa), Kasarmikatu 25, Helsinki LÄSNÄ: Erja Werdi, Ympäristöministeriö Aila Korpivaara, Ympäristöministeriö Marja Mäntynen, Ympäristöministeriö Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentti Hanna Tajakka, Viherarkki Oy Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki Elina Kataja, Eriksson arkkitehdit Oy Elina Kalliala, Ramboll Oy Pia-Liisa Orrenmaa, Helsingin kaupunki Jukka Jormola, Suomen ympäristökeskus Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus Leena Kopperoinen, Suomen ympäristökeskus Raija Seppänen, Maa- ja metsätalousministeriö Seppo Närhi, Puutarhaliitto Marja Oittinen, SITO Oy Tommi Luukkonen, Porvoon kaupunki Taru Lahdenperä, Lahden ammattikorkeakoulu Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Oy MUISTIO Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset, rakennusneuvos Aila Korpivaara Aila Korpivaara toivotti työpajaan osallistujat tervetulleiksi. Aila esitti puheenvuorossaan näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuuden arviointitilanteeseen yleisellä tasolla. Arvioinnissa lähtökohtana on, miten laki toimii muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa esim. ilmasto- ja energia-asiat ovat enemmän esillä kuin lain laadinta-aikaan. MRL-toimivuuden arvioinnissa on myös pohdittava, kuinka laki toimii erilaisilla paikkakunnilla kaupunkiseuduilla tai syrjäisemmillä alueilla. Aila totesi myös, että elinympäristöön kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet entisestään. MRL-arvioinnissa pohditaan, kuinka laille asetetut tavoitteet (esim. osallistamisesta) ovat toteutuneet ja ovatko nämä tavoitteet edelleen tänä päivänä relevantteja. Arvioinnissa on tarkoitus saada käsitys siitä, kuinka suurella uudistukselle on lain osalta tarvetta vai pärjätäänkö lain osien muuttamisella. MRL-arvioinnin pohjaksi on teetetty tiedeyhteisöjen edustajilla katsauksia MRL:stä, se löytyy internetistä: Aila toi esille näistä erityisesti ajatuksen siitä, minkälainen MRL on juridisessa mielessä. Eli on syytä pohtia, mikä merkitys on lailla ja mikä muilla toimintatavoilla. MRL on puitelaki, joka ei suoraan kerro, miten on tehtävä, vaan se luo puitteet suunnittelujärjestelmälle joustavalla tavalla. Aila totesi puheenvuoronsa lopuksi, että olemme koolla juuri sopivaan aikaan, sillä juuri parhaillaan on vaihe, jossa MRL:ää on syytä analysoida eri toimialojen näkökulmasta. Työpajassa on hyvä myös tuoda esille niitä EU-tason vaatimuksia ja haasteita, joita tulisi MRL:ssä ottaa huomioon.

2 Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa, EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen Sirpa Pietikäinen toi esille, että maankäytön suunnittelussa on hänen mielestään totaalisen sokea piste, kun keskitytään rakentamiseen ja muu ympäristö on sille alisteinen näyttämö, vaikka asetelma pitäisi olla päälaellaan. Ensin pitäisi tuntea ja olla selvillä maisemasta ja alueesta, mitä ollaan kaavoittamassa. Työpajassa ja MRL-arvioinnissa tulee pohtia sitä, miten paljon tämän tulisi näkyä MRL:ssä ja miten paljon muualla. Kuitenkin mm. kunnallistekniikan suunnittelussa tulisi tämä olla nykyistä enemmän lähtökohtana. Sirpa toi esille Ilkka Hanskin mosaiikkisuojelu-ajatuksen, jonka mukaan joka tasolla tulisi aina kolmannes alueesta jättää kaavoittamatta. Myös aivan tonttikohtaisesti pitäisi asettaa vaatimuksia esim. paikan ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi. Sirpa puhui viherkaavasta, jolla olisi suuri merkitys niin biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen, ihmisten hyvinvoinnin sekä estetiikan kannalta. Kaupunkien vihreässä on suurin potentiaali mm. vihermassan kasvattamisen kannalta, ja vihermassan lisääminen on tärkeää hiilidioksidin sitomiskyvyn lisäämiseksi. Kasvillisuudella on monia muitakin tärkeitä merkityksiä, kuten pienilmaston parantaminen, pölyn sitominen, varjon tarjoaminen, hulevesien viivyttäminen. Pitäisi myös ajatella eri tavalla kuin ennen eli myös uusi rakennettu tai parannettu ympäristö on tärkeää biodiversiteetin lisäämiseksi. Olisi häivytettävä jyrkkä jako ihmisen ja luonnon maailman väliltä. Viherkaava on myös väline, jolla turvattaisiin viheralueiden yhteydet niin asuinalue- kuin kaupunkitasolla. Sirpa kertoi EU:n vihreä infrastruktuuri hankkeesta, joka on lähtenyt käyntiin siitä, että luonnon monimuotoisuus on kiihtyvällä vauhdilla vähentynyt. Alueiden suojelu perinteisellä luonnonsuojelualueiden määrittämisellä ei turvaa biodiversiteettiä, vaan tilalle on tultava uudenlaista mosaaikkisuojeluajattelua, jossa myös huonolaatuisten ympäristöjen kohentamisella on tärkeä rooli, ei vain nykyisten arvojen suojelulla. Parhaillaan on menossa LIFE-ohjelma, jonka kautta on tarkoitus löytää hyviä esimerkkejä eri tasoilta. Lopuksi Sirpa totesi, että viherkaava ei voi olla muusta maankäytön suunnittelusta erillinen asia, vaan se tulee nivoa kiinteästi osaksi muuta maankäytön suunnittelua. Tällainen ajattelu toivon mukaan tulee näkymään myös seuraavassa MRL:ssä. YM:n puheenvuoro, Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi / hallitussihteeri Erja Werdi Käynnissä olevia MRL-muutoshankkeita on menossa kaksi, joista toinen koskee hulevesiä ja toinen rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia. Tavoitteena on tehdä MRL-toimivuuden arviointi tällä hallituskaudella, että saadaan käsitys siitä, miten lakia pitäisi muuttaa. Sen pohjaksi kerätään tietoa eri toimijoilta siitä, miten laki toimii heidän näkökulmastaan. YM on myös käynnistänyt erityisiä hankkeita MRL-arvioinnista. Erja toi esille, että MRL:n on oltava joustava, koska sen on toimittava koko Suomessa. Tärkeä kysymys myös MRL:n kannalta on kuntarakenneuudistus, jossa hallituksen vahva tahto on, että kuntia tulisi yhdistää ja siten niiden kokonaismäärä vähenee. Toi esille että viherinfrasta olisi hyvä MRLloppuraportissa tuoda esille EU:sta tulevia ajatuksia, vaikka EU ei sinällään voi säädellä, miten kunnat kaavoittavat. MRL-loppuraportti on tavoite saada valmiiksi v loppuun mennessä, parhaillaan tehdään väliraporttia, joka menee seurantaryhmälle. Auki on myös vielä, edellyttääkö nykyinen ministeri vielä käynnistettäväksi joitain MRL-uudistuksia tällä hallituskaudella.

3 Tietyistä teemoista on järjestetty työpaja-tyyppisiä teemoja, kuten luonto, liikenne ja rakennusperintö, jo ennen tätä maisema-aiheista työpajaa. MAMA-kyselyn tulosten yhteenveto, Hanna Tajakka / puutarhuri, puutarha-agronomi (MMM) (esitys ja kysely liitteenä) Kysely lähetettiin 900:lle kaavoittajalle, maisemasuunnittelijalle ym. Keskustelua/kommentointia: - Aino-Kaisa Nuotio (AKN): SKOLiin kuuluvien suunnittelutoimistojen maisemasuunnittelun tilauskanta on 5 mijoonaa euroa - Raija Seppänen (RS): on hyvä erottaa, mitkä asiat ovat tärkeitä, kuten hulevesiasiat Maisema maakuntakaavoituksessa/lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen Keskustelua/kommentointia: - AKN: onko maakuntakaavoissa otettu huomioon arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi myös vähemmän miellyttäviä maisemakysymyksiä, kuten esim. ylijäämämaiden tai betonimurskaamojen sijoittelua)? - Marja: kyllä on, jos ne eivät ole pelkästään yhden kunnan asioita - AKN: esim. Helsingin seutu niin laaja alue, ja täällä ko. alueita pitäisi olla paljon, miten ne sijoitetaan, jotta ne tuottaisivat mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle - Elina Kataja (EKt): maakuntakaavassa on paljon poliittista sisältöä, miten se sopii VATtavoitteisiin esim. koskien maisemaa, onko tässä havaittu ristiriitaa? - Marja: maakuntakaavassa voi olla keskenään hyvin ristiriitaisia asioita, ja tämä vaatii nidien yhteensovittamista, kaavan sisältövaatimuksiin on kirjattu myös esim. elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen - EKt: miten sujuu maakuntien välinen yhteistyö, kun ei ole valtakunnan tason suunnittelu, esim. maisema-alueiden jatkuminen maakuntakaavasta toiseen? - Marja: maakuntakaavojen laatijoita on velvoitettu ottamaan naapuri huomioon - RS: maakuntakaavatasolla suurimmat vaikutukset tulevat siitä, mihin pysyvä rakentaminen osoitetaan, eli näille alueille kohdistuu maisemallisestikin suurimmat muutokset, näillä alueilla on tärkeää muutoksen hallinta ja rakennetun maiseman laatukysymykset, maakuntakaavataso on sen tasoinen kaava, että näitä taas ei kovin paljoa tällä tasolla voida käsitellä Puheenvuorot (työpajan pohjaksi) Kaavojen sisältövaatimukset, Mervi Vallinkoski / maisema-arkkitehti - keskustelua käytiin (RS, AKN, Mervi Vallinkoski (MV) siitä, että on tärkeää hahmottaa, mitä asioita milläkin kaavatasolla ratkaistaan ja miten nämä kytkeytyvät toisiinsa Maisemaselvitykset ja vaikutusten arviointi, Elina Kataja / maisema-arkkitehti ja Elina Kalliala / maisema-arkkitehti MRL:ssä selvästikin käytetään maisema-termiä, kun puhutaan maakuntakaava- ja yleiskaavatasosta, ja puistoista puhutaan tarkemmalla suunnittelutasolla. Laissa toistuu termi riittävyys, jonka tulkinta on haasteellista. Laissa ei vaikutusten arvioinnin kohdalla ole mainintaa vaikutusten arvioinnista kohdistuen virkistysalueiden riittävyyteen. Maisemaselvitysten painopiste vaihtelee usein siten, että

4 maakuntakaava- ja yleiskaavatasolla tehdään maisemarakenneanalyysejä, kun taas asemakaavatasolla korostuvat usein maisemakuvakysymykset sekä kulttuuriympäristöanalyysit. Maisemarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten esittäminen on haasteellisempaa kuin maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten esittäminen. Selvityksen laadinnan päävaiheet oli kuvattu kolmivaiheisena. Pääpaino on keskimmäisessä vaiheessa (tunnistaminen), jossa tehdään itse selvitykset. Enemmän painoa pitäisi myös antaa määrittelyvaiheelle (engl. scope), jossa tulisi pysähtyä miettimään, mitä on tehtävä. Tämä olisi tärkeää myös sen kannalta, että resurssit ovat usein rajalliset, ja ne pitäisi suunnata olennaisimpiin selvityksiin. Kolmas eli aktivointivaihe (jossa selvitysten sisältö siirtyy suunnitteluun) saa myös usein hyvin vaatimattoman roolin. Tässä vaiheessa tulisi tapahtua keskeisten tunnistettujen tekijöiden huomioon ottaminen suunnittelussa, ja pohtia miten se tapahtuu (kaavamääräyksiin, tontinluovutusehdoin tms). Tärkeää on, että tuotetut suositukset ovat sellaisia, että ei tarvitse olla maisema-alan asiantuntija niitä ymmärtääkseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksen tulkinnan tärkeys korostuu kun siirrytään tarkemmalle suunnittelutasolle. Maisemavaikutusten arvioinnissa on selvitysten jälkeinen neljäs vaihe eli merkittävyyden arviointi. Tämä jää usein hyvin vähälle huomiolle, vaan esim. vaikutusten arviointiraporteissa korostuvat itse selvitykset. Merkittävyyden hahmottaminen on tärkeää senkin takia, että osataan laittaa paukkuja nimenomaan merkittävimpien haittavaikutusten lieventämiseksi. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa on hyvä opas myös maisemavaikutusten arvioinnin soveltamisessa. Hyvin tärkeää on pohtia myös vaikutusten arvioinnin oikeaa ajoitusta. Olisi myös kiinnitettävä enemmän huomiota aitoon vaihtoehtotarkasteluun. Keskustelu/kommentointi: - Jukka Jormola (JJ): lieventämistoimenpiteiden mietintä jää usein vähälle huomiolle, lisäksi ajattelua tulisi laajentaa kompensaation suuntaan eli ettei vain ehkäistä väistämättömiä haittoja, vaan pyritään kompensoimaan niitä erityisillä suunnitelluilla toimenpiteillä - RS: kaikki tehdyt selvitykset tulisi arvioida kokonaisuutena, mikä saa kussakin arvioinnissa eniten painoarvoa, selvityksien tekijöiden tulee olla mukana suunnittelussa - MV: selvitykset ja vaikutusten arviointi tulisi kulkea käsi kädessä suunnittelun kanssa, vaikutusten arviointi pitää kytkeä suunnitteluun ja sen tulisi olla työkalu, jolla taataan suunnitelmien parempaa laatua Rakentamisen ohjaus, Pia-Liisa Orrenmaa / maisema-arkkitehti Pia-Liisa on ainoa maisema-arkkitehti Suomessa, joka työskentelee rakennusvalvonnassa. On huomannut, että myös pientalorakentajien osalta tulisi pihasuunnitelmat vaatia, koska suunnittelemattomuus johtaa siihen, että esim. hulevesiasioissa on tullut ongelmia näin tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa Helsingissä. Helsingin kaupungilla on ohje pihan ja lähiympäristön suunnittelu. Siinä on melko pyöreästi määritelty pihasuunnittelun tarve. Pihasuunnittelu on yhä teknisempää ja pihoja rakennetaan mm. yhä enemmän kansipihoina. Ympäristösuunnittelualan koulutus on kirjavaa, parhaiten pihasuunnitelmien laadinnan ovat hoitaneet maisema-arkkitehdit sekä suunnitteluhortonomit (AMK). Pia esitti, että ideaalitilanteessa pihan pää-

5 suunnittelija olisi maisema-arkkitehti, jota avustaa esim. LVI-suunnittelija, maarakennusasiantuntija jne. Pia toi esille väitteen, että todennäköisesti prosenttia suomalaisista mieltää pihasuunnittelun kasvien sijoittamiseksi pihoille (eivätkä esim. televisiosta tulevat puutarhaohjelmat tukevat tätä näkemystä). Pihasuunnittelu on kuitenkin vaativaa ja paljon teknistä tietoutta vaativa ala. Siinä tulee ottaa huomioon lukuisia lakeja, määräyksiä, ohjeita ja ohjelmia. Kasvien sijoittelu (estetiikka) tulee viimeisenä. Pia totesi, ettei myöskään riitä pelkästään se, että rakennusluvan liitteenä on pihasuunnitelma. Sen laatu on myös tarkistettava, ja se vaatii rakennusvalvonnalta alan ammattitaitoa. Keskustelu/kommentointi: - Ranja Hautamäki (RH): pihasuunnittelu alkaa usein vasta toteutusvaiheessa, mutta jo asemakaavavaiheessa tulisi pihoja suunnitella yleissuunnittelutasolla, jotta päästäisiin kokonaisuuden kannalta parhaimpaan tulokseen, on outoa, ettei tähän panosteta, vaikka pihat ovat tosi tärkeä vetovoimatekijä asuinalueilla - Pia-Liisa: meillä on varmaan ollut perinteisesti liikaa tilaa Suomessa, ja siksi pihan rakentaminen ei ole saanut huomiota, Helsingissä on kuitenkin jo toinen tilanne, ja on herätty vaatimaan pihasuunnittelultakin tasoa - RS: yhdyskuntarakenteen eheyttäminen korostaa pihasuunnittelun tärkeyttä, jotta ympäristöstä tulisi laadukas, teollisuusympäristöjen rakentamisesta kaipaisi lisää hyviä käytöntöjä ja onnistuneita esimerkkejä - Pia-Liisa: maaseutukunnissa tuntuu, että kaipaisi maisemasuunnittelua jopa enemmän, koska siellä ei tunnu olevan minkäänlaista taitoa sijoitella rakennukset siten, että ympäristöstä tulisi viihtyisä, hankkeet saavat toteutua ehdoitta, kunhan ne toteutuvat, pitkän tähtäimen näkemys on unohtunut maiseman kustannuksella - RS: EU:n maaseuturahaston uusi kausi menossa, jossa on maaseutuympäristöjen kehittämiseen rahaa, maisema-arkkitehdit ja arkkitehdit eivät ole hakeneet rahaa, välineitä on olemassa, muttei niitä käytetä - AKN: jo asemakaavasta pitäisi tulla esille, mitä vaateita pihalle on, jotta se joka ryhtyy rakentamaan tietäisi, mitä haasteita toteutusvaiheessa on - Pia-Liisa: vaade tulee usein liian myöhään, eikä rahaakaan usein ole varattu suunnitteluun tai rakentamiseen - Ranja: miten rakentamistapaohjeet ja lähiympäristön suunnitteluohjeet toimivat pihasuunnittelun ohjaamisessa? - Pia-Liisa: ne ovat hyviä, niissä kerrotaan laatutaso, vaikka ne ovatkin ohjeellisia, niin ainakin Helsingissä suunnittelijat kuitenkin hyvin noudattaa niitä, ja sillä tavalla saadaan yhtenäisyyttä - MV: esim. JKL:ssä ei vaadita rakennusluvan liitteenä pihasuunnitelmaa, ja lähiympäristösuunnitelmaan kirjatuista ohjeista on usein rakentajataho kommentoinut, että ei kai näitä tarvitse noudattaa - EKt: USA:ssa rakennusjärjestyksessä vaadittiin tiettyjä asioita esim. teollisuusympäristöjen osalta, niitä ei voinut ohittaa - Erja Werdi (EW): ohjeet saadaan sitoviksi, jos ne sidotaan kaavassa tai esim. tontinluovutusehdoissa LOUNAAN JÄLKEEN Kaavojen rinnalla tehtävät yleissuunnitelmat / yleisten alueiden suunnittelu, Ranja Hautamäki / maisema-arkkitehti

6 Keskustelu/kommentit: - EW: kun MRL-muutosehdotus koskien hulevesiasiaa on ollut lausunnolla, niin voidaan arvioida, kytkeytyykö se onnistuneella tavalla tähän TYÖPAJAT Jakauduttiin kahteen työpajaan, jotka molemmat käsittelivät kaikkia kolmea kysymyskokonaisuutta. Ne olivat: - Kun ajattelette nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusjärjestelmää, eri kaavatasoja ja kaavojen sisältövaatimuksia, käsitelläänkö niissä mielestänne maisemarakenteeseen, luonnonoloihin ja maisemakuvaan liittyviä kysymyksiä asianmukaisella tavalla ja tasolla? Minkälaisia ongelmia ja kehittämistarpeita näette asiaan liittyen? - Mikä on mielestänne maisemaselvitysten (maisemarakenne, maisemakuva) ja maisemasuunnittelun riittävä taso eri kaavatasoilla, ja määritteleekö maankäyttö- ja rakennuslaki tämän riittävän selkeästi? Onko maisemavaikutusten arviointi riittävällä tavalla esillä nykyisessä lainsäädännössä? - Ovatko maisemanäkökohdat mielestänne riittävästi esillä yleisten alueiden suunnittelussa? Entä rakentamisen ohjauksessa ja rakennuslupaprosesseissa? Minkälaisia ongelmia niihin liittyy ja mitä kehittämistarpeita näette niihin liittyen? Yhteenveto ja loppukeskustelu (erillinen muistio työpajojen yhteenvedosta tulossa myöhemmin) Loppupuheenvuoroissa esitettyä: - EW: kertoi esittävänsä YM:ssä voitaisiinko viimeistään v aloittaa tekemään opasta, johon kerättäisiin hyviä esimerkkejä päivän aiheista, maisema-kysymykset voisivat sopia myös ilmastonmuutos-hankkeen osaksi - AKN: meillä maisemasuunnittelijoiden määrä on varsin pieni verrattuna Pohjoismaihin, saati sitten muuhun Eurooppaan - MV: maisema-arkkitehtiopiskelija on kiinnostunut laatimaan diplomityö Suomen MRL:n vertailusta Pohjoismaiden vastaaviin lakeihin, YM:stä voisi löytyä pientä rahoitusta, joka maksettaisiin esim. yhdistykselle, joka taas teettäisi ko. selvityksen diplomityönä - MV: VYLin toiminta supistuu maaliskuusta alkaen, MAMA-työryhmän työ jää yhä enemmän oto-toiminnan varaan - Tommi Luukkonen (TL): se supistuu n. kolmannekseen nykyisestä, ja hankitaan jatkossa ostopalveluna Puutarhaliitosta - EW: voi olla, että jos MRL uhkaa paisua, se saatetaan pilkkoa osalaeiksi, mutta mikään teema ei todennäköisesti eriydy omaksi laikseen Päivän kuluessa Erja Werdi toi esille useassa yhteydessä, että MAMA-ryöryhmän sekä maisema-alan edustajien yleensä, kannattaisi varmaan ottaa kantaa tuleviin lakimuutosehdotuksiin (koskien hulevesiä sekä osuutta, jossa käsitellään mm. suunnittelutehtävien vaativuusluokitusta). Sovittiin pidettäväksi uusi työpaja esim. ensi kesän jälkeen Tampereella.

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka MAMA-kysely 212 Tuloksia Koonnut Hanna Tajakka Vastaajaprofiili 9 (65-7) vastaajaa (vastaus-% 1) Valtaosa naisia (72 %) 4-6-vuotiaita (68 %) Maisema-arkkitehdin, hortnomi-amk:n tai arkkitehdin koulutus

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO

MAMA-TYÖRYHMÄN KANNANOTTO MAMA-YÖRYHMÄN KANNANOO KVÄ 2012 Koskien maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä muun lainsäädännön ja niitä tulkitsevan ohjeistuksen puutteita ja kehittämistavoitteita yöpaja Ympäristöministeriössä 26.11.2012

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAISEMASELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristöministeriö, työpaja 26.11.2012 Maisema-arkkitehdit MARK Elina Kataja ja Elina Kalliala SISÄLTÖ Lakiviittaukset aiheeseen liittyen (MRL, MRA, YVA, Eurooppalainen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Workshop/26..20. Erja Werdi, hallitussihteeri, YM/RYMO/Elinympäristön ryhmä Taustaa

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla

Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla Eväitä kestävän kaupunkivihreän suunnitteluun 8.10.2014 Esite avuksi viherrakennetta ja maisemaa koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kaupunkiseuduilla Maija Faehnle SYKE & Helsingin yliopisto Mitä

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE

MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE VIHERYMPÄRISTÖLIITTO RY MAMA-TYÖRYHMÄ KYSELY MAISEMASUUNNITTELUN ALAN AMMATTILAISILLE JA KAAVOITTAJILLE 14.1.213 Koonnut Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 2/42 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ...3 2 TAUSTATIEDOT...5

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun

VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun VIHERKERROINMENETELMÄLLÄ TONTIT OSAKSI SOPEUTUMISTALKOITA Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingille Auni Haapala, projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki Viherkerroin? - Kuvaa alueen vihertehokkuutta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen

Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Työpaja-alustus / IV Viherympäristön merkitys täydennysrakentamisessa Viherrakenne ja täydennysrakentaminen Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu. MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi, maaseudun ja kylien suunnittelu MAL-seminaari, Salo 22.5.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa

Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa KAUPUNGIN STRATEGIA YLEISKAAVA ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA HULEVESIOHJELMA VIHERALUEOHJELMA ASEMAKAAVAT RAKENNUSTAPAOHJEET GREEN CITY OSALLISTAMINEN Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Tiia Yrjölä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuntaliiton ilmastonkampanjan tapaaminen 12.3.2013 Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 18.3.2015

Yleisötilaisuus 18.3.2015 Yleisötilaisuus 18.3.2015 Tervetuloa! OHJELMA 17.00 Kahvitarjoilu 17.30 Tilaisuuden avaus ja esitykset Hakametsän yleissuunnittelun viitekehys ja suunnittelutilanne, Hanna Montonen luonnokset, Elina Kataja/

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot 2/2 Jakelu Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetusministeriö

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO Infotilaisuus tontinsaajille 31.8.2010 Lisäys 3.9.2010 Aila Virtanen RAKENTAMISTAPAOHJEET selittävät ja täydentävät asemakaavaa erityisesti tontin

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä Lahti 18.11.2014 Ympäristöministeriön 18.3.2014 asettamaa työryhmä Tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Suoseuran esitelmätilaisuus

Suoseuran esitelmätilaisuus SUOT KAAVOITUKSESSA Suoseuran esitelmätilaisuus 7.4.2016 Erityisasiantuntija Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ismo Karhu 7.4.-16 Mitä kaavoitus on? Kunnallista suunnittelua, jolla järjestetään alueiden

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Liite 7 Lappeenrannan kaupunki Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos RAKENTAMISTAPAOHJEET 3.7.2013 1 Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 3.7.2013 YLEISTÄ

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi

Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.03.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN YMPÄRISTÖPROBLEMATIIKKAA Ympäristönsuojelupäivät 2008 Aarno Kononen, DI, YKS 422, yleiskaavapäällikkö, Nurmijärven kunta

KAAVOITUKSEN YMPÄRISTÖPROBLEMATIIKKAA Ympäristönsuojelupäivät 2008 Aarno Kononen, DI, YKS 422, yleiskaavapäällikkö, Nurmijärven kunta KAAVOITUKSEN YMPÄRISTÖPROBLEMATIIKKAA Ympäristönsuojelupäivät 2008 Aarno, DI, YKS 422, yleiskaavapäällikkö, Nurmijärven kunta TEEMOJA: Kunnan maankäytön suunnittelun missio Ympäristöhaasteet kaavojen sisältövaatimuksissa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Kaunas, syksy 2013 Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Taitelija Poliitikko Grynderi Byrokraatti Kun kaikki oli riittävästi selvitetty ja kirjeet lähetty

Lisätiedot