n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~"---

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---"

Transkriptio

1

2 . ~ /

3 n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~ ~~---

4 ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I...

5 K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton Keskushallinto kokoontuu f tällälj:certaa vuoeikokoukseenag1. aivan erikoisissa olosuhteiss~. 01en1l1ie kaikin wielenkiinnoll~ kansanliikkeitä Wenäjällä ja jännityksellä seuranneet viime viikkojen valtavia ja niistä johtunutta ä illistä valtiollisen aseaian muutosta maassamme. Wenäjän vallankumouksen vai utusta yleiseen a semaan n aassam e emme vielä saata arvostella, utta se lienee varnla) että näinä päivinä kirjoitetaan maailman historiaan eräitä sen turkeimmistä lehdistä ja että tapahtul:filla tulee olemaan itä syvällisin vaikutus ni.eidänkin maamme oloihin. okoontueseamme tällaisten ulkonaisten ~ahtavien tapahtumain hetkenä keskustelemaan ja p~ättäni.ään Liitto.- me asioista) tapahtunee se todennäköisesti entistä paremmilla toiveilla 1 ja pare milla enteillä Wenäjän nyt vallasta syösty hallituseysteemi on aina suhtautunut vastustaen voimistelu- ja urheilu- ja yleemsä kaikkien niiden jär- 0/' j estöj en toi'1l ntaa, joiden tarkoi tut:3enc1. on ollut joko kansamn.e henkisentai ruumiillisen kultuurin edisttminen. Meihinkin on tuo vastenmielisyys kohdistunut usealla tavalla. Muistakaammepa vaan lipilulysymystä Tukholman 0- lympialaisissa kisoissa, WenH.ji:in valtiovallan edustajain menettelyä Olympialaisen komitan kongressissa Pariisissa v tai sitä jo pitenmän voindstelu- ja urheiluseurojen arpajaislupa-anomukset on hylätty, viirreksi Tampereen ajan järjestelmällisesti urheilutalotoimikunnan pyyntö. Ja miten kaun saimme odottaa lupaa tämän liittomme,erustamiseen Aivan ve:i.häiseksi ei ole nyöakään arvattava eitä vahinkoa) minkä toimenpoikaliikkeen lakkauttaminen tuotti maallemme. Hyvässä v~ranomaieten muiatossa lienee Teille useimn:ille poliisi -; y.m. aina vastahankainen suhtautuminen toimiinne. Ja lopuksi main1ttakoon ehkä tärkeimpänä vastavaikutteena se erinomainen kitsaue niillä m idän kansamme kehitykselle t~rkeatä toimint~e on rahalliaesti valtiovaroijla tuettu. V: 1908) jolloin Liittomme toiminta oli suhteellisesti vähäistä, myönnettiin sille suurlakon senaatin vaikutksesta 4000 : - apuraha käytettäväksi pääasiassa voimistelujohtajakureeeja ja luentotoiruintaa varten. Mynnetty n rahamäärä oli luonnollisesti jo alusta alkaen aivan riittäm~tön)

6 ,.., - t:j - erittäinkin kun Liiton muut tulolähteet olivat perin nuikat. Korotusanomukset eivät johtaneet mihinkään tuloksiin ja tänä vuonna kat sott iin asia,.' lr'.ukaiseeti v~hcnttia apuraha puoleen entisestään eli 2000:-) ja samalla jätettiin Liittomme vastaisten apurahojen saanti riippuvaksi Uudenmaan läänin kuvernöörin mielivallabta. - Eduskuntamme on tosiymmärryksellä suhtautunut toimintaamme) jota osoittaa m.m. se, että Liitolle on myönnetty markan vuotuineb apuraha käytettäväksi eri urheiluhaarain hyväksi. Myönnettyä määrää emme tosin koskaan saaneet) sillä vallanpitäjä.t suvatsivat ilman muuta pyyhkiä tuon menoerän valtion tulo- ja menoarviosta A~f,ula. ~ ~ /l;::. _ '.l Usealla tavalla on siis koetettu vaikeuttaa työtämme vaan kaikista vastuksista huolimatta on voimistelu- ja urheiluelämä maassamme viime vuosina huomattavasti edistynyt. Siirtyäksemme sitten lähemmin koskettemaan Liittomme vaiheita nyt päättyneenä toi~intavuotena on ensinnä todettava, että maailman sodan vuoksi on kansainvälinen urheiluelämä yhä edelleenkin ollut aivan lamassa. Tosin on eräät seurat jätjestäneet kansainvälisiä kilpailuja, mutta osaaottavat ulkolaiset ovat supistuneet muutamiin harvoihin vähemmän huomattaviin edustajiin. Toiminta on yhä edelleenkin suuntautunut sisäiseen uudistustyöhön. Urheilumerkkijärjestelmä on osottautunut tarkoitustaan vastaavaksi. Työ poikaurheilun hyväksi osottaa jo ilahuttavia tuloksia. Järjestötoiminta piirikunnissa alkaa saada kiinteämmän muodon. Voimistelu ja urheilu ruumiillisenkasvatuksen sekä yleisen terveyden hoidon välineenä alkavat saada asianmukaieta tunnustusta osakseen. Seurat ovat järjestäneet huonattavan määrän erilaisia kilpailuja ja näytöksiä, jotka yleensä ovat onnistuneet kohtalaisesti sekä urheilullisesså että rahallisessa suhteessa Joskin siis toiminnan yleisiin tuloksiin voidaan olla tyytyväisi~ niin on vuoden kuluessa esiintynyt seikkoja, joita ei voida vaikene~alla sivuuttaa. Muutamien viime vuosien kuluessa on silloin tällöin erinäisistä plirikunnista saapunut julkisuuteen tietoja) joista on n~kynyt, että niitten johtohenkilöt ovat ryhtyneet keskenään kiistel'fn joutavistakin pikkuseikoista, jonka kautta varsinainen tehtävä työ urheilun ja voimistelun hyväksi on joutunut kärsimään. Kaikenlaiset epämääräiset 11 seura edut n on asetettu etua alle. Totta Liittonmle ty,j saisi häiritse.ä.tt ' j,t kua maamme ja kamsamme e duksi) on välttämätöntä, että piirikunnat kaikin voimin koettavat syrjäyttää jodostaan henkilöt, jotka häiritsevät niiden rauhallista toimintaa. Mutta, vuoden aikana on esiintynyt muitakin oireita, jotka osoittavat,ettei Liiton sisäinen eheys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ole lähimainkaan

7 samalla tasolla kuin - :3 - sen ulkonainen kehitys. Toimitusvaliokunta on vuoden kuluessa joutunut ratkaisemaan kolme juttua) jotka itbessään eivät ole olleet niin erikoisia) kuin mitä niistä myöhemmin on tahdottu tehdä. Ensimnä on mainittava Oulun Hiihtoseuran juttu. Tämä seura jolle Liitto) antaen tunnustuetaan sen pitkäaikaisesta työstä hiihtourheilumme hyväksi) oli luovuttanut aina laskiaistiistaisin järjestää jo maineen saavuttaneet Oulun S ~ ~ ( ten asettanut sen erikoisasemaan seka lisäksi kokouksessa oikeuden iihdot ja si- myöntänyt sille oikeuden järjestää ensimäiset Liiton Oulussa järjestettävät hiihtomestaruuskilpailut) katsoi olevansa oikeutettu tekemään ja tekemättä jättämään mitä se itse halusi, panematta mitään huomiota Liiton ja sen viranomaisten päätöksiin ja määräyksiin sekä suorastaan halveksuen Liiton sääntöjä. Ja kun Liiton puolesta huomautettiin) että senkin on noudatettava yleisiä sääntöjä ja Keskushallinnon päätöksiä) niin katsoi Oulun Hiihtoseura hyväksi ylimielisesti erota Liitosta. Toiseksi mainittakoon Waeaman juttu) jonka johdosta parjaustulva. ei ole ollut vähin. Tässä jutussa ovat olleet vastakkain amatööriurheilu ja amms.ttiurheilu, sillä Wasaman taholta koetettiin johtaa painijoitamme aiuzr.at - tilaicuuteem, kun se j~~oi aluinnöt eivät oalli. Liotilcsi kilpailuissaan sellaisia palkintoja) joita Liiton asama aivan uhmaten toimi vastoin Liiton viranomaiatem päätöksiä. on EriKoista huomiota urheiluelämäsämme viime vuoden kuluessa herättänyt Toi it!.l6valiokunnan käsittelemä n.s. Turun Urheiluliiton juttu. Tuo seura lähett i Liitolle samasta asiasta kolmet aaiakirj at' J jotka toisiin- J 1,- sa verrattuina ovat aivan ristiriitaiset) joten urheilujaoston täytyi ne ennätysilmoi tukeet) joita asiakirj at koskivat. Sen jälkeen kuin '1'0 imi tuavaliokunta asiaan tutustuttuaan oli sääntöjem määräämässä järjestyksessä määrä~le seuralle ja sen jäsenille erinäisiä rangaistuksia, syytti seuran johtokunta Toimitusvaliokuntaa kerrassaan kunniaa loukkaavista teoista ja vaati o i k e u - den käy n n i n u h a 1 1 a Toimitusvaliokuntaa peruuttamaan päätöksensä I 1 7 '1 I I 1 Se kaikesta aähdyllif.!y destä poikkeava tapa JoIla Wasaman ja-y-:-t-. johtohenkilöt ovat katsoneet soveliaaksi esiintyä puheenaolevissa t apauksissa) saattaa osittain johtua siitä, että mainittuja seuroja s~naten kuin useimpia voimistelu- ja urheiluseuroj amme JOhtavat 1 iian nuoret j a ko~emat1.omat henkilät) joilla on intoa ja toiminta tarmoa yllin kyllin) vaan liian vähän yleistä arvostelukykyä. Olisi suotavaa) että seurojen johtokuntiin saataisiin jonkun verran vanhempia j~ kokeneempia henkilöitä)innostunutta nuorisoa 3i1- t' kokonaan ayrjäyttämättä johdosta.

8 .- jqnkun v.err$l vanhempia ja ko1<eneempia henkilöitä) innoetunu a nuorisoa 6i1 i kokon\a.an ayrjäyttämättä johdosta.

9 ~iime -4 - maaliskuun 11 p:nä vietti Liitto pienellä juhlallieuudella lo:n vuotispäiväänsä. Mer kkipäivän muistoksi lahjottivat E.J.Aikalan O/Y) ralomeetari G. Wasenius ja kauppias E. ftemn,in5 Liitolle kiertopalkintoja ) joita ei kuitenka~n vielä ole sen haltuun jätetty. Toirr,inimi AikalaIl lah ottaman palkinnon val~istelua on kuitenkin Woiruietelujaoatolla ollut tilaisuus valvoa. K e s k u s ~ a 1 1 i n t 0 kokoontui vuosikokoukseenea maaliskuun 12 jay)irrääräiaeen kokoukseen marraskuun 18 ja 19 p.nä. Niissä käditellyistä ylåi- Ge~pää laatua olevista kysymyksistä mainittakoon seuraavat Peria~tteessa päätet t i in otta.a Li i ton palvelukseen er i koinen voind stelunneuvoj a ) pä~ tc;ksen käytännöllinen toteuttamirjen lykkääntyi kui tenkin rahalli sten vaikeuksien vuoksi tähän vuoteen j P~mkain urheiluw6rkin säännct hyväksyttiin; uudet yleiset kilpaijusäänn0t saatiin vihdoin valmiiksij päätettiin uuudietaa Liiton pääaäännötj asetettiin toimikunta valmista~a an äänenkannattakyo~n;ytä; painisääntöihin tehtiin erittäin huoma.ttavia muutokaiaj lisäksi myönnettiin huomattava njii:i.rä kilpailulupia ja päätettiin erinäisistä kylläkin tarkeitä pienerr:rlistä a- ioita. Liiton kunniajäseneksi kutsuttiin palomestari.g: Wasenius. hänelle ei kuitenkaan vielä ole voitu antaa Liiton kunniamerkkiä, sijlä ennenkuin se ehdittiin tehdä korjasivat vanhooliset vallanpitäjät hänet hoivaansa. Keskushallinnon pöytäkirj~t sisältävät yhteensä 67 ~C:ää. Toi m i t u s v a 110 ~ u n t aan ovat kuuluneet K.Hl.~aj&ntie puheenj ohtaj ana) Aksel Ek varapuheenj ohtaj ana) K.. ~eklin rahastonhoi ta an,.aarne Lang sihteerinä. ja W.J. ;roetiainen eekä liaäjäseninä täysillä jäsenoikeuksilla W. E. Tiir ja R. Granholm. - Toin.itu6valiokunta on enti~een tapaan yrittänyt åura,ta urheilu- ja voimistelul i ikkeen kehjtystä sekti koti -että ul komai lla. Se on v3.lmi stanut Y.e skushall innolle esi tet tä via asiast ja t oirneenpannat sen 4ätökset. ~iime vuonna ovat useat seurat ja piirit ktitintynet sen puoleen kaikenlaiailla anomukailla) valituksella ja tiedusteluilla Hyvin huotr.attava osa kokouksista on käytetty kaikenlaisten riitajuttujen aelvittelyyn)joista mainittakoon asanan ja urheiluliiron jutut) Aekä H K V :n ja relsingin piirlim johtokunnan väliset rettelöt. Toimitusvaliokunta on täytynyt julistaa amatöör iarvonaa ltenet tiineekai seuraavat arrjijatt ipainij 01 k si ruvenneet painij at : l. L,önling, A.,Tokinen, U. Delander ja Hj. tindfors. Ll i t nn sisäi sta toirr.intaa on koetettu edelleenkin järjestää ja on siinä suhteessa edu8cjdkorttijqrjestelmt..n käytäntöjno1itamisella jo ollut i uokattava tuloe. U r hei 1 u j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on t oilllinut A. Tetonen) varapuheenjohtaja J.Lindbergn ja jäseninä J.U.Autonen) A.~oeonen ja R.Stenberg aek5. varajäaaninä L.~antala ja L. Tik~a. Jaoston käsiteltävänä olleiata n.oninai- () eta asioista IUainittakoon aeuraavat: Laadittu ehdotus edustuskorttijbrjestej.-

10 - 5 - nlä1cai) tehty eääntöehdotus kilt.)~ilupukujen rekisteroimiatä koskevassa asi2ssa. viimeistelty ja pain~kuntoon \ valn,istettu yleiset kilrailueäännöt : laadittu seikkaperäinen ehdotus rruutoksiaki urheilumet'kiflsäiintöihin; ehdotettu kumottavaksi kutsuntakilpailui~3a saavutettuja ennäty~qiä parempia tuloksia koskevat I rajoitusmäaräykset~ keskusteltu pariin o teeseen Liiton äänenkan n attaj~ kysymyksestä. tehty esitys yleiei~si kilpailuohjeli D i~9i; ratkaistu useita valitus) vaetalauae -ja vetojuttu~. Xu'sitelty 31 ennätysilmouituata) jc'18t'l hylätty 4. ja ennätysluetteloon ehdotettu li~ättävl:i.ksi ~5 uutta ennti.tyetf... 3l:itsutakilpailuluria myönnetty 9. Walvottu edustajain kautta tarkeinpiä kilrailuja sekä käsitelty nui ta j aoeton alal1n kuuluvia asini a. ~ 0 imi EI tel u j a 0 s t n n ruheanjohtaja on toiminut ~. U Suomela vara uheenjohtaja na L.~anner ja ;äseninä Luukkonen. U.Saxen ja G.,asenius sekä varajäaeninä Hj..1arttinen ja 1)... aananen.,r&oston päähuon,io on omistettu asialle voimistelumerkii) ehkä enin itse merkille Merkin piirust uekilpailun tulssoli asiantuntijain käsityksen mukaan v&hellll1.än tyydyttävä ja ehdottivat uuden kilpailun toirr,eenranoa. jllutt3. kun se taasen oli 3i kyeyluyt verrattain palj on varoja pyyei jaoston toiaer..,.... : ~ i.1{lon eaajan hra syvanteen jonkun verran kor- Jaurnaan alkupet'äistä ehdotustaan. TTuden luonnoksen mukaan valmistet tu ruallikappale esiintyi jo koko hyvin e ukseen ja toinen korjattu kappale saavutti moinituavaliokunnan ykaimieliaen hyvä~eymiaen ja tunnustuksen. Merkit valni~uvat ensi voillliatelun,est ::truuski1railuihin. oimiatelumerkkijärj estelmä tuntuu todennäköiseati ~uou06tavan siksi hedelmöittävakei alotteeksi) jota voi- ~isteluelämärnme virkistämieetei j~ elvyttämiae ei on kaivattu. Woi~iateluelämällemme huomattavwa ta ahtumana on myöskin pidettävä. ;iiipurisea viime huhtiluulla pi ~ ettyjä ensimäisiä voimiatelunjeetaruuskilpailuja. Osanotto oli t03in verrattain v~, häinen)mutta toiveita on) että seuraavin osanotto voinee n,uo ostaa aika runsaalcsi,(ij1. Vioimiatelunu.ehvojan virka.a ei ikävä kyllä viel '.. ole voitu täyttää) mutta ehkä muuttunut valtiollinen asema edesauttaa tämän~ lein asian) jotta s!ft!x voimisteluelämällemme suuriarvoinen t yö void9an alottaa a i n i j a 0 S t 0 fl puheenj ohtajana on toiminut IC 1,Yii tanen; varapuheenjohtajan ~.:.ät'vo ja O.~Tiemelä ( muuttanut paikkakunnalta») O. ordblad ( oleskellut 1ilkomailla neikein koko vuoden) ja. ehu,usto) sekä v'3.rajuseninti A. Lindfors ja A.' iitaniemi ( muuttaneet mole&mat ph.i,(kakunnalta) sekä y1 imåa.räi sinä varaj äaeninä A. Malnt jaa. Salonen. ~aoaton päähuomio on nyt kuten må:lnasti ennenkin koff i s t'l.':lut painisäänt~j en laatimiseen. JIl. onipuoli,en pohdinnan tuloksena voi tiin keskuohallinnon syyskokoukselle eaittaa ehdotus erinäisten painiaääntöjen pylälien muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Muutamilla ffiuutoksilla 9uunnitel~a hyväksyttiinkin.

11 - 6 - Uudet sus:nnöt er<bavat auunni telrual taan h j vin huonlattavaet i ent i:1 i ~tä. ~KXXX ~äx!kä!!xx~i!«ixläock~ä~l~iäää«xjxi!i~. M ik~li nyt jo voinee asiaa arvostella lienee Yksimielisenä rr:ielipiteenä painijain ja pal\::}ntotuomarien kesken 9~ että nyt vihdoinkin ollaan oikealla ladulla. Uuden jaoston tehtävä ei tulee a. äntöj en korj aamattonjan osan saattaminen sopusointlilun uudi s t eun osan kanssa. Tänäkin jaosto on eaa.nut uhrata paljon aikaa turhan yäålväii'-+;'3n riitajuttujen selvittelyyn. Kutsuntakilpailulupia on myönnett y 18 Hxi i h t 0 j a 0 a t 0 n puheenj ohtaj a on toiminut 'r. Aro ja varaputeenjohtajana y.pacius se1cä muina jäaeninä J.Ahtio} Y. Ylänne ja K. näiden varamiehinä 1{. Jokinen ja w. 1I.rauhkonen. nagelberg ja ~aoaton åoiminta on au9istunut pääasiassa juoksevien aaiain hoitoon. -Myötänyt kilpailul'lpia L u i a tel u -ja p y ö r ä i 1 y j a s t 0 n ~uheenjohtaja on toiminyu Fr Ilander ja iä!i ~XääK~~X~ä~äää X jäseninä O. B ran~t}a.lind viat) O. voakinen ja J.Raita sekä varajäaeninä O.Linnonen ja R. ~eräsvuori. Jaoston päähuomio on ollut kiintyneenä!yöräilysääntöjen uudistukseen Se on pohtinut Liiton ja Suomen luistinliiton välisten suhteiden järjestely~ ja laatir.nt siinä tarkoi tukeeasa tärrä cl kokou.\sen ebi tyslistalla olevan esi - tyksen. Hyvän joukon päänvaivaa on 9ille tuottanut F S G 1 :n kuuluvat liu9- t~lijat. ~ilpailulupia on myönnetty. Huomattavana t ar ahtumana on mainittava sparta seutan synty... 0 i n. i 9 tel u n j 0 h taj a kursseja on toiji,e pnpantu kahdet. 1iehille Sortavalassa} johtajina lehtorit Zilliacus ja Wartiainen sekä naisille Joenauussa} johtajina voimiatelunopettajattaret Collan ka okkanen. M e st a ruu s k i 1 P a i 1 u t toimeenpantiin seuraavasti 'Pikaluiatelussa ntäenlaskussa ~ainiesa b Helsingissä Oulut!aa hiihdossa 11 Helt\ingi s s& eiaäurheilussa Tampereella nu tort.aanjuo auesa nuo- iipuriaea TilIT njurtomaanjuoksuaao. HS. re enlinnaesa 11 vip.stinjuokaulesa Fyöräilyseä va.paaurhei lusaa voilr.i atelu88.:l. Tamr er eella Joensuussa Helsingissä ~ iipuriaea ulline an vuoden järjestäjänä Kaleva) mestaruuskilpailut uelsingfora Skid1clubl:'; Jyry ) Oulun pi iri kunta Helsingin ~iaa Weikot ).. iento ) Talikkalan Toverit} Yritys Belsingin Kisa ~ -ikot ~eipae naanotto kilpailuihin on Ylimalkaan ollut runaae ja k ~ lpailut hyvin Järjea tet.t/j i

12 - 8 - Liiton jäsenluku on noussut edelleenkin valtavasti. Seurojen luku~äärä senaijään on kaavanut veerattain vähän) johtuen tämä osaksi siitä) että er inäi sissä pi iri \unni ssa on j är j e st ell1ii.ll i se st i pyr i t ty yhd iställlään samab9 pitäjän eri ~nia8a toimi vat pienet seurat 6uurA t i koko pitäjää. käsittäviksi aeu'toi1:si l joilla osastoja suuremmissa kylissä. Ed llå. olevaan laskelmaan on otettu vain ne seurat) jo~l :e, ovat aikonaan suorittaneet jueenmalcaun) todel li6u~de 8 6 luk~ut uu liittoon äxääxi~x edellisten lisäksi ainakin 50 seuraa)joiden ju.senlu~u alhai senkin arvi on rr.ukaan nousee noin Li; t on t odellf'men ' jäsenluku lähentelee siia U r hei 1 u te e r k k i. Innostus urheilumerkkikoiaiin on e :elleenkin pysynyt huolrlattavan vil-kaana. Walmiita suori U ~~ 3:' f ei kuitenkaan ole }rhtö. ~ runaaaati -'l'n eäelliseltä vuodelta. Tämä johtunee osittain 3 ;t~) että koko syksen ~T ~ l~ jnn.,~t perin epäed\!lliset sääsuhteet huoj1lttavaeti vailceu tivat kokeitten järjestelyä) joten monen kokelaan merkin saanti siirtyi seuraavaav kevääseen. Toisen ja kolmannen luokan merkit lähetetiin ensi kerran asianomaisille kesäkuun viimeisinä päivinä ja ensiluokan jaettiin vapaurheilurnestaruuskilpailujen päättäjäiejuhlaesa. Aekkejä on kaikkiaan jaettu 31/12.16 IXäiI!~IiX 24/ luokan merkkejä ~~ 731 '.Jotta merkkijärjestelmä aaavuttaisi sen laajuuden) Ilihin sillä on edellytyksi) on merkin auorituq ilaisuuksia järjestettäv~ paljon enemmän. iirien tulee asettaa erityisiä merk~itoimikuntia huolehtimaan asiasta) Bek~ valtuuttaa eri seuroista tarkastajia. p i 1 r 1 lc u n n a t. Toimir..nqn laajetessa ovat I-iirit tai tarkemmin sanoen niiden johtokunnat joutunee t yleisessä toiminnaeaa yhä enen,l1.ii.n etualalle. Mu~tamiaaa piireissä on johtokuntien järjestely toiminta ollut hyvinkin huomattavaa ja tulo9rikaet~. Toi~iea a t~asen J~Al~l~H!»XbOCä!~liXXi!JXIMaI~ ovat erinäiset hankaukset vai}(euttabeet t:rctä. rroakeivat vielä kaik'-i Fi1rit ole Ui hettäneet vuoeikertomuksiaan) ni in lienee tälläkertaa turhaa tarken!ri 1r: puuttua niiden työhön. piirien l uku on lisääntynyt yhdellä. ninl, Uudt'lnmaan pijrikunna lla) tämä on eneimäinen puhdas maaseutu piiri ja tuntuu sen toiminta jo Fä eeen hyvälj.e alull~. Toi mi a t 0. Se on edelle ~n ki p sijainnut vanhassa pai~aeeaan Siltueaaren N: 8:ssa) jossa sillä on ollut käyte' tävänä yksi huone eihte~rin asunnon J'hteydeaaä. Tirallir..en konttoriaika on ollut 10-3) rr.utta to(}~lli uu - de 3Aa on toinisto ollut avoinna aarliusta myöhään iltaan. Toimikunti('\n koko-

13 - 9 - ukset ovat tavallisesti alkane~t klo 7 tai 8) joskus jo viideltä) ja kestäneet tuonn klo 10 a 2 yö llä. ~ai:q l n ~ i t ~ ~r. la.ne U J' et en 1 u kl.llllf.~ rä on r c;, ir: 2000 ja lähetetyjen Wa~inai~~na työvoirr.ana on ollut sihteeri ja juokour oika. Työvoin an puute alkaa kuitenkin käydä yhä huonlattavammakai ja jotta työt saataisiin sujurraan tarreellisella vauhdilla) käynee tarpeelliseksi kohda~::c 'n lisätä vakinaista henkilökuntaa. Koko u k 9 e t, niitä OT. pidetty seuraava mäilrti..: luku ~ : Toimitusvaliokunta nain jaosto Urheilujaoeto T,ui e elu-j a pyöräilyj aosto Woim'stelujaostoniih ojacetc Olyn ialainen mal'isteluvaliokunta Äänenkannattajatoimikunta oi ail urheilunerkkitoimikunta vastaavat luvut ~ pi nempi in komi tae ietuntoihin on Ii aä1cei ::t> tetty moniaita il toj a. (13, llonta iltaa on myöskin mennyt huhhaa) kun jaoetojen Jå8enet eivät ole eaarune~t päätösvoirraisina kokouksiin. okouksiin ov'd.~ jäsenet ottaneet osaa eauraav&.sti : Toimituavaliokunta Urh~i]ujaosto Painijaosto kokouksia 26 ' l,.aj an tie 23 kertaa Ketonen 24 kertaa Lehmusto 24 kertaa Xl Lang 23 Kosonen 21 Järvo 23 Kostiainen 21 I Lindberg 21 ]ilalm 20 Granholm 21 Stenberg 17 Salonen 20 1,1ekl in 18 Santala 16 Wiitan n 17 Ek 13 Autonen ljj Niemelä 4 T iiri 6 TikJca 8 Wiitaniemi 4 Lindfors 3 F : Nordblad 1 Lui a~~l uj ao eto Hiihtojaoeto 10 9 ~oinietelujaoeto Il3.nner 10 Aro 9 9 T räsvuori 8 rfauhkonen 7 SuomelA. 8 Brandt 7 Ahtio 6 Luukkonen 8 Lir... d~vi et 6 Jokinen 6 Saxen 7 L nnonen 5 Ylänne :3 Paananen 7 R'ita :3 asiua 3,~arttinen 5 Ke aki:1.,r 0 Hagelh~rg 3 Tanner 2 Wasezliae 1

14 LO Walrr.iateluvalioKunta Äänen ann,l3:ttajatoiniikunta Poikain rhei2ul;.erkki toimi lmn'å. okoukeia Blomqvist Lang Toivonen Lindb rg EliIlmeman Eklund Ialme Nordble4 ~esterholm :3 1 kertaa Ke tonen Luukkonen 'Pek'\cala Ritavuori Kostiainen pihkala Saxen 7 kertaa Blomqvist Saarinen Lang Autonen Laakso Tann~r \~aaeniul3 2 kert. f l' Edellä olevat numerot eivät luonnolli sestikaan anna täyttu kuvaa asian omaisten harrastuksesta,,' sillä :f:arhaalla tahdollakaan ei aina voida kokouksim saapua. K i ~ p a i : u 1 u pia TTrL u ja pyöräi1ykilpailuja ei: myön ''1~t t:' Mes-. KI:'.11. kantaruue sa:!. sair. i1p lie.välie r'ut-.' ut: sunta eunane. ta kv 7 1. Yhteensä 62 Painikilpailuj ,* 53 Hiihtokilpailuja Mäenlaskukilpailuja 1 2 ] 3 7 WoimistelukilpaiJuja Luietelukilpailuja c-iaäkilrailuj a 1 -r.. 1 Yhteensil l~ ~o uut~m i a e, ellä luet,lluista kilpailuista ei kuitenka~n erin~i9 i6t ä syistä ole voitu toim~ ~ npanna ~~~~~--~

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT Kainuun Pyöräilijät. TOIMINTASÄÄNNÖT. I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Näissä säännöissä käytetään Pohjois-Pohjanmaan hiihto ry:stä nimitystä yhdistys.

Näissä säännöissä käytetään Pohjois-Pohjanmaan hiihto ry:stä nimitystä yhdistys. POHJOIS-POHJANMAAN HIIHTO RY T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Hiihto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys toimii

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Oulun Kärpät 46 ry, perustettu v. 1946 ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan epävirallisesti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 09.09.2010 AIKA 09.09.2010 klo 14:00-15:35 PAIKKA Tekniikkakeskus, Päämajantie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kosolan kouluprojektin aloituspalaverin muistion 3

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot