Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä"

Transkriptio

1 Hallitus Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä H 213 (Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh ja hallintojohtaja Ka le vi Yli nie mi, puh ) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkattua hen ki löstöä koskevia henkilöstöetuuksia on valmisteltu erillisen työ ryh män toimes ta vuoden 2013 alussa. Työryhmä on koostunut työn an ta jan sekä hen ki lös tö jär jes tö jen edustajista. Työryhmä on yk si mie li ses ti päätynyt esit tä mään sote-kuntayhtymän henkilöstöetuuksiksi jäl jem pä nä mainitut hen ki lös tö etuu det. Henkilöstöetuustyöryhmän esi tys on käsitelty sote-kun tayh ty män yhteistoimintaelimen ko kouk ses sa Yt-lain (La ki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nas ta kunnissa) edel lyt tä mäl lä tavalla. Henkilöstöetuudet sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Työhyvinvointiraha Työhyvinvointitoimintasuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen tuek si työyksiköt voivat käyttää työhyvinvointirahaa, jonka suuruus vah vis te taan vuosittain. Vuonna 2013 työhyvinvointiraha on 15 eu roa/työn te ki jä. Esimies ja työyksikön henkilöstö päättävät itse, miten työ hy vin voin ti ra ha käy te tään työhyvinvointitoimintasuunnitelman toimenpiteiden tu ke miseen. Käytettävissä oleva määräraha voidaan jakaa useam paan ti lai suuteen: esim. järjestetään yksi tilaisuus keväällä, ja yksi syk syl lä tai jos esim. vuorotyössä olevat työyksiköt haluavat järjestää useam man ti laisuu den kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi. Työhyvinvointiraha on keskitetysti varattu henkilöstöpalveluiden ta lous arvi oon. Työyksikölle määrättyä työhyvinvointimäärärahaa ei saa ylittää. 2. Tyky-päivä Kuntayhtymässä tyky-päivien toteuttamisella pyritään henkilöstön työ hyvin voin nin ja työkykyisyyden kehittämiseen. Tavoitteena on ke hit tää henki lös tön työhyvinvointia, fyysistä ja psyykkistä työ ky kyi syyt tä sekä työ yhtei sö jen yhteishenkeä ja yhteistoiminnallisuutta. Tyky-päivissä on ensisijaisesti käsiteltävä niitä teemoja/sisältöjä, joi ta yksik kö on laatimassaan työhyvinvointisuunnitelmassa määritellyt ke hit tämis koh teik seen.

2 Työyksiköissä on mahdollisuus järjestää tyky-päivä seuraavin pe ri aattein: - henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua tyky-päivään kaksi (2) ker taa vuo des sa siten, että toiseen tilaisuuteen osallistuminen on oltava ke vätja toinen syyskaudella - tyky-päivän kesto voi olla kerrallaan enintään neljä (4) tuntia - tyky-päivä voi sijoittua joko aamu- tai iltapäivälle - tyky-päivää ei tarkoituksellisesti suunnitella työajaksi (esimerkiksi vuosi lo maa ei voi keskeyttää tyky-päivään osallistumisen takia) - vapaalla olevien osallistuminen tyky-päivään ei ole työaikaa eikä työnan ta jan tapaturmavakuutus heillä ole voimassa - tyky-päivä on järjestettävä yksiköissä siten, että perustehtävään ei tapah tu mien järjestämisestä aiheudu haittatekijöitä - tyky-päivään osallistuvien henkilöiden tilalle ei saa ottaa sijaisia - tyky-päivä ei saa aiheuttaa säännöllisen työajan ylitystä eikä muita haitta kor vauk sia. Tyky-päiviin on käytettävissä työhyvinvointirahaa vuosittain vah vis tet tavan määrärahan puitteissa. 3. Työnantajan tuki liikunta- ja kulttuuripalveluista Kuntayhtymä tukee henkilöstönsä vapaa-ajalla tapahtuvaa työkyvyn yl läpi tä mis tä ja kehittämistä tukevaa toimintaa maksamalla osan lii kun ta- ja kult tuu ri pal ve luis ta aiheutuneista kustannuksista. Tuen suu ruus määräy tyy palveluntuottajien ja kuntayhtymän välisen so pi muk sen mu kai sesti. Työnantajan tuen suuruus määritellään vuo sit tain talousarvion laa ti misen yhteydessä. Vuosittain sovitaan kuntakohtaiset henkilökuntaetuudet tehdyistä so pimuk sis ta palveluntuottajien kanssa. Kuntayhtymän henkilöstö saa alennuk set kaikkien kainuulaisten yritysten palveluista riippumatta sii tä, missä henkilön työyksikkö tai kotipaikka sijaitsee. 4. Koulutusapuraha Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tukee kou lu tus apu rahal la henkilöstönsä omaehtoisia (ei työajalla tapahtuvia) opin to ja, jotka suun tau tu vat ammattitaidon ylläpitämisen ja ke hit tä mi seen. Uuteen tutkin toon johtavaa koulutusta ei tueta, koska ve rot ta jan mukaan koulutus on saajalle verollista tuloa, josta on pidätettävä en na kon pi dä tys työn te kijän verokortissa olevan prosentin mukaan ja työn an ta jan on maksettava kaik ki sosiaalikulut. Koulutusapuraha on osa henkilökuntaetuuksia, johon varataan vuo sit tain määrärahaa. Koulutusapurahaa voi hakea sellainen maa kun nan vi ranhal ti ja tai työntekijä, jolla on hakemuksen jättöhetkellä yli puo len vuo den työsuhde Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty mään. Li säk si työyksikön esimies voi hakea apurahaa hen ki lös töl le jär jes tet tä vään omaehtoiseen koulutukseen ja osaamisen ke hit tä mi seen.

3 Koulutusapurahaa voi hakea joka toinen vuosi. Apurahojen saa mi sen vä lil lä on oltava vähintään yksi virantoimitus- tai työssäolovuosi. Kou lutus apu ra haa myönnetään 300 /vuosi, 450 kahdessa vuo des sa. Koulu tus apu ra ha on kulukorvausta ja sitä voi hakea kou lu tuk ses ta ai heu tuviin todellisiin ja kohtuullisiin kuluihin, kuten kurs si mak sui hin sekä matka-, majoitus- ja oppimateriaalikuluihin. Ku lu kor vauk set maksetaan to sittei den perusteella. Apurahaa haetaan kirjallisesti koulutustarpeen ilmaantuessa etu kä teen. Apu ra haa ei myönnetä takautuvasti. 5. Henkilökuntalahjat Kuntayhtymän henkilöstölle luovutetaan työnantajan lahjana seu raa vas ti: - 50-vuotta täyttävä (lahjan arvo 150 euroa, sisältää alv) - 60-vuotta täyttävä (kukkakimppu ja kahvitilaisuus työpaikalla) - eläkkeelle siirtyvä (lahjan arvo 300 euroa, sisältää alv) - yli 65-vuotiaana eläkkeelle siirtyvä (lahjan arvo 450 euroa, sisältää alv). Hankintatoimistossa on määritelty valmiiksi jaettava lahjamateriaali seuraa vas ti: 50-vuotta täyttävälle jaettava lahja: - koru tai rannekello - sykemittari - Pentik-tuote (astia/sisustustavara) - Marimekon tuote - Kainuun Pirtin tuote - solmioneula ja kalvosinnapit - puukko ja kuksa - puhelin - taide-esine eläkkeelle siirtyvälle jaettava lahja: - koru tai rannekello - Pentik-tuote (astia/sisustustavara) - kamera - Marimekon tuote - suksipaketti - Kainuun Pirtin tuote - tietokone - taide-esine - työkalupakki Työyksikön esimies tilaa lahjansaajalle luovutettavan työnantajan lah jan han kin ta toi mis tos ta. Lahjansaajalta on kysyttävä etukäteen, min kä lah jan valmiista lahjavalikoimasta hän haluaa.

4 6. Henkilöstön palkitseminen Kuntayhtymässä palkitaan henkilöstöä vuosittain seuraavasti: - vuoden työntekijä - vuoden esimies - vuoden työyksikkö. Palkitsemiset toteutetaan järjestettävissä kahvitilaisuuksissa, joissa luovu te taan tavaralahjat työntekijälle ja esimiehelle. Vuoden työ yk sik köä pal ki taan myöntämällä ylimääräistä tyky-rahaa seuraavalle toi min ta vuodel le. Palkitsemisista päättää kuntayhtymän johtaja. Työnantajasidonnaisuudesta palkitaan henkilöstöä palkallisilla virka- tai työ va pail la seuraavasti: palvelusaika myönnettävien virka- tai työvapaapäivien määrä 15 vuotta 3 päivää 20 5 päivää 30 7 päivää päivää Palkitsemiseen oikeuttava palvelusaika määräytyy seuraavasti: - palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön alkaen - palkitsemista ei toteuteta takautuvasti, vaan käyt töön ot to päi vä mää rän jäl keen henkilön saavuttamasta palvelusajasta myönnetään mää ri tel ty va paa - esim. työntekijä saavuttaa 20 vuoden yhdenjaksoisen palvelusajan , jolloin hän saa 5 päivää virka- tai työvapaata - palkitsemiseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan sen työn an ta jan pal ve luk ses ta alkaneesta palvelussuhteesta, josta henkilö siirtyi liik keenluo vu tus pe ri aat teen mukaisesti Kainuun maakunta -kun ta yh tymän palvelukseen. Muutoin palkitsemiseen oikeuttava ai ka mää räy tyy KVTES:n työkokemuslisän määräytymisen perusteella sil tä osin, kun työntekijä on ollut virka/työsuhteessa Kainuun maa kun ta -kun ta yh ty mässä tai Kainuun sote -kuntayhtymässä. - palvelusajoista vähennetään yli vuoden kestävät opintovapaat, hoi to vapaat ja muut palkattomat vapaat - myönnetty virka- tai työvapaa on pidettävä oikeuden saamisesta seuraa va na vuonna mennessä - virka- tai työvapaan ajankohdasta on pyrittävä sopimaan työn te ki jän ja työn an ta jan edustajan kanssa. Ajankohdasta viime kädessä kui ten kin päät tää työnantajan edustaja. 7. Yritysten tarjoamat alennukset Kainuun sote-kuntayhtymä neuvottelee kainuulaisten yritysten kans sa kun ta yh ty män henkilöstölle annettavista alennuksista. Henkilökunta-alennukset saa näyttämällä voimassa olevaa hen ki lö kort-

5 tia. Kuntayhtymän henkilöstö saa alennukset kaikista kai nuu lai sis ta yrityk sis tä riippumatta siitä, missä henkilön työyksikkö tai ko ti paik ka si jaitsee. 8. Työterveyshuollon palvelut Kuntayhtymä huolehtii henkilöstölleen Työterveyshuollon palvelut kulloin kin voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mu kaises ti. Henkilöstöpalvelut ohjeistavat tarkimmin henkilöstöetuuksiin liittyvät asiat. 9. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän luot ta mushen ki löi den muistaminen merkkipäivinä Kainuun sote muistaa luottamushenkilöitään heidän merkkipäivinä seuraa vas ti: Luottamushenkilöt jaetaan kahteen ryhmään: 1. ryhmä - valtuuston ja hallituksen mukaan lukien näiden edeltäjien jäsenet sekä lautakuntien ja näiden edeltäjien puheenjohtajat 2. ryhmä - muiden luottamustoimielinten ja näiden edeltäjien jäsenet Luottamushenkilön täyttäessä 50, 60, 70, 75, 80 jne. vuotta kun ta yh tymän lahjana annetaan 1) viiri, jos luottamushenkilö merkkipäivänään on ollut 1. ryhmään kuu lu vis sa luot ta mus toi mis sa vähintään 10 vuotta tai 1. ja 2. ryhmään kuu lu vis sa luot ta mus toi mis sa yhteensä vähintään 20 vuotta. Viirin luo vut ta mi ses ta päät tää kuntayhtymän johtaja. 2) tai muu sopiva lahja, jos luottamushenkilö merkkipäivänään on ollut 1. ryhmään kuu lu vis sa luot ta mus toi mis sa vähintään 4 vuotta tai 1. ja 2. ryhmään kuu lu vis sa luot ta mus toi mis sa yhteensä vähintään 10 vuotta lahjan arvo noin 300 eu roa, muutoin noin 150 euroa. 3) kukkia muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa. Jos kuntayhtymän luottamustoimessa oleva henkilö kuolee edes men nyttä muistetaan kukkalaitteella. Lahjaa näiden toimintaohjeiden perusteella luovutettaessa annetaan samal la myös kukkia.

6 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sote hankkii valikoiman lahjaesineitä, joista lahjan saaja saa vali ta itselleen sopivan vaihtoehdon. Lisätietoja asiasta antavat henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh ja hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh sekä kun ta yh ty män johtaja Maire Ahopelto, puh säh kö pos tit se etu ni Hallitus hyväksyy edellä esitetyt henkilöstöetuudet ja luot ta mus hen ki löiden muistamisen Kainuun sote-kuntayhtymässä al kaen ja palkit se mis jär jes tel mä otetaan käyttöön alkaen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin henkilöstöjohtaja Markku Hä mäläis tä. Hän oli läsnä kokouksessa peräkkäin esiteltyjen :ien 213, 214, 215 ja 216 esittelyn ajan klo Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja muutti pää tös eh do tuk sen sa kuulumaan: Hallitus hyväksyy edellä esitetyt henkilöstöetuudet ja luot ta mus hen ki löiden muistamisen Kainuun sote-kuntayhtymässä alkaen ja palkit se mis jär jes tel mä otetaan käyttöön al kaen. Lisäksi hallitus päät tää, että Kuntaliiton ansiomerkkien jako 30 vuo den palvelusta to teute taan valtuustokausittain tai ennen työsuhteen päät ty mis tä. Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot