Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

2 SISÄLLYS Alkusanat Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Energiaryhmän kokoonpano Sopimuksen rajaukset ja toimintasuunnitelman kattavuus Energiatehokkuussopimuksen tavoite Siilinjärven kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioonottava suunnittelun ohjaus Maanhankinta Alueiden käytön suunnittelu Maan luovutus Rakentamisen ohjaus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Uusien investointien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden budjetointi Energiatehokkuuden raportointi

3 Alkusanat Kuntien energiatehokkuussopimus on laadittu sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Yksi keskeinen kulmakivi on vuonna 2005 voimaan tulleen Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasujen rajoittamisvelvoitteen täyttäminen. Strategiassa on otettu huomioon Kioton kauden jälkeinen tilanne, jotta Suomi täyttäisi kansainväliset ympäristövelvoitteensa ja että energiapolitiikka tukisi kansantalouden tasapainoista kasvua ja työllisyyden kehitystä, ylläpitäisi energiahuollon varmuutta ja monipuolista energianhankinnan rakennetta sekä myötävaikuttaisi osaltaan kansantalouden kilpailukyvyn kehitykseen. Energiantuotannon ja -käytön tehokkuuteen ja energiansäästöön sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat mukana monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa, joista johdettavien velvoitteiden täyttämiseen Suomi on osana Euroopan yhteisöä sitoutunut. Energiansäästöön liittyen keskeisin yhteisötason politiikkatoimi on toukokuussa 2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (energiapalveludirektiivi ESD), jossa asetetaan jäsenvaltioille ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite jaksolla Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan, että julkisella sektorilla on esimerkillinen rooli direktiivin toimeenpanoon liittyen. Kunnan energiatehokkuussopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Energiansäästöä voidaan saavuttaa myös parantamalla energiatehokkuutta. Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet voivat olla teknisiä tai liittyä toimintatapoihin, käyttäytymiseen ja energiaa kuluttavien laitteiden käyttöön. Myös kunnan muun toiminnan tehostamisella voidaan parantaa palvelujen tuottamisen energiatehokkuutta ja saavuttaa sopimuksen tavoitteena olevia energiansäästöjä. Kunnalle energiatehokkuussopimukseen liittyminen antaa eväitä myös oman energiankäytön hallinnalle. Koko toiminnan huomioiminen energiansäästössä on keino parantaa yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn entistä paremmin. 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Siilinjärven kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen Kunta laatii mennessä toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet kunnan energiankäytön tehostamiseksi. Energiansäästön toimintasuunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa toukokuun 2011 aikana.kunnan energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilöksi on nimetty Esa Niskanen Teknisistä palveluista. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämän toiminnan tehostamista ja seurantaa varten kunnanjohtaja on nimennyt energiaryhmän. Energiaryhmässä on edustajia kunnan eri hallinnonaloilta. Energiaryhmä vastaa toimintasuunnitelman laadinnasta ja seurannasta. Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa, jolloin myös toimintasuunnitelmaa tarkastetaan ja toteutumisesta ja tavoitteista raportoidaan toimialakohtaisissa osavuosikatsauksissa. 2

4 1.1 Energiaryhmän kokoonpano Energiansäästötoimien valmistelua ja seurantaa ohjaa energiatehokkuusohjausryhmä, jonka kokoonpano on alla. Ari Kainulaine n, pj. Timo Lehto Esa Niskanen Arja Saarelainen Timo Nenonen Pekka Takkinen, vpj. Sami Sipilä Eeva-Liisa Lyytinen Martti Pärnänen Pekka Kauhanen Timo Hyötyläinen Mikko Heikkinen, sihteeri Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset pavelut Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalvelut Hallintopalvelut Siiliset Siiliset Siiliset Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Energiakolmio Oy 2. Sopimuksen rajaukset ja toimintasuunnitelman kattavuus Energiatehokkuussopimus ja tämä toimintasuunnitelma koskee kunnan hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Energiantuontanto ja joukkoliikenne ovat tämän suunnitelman ulkopuolella. Näille on olemassa omat energiatehokkuussopimukset joiden piiriin ne kuuluvat. Kunnan täysin omistamat yhtiöt kuuluvat tähän sopimukseen, mikäli ne eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kunnan ulosvuokratut tilat kuuluvat suunnitelman piiriin, mikäli kunta maksaa energiankulutuksen ja hoitaa kulutusseurannan. Nk. kylmänä kunnalle vuokrattu tila kuuluu suunnitelmaan, jos erikseen maksetaan esim. sähköstä. Eli tila, jonka kunta on vuokrannut itselleen ja maksaa siitä energiakulut itse, kuuluu sopimuksen piiriin. Energiansäästö, joka on seurausta kunnan toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kunnan omaa toimintaa, voidaan laskea kunnan hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. 3

5 3. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Kunnan allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosina Tavoite on laskettu kunnan vuonna 2005 kuluttamasta energiamäärästä. Kunnan energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 2117 MWh:n energiamäärä. Vuoden 2010 välitavoite on arvioitu saavutetun katu- ja ulkovalaistuksen sekä rakennusten energiatehokkuusinvestoinneilla. Vuosi Säästötavoite Säästöprosentti Välitavoite MWh 3 % Välitavoite MWh 6 % Kokonaistavoite MWh 9 % Energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Kunta on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kunta voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 4. Siilinjärven kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 4.1 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Toimenpide 1 Hankintapäätöksissä huomioidaan vaikutus energiankulutukseen Hankituilla tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä ympäristövaikutuksia. Hankintapäätöksillä on suuri vaikutus siihen kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Hankintoja tekevät henkilöt arvioivat hankinnan vaikutusta energiankulutukseen kaikissa yli euron hankintapäätöksissä. Hallintopalvelut Kaikki hallintokunnat Jatkuva Ei erillisrahoitusta Vaikutus energiankulutukseen arvioitu kyllä/ei 4

6 Toimenpide 2 Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa Hankintoja tekevät henkilöt ohjeistetaan ottamaan energiatehokkuus huomioon yhtenä kriteerinä kaikissa laite-, järjestelmä- ja hankintakokonaisuuksissa. Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi kunnan hankintaohjeistusta ja hankintahenkilöstöä opastetaan niiden käyttöön. Hallintopalvelut Kaikki hallintokunnat Jatkuva Ei erillisrahoitusta Järjestetty energiatehokkuuskriteerit huomioon ottava koulutus kyllä/ei 4.2 Energiatehokkuuden huomioonottava suunnittelun ohjaus Maanhankinta Toimenpide 3 Pienilmastokartoitusten tekeminen maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaisilla yleis- ja asemakaavoitettavilla alueilla ja alueiden hankinnan kohdentaminen ensisijaisesti pienilmaston kannalta edullisille alueille. Vesistöt, metsät, maaston muodot ja ilmansuunnat vaikuttavat ilman lämpötilaan, aurinkoisuuteen ja tuulisuuteen, ne luovat alueelle ominaisen pienilmaston. Lämpötalouden ja termisen viihtyisyyden kannalta hyvä rakennuspaikka on aurinkoinen, korkealla maastossa sijaitseva tuulensuojainen paikka. Mittaus Kaavoitus, ympäristönsuojelu 2011 alkaen Maanhankinnan asiantuntijamääräraha Kartoitus tehty ennen maanhankintapäätöstä Toimenpide 4 Olemassa olevan maa- ja kallioperän geoteknisiä ominaisuuksia koskevan aineiston ottaminen maksimaalisesti käyttöön ja kunnan teettämien lisäselvitysten täsmällisempi kohdentaminen. Suunnittelu ja rakentaminen kohdistetaan alueille, missä on edellytykset tavanomaisiin ratkaisuihin muun muassa perustamisen osalta. 5

7 Mittaus Kaavoitus, tekniset palvelut 2011 alkaen Maanhankinnan asiantuntijamääräraha Tieto alueen olosuhteista ennen maanhankintapäätöstä Toimenpide 5 Alueen kaukolämpöverkostoon liittämisen selvittäminen Keskitetyn lämmöntuotannon ilmapäästöt ovat pienemmät ja hyötysuhde on parempi kiinteistökohtaiseen lämmöntuotantoon verrattuna. Kaavoitus Tekniset palvelut Ei erillisrahoitusta Kaukolämpöverkoston kattavuus ja käyttöaste Toimenpide 6 Alueen joukkoliikenneyhteyksien selvittäminen, edellytyksien säilyttäminen ja parantaminen Joukkoliikenteen edellytyksiä parannetaan säilyttämällä nykyiset ja sijoittamalla uudet asuin-, kauppa- ja työpaikka-alueet nykyisten joukkoliikennereittien varressa sekä panostamalla kävely- ja pyöräilyreittien verkostoihin. Henkilöautoilun tarvetta pyritään vähennetään tarjoamalla hyvät mahdollisuudet vaihtoehtoisten liikkumismuotojen hyödyntämiseen. Joukkoliikenne Kaavoitus Ei erillisrahoitusta Joukkoliikenteen käyttömäärät, joukkoliikennevyöhykkeet, vuorotiheys, kotitalouksien henkilöautomäärä /tavoitteena yhden auton taloudet Joukkoliikenneyhteydet selvitetty kyllä/ei 6

8 4.2.2 Alueiden käytön suunnittelu Toimenpide 7 Yleiskaavojen laadinta Yleiskaavoituksella määritellään kunnan pitkän aikavälin maankäytön tavoitteet, toimintojen sijoittuminen ja yhteensovittaminen mm. uudet rakentamiselle ja virkistykselle varattavat alueet. Tavoitteena on laatia yleiskaava koko kunnan alueelle aloittaen kunnan kasvusuunnista, taajamista ja niiden lievealueilta sekä rannoilta. Kaavoitus kaikki palvelualueet 2011 alkaen Maankäytön suunnittelun määrärahat Kaavoitusohjelman vuosittainen laatiminen ja seuranta Toimenpide 8 Asemakaavojen laadinta pienilmasto, palvelujen sijoittuminen ja joukkoliikennepalvelut huomioon ottaminen Asemakaavoituksella määritellään palvelu- ja kunnallistekniikan verkostojen piirissä olevat asumisen, palveluiden ja elinkeinotoiminnan rakentamisen tarpeet. Tavoitteena on ensisijaisesti eheyttää ja täydennysrakentaa kunta- ja palvelurakennetta kaavatalouden kannalta edullisesti, joka yleensä on myös kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta suotuisin vaihtoehto. Uudet asemakaava-alueet pyritään osoittamaan joukkoliikennereittien varteen autoriippuvuutta vähentäen. Rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttaa pienilmasto. Tuulisille alueille suunnitellaan matalaa ja tiivistä pienimittakaavaista rakennuskantaa. Kaavoitus Kaikki palvelualueet 2011 alkaen Maankäytön suunnittelun määrärahat Kaavoitusohjelman vuosittainen laatiminen ja seuranta, joukkoliikenteen tavoitettavuus 7

9 Toimenpide 9 Asemakaavamääräys rakennusten kaukolämpöverkostoon liittämisestä Lämmöntuotannon energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijäljen pienentäminen etenkin, jos kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä Kaavoitus Tekniset palvelut, ympäristönsuojelu 2011 alkaen Ei erillisrahoitusta Kaavoitushankkeiden energiahuolto- ja päästötarkastelut Toimenpide 10 Ylijäämämassojen hallinnan kehittäminen nimeämällä vastuutaho Ylijäämämassojen maankaatopaikalle kuljettamista ja sijoittamista vähennetään kallio- ja maamassojen hyötykäyttöön liittyvällä suunnittelulla. Tavoitteena on läjittää ylijäämämassat mahdollisimman lähelle ottokohdetta mm. rakennuspaikkojen esirakentamiseen, meluntorjuntaan tai virkistyskäyttöön liittyvässä rakentamisessa. Tekniset palvelut Kaavoitus 2011 alkaen Teknisten palveluiden määrärahat nimetty, ylijäämämassa- ja käyttökohdekartoitus, massatalouslaskelmat kunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä Maan luovutus Toimenpide 11 Rakennusten energiatehokkuutta koskevien luovutusehtojen käyttöönotto Rakennuksen energiataloudellinen tarkastelu on tehtävä pitkäjänteisesti koko elinkaari huomioon ottaen. Energian säästöön perustuvat rakennustekniset toimenpiteet maksavat investointivaiheessa enemmän, mutta tuottavat sijoitetun pääoman takaisin alempina energiamenekkeinä ja -kustannuksina pitkällä aikavälillä. Suositaan rakennusten lämmönjaossa muuntojoustavampia järjestelmiä mm. vesikiertoiset järjestelmät, joissa on tarvittaessa helpompi vaihtaa lämmönlähdettä. Määritellään energiankulutuksen tavoitetaso luovutettaville rakennuspaikoille. Esim. asuinrakennusten energiatodistuksen luokittelu vähintään tasolle B. 8

10 Rakennuspaikkojen luovutus Kaavoitus, rakennusvalvonta 2011 alkaen Ei erillisrahoitusta Energiatodistukset Rakentamisen ohjaus Toimenpide 12 Rakennustapaohjeiden ja rakentajailtojen vaikuttavuuden lisääminen Korjausrakentamisessa neuvontakeinoin tehostetaan rakennusten lämmöneristystä ja tiiveyttä pienilmastoltaan epäedullisilla alueilla 20 %:lla säädetystä. Asuinrakennuksen sijoittaminen siten, että varmistetaan auringon saanti ja tuulen suoja, sekä rakennuksen järkevä muotoilu ja johdonmukaiset tilajärjestelyt. Aurinkoenergiaa on hyödynnettävissä parhaiten, kun rakennus on avoin etelään ja suljettu pohjoiseen. Myös rakennuksen pitkä sivu ja suurimmat tilat tulee suunnata etelään. Muodoltaan selkeä talo kuluttaa vähemmän energiaa. Kasvillisuus pohjoisessa suojaa tuulelta. Rakennusvalvonta Kaavoitus Alkaen 2011 Ei erillisrahoitusta Rakentajailtojen osallistumisprosentti 4.3 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Toimenpide 13 Suoritetaan energiakatselmukset kunnan omistamissa kiinteistöissä Toimitilojen ylläpito teettää energiakatselmukset kunnan omistamissa kiinteistöissä. Vuosittain katselmoitavat kohteet määritetään erillisen toimintasuunnitelman mukaan. Toimitilojen ylläpito / LVI-kunnossapito Energiakatselmuksia suorittavat konsulttiyritykset Katselmukset jaksotetaan vuosille

11 Käyttötalousmenoista erillisrahoituksena. Käytetään hyväksi KETS:iin liittyneille kunnille myönnettävä tuki katselmusten suorittamiseen. Toteutettujen katselmusten määrä (% rakennustilavuudesta) Toimenpide 14 Suoritetaan tarpeen vaatiessa rakennusten käyttöönotto- ja seurantakatselmuksia Kaikkiin pinta-alaltaan väh. 1000m² uusiin rakennuksiin ja rakennuksiin joissa tehty laaja peruskorjaus tai joiden käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti tehdään tarvittaessa käyttöönottokatselmus. Seurantakatselmus tehdään rakennuksiin, joissa kulutusseurannan tietojen perusteella on havaittu normaalista poikkeava energiankulutuksen muutos, jota ei voida selittää rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla. Katselmuksilla ja tarkastuksilla voidaan puuttua laitteiden asetusten epäkohtiin sekä tilan virheellisiin käyttötapoihin nopeammin Toimitilojen ylläpito/lvi-tekninen kunnossapito Kiinteistönhoitajat Toiminta on jatkuvaa Käyttötalousmenoista erillisrahoituksena. Käytetään hyväksi KETS:iin liittyneille kunnille myönnettävä tuki katselmusten suorittamiseen. Toteutettujen katselmusten määrä suhteessa uusiin tai peruskorjattuihin rakennuksiin Toimenpide 15 Laaditaan energiatodistukset kunnan rakennuksille Kunnan rakennuksille laaditaan energiatodistukset energiakatselmusten yhteydessä. Vuoteen 2014 energiatodistukset on laadittu 80 % kunnan rakennuksista rakennustilavuudella mitattuna. Energiatodistus asetetaan selkeästi näkyviin kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin energiatodistus on laadittu. Energiatodistukset lisäävät kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten tietoisuutta rakennusten energiatehokkuudesta. Energiatodistukset auttavat myös investointien suunnittelussa ja jaksotuksessa. Energiatodistukset arkistoidaan vuosittain rakennuskohtaisesti. Tekniset palvelut Energiakatselmuksia tekevät ja energiatodistuksia laativat yritykset 10

12 Ei erillisiä kustannuksia, sillä toteutetaan energiakatselmusten yhteydessä Laadittujen energiatodistusten määrä (%-osuus rakennustilavuudesta) 4.4 Uusien investointien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Toimenpide 16 Suoritetaan ESCO-hanke rakennusten energiankäytön tehostamiseksi ESCO-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energiaasiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä. ESCO-hankkeen yhteydessä selvitetään mm. lämmitysjärjestelmien uusimismahdollisuudet öljylämmityksestä uusiutuvan energian järjestelmiin. Tekninen palvelukeskus ESCO-kumppani, ESCO-konsultti ESCO-hanke kilpailutetaan v.2011, jonka jälkeen tavoitteena on suorittaa valittavat muutostyöt ja uudistukset v mennessä. Tekninen lautakunta on hyväksynyt hankkeen toteuttamisen. Valittava ESCO-kumppani järjestää lainarahoituksen, joka maksetaan saavutettavilla säästöillä + saatavat tuet sekä mahdollisesti osin oma investointi. ESCO-hanke toteutettu kyllä/ei ESCO-hanke toteutettu rakennuskuutiot/kokonaisrakennuskuutiot 4.5 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Toimenpide 17 Liitetään valmistuskeittiöt kulutusseurannan piiriin omina kokonaisuuksina Siilinjärven kunta on saavuttanut jo 80 % rakennusten kuukausitasoisesta kulutusseurannasta. Jatkossa kulutusseurantaa syvennetään kohteittain tarkemmaksi sekä toiminnoittain että seurannan tuntitasoiseksi. Energiakatselmusten yhteydessä selvitetään keittiökohtaisen kulutusseurannan mahdollisuudet kohteittain. Lisäksi kulutusseurantaan liittämistä tarkastellaan erikseen jakelukeittiöissä ja niissä valmistuskeittiöissä, joissa ei mahdollisesti tehdä energiakatselmuksia. Toimitilojen ylläpito / LVI-tekninen kunnossapito 11

13 Kiinteistönhoitajat ja Ruokapalvelukeskus Toteutetaan käyttötalousmenoin erillisrahoituksena Kohdekohtaisesti EnerKey kulutusseurantaan liitetyt valmistuskeittiöt (kpl) 4.6 Uudet toimintamallit Toimenpide 18 Selvitetään tieto- ja viestintäteknisten laitteiden sammutuskäytännöt kouluissa Koulupuolella on käytössä noin 650 oppilaskäytössä olevaa työasemaa. Selvitetään miten atk-laitteiden sammutus päivän päätteeksi sekä näyttöjen sammutus työskentelyn loputtua on kouluissa toteutettu. Selvitetään myös onko kaikissa koneissa käytössä virransäästöominaisuudet. Tavoitteena on luoda kouluihin sopivat yhteiset käytännöt atk-laitteiden sammuttamisesta. Käytäntöjä voidaan tarvittaessa räätälöidä koulukohtaisesti. Tietohallinto ja opetuspalvelut Tekniset palvelut Nykytilannekartoitus kevät 2011 Yhteisten käytäntöjen luonti ja käyttöönotto syksyllä 2011 Toteutetaan nykyisin resurssein Kartoitus sammutuskäytännöistä kouluissa tehty kyllä/ei Yhteiset käytännöt sammuttamisesta luotu kyllä/ei Toimenpide 19 Katuvalaistustekniikan uusiminen Vaihdetaan katuvalojen elohopeahöyrylamput energiatehokkaampiin valaisinten uusimisen yhteydessä. Tekniset palvelut/ Yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja kunnossapito Kuopio Energia ja kilpailutettavat sähköurakoitsijat Investointikustannus omarahoitteinen. Valaisimet ja lamput vaihtamalla investointikustannus katetaan n. 7 vuodessa saavutettavalla säästöllä. Uusittujen valaisinten, ja sitä kautta vaihdettujen lamppujen, määrä 12

14 kokonaismäärästä (%). Tällä hetkellä n. 45 % valaisinten kokonaismäärästä (kokonaismäärä n. 4500kpl. Arvio saavutettavasta energiansäästöstä Lamput vaihtamalla ja valaisimet uusimalla saavutetaan vuotuisella tasolla n kwh:n energiasäästö joka vastaa tarkasteluhetken energiakustannuksella /v. säästöä. Toimenpide 20 Ulkoliikunta-alueiden valaisimien ja ohjausjärjestelmien ajantasaistaminen Ohjausjärjestelmiä uusitaan muiden hankkeiden yhteydessä Vaihdetaan kuntoratojen valaisimet energiatehokkaampiin valaisinmalleihin Liikuntapalvelut Kuopio Energia ja kilpailutettavat sähköurakoitsijat Investointikustannus omarahoitteinen. Valaisimet ja lamput vaihtamalla investointikustannus katetaan n. 7 vuodessa saavutettavalla säästöllä. Ulkoliikunta-alueiden ja kuntoratojen valaisimien energiankulutuksen muutos Toimenpide 21 Energiaa säästävät ympäristöinvestoinnit Parkkipaikkojen lämmistystolppien kunnon tarkistus Liiketunnistin valaistuksen lisääminen saniteettitiloihin Tulostusasetusten tarkistus kaksipuoleiseksi Vanhojen kalusteiden uusiokäyttö Roskapussien turhan käytön karsiminen Kertakäyttökäsineiden harkittu käyttö Kaikki palvelualueet Alkaen 2011 Toteutetaan nykyisin resurssein 13

15 Toimenpide 22 Esitetään työsuhdematkalipun käyttöönottoa Työsuhdematkalippu on työnantajan työntekijöilleen hankkima joukkoliikennelippu. Kustantamalla työntekijöillesi työsuhdelipun voit samalla viestiä yrityksesi ympäristöarvoista. Lisäksi työsuhdematkalippu on mukava lisä rekrytointiin ja työsuhteen ylläpitoon. Työntekijälle työsuhdematkalippu on rahanarvoinen työsuhde-etu. Lippu on tarkoitettu pääasiassa asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin mutta sitä voi käyttää myös vapaa-ajan matkoilla. Työnantaja maksaa lipun kokonaan tai osittain. Työsuhdematkalippu on 300 euron enimmäismäärään saakka kokonaan verovapaa luontaisetu. Jos työnantajan kustantama osuus on yli 600 euroa mutta enintään euroa, etuuden verotusarvo on 300 euroa. Myös henkilökohtainen arvolippu kuuluu etuuden piiriin. Tämä helpottaa esimerkiksi osan vuotta pyörällä työmatkansa kulkevien edun hyödyntämistä. Hallintopalvelut Jatkuva Tarvitaan erillinen rahoitus Työsuhdematkalippu otettu käyttöön kyllä/ei Toimenpide 23 Esitetään vihreä lippu-toiminnan aloittamista kunnan päiväkodeissa Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu -toiminnassa kehitetään lasten ja nuorten osallisuutta sekä päivähoidon/oppilaitoksen ympäristökasvatustoimintaa. Tavoitteena on vähentää päivähoidon/oppilaitoksen sekä yksilöiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Toiminnan periaatteena on jatkuva parantaminen. Päämääränä on kasvattaa ympäristövastuullisesti toimivia ihmisiä. Vihreä lippu -projekti arvioidaan kriteerien pohjalta. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Tekniset palvelut Jatkuva Tarvitaan erillinen rahoitus Vihreä lippu-päiväkotien määrä kaikista päiväkodeista 14

16 4.7 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Toimenpide 24 Uusiutuvan energian kuntakatselmus Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana. Menettelytavoiltaan muita energiakatselmuksia muistuttavassa uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa etsitään taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energiamuotojen käyttöä uusiutuvalla energialla. Siinä listataan myös konkreettisia jatkotoimenpide-ehdotuksia. Kunta kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian kuntakatselmuksella vuoteen 2013 mennessä. Elinkeinotoimi Kuntakatselmoijat Tarvitaan erillinen rahoitus Kuntakatselmus toteutettu kyllä/ei 4.8 Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden budjetointi Kunnan organisaatiot huomioivat budjeteissa ja niiden seurannassa energiatehokkuussopimuksen velvoitteet. Tekniset palvelut budjetoi vuosittain energiansäästötoimenpiteisiin rahoituksen. Vuosille rakennusten energiakatselmuksiin on osoitettu rahoitus. 5. Energiatehokkuuden raportointi Kunta raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle sen ohjeiden mukaan. Kunnan omassa toiminnassa energiankulutustiedot ja saavutetut säästöt esitellään vuosittain kunnanhallitukselle. Energiakulutustietoja käsitellään myös energiatehokkuusohjausryhmässä säännöllisin väliajoin (1 2 kertaa vuodessa). Raportoinnin yhteydessä seurataan myös budjetin toteutumista ja laaditaan budjetit seuraavalle toimintavuodelle palvelualueittain. 15

17 Liite 1 Hyödylliset vinkit ja linkit Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Päivitetyt ohjeet löytyvät ministeriön ja Motivan kotisivuilta Kuntien ja kuntayhtymien energiatehokkaiden hankintojen tekoa helpottamaan on tehty erilaisia työkaluja. Motivan www-sivuille on kerätty tietoa erilaisista energiatehokkaista laitteista ja teknologiasta. Motiva on julkaissut selvityksen työasemien sähkönsäästömahdollisuuksista. Selvitys ja sähkönsäästöohjeet löytyvät Motivan sivuilta. Sivulta löytyy myös "Tarjouspyyntömalli työasemien hankintaan". (mm. Julkisten hankintojen vaikutus energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin, loppuraportti) (Hankintojen tueksi tehtyjä useita suosituksia, ohjeita sekä työkaluja) nen_kuljetuspalvelujen_hankinnoissa_ohje.pdf (LVM:n ohje: Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa). Julkisen sektorin hankintojen avuksi on kehitetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa HYMONET - ympäristötietokanta. HYMONET- tietokanta toimii internetissä omalla sivustollaan Sivustolle on tiivistetty käyttäjälle tarpeelliset hankintojen ympäristövaikutuksiin liittyvät tiedot. Laitteiden energiatehokkuutta voi vertailla sivustolla jota päivitetään jatkuvasti. Sivustolta löytyy eri laiteryhmien (esim. jääkaapit, monitoimitulostimet, ikkunat) parhaat tuotteet. EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelmassa toteutetussa GreenLabelsPurchase -hankkeessa on kehitetty erilaisia ohjeita ja työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa hankintojen energiatehokkuutta. Ohjeita on käännetty suomeksi neljälle eri tuoteryhmälle ja tuotteille. 16

18 Kuntaan ja kuntayhtymiin hankittavien moottoriajoneuvojen energiataloudellisuuteen tulee kiinnittää huomiota sekä ympäristö- että taloudellisista syistä. Energiatehokas ajoneuvo vastaa käyttö- ja kuljetustarvetta sekä kuluttaa vähän polttoainetta. Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilta löytyy autotietokanta, jota kannattaa hyödyntää ajoneuvohankintojen yhteydessä. Sivustolta löytyy tiedot ajoneuvojen päästö- ja energiankulutustiedoista. Uusien ajoneuvojen hankinnasta päätettäessä apuna toimii myös ajoneuvojen energiamerkintä. Lisätietoja ESCO -toiminnasta: Energiatuki 2009: Energiatehokas pientalo: 17

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) TEM/8/05.05.01/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 2 JOHDANTO... 3 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta Toimintasuunnitelma ja sen laadinta KETS-yhdyshenkilöpäivät 8. 9.11.2017 Okariina Rauta Esityksen sisältö: Osio 1: Toimintasuunnitelman läpikäynti Osio 2: Yhteiskeskustelu - tarpeet, toiveet, näkemykset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Energiatehokkuuden työkalut ja julkisten hankintojen energiatehokkuus Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö TEMin ohjeet energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa Neuvontaa

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Tekninen toimi Tilakeskus

Tekninen toimi Tilakeskus ENERGIATEHOKKUUS- 1 (6) YLEISIÄ ENERGIANSÄÄSTÖOHJEITA Energiakatselmukset ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012 Kaupunginvaltuusto 60 17.09.2012 Kaupunginhallitus 309 08.10.2012 Tekninen lautakunta 18 06.02.2013 Kaupunginhallitus 81 04.03.2013 Kaupunginvaltuusto 44 18.03.2013 Tekninen lautakunta 20 18.02.2015 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 Tekninen toimi Tilakeskus PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 2916 teke.kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma tarjoavat tavat toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin vaatimuksia. Ne myös auttavat energiakustannusten hallinnassa.

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot