LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016"

Transkriptio

1 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE

2 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6 3 Energiatehokkuussopimuksen kokonaistavoite 6 4 Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet Energiansäästön varhaistoimet Energiansäästön toimintakohtaiset tavoitteet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Liikenteen energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus ja tiedotus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden budjetointi 16 5 Energiatehokkuuden raportointi 16 6 Toimenpideseuranta 17 LIITE 1 Energiakatselmussuunnitelma rev LIITE 2 Yleisiä energiansäästöohjeita rev LIITE 3 Lappeenrannan kaupungin eri toimialojen energiatehokkuustoimenpiteet

3 3 (18) Alkusanat Kaupunkien energiatehokkuussopimus sekä kuntien energiaohjelma on laadittu sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Yksi keskeinen kulmakivi on Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasujen rajoittamisvelvoitteen täyttäminen. Strategiassa on otettu huomioon Kioton kauden jälkeinen tilanne, jotta Suomi täyttäisi kansainväliset ympäristövelvoitteensa ja että energiapolitiikka tukisi kansantalouden tasapainoista kasvua ja työllisyyden kehitystä, ylläpitäisi energiahuollon varmuutta ja monipuolista energianhankinnan rakennetta sekä myötävaikuttaisi osaltaan kansantalouden kilpailukyvyn kehitykseen. Energiantuotannon ja -käytön tehokkuuteen ja energiansäästöön sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat mukana monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa, joista johdettavien velvoitteiden täyttämiseen Suomi on osana Euroopan yhteisöä sitoutunut. Energiansäästöön liittyen keskeisin yhteisötason politiikkatoimi on toukokuussa 2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, jossa asetetaan jäsenvaltioille ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite jaksolla Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan, että julkisella sektorilla on esimerkillinen rooli direktiivin toimeenpanoon liittyen. Kaupungin energiatehokkuussopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Energiansäästöä voidaan saavuttaa myös parantamalla energiatehokkuutta. Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet voivat olla teknisiä tai liittyä toimintatapoihin, käyttäytymiseen ja energiaa kuluttavien laitteiden käyttöön. Myös kaupungin muun toiminnan tehostamisella voidaan parantaa palvelujen tuottamisen energiatehokkuutta ja saavuttaa sopimuksen tavoitteena olevia energiansäästöjä. Kunnille energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallinnalle. Koko toiminnan huomioiminen energiansäästössä on keino parantaa yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn entistä paremmin. Tehokas toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta Sopimuksen tehnyt kaupunki sitoutuu laatimaan mennessä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä, toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelman pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen kaupungin toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaupungissa toimintasuunnitelman laatiminen voidaan tehdä eri tavoin. Ideana on, että energiatehokkuussopimuksen toimeenpano on sopimukseen liittyneessä kaupungissa selkeästi suunniteltu ja aikataulutettu.

4 4 (18) Suunnitelmassa tulee selkeästi esittää miten suunnitelma etenee tavoitteista käytännön toimeenpanoon. Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on toimeenpanovastuiden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla ja sen hyväksyttäminen kunnan vastuullisessa toimielimessä, esimerkiksi kaupunginhallituksessa. Direktiivin mukainen säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulee olla vuonna 2016 yhdeksän prosenttia alhaisempi kuin keskimäärin vuosina Tavoite on kiinteä esimerkiksi GWh-yksiköissä ilmaistu energiamäärä, jonka saavuttaminen tulee osoittaa. Loppukulutus voi teoriassa olla vuonna 2016 yhtä suuri tai jopa suurempi kuin laskettu keskiarvo. Säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta vähennetään tai toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia. Jälkimmäisessä tilanteessa on kysymys laskennallisista säästöistä, joita voidaan saavuttaa esimerkiksi valitsemalla tavanomaista tasoa energiatehokkaampia laitteita. Direktiivissä ei ole selkeitä määrittelyjä sille, minkä toimien vaikutukset säästötavoitteeseen hyväksytään tai miten energiansäästöt eri tilanteissa lasketaan. Kaikille EU-maille saman 9 % energiansäästötavoitteen hyväksymisen taustalla on ajatus siitä, että erilaiset lähtötilanteet saadaan huomioitua hyväksymällä ns. varhaistoimien vaikutuksia. Käytännössä kunta voi laskea hyväkseen niiden toimien vaikutukset, jotka on toteutettu ennen vuotta 2008, edellyttäen kuitenkin, että näiden toimien vaikutus on edelleen voimassa vuonna Varhaistoimia voidaan hyväksyä vuodesta 1995 lähtien. Jos on erityisiä perusteluja, voidaan varhaistoimia hyväksyä vuodesta 1991 lähtien. Oleellinen kysymys onkin toimien säästövaikutuksen elinikä. Jos säästövaikutus päättyy ennen vuotta 2016, ei toimesta ole tavoitteen saavuttamisessa apua. Suomessa ollaan laatimassa laskentaohjeita, jotka koskevat sekä varhaistoimia että vuoden 2008 jälkeen toteutettavia toimia. Tarkoituksena on listata tyypillisiä säästökeinoja ja määritellä yksinkertaiset keinot säästövaikutuksen karkeaan laskemiseen. Pyrkimyksenä on ohjeistaa energiatehokkuussopimuksiin liittyvää raportointia tekevät niin, että raportoitavat säästötoimet olisi laskettu asiallisesti ja yhdenmukaisia käytäntöjä noudattaen. Parhaillaan on menossa esiselvitys tavanomaisten toimenpiteiden säästövaikutusten laskennan kansallisista pelisäännöistä. Esiselvityksen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö laatii ensimmäisen version kansalliseksi esitykseksi komissiolle. Komissio vahvistaa ESD laskentamenetelmät ja -periaatteet näillä näkymin vasta mennessä, joten virallisia ohjeistuksia asiasta ei ole tulossa EU tasolla ennen sitä.

5 5 (18) 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Lappeenrannan kaupunki on liittynyt kaupunkien energiatehokkuussopimukseen Lappeenrantaan vuoden 2009 alussa liittynyt Joutsenon kaupunki on ollut mukana energia ja ilmastosopimuksessa vuosina Kaupunki laati toimintasuunnitelman, jossa esitettiin toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on käsitelty Teknisessä lautakunnassa ja Kaupunginhallituksessa vuoden 2009 aikana. Kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöksi on nimetty Seppo Kylliäinen Teknisen toimen tilakeskuksesta. Tämä energiankäytön toimintasuunnitelma on laadittu Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen toimesta. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämän toiminnan tehostamista ja seurantaa varten on perustettu kaupungin energiaryhmä. Energiaryhmä koostuu kunnan eri hallinnonaloista ja siihen otetaan kultakin toimialalta vähintään yksi vastuujäsen. Energiaryhmä vastaa sopimusmenettelyn toteutuksesta ja seurannasta. Ryhmä pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa, jolloin myös toimintasuunnitelmaa tarkastetaan ja toteutumisesta ja tavoitteista raportoidaan toimialakohtaisissa osavuosikatsauksissa. Vastuuhenkilöt päivitetään tähän suunnitelmaan. Toimialat nimeävät edustajansa energiaryhmään, joka toimii yhteistyössä EKIS-ilmastohankkeen työryhmän kanssa. Energiaryhmän kokoonpano TOIMIALA VASTUUHENKILÖ Tekninen toimi - Tilakeskus Ilpo Koponen, Seppo Kylliäinen - Palvelutuotanto Pasi Leimi - Maankäyttö Erkki Jouhki - Ympäristötoimi - Rakennusvalvonta Sara Piutunen Päivi Salminen Kaupungin kanslia - Etelä-Karjalan hankintapalvelut Jyrki Mikkola Kasvatus- ja opetustoimi Raimo Alaraatikka Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Juha Rojo (liikuntatoimi) Kaupunkiyhtiöt - Lappeenrannan Asuntopalvelut Oy Ari Saavalainen - Lappeenrannan Energia oy Marko Pollari, Tommy Vesterlund - Lappeenrannan Yritystila Oy Timo Hämäläinen - Lappeenrannan Williparkki Oy Pekka Murto, Marko Markkanen - Free-Zone Timo Hämäläinen Tytäryhteisöt/säätiöt -Saimaan tukipalvelut Oy Jouko Partanen, Elina Särmälä

6 6 (18) 2. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus Energiatehokkuussopimus ja tämä toimintasuunnitelma koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Vuonna 2010 Lappeenrantaan liittyneen Ylämaan kunnan rakennukset on huomioitu tämän toimenpideohjelman mukaisessa energiakatselmussuunnitelmassa. Tämän suunnitelman ulkopuolella on energiantuotanto. Kaupungin täysin omistamat yhtiöt kuuluvat myös tähän sopimukseen, mikäli ne eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kaupungin ulosvuokratut tilat kuuluvat suunnitelman piiriin, mikäli kaupunki maksaa energiankulutuksen ja hoitaa kulutusseurannan. Nk. kylmänä kaupungille vuokrattu tila kuuluu suunnitelmaan, jos erikseen maksetaan esim. sähköstä. Eli tila, jonka kaupunki on vuokrannut itselleen ja maksaa siitä energiakulut itse, kuuluu sopimuksen piiriin. Energiansäästö, joka on seurausta kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kaupungin omaa toimintaa, voidaan laskea kunnan hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. 3. Energiatehokkuussopimuksen kokonaistavoite Kaupungin allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentinenergiansäästö vuosina Kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 15,461 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Tavoite on laskettu kunnan vuonna 2005 kuluttamasta energiamäärästä. Energiansäästön välitavoitteet on jaettu seuraavasti. Säästötavoite Säästöprosentti Vuosi Välitavoite ,154 GWh 3 % Välitavoite ,308 GWh 6 % Kokonaistavoite ,461 GWh 9 % Energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Tavoitteen laskennassa käytettyjä tilastotietoja ei korjata rakenteellisten, ilmastollisten tai muun tekijän vaikutusten osalta. Kaupunki on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kaupunki voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

7 7 (18) 4. Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet Tämän suunnitelman kappaleessa 1 lueteltu energiaryhmä vastaa kaupungin energiansäästösopimuksen sekä siihen liittyvän toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja raportoinnista. 4.1 Energiansäästön varhaistoimet Lappeenrannan kaupunki päivittää toimintasuunnitelmaa varhaistoimien osalta vuoden 2009 aikana varhaistoimien laskentaperusteiden täsmentyessä. Näiden perusteella määritellään kaupungin varhaistoimilla saavuttama energiansäästötilanne Varhaistoimien luetteloon merkitään mitä on tehty ja koska, sekä mistä tieto on peräisin. Vuonna 2009 Kaupunki esittää vuosiraportissaan arvion vuosina toteuttamillaan energiansäästötoimilla mennessä saavutetun energiansäästön tasosta sekä arvion niiden vaikutusten pysyvyydestä koko sopimuskaudella Vuonna 2010 vuosiraportissa esitetään tarkennetut laskelmat niiden energiansäästötoimien vaikutuksista, jotka sisällytetään lopulliseen varhaistoimien luetteloon ja joiden perusteella kunnan varhaistoimilla saavuttama energiasäästön lähtötilanne määritetään. Kansallinen esiselvitys varhaistoimien laskemiseksi valmistuu vuoden 2009 aikana. Lopulliset ohjeet energiansäästödirektiivin määrittelemien varhaistoimien säästövaikutusten arviointiin valmistuvat komissiossa mennessä. Motiva Oy:ltä tulee erillinen ohjeistus energiatehokkuussopimuksen vuosittaisesta raportoinnista vuoden 2009 aikana. Vuosina toteutetut energiansäästötoimenpiteet (varhaistoimet): Toteutetut säästötoimet esitetään siinä vaiheessa, kun lopulliset ohjeet säästövaikutusten arvioinnista valmistuvat (Varhaistoimiksi voidaan laskea esimerkiksi katselmointien perusteella toteutetut pitkäikäisimmät toimet, jotka ovat usein isoja rakenteellisia korjauksia (lisäeristäminen, ikkunoiden uusiminen). Katselmoinneissa todetut nk. nollainvestoinnit, kuten IV-säädöt, eivät ole varhaistoimiksi laskettavia niiden lyhytaikaisen vaikuttavuuden vuoksi. Listataan mm. tiedossa olevat peruskorjaukset ja niissä tehdyt energiatehokkuustoimet, esim. kiinteistön normirakentamista paremmat eristeet.)

8 8 (18) 4.2 Energiansäästön toimintakohtaiset tavoitteet Energian käyttö vuodelta 2005 MWh Palvelurakennukset Asuinrakennukset Muu kulutus (katuvalaistus, vesihuolto, ajoneuvot Yhteensä Ostolämpö Sähkö Polttoaineet Yhteensä Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Yleistä: Kunnat ja kuntayhtymät ovat kansallisella tasolla merkittävä hankintojen tekijä. Vuosittain hankintoja tehdään yli 8 miljoonan euron edestä. Hankinnat koostuvat erilaisista tuotteista ja palveluista sekä rakennusurakoista. Hankinnat vaihtelevat toimistolaitteista ja -tarvikkeista aina ajoneuvojen ja energianhankintaan asti. Energiatehokas hankinta on myös kustannustehokas, kun tarkastellaan hankinnan elinkaaren aikaisia kustannuksia. Suurempikin alkuinvestointi kannattaa kun rahaa säästetään alentuneina käyttökustannuksina. Hankinnoissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi useiden tuotteiden ja palvelujen elinaikanaan käyttämän energian määrään ja sen kautta syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Energian oston yhteydessä päästöihin voidaan vaikuttaa ratkaisevasti, kun sähkön tuotantotapa tai käytettävä polttoaine määritellään. Valtaosa julkisen sektorin energiankäytöstä tapahtuu rakennuksissa niiden käytön aikana, kun eri toimintoihin liittyvät laitteet ovat käytössä. Rakennuksissa kului energiaa 15 terawatti-tuntia vuonna Siitä kiinteistö- ja huoneistosähköä oli 4 terawattituntia. Rakentamiseen liittyvien hankintojen ohella selvästi suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa

9 9 (18) energiansäästöön ja energiankäytön tehokkuuteen sekä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät toimistolaitteiden hankintaan. Jos esimerkiksi uusien tietokoneiden hankinnassa käytettäisiin kriteerinä Energy Star vaatimuksia, saavutettaisiin vuosittain yli megawattitunnin energiansäästö ja yli tonnin vähenemä CO2-päästöissä. Toimenpiteet: Lappeenrannan kaupungin hankintakeskus ohjeistetaan ottamaan energiatehokkuus huomioon yhtenä kriteerinä kaikissa laite-, järjestelmä- ja hankintakokonaisuuksissa. Kaikkiin suunnittelutarjouspyyntöihin ja suunnitelmiin tulee sisällyttää vaatimukset energiatehokkuudesta. Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi kaupungin hankintaohjeistusta ja hankintahenkilöstöä opastetaan niiden käyttöön. Hankintaohjeiden ajan tasalla pidosta vastaa hankinnan vastuuhenkilö. Hankintakeskus nimeää tämän vastuuhenkilön. Yhtenä toimenpiteenä on myös luoda järjestelmä siitä, miten hankinnoilla saavutetut säästöt raportoidaan ja kuka vastaa raportoinnista. Hankinnan yhteyshenkilöt määrittävät kriteerit hankinnoittain, esim. rakennuttaminen, koneet, laitteet, palvelut, ruoka jne. Rakennuttamisessa voidaan esimerkiksi ohjeistaa parempaa tasoa energiatehokkuuden osalta, kuin määräykset edellyttävät 4.4 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Kaupunki kehittää suunnittelun ohjausta siten, että valinnoissa otetaan investointikustannusten lisäksi huomioon myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. Rakennuttamis- ja kaavoitusyksiköt listaavat toimenpiteitä, mitä on tehty ja tullaan jatkossa tekemään energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaavoituksessa hyödynnetään energiatehokkuuden laskentaan kehitettyjä malleja. Vuosi Toimenpide > Passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseen rakennusten sijoittelussa ja suuntaamisessa > Rakennuslupien ja tontin oston yhteydessä kunta toimittaa asiakkailleen tietoa uusiutuvista energiavaihtoehdoista, passiivisen energian hyödyntämismahdollisuuksista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksista sekä mahdollisuudesta liittyä aluelämpöjärjestelmään > Pientalorakentajille ja tontin ostajille järjestetään koulutusta uusiutuvista energialähteistä ja energiansäästöstä (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ym. yhteistyötahot) > Kunnan oma rakentaminen/rakennuttaminen ottaa huomioon energiatehokkaat ratkaisut

10 10 (18) 4.5 Liikenteen energiatehokkuus Tekninen toimi järjestää taloudellisen ajon kursseja kaupungin ajoneuvoja käyttäville henkilöille vuosittain ja tutkii mahdollisuuden siirtyä ympäristöystävällisiin ja pienikulutuksisiin ajoneuvoihin (kts. liite 2) 4.6 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Tavoitteena on sitoutua energiakatselmusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Määrällisiä tavoitteita ovat: - 80%:ssa kaupungin omistamista rakennuksista on tehty energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä rakennustilavuudesta laskettuna. Velvoite ei koske asuinrakennuksia. - rakennukseen, jossa kulutusseurantatietojen perusteella on havaittu normaalista poikkeava energian kulutuksen muutos ja jota ei voida selittää rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla, voidaan tehdä seurantakatselmus. Vähintään 10 vuotta sitten katselmoitujen rakennusten seurantakatselmuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. - käyttöönottokatselmuksen toteutustarve arvioidaan pinta-alaltaan vähintään 1000 m2:n uusissa rakennuksissa ja rakennuksissa, joissa on tehty laaja peruskorjaus tai joiden käyttötarkoitus on oleellisesti muuttunut - Julkisten rakennusten katselmoinnin yhteydessä otetaan huomioon mahdollisuus laatia samassa yhteydessä rakennukselle energiatodistus - toteutetaan energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita - Tilakeskus laatii suunnitelman energiakatselmuksista, kilpailuttaa ja toteuttaa ne suunnitelman mukaisesti. Katselmointien ja ehdotettujen toimenpiteiden seurantaa varten nimetään vastuuhenkilö. Sopimuksen mukainen rakennustilavuus on m3, josta 80 %:ssa ( m3) pidettävä energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä.

11 11 (18) Energiakatselmointisuunnitelma vuosille (rakennusluettelo liitteessä 1): Vuosi Rakennuksia kpl (alkuper.suun) m2 m Toteutunut / päivitetty kpl m3 MWh /a /a Laskennallinen säästöpotentiaali Investointi CO2 t/a YHTEENSÄ Vuosina 2005 valmistuneet katselmukset Joutsenon kohteissa: Vuosi Rakennuksia kpl alkuper.suun m2 m Toteutunut / päivitetty Laskennallinen säästöpotentiaali Investointi t/a CO2 kpl m3 MWh /a /a Katselmukset yhteensä 2005, (Lappeenranta, Joutseno, Ylämaa): YHTEENSÄ Kaupungin muun kuin rakennusten energiakäytön osalta kuten ulkovalaistus, vesihuolto, kuljetukset tehdään selvitys energiasäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoteen 2013 mennessä keskittyen niihin toiminnan osa-alueisiin, joiden energiankäyttö tai energiansäästön potentiaali on merkittävä: Vesihuolto Käytetty energia MWh / vuosi Vedenottamot Jäteveden puhdistus (arvio) Yhteensä

12 12 (18) Tilastot: Vesijohtoverkoston pituus km Viemäriverkoston pituus km Liittyjiä kpl Vedenottamoita kpl Pumpattu vesimäärä, 4,9 5,09 5,87 5,32 5,56 milj.m3 Puhdistettu jätevesimäärä milj.m3 7,5 6,3 5,91 7,14 6,31 Katu- ja ulkovalaistus Katuvalaistuksen vuosienergia MWh Katuvalopisteet kpl Katuvalojen 284 mittauskeskukset kpl Katuvalokilometrit Liikennevalojen ohjauskojeet (valoohjatut risteykset kpl) Liikenneopastimet ja (747) 756 lamput kpl Liikennevalojen vuosienergia MWh Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Energiakatselmuksissa todettujen energiansäästökohteiden toteuttamiseen varataan rahat kaupungin budjetin yhteydessä tai pyydetään ESCO-toimijoilta selvitykset mahdollisten investointien toteuttamiseksi ja ylläpidon järjestämiseksi. Tavoite on, että kaupunki osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Kaupunki selvittää mahdolliset ESCO-palvelun (ESCO= energy service company) käyttöä rajoittavat esteet kaupungin omissa hallinto- ja päätöksentekoprosesseissa ja pyrkii poistamaan nämä esteet. ESCO-palvelun käyttö huomioidaan erityisesti silloin, kun rahoituksen puute on esteenä kustannustehokkaaksi arvioidun investoinnin toteutumiselle.

13 13 (18) 4.8 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Kaupunki hyödyntää kulutusseurantatietoja suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. Lisäksi kaupunki kehittää tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan arvioida niitä energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka ovat seurausta kaupungin muiden toimintojen tehostamisesta. Energiatehokkuussopimuksessa edellytetään, että vähintään 80 % kiinteistöistä tilavuudella mitattuna on kulutusseurannan piirissä. Kulutusseurannan nykytila ja tulevaisuus: Lappeenrannan kaupunki on kilpailuttanut kulutusseurantaohjelmiston hankinnan vuoden 2009 lopulla. Järjestelmä sisältää Tilakeskuksen, Yritystila Oy:n ja Asuntopalvelu Oy:n kiinteistöt. Järjestelmä on otettu käyttöön toukokuun 2010 aikana ja sen piirissä on noin 80 % lämmitetyistä kiinteistöistä. Kaupunki on kilpailuttanut vuoden 2010 lopulla keskitetyn kiinteistövalvomojärjestelmän osana energiatehokasta kiinteistönhoitoa. Valvomon ja siihen liitettyjen kiinteistöjen alakeskusten rakentaminen on aloitettu 2011 alussa ja 2014 vuoden lopussa etävalvontaan on liitetty 80 rakennusta (noin rakennus m3). Lisäksi kaupunki on kilpailuttanut vuoden 2009 aikana huoltokirja-, huollonohjaus- ja kunnossapitoohjelmiston osana energiatehokasta kunnossapitotoimintaa. Järjestelmä on otettu käyttöön maaliskuussa 2010 koskien kaikkia Tilakeskuksen hallinnoimia rakennuksia. Seurannan hyödyntäminen ja vastuut - energiaryhmä määrittää toimialakohtaiset ja kohdekohtaiset vastuuhenkilöt - kiinteistövalvonta- ja kulutusseurantaohjelmaan jaetaan käyttäjätunnukset tarvittaville henkilöille. - vastuuhenkilöitä opastetaan kulutusseurantaohjelman käytössä - manuaalisesti seurattavat mittaukset kirjataan ohjelmaan kuukausittain, jotta kulutuspoikkeamat voidaan havaita ja reagoida niihin tarvittaessa. - toimialojen edustajat sisällyttävät toimialansa osavuosikatsauksiin myös energiatehokkuuden ja kulutusseurannan raportoinnin. Kuukausittain tehtävät toimenpiteet - mittarilukemien keruu kuukausittain - lukemat vesi, lämpölaitoksille sekä kulutusseurantaohjelmaan - kulutuspoikkeamien tarkastaminen ja raportointi

14 14 (18) Kolme kertaa vuodessa tehtävät toimet - kiinteistökohtaiset/toimintokohtaiset vastuuhenkilöt raportoivat toimenpiteistä ja ongelmista energiaryhmän jäsenille Vuosittain tehtävät toimenpiteet Energiankulutukset raportoidaan kuntaliittoon vuosittain kuntaliiton raportointilomakkeella kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Vuodesta 2013 lähtien kulutustiedot on raportoitu Motivaan. Lisäksi Motivan KETS-seurantaraportointiohjelmaan raportoidaan energiatehokkuussopimuksen edellisvuoden tilanne. Lappeenrannan kaupungin vuosien 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 kulutustiedot on raportoitu Tilakeskuksen, Yritystila Oy:n ja Asuntopalvelu Oy:n osalta kuntaliittoon. Vuodesta 2009 lähtien kulutusraportteihin on lisätty Joutsenon alueen sekä 2010 raportteihin Ylämaan kulutustiedot. Motivan seurantajärjestelmään on raportoitu energiatehokkuussopimuksen mukaiset tapahtumat vuosien osalta. Kulutusseurannan kehittäminen ja toimenpiteet Kulutusseurantaohjelma laskee automaattisesti kulutuskohteiden normitetun kulutuksen, jonka avulla vastuuhenkilöt voivat vertailla, seurata ja ohjeistaa kulutuspoikkeamien vaatimia toimenpiteitä kohteessa. Kulutusseurannan tavoitteena on seurannassa olevien kulutuspisteiden etäluenta energialaitoksen järjestelmistä kulutusseurantaohjelmaan sitä mukaa kun energialaitos saa valmiiksi etäluettavien mittareiden asennuksen (kesken 2014). Määräajoin tehtävät toimet - lukemien syöttö kuukausittain - kulutusten seuranta, kohteiden vastuuhenkilöt tarkistavat kulutukset - poikkeamien havannointi ja raportointi - raportit kiinteistön käyttäjien tietoon määräajoin - loistehon tarkkailu 4.9 Uudet toimintamallit Kaupungin tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki: - käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan sopimuskaupunkien yhteisiin kehityshankkeisiin. - ottaa käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäyttönsä tehostamiseksi, esimerkiksi toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa.

15 15 (18) Toimenpiteitä ja malleja Palvelurakennukset: - kiinteistöjen LVIS-tekniset laitteet tarkastetaan, testataan ja huolletaan suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet kirjataan huoltokirjaan - öljylämmitteisissä kiinteistöissä kartoitetaan mahdollisuus siirtyä korvaaviin lämmitysmuotoihin - LVIS-koulutus, teemat sähkö, lämpö, vesi - kulutusmuutosten havainnointi ja vaikutukset sisäilmaan - kulutusten aktiivinen seuranta ja raportointi - energiataloudelliset korjaukset (LVIS-tekniikka, lisäeristäminen) Katu- ja ulkovalaistus: - ohjausten parantaminen - mahdollinen kesäseisokki - energiatehokkaammat lamput Vesihuolto: - pumppujen hyötysuhde - vesijohtojen saneeraukset - puhdistusprosessi 4.10 Koulutus ja tiedotus Kaupungin palveluksessa olevilla henkilöillä tulee olla omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Tiedotuksen kautta kaupunki osoittaa toimivansa esimerkillisesti energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa. Toimista tiedotetaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että ulkopuolisille toimijoille. Energiaryhmän jäsenet velvoitetaan järjestämään energiansäästökoulutusta ja tiedotusta toimialojensa henkilöstölle ja tarvittaville yhteistyökumppaneille ja koulujen opiskelijoille. Jokainen toimiala tilastoi järjestetyt koulutukset ja raportoi energiaryhmälle. - energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat tuodaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan - sopimuksen toimeenpanosta viestitään henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Eri tahoja kannustetaan keskinäiseen tiedonvaihtoon. - toimitaan yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa. Näyttelyitä ja muita tapahtumia järjestetään energiansäästön ja uusiutuvien energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa tiedon levittämiseksi kuntalaisille ja yhteisöille. - kaupunki asettaa näkyville rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan todistuksen niissä rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todistuksen esillepano on esimerkillisen toiminnan osoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista.

16 16 (18) 4.11 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Energiakatselmoinneista saadut uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevat investointimahdollisuudet selvitetään. Tilakeskus selvittää uusiutuvien energialähteiden käyttöä mm. lämpöpumppujen hyödyntämistä ja kotimaisen energian käyttöä valituissa kohteissa kuten Virranniemen ja Asinsaaren tapaiset sähkölämmitteiset virkistyskohteet sekä haja-asutusalueiden koulukiinteistöt. Vuonna 2010 valmistuneen Kasukkalan koulun lämmitysmuotona on maalämpö. Kaupunki edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaupungin alueella ja erityisesti kaupungin omassa toiminnassa. Kaupunki voi kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella koko kaupungin alueella tai tarkoituksenmukaisella osa-alueella. Rakennuksissa ja muussa energiaa kuluttavissa kohteissa otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvat energialähteet. Kaupunki myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kaupungin alueella sijaitsevassa energiantuotannossa. Kaupunki pyrkii lisäämään uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta energianhankinnassa. Toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus- ja tiedotustoimia sekä kehityshankkeita Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden budjetointi Kaupungin organisaatiot huomioivat budjeteissa ja niiden seurannassa energiatehokkuussopimuksen velvoitteet. Tilakeskus budjetoi vuosittain energiansäästötoimenpiteisiin rahoituksen. 5. Energiatehokkuuden raportointi Kaupunki raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motivaan sen ohjeiden mukaan. Kiinteistö- ja toimintakohtaiset energiayhdyshenkilöt raportoivat energiaryhmän jäsenille kaupungin vuosiraportoinnin määräämässä aikataulussa. Toimialojen edustajat sisällyttävät toimialansa osavuosikatsauksiin myös energiatehokkuuden ja kulutusseurannan raportoinnin.

17 17 (18) 6. Toimenpideseuranta Toimintasuunnitelman toteutusseuranta, kts. myös liite 3 Toimenpide Tavoiteaika Toimenpide Toteutunut Huomautus ohjelman sivu/kohta 5 / Energiatehokkuussopimuksen allekirjoitus 5 / Toimenpidesuunnitelma Päivitetty , , 5 / Energiakatselmointisuunnitelma ja tarjouskyselyt vuosi , 2010, 2011, 2012, , päivitetty Katselmoinnit toteutettu 2009, 2010, 2011, 2012, / Energiaryhmän perustaminen Täyd ja / Toimenpideohjelman hyväksyttäminen Teknisessä lautakunnassa 5 / Toimenpideohjelman hyväksyttäminen kaupungin hallituksessa 5 / Energiakatselmusten kilpailutus , 2010, 2011,2012 ja 2013 katselmukset tehty (Airix Oy 7 / 4, ja Varhaistoimien luettelo Motivaan Varhaistoimien säästövaikutuksen arviointi Motivaan. 9 / 4, Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelun ohjauksessa/ohjeistus 10/4, Energiakatselmusten käynnistäminen 2009, 2010, 2011, 2012, / Vuoden 2009, 2010,2011,2012 ja 2013 energiakatselmusten toimenpideehdotusten toteutus 10 / 4, Energiatodistusten laatiminen katselmuksien yhteydessä myöh. Sweco), Täydennetty laskelmilla , , , , Suunnitteluohjeistus Tilakeskuksen investoinneissa ja kunnossapidossa Tilakeskus mukana IJIhankkeessa (energitehokkaat investoinnit), pilottikohde Myllymäen päiväkoti. Raportit 2009 valmiina , raportit 2010 valmiina , raportit 2011 valmiina , raportit 2012 valmiina raportit 2013 valmiina Ilmastointilaitteiden käyntiaikojen muutoksia, automaatiomuutoksia, ehdotusten toteutussuunnittelua Energiatodistuksia laadittu sekä vanhan että muuttuneen lainsäädännön mukaan. Osa kiinnitetty rakennusten seinään.edellisen vuoden kulutuksen perustuneet todistukset poistettu. 13 / 4, Osavuosikatsaus 2009 Ei raportoitavaa 13 / 4, Osavuosikatsaus 2009, 2011,2012, / / 4, / Tilanneraportti 2009 Teklalle, Päivitetty toimenpideohjelma 2012 (rev ) Teklalle kesällä LVI- keskusvalvomon hankinta Rakentamisen aloitus /2012 valvonnan piirissä 35 rakennusta, tilanne 06/2013: liitetty 60 rakennusta ( rakennus m3), 2014 liitetty 80 rakennusta rakennus m3) 13 / 4, Huoltokirjaohjelman hankinta Tammikuu 2010 Käyttöönotto maaliskuussa 2010, kiinteistöhuollon aktiivisessa käytössä alkaen 13 / 4, Kulutusseurantaohjelman hankinta Tarjouskilpailu Käyttöönotto keväällä 2010 ( 80 %

18 18 (18) 15 / 4, Kiinteistöjen energiansäästö - koulutus , , , Tilakeskuksen ja 100% Asuntopalvelun hallinnoimista hallinnoimasta rak.tilavuudesta). Yritystilan rakennuksista osa on kulutusseurannan piirissä Motiva/Airix Kiinteistöjen energiansäästö - koulutus Tilakeskuksen henkilökunnalle Airix: katselmuksiin sisältyvät koulutus kiinteistöhuollolle infotilaisuus Tekniselle lautakunnalle ja kiinteistönhuollolle käyttäjille ja kiinteistöhoitajille pidetty vuoden 2012 katsemoitujen rakennusten koulutus käyttäjille ja kiinteistöhoitajille pidetty vuoden 2013 katsemoitujen rakennusten koulutus 16 /4, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Tehty ympäristötoimessa 2012 aikana, täydennetty 2013 ja toimitettu Motivaan 17 / , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 vuosittain , / , 2010, 2011, 2012 vuosiraportointi Motivaan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 kulutustiedot Kuntaliittoon toimitettu Motivaan , , vuosittain , , , , ,

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot