n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~"---

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---"

Transkriptio

1

2 . ~ /

3 n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~---

4 ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I...

5 K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton Keskushallinto kokoontuu f tällälj:certaa vuoeikokoukseenag1. aivan erikoisissa olosuhteiss~. 01en1l1ie kaikin wielenkiinnoll~ kansanliikkeitä Wenäjällä ja jännityksellä seuranneet viime viikkojen valtavia ja niistä johtunutta ä illistä valtiollisen aseaian muutosta maassamme. Wenäjän vallankumouksen vai utusta yleiseen a semaan n aassam e emme vielä saata arvostella, utta se lienee varnla) että näinä päivinä kirjoitetaan maailman historiaan eräitä sen turkeimmistä lehdistä ja että tapahtul:filla tulee olemaan itä syvällisin vaikutus ni.eidänkin maamme oloihin. okoontueseamme tällaisten ulkonaisten ~ahtavien tapahtumain hetkenä keskustelemaan ja p~ättäni.ään Liitto.- me asioista) tapahtunee se todennäköisesti entistä paremmilla toiveilla 1 ja pare milla enteillä Wenäjän nyt vallasta syösty hallituseysteemi on aina suhtautunut vastustaen voimistelu- ja urheilu- ja yleemsä kaikkien niiden jär- 0/' j estöj en toi'1l ntaa, joiden tarkoi tut:3enc1. on ollut joko kansamn.e henkisentai ruumiillisen kultuurin edisttminen. Meihinkin on tuo vastenmielisyys kohdistunut usealla tavalla. Muistakaammepa vaan lipilulysymystä Tukholman 0- lympialaisissa kisoissa, WenH.ji:in valtiovallan edustajain menettelyä Olympialaisen komitan kongressissa Pariisissa v tai sitä jo pitenmän voindstelu- ja urheiluseurojen arpajaislupa-anomukset on hylätty, viirreksi Tampereen ajan järjestelmällisesti urheilutalotoimikunnan pyyntö. Ja miten kaun saimme odottaa lupaa tämän liittomme,erustamiseen Aivan ve:i.häiseksi ei ole nyöakään arvattava eitä vahinkoa) minkä toimenpoikaliikkeen lakkauttaminen tuotti maallemme. Hyvässä v~ranomaieten muiatossa lienee Teille useimn:ille poliisi -; y.m. aina vastahankainen suhtautuminen toimiinne. Ja lopuksi main1ttakoon ehkä tärkeimpänä vastavaikutteena se erinomainen kitsaue niillä m idän kansamme kehitykselle t~rkeatä toimint~e on rahalliaesti valtiovaroijla tuettu. V: 1908) jolloin Liittomme toiminta oli suhteellisesti vähäistä, myönnettiin sille suurlakon senaatin vaikutksesta 4000 : - apuraha käytettäväksi pääasiassa voimistelujohtajakureeeja ja luentotoiruintaa varten. Mynnetty n rahamäärä oli luonnollisesti jo alusta alkaen aivan riittäm~tön)

6 ,.., - t:j - erittäinkin kun Liiton muut tulolähteet olivat perin nuikat. Korotusanomukset eivät johtaneet mihinkään tuloksiin ja tänä vuonna kat sott iin asia,.' lr'.ukaiseeti v~hcnttia apuraha puoleen entisestään eli 2000:-) ja samalla jätettiin Liittomme vastaisten apurahojen saanti riippuvaksi Uudenmaan läänin kuvernöörin mielivallabta. - Eduskuntamme on tosiymmärryksellä suhtautunut toimintaamme) jota osoittaa m.m. se, että Liitolle on myönnetty markan vuotuineb apuraha käytettäväksi eri urheiluhaarain hyväksi. Myönnettyä määrää emme tosin koskaan saaneet) sillä vallanpitäjä.t suvatsivat ilman muuta pyyhkiä tuon menoerän valtion tulo- ja menoarviosta A~f,ula. ~ ~ /l;::. _ '.l Usealla tavalla on siis koetettu vaikeuttaa työtämme vaan kaikista vastuksista huolimatta on voimistelu- ja urheiluelämä maassamme viime vuosina huomattavasti edistynyt. Siirtyäksemme sitten lähemmin koskettemaan Liittomme vaiheita nyt päättyneenä toi~intavuotena on ensinnä todettava, että maailman sodan vuoksi on kansainvälinen urheiluelämä yhä edelleenkin ollut aivan lamassa. Tosin on eräät seurat jätjestäneet kansainvälisiä kilpailuja, mutta osaaottavat ulkolaiset ovat supistuneet muutamiin harvoihin vähemmän huomattaviin edustajiin. Toiminta on yhä edelleenkin suuntautunut sisäiseen uudistustyöhön. Urheilumerkkijärjestelmä on osottautunut tarkoitustaan vastaavaksi. Työ poikaurheilun hyväksi osottaa jo ilahuttavia tuloksia. Järjestötoiminta piirikunnissa alkaa saada kiinteämmän muodon. Voimistelu ja urheilu ruumiillisenkasvatuksen sekä yleisen terveyden hoidon välineenä alkavat saada asianmukaieta tunnustusta osakseen. Seurat ovat järjestäneet huonattavan määrän erilaisia kilpailuja ja näytöksiä, jotka yleensä ovat onnistuneet kohtalaisesti sekä urheilullisesså että rahallisessa suhteessa Joskin siis toiminnan yleisiin tuloksiin voidaan olla tyytyväisi~ niin on vuoden kuluessa esiintynyt seikkoja, joita ei voida vaikene~alla sivuuttaa. Muutamien viime vuosien kuluessa on silloin tällöin erinäisistä plirikunnista saapunut julkisuuteen tietoja) joista on n~kynyt, että niitten johtohenkilöt ovat ryhtyneet keskenään kiistel'fn joutavistakin pikkuseikoista, jonka kautta varsinainen tehtävä työ urheilun ja voimistelun hyväksi on joutunut kärsimään. Kaikenlaiset epämääräiset 11 seura edut n on asetettu etua alle. Totta Liittonmle ty,j saisi häiritse.ä.tt ' j,t kua maamme ja kamsamme e duksi) on välttämätöntä, että piirikunnat kaikin voimin koettavat syrjäyttää jodostaan henkilöt, jotka häiritsevät niiden rauhallista toimintaa. Mutta, vuoden aikana on esiintynyt muitakin oireita, jotka osoittavat,ettei Liiton sisäinen eheys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ole lähimainkaan

7 samalla tasolla kuin - :3 - sen ulkonainen kehitys. Toimitusvaliokunta on vuoden kuluessa joutunut ratkaisemaan kolme juttua) jotka itbessään eivät ole olleet niin erikoisia) kuin mitä niistä myöhemmin on tahdottu tehdä. Ensimnä on mainittava Oulun Hiihtoseuran juttu. Tämä seura jolle Liitto) antaen tunnustuetaan sen pitkäaikaisesta työstä hiihtourheilumme hyväksi) oli luovuttanut aina laskiaistiistaisin järjestää jo maineen saavuttaneet Oulun S ~ ~ ( ten asettanut sen erikoisasemaan seka lisäksi kokouksessa oikeuden iihdot ja si- myöntänyt sille oikeuden järjestää ensimäiset Liiton Oulussa järjestettävät hiihtomestaruuskilpailut) katsoi olevansa oikeutettu tekemään ja tekemättä jättämään mitä se itse halusi, panematta mitään huomiota Liiton ja sen viranomaisten päätöksiin ja määräyksiin sekä suorastaan halveksuen Liiton sääntöjä. Ja kun Liiton puolesta huomautettiin) että senkin on noudatettava yleisiä sääntöjä ja Keskushallinnon päätöksiä) niin katsoi Oulun Hiihtoseura hyväksi ylimielisesti erota Liitosta. Toiseksi mainittakoon Waeaman juttu) jonka johdosta parjaustulva. ei ole ollut vähin. Tässä jutussa ovat olleet vastakkain amatööriurheilu ja amms.ttiurheilu, sillä Wasaman taholta koetettiin johtaa painijoitamme aiuzr.at - tilaicuuteem, kun se j~~oi aluinnöt eivät oalli. Liotilcsi kilpailuissaan sellaisia palkintoja) joita Liiton asama aivan uhmaten toimi vastoin Liiton viranomaiatem päätöksiä. on EriKoista huomiota urheiluelämäsämme viime vuoden kuluessa herättänyt Toi it!.l6valiokunnan käsittelemä n.s. Turun Urheiluliiton juttu. Tuo seura lähett i Liitolle samasta asiasta kolmet aaiakirj at' J jotka toisiin- J 1,- sa verrattuina ovat aivan ristiriitaiset) joten urheilujaoston täytyi ne ennätysilmoi tukeet) joita asiakirj at koskivat. Sen jälkeen kuin '1'0 imi tuavaliokunta asiaan tutustuttuaan oli sääntöjem määräämässä järjestyksessä määrä~le seuralle ja sen jäsenille erinäisiä rangaistuksia, syytti seuran johtokunta Toimitusvaliokuntaa kerrassaan kunniaa loukkaavista teoista ja vaati o i k e u - den käy n n i n u h a 1 1 a Toimitusvaliokuntaa peruuttamaan päätöksensä I 1 7 '1 I I 1 Se kaikesta aähdyllif.!y destä poikkeava tapa JoIla Wasaman ja-y-:-t-. johtohenkilöt ovat katsoneet soveliaaksi esiintyä puheenaolevissa t apauksissa) saattaa osittain johtua siitä, että mainittuja seuroja s~naten kuin useimpia voimistelu- ja urheiluseuroj amme JOhtavat 1 iian nuoret j a ko~emat1.omat henkilät) joilla on intoa ja toiminta tarmoa yllin kyllin) vaan liian vähän yleistä arvostelukykyä. Olisi suotavaa) että seurojen johtokuntiin saataisiin jonkun verran vanhempia j~ kokeneempia henkilöitä)innostunutta nuorisoa 3i1- t' kokonaan ayrjäyttämättä johdosta.

8 .- jqnkun v.err$l vanhempia ja ko1<eneempia henkilöitä) innoetunu a nuorisoa 6i1 i kokon\a.an ayrjäyttämättä johdosta.

9 ~iime -4 - maaliskuun 11 p:nä vietti Liitto pienellä juhlallieuudella lo:n vuotispäiväänsä. Mer kkipäivän muistoksi lahjottivat E.J.Aikalan O/Y) ralomeetari G. Wasenius ja kauppias E. ftemn,in5 Liitolle kiertopalkintoja ) joita ei kuitenka~n vielä ole sen haltuun jätetty. Toirr,inimi AikalaIl lah ottaman palkinnon val~istelua on kuitenkin Woiruietelujaoatolla ollut tilaisuus valvoa. K e s k u s ~ a 1 1 i n t 0 kokoontui vuosikokoukseenea maaliskuun 12 jay)irrääräiaeen kokoukseen marraskuun 18 ja 19 p.nä. Niissä käditellyistä ylåi- Ge~pää laatua olevista kysymyksistä mainittakoon seuraavat Peria~tteessa päätet t i in otta.a Li i ton palvelukseen er i koinen voind stelunneuvoj a ) pä~ tc;ksen käytännöllinen toteuttamirjen lykkääntyi kui tenkin rahalli sten vaikeuksien vuoksi tähän vuoteen j P~mkain urheiluw6rkin säännct hyväksyttiin; uudet yleiset kilpaijusäänn0t saatiin vihdoin valmiiksij päätettiin uuudietaa Liiton pääaäännötj asetettiin toimikunta valmista~a an äänenkannattakyo~n;ytä; painisääntöihin tehtiin erittäin huoma.ttavia muutokaiaj lisäksi myönnettiin huomattava njii:i.rä kilpailulupia ja päätettiin erinäisistä kylläkin tarkeitä pienerr:rlistä a- ioita. Liiton kunniajäseneksi kutsuttiin palomestari.g: Wasenius. hänelle ei kuitenkaan vielä ole voitu antaa Liiton kunniamerkkiä, sijlä ennenkuin se ehdittiin tehdä korjasivat vanhooliset vallanpitäjät hänet hoivaansa. Keskushallinnon pöytäkirj~t sisältävät yhteensä 67 ~C:ää. Toi m i t u s v a 110 ~ u n t aan ovat kuuluneet K.Hl.~aj&ntie puheenj ohtaj ana) Aksel Ek varapuheenj ohtaj ana) K.. ~eklin rahastonhoi ta an,.aarne Lang sihteerinä. ja W.J. ;roetiainen eekä liaäjäseninä täysillä jäsenoikeuksilla W. E. Tiir ja R. Granholm. - Toin.itu6valiokunta on enti~een tapaan yrittänyt åura,ta urheilu- ja voimistelul i ikkeen kehjtystä sekti koti -että ul komai lla. Se on v3.lmi stanut Y.e skushall innolle esi tet tä via asiast ja t oirneenpannat sen 4ätökset. ~iime vuonna ovat useat seurat ja piirit ktitintynet sen puoleen kaikenlaiailla anomukailla) valituksella ja tiedusteluilla Hyvin huotr.attava osa kokouksista on käytetty kaikenlaisten riitajuttujen aelvittelyyn)joista mainittakoon asanan ja urheiluliiron jutut) Aekä H K V :n ja relsingin piirlim johtokunnan väliset rettelöt. Toimitusvaliokunta on täytynyt julistaa amatöör iarvonaa ltenet tiineekai seuraavat arrjijatt ipainij 01 k si ruvenneet painij at : l. L,önling, A.,Tokinen, U. Delander ja Hj. tindfors. Ll i t nn sisäi sta toirr.intaa on koetettu edelleenkin järjestää ja on siinä suhteessa edu8cjdkorttijqrjestelmt..n käytäntöjno1itamisella jo ollut i uokattava tuloe. U r hei 1 u j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on t oilllinut A. Tetonen) varapuheenjohtaja J.Lindbergn ja jäseninä J.U.Autonen) A.~oeonen ja R.Stenberg aek5. varajäaaninä L.~antala ja L. Tik~a. Jaoston käsiteltävänä olleiata n.oninai- () eta asioista IUainittakoon aeuraavat: Laadittu ehdotus edustuskorttijbrjestej.-

10 - 5 - nlä1cai) tehty eääntöehdotus kilt.)~ilupukujen rekisteroimiatä koskevassa asi2ssa. viimeistelty ja pain~kuntoon \ valn,istettu yleiset kilrailueäännöt : laadittu seikkaperäinen ehdotus rruutoksiaki urheilumet'kiflsäiintöihin; ehdotettu kumottavaksi kutsuntakilpailui~3a saavutettuja ennäty~qiä parempia tuloksia koskevat I rajoitusmäaräykset~ keskusteltu pariin o teeseen Liiton äänenkan n attaj~ kysymyksestä. tehty esitys yleiei~si kilpailuohjeli D i~9i; ratkaistu useita valitus) vaetalauae -ja vetojuttu~. Xu'sitelty 31 ennätysilmouituata) jc'18t'l hylätty 4. ja ennätysluetteloon ehdotettu li~ättävl:i.ksi ~5 uutta ennti.tyetf... 3l:itsutakilpailuluria myönnetty 9. Walvottu edustajain kautta tarkeinpiä kilrailuja sekä käsitelty nui ta j aoeton alal1n kuuluvia asini a. ~ 0 imi EI tel u j a 0 s t n n ruheanjohtaja on toiminut ~. U Suomela vara uheenjohtaja na L.~anner ja ;äseninä Luukkonen. U.Saxen ja G.,asenius sekä varajäaeninä Hj..1arttinen ja 1)... aananen.,r&oston päähuon,io on omistettu asialle voimistelumerkii) ehkä enin itse merkille Merkin piirust uekilpailun tulssoli asiantuntijain käsityksen mukaan v&hellll1.än tyydyttävä ja ehdottivat uuden kilpailun toirr,eenranoa. jllutt3. kun se taasen oli 3i kyeyluyt verrattain palj on varoja pyyei jaoston toiaer..,.... : ~ i.1{lon eaajan hra syvanteen jonkun verran kor- Jaurnaan alkupet'äistä ehdotustaan. TTuden luonnoksen mukaan valmistet tu ruallikappale esiintyi jo koko hyvin e ukseen ja toinen korjattu kappale saavutti moinituavaliokunnan ykaimieliaen hyvä~eymiaen ja tunnustuksen. Merkit valni~uvat ensi voillliatelun,est ::truuski1railuihin. oimiatelumerkkijärj estelmä tuntuu todennäköiseati ~uou06tavan siksi hedelmöittävakei alotteeksi) jota voi- ~isteluelämärnme virkistämieetei j~ elvyttämiae ei on kaivattu. Woi~iateluelämällemme huomattavwa ta ahtumana on myöskin pidettävä. ;iiipurisea viime huhtiluulla pi ~ ettyjä ensimäisiä voimiatelunjeetaruuskilpailuja. Osanotto oli t03in verrattain v~, häinen)mutta toiveita on) että seuraavin osanotto voinee n,uo ostaa aika runsaalcsi,(ij1. Vioimiatelunu.ehvojan virka.a ei ikävä kyllä viel '.. ole voitu täyttää) mutta ehkä muuttunut valtiollinen asema edesauttaa tämän~ lein asian) jotta s!ft!x voimisteluelämällemme suuriarvoinen t yö void9an alottaa a i n i j a 0 S t 0 fl puheenj ohtajana on toiminut IC 1,Yii tanen; varapuheenjohtajan ~.:.ät'vo ja O.~Tiemelä ( muuttanut paikkakunnalta») O. ordblad ( oleskellut 1ilkomailla neikein koko vuoden) ja. ehu,usto) sekä v'3.rajuseninti A. Lindfors ja A.' iitaniemi ( muuttaneet mole&mat ph.i,(kakunnalta) sekä y1 imåa.räi sinä varaj äaeninä A. Malnt jaa. Salonen. ~aoaton päähuomio on nyt kuten må:lnasti ennenkin koff i s t'l.':lut painisäänt~j en laatimiseen. JIl. onipuoli,en pohdinnan tuloksena voi tiin keskuohallinnon syyskokoukselle eaittaa ehdotus erinäisten painiaääntöjen pylälien muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Muutamilla ffiuutoksilla 9uunnitel~a hyväksyttiinkin.

11 - 6 - Uudet sus:nnöt er<bavat auunni telrual taan h j vin huonlattavaet i ent i:1 i ~tä. ~KXXX ~äx!kä!!xx~i!«ixläock~ä~l~iäää«xjxi!i~. M ik~li nyt jo voinee asiaa arvostella lienee Yksimielisenä rr:ielipiteenä painijain ja pal\::}ntotuomarien kesken 9~ että nyt vihdoinkin ollaan oikealla ladulla. Uuden jaoston tehtävä ei tulee a. äntöj en korj aamattonjan osan saattaminen sopusointlilun uudi s t eun osan kanssa. Tänäkin jaosto on eaa.nut uhrata paljon aikaa turhan yäålväii'-+;'3n riitajuttujen selvittelyyn. Kutsuntakilpailulupia on myönnett y 18 Hxi i h t 0 j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on toiminut 'r. Aro ja varaputeenjohtajana y.pacius se1cä muina jäaeninä J.Ahtio} Y. Ylänne ja K. näiden varamiehinä 1{. Jokinen ja w. 1I.rauhkonen. nagelberg ja ~aoaton åoiminta on au9istunut pääasiassa juoksevien aaiain hoitoon. -Myötänyt kilpailul'lpia L u i a tel u -ja p y ö r ä i 1 y j a s t 0 n ~uheenjohtaja on toiminyu Fr Ilander ja iä!i ~XääK~~X~ä~äää X jäseninä O. B ran~t}a.lind viat) O. voakinen ja J.Raita sekä varajäaeninä O.Linnonen ja R. ~eräsvuori. Jaoston päähuomio on ollut kiintyneenä!yöräilysääntöjen uudistukseen Se on pohtinut Liiton ja Suomen luistinliiton välisten suhteiden järjestely~ ja laatir.nt siinä tarkoi tukeeasa tärrä cl kokou.\sen ebi tyslistalla olevan esi - tyksen. Hyvän joukon päänvaivaa on 9ille tuottanut F S G 1 :n kuuluvat liu9- t~lijat. ~ilpailulupia on myönnetty. Huomattavana t ar ahtumana on mainittava sparta seutan synty... 0 i n. i 9 tel u n j 0 h taj a kursseja on toiji,e pnpantu kahdet. 1iehille Sortavalassa} johtajina lehtorit Zilliacus ja Wartiainen sekä naisille Joenauussa} johtajina voimiatelunopettajattaret Collan ka okkanen. M e st a ruu s k i 1 P a i 1 u t toimeenpantiin seuraavasti 'Pikaluiatelussa ntäenlaskussa ~ainiesa b Helsingissä Oulut!aa hiihdossa 11 Helt\ingi s s& eiaäurheilussa Tampereella nu tort.aanjuo auesa nuo- iipuriaea TilIT njurtomaanjuoksuaao. HS. re enlinnaesa 11 vip.stinjuokaulesa Fyöräilyseä va.paaurhei lusaa voilr.i atelu88.:l. Tamr er eella Joensuussa Helsingissä ~ iipuriaea ulline an vuoden järjestäjänä Kaleva) mestaruuskilpailut uelsingfora Skid1clubl:'; Jyry ) Oulun pi iri kunta Helsingin ~iaa Weikot ).. iento ) Talikkalan Toverit} Yritys Belsingin Kisa ~ -ikot ~eipae naanotto kilpailuihin on Ylimalkaan ollut runaae ja k ~ lpailut hyvin Järjea tet.t/j i

12 - 8 - Liiton jäsenluku on noussut edelleenkin valtavasti. Seurojen luku~äärä senaijään on kaavanut veerattain vähän) johtuen tämä osaksi siitä) että er inäi sissä pi iri \unni ssa on j är j e st ell1ii.ll i se st i pyr i t ty yhd iställlään samab9 pitäjän eri ~nia8a toimi vat pienet seurat 6uurA t i koko pitäjää. käsittäviksi aeu'toi1:si l joilla osastoja suuremmissa kylissä. Ed llå. olevaan laskelmaan on otettu vain ne seurat) jo~l :e, ovat aikonaan suorittaneet jueenmalcaun) todel li6u~de 8 6 luk~ut uu liittoon äxääxi~x edellisten lisäksi ainakin 50 seuraa)joiden ju.senlu~u alhai senkin arvi on rr.ukaan nousee noin Li; t on t odellf'men ' jäsenluku lähentelee siia U r hei 1 u te e r k k i. Innostus urheilumerkkikoiaiin on e :elleenkin pysynyt huolrlattavan vil-kaana. Walmiita suori U ~~ 3:' f ei kuitenkaan ole }rhtö. ~ runaaaati -'l'n eäelliseltä vuodelta. Tämä johtunee osittain 3 ;t~) että koko syksen ~T ~ l~ jnn.,~t perin epäed\!lliset sääsuhteet huoj1lttavaeti vailceu tivat kokeitten järjestelyä) joten monen kokelaan merkin saanti siirtyi seuraavaav kevääseen. Toisen ja kolmannen luokan merkit lähetetiin ensi kerran asianomaisille kesäkuun viimeisinä päivinä ja ensiluokan jaettiin vapaurheilurnestaruuskilpailujen päättäjäiejuhlaesa. Aekkejä on kaikkiaan jaettu 31/12.16 IXäiI!~IiX 24/ luokan merkkejä ~~ 731 '.Jotta merkkijärjestelmä aaavuttaisi sen laajuuden) Ilihin sillä on edellytyksi) on merkin auorituq ilaisuuksia järjestettäv~ paljon enemmän. iirien tulee asettaa erityisiä merk~itoimikuntia huolehtimaan asiasta) Bek~ valtuuttaa eri seuroista tarkastajia. p i 1 r 1 lc u n n a t. Toimir..nqn laajetessa ovat I-iirit tai tarkemmin sanoen niiden johtokunnat joutunee t yleisessä toiminnaeaa yhä enen,l1.ii.n etualalle. Mu~tamiaaa piireissä on johtokuntien järjestely toiminta ollut hyvinkin huomattavaa ja tulo9rikaet~. Toi~iea a t~asen J~Al~l~H!»XbOCä!~liXXi!JXIMaI~ ovat erinäiset hankaukset vai}(euttabeet t:rctä. rroakeivat vielä kaik'-i Fi1rit ole Ui hettäneet vuoeikertomuksiaan) ni in lienee tälläkertaa turhaa tarken!ri 1r: puuttua niiden työhön. piirien l uku on lisääntynyt yhdellä. ninl, Uudt'lnmaan pijrikunna lla) tämä on eneimäinen puhdas maaseutu piiri ja tuntuu sen toiminta jo Fä eeen hyvälj.e alull~. Toi mi a t 0. Se on edelle ~n ki p sijainnut vanhassa pai~aeeaan Siltueaaren N: 8:ssa) jossa sillä on ollut käyte' tävänä yksi huone eihte~rin asunnon J'hteydeaaä. Tirallir..en konttoriaika on ollut 10-3) rr.utta to(}~lli uu - de 3Aa on toinisto ollut avoinna aarliusta myöhään iltaan. Toimikunti('\n koko-

13 - 9 - ukset ovat tavallisesti alkane~t klo 7 tai 8) joskus jo viideltä) ja kestäneet tuonn klo 10 a 2 yö llä. ~ai:q l n ~ i t ~ ~r. la.ne U J' et en 1 u kl.llllf.~ rä on r c;, ir: 2000 ja lähetetyjen Wa~inai~~na työvoirr.ana on ollut sihteeri ja juokour oika. Työvoin an puute alkaa kuitenkin käydä yhä huonlattavammakai ja jotta työt saataisiin sujurraan tarreellisella vauhdilla) käynee tarpeelliseksi kohda~::c 'n lisätä vakinaista henkilökuntaa. Koko u k 9 e t, niitä OT. pidetty seuraava mäilrti..: luku ~ : Toimitusvaliokunta nain jaosto Urheilujaoeto T,ui e elu-j a pyöräilyj aosto Woim'stelujaostoniih ojacetc Olyn ialainen mal'isteluvaliokunta Äänenkannattajatoimikunta oi ail urheilunerkkitoimikunta vastaavat luvut ~ pi nempi in komi tae ietuntoihin on Ii aä1cei ::t> tetty moniaita il toj a. (13, llonta iltaa on myöskin mennyt huhhaa) kun jaoetojen Jå8enet eivät ole eaarune~t päätösvoirraisina kokouksiin. okouksiin ov'd.~ jäsenet ottaneet osaa eauraav&.sti : Toimituavaliokunta Urh~i]ujaosto Painijaosto kokouksia 26 ' l,.aj an tie 23 kertaa Ketonen 24 kertaa Lehmusto 24 kertaa Xl Lang 23 Kosonen 21 Järvo 23 Kostiainen 21 I Lindberg 21 ]ilalm 20 Granholm 21 Stenberg 17 Salonen 20 1,1ekl in 18 Santala 16 Wiitan n 17 Ek 13 Autonen ljj Niemelä 4 T iiri 6 TikJca 8 Wiitaniemi 4 Lindfors 3 F : Nordblad 1 Lui a~~l uj ao eto Hiihtojaoeto 10 9 ~oinietelujaoeto Il3.nner 10 Aro 9 9 T räsvuori 8 rfauhkonen 7 SuomelA. 8 Brandt 7 Ahtio 6 Luukkonen 8 Lir... d~vi et 6 Jokinen 6 Saxen 7 L nnonen 5 Ylänne :3 Paananen 7 R'ita :3 asiua 3,~arttinen 5 Ke aki:1.,r 0 Hagelh~rg 3 Tanner 2 Wasezliae 1

14 LO Walrr.iateluvalioKunta Äänen ann,l3:ttajatoiniikunta Poikain rhei2ul;.erkki toimi lmn'å. okoukeia Blomqvist Lang Toivonen Lindb rg EliIlmeman Eklund Ialme Nordble4 ~esterholm :3 1 kertaa Ke tonen Luukkonen 'Pek'\cala Ritavuori Kostiainen pihkala Saxen 7 kertaa Blomqvist Saarinen Lang Autonen Laakso Tann~r \~aaeniul3 2 kert. f l' Edellä olevat numerot eivät luonnolli sestikaan anna täyttu kuvaa asian omaisten harrastuksesta,,' sillä :f:arhaalla tahdollakaan ei aina voida kokouksim saapua. K i ~ p a i : u 1 u pia TTrL u ja pyöräi1ykilpailuja ei: myön ''1~t t:' Mes-. KI:'.11. kantaruue sa:!. sair. i1p lie.välie r'ut-.' ut: sunta eunane. ta kv 7 1. Yhteensä 62 Painikilpailuj ,* 53 Hiihtokilpailuja Mäenlaskukilpailuja 1 2 ] 3 7 WoimistelukilpaiJuja Luietelukilpailuja c-iaäkilrailuj a 1 -r.. 1 Yhteensil l~ ~o uut~m i a e, ellä luet,lluista kilpailuista ei kuitenka~n erin~i9 i6t ä syistä ole voitu toim~ ~ npanna ~~~~~--~

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja.

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja. 19 jos ei saada uusia voimia. Kaupungin puhujat usein loukkaavat maalaisia (Naurua). Se todistaa opiston tarpeellisuutta. Jos kukin työväenyhdistys lahjoittaa vaikkapa pienemmänkin rahasumman, voidaan

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337 TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: I. Tehtava ja Iahteet... 77 I1. Tuomiokirkon hallinto... 83 I11. Tuomiokirkon talous... 94 IV. Tuomiokirkon henkilokunta... 132... V. Kirkkomuurin historia

Lisätiedot

j\mluattiopetu,ksen VAIHEITA.JOENSUUSSA. V. Aho k a 1) t a.

j\mluattiopetu,ksen VAIHEITA.JOENSUUSSA. V. Aho k a 1) t a. j\mluattiopetu,ksen VAIHEITA.JOENSUUSSA. V. Aho k a 1) t a..joensuun kaupunki. jonka perustarniskirja oli annettu 29. 11. 18!8, oli kohonnut vuosisatoja vanhalle kauppapaikalle vesisekä maanteiden erinomaiselle

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA.

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. J 0 u k 0 P a Lo n,e n. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän yhteyteen, niin täkäläistbn oppikoulujen

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

Minkälaista kirkkoa Luther tahtoi?

Minkälaista kirkkoa Luther tahtoi? Minkälaista kirkkoa Luther tahtoi? Kirjoittanut A. Aijal Uppala [ent. Wegelius] pastori Sisältää myös piispa J. Gummeruksen esittämän Lutherin kirkkokäsitteen arvostelua sekä viittauksia Suomen kirkollisiin

Lisätiedot

VASTAAVA TOIMITTAJA : - LEPO LAURILA. Lukiialle.

VASTAAVA TOIMITTAJA : - LEPO LAURILA. Lukiialle. 1 1 MUSKKER SUOMEN - VASTAAVA TOMTTAJA : - = N:o 1 LEPO LAURLA 1920 Kalajanokaiik. 4. Piii. 8660 - z - S uomen Musiikkeriliiton ylimääräisessä kokouksessa 1 p. marml-i raskuuta ehdotti joku jäsenistä oman

Lisätiedot

LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\ , MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi:

LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\ , MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi: LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\. v: 'J. H.. Olli kai n e n., MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi: KOULU JA MENNEISYYS-vtiosi'kirjan 5:nnessä

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä: SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO *1290645226* 329.14-055.2(480) Sos.dem Naiset 2 K

Lisätiedot