- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus"

Transkriptio

1 MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki ja työsopimuslaki sallii lomautettavan. Mutta lomautukset tulee voida toteuttaa niin, että perusopetuslain ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä ja lukiolaissa ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Yleensä todettu: Kun otetaan huomioon lomauttamista koskevat oikeudelliset edellytykset, lomautusaikaan sisältyvien työpäivien lukumäärä sekä lomautusten täytäntöönpanosta päätöksen jälkeen mutta ennen lomautusten alkamista annetut tarkentavat ohjeet sekä työsuunnitelmiin tehdyt muutokset, kunta oli ennen lomautuksia riittävästi selvittänyt opetushenkilöstön lomauttamisen edellytyksiä. - ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus Lääninhallitustaso: Selvitysten mukaan perusopetusta ei ole kaikilta osin järjestetty siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Kaupungin/kunnan opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29, 30 ja 31a :ien, perusopetusasetuksen 1 ja 2 :ien ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Lääninhallituksen mukaan, vaikka osaa lukion opintoja voidaan lukioasetuksen 4 :n mukaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelut on muutonkin järjestettävissä melko joustavasti, ovat lomautustoimet heikentäneet opiskelijoiden lukiolain 22 :n mukaista oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Lääninhallitus kehottaa/huomauttaa kuntaa/kaupunkia perusopetuksen/lukio koulutuksen järjestäjänä välittömästi lopettamaan sellaiset lomautusten aikaiset oppilaiden työpäiviin kohdistuvat opetus- järjestelyt, jotka ovat tässä päätöksessä todetulla tavalla lainvastaisia ja huolehti maan vastaisuudessa siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työtuomioistuin - ei ole menestytty, kun väitetty, ettei taloudellista perustetta lomauttaa - alle 30 päivän lomautusilmoituksen anto edellyttää suostumusta Käräjäoikeus - ei syrjintää lomauttaa perustellusta syystä vain perusturvatoimi, vaikka naisvaltainen ala, kun ylittänyt muita alaoja enemmän budjettinsa toistuvasti

2 Tarkemmin tapauskohtaisesti: OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ MÄÄRÄRAHOISTA KKO: 2001:93 Korkeimman oikeuden päätöksessä todetaan, että päivähoitolain 11 a :n nimenomaisena tarkoituksena on ollut aikaansaada järjestelmä, jossa kunnalla on ehdoton velvollisuus huolehtia päivähoitopaikan järjestämisestä siihen oikeutetulle. Tästä syystä kunta ei voi välttää velvollisuuttaan esimerkiksi sillä perusteella, että talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. KHO Dnro 2365/3/06 Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä todetaan, että avustajapalvelua koskevaa hakemusta ei voida hylätä määrärahaperusteella arvioimatta ensisijaisesti sitä, edellyttääkö lapsen terveydentila ja tarve henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio totesi elokuussa 2004 antamassaan päätöksessä, että lasten järjestelmällinen ottaminen päiväkoteihin 105 %:n täyttöasteella ei ole päivähoitoasetuksen henkilöstömitoitusta koskevan säännöksen mukainen. Täyttöasteen ylittäminen johtaa helposti siihen, että päiväkodissa ei kaiken aikaa ole riittävästi koulutettua henkilökuntaa lasten lukumäärään nähden. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on (311/2/99) Päätöksen mukaan sellaiset lomautuksen aikaiset opetusjärjestelyt, joilla tosiasiallisesti heikennetään perusopetuksen laatua ja määrää, eivät ole lapsen edun mukaisia. Sellaisten julkisen vallan toimien, jotka johtavat tällaisiin heikennyksiin, ei voida katsoa olevan sopusoinnussa YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Perusopetuksen määrää ja laatua tosiasiallisesti heikentävät järjestelyt eivät ole sopusoinnussa perustuslain 22 kanssa, jonka mukaan sen tulee turvata aktiivisin toimin perusoikeuksien toteutuminen. Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oikeus perusopetukseen ei voi näin ollen tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät itsenäisesti ilman ohjausta usean työpäivän ajan. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä Perusopetuslaissa säädetyt oppilaan subjektiiviset oikeudet eivät voi toteutua siinä tilanteessa, että opettajat ovat pois työpaikoiltaan lomautusten vuoksi pitkiä ajanjaksoja, jolloin useampaa opetusryhmää valvoo vain yksi opettaja tai useampia opetusryhmiä on yhdistetty pitkiksi ajoiksi yhdeksi suuropetusryhmäksi. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita. Tämä tavoite vaarantuu lomautusolosuhteissa, joissa kahta tai useampaa ryhmää määrätään valvomaan vain yksi opettaja.

3 TÄHÄN ASTISET PÄÄTÖKSET PROSESSI KESKEN, VASTA LÄÄNINHALLITUKSEN PÄÄTÖS KANGASALA LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LSLH /Op-13 Päätös: Kangasalan kunnalla ei ole ollut erityistä pakottavaa syytä lomautuksen aikaisiin opetusjärjestelyihin. Kangasalan kunnan lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa perusopetuslain 4, 17, 29 ja 30 :ien, lukiolain 22 :n ja lukioasetuksen 3 :n velvoitteiden eikä perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Minimivaatimukset turvallisesta opiskeluympäristöstä eivät ole toteutuneet. Muun kuin luokkamuotoisen erityisopetuksen osalta oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen erityisopetuksen ja sen edellyttämään riittävään henkilökohtaiseen ohjaukseen ei ole toteutunut. Musiikin, käsityön ja liikunnan tuntien pitämättömyys ja aamu- ja iltapäivätuntien vapaaksi anto aiheuttaa sen, että oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen on jäänyt näiltä osin toteutumatta. Lääninhallituksen mukaan, vaikka osaa lukion opintoja voidaan lukioasetuksen 4 :n mukaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelut on muutonkin järjestettävissä melko joustavasti, ovat lomautustoimet heikentäneet opiskelijoiden lukiolain 22 :n mukaista oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Lomautusjärjestelyjä vastaavia tilanteita on todennäköisesti syntynyt myös sijaistenottokiellon johdosta. Toimenpide: Lääninhallitus huomautti Kangasalan kuntaa ja kehotti vastaisuudessa noudattamaan lakeja ja asetuksia. HAAPAJÄRVI Oulun lääninhallitus Päätös: Haapajärvellä ei kyetty suunnittelemaan eikä toteuttamaan opetusjärjestelyjä lain edellyttämällä tavalla. Koulujen vastuulliset viranhaltijat ovat suunnitelleet lomautusaikaiset järjestelyt asianmukaisesti, mutta opettajien lukumäärävajausta ei millään toimenpiteillä kyetä/ole kyetty täysin paikkaamaan. Mm. oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada opetusta ei lomautusten aikana toteutunut, kun jokaiseen luokkaan ei riittänyt opettajaa eikä muutakaan henkilökuntaa. Kaikkia oppiaineita ei ole opetettu eikä itsenäinen opiskelu sovellu kaikkiin aineisiin, kuten esimerkiksi lukion matematiikan kurssituloksista voi todeta. Toimenpide: Lääninhallitus saattaa päätöksen OPM ja eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon.

4 KUOPIO ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH /Op-13 Päätös: Osa taito- ja taideaineiden ja liikunnantunneista on jäänyt pitämättä ja on järjestetty turvallisuussyistä pääosin teoriaopetuksena. Opettajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia huolehtia siitä, että oppilaat saavat perusopetuslain 30 :ssä säädetysti opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä lain 3 :ssä tarkoitettu opetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja oikeus perusopetukseen ole tullut turvatuksi. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. Itsenäisesti työskentelevällä oppilaalla ei ole ollut mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Erityisopettajien ollessa lomautettuna tai erityisopettajien vastatessa luokkaopetuksesta erityisopetus on jäänyt tältä ajalta hoitamatta ja järjestelyt eivät ole perusopetuslain 17 ja 30 :ien mukaisia. Tukiopetusta ja erityisopetusta tulee antaa, jos edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetut oppilaaseen liittyvät olosuhteet ovat olemassa. Opetuksen järjestäjä ei siten voi esimerkiksi taloudellisiin syihin vedoten kieltäytyä antamasta tällaista opetusta. Yhden opettajan huolehtiessa kahden erillisissä luokissa ja eri puolilla koulukiinteistöä olevan opetusryhmän toiminnasta yhtä aikaa opettajalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita, mikä on omiaan heikentämään oppimisympäristön turvallisuutta ja vaarantamaan perusopetuslain 29 :n mukaisen oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutyön suunnittelua ja opettajien täydennyskoulutusta vähentävillä järjestelyillä heikennetään tosiasiallisesti opetuksen laatua. Lääninhallitus toteaa, että oikeus perusopetukseen on perustuslain 16 :n mukaisesti subjektiivinen oikeus, jolloin kyseisen oikeuden toteutumista heikentäviä menettelyjä on pidettävä kiellettyinä. Sivistysvaliokunta totesi mietinnössään koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (3/1 998), että perusopetuslain 30 :n tarkoituksena on turvata oppilaalle opetus ja tarpeellinen ohjaus koulun työpäivinä ja opettajan johdolla. Valiokunta totesi, että tämän säännöksen merkitys korostuu nykyisen kaltaisissa tilanteissa, kun kunnat puuttuvat normaaliin opetuksen järjestämiseen säästökeinona. Valiokunta totesi, ettei se hyväksy esimerkiksi opetushenkilöstön lomautuksia säästökeinoina. Vuosisuunnitelmien päivittämisestä lomautusten johdosta ei ole esitetty selvitystä. Kuopion kaupungin antamien selvitysten mukaan perusopetusta ei ole kaikilta osin järjestetty siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Kuopion kaupungin opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29, 30 ja 31a :ien, perusopetusasetuksen 1 ja 2 :ien ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Kuopion kaupunkia perusopetuksen järjestäjänä välittömästi lopettamaan sellaiset lomautusten aikaiset oppilaiden työpäiviin kohdistuvat opetus- järjestelyt, jotka ovat tässä päätöksessä todetulla tavalla lainvastaisia ja huolehti maan vastaisuudessa siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

5 KUOPION HALLINTO-OIKEUS /0050/1 Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan oikaisuvaatimusten johdosta antaman päätöksen ja palautti asian uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunnan päätös ei täyttänyt päätöksen perusteluilta edellytettäviä hallintolain vaatimuksia. Lautakunnan päätös oli ainoastaan asian toteava, mutta asian ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja ja selvityksiä sekä ratkaisuissa sovellettavia säännöksiä ei ole päätöksessä mainittu. Päätöstä ei ollut perusteltu hallintolain 45 :n edellyttämällä tavalla. Itse asiassa sitä oli hallinto-oikeuden mukaan pidettävä kokonaan perustelemattomana. HAMINA Etelä-Suomen lääninhallitus Päätös: Lääninhallitus katsoo, että Haminan kaupunki ei ole opettajia lomauttaessaan kaikilta osin toiminut perusopetusta ja lukio-opetusta koskevien säädösten mukaisesti. Lääninhallitus toteaa edelleen, että perusopetusta ja lukio-opetusta koskevat säädökset edellyttävät lomautusten aikaisen opetuksen suunnitelmallista toteuttamista siten, että kunnan kouluille vahvistamat opetussuunnitelmien tavoitteet eivät lukuvuoden aikana vaarannu ja että tuntijaon mukaiset oppiaineiden tuntimäärät saavutetaan. Oppilaiden ja opiskelijoiden tulee saada opettajien lomautuksesta huolimatta opetussuunnitelman mukaista opetusta, ja heille tulee taata turvallinen oppimisympäristö. Toimenpiteet: Etelä-Suomen lääninhallitus huomauttaa päätöksissään Haminan kaupunkia siitä, ettei se ole kaikilta osin toiminut perusopetuslain ja lukiolain säädösten mukaisesti. Lääninhallitus kehottaa Haminan kaupunkia perusopetuslain 4 :n mukaisena vastuullisena järjestäjänä välittömästi huolehtimaan siitä, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet toteutuvat myös opettajien lomautusten aikana sekä siitä, että he saavat lukuvuonna kunnan kouluilleen hyväksymän opetussuunnitelman ja siinä vahvistetun tuntijaon mukaista opetusta. LÄÄNINHALLITUKSEN JA HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS, MUTTA ASIAN KÄSITTELY KHO:SSA KESKEN VARKAUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH /Op-13 Perusopetusta ei ole järjestetty eikä perusopetusta ja lukiokoulutusta aiota eikä pystytä opettajien lomautusten aikana järjestämään kaikilta osin siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi lainsäädännön mukaisesti. Varkauden kaupungilla ei ole ollut erityistä pakottavaa syytä lomautuksen aikaisiin opetusjärjestelyihin. Varkauden kaupungin lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa

6 perusopetuslain 3, 4, 17, 29 ja 30 :ien, perusopetusasetuksen 2 ja 9 :n lukiolain 21 ja 22 :n velvoitteiden eikä perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet: lääninhallitus kehottaa Varkauden kaupunkia välittömästi huolehtimaan siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan lakeja. Mikäli Varkauden kaupunki ei näin menettele, lääninhallitus harkitsee uhkasakon asettamista Varkauden kaupungille. Lääninhallitus pyysi mennessä selvitystä opetusjärjestelyiden lainmukaisuudesta. Kuopion hallinto-oikeus /08/2207 * EI LAINVOIMAINEN ASIA KHO:SSA Kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole lainsäädännön vastaista, mutta se ei poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että lainsäädännön mukaiset lasten ja oppilaiden oikeudet toteutuvat. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia kaupunginhallituksen antamat lomautuksia koskevat määräykset ja lomautusten toimeenpanossa hallinatokunnille annetut ohjeet on kaupunginhallitus ennen päätöksensä tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt, että lomautukset voidaan toteuttaa lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Kuopion hallinto-oikeus dnro 01842/09/2207 VESO päivien pituinen lomautus Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. MIKKELI ITÄSUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH p Päätös: Taito- ja taideaineiden ja liikunnan opetusta ei ole pääosin järjestetty opetussuunnitelmien mukaisesti turvallisuussyistä. Opettajan vastatessa samanaikaisesti useamman eri tiloissa toimivan ryhmän opetuksesta, opettajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia huolehtia siitä, että oppilaat saavat perusopetuslain 30 :ssä säädetysti opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä opetusta ei ole näiltä osin toteutettu perusopetuslain 3 :n mukaisesti oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Lääninhallituksen mielestä perusopetuslain 3 :ssä tarkoitettu opetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja oikeus perusopetukseen ei voi tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät suurissa ryhmissä, osin itsenäisesti tai vähäisellä opettajan ohjauksella. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. Itsenäisesti työskentelevällä oppilaalla ei ole ollut mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Erityisopettajien ollessa lomautettuna tai erityisopettajien vastatessa luokkaopetuksesta erityisopetus on jäänyt tältä ajalta hoitamatta eivätkä erityisopetusta tarvitsevat ole saaneet riittävää opetussuunnitelman mukaista erityisopetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Edellä mainitut järjestelyt eivät ole perusopetuslain 17 ja 30 :ien mukaisia.

7 Lomautusten aikana erityisopetuksen ryhmäkoot eivät ole olleet kaikilta osin perusopetusasetuksen 2 mukaisia. Lomautusten aikana tukiopetusta ei ole käytännössä voitu järjestää eikä oppilailla ole ollut tosiasiallisesti mahdollisuutta perusopetuslain 16 :n mukaiseen tukiopetukseen. Yhden opettajan huolehtiessa kahden erillisissä luokissa ja eri puolilla koulukiinteistöä olevan opetusryhmän toiminnasta yhtä aikaa opettajalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita, mikä on omiaan heikentämään oppimisympäristön turvallisuutta ja vaarantamaan perusopetuslain 29 :n mukaisen oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita. Mikkelin kaupunginhallituksen antamien selvitysten mukaan perusopetusta ei ole järjestetty kaikilta osin siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Mikkelin kaupungin opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29ja 30 :ien, perusopetusasetuksen 2 :n ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Mikkelin kaupunkia perusopetuslain 4 :n tarkoittamana perusopetuksen järjestäjänä huolehtimaan, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lääninhallitus saattaa kantansa vastauksena kantelijan tietoon sekä Mikkelin kaupungille tarvittavia toimenpiteitä varten. Lääninhallitus saattaa päätöksensä myös vaitionapuviranomaisena toimivan opetusministeriön ja julkisen vallan toimia valvovan eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon. KUOPION HALLINTO-OIKEUS /2207 (rehtoreiden lomautus) /09/2207 (lastentarhan opet) /08/2207 ( opet) /08/2207 (paikallisyhdistys) /09/2207(yksittäinen ope) Opettajien lomauttaminen ei perusopetuslain tai muunkaan lain vastaista. mahdollisuus lomauttaa ei kuitenkaan poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että perustuslakiin ja perusopetuslakiin ja asetuksiin kirjatut opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksen aikana. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia laaditut suunnitelmat, ja annetut ohjeet sekä lomautusaikaan sisältyvien työpäivien määrä ja niiden sijoittuminen opetustyöhön, on kunnanhallitus ennen lomautusta koskevan päätöksen tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että mainituissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen voidaan turvata lomautuksista huolimatta säännöksissä tarkoitetulla tavalla. ENONTEKIÖ 2008 Lapin lääninhallitus

8 Kehotti keskeyttämään lomautukset, koska järjestelyt lainsäädännön vastaiset. Tarkastajat toteavat tarkastuskertomuksessaan, että hyvin eri ikäisistä oppiliasta muodostetut ryhmät, etäopetuksena annettu opetus useissa eri aineissa ei mahdollistanut asianmukaista ja tavoitteellista opetusta. Kyseinen opettaja ei hallinnut oppiainetta ja tämä aiheutti vaaratilanteita. Oppilaat eivät saaneet lähiopetusta eikä vuorovaikutusta. Koulunkäyntiavustajien käyttö opettajana aiheutti sen, että tällöin oppilaat, joille avustaja oli määrätty, jäi vaille tukea. Oppilaan näkökulmasta opetusjärjestelyt olivat sekavat, turvattomat ja opetus näennäistä. tarkastajat katsoivat, että opetus vaaransi oppilaiden turvallisuuden ja oikeuden tavoitteelliseen, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Rovaniemen hallinto-oikeus 09/0499/ Täytäntöönpanon keskeytyspäätös, jonka jälkeen päätös lomautusten laittomuudesta. Päätös toteaa, että kun otetaan huomioon lääninhallituksen tarkastajien raportissa ilmikäyvät koulutuslautakunnan vahvistamiin lomautussuunnitelmiin perustuvat käytännön opetusjärjestelyt, koulutuslautakunnan ei voida katsoa selvittäneen riittävästi, kuinka opetustehtävät tulisi järjestää, jotta lomautukset voitaisiin toteuttaa suunnitellussa laajuudessa niin, että perusopetuslaissa, lukiolaissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio koulutukseen lomautuksista huolimatta voitaisiin turvata säännöksissä tarkoitetuilla tavoin Ei lääninhallituksen päätöstä, ei kanneltu, ei kohdistunut opetukseen, johon lääninhallitus olisi voinut puuttua. Hallinto-oikeus piti lomautuksia laillisina ROI HAO /09/2299 HEINÄVESI Kuopion hallinto-oikeus dnro 02186/09/2207 Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. HANKO dnro 04078/09/2209 Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. KAIKISSA ASTEISSA LOPPUUN SAATETUT PROSESSIT: PARKANO Hämeenlinnan hallinto-oikeus /06/2207 sekä 02834/06/2207 Parkanon kaupungin opetushenkilöstön lomautukset olivat perusopetuslain vastaisia. Keskeisenä tekijänä asiaan vaikutti Länsi-Suomen lääninhallituksen päätös samassa asiassa. Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksen mukaan oppilaiden perusopetuslain 29 :n mukainen

9 oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja 30 :ään perustuva oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ei ole toteutunut tilanteissa, joissa opetusryhmät ovat olleet jopa yli neljänkymmenen oppilaan suuruisia tai aineenopettaja on toiminut yhteisen oppiaineen opettajana tai kaksi opetustyhmää on toiminut yhden yhteisen opettajan johdolla erillisissä tiloissa tai kun oppilaiden välituntivalvontaa on vähennetty. Lääninhallitus myös totesi lausunnossaan, että oppilaanohjauksen, tukiopetuksen ja erityisopetuksen antamatta jättäminen lomautusjaksojen aikana on perusopetuslain 11 :n 3 momentin sekä 16 :n ja 17 :n vastaisia. - pol 29 ja oikeus saada ops:n mukaista opetusta: yli 40 oppilasta ryhmässä, aineenopetusta antaneet muutkin kuin aineenopettajat, 2 opetusryhmää yhden opettajan johdolla eri tiloissa, välituntivalvontaa vähennetty ja jätetty antamatta oppilaan ohjausta, tukiopetusta ja erityisopetusta - huoltajille suunnatussa tiedotuksessa puutteita, kun ei ollut painotettu oppilaiden oppivelvollisuutta lomautuksen aikanakin, vaikka tiedettiin monen jäävän tuolloin kotiin - ei oltu ohjeistettu miten lomautuksen aikana opetus toteutetaan lain edellytysten mukaisesti - oppilaiden yhdenvertainen kohtelu vaarantui - oikeus maksuttomaan perusopetukseen ei toteutunut, kun huoltajia oli velvoitettu huolehtimaan opetuksesta LIEKSA Itä-Suomen lääninhallitus ISLH /Op-13 perusopetus lukio toimenpiteet: - liikaa itsenäistä työskentelyä - tunteja jäänyt pitämättä - turvallisuus vaarantunut - loppuvuoden lomautus haitannut yo kirjoituksiin valmistautumista - liikaa itsenäistä opiskelua - turvallisuus ja opetussuunnitelman mukainen opetus opiskelijan oikeus Lääninhallitus edellyttää, että Lieksan kaupunki huolehtii syyslukukaudella 2002 lomautusten takia pitämättä jääneiden kevätlukukaudelle siirrettyjen perusopetuksen oppituntien korvaamisesta ja tekee siitä selvityksen läänihallitukselle loppuun mennessä. - mainittu uhkasakon asettamisen mahdollisuus, ellei noudateta päätöstä KHO 3422/2003 KHO mukaan kaupunginhallitus ei ollut antanut perusopetuksen opettajien lomauttamisen osalta lomauttamisen toteuttamisesta vastaamaan velvoittamilleen viranhaltijoille riittäviä lomautusten täytäntöönpanoon liittyviä ohjeita. Kaupunginhallitus ei voinut perustella päätöksiään sillä, että lomautuspäätöksen täytäntöönpanosta vastaavat alemmat viranomaiset ja viranhaltijat

10 myöhemmin huolehtivat opetuksen lainmukaisesta järjestämisestä lomautuksen aikana. - kunnanhallitus ei ollut selvittänyt ennen päätöksentekoa millään tavoin, kuinka lainmukainen oikeus perusopetukseen voidaan lomautuksen aikana turvata, sillä olisi tullut olla päätöstä tehdessään käsillä selvitys tästä kyetäkseen arvioimaan onko lomautus mahdollista loukkaamatta opetukseen osallistuvien subjektiivista oikeutta perusopetukseen ENO Itä-Suomen lääninhallitus on todennut, että Enon kunnan opetusjärjestelyt opettajien lomautusaikana eivät vastanneet koulutusta koskevasta lainsäädännöstä kunnalle tulevia velvoitteita, eivätkä myöskään olleet sopusoinnussa perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteinään lääninhallitus kehotti sakon uhalla Enon kuntaa huolehtimaan siitä, että kunnan vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus totesivat lomautuksen omalta osaltaan lailliseksi. KHO totesi (dnro 3838/02/05) ja 3837/2/05 ettei hallinto-oikeuden toimivaltaan kuulu tutkia lomautuspäätösten täytäntöönpanon lainmukaisuutta. KHO mm.: kunnanhallitus oli antanut ennen lomautuksia määräykset ja ohjeet sen toteuttamisesta. Määräyksissä mm. oli hyväksytty erikseen kunkin opettajan osalta erikseen opetusjärjestelyt lomautuksen ajalle -> se oli selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että oppilaiden ja opiskelijoiden opetus voidaan turvata laissa tarkoitetulla tavalla - lomautus toteutettu lukiossa mm. koeviikon aikana, ja niin äpäivinä ei ollut opetusta LAPPAJÄRVI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS PÄÄTÖS LSLH /OP-13 Johtopäätökset Opettajien lomautusten aikaiset opetusjärjestelyt ovat olleet sellaisia, että mitä ilmeisimmin näissä tilanteissa koulujen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttaminen on osin heikentynyt ja oppilaiden oppimismahdollisuudet ovat rajoittuneet siten, että oppilailla ei ole ollut perusopetuslain 30 :n mukaisesti yhtäläisiä mahdollisuuksia ohjattuun opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Perusopetuslain 29 :n tarkoittamat turvallisen opiskeluympäristön minimivaatimukset eivät saatujen selvitysten mukaan ole toteutuneet, koska oppilaiden työskennellessä yhden opettajan valvonnassa kahdessa eri luokassa ei oppilaiden turvallisuutta ole voitu kaikilta osin taata. Opiskelu suurissa ryhmissä on vaarantunut oppilaiden oikeudet perusopetuslain 30 :n mukaiseen opetukseen ja myös turvalliseen oppimisympäristöön. Koska Lappajärven peruskoulujen työsuunnitelmamuutokset on hyväksytty kevätlukukaudelle vasta lukuvuoden loppupuolella, ei oppilaille ja heidän huoltajilleen ole voitu perusopetusasetuksen 9 :n tarkoittamana toimenpiteenä ilmoittaa ennalta keskeisistä työsuunnitelmaan sisältyvistä asioista. Tältä osin Lappajärven kunnassa ei ole noudatettu perusopetusasetuksen 9 :n mukaisia säännöksiä.

11 Selvitysten ja vastineiden mukaan alakoulujen osa-aikainen erityisopetus oli huhti-toukokuun aikana satunnaista ja erityisopetusta ei voitu antaa lainkaan luki- matematiikan osalta kiertävän osa-aikaisen erityisopettajan ollessa lomautettuna. Puheopetusta oli järjestetty loppukeväästä n. 20 % normaalista määrästä. Myös keskikoulua koskevissa selvityksissä on todettu erityisopetusta jääneen pitämättä toukokuussa 2007, Lääninhallituksen mukaan perusopetuslain 17 :n mukainen oikeus erityisopetukseen ei näiltä osin ole toteutunut asianmukaisesti. Selvitysten mukaan myös tukiopetusta on jäänyt antamatta oppilaille lomautusten johdosta. Lääninhallituksen mukaan tukiopetus on säädetty perusopetuslain 16 :ssä oppilaan subjektiiviseksi oikeudeksi eikä näin ollen Lappajärven kunnan lomautuksena aikaisia tukiopetusjärjestelyjä voi pitää lainmukaisina. Alakouluissa jäi pitämättä käsityön ja liikunnan tunteja. Keskikoulussa on jätetty turvallisuussyistä kotitalouden ja, liikunnan ja fysiikan ja kemian tunteja. Vaikka tunteja on korvattu muulla toiminnalla, on Lääninhallituksen mielestä oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jäänyt osin toteutumatta. Lääninhallituksen mukaan oppilaiden huoltajille ym. koulun henkilökuntaan kuulumattomille ei voi antaa vastuuta opetuksen/koulun valvonnasta ja oppilaiden ohjauksesta. Lääninhallituksen mielestä oikeus perusopetukseen ei voi tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät itsenäisesti ilman oman opettajan ohjausta usean työpäivän ajan. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. itsenäisesti työskentelevällä oppilailla ei ole ollut samaa mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita ja huolehtia oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä perusopetuslain 29 :n mukaan. Edellä lausutun johdosta lääninhallitus katsoo, että Lappajärven kunnan vuonna 2007 aikana toteutetut lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa perusopetuslain 4, 16, 17, 29ja 30 :ienja perusopetusasetuksen 9 :n velvoitteiden eikä mainittujen perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koske van yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Lappajärven kuntaa huolehtimaan siitä, että kunnan vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lääninhallitus saattaa kantansa vastauksena kantelijan tietoon sekä Lappajärven kunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten. KHO:2009:33 Kunnanhallitus oli päättänyt lomauttaa muiden ohella opetushenkilöstön 14 päivän ajaksi kalenterivuoden aikana. Lomautukset tuli voida toteuttaa niin, että perusopetuslain ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä ja lukiolaissa ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Kun otettiin huomioon lomauttamista koskevat oikeudelliset edellytykset, lomautusaikaan sisältyvien työpäivien lukumäärä sekä lomautusten täytäntöönpanosta kunnanhallituksen päätöksen jälkeen mutta ennen lomautusten alkamista annetut tarkentavat ohjeet sekä työsuunnitelmiin tehdyt muutokset, kunta oli ennen lomautuksia riittävästi selvittänyt opetushenkilöstön lomauttamisen edellytyksiä. Päätös ei ollut kuntalain 90 :ssä tarkoitetulla tavalla lainvastainen. - OLI ESITETTY MM. ETTÄ Korkein hallinto-oikeus edellytti toisen kunnan opettajien lomautusta koskevassa päätöksessään, että ennen lomauttamista koskevan päätöksen tekemistä tulee olla selvitettynä, kuinka lomautuspäivät ajoitetaan ja opetuspäivien hoitaminen lomautuksen aikana järjestetään. Nämä Lappajärven kunta sinänsä on jollakin tavalla selvittänyt, mutta ei sitä olennaista

12 seikkaa, toteutuvatko oppilaiden lain mukaiset oikeudet säännöksissä edellytetyllä tavalla. Riittävinä selvityksinä ei voida pitää sitä, että päättäjä päätöksentekohetkellä vain yksipuolisesti esittää paperilla subjektiiviset näkemyksensä lomautuksen aikaisista opetusjärjestelyistä, joiden konkreettinen toteuttaminen käytännössä on aivan eri asia. - Länsi-Suomen lääninhallituksen Lappajärven kunnan opetustoimen henkilöstön lomautuksia koskevan päätöksen mukaan lomautussuunnitelmiin sisältyvät opetusjärjestelyt ovat olleet perusopetuslain ja lukiolain vastaisia. AKAA KHO /2/07 KHO on todennut Akaan lomautukset laillisiksi. Näissä lomautuksissa lomautussuunnitelmissa jo kävi ilmi, että oppilaiden työpäivät ovat vain kolmen tunnin pituisia, eivätkä siten noudata tuntijakoasetusta. SULKAVA Kuopion hao /07/2207 Opettajien lomauttaminen ei perusopetuslain tai muunkaan lain vastaista. mahdollisuus lomauttaa ei kuitenkaan poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että perustuslakiin ja perusopetuslakiin ja asetuksiin kirjatut opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksen aikana. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia annetut määräykset ja lomautusten toimeenpanosta annetut ohjeet sekä sivistyslautakunnan sisällöltään yksityiskohtaiset päätökset, kunta on ennen lomautusta koskevan päätöksen tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että mainituissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen voidaan turvata lomautuksista huolimatta säännöksissä tarkoitetulla tavalla. Opettajia ei ole kohdeltu epäsuotuisammin kuin muita kunnan työntekijöitä /07/2204 valtuuston valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu, millä tavalla lomautukset yksityiskohtaisesti hoidetaan, vaan kukin toimielin on tämän jälkeen päättänyt itse asiasta. Vasta sivistyslautakunta on lopullisesti päättänyt. ketkä kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja milloin lomautetaan. KUUSAMO KHO /1/99 Kuusamossa kunnanhallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävä henkilöstö on päätettiin lomauttaa. Lääninoikeus toteisi, että kaikille kunnan henkilöstöä edustaville järjestöille on varattu neuvotteluissa mahdollisuus sopia vapaaehtoisista toimista lomautuksille. Ei voida katsoa, että kohdennettaessa lomautukset koskemaan ainoastaan niitä henkilöitä, joita edustava järjestö ei ole solminut mainittua paikallista sopimusta, kysymyksessä olisi kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain 2 2 kohdan vastainen menettely. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisella lomautusmenettelyllä, vaikka

13 lomautuksen taloudellinen vaikutus voikin joidenkin viranhaltijoiden kohdalla olla lomarahan vaihtoa epäedullisempi, ei voida katsoa loukatun yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. KHO pysytti päätöksen. TORNIO KHO 1988/1/97 Kaupunginhallituksen päätös asettaa lomautetut viranhaltijat paikallisen säästösopimuksen piirissä olevia viranhaltijoita huonompaan asemaan. Sopimuksen mukaan sen piirissä olevalta vähennetään lomarahasta summa, joka vastaa kuukausipalkan kolmaskymmenesosaa, kerrottuna seitsemällä. Lomautetut menettävät kahdeksan päivän päiväpalkan ja työssäolopäivien lukumäärä pienenee neljällä. Asiassa ei ole ilmennyt, että työnantaja olisi rikkonut tasapuolisuuden vaatimusta siten kuin hallitusmuodon 5 2 momentti tarkoitetaan. Asiakirjoista ilmenee, että kaupunginhallitus on pyrkinyt toteuttamaan lomautukset siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kunnan tehtävine hoitamiselle. Lomautuksen toteuttaminen jaksottamalla ei ole osoitettu perustuneen pyrkimykseen estää lomautettujen oikeus työttömyyskorvaukseen. Päätös ei muutoinkaan ole lainvastainen. TYÖTUOMIOISTUIMESSA OLLEET ASIAT TT: Kunnassa oli otettu käyttöön järjestelmä, jossa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraista virkavapaata ja työlomaa sekä työnantajan kuittausoikeutta koskeviin määräyksiin tukeutuen kuntatyönantaja oli tehnyt yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa sopimuksia ansaittujen lomarahojen vaihtamisesta vapaa-ajaksi. Koska järjestelmä johti siihen, että lomarahaa ei maksettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja koska käyttöön otettu järjestelmä olisi edellyttänyt paikallisen sopimuksen tekemistä asianomaisten yhdistysten kanssa, kunnan katsottiin menetelleen virka- ja työehtosopimuksen vastaisesti. Kysymys myös virka- ja työehtosopimuksen tieten rikkomisesta sekä valvontavelvollisuuden rikkomisesta. TT: Asiassa on ollut kysymys siitä, oliko työnantaja voinut sopia viranhaltijan kanssa lyhyemmästä kuin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lomautusilmoitusta koskevassa määräyksessä sovitusta yhden kuukauden lomautusilmoitusajasta. Lisäksi kysymys on ollut siitä, oliko kaupungin ja viranhaltijoiden välillä sovittu lomautusten ajankohdista ja oliko kaupunki lomautusten yhteydessä rikkonut virkaehtosopimusta. (Ään.) TT: LAPUA Lapuan kaupungin talousarvio vuodelle 1995 vahvistettiin siten, että talousarviossa henkilöstömenoihin varattu määräraha ei riittänyt palkkausmenojen kattamiseen. Kaupunki oli tehnyt kahden pääsopijajärjestön kanssa paikallisen säästösopimuksen palkkojen leikkaamisesta. Paikallisella sopimuksella ja sitä vastaavilla lomautuksilla oli tavoiteltu yhteensä 2 miljoonan markan säästöä kaupungin käyttömenoissa. Paikallinen sopimus oli allekirjoitettu Säästösopimuksessa Lapuan kaupunki oli sitoutunut kohdistamaan

14 säästösopimuksen ulkopuolelle jääviin henkilöstöryhmiin yksipuolisin toimenpitein säästösopimusta vastaavat säästöt. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen 10 :ssä kaupunki oli sitoutunut siihen, että mikäli joku henkilöstöryhmä ei tulisi kyseessä olevan sopimuksen piiriin, kaupunki ryhtyisi sellaisiin toimiin, jotka toteuttaisivat vastaavat säästöt kuin sopimuksen piirissä olevan henkilöstön osalta olivat syntyneet kyseessä olevalla sopimuksella. TNJ:n ja AKAVA-JS:n jäsenet oli lomautettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 139 :n vastaisesti. Kaupungilla ei ollut ollut mainitun määräyksen mukaista lomauttamisperustetta, koska vuoden 1995 talousarviota laadittaessa tai lomautuksia toteutettaessa ei ollut ollut kustannusten pakottavaa vähentämistarvetta. Sopimuksen vastaisesti suoritettu lomautus oli aiheuttanut kaupungin palveluksessa oleville TNJ:n ja AKAVA-JS:n jäsenille 8 päivän palkan menetyksen. Lapuan kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 1995 talousarvio oli talousarvioasiakirjassa perusteltu hyvin suppeasti. Verotulojen perustana olevan äyrimäärän oli ennakoitu laskevan 3,6 prosenttia vuoden 1994 verotuloista. Hyväksyessään talousarvion vuodelle 1995 valtuustolla oli ollut käytettävissään ennakkotiedot vuoden 1994 toteutuneesta tilanteesta. Verotulojen määrä oli vuonna 1994 ollut yli 112 miljoonaa markkaa. Siitä huolimatta vuodelle 1994 verotulot oli arvioitu yli 4 miljoonaa markkaa pienemmiksi. Edellä mainituilla perusteilla kaupunginvaltuuston oli katsottava talousarviosta päättäessään tietoisesti arvioineen verotulot todennäköisiä verotuloja pienemmiksi. Lomautuksen selvittelymenettelyn aikana kaupungilla oli ollut käytettävissään rahoituslaskelman toteutumavertailut ja Jo ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailusta oli ollut nähtävissä, että kaupunki oli lyhentänyt talousarviolainoja 3,3 miljoonaa markkaa, vaikka talousarviossa valtuuston päätöksen mukaan oli varauduttu 8,6 miljoonan markan lisälainanottoon. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailu osoitti, että valtuuston hyväksymästä talousarviosta poiketen lainojen lyhennyksiä oli jatkettu siten, että kesäkuun lopussa lainoja oli lyhennetty 5,3 miljoonaa markkaa talous-arvion 8,6 miljoonan markan lisälainanoton sijasta. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailu osoitti, että kaupungin verotuloja oli kertynyt syyskuun 1995 loppuun mennessä 5,35 miljoonaa markkaa enemmän kuin joulukuussa 1994 hyväksytyssä talousarviossa oli arvioitu. Käyttötalouden nettomenoissa oli tässä vaiheessa syntynyt 1,4 miljoonan markan säästö talousarvioon verrattuna ja talousarviolainoja oli lyhennetty 5,26 miljoonaa markkaa valtuuston hyväksymästä talousarviosta poikkeavasti. Kaupunginvaltuusto oli vahvistanut talousarvion 1995 siten, että se oli sisältänyt 2,7 miljoonan markan siirron rahastoihin ja 3 miljoonan markan siirrot rahastoista. Syyskuun 1995 loppuun mennessä rahastoihin oli siirretty talousarvion mukainen 2,7 miljoonaa markkaa, mutta 3 miljoonan markan siirtoja rahastoista ei ollut tarvinnut tehdä. Kaupunki oli alkuvuodesta 1995 myynyt Lapuan Sähkö Oy:n osakkeensa ja saanut myynnistä 27,5 miljoonan markan myyntituoton. Osakekaupasta saadut rahat oli suunniteltu marraskuussa 1995 käytettävän tulevien investointien rahoittamiseen ja vuoden 1995 budjetin investointiosan kattamiseen, koska budjetoituja lainoja ei ollut aiottu nostaa. Elokuussa 1995 oli julkistettu tieto, jonka mukaan kaupunki oli tehnyt kahden muun osapuolen kanssa sopimuksen pääomarahaston perustamisesta. Rahaston sijoitukset oli tehty osakepääomana, vaihtovelkakirjalainoina, optiolainoina ja muina riskilainoina. Kaupunki oli sijoittanut rahastoon sen pääomasta suurimman osan, 2 miljoonaa markkaa.

15 Kun otettiin huomioon lomautuksista saavutettava palkkasäästö, talousarviossa arvioitua suurempi verotulojen kertymä ja käyttötalouden nettomenojen säästö sekä talousarviossa ennakoimattomat Lapuan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitulot, oli kaupungin täytynyt viimeistään lomautushetkellä tietää, että virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitettua kustannusten pakottavaa vähentämistarvetta lomautusten perusteeksi ei ollut olemassa. Arviointia Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 139 :n mukaan kunnallinen viranhaltija voidaan lomauttaa noudattaen soveltuvin osin työsopimuslain lomauttamista koskevia säännöksiä sekä 134 ja 137 :n määräyksiä siten täydennettynä, että lomautus voi koskea myös määräaikaista virkasuhdetta, joka on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Määräyksen soveltamisohjeen mukaan sekä viranhaltijan että työntekijän määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena voi olla muun muassa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen kyseisen toimintayksikön kustannusten pakottava vähentämistarve. Virkaehtosopimuksen osana sovellettavan työsopimuslain 30 :n 1 momentin toisen virkkeen mukaan työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos työ on tilapäisesti vähentynyt eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Korkein oikeus on ratkaisussaan nro 1997:21 tulkitessaan sanontaa "työ on tilapäisesti vähentynyt" katsonut, että se koskee myös säästötarpeista johtuvaa työn tarjoamisen edellytysten tilapäistä vähentymistä. Lapuan kaupunki on esittänyt varteenotettavaa selvitystä sen tueksi, että kaupungin taloudellisen tilan johdosta säästötoimenpiteet ovat talousarviota vuodelle 1995 laadittaessa olleet tarpeellisia. Kaupunki on saanut vuoden 1995 aikana huomattavia investointituloja, mutta sen käyttötaloudessa ei ole vuoden aikana näytetty tapahtuneen oleellisia muutoksia. Kun lisäksi säästösopimuksen solmineet järjestöt, jotka ovat edustaneet noin 60 prosenttia kaupungin henkilöstöstä, ovat olleet kaupungin kanssa samaa mieltä henkilöstömenojen säästötarpeesta, kantajajärjestöiltä on edellytettävä vahvaa näyttöä siitä, että kaupunki olisi lomautukset toteuttaessaan kuitenkin rikkonut virkaehtosopimusta kanteessa tarkoitetulla tavalla. Kantajajärjestöjen esittämä näyttö ei työtuomioistuimen mielestä riittävästi tue väitettä siitä, että Lapuan kaupunki olisi tietoisesti ja tulevia lomautuksia silmällä pitäen arvioinut verotulot vuodelta 1995 todennäköisiä verotuloja pienemmiksi. Lapuan kaupungin taloudellinen asema on vuoden 1995 aikana muun muassa siten muuttunut, että se on saanut investointituloja 27,5 miljoonaa markkaa. Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräyksistä ei esitetyn näytön perusteella kuitenkaan voida johtaa kunnalle yleistä velvollisuutta käyttää lomautusten välttämiseksi tällaisia tuloja käyttötalousmenojen katteeksi. Muutoinkin työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että Lapuan kaupunki olisi kanteessa tarkoitetut lomautukset toteuttaessaan tietensä rikkonut kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen lomautusmääräyksiä tai että sen olisi edes perustellusti pitänyt tietää niitä rikkovansa. TT: VIITASAARI Kunnalla oli ollut kunnan taloudesta johtuva, kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitettu pakottava tarve vähentää kustannuksiaan. Kunnalla oli siten myös ollut sopimuksen mukainen peruste lomauttaa viranhaltijat, joita edustava paikallisyhdistys ei ollut hyväksynyt kunnan esittämää viranhaltijoiden palkkakustannusten säästöä merkinnyttä sopimusta. Vaihtoehtoisena ratkaisuna talousarvion vaatima säästö oli Viitasaaren kunnassa pyritty saamaan aikaan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen avulla. Kun talousarvion vahvistamisen jälkeen kuntien valtionosuusleikkausta oli pienennetty, tämä oli otettu huomioon kunnan taholta paikallista

16 säästösopimusta koskevissa neuvotteluissa ilmoittamalla pidetyssä kokouksessa palkkamäärärahojen säästötarpeeksi aikaisemman 6,5 prosentin sijasta 4,13 prosenttia. Viitasaaren kunnan viranhaltijat ja työntekijät KTV ry:tä lukuun ottamatta kaikkien muiden kunnallisten pääsopijajärjestöjen paikallisten alayhdistysten kanssa oli tehty sopimus henkilöstömenojen säästämisestä lomarahoja vähentämällä vastikevapaata vastaan. Viitasaaren kunnalla oli ollut oikeus vähentää vuoden 1994 talousarviossa palkkamäärärahoja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten tasosta. Tämä oli aiheuttanut tosiasiallisen säästötarpeen, jota oli pyritty kattamaan paikallisella, pääasiassa lomarahojen vähentämistä koskevalla säästösopimuksella. Tämä sopimus oli ollut henkilöstön kannalta edullinen siinä suhteessa, että lomarahan leikkaus saattoi myöhemmin, riippuen palkkamenojen kehityksestä, pienentyä tai jopa peruuntua. Noin 65 prosenttia Viitasaaren kunnan henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt olivat tulleet mukaan säästösopimukseen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vuoksi kunta oli tehnyt vastaavat palkkamenojen säästöt myös sopimuksen ulkopuolisen henkilöstön osalta. Sen vuoksi kunta on vastaavan palkkakustannusten säästön saadakseen alkaen lomauttanut sanotun yhdistyksen jäsenyyteen kuuluneet kanteessa tarkoitetut viranhaltijat osa-aikaisesti 14 vuorokauden ajaksi. KÄRÄJÄOIKEUDESSA OLLEET ASIAT Tasa-arvo/syrjintä riita Kajaani Kajaani lomautti vain naisvaltaisimman ( 93 % naisia) alan eli perusturvatoimialan. henkilöstön. Riidatonta oli Kajaanin huono talous ja perusturvatoimen suuret budjetin ylitykset 1997 ja 1998 sekä sille asetettu säästötavoite. Muilla aloilla ei näin suuria ylityksiä ollut. Työnantaja on voinut osoittaa, että lomautus johtui muista syistä kuin sukupuolesta. Lomautus oli käräjäoikeudesta tavoite huomioon ottaen sopiva ja oikein mitoitettu.

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5 Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen 7.3.2016/56 Sivu 1/5 Ulvilan kaupunginhallitus PL 77 28401 ULVILA OIKAISUVAATIMUS Asia: OAJ:n Ulvilan paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus Ulvilan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA

Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA Lasten ja nuorten lautakunta 28.07.2015 81 Lehtori Teija Laine on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksestä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTO, ITÄ-SUOMI, OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUE

ALUEHALLINTOVIRASTO, ITÄ-SUOMI, OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUE ALUEHALLINTOVIRASTO, ITÄ-SUOMI, OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUE LAUSUNTO 1. LAUSUNNON ANTAJA Kontiolahden kunta Kunnanhallitus Sähköposti: kirjaamo@kontiolahti.fi 2. LAUSUNTO, JOKA KOSKEE SEURAAVAA

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Viite: SELVITYS OPETTAJIEN LOMAUTUKSISTA. 1. Etelä-Suomen lääninhallituksen alue

Viite: SELVITYS OPETTAJIEN LOMAUTUKSISTA. 1. Etelä-Suomen lääninhallituksen alue Pvm 30.9.2009 EDUSKUNTA Sivistysvaliokunta Dnro 12/500/2009 Viite: Asia: SELVITYS OPETTAJIEN LOMAUTUKSISTA Eduskunnan sivistysvaliokunta on kokouksessaan 8.9.2009 päättänyt pyytää opetusministeriöltä perustuslain

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen Sivistyslautakunta 132 01.09.2016 Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen 4.8.2016 11; Iiris Innanen 433/05/052/2016 SL 132 Selostus: Sivistyslautakunta on päätöksellään

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 120 25.03.2014 OAJ:N KUHMON PAIKALLISYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN LOMAUTUSPÄÄTÖKSESTÄ 41/1.120/2014 KHALL 120 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh.

Lisätiedot

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa Kaupunginhallitus 585 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 122 15.12.2014 Mahdollinen henkilökunnan lomautus ja sen vaikutuksia KH 585 Selostus: Kaupunginhallitus on 2.12.2014 :n 564 kohdalla päättänyt esittää,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä ROV ANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112, Oikeustalo, Valtakatu 17 96101 ROVANIEMI Puhelin 010 36 42900, Faksi 010 36 42995 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi PÄÄTÖS 10/032511 21.6.2010 00002/09/611 1 ASIA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa.

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 Yhteistyötoimikunta 6 25.01.2016 Yhteistyötoimikunta 10 17.02.2016 Yhteistyötoimikunta 0 14.03.2016 Kaupunginhallitus 59 14.03.2016 Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät 1 Koulutuslautakunnan toimialana on perusopetus ja lukiokoulutus, lasten päivähoito, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Koulutuslautakunta on koulutuksen asiantuntijaelin kunnassa ja arvioi päättämällään

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot