1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP Opetussuunnitelman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman"

Transkriptio

1 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP Opetussuunnitelman lähtökohdat ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Opetussuunnitelman rakenne ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Oppimiskäsitys LAMKissa na LAMKissa Opettajuus ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Oppimisympäristöt ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Opiskelun kansainvälisyys Oppimisen ja osaamisen arviointi ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen YDINOSAAMINEN - SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Liiketoiminnan johtaminen 15 op YLT901/8 LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN 5 OP YLT202 PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT 5 OP YLT203 VERKOSTOT JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 5 OP Työyhteisön johtaminen 15 op YLT204 STRATEGIC KNOWLEDGE AND COMPETENCE MANAGEMENT 5 ECTS YLT209 TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN 5 OP YLT210 HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN 5 OP Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op YLT211 YRITTÄJYYS JA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 OP MIB201 SOCIETAL CHANGE AND FORESIGHT METHODS 5 ECTS MIB302 DEVELOPER'S METHODS AND TOOLS 5 OP TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 OP Liiketalouden alan oma tarjonta YLT902/1TUTKIMUSMENETELMÄT KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Master's Degree Programme in International Business Management - koulutusohjelman opintojaksot Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta LAMKin muiden alojen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta FUAS ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta OPINNÄYTETYÖ 30 OP

2 Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK OPINTO-OPAS YDINOSAAMINEN 45 OP OP Syventävät ammattiopinnot Liiketoiminnan johtaminen 15 op 15 04YLT901/8 Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5 op 5 04YLT202 Process and project management 5 op 5 04YLT203 Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5 op 5 Työyhteisön johtaminen 15 op 15 04YLT204 Strategic knowledge and competence management 5 op 5 04YLT209 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op 5 04YLT210 Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op 5 Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op 15 04YLT211 Yrittäjyys ja muuttuva toimintaympäristö 5 op 5 04MIB201 Societal change and foresight methods 5 op 5 04MIB302 Developer's methods and tools 5 op 5 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 OP 15 Liiketalouden alan oma tarjonta 04YLT902/1 Tutkimusmenetelmät kehittämisen välineenä 5 op 5 Master s Degree Programme in International Business Management koulutusohjelman opintojaksot

3 04MIB202 Strategic business management 5 ects 04MIB203 International business concepts and operations 5 ects 04MIB204 International marketing and customer relationship management 5 ects 04MIB205 International business contracts and legal framework 5 ects 04MIB109E International accounting and finance 5 ects 04MIB206 Cross-cultural competences 5 ects Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta LAMKin muiden alojen ylempien AMK-tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muotoilun koulutusohjelman opintojaksot Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opintojaksot Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opintojaksot Master s Degree Programme in Interior Design opintojaksot Master s Degree Programme in Environmental Technology opintojaksot Palvelumuotoilun Service Design erikoistumisopinnot FUAS ammattikorkeakoulujen (Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun) ylempien AMK-tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK-tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta

4 OPINNÄYTETYÖ 30 OP YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP Tutkinto Koulutus johtaa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike Tradenomi (Ylempi AMK), Master of Business Administration Laajuus 90 opintopistettä, 2 vuotta työn ohella Koulutuksen tavoitteet Tavoitteena on hankkia hyvät valmiudet toimia yritysten vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opinnoissa korostetaan myös reflektiivisen ajattelun ja vuorovaikutustaitojen merkitystä. Kaikkia näitä taitoja yhdistelemällä opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssään uuden tiedon tuottajaksi sekä luoda myös vahva pohja henkilökohtaiselle elämän- ja uranhallinnalle. Koulutus rakentuu kaikille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö, joka toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Kehittämishankkeen toteuttamista tukevat kaikille opiskelijoille yhteiset liiketoiminnan johtamisen ja tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintokokonaisuudet. Osa opinnoista suoritetaan englanniksi. Jokainen opiskelija laatii ohjatusti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jotta suoritettavat opinnot vastaavat mahdollisimman hyvin opiskelijan osaamisen kehittämistarpeita. Koulutuksen tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan kuin yliopistoissa suoritettu maisterin tutkinto. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleiset osaamistavoitteet Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinnon jälkeistä koulutusta, jonka yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle (Asetus 423/2005): - työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten - syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn - valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen - työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito - kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sijoittuu sekä Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) tasolle 7. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä oppimistuloksia on jäsennetty kolmen ulottuvuuden kautta: tiedot, taidot ja pätevyys. TAULUKKO 1. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kuvailemat ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät tason 7 oppimistulokset. Osa-alue Oppimistavoitteet (learning outcomes) Tiedot (knowledge) Pitkälle erikoistuneet, osittain työ- tai opintoalan huippuosaamista vastaavat taidot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen.

5 Taidot (skills) Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen yhdistämiseen. Pätevyys (competence) Monimutkaisten, ennakoimattomien ja uusien strategisia lähestymistapoja vaativien työ- tai opintoympäristöjen johtaminen ja muuttaminen. Vastuun ottaminen ammattialan tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja/tai ryhmien strategisen toiminnan arvioinnista. Kansallisessa tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksessä (National Qualifications Framework, NQF) oppimistulokset on jaoteltu viiteen osa-alueeseen: 1) tiedot, 2) taidot, 3) vastuu, johtaminen ja yrittäjyys, 4) arviointi sekä 5) elinikäinen oppiminen. TAULUKKO 2. Kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen kuvailemat ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät tason 7 oppimistulokset. Osa-alue Oppimistavoitteet (learning outcomes) Tieto Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Työskentelytapa ja soveltaminen (taito) Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Vastuu, johtaminen, yrittäjyys Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Arviointi Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Koulutuksen opetukselliset lähtökohdat Oppimiskäsitys Opetus perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Konstruktivistinen oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa oppija tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Oppija nähdään kehittymään pyrkivänä yksilönä ja aktiivisena toimijana, joka etsii ja rakentaa merkityksiä. Opettajan roolina on olla asiantuntija ja oppimisen mahdollistaja tarjoamalla ohjausta ja oppimisympäristö, joka tukee konstruktivistista oppimista. Oppimisen lähtökohtana toimivat osaamistavoitteet, jotka on kuvattu opintojaksokuvauksissa. Verkko-oppimisympäristö Koulutuksessa hyödynnetään aktiivisesti verkko-oppimisympäristöä, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa joustavasti. Lähiopetusta järjestetään lähijaksoilla 2-3 kertaa kuukaudessa. Yksi lähijakso sisältää pääsääntöisesti torstai-illan ja perjantaipäivän. Lähiopetus sisältää asiantuntijaluentoja ja yksilö- sekä pienryhmätyöskentelyä. Etäopetuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaalisen median työvälineitä, joiden avulla tehdään ryhmätyöskentelyjä sekä ohjataan ja tuetaan itsenäistä oppimista. Opinnäytetyö Koulutuksen rungon muodostaa tutkimuksellinen kehittämishanke eli opinnäytetyö (30 op). Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa kiinteässä

6 yhteydessä opiskelijan työhön ja yrityksen toimintaan. Opinnäytetyö lähtee liikkeelle, kun opiskelija yhdessä taustaorganisaationsa kanssa määrittelee ongelman, jonka ratkaisemiseen hanke keskittyy tai määrittelee tavoitteet jonkin yrityksen osa-alueen kehittämiseen. Opinnäytetyön tekemisen aikana opiskelija esittää kykynsä ammatillisesta osaamisestaan, kehittämistyön menetelmien hallinnasta, tieteellisten tutkimusmenetelmien hallinnasta ja kyvystään käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Prosessin aikana opiskelija pystyy arvioimaan omaa ja taustayhteisön toimintaa sekä niiden kehitystä. Opinnäytetyön tuloksia tulee voida hyödyntää työelämässä. n on myös mahdollista tehdä opinnäytetyö ammattikorkeakoulun hankkeissa. Tutkinnon osaamisprofiili ja kompetenssit Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia - yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. TAULUKKO 3. Arene ry:n suositus ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleisistä kompetensseista. Yleiset kompetenssit (General competences) Osaamisalueen kuvaus, ylempi AMK-tutkinto Oppimisen taidot (Learning competence) Osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan Osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta Eettinen osaaminen (Ethical competence) Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista Osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä Osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat Osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen Työyhteisöosaaminen (Working community competence) Osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia Osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta Osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään Osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia Osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä Kykenee toimimaan vaativissa siantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä Innovaatio-osaaminen (Innovation competence) Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista Osaa johtaa projekteja Osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitys-toiminnan menetelmiä Osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Kansainvälistymisosaaminen (Internationalization competence) Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä Osaa ennakoida kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

7 Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Opetussuunnitelman lähtökohdat ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässä vuonna 2005 vakinaistettu tutkinto. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja (Ammattikorkeakoululaki /351). Työelämäläheisyys korostaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa työelämää kehittävänä tutkintona, jossa lähtökohtana on laajempi aluekehityksen näkökulma. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä. Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä. Lisäksi taustalla on elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. Lahden ammattikorkeakoulun osaamispohjaisissa opetussuunnitelmissa sovelletaan eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7. Osaamispohjaiset opetussuunnitelmat toimivat kehittäjinä olemassa oleville innovaatioympäristöille ja eurooppalaiselle korkeakoulualueelle. Opetussuunnitelman rakenne ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Lahden ammattikorkeakoulussa on 60 ja 90 opintopisteen laajuisia ylempiä ammattikorkea koulututkintoja. Tutkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat rakentuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista ja niiden osina olevista opintojaksoista. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä ja ne muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten: - syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä - valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn - valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen - työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito - kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. - yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkintojen tasokuvausten (EQF, NQF) lisäksi opetussuunnitelmaan on sisällytetty integroidusti osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin ARENE:n suositukset yhteisistä kompetensseista. Yhteisten kompetenssien (ks. taulukko) hallitseminen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja ammatillisen ydinosaamisen saavuttaminen puolestaan työelämän edellyttämän asiantuntijuuden rakentumisen. Yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmissa kuvataan alakohtaiset, ammatilliset kompetenssit. Yhteiset osaamisalueet / kompetenssit YAMK-tutkinnossa ovat: OSAAMISALUE OSAAMISEN KUVAUS

8 OPPIMISEN TAIDOT osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta EETTINEN OSAAMINEN kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista osaa soveltaa alansa ammatti-eettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työ-yhteisössä osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen TYÖYHTEISÖOSAAMINEN osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta osaa soveltaa tieto- ja viestintä tekniikkaa tehtävissään osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamis-tehtävissä tai yrittäjänä INNOVAATIO-OSAAMINEN osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista osaa johtaa projekteja osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa ennakoida kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan Oppimiskäsitys LAMKissa Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on luonnollinen osa oppimista ja tavoitteena on palvella työelämän muuttuvia ja tulevia osaamistarpeita. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa (moderneja työmenetelmiä ja välineitä soveltaen). Oppimisessa otetaan huomioon tiedontuottamisen rajapinnat ja tiedon soveltaminen käytäntöön. Oppiminen ja opetusmenetelmät painottavat verkostoituvaa osaamisen kehittämisessä. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa. na LAMKissa n laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ylemmän ammattikorkeakoulutuksen keskiössä. - ja työelämälähtöisyys ja työelämän kehittäminen ovat olleet alusta saakka ylempien ammattikorkeakoulututkintojen keskeinen painotus. n osaamisen syventyminen ja kehittyminen todentuu monialaisissa opinnoissa,

9 jossa tiedon integraation taidot, vertaisoppiminen ja -arviointi, verkostoituminen ja opiskelijan oma työyhteisö ovat tärkeissä rooleissa. on vastuullinen omasta oppimisestaan ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Opettajuus ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Opettaja toimii oppimisen pedagogisena asiantuntijana ja valmentajana. Opettajuudessa korostuu keskustelun synnyttäminen tavoitteena yhteisöllinen tiedon ja osaaminen luominen. Opettaja on myös tutkiva kehittäjä osallistumalla kehittämishankkeisiin, ohjaamalla opiskelijoiden kehittämishankkeita sekä uudistamalla ja kehittämällä koulutusta opettaja- ja työelämän asiantuntijaverkostoissa. Opettaja on oman ja opiskelijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden verkostoija osallistumalla aktiivisesti Lahden ammattikorkeakoulun alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Opettajan ohjaus sekä oppimisen ja osaamisen reflektointi ja arviointi ovat rinnakkaisia ja toisiinsa kiinteästi kytkeytyviä prosesseja. Oppimisympäristöt ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Oppimisympäristö muodostaa ja mahdollistaa osaamisen kehittämisen kokonaisvaltaisen toimintaympäristön niin oppijalle, organisaatiolle, alueelle kuin kumppaneillekin. Työelämän kehittämiseen perustuvat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot edistävät ammattikorkeakoulun ja työelämän ja alueen välistä kanssakäymistä ja vuoropuhelua. Lahden ammattikorkeakoulun oppimisympäristön tavoitteena on erityisesti mahdollistaa opiskelijan asiantuntijuuden syventyminen sekä parhaissa tapauksissa korkeatasoisen uuden osaamisen luominen ja kehittäminen. kehittää tietojaan ja taitojaan työtehtäviensä ohessa opiskellen joustavien ja monipuolisten menetelmällisten ja teknologisten ratkaisujen avulla. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. toimii ammattikorkeakoulun ja työelämän verkostojen muodostamissa asiantuntijayhteisöissä rakentaen samalla omaa työelämäverkostoaan. Osaamista jaetaan monialaisesti henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kesken Lahden ammattikorkeakoulun ja työelämän alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Oppimisympäristöjen luomisessa panostetaan yhteisölliseen oppimiseen, jossa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien oppiminen laajenee alueen oppimiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on valmistuttuaan siten valmiudet kehittää yhteiskuntaa, aluetta, työelämää ja sen käytänteitä Opiskelun kansainvälisyys Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa ja opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat FUAS-liittouman kanssa toteuttavat kansainväliset symposiumit, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti. FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli. Oppimisen ja osaamisen arviointi ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Oppimisen ja osaamisen arviointi edellyttää, että tutkintojen osaamispohjaisuus on riittävän hyvin määritelty, jotta yksilön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisen tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kuvaavat sen osaamisen mitä opiskelijalta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Tavoitteet kuvataan hyvän opiskelijan osaamisena. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. lla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin osaamisvaatimuksiin.

10 Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty -periaatteella, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot. Arviointikriteerit on yhteisesti kuvattu tasoille 1, 3 ja 5. ARVIOINTIKRITEERIT YLEMMISSÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISSA / soveltaen Laurea-AMK: KIITETTÄVÄ 5/opiskelija osaa Tietoperusta: Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. Ongelmanratkaisu: Kehittäminen: Viestintä: Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. Kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti osaamisalueen toimintaa. Viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. HYVÄ 3/opiskelija osaa Tietoperusta: Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. Ongelmanratkaisu: Kehittäminen: Viestintä: Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti TYYDYTTÄVÄ 1/opiskelija osaa Tietoperusta: Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä Ongelmanratkaisu: Kehittäminen: Viestintä: Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Loppuvaiheen opintojaksojen arvioinnissa hyödynnetään myös seuraavia kriteereitä: osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. osaa johtaa asioita ja/tai ihmisiä. osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja/tai ryhmien toimintaa. kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä (ei sovelleta vieraskielisiin yamk-koulutusohjelmiin).

11 Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia. LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) avulla. YDINOSAAMINEN - SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP YDINOSAAMINEN - SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Liiketoiminnan johtaminen 15 op Liiketoiminnan johtaminen 15 op osaa kuvata liiketoiminnan kehittämisen merkitystä osaa kehittää organisaationsa toimintaa osaa mallintaa prosesseja osaa johtaa projektia osaa hyödyntää toiminnassa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita osaa selittää miksi asiakaskeskeisyys ja verkostoituminen ovat liiketoiminnan tärkeimpinä menestystekijöitä osaa hyödyntää erilaisia suhdeverkostoja. 04YLT901/8 LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN 5 OP 04YLT901/8 LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN JOHTAMINEN 5 OP Sisältö osaa analysoida innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtamista osaa johtaa ja kehittää liiketoimintaa strategisesti osaa kuvata strategisen johtamisen prosessin, tavoitteet ja merkityksen osaa vertailla strategisen johtamisen malleja ja kuvat niiden väliset erot osaa soveltaa muutoksenhallinnan periaatteita johtamisessa osaa käyttää erilaisia kehittämismenetelmiä Strategisen johtamisen mallit, prosessi, työvälineet ja tekniikat. Organisaation kehittämis- ja analysointimenetelmät. Toimintaympäristön ja muutoksenhallinta. Suoritustapa ja arviointi Opintojakso toteutetaan osittain yhdessä Matkailun alan Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman kanssa. Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

12 Arviointi asteikolla 0-5. Korvattavuus Tämä opintojakso voidaan korvata Master s Degree Programme in International Business Management koulutusohjelman opintojaksolla 04MIB202- Strategic Business Management (5 ECTS). Opiskelumateriaali Tienari J. & Meriläinen, S Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. WSOYpro. Kamensky, M Strateginen johtaminen. Talentum Media Oy. Santalainen, T Strateginen ajattelu. Talentum Media Oy. Ala-Mutka, J Strategiamalli. Talentum Media Oy. Exploring corporate strategy 2008: text & cases / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. 04YLT202 PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT 5 OP 04YLT202 PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT 5 op Sisältö osaa mallintaa prosesseja osaa suunnitella, kuinka prosesseja voidaan parantaa osaa käyttää laatutyökaluja prosessien parantamisessa osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja osaa tehdä prosessin kehittämiseksi projektisuunnitelman osaa soveltaa prosessi- ja projekti- ja muutosjohtamisen periaatteita. prosessiajattelu ja prosessin mallintaminen prosessin parantaminen prosessijohtaminen projektijohtaminen Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5. Opiskelumateriaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. 04YLT203 VERKOSTOT JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 5 OP 04YLT203 Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5 op osaa selittää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä verkostoitumisen merkityksestä liiketoiminnalle osaa toimia verkostomaisen liiketoiminnan periaatteiden mukaan

13 Sisältö osaa kehittää asiakkuuksien johtamista osaa luoda yhteistyöverkostoja ja hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa. Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen kehittäminen. Arvon tuottaminen asiakkaille. Verkostomainen liiketoiminta ja kumppanuudet menestystekijöinä. Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä. Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5. Opiskelumateriaali Arantola, H Customer Insight. WSOYpro, Helsinki. Hellman, K Asiakastavoitteet ja strategiat. Ws Bookwell Oy, Juva. Möller, K, Rajala, A., Svahn, S Tulevaisuutena liiketoimintaverkot. Johtaminen ja arvonluonti. Esa Print Oy, Tampere. Ståhle, P., Laento, K Strateginen kumppanuus, WS Bookwell Oy, Porvoo. Wallin, J Liiketoiminnan orkestrointi - yhdistä tehokkuus ja luovuus. WSOYpro Oy, Helsinki. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Työyhteisön johtaminen 15 op Työyhteisön johtaminen 15 op osaa arvioida työyhteisön ja henkilöstön kehittämisen merkitystä menestykselliselle liiketoiminnalle osaa tunnistaa ja kehittää työyhteisön osaamista ja tietämystä erilaisten menetelmien avulla 04YLT204 STRATEGIC KNOWLEDGE AND COMPETENCE MANAGEMENT 5 ECTS 04YLT204 STRATEGIC KNOWLEDGE AND COMPETENCE MANAGEMENT 5 ECTS Sisältö osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa ja organisaation osaamista osaa kuvata ja selittää osaamisen ja osaamispääoman merkitystä organisaation toiminnassa Osaamisen ja tietämyksen johtaminen ja kehittäminen opiskelijan oman osaamisen kehityskaaren kannalta ja organisaation näkökulmasta. Osaamisen merkitys liiketoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen kannalta sekä strategiaa luovana ja toteuttavana tekijänä. Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5. Opiskelumateriaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

14 04YLT209 TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN 5 OP 04YLT209 TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN 5 op Sisältö osaa määrittää työhyvinvoinnin rakenteet osaa kehittää työhyvinvointia osaa arvioida ja johtaa työhyvinvointia Yksilön, työyhteisön ja organisaation työhyvinvoinnin johtaminen ja rakenteet. Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5. Opetusmateriaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. 04YLT210 HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN 5 OP 04YLT210 HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN 5 OP Sisältö osaa toteuttaa strategiaan perustuvaa henkilöstöjohtamista ja tuottaa henkilöstöstrategiset tavoitteet pystyy tunnistamaan, arvioimaan ja kehittämään yksikkö- ja organisaatiotason osaamista osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtaminen, osaamisen arvionti ja kehittäminen, kehityskeskustelu, moninaisuuden johtaminen. Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä, osallistuminen luento- ja verkko-opetukseen, artikkeliesitys ja kirjallisuuden suorittaminen henkilöstösuunnitelmalla. Arviointi 0-5. Opiskelumateriaali Opettajan osoittama ja Reppu-oppimisympäristössä tarjottava materiaali. Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op 04YLT211 YRITTÄJYYS JA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 OP

15 04YLT211 YRITTÄJYYS JA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 OP Sisältö hahmottaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja riskit Suomessa tuntee erilaisia innovaatiotyökaluja ja tietää niiden merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä tuntee laatujohtamisen teoriaa ja käytäntöä ymmärtää paikallisen ja globaalin liiketoiminnan haasteet Yrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa, innovaatiotyökalut, laatujohtamisen merkitys yritystoiminnassa, paikallinen ja globaali liiketoiminta. Suoritustapa ja arviointi Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, osallistuminen yritysvierailuihin, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5. Opiskelumateriaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. 04MIB201 SOCIETAL CHANGE AND FORESIGHT METHODS 5 ECTS 04MIB201 SOCIETAL CHANGE AND FORESIGHT METHODS 5 ECTS Objectives Contents is able recognize and explain prevailing megatrends on a global level including the interaction and work community changes between the global business environment and Finnish society is able to apply various foresight and future study methods as well as compare and interpret the effects of change both on society and on individual levels. is able by using foresight methods, to apply and make potential society structure forecasts for Europe and Finland. is able to make a change forecast and change strategy for their organization. Changes in the society, megatrends, weak signals, foresight methods. Assessment Pre- assignment(s), lectures, virtual learning, and learning assignment(s). Evaluation 0-5. This course will be produced and taught together with Degree Progamme in International Business Management, Degree Programme in Environmental Engineering of Lahti University of Applied Sciences and Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship of HAMK University of Applied Sciences. A part of the contact days are organized at HAMK in Hämeenlinna. Materials Indicated by the lecturers. 04MIB302 DEVELOPER'S METHODS AND TOOLS 5 OP 04MIB302 DEVELOPER'S METHODS AND TOOLS 5 OP Learning objectives Student is able to describe different development methods and tools is able to compare problems solving methods is able solve problems with chosen methods or tools

16 Content Problem solving principles and method selection Methods and tools for analyzing current state Methods and tools for setting up the future state Methods and tools for innovation and development activities for reaching the future state Methods and tools for development project management Developers' workshop day; for learning in social groups and sharing experiences Implementation and assessment 1. Introduction 2. Learning assignments about the chosen methods or tools 3. Workshop day Assessment: Passed / Failed Materials Materials provided by the lecturer. All related literature. TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 OP TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 OP Täydentävän osaamisen opinnot voidaan valita Liiketalouden alan tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetustarjonnasta. Opintoja voidaan valita myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja yliopistojen maisteriohjelmien opetustarjonnasta. Täydentävän osaamisen opinnot tulee hyväksyttää ennen niiden suorittamista yliopettajalla osaksi opintosuunnitelmaa ja niiden tulee linkittyä liiketoimintaosaamiseen ja/tai opinnäytetyön aiheeseen. Liiketalouden alan oma tarjonta Liiketalouden alan oma tarjonta 04YLT902/1TUTKIMUSMENETELMÄT KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ 04YLT902/1TUTKIMUSMENETELMÄT KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ osaa johtaa liiketaloustieteellistä tutkimus- ja kehittämishanketta osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida T&K-hankkeen prosessit osaa hankkia tietoa ja analysoida sitä osaa laatia T&K-hankkeensa suunnitelman ja arvioida toisen opiskelijan laatiman suunnitelman osaa raportoida hankkeensa tieteellisen tutkimuksen kriteerien edellyttämällä tavalla Sisältö tutkimus- ja kehittämisprosessi tutkimus- ja kehittämishankkeen johtaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelu tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarvittavan tietoperustan määrittäminen tiedonhankinta, tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen tutkimus- ja kehittämishankkeen raportointi Suoritustapa ja arviointi Valmiin opinnäytetyön arviointi, oppimistehtävät, oman tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen opiskelijan suunnitelman arviointi- ja kommentointi. Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5.

17 Oppimateriaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Master's Degree Programme in International Business Management - koulutusohjelman opintojaksot Master's Degree Programme in International Business Management - koulutusohjelman opintojaksot Opintojaksojen kuvaukset löytyvät ko. koulutusohjelman opinto-oppaasta Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta Liiketalouden alan vapaasti valittavien opintojen vaihtuva opintojaksotarjonta on kuvattu Reppu sivustolla Liiketalouden alan vapaasti valittavat YAMK -opinnot. Sivulle on koottu keskitetysti tietoa/esimerkkejä myös LAMKin muiden alojen ja muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvista opintojaksoista. LAMKin muiden alojen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta LAMKin muiden alojen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muotoilun koulutusohjelman opintojaksot Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opintojaksot Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opintojaksot Master s Degree Programme in Interior Design -opintojaksot Master s Degree Programme in Environmental Technology -opintojaksot Palvelumuotoilun Service Design -erikoistumisopinnot LAMKin muiden ylempien AMK -tutkintojen koulutusohjelmien ja erikoistumisopintojen opintojaksot on kuvattu ko. koulutusohjelmien omissa opinto-oppaissa, jotka on saatavilla LAMKin www-sivuilta. FUAS ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta FUAS ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta FUAS ammattikorkeakoulujen (Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun) ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta löytyy FUASin verkkosivuilta osoitteesta: ja ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta ja Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK -tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta löytyy kunkin ammattikorkeakoulun omilta verkkosivuilta.

18 Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta löytyy kunkin yliopiston omilta verkkosivuilta. Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta löytyy kunkin yliopiston omilta verkkosivuilta. OPINNÄYTETYÖ 30 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP ja sisältö Opinnäytetyön tehnyt opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida työyhteisön, työyksikön tai organisaation laajemman osan tutkimuksellisen kehittämishankkeen. osaa hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. osaa soveltaa kehittämismuotoista tutkimuksellista toimintatapaa liiketoiminnan ja/tai työyhteisön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Suoritustapa ja arviointi Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi. Osallistuminen tutkimusseminaareihin. Oman tutkimuksellisen kehittämishankkeen esitteleminen ja toisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen opponointi, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Arviointi asteikolla 0-5.

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA Työryhmä: Pekka Auvinen (PKAMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Hanna Ilola

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot