Luonnos VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030"

Transkriptio

1 Luonnos VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE

2 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma on toimenpideohjelma 4 Ilmasto-ohjelman hyväksyminen, ylläpito ja päivittäminen 5 Ilmasto-ohjelman tavoitteet 6 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

3 2 TAUSTAA Varkauden kaupunki on aloittanut työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi vuonna Kaupunginhallituksen päätöksellä Varkauden kaupunki liittyi Kuntien ilmastokampanjaan, samalla kaupunki päätti oman ilmasto-ohjelman laatimisesta. Ilmasto-ohjelmaan liittyvät myös kaupungin omistamat yhtiöt. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on esittää keinot, joilla voidaan vähentää Varkauden alueen kasvihuonekaasupäästöjä, hillitä ilmaston muuttumista ja sopeutua ilmastonmuutoksen negatiivisiin vaikutuksiin. Energian hinnannousu aiheuttaa kulutuksen ja päästöjen vähentämisen kautta lisäkustannuksia kaupungille, asukkaille ja yrityksille. Varkauden kaupunki haluaa huomioida omien toimiensa vaikutukset kasvihuonekaasujen syntyyn ja ilmastonmuutokseen. Varkauden kaupunki asettaa tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Varkauden päästövähennystavoitteet tarkistetaan seuraavan kerran vuonna ILMASTOSOPIMUKSET JA SUOMEN VELVOITTEET Kansainvälinen yhteisö on sopinut pitkän aikavälin ilmastotavoitteista vuonna Tavoitteena, ettei ilmasto lämpenee 2 astetta enempää. Tämän saavuttamiseksi asetettiin kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteeksi 50 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on EU:ssa annettu maakohtaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta ja % vuoteen 2050 mennessä. Päästötavoitteen saavuttamiseksi ei riitä pelkästään teollisuuden ja energiantuotannon toimenpiteet vaan myös kunnilla on merkittävä rooli päästöjen vähentämistoimien toteuttamisessa mm. omalla esimerkillään. Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan Kioton pöytäkirjassa ja EU:n taakanjakosopimuksessa sovitut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet. Suomen sitovat kansalliset tavoitteet EU:n sisällä on vähentää kasvihuonekaasujen määrää (ei-päästökaupallisella sektorilla) 16 % ja lisätä uusiutuvien energian osuutta 38 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Hallitus hyväksyi päivitetyn Kansallisen energia- ja ilmastostrategian. Ilmastotyölle kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tullaan laatimaan toimenpideohjelmia tavoitevuoteen 2050 saakka. Eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain Ilmastolaki on puitelaki, joka ohjaa valtakunnallisesti pitkän aikavälin ilmastonsuojelua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

4 3 ILMASTO-OHJELMAN TAUSTASELVITYKSET Varkauden kasvihuonekaasujen päästölaskelmat valmistuivat vuonna Tuolloin laskettiin vuosien 2005 ja 2007 kasvihuonekaasupäästöt. Savon ilmasto-ohjelma valmistui toukokuussa Siinä on laskettu kasvihuonekaasupäästöt kaikissa Etelä- ja Pohjois-Savon kunnissa vuodelta Savon ilmasto-ohjelmassa on asetettu yhteiset tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiselle ilmaston muutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Savon ilmasto-ohjelman laadintaan osallistuivat molempien maakuntien ELY-keskukset, maakuntaliitot sekä yritysten ja kuntien edustajia. Ohjelman laadinnan aikana toteutettiin kysely ja pyydettiin kommentteja tavoitteista ja hillintätoimista kunnilta ja yrityksiltä sekä kuntalaisilta. Ohjelman laadinnan aikana pidettiin myös kolme seminaaria. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS Varkauden kaupunki solmi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen loppuvuodesta 2009 (kh:n allekirjoitus ja TEM ). Samalla kaupunki sitoutui laatimaan viimeistään vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä energiantehokkuuden toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Sopimuksessa kaupunki asetti energiansäästön välitavoitteiksi 0,535 GWh vuodelle 2010 ja 2,0 GWh vuodelle Vuoteen 2016 mennessä on Varkaus sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % vuoden 2005 tasosta. Sopimukseen liittymällä Varkaus voi jatkaa toisaalta energian ja kustannusten säästöä ja toteuttaa ilmastokampanjan tavoitteita. Energiatehokkuussopimus koskee kaupungin ja sen tytäryhtiöiden hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun valaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kun nämä eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. ILMASTO-OHJELMA ON TOIMENPIDEOHJELMA Ilmasto-ohjelma on toimenpideohjelma, joka ohjaa kaupungin toimia energiatehokkaammiksi ja ilmastomuutoksen huomioiviksi. Toimenpideohjelma liittyy kaupungin energiansäästöohjelmaan. Toimenpideohjelman avulla kaupungin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön ja kuntalaisten tietoisuus kasvaa ja uudet ilmastomuutoksen huomioivat toimintatavat otetaan käyttöön kuntakonsernissa. Tämän myötä toimintatavat muuttuvat energiatehokkaammiksi, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja kuntakonserni säästää kustannuksia pienentyneiden energiakustannusten myötä.

5 4 Ilmasto-ohjelman laadintaa varten perustettiin Ilmastotyöryhmä, jossa olivat edustettuina kaupungin eri hallintokunnat, Keski-Savon ympäristötoimi, Keski-Savon Vesi Oy, Varkauden Aluelämpö Oy sekä Stora Enso Oyj. ILMASTO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN, YLLÄPITO JA PÄIVITTÄMINEN Ilmasto-ohjelman luonnos lähtee lautakuntiin ja kaupungin omistamiin yrityksiin lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen jälkeen toimenpideohjelma viedään kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi. Kaupunkilaisten osallistuminen työhön on tärkeää ja siksi luonnos on nähtävillä ja kommentoitavana kaupungin nettisivuilla. Ilmasto-ohjelma päivitetään 5 vuoden välein. Ilmasto-ohjelman toteutuksen seurannasta vastaa kaupungin johtoryhmä, jonka alaisuudessa toimii Ilmastotyöryhmä. Ilmastotyöryhmässä ovat edustettuina kaikki kaupungin hallintokunnat ja Keski-Savon ympäristötoimi sekä kaupungin omistamat yhtiöt ja Stora Enso Oyj. Ilmastotyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa seuraamaan ja sopimaan ohjelman täytäntöönpanosta ja toteutumisesta. Ilmastotyöryhmä laatii yhteenvedon, joka esitetään kaupunginjohtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle vuosittain.

6 5 ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEET 1. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 10 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 ja 15 % vuoteen 2030 mennessä. Kevyt- ja joukkoliikenteen palvelutaso asetetaan vastaamaan kysyntää. 2. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä jatketaan. Kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään jätteenpolttolaitoksen tuottama energia. Suositaan uusiutuvia energialähteitä. Varkauden energiantuotannosta 90 % on uusiutuvilla tai ei-fossiililla muodoilla tuotettua vuonna Kaupungin oman toiminnan energiankäyttö vähenee vuoteen 2016 mennessä vähintään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 4. Rakennusten energiatehokkuus paranee. Kaavoituksella mahdollistetaan lämmityksen tukeutuminen kaukolämpöön, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon sekä passiivitalojen rakentaminen. 5. Kaupungin ja tytäryhtiöiden investoinneissa ja hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset ja energiansäästö. 6. Kaupungin henkilöstö ymmärtää työtehtäviensä ja valintojensa vaikutukset energiansäästöön ja ilmastonmuutokseen. 7. Asukkaat ja yritykset ymmärtävät oman toiminnan ja valintojen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. 8. Päiväkotien ja peruskoulujen kestävän kehityksen ohjelmat päivitetään ja kouluille laaditaan energiansäästön ja ilmastonsuojelun opetusohjelmat. 9. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan, erityisesti huomioidaan tulvien vaikutus maankäyttöön ja kunnallistekniikkaan ja ylläpidetään poikkeusolojen valmiutta.

7 6 TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 1. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 10 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kevyt- ja joukkoliikenteen palvelutaso asetetaan vastaamaan kysyntää. Suunnitellaan kevyen- ja joukkoliikenteen palvelutaso vastaamaan kysyntää. Kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä vähennetään. Joukkoliikennettä suunnitellaan Keski-Savossa alueellisena kokonaisuutena. Kaikki toimialat Liikenteen kasvihuonekaasupäästömäärät (Motiva/Kasvener) joka 5. vuosi. 2. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä jatketaan. Kaukolämpöhäviöiden pienentäminen (optimointi ja saneeraus). Kaukolämmön käyttöasteen säilyminen. Uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta 90 % vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoiman osuuden kasvattaminen. Biokaasun käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Kaukolämpöyhtiöt, kaukolämpöyhtiöt Kaukolämpöyhtiöt Kaukolämpöyhtiöt Uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta 5 vuoden välein.

8 7 3. Kaupungin omien toimien energiankäyttö vähenee vuoteen 2016 mennessä vähintään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Toteutetaan Varkauden kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Energiatehokkaiden toimintatapojen käyttöönotto kaikissa toimissa ja toimipaikoissa. Jatketaan ulkovalaistuksen uusimista energiatehokkaammaksi. Kaikki toimialat ja toimitilat Kaikki toimialat Kulutusmuutoksien läpikäynti vähintään kerran vuodessa (Energiatyöryhmä). Kulutustietojen raportointi vuosittain Motiva Oy:lle. 4. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Uusilla asemakaava-alueilla mahdollistetaan energiankäyttömuotona kaukolämpö tai uusiutuvat energiamuodot sekä passiivitalojen rakentaminen. Korjaus- ja uudisrakentamisessa lisätään energiatehokkuutta. Ohjausta ja neuvontaa energiatehokkaista ratkaisuista korjaus- ja uudisrakentamisessa. ja kaupungin om. yhtiöt Uudisrakentaminen: Kaukolämmön ja uusiutuvien energiamuotojen osuus lämmönkäytössä, kpl/vuosi. Korjausrakentaminen: Luvanvaraisten hankkeiden energiaselvitysten valvonta, kpl/vuosi. 5. Kaupungin ja tytäryhtiöiden ja investoinneissa hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset ja energiansäästö. Energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi hankintaohjeistusta. Kaikki hallintokunnat tytäryhtiöt Ympäristötoimi Hankintojen ilmasto- ja energiansäästöperustelut, selvitys tehdään 2 vuoden välein.

9 8 6. Kaupungin henkilöstö ymmärtää työtehtäviensä ja valintojensa vaikutukset energiansäästöön ja ilmastonmuutokseen. Kaupungin henkilöstöä neuvotaan ja ohjataan energiatehokkaisiin toimintatapoihin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen., Ympäristötoimi Ohjeistus Intraan. 7. Asukkaat ja yritykset ymmärtävät oman toiminnan ja valintojen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. Asukkaita ja yrityksiä neuvotaan ja ohjataan energiatehokkaisiin toimintatapoihin, uusiutuvien energiamuotojen käyttöön sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Rakennuslupien ohjauksessa ja neuvonnassa lisätään tietoa matalaenergiaratkaisuista sekä uusiutuvienenergia ratkaisujen käytöstä. Kaupungin www-sivuille avataan Ilmastoneuvontasivut. Kaupunginkirjastosta voivat asukkaat lainata energiakulutusmittaria vuoden 2011 alusta lähtien. Rakennusvalvonta, Korjausneuvonta, Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Sivistystoimi Varkauden alueella toimivien yritysten energiatehokkuussopimusten määrä (Motiva Oy) joka toinen vuosi. Myönnetyt toimenpideluvat maalämpöjärjestelmille ja matalaenergiaratkaisuille. kpl/vuosi.

10 9 8. Päiväkotien ja oppilaitosten opetusohjelmiin sisällytetään ilmastonsuojelu. Laaditaan ilmastonsuojelun opetusohjelmat. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteita painotetaan opetussuunnitelmassa. Koulutusyhteistyötä lisätään paikallisten uusiutuvien energialähteiden käytön asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Energiansäästön opetuksessa on käytössä, mm. Motivan energiapelit ja muut opetusohjelmat. Päiväkodin/koulun oman aurinkopaneelin tai maalämpöpumpun käytön seuraaminen liitetään osaksi ilmasto- ja ympäristökasvatusta. Energian ja veden säästämistä edistetään. Jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja lajitteluun kiinnitetään huomiota. Sivistystoimi, Ympäristötoimi Sivistystoimi, Jäteneuvonta Ilmastonsuojelun opetusohjelmien määrä oppilaitoksissa. Tutustumiskäynnit yrityksissä ja energian/uusiutuvan energian käytön kohteissa vuosittain (kp.). Aurinkopaneeleita, ilmapumppuja, tuulivoimaloita, ym. oppilaitosten käytössä (kpl). 9. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit. Liikenneväylien suunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin. Vesihuolto turvataan myös ääriolosuhteissa. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset otetaan huomioon kaupungin valmiussuunnitelmassa ja toimialojen riskikartoituksessa. Ranta-alueilla määritellään rakennusten lattiataso riittävän korkealle huomioiden tulvariski., Keski-Savon Vesi Oy, Keski-Savon Vesi Oy Hulevesien huomioiminen maankäytön suunnittelussa. Päivitetään kaupungin valmiussuunnitelmat ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden. Tämä ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa x.x.2015 ( ).

11 10 Yhteystiedot ja lisätietoja: Ilmasto-ohjelma: Karita Krooks Ympäristönsuojelupäällikkö Keski-Savon ympäristötoimi p Kaupungin energiatehokkuusohjelma: Tilapalvelupäällikkö Ari Kupiainen, Tilapalvelu p Linkkejä: ja luonto/ilmasto- ja energiansäästöohjelmat

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 11.11.2011 Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 1 Taustaa Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot