KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 73"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Frosteruksen koulun ATK-luokka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Oikaisuvaatimus/Päivi Paasovaara Oikaisuvaatimus/Päivi Tourunen Oikaisuvaatimus/Elina Alaspää Oikaisuvaatimus/Tuomo Pesonen Oikaisuvaatimus/Veikko Savikoski Oikaisuvaatimus/Maija-Riitta Lampela Oikaisuvaatimus/Arja Rytilä Oikaisuvaatimus/Maija Koponen Oikaisuvaatimus/Hannele Kivelä Oikaisuvaatimus/Seppo Pietikäinen Oikaisuvaatimus/Anu Telinkangas Oikaisuvaatimus/Eeva Clee Oikaisuvaatimus/Minna Pinola Irtisanoutuminen/Susanna Tervamäki sekä lupa saada täyttää Frosteruksen koulun ja Kärsämäen lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön tuntiopettajan tehtävä alkaen toistaiseksi 103

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Seppä Marjatta phj. Luonuansuu Kyösti jäsen Manninen Riikka jäsen Aulis Raija kunnanhall.ed. Oikarinen Kari siht. esitt. Lukkarinen Ilpo varajäsen POISSA Vähätiitto Kai vphj. Leiviskä Sinikka jäsen Pietikäinen Mika jäsen Vaitiniemi Timo jäsen Pesonen Tuomo perusop. koordinoiva reht. ALLEKIRJOITUKSET Marjatta Seppä Puheenjohtaja Kari Oikarinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t53-69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Riikka Manninen Kyösti Luonuansuu PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Koulutoimistossa toimiston aukioloaikana Pöytäkirjanpitäjä Kari Oikarinen

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Opltk 53 Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Opetustoimen lautakunnan kokouksen päätösvaltaisuus edel lyttää si ten 4 jäsenen saapuvilla oloa.hallintosäännön 28 :n mukaan ko kouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheenjohtaja. Kokous kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Opltk 54 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikai suvaati musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl keen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoi tettu. Opetustoimen lautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei lautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastusvuorossa Mika Pietikäinen ja Kai Vähätiitto. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Manninen ja Kyösti Luonuansuu.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Opltk 55 Hallintosäännön 31 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mai nittu kokouskutsussa. Esitys hyväksyttiin.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Päivi Paasovaara 52/01/2014 Opltk 56 Lukion lehtori Päivi Paasovaara hakee oikaisua viranhaltijapäätöksestä ( / 4), joka koskee hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Yllä mainittu lomautuspäätös tulee kumota, koska se on lainvastainen. 2) Lomautuspäätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi keskeyttää kuntalain 98 perusteella (liite 2) Oikaisuvaatimuksen liitteeksi Päivi Paasovaara on liittänyt Kärsämäen lukion rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Lomautuspäätös koskee aikaa , , ja Lukion rehtori on tehnyt Päivi Paasovaaran lomautuksesta uuden päätöksen ( ), jonka mukaan Päivi Paasovaaran lomautukset ajalta siirretään syyslukukaudelle Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sekä lukioasetuksen että Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan vahvistaman vuosisuunnitelman mukaan myös itsenäinen opiskelu on lukiossa mahdollista. Lukion opiskelijoita on informoitu mahdollisista tulevista lomautuksista yhteisessä tilaisuudessa Lomautussuunnitelmien tarkennuttua on sekä opiskelijoille että huoltajille ilmoitettu asiasta Wilman kautta. Opetushenkilöstön lomauttamista koskeva asia ei ole sellainen lukiolain 27 :ssä tarkoitettu opiskelijan asemaan olennaisesti vaikuttava asia, josta oppilaskuntaa olisi tullut kuulla. Kaikkien lukion opettajien lomautukset ajalta on peruttu ja lomautukset on siirretty pidettäväksi sellaiseen ajankohtaan, että niistä on opetukselle mahdollisimman vähän haittaa. Päivi Paasovaaran tekemän oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen lomautuspäivistä on lukion koeviikon päivä, jolloin on normaalista lukujärjestyksestä poikkeava ohjelma. Koeviikolla on lomautusten aikana tingitty kokeenvalvonnoista siten, että koesalissa on yksi valvoja normaalin kahden sijasta. Lisäksi rehtori voi täydentää koevalvontoja omalla työpanoksellaan. Muut lomautuspäivät ja ovat lauantaityöpäiviä ja silloin on lukion opiskelijoilla normaalista lukujärjestyksestä poikkeavaa ohjelmaa eikä kaikkien opettajien läsnäolo ole välttämätöntä. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Päivi Paasovaaran lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Päivi Tourunen 52/01/2014 Opltk 57 Lukion lehtori Päivi Tourunen hakee oikaisua Kärsämäen opetustoimen lautakunnan päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetuslautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lain vastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen sakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi Päivi Tourunen on liittänyt Kärsämäen lukion rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Lomautuspäätös koskee aikaa , , ja Lukion rehtori on tehnyt Päivi Tourusen lomautuksesta uuden päätöksen ( ), jonka mukaan Päivi Tourusen lomautukset ajalta siirretään ajalle sekä kolme päivää syyslukukaudelle 2014 myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien lukion opettajien lomautukset ajalta on peruttu ja lomautukset on siirretty pidettäväksi sellaiseen ajankohtaan, että niistä on opetukselle mahdollisimman vähän haittaa. Päivi Tourusen tekemän oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen lomautuspäivistä on lukion koeviikon päivä, jolloin on normaalista lukujärjestyksestä poikkeava ohjelma. Koeviikolla on lomautusten aikana tingitty kokeenvalvonnoista siten, että koesalissa on yksi valvoja normaalin kahden sijasta. Lisäksi rehtori voi täydentää koevalvontoja omalla työpanoksellaan. Muut lomautuspäivät ja ovat lauantaityöpäiviä ja silloin on lukion opiskelijoilla normaalista lukujärjestyksestä poikkeavaa ohjelmaa eikä kaikkien opettajien läsnäolo ole välttämätöntä. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päättää, että Päivi Tourusen lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Elina Alaspää 52/01/2014 Opltk 58 Lukion lehtori Elina Alaspää hakee oikaisua Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnalta päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi Elina Alaspää on liittänyt Kärsämäen lukion rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Opetustoimen lautakunnan päätös koskee lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointia viranhaltijoille. Lukion rehtorin tekemä lomautuspäätös koskee aikaa , , ja Lukion rehtori on tehnyt Elina Alaspään lomautuksesta uuden päätöksen ( ), jonka mukaan Elina Alaspään lomautukset ajalta siirretään syyslukukaudelle 2014 myöhemmin päätettävään ajankohtaan. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien lukion opettajien lomautukset ajalta on peruttu ja lomautukset on siirretty pidettäväksi sellaiseen ajankohtaan, että niistä on opetukselle mahdollisimman vähän haittaa. Elina Alaspään tekemän oikaisuvaatimuksen liitteenä olevan päätöksen lomautuspäivistä on lukion koeviikon päivä, jolloin on normaalista lukujärjestyksestä poikkeava ohjelma. Koeviikolla on lomautusten aikana tingitty kokeenvalvonnoista siten, että koesalissa on yksi valvoja normaalin kahden sijasta. Lisäksi rehtori voi täydentää koevalvontoja omalla työpanoksellaan. Muut lomautuspäivät ja ovat lauantaityöpäiviä ja silloin on lukion opiskelijoilla normaalista lukujärjestyksestä poikkeavaa ohjelmaa eikä kaikkien opettajien läsnäolo ole välttämätöntä. Myös peruskoulussa on normaalista lukujärjestyksestä poikkeavaa ohjelmaa, eikä kaikkien opettajien läsnäolo ole silloin välttämätöntä. Vaatimuksessa esitetty lautakunnan päätös on lainvoimainen eikä sen muuttamista voi enää vaatia. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Myöskään lukion rehtorin tekemä Elina Alaspään lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Tuomo Pesonen 52/01/2014 Opltk 59 Frosteruksen koulun rehtori Tuomo Pesonen hakee oikaisua Kärsämäen kunnan sivistystoimenjohtajan päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan sivistystoimenjohtajan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää. Sivistystoimenjohtaja on perunut päätöksen Sivistystoimenjohtaja: Koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on peruttu, oikaisuvaatimus on aiheeton. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Veikko Savikoski 52/01/2014 Opltk 60 Teknisen työn opettaja Veikko Savikoski on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnalle päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen ja suorastaan vastuuton kuten jäljempänä totean 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää Veikko Savikoski on toimittanut korjatun oikaisuvaatimuksen. Korjatun oikaisuvaatimuksen vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan Frosteruksen koulun rehtorin viranhaltijapäätöksenä 9.4 antama lomautuspäätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen ja suorastaan vastuuton kuten jäljempänä totean 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista.

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Veikko Savikosken lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Maija-Riitta Lampela 52/01/2014 Opltk 61 Tuntiopettaja Maija-Riitta Lampela hakee oikaisua Kärsämäen kunnan lomautuspäätöksestä, jonka hän on saanut Frosteruksen koulun rehtori Tuomo Pesoselta Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: Frosteruksen koulun aineenopettajien lomautuspäätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. Maija-Riitta Lampela on toimittanut korjauksen oikaisuvaatimukseen. Korjatun oikaisuvaatimuksen vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan Frosteruksen koulun rehtorin päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opettajien lomautus ei tällöin ole myöskään YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen vastainen. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Maija-Riitta Lampelan lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Arja Rytilä 52/01/2014 Opltk 62 Matemaattisten aineiden tuntiopettaja Arja Rytilä hakee oikaisua Kärsämäen kunnan opetustoimen päätöksestä / 30 koskien hänen virkasuhteen lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Arja Rytilä ei ole yksilöinyt oikaisuvaatimuksessaan, kenen tekemästä päätöksestä on kysymys eikä ole liittänyt kyseistä päätöstä oikaisuvaatimukseensa. Frosteruksen koulun rehtori Tuomo Pesonen on tehnyt päätöksen , jossa hän lomauttaa Minna Pinolan ajalle ja Arja Rytilä on toimittanut korjauksen alkuperäiseen oikaisuvaatimukseensa. Siinä hän vatii oikaisua Kärsämäen kunnan viranhaltijapäätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista (liite 1). Korjatun oikaisuvaatimuksen vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen viranhaltijapäätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opettajien lomautus ei tällöin ole myöskään YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen vastainen. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Opetushenkilöstön lomauttamista koskeva asia ei ole sellainen perusopetuslain 47 :ssä tarkoitettu oppilaan asemaan olennaisesti vaikuttava asia, josta oppilaskuntaa olisi tullut kuulla. Peruskoulun oppilaiden huoltajille on kerrottu tulevista lomautuksista vanhempainillassa ja lomautussuunnitelmien osalta huoltajia on pidetty ajan tasalla Wilman kautta. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Arja Rytilän lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Maija Koponen 52/01/2014 Opltk 63 Historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori Maija Koponen hakee oikaisua Kärsämäen kunnan Frosteruksen koulun rehtorin päätöksestä / 24 koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan Frosteruksen koulun rehtorin päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sekä lukioasetuksen että Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta vahvistaman vuosisuunnitelman mukaan myös itsenäinen opiskelu on lukiossa mahdollista. Lukion opiskelijoita on informoitu mahdollisista tulevista lomautuksista yhteisessä tilaisuudessa Lomautussuunnitelmien tarkennuttua on sekä opiskelijoille että huoltajille ilmoitettu asiasta Wilman kautta. Opetushenkilöstön lomauttamista koskeva asia ei ole sellainen lukiolain 27 :ssä tai perusopetuslain 47 :ssä tarkoitettu opiskelijan tai oppilaan asemaan olennaisesti vaikuttava asia, josta opiskelijakuntaa tai oppilaskuntaa olisi tullut kuulla. Peruskoulun oppilaiden huoltajille on tulevista lomautuksista kerrottu vanhempainillassa ja lomautussuunnitelmien osalta huoltajia on pidetty ajan tasalla Wilman kautta. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Maija Koposen lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Hannele Kivelä 52/01/2014 Opltk 64 Esiopetuksen tuntiopettaja Hannele Kivelä hakee oikaisua Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista (liite 1). Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Hannele Kivelä on liittänyt oikaisuvaatimuksen liitteeksi Frosteruksen koulun rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Kyseistä avustusta ei voi käyttää esiopetukseen, joten esiopettajien lomauttaminen ei vaikuta avustukseen. Perusopetusasetus /852 3 mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia. Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunta on vahvistanut lukuvuoden esiopetuksen tuntimääräksi 700 tuntia, jolloin esiopetuksen viimeinen työpäivä on Esiopetuksen tuntiopettaja Hannele Kivelän lomauttaminen ajalle ,

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta ja ei siten vaikuta esiopetuksen toteuttamiseen. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Hannele Kivelän lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Seppo Pietikäinen 52/01/2014 Opltk 65 Luokanopettaja Seppo Pietikäinen hakee oikaisua Kärsämäen kunnan kunnanvaltuuston päätöksestä / kunnanhallituksen päätöksestä / Tuomo Pesosen viranhaltijapäätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan kunnanvaltuuston päätös / kunnanhallituksen päätös / Tuomo Pesosen viranhaltijapäätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus

24 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta ei pysty kumoamaan Kärsämäen valtuuston ja kunnanhallituksen tekemiä lainvoimaisia päätöksiä. Opetustoimen lautakunta päätää, että Seppo Pietikäisen lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Anu Telinkangas 52/01/2014 Opltk 66 Kotitalouden lehtori Anu Telinkangas hakee oikaisua opetustoimen lautakunnan päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Anu Telinkangas on liittänyt oikaisuvaatimuksen liitteeksi Frosteruksen koulun rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan

26 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta lainsäädännön mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Anu Telinkankaan lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Eeva Clee 52/01/2014 Opltk 67 Frosteruksen koulun englannin ja ruotsin kielen lehtori (kiertävä) Eeva Clee hakee oikaisua Kärsämäen kunnan päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi Eeva Clee on liittänyt Frosteruksen koulun rehtorin tekemän päätöksen , joka koskee Eeva Cleen lomauttamista. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Kun lomautukset järjestetään niin, että ne eivät vaikuta kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen huolehtia opetuksen järjestämisestä, lomautus ei ole koulutusta koskevan lainsäädännön vastaista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ei tarkastella muutaman päivän jaksona, vaan koko lukuvuoden tasolla. Opettajien lomautukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetus

28 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta voidaan myös lomautusten aikana järjestää koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Eeva Cleen lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Oikaisuvaatimus/Minna Pinola 52/01/2014 Opltk 68 Opettaja Minna Pinola hakee oikaisua Kärsämäen kunnan opetustoimen päätöksestä koskien hänen virkasuhteensa lomauttamista. Oikaisuvaatimus liitteineen nähtävänä kokouksessa. Vaatimukset: 1) Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunnan päätös tulee kumota, koska päätös ei ole tarkoituksenmukainen ja se on lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Minna Pinola on liittänyt oikaisuvaatimuksen liitteeksi Frosteruksen koulun rehtorin tekemän lomautuspäätöksen. Vastine Kärsämäen kunnan valtuusto on hyväksyessään kunnan vuoden 2014 talousarvion päättänyt lomauttaa koko kunnan henkilöstön seitsemän päivän ajaksi osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Kärsämäen kunnanhallitus on päättänyt lomautuksen perusteista. Sen mukaan kaikki kunnan työntekijät lukuun ottamatta Frosteruksen alakoulun opettajia lomautetaan seitsemän työpäivän ajaksi vuonna Kärsämäen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen käytettäväksi vuosina Avustus on haettu ja saatu Frosteruksen koulun alaluokille, ja mikäli Frosteruksen koulun alaluokkien opetusryhmiä suurennetaan esim. lomautuksien vuoksi, saatu avustus joudutaan palauttamaan. Frosteruksen koulun alaluokkien opettajien lomautuksilla ei olisi tällöin saavutettavissa taloudellista hyötyä, joten heidät on suljettu lomautusten ulkopuolelle. Kyseistä avustusta ei voi käyttää esiopetukseen, joten esiopettajien lomauttaminen ei vaikuta avustukseen. Opetushenkilöstön lomautus ei sinänsä ole perusopetuslain tai lukiolain tai muutoinkaan kuntien opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Perusopetusasetus /852 3 mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia. Kärsämäen kunnan opetustoimen lautakunta on vahvistanut lukuvuoden esiopetuksen tuntimääräksi 700 tuntia, jolloin esiopetuksen viimeinen työpäivä on Esiopetuksen tuntiopettaja Minna Pinolan lomauttaminen ajalle ja ei siten vaikuta esiopetuksen toteuttamiseen.

30 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Sivistystoimenjohtaja: Opetustoimen lautakunta päätää, että Minna Pinolan lomautuspäätös ei ole lainvastainen eikä päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ole perusteita. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Opetustoimen lautakunta Irtisanoutuminen/Susanna Tervamäki sekä lupa saada täyttää Frosteruksen koulun ja Kärsämäen lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön tuntiopettajan tehtävä alkaen toistaiseksi Opltk 69 Frosteruksen koulun ja Kärsämäen lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön päätoiminen tuntiopettaja Susanna Tervamäki on jättänyt päivätyllä kirjeellä irtisanoutumisen tehtävästään alkaen. Syynä irtisanoutumiseen on toisen viran saaminen alkaen. Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedokseen saatetuksi ja pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää Frosteruksen koulun ja Kärsämäen lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön tuntiopettajan tehtävä alkaen toistaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 53, 54, 55,69 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite KÄRSÄMÄEN KUNTA OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Keskuskatu KÄRSÄMÄKI puh fax Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.oikaisuvaatimusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu vaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen, katso jäljempänä kohta Valitusasiakirja. Liitetään pöytäkirjaan

33 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU vaihde puh fax virka-aika klo Kunnallisvalitus, pykälät: 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti päivää ei lasketa. Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itse näisyys-, vapunpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse,sähköisesti tai lä hetin vä li tyk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa ole va oikeuden käyntimaksu (vuonna ). pöytäkirjaan Liitetään

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 Kunnanhallitus 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot