- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus"

Transkriptio

1 MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki ja työsopimuslaki sallii lomautettavan. Mutta lomautukset tulee voida toteuttaa niin, että perusopetuslain ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä ja lukiolaissa ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Yleensä todettu: Kun otetaan huomioon lomauttamista koskevat oikeudelliset edellytykset, lomautusaikaan sisältyvien työpäivien lukumäärä sekä lomautusten täytäntöönpanosta päätöksen jälkeen mutta ennen lomautusten alkamista annetut tarkentavat ohjeet sekä työsuunnitelmiin tehdyt muutokset, kunta oli ennen lomautuksia riittävästi selvittänyt opetushenkilöstön lomauttamisen edellytyksiä. - ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus Lääninhallitustaso: Selvitysten mukaan perusopetusta ei ole kaikilta osin järjestetty siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Kaupungin/kunnan opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29, 30 ja 31a :ien, perusopetusasetuksen 1 ja 2 :ien ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Lääninhallituksen mukaan, vaikka osaa lukion opintoja voidaan lukioasetuksen 4 :n mukaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelut on muutonkin järjestettävissä melko joustavasti, ovat lomautustoimet heikentäneet opiskelijoiden lukiolain 22 :n mukaista oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Lääninhallitus kehottaa/huomauttaa kuntaa/kaupunkia perusopetuksen/lukio koulutuksen järjestäjänä välittömästi lopettamaan sellaiset lomautusten aikaiset oppilaiden työpäiviin kohdistuvat opetus- järjestelyt, jotka ovat tässä päätöksessä todetulla tavalla lainvastaisia ja huolehti maan vastaisuudessa siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työtuomioistuin - ei ole menestytty, kun väitetty, ettei taloudellista perustetta lomauttaa - alle 30 päivän lomautusilmoituksen anto edellyttää suostumusta Käräjäoikeus - ei syrjintää lomauttaa perustellusta syystä vain perusturvatoimi, vaikka naisvaltainen ala, kun ylittänyt muita alaoja enemmän budjettinsa toistuvasti

2 Tarkemmin tapauskohtaisesti: OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ MÄÄRÄRAHOISTA KKO: 2001:93 Korkeimman oikeuden päätöksessä todetaan, että päivähoitolain 11 a :n nimenomaisena tarkoituksena on ollut aikaansaada järjestelmä, jossa kunnalla on ehdoton velvollisuus huolehtia päivähoitopaikan järjestämisestä siihen oikeutetulle. Tästä syystä kunta ei voi välttää velvollisuuttaan esimerkiksi sillä perusteella, että talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. KHO Dnro 2365/3/06 Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä todetaan, että avustajapalvelua koskevaa hakemusta ei voida hylätä määrärahaperusteella arvioimatta ensisijaisesti sitä, edellyttääkö lapsen terveydentila ja tarve henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio totesi elokuussa 2004 antamassaan päätöksessä, että lasten järjestelmällinen ottaminen päiväkoteihin 105 %:n täyttöasteella ei ole päivähoitoasetuksen henkilöstömitoitusta koskevan säännöksen mukainen. Täyttöasteen ylittäminen johtaa helposti siihen, että päiväkodissa ei kaiken aikaa ole riittävästi koulutettua henkilökuntaa lasten lukumäärään nähden. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on (311/2/99) Päätöksen mukaan sellaiset lomautuksen aikaiset opetusjärjestelyt, joilla tosiasiallisesti heikennetään perusopetuksen laatua ja määrää, eivät ole lapsen edun mukaisia. Sellaisten julkisen vallan toimien, jotka johtavat tällaisiin heikennyksiin, ei voida katsoa olevan sopusoinnussa YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Perusopetuksen määrää ja laatua tosiasiallisesti heikentävät järjestelyt eivät ole sopusoinnussa perustuslain 22 kanssa, jonka mukaan sen tulee turvata aktiivisin toimin perusoikeuksien toteutuminen. Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oikeus perusopetukseen ei voi näin ollen tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät itsenäisesti ilman ohjausta usean työpäivän ajan. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä Perusopetuslaissa säädetyt oppilaan subjektiiviset oikeudet eivät voi toteutua siinä tilanteessa, että opettajat ovat pois työpaikoiltaan lomautusten vuoksi pitkiä ajanjaksoja, jolloin useampaa opetusryhmää valvoo vain yksi opettaja tai useampia opetusryhmiä on yhdistetty pitkiksi ajoiksi yhdeksi suuropetusryhmäksi. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita. Tämä tavoite vaarantuu lomautusolosuhteissa, joissa kahta tai useampaa ryhmää määrätään valvomaan vain yksi opettaja.

3 TÄHÄN ASTISET PÄÄTÖKSET PROSESSI KESKEN, VASTA LÄÄNINHALLITUKSEN PÄÄTÖS KANGASALA LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LSLH /Op-13 Päätös: Kangasalan kunnalla ei ole ollut erityistä pakottavaa syytä lomautuksen aikaisiin opetusjärjestelyihin. Kangasalan kunnan lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa perusopetuslain 4, 17, 29 ja 30 :ien, lukiolain 22 :n ja lukioasetuksen 3 :n velvoitteiden eikä perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Minimivaatimukset turvallisesta opiskeluympäristöstä eivät ole toteutuneet. Muun kuin luokkamuotoisen erityisopetuksen osalta oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen erityisopetuksen ja sen edellyttämään riittävään henkilökohtaiseen ohjaukseen ei ole toteutunut. Musiikin, käsityön ja liikunnan tuntien pitämättömyys ja aamu- ja iltapäivätuntien vapaaksi anto aiheuttaa sen, että oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen on jäänyt näiltä osin toteutumatta. Lääninhallituksen mukaan, vaikka osaa lukion opintoja voidaan lukioasetuksen 4 :n mukaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelut on muutonkin järjestettävissä melko joustavasti, ovat lomautustoimet heikentäneet opiskelijoiden lukiolain 22 :n mukaista oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun. Lomautusjärjestelyjä vastaavia tilanteita on todennäköisesti syntynyt myös sijaistenottokiellon johdosta. Toimenpide: Lääninhallitus huomautti Kangasalan kuntaa ja kehotti vastaisuudessa noudattamaan lakeja ja asetuksia. HAAPAJÄRVI Oulun lääninhallitus Päätös: Haapajärvellä ei kyetty suunnittelemaan eikä toteuttamaan opetusjärjestelyjä lain edellyttämällä tavalla. Koulujen vastuulliset viranhaltijat ovat suunnitelleet lomautusaikaiset järjestelyt asianmukaisesti, mutta opettajien lukumäärävajausta ei millään toimenpiteillä kyetä/ole kyetty täysin paikkaamaan. Mm. oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada opetusta ei lomautusten aikana toteutunut, kun jokaiseen luokkaan ei riittänyt opettajaa eikä muutakaan henkilökuntaa. Kaikkia oppiaineita ei ole opetettu eikä itsenäinen opiskelu sovellu kaikkiin aineisiin, kuten esimerkiksi lukion matematiikan kurssituloksista voi todeta. Toimenpide: Lääninhallitus saattaa päätöksen OPM ja eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon.

4 KUOPIO ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH /Op-13 Päätös: Osa taito- ja taideaineiden ja liikunnantunneista on jäänyt pitämättä ja on järjestetty turvallisuussyistä pääosin teoriaopetuksena. Opettajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia huolehtia siitä, että oppilaat saavat perusopetuslain 30 :ssä säädetysti opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä lain 3 :ssä tarkoitettu opetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja oikeus perusopetukseen ole tullut turvatuksi. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. Itsenäisesti työskentelevällä oppilaalla ei ole ollut mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Erityisopettajien ollessa lomautettuna tai erityisopettajien vastatessa luokkaopetuksesta erityisopetus on jäänyt tältä ajalta hoitamatta ja järjestelyt eivät ole perusopetuslain 17 ja 30 :ien mukaisia. Tukiopetusta ja erityisopetusta tulee antaa, jos edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetut oppilaaseen liittyvät olosuhteet ovat olemassa. Opetuksen järjestäjä ei siten voi esimerkiksi taloudellisiin syihin vedoten kieltäytyä antamasta tällaista opetusta. Yhden opettajan huolehtiessa kahden erillisissä luokissa ja eri puolilla koulukiinteistöä olevan opetusryhmän toiminnasta yhtä aikaa opettajalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita, mikä on omiaan heikentämään oppimisympäristön turvallisuutta ja vaarantamaan perusopetuslain 29 :n mukaisen oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutyön suunnittelua ja opettajien täydennyskoulutusta vähentävillä järjestelyillä heikennetään tosiasiallisesti opetuksen laatua. Lääninhallitus toteaa, että oikeus perusopetukseen on perustuslain 16 :n mukaisesti subjektiivinen oikeus, jolloin kyseisen oikeuden toteutumista heikentäviä menettelyjä on pidettävä kiellettyinä. Sivistysvaliokunta totesi mietinnössään koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (3/1 998), että perusopetuslain 30 :n tarkoituksena on turvata oppilaalle opetus ja tarpeellinen ohjaus koulun työpäivinä ja opettajan johdolla. Valiokunta totesi, että tämän säännöksen merkitys korostuu nykyisen kaltaisissa tilanteissa, kun kunnat puuttuvat normaaliin opetuksen järjestämiseen säästökeinona. Valiokunta totesi, ettei se hyväksy esimerkiksi opetushenkilöstön lomautuksia säästökeinoina. Vuosisuunnitelmien päivittämisestä lomautusten johdosta ei ole esitetty selvitystä. Kuopion kaupungin antamien selvitysten mukaan perusopetusta ei ole kaikilta osin järjestetty siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Kuopion kaupungin opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29, 30 ja 31a :ien, perusopetusasetuksen 1 ja 2 :ien ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Kuopion kaupunkia perusopetuksen järjestäjänä välittömästi lopettamaan sellaiset lomautusten aikaiset oppilaiden työpäiviin kohdistuvat opetus- järjestelyt, jotka ovat tässä päätöksessä todetulla tavalla lainvastaisia ja huolehti maan vastaisuudessa siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

5 KUOPION HALLINTO-OIKEUS /0050/1 Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan oikaisuvaatimusten johdosta antaman päätöksen ja palautti asian uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunnan päätös ei täyttänyt päätöksen perusteluilta edellytettäviä hallintolain vaatimuksia. Lautakunnan päätös oli ainoastaan asian toteava, mutta asian ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja ja selvityksiä sekä ratkaisuissa sovellettavia säännöksiä ei ole päätöksessä mainittu. Päätöstä ei ollut perusteltu hallintolain 45 :n edellyttämällä tavalla. Itse asiassa sitä oli hallinto-oikeuden mukaan pidettävä kokonaan perustelemattomana. HAMINA Etelä-Suomen lääninhallitus Päätös: Lääninhallitus katsoo, että Haminan kaupunki ei ole opettajia lomauttaessaan kaikilta osin toiminut perusopetusta ja lukio-opetusta koskevien säädösten mukaisesti. Lääninhallitus toteaa edelleen, että perusopetusta ja lukio-opetusta koskevat säädökset edellyttävät lomautusten aikaisen opetuksen suunnitelmallista toteuttamista siten, että kunnan kouluille vahvistamat opetussuunnitelmien tavoitteet eivät lukuvuoden aikana vaarannu ja että tuntijaon mukaiset oppiaineiden tuntimäärät saavutetaan. Oppilaiden ja opiskelijoiden tulee saada opettajien lomautuksesta huolimatta opetussuunnitelman mukaista opetusta, ja heille tulee taata turvallinen oppimisympäristö. Toimenpiteet: Etelä-Suomen lääninhallitus huomauttaa päätöksissään Haminan kaupunkia siitä, ettei se ole kaikilta osin toiminut perusopetuslain ja lukiolain säädösten mukaisesti. Lääninhallitus kehottaa Haminan kaupunkia perusopetuslain 4 :n mukaisena vastuullisena järjestäjänä välittömästi huolehtimaan siitä, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet toteutuvat myös opettajien lomautusten aikana sekä siitä, että he saavat lukuvuonna kunnan kouluilleen hyväksymän opetussuunnitelman ja siinä vahvistetun tuntijaon mukaista opetusta. LÄÄNINHALLITUKSEN JA HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS, MUTTA ASIAN KÄSITTELY KHO:SSA KESKEN VARKAUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH /Op-13 Perusopetusta ei ole järjestetty eikä perusopetusta ja lukiokoulutusta aiota eikä pystytä opettajien lomautusten aikana järjestämään kaikilta osin siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi lainsäädännön mukaisesti. Varkauden kaupungilla ei ole ollut erityistä pakottavaa syytä lomautuksen aikaisiin opetusjärjestelyihin. Varkauden kaupungin lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa

6 perusopetuslain 3, 4, 17, 29 ja 30 :ien, perusopetusasetuksen 2 ja 9 :n lukiolain 21 ja 22 :n velvoitteiden eikä perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet: lääninhallitus kehottaa Varkauden kaupunkia välittömästi huolehtimaan siitä, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan lakeja. Mikäli Varkauden kaupunki ei näin menettele, lääninhallitus harkitsee uhkasakon asettamista Varkauden kaupungille. Lääninhallitus pyysi mennessä selvitystä opetusjärjestelyiden lainmukaisuudesta. Kuopion hallinto-oikeus /08/2207 * EI LAINVOIMAINEN ASIA KHO:SSA Kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole lainsäädännön vastaista, mutta se ei poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että lainsäädännön mukaiset lasten ja oppilaiden oikeudet toteutuvat. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia kaupunginhallituksen antamat lomautuksia koskevat määräykset ja lomautusten toimeenpanossa hallinatokunnille annetut ohjeet on kaupunginhallitus ennen päätöksensä tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt, että lomautukset voidaan toteuttaa lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Kuopion hallinto-oikeus dnro 01842/09/2207 VESO päivien pituinen lomautus Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. MIKKELI ITÄSUOMEN LÄÄNINHALLITUS ISLH p Päätös: Taito- ja taideaineiden ja liikunnan opetusta ei ole pääosin järjestetty opetussuunnitelmien mukaisesti turvallisuussyistä. Opettajan vastatessa samanaikaisesti useamman eri tiloissa toimivan ryhmän opetuksesta, opettajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia huolehtia siitä, että oppilaat saavat perusopetuslain 30 :ssä säädetysti opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä opetusta ei ole näiltä osin toteutettu perusopetuslain 3 :n mukaisesti oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Lääninhallituksen mielestä perusopetuslain 3 :ssä tarkoitettu opetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja oikeus perusopetukseen ei voi tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät suurissa ryhmissä, osin itsenäisesti tai vähäisellä opettajan ohjauksella. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. Itsenäisesti työskentelevällä oppilaalla ei ole ollut mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Erityisopettajien ollessa lomautettuna tai erityisopettajien vastatessa luokkaopetuksesta erityisopetus on jäänyt tältä ajalta hoitamatta eivätkä erityisopetusta tarvitsevat ole saaneet riittävää opetussuunnitelman mukaista erityisopetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Edellä mainitut järjestelyt eivät ole perusopetuslain 17 ja 30 :ien mukaisia.

7 Lomautusten aikana erityisopetuksen ryhmäkoot eivät ole olleet kaikilta osin perusopetusasetuksen 2 mukaisia. Lomautusten aikana tukiopetusta ei ole käytännössä voitu järjestää eikä oppilailla ole ollut tosiasiallisesti mahdollisuutta perusopetuslain 16 :n mukaiseen tukiopetukseen. Yhden opettajan huolehtiessa kahden erillisissä luokissa ja eri puolilla koulukiinteistöä olevan opetusryhmän toiminnasta yhtä aikaa opettajalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita, mikä on omiaan heikentämään oppimisympäristön turvallisuutta ja vaarantamaan perusopetuslain 29 :n mukaisen oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita. Mikkelin kaupunginhallituksen antamien selvitysten mukaan perusopetusta ei ole järjestetty kaikilta osin siten, että oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erityisopetukseen toteutuisi perusopetuslain mukaisesti. Mikkelin kaupungin opettajien lomautusten aikana toteuttamat opetusjärjestelyt eivät ole sopusoinnussa perusopetuslain 3, 4, 16, 17, 29ja 30 :ien, perusopetusasetuksen 2 :n ja YK:n lapsen oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Mikkelin kaupunkia perusopetuslain 4 :n tarkoittamana perusopetuksen järjestäjänä huolehtimaan, että sen vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lääninhallitus saattaa kantansa vastauksena kantelijan tietoon sekä Mikkelin kaupungille tarvittavia toimenpiteitä varten. Lääninhallitus saattaa päätöksensä myös vaitionapuviranomaisena toimivan opetusministeriön ja julkisen vallan toimia valvovan eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon. KUOPION HALLINTO-OIKEUS /2207 (rehtoreiden lomautus) /09/2207 (lastentarhan opet) /08/2207 ( opet) /08/2207 (paikallisyhdistys) /09/2207(yksittäinen ope) Opettajien lomauttaminen ei perusopetuslain tai muunkaan lain vastaista. mahdollisuus lomauttaa ei kuitenkaan poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että perustuslakiin ja perusopetuslakiin ja asetuksiin kirjatut opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksen aikana. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia laaditut suunnitelmat, ja annetut ohjeet sekä lomautusaikaan sisältyvien työpäivien määrä ja niiden sijoittuminen opetustyöhön, on kunnanhallitus ennen lomautusta koskevan päätöksen tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että mainituissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen voidaan turvata lomautuksista huolimatta säännöksissä tarkoitetulla tavalla. ENONTEKIÖ 2008 Lapin lääninhallitus

8 Kehotti keskeyttämään lomautukset, koska järjestelyt lainsäädännön vastaiset. Tarkastajat toteavat tarkastuskertomuksessaan, että hyvin eri ikäisistä oppiliasta muodostetut ryhmät, etäopetuksena annettu opetus useissa eri aineissa ei mahdollistanut asianmukaista ja tavoitteellista opetusta. Kyseinen opettaja ei hallinnut oppiainetta ja tämä aiheutti vaaratilanteita. Oppilaat eivät saaneet lähiopetusta eikä vuorovaikutusta. Koulunkäyntiavustajien käyttö opettajana aiheutti sen, että tällöin oppilaat, joille avustaja oli määrätty, jäi vaille tukea. Oppilaan näkökulmasta opetusjärjestelyt olivat sekavat, turvattomat ja opetus näennäistä. tarkastajat katsoivat, että opetus vaaransi oppilaiden turvallisuuden ja oikeuden tavoitteelliseen, opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Rovaniemen hallinto-oikeus 09/0499/ Täytäntöönpanon keskeytyspäätös, jonka jälkeen päätös lomautusten laittomuudesta. Päätös toteaa, että kun otetaan huomioon lääninhallituksen tarkastajien raportissa ilmikäyvät koulutuslautakunnan vahvistamiin lomautussuunnitelmiin perustuvat käytännön opetusjärjestelyt, koulutuslautakunnan ei voida katsoa selvittäneen riittävästi, kuinka opetustehtävät tulisi järjestää, jotta lomautukset voitaisiin toteuttaa suunnitellussa laajuudessa niin, että perusopetuslaissa, lukiolaissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio koulutukseen lomautuksista huolimatta voitaisiin turvata säännöksissä tarkoitetuilla tavoin Ei lääninhallituksen päätöstä, ei kanneltu, ei kohdistunut opetukseen, johon lääninhallitus olisi voinut puuttua. Hallinto-oikeus piti lomautuksia laillisina ROI HAO /09/2299 HEINÄVESI Kuopion hallinto-oikeus dnro 02186/09/2207 Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. HANKO dnro 04078/09/2209 Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. KAIKISSA ASTEISSA LOPPUUN SAATETUT PROSESSIT: PARKANO Hämeenlinnan hallinto-oikeus /06/2207 sekä 02834/06/2207 Parkanon kaupungin opetushenkilöstön lomautukset olivat perusopetuslain vastaisia. Keskeisenä tekijänä asiaan vaikutti Länsi-Suomen lääninhallituksen päätös samassa asiassa. Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksen mukaan oppilaiden perusopetuslain 29 :n mukainen

9 oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja 30 :ään perustuva oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ei ole toteutunut tilanteissa, joissa opetusryhmät ovat olleet jopa yli neljänkymmenen oppilaan suuruisia tai aineenopettaja on toiminut yhteisen oppiaineen opettajana tai kaksi opetustyhmää on toiminut yhden yhteisen opettajan johdolla erillisissä tiloissa tai kun oppilaiden välituntivalvontaa on vähennetty. Lääninhallitus myös totesi lausunnossaan, että oppilaanohjauksen, tukiopetuksen ja erityisopetuksen antamatta jättäminen lomautusjaksojen aikana on perusopetuslain 11 :n 3 momentin sekä 16 :n ja 17 :n vastaisia. - pol 29 ja oikeus saada ops:n mukaista opetusta: yli 40 oppilasta ryhmässä, aineenopetusta antaneet muutkin kuin aineenopettajat, 2 opetusryhmää yhden opettajan johdolla eri tiloissa, välituntivalvontaa vähennetty ja jätetty antamatta oppilaan ohjausta, tukiopetusta ja erityisopetusta - huoltajille suunnatussa tiedotuksessa puutteita, kun ei ollut painotettu oppilaiden oppivelvollisuutta lomautuksen aikanakin, vaikka tiedettiin monen jäävän tuolloin kotiin - ei oltu ohjeistettu miten lomautuksen aikana opetus toteutetaan lain edellytysten mukaisesti - oppilaiden yhdenvertainen kohtelu vaarantui - oikeus maksuttomaan perusopetukseen ei toteutunut, kun huoltajia oli velvoitettu huolehtimaan opetuksesta LIEKSA Itä-Suomen lääninhallitus ISLH /Op-13 perusopetus lukio toimenpiteet: - liikaa itsenäistä työskentelyä - tunteja jäänyt pitämättä - turvallisuus vaarantunut - loppuvuoden lomautus haitannut yo kirjoituksiin valmistautumista - liikaa itsenäistä opiskelua - turvallisuus ja opetussuunnitelman mukainen opetus opiskelijan oikeus Lääninhallitus edellyttää, että Lieksan kaupunki huolehtii syyslukukaudella 2002 lomautusten takia pitämättä jääneiden kevätlukukaudelle siirrettyjen perusopetuksen oppituntien korvaamisesta ja tekee siitä selvityksen läänihallitukselle loppuun mennessä. - mainittu uhkasakon asettamisen mahdollisuus, ellei noudateta päätöstä KHO 3422/2003 KHO mukaan kaupunginhallitus ei ollut antanut perusopetuksen opettajien lomauttamisen osalta lomauttamisen toteuttamisesta vastaamaan velvoittamilleen viranhaltijoille riittäviä lomautusten täytäntöönpanoon liittyviä ohjeita. Kaupunginhallitus ei voinut perustella päätöksiään sillä, että lomautuspäätöksen täytäntöönpanosta vastaavat alemmat viranomaiset ja viranhaltijat

10 myöhemmin huolehtivat opetuksen lainmukaisesta järjestämisestä lomautuksen aikana. - kunnanhallitus ei ollut selvittänyt ennen päätöksentekoa millään tavoin, kuinka lainmukainen oikeus perusopetukseen voidaan lomautuksen aikana turvata, sillä olisi tullut olla päätöstä tehdessään käsillä selvitys tästä kyetäkseen arvioimaan onko lomautus mahdollista loukkaamatta opetukseen osallistuvien subjektiivista oikeutta perusopetukseen ENO Itä-Suomen lääninhallitus on todennut, että Enon kunnan opetusjärjestelyt opettajien lomautusaikana eivät vastanneet koulutusta koskevasta lainsäädännöstä kunnalle tulevia velvoitteita, eivätkä myöskään olleet sopusoinnussa perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteinään lääninhallitus kehotti sakon uhalla Enon kuntaa huolehtimaan siitä, että kunnan vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus totesivat lomautuksen omalta osaltaan lailliseksi. KHO totesi (dnro 3838/02/05) ja 3837/2/05 ettei hallinto-oikeuden toimivaltaan kuulu tutkia lomautuspäätösten täytäntöönpanon lainmukaisuutta. KHO mm.: kunnanhallitus oli antanut ennen lomautuksia määräykset ja ohjeet sen toteuttamisesta. Määräyksissä mm. oli hyväksytty erikseen kunkin opettajan osalta erikseen opetusjärjestelyt lomautuksen ajalle -> se oli selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että oppilaiden ja opiskelijoiden opetus voidaan turvata laissa tarkoitetulla tavalla - lomautus toteutettu lukiossa mm. koeviikon aikana, ja niin äpäivinä ei ollut opetusta LAPPAJÄRVI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS PÄÄTÖS LSLH /OP-13 Johtopäätökset Opettajien lomautusten aikaiset opetusjärjestelyt ovat olleet sellaisia, että mitä ilmeisimmin näissä tilanteissa koulujen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttaminen on osin heikentynyt ja oppilaiden oppimismahdollisuudet ovat rajoittuneet siten, että oppilailla ei ole ollut perusopetuslain 30 :n mukaisesti yhtäläisiä mahdollisuuksia ohjattuun opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Perusopetuslain 29 :n tarkoittamat turvallisen opiskeluympäristön minimivaatimukset eivät saatujen selvitysten mukaan ole toteutuneet, koska oppilaiden työskennellessä yhden opettajan valvonnassa kahdessa eri luokassa ei oppilaiden turvallisuutta ole voitu kaikilta osin taata. Opiskelu suurissa ryhmissä on vaarantunut oppilaiden oikeudet perusopetuslain 30 :n mukaiseen opetukseen ja myös turvalliseen oppimisympäristöön. Koska Lappajärven peruskoulujen työsuunnitelmamuutokset on hyväksytty kevätlukukaudelle vasta lukuvuoden loppupuolella, ei oppilaille ja heidän huoltajilleen ole voitu perusopetusasetuksen 9 :n tarkoittamana toimenpiteenä ilmoittaa ennalta keskeisistä työsuunnitelmaan sisältyvistä asioista. Tältä osin Lappajärven kunnassa ei ole noudatettu perusopetusasetuksen 9 :n mukaisia säännöksiä.

11 Selvitysten ja vastineiden mukaan alakoulujen osa-aikainen erityisopetus oli huhti-toukokuun aikana satunnaista ja erityisopetusta ei voitu antaa lainkaan luki- matematiikan osalta kiertävän osa-aikaisen erityisopettajan ollessa lomautettuna. Puheopetusta oli järjestetty loppukeväästä n. 20 % normaalista määrästä. Myös keskikoulua koskevissa selvityksissä on todettu erityisopetusta jääneen pitämättä toukokuussa 2007, Lääninhallituksen mukaan perusopetuslain 17 :n mukainen oikeus erityisopetukseen ei näiltä osin ole toteutunut asianmukaisesti. Selvitysten mukaan myös tukiopetusta on jäänyt antamatta oppilaille lomautusten johdosta. Lääninhallituksen mukaan tukiopetus on säädetty perusopetuslain 16 :ssä oppilaan subjektiiviseksi oikeudeksi eikä näin ollen Lappajärven kunnan lomautuksena aikaisia tukiopetusjärjestelyjä voi pitää lainmukaisina. Alakouluissa jäi pitämättä käsityön ja liikunnan tunteja. Keskikoulussa on jätetty turvallisuussyistä kotitalouden ja, liikunnan ja fysiikan ja kemian tunteja. Vaikka tunteja on korvattu muulla toiminnalla, on Lääninhallituksen mielestä oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jäänyt osin toteutumatta. Lääninhallituksen mukaan oppilaiden huoltajille ym. koulun henkilökuntaan kuulumattomille ei voi antaa vastuuta opetuksen/koulun valvonnasta ja oppilaiden ohjauksesta. Lääninhallituksen mielestä oikeus perusopetukseen ei voi tulla turvatuksi siten, että oppilaat työskentelevät itsenäisesti ilman oman opettajan ohjausta usean työpäivän ajan. Opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä. itsenäisesti työskentelevällä oppilailla ei ole ollut samaa mahdollisuutta saada riittävästi neuvoja ja ohjausta. Opettajan vastuu oppilaista edellyttää myös tosiasiallista mahdollisuutta valvoa oppilaita ja huolehtia oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä perusopetuslain 29 :n mukaan. Edellä lausutun johdosta lääninhallitus katsoo, että Lappajärven kunnan vuonna 2007 aikana toteutetut lomautusjärjestelyt eivät ole olleet sopusoinnussa perusopetuslain 4, 16, 17, 29ja 30 :ienja perusopetusasetuksen 9 :n velvoitteiden eikä mainittujen perustuslain säännösten ja YK:n lapsen oikeuksia koske van yleissopimuksen kanssa. Toimenpiteet Lääninhallitus kehottaa Lappajärven kuntaa huolehtimaan siitä, että kunnan vastuulla olevissa opetusjärjestelyissä noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lääninhallitus saattaa kantansa vastauksena kantelijan tietoon sekä Lappajärven kunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten. KHO:2009:33 Kunnanhallitus oli päättänyt lomauttaa muiden ohella opetushenkilöstön 14 päivän ajaksi kalenterivuoden aikana. Lomautukset tuli voida toteuttaa niin, että perusopetuslain ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä ja lukiolaissa ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Kun otettiin huomioon lomauttamista koskevat oikeudelliset edellytykset, lomautusaikaan sisältyvien työpäivien lukumäärä sekä lomautusten täytäntöönpanosta kunnanhallituksen päätöksen jälkeen mutta ennen lomautusten alkamista annetut tarkentavat ohjeet sekä työsuunnitelmiin tehdyt muutokset, kunta oli ennen lomautuksia riittävästi selvittänyt opetushenkilöstön lomauttamisen edellytyksiä. Päätös ei ollut kuntalain 90 :ssä tarkoitetulla tavalla lainvastainen. - OLI ESITETTY MM. ETTÄ Korkein hallinto-oikeus edellytti toisen kunnan opettajien lomautusta koskevassa päätöksessään, että ennen lomauttamista koskevan päätöksen tekemistä tulee olla selvitettynä, kuinka lomautuspäivät ajoitetaan ja opetuspäivien hoitaminen lomautuksen aikana järjestetään. Nämä Lappajärven kunta sinänsä on jollakin tavalla selvittänyt, mutta ei sitä olennaista

12 seikkaa, toteutuvatko oppilaiden lain mukaiset oikeudet säännöksissä edellytetyllä tavalla. Riittävinä selvityksinä ei voida pitää sitä, että päättäjä päätöksentekohetkellä vain yksipuolisesti esittää paperilla subjektiiviset näkemyksensä lomautuksen aikaisista opetusjärjestelyistä, joiden konkreettinen toteuttaminen käytännössä on aivan eri asia. - Länsi-Suomen lääninhallituksen Lappajärven kunnan opetustoimen henkilöstön lomautuksia koskevan päätöksen mukaan lomautussuunnitelmiin sisältyvät opetusjärjestelyt ovat olleet perusopetuslain ja lukiolain vastaisia. AKAA KHO /2/07 KHO on todennut Akaan lomautukset laillisiksi. Näissä lomautuksissa lomautussuunnitelmissa jo kävi ilmi, että oppilaiden työpäivät ovat vain kolmen tunnin pituisia, eivätkä siten noudata tuntijakoasetusta. SULKAVA Kuopion hao /07/2207 Opettajien lomauttaminen ei perusopetuslain tai muunkaan lain vastaista. mahdollisuus lomauttaa ei kuitenkaan poista kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että perustuslakiin ja perusopetuslakiin ja asetuksiin kirjatut opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksen aikana. Kun otetaan huomioon ennen lomautuksia annetut määräykset ja lomautusten toimeenpanosta annetut ohjeet sekä sivistyslautakunnan sisällöltään yksityiskohtaiset päätökset, kunta on ennen lomautusta koskevan päätöksen tekemistä ja lomautusten toteuttamista riittävästi selvittänyt kuinka lomautuspäivät tulee ajoittaa ja opetustehtävien hoitaminen järjestää, jotta lomautukset voidaan toteuttaa niin, että mainituissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen voidaan turvata lomautuksista huolimatta säännöksissä tarkoitetulla tavalla. Opettajia ei ole kohdeltu epäsuotuisammin kuin muita kunnan työntekijöitä /07/2204 valtuuston valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu, millä tavalla lomautukset yksityiskohtaisesti hoidetaan, vaan kukin toimielin on tämän jälkeen päättänyt itse asiasta. Vasta sivistyslautakunta on lopullisesti päättänyt. ketkä kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja milloin lomautetaan. KUUSAMO KHO /1/99 Kuusamossa kunnanhallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävä henkilöstö on päätettiin lomauttaa. Lääninoikeus toteisi, että kaikille kunnan henkilöstöä edustaville järjestöille on varattu neuvotteluissa mahdollisuus sopia vapaaehtoisista toimista lomautuksille. Ei voida katsoa, että kohdennettaessa lomautukset koskemaan ainoastaan niitä henkilöitä, joita edustava järjestö ei ole solminut mainittua paikallista sopimusta, kysymyksessä olisi kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain 2 2 kohdan vastainen menettely. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisella lomautusmenettelyllä, vaikka

13 lomautuksen taloudellinen vaikutus voikin joidenkin viranhaltijoiden kohdalla olla lomarahan vaihtoa epäedullisempi, ei voida katsoa loukatun yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. KHO pysytti päätöksen. TORNIO KHO 1988/1/97 Kaupunginhallituksen päätös asettaa lomautetut viranhaltijat paikallisen säästösopimuksen piirissä olevia viranhaltijoita huonompaan asemaan. Sopimuksen mukaan sen piirissä olevalta vähennetään lomarahasta summa, joka vastaa kuukausipalkan kolmaskymmenesosaa, kerrottuna seitsemällä. Lomautetut menettävät kahdeksan päivän päiväpalkan ja työssäolopäivien lukumäärä pienenee neljällä. Asiassa ei ole ilmennyt, että työnantaja olisi rikkonut tasapuolisuuden vaatimusta siten kuin hallitusmuodon 5 2 momentti tarkoitetaan. Asiakirjoista ilmenee, että kaupunginhallitus on pyrkinyt toteuttamaan lomautukset siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kunnan tehtävine hoitamiselle. Lomautuksen toteuttaminen jaksottamalla ei ole osoitettu perustuneen pyrkimykseen estää lomautettujen oikeus työttömyyskorvaukseen. Päätös ei muutoinkaan ole lainvastainen. TYÖTUOMIOISTUIMESSA OLLEET ASIAT TT: Kunnassa oli otettu käyttöön järjestelmä, jossa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraista virkavapaata ja työlomaa sekä työnantajan kuittausoikeutta koskeviin määräyksiin tukeutuen kuntatyönantaja oli tehnyt yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa sopimuksia ansaittujen lomarahojen vaihtamisesta vapaa-ajaksi. Koska järjestelmä johti siihen, että lomarahaa ei maksettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja koska käyttöön otettu järjestelmä olisi edellyttänyt paikallisen sopimuksen tekemistä asianomaisten yhdistysten kanssa, kunnan katsottiin menetelleen virka- ja työehtosopimuksen vastaisesti. Kysymys myös virka- ja työehtosopimuksen tieten rikkomisesta sekä valvontavelvollisuuden rikkomisesta. TT: Asiassa on ollut kysymys siitä, oliko työnantaja voinut sopia viranhaltijan kanssa lyhyemmästä kuin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lomautusilmoitusta koskevassa määräyksessä sovitusta yhden kuukauden lomautusilmoitusajasta. Lisäksi kysymys on ollut siitä, oliko kaupungin ja viranhaltijoiden välillä sovittu lomautusten ajankohdista ja oliko kaupunki lomautusten yhteydessä rikkonut virkaehtosopimusta. (Ään.) TT: LAPUA Lapuan kaupungin talousarvio vuodelle 1995 vahvistettiin siten, että talousarviossa henkilöstömenoihin varattu määräraha ei riittänyt palkkausmenojen kattamiseen. Kaupunki oli tehnyt kahden pääsopijajärjestön kanssa paikallisen säästösopimuksen palkkojen leikkaamisesta. Paikallisella sopimuksella ja sitä vastaavilla lomautuksilla oli tavoiteltu yhteensä 2 miljoonan markan säästöä kaupungin käyttömenoissa. Paikallinen sopimus oli allekirjoitettu Säästösopimuksessa Lapuan kaupunki oli sitoutunut kohdistamaan

14 säästösopimuksen ulkopuolelle jääviin henkilöstöryhmiin yksipuolisin toimenpitein säästösopimusta vastaavat säästöt. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen 10 :ssä kaupunki oli sitoutunut siihen, että mikäli joku henkilöstöryhmä ei tulisi kyseessä olevan sopimuksen piiriin, kaupunki ryhtyisi sellaisiin toimiin, jotka toteuttaisivat vastaavat säästöt kuin sopimuksen piirissä olevan henkilöstön osalta olivat syntyneet kyseessä olevalla sopimuksella. TNJ:n ja AKAVA-JS:n jäsenet oli lomautettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 139 :n vastaisesti. Kaupungilla ei ollut ollut mainitun määräyksen mukaista lomauttamisperustetta, koska vuoden 1995 talousarviota laadittaessa tai lomautuksia toteutettaessa ei ollut ollut kustannusten pakottavaa vähentämistarvetta. Sopimuksen vastaisesti suoritettu lomautus oli aiheuttanut kaupungin palveluksessa oleville TNJ:n ja AKAVA-JS:n jäsenille 8 päivän palkan menetyksen. Lapuan kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 1995 talousarvio oli talousarvioasiakirjassa perusteltu hyvin suppeasti. Verotulojen perustana olevan äyrimäärän oli ennakoitu laskevan 3,6 prosenttia vuoden 1994 verotuloista. Hyväksyessään talousarvion vuodelle 1995 valtuustolla oli ollut käytettävissään ennakkotiedot vuoden 1994 toteutuneesta tilanteesta. Verotulojen määrä oli vuonna 1994 ollut yli 112 miljoonaa markkaa. Siitä huolimatta vuodelle 1994 verotulot oli arvioitu yli 4 miljoonaa markkaa pienemmiksi. Edellä mainituilla perusteilla kaupunginvaltuuston oli katsottava talousarviosta päättäessään tietoisesti arvioineen verotulot todennäköisiä verotuloja pienemmiksi. Lomautuksen selvittelymenettelyn aikana kaupungilla oli ollut käytettävissään rahoituslaskelman toteutumavertailut ja Jo ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailusta oli ollut nähtävissä, että kaupunki oli lyhentänyt talousarviolainoja 3,3 miljoonaa markkaa, vaikka talousarviossa valtuuston päätöksen mukaan oli varauduttu 8,6 miljoonan markan lisälainanottoon. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailu osoitti, että valtuuston hyväksymästä talousarviosta poiketen lainojen lyhennyksiä oli jatkettu siten, että kesäkuun lopussa lainoja oli lyhennetty 5,3 miljoonaa markkaa talous-arvion 8,6 miljoonan markan lisälainanoton sijasta. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumavertailu osoitti, että kaupungin verotuloja oli kertynyt syyskuun 1995 loppuun mennessä 5,35 miljoonaa markkaa enemmän kuin joulukuussa 1994 hyväksytyssä talousarviossa oli arvioitu. Käyttötalouden nettomenoissa oli tässä vaiheessa syntynyt 1,4 miljoonan markan säästö talousarvioon verrattuna ja talousarviolainoja oli lyhennetty 5,26 miljoonaa markkaa valtuuston hyväksymästä talousarviosta poikkeavasti. Kaupunginvaltuusto oli vahvistanut talousarvion 1995 siten, että se oli sisältänyt 2,7 miljoonan markan siirron rahastoihin ja 3 miljoonan markan siirrot rahastoista. Syyskuun 1995 loppuun mennessä rahastoihin oli siirretty talousarvion mukainen 2,7 miljoonaa markkaa, mutta 3 miljoonan markan siirtoja rahastoista ei ollut tarvinnut tehdä. Kaupunki oli alkuvuodesta 1995 myynyt Lapuan Sähkö Oy:n osakkeensa ja saanut myynnistä 27,5 miljoonan markan myyntituoton. Osakekaupasta saadut rahat oli suunniteltu marraskuussa 1995 käytettävän tulevien investointien rahoittamiseen ja vuoden 1995 budjetin investointiosan kattamiseen, koska budjetoituja lainoja ei ollut aiottu nostaa. Elokuussa 1995 oli julkistettu tieto, jonka mukaan kaupunki oli tehnyt kahden muun osapuolen kanssa sopimuksen pääomarahaston perustamisesta. Rahaston sijoitukset oli tehty osakepääomana, vaihtovelkakirjalainoina, optiolainoina ja muina riskilainoina. Kaupunki oli sijoittanut rahastoon sen pääomasta suurimman osan, 2 miljoonaa markkaa.

15 Kun otettiin huomioon lomautuksista saavutettava palkkasäästö, talousarviossa arvioitua suurempi verotulojen kertymä ja käyttötalouden nettomenojen säästö sekä talousarviossa ennakoimattomat Lapuan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitulot, oli kaupungin täytynyt viimeistään lomautushetkellä tietää, että virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitettua kustannusten pakottavaa vähentämistarvetta lomautusten perusteeksi ei ollut olemassa. Arviointia Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 139 :n mukaan kunnallinen viranhaltija voidaan lomauttaa noudattaen soveltuvin osin työsopimuslain lomauttamista koskevia säännöksiä sekä 134 ja 137 :n määräyksiä siten täydennettynä, että lomautus voi koskea myös määräaikaista virkasuhdetta, joka on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Määräyksen soveltamisohjeen mukaan sekä viranhaltijan että työntekijän määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena voi olla muun muassa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen kyseisen toimintayksikön kustannusten pakottava vähentämistarve. Virkaehtosopimuksen osana sovellettavan työsopimuslain 30 :n 1 momentin toisen virkkeen mukaan työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos työ on tilapäisesti vähentynyt eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Korkein oikeus on ratkaisussaan nro 1997:21 tulkitessaan sanontaa "työ on tilapäisesti vähentynyt" katsonut, että se koskee myös säästötarpeista johtuvaa työn tarjoamisen edellytysten tilapäistä vähentymistä. Lapuan kaupunki on esittänyt varteenotettavaa selvitystä sen tueksi, että kaupungin taloudellisen tilan johdosta säästötoimenpiteet ovat talousarviota vuodelle 1995 laadittaessa olleet tarpeellisia. Kaupunki on saanut vuoden 1995 aikana huomattavia investointituloja, mutta sen käyttötaloudessa ei ole vuoden aikana näytetty tapahtuneen oleellisia muutoksia. Kun lisäksi säästösopimuksen solmineet järjestöt, jotka ovat edustaneet noin 60 prosenttia kaupungin henkilöstöstä, ovat olleet kaupungin kanssa samaa mieltä henkilöstömenojen säästötarpeesta, kantajajärjestöiltä on edellytettävä vahvaa näyttöä siitä, että kaupunki olisi lomautukset toteuttaessaan kuitenkin rikkonut virkaehtosopimusta kanteessa tarkoitetulla tavalla. Kantajajärjestöjen esittämä näyttö ei työtuomioistuimen mielestä riittävästi tue väitettä siitä, että Lapuan kaupunki olisi tietoisesti ja tulevia lomautuksia silmällä pitäen arvioinut verotulot vuodelta 1995 todennäköisiä verotuloja pienemmiksi. Lapuan kaupungin taloudellinen asema on vuoden 1995 aikana muun muassa siten muuttunut, että se on saanut investointituloja 27,5 miljoonaa markkaa. Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräyksistä ei esitetyn näytön perusteella kuitenkaan voida johtaa kunnalle yleistä velvollisuutta käyttää lomautusten välttämiseksi tällaisia tuloja käyttötalousmenojen katteeksi. Muutoinkin työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että Lapuan kaupunki olisi kanteessa tarkoitetut lomautukset toteuttaessaan tietensä rikkonut kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen lomautusmääräyksiä tai että sen olisi edes perustellusti pitänyt tietää niitä rikkovansa. TT: VIITASAARI Kunnalla oli ollut kunnan taloudesta johtuva, kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitettu pakottava tarve vähentää kustannuksiaan. Kunnalla oli siten myös ollut sopimuksen mukainen peruste lomauttaa viranhaltijat, joita edustava paikallisyhdistys ei ollut hyväksynyt kunnan esittämää viranhaltijoiden palkkakustannusten säästöä merkinnyttä sopimusta. Vaihtoehtoisena ratkaisuna talousarvion vaatima säästö oli Viitasaaren kunnassa pyritty saamaan aikaan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen avulla. Kun talousarvion vahvistamisen jälkeen kuntien valtionosuusleikkausta oli pienennetty, tämä oli otettu huomioon kunnan taholta paikallista

16 säästösopimusta koskevissa neuvotteluissa ilmoittamalla pidetyssä kokouksessa palkkamäärärahojen säästötarpeeksi aikaisemman 6,5 prosentin sijasta 4,13 prosenttia. Viitasaaren kunnan viranhaltijat ja työntekijät KTV ry:tä lukuun ottamatta kaikkien muiden kunnallisten pääsopijajärjestöjen paikallisten alayhdistysten kanssa oli tehty sopimus henkilöstömenojen säästämisestä lomarahoja vähentämällä vastikevapaata vastaan. Viitasaaren kunnalla oli ollut oikeus vähentää vuoden 1994 talousarviossa palkkamäärärahoja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten tasosta. Tämä oli aiheuttanut tosiasiallisen säästötarpeen, jota oli pyritty kattamaan paikallisella, pääasiassa lomarahojen vähentämistä koskevalla säästösopimuksella. Tämä sopimus oli ollut henkilöstön kannalta edullinen siinä suhteessa, että lomarahan leikkaus saattoi myöhemmin, riippuen palkkamenojen kehityksestä, pienentyä tai jopa peruuntua. Noin 65 prosenttia Viitasaaren kunnan henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt olivat tulleet mukaan säästösopimukseen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vuoksi kunta oli tehnyt vastaavat palkkamenojen säästöt myös sopimuksen ulkopuolisen henkilöstön osalta. Sen vuoksi kunta on vastaavan palkkakustannusten säästön saadakseen alkaen lomauttanut sanotun yhdistyksen jäsenyyteen kuuluneet kanteessa tarkoitetut viranhaltijat osa-aikaisesti 14 vuorokauden ajaksi. KÄRÄJÄOIKEUDESSA OLLEET ASIAT Tasa-arvo/syrjintä riita Kajaani Kajaani lomautti vain naisvaltaisimman ( 93 % naisia) alan eli perusturvatoimialan. henkilöstön. Riidatonta oli Kajaanin huono talous ja perusturvatoimen suuret budjetin ylitykset 1997 ja 1998 sekä sille asetettu säästötavoite. Muilla aloilla ei näin suuria ylityksiä ollut. Työnantaja on voinut osoittaa, että lomautus johtui muista syistä kuin sukupuolesta. Lomautus oli käräjäoikeudesta tavoite huomioon ottaen sopiva ja oikein mitoitettu.

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6. Sivistyslautakunta 180 05.09.2013 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6.2013 148 513/01.01.03/2013 Sivla

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖHALLINNON TÄRKEIMPIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2010 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 7 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 11 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Vantaan suomenkielisen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot