ASUKKAAT JA ASUNNOT näkökulmia esteettömyyden merkityksestä asumisratkaisuissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKKAAT JA ASUNNOT näkökulmia esteettömyyden merkityksestä asumisratkaisuissa"

Transkriptio

1 ASUKKAAT JA ASUNNOT näkökulmia esteettömyyden merkityksestä asumisratkaisuissa Kivi, Marjo ja Nurmi-Koikkalainen, Päivi Kestävyys (firmitas), Käytännöllisyys (utilitas), Miellyttävyys (venustas) arkkitehtuurin kolme keskeistä tavoitetta, jotka Marcus Vitruvius Pollio esitti keisari Augustuksen aikana kirjoittamassaan kirjassa, Kymmenen kirjaa rakentamisesta (De architectura libri decem). Esteettömyys, Työpaperi 2007

2 2 Sisällysluettelo: TAUSTAA ASUNTO JA ASUMINEN Asunto Asuminen ASUMISEN TUTKIMUSTA JA SELVITYKSIÄ KATSAUS ASUNTOARKKITEHTUURIIN HISTORIAA JA TÄTÄ PÄIVÄÄ Asumisen juurilta tähän päivään Uusia pyrkimyksiä ja haasteita Lainsäädäntö ja valta ASUMISEN TAVOITTEITA, TARPEITA JA TOIVEITA ESTEETTÖMYYS JA ASUMINEN Olemassa oleva asuntokanta Esteettömyyden haasteet Miksi esteettömyyden huomioiminen on tärkeää? Elinkaaritalo, elinkaariasunto, elinkaarikerros Asuminen ja eläminen ei pääty kotiovelle POHDINTAA JA EHDOTUKSIA ESTEETTÖMYYSHANKKEEN HAASTEET...25 LÄHTEITÄ:...27

3 3 Taustaa Kesäkuussa 2003 julkaistiin Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus. Suosituksen työstämisen aikana ja sen jälkeen pidettiin tilaisuuksia, joissa pohdittiin asuntoja, esteettömyyttä ja toimivuutta. Tällöin nousi vahvasti esille se, että esteellinen ja liikkumista rajoittava rakentaminen lisää syrjäytymistä ja estää itsenäisten asumisratkaisujen toteutumisen. Samoin todettiin, että asuntotuotannossa ja yhdyskuntarakentamisessa tulee varautua siihen, että toimintarajoitteiset (vammaiset, pitkäaikaissairaat, ikäihmiset jne.) ovat tulevaisuudessa kasvavassa määrin asunnon tarvitsijoina tavallisilla asuntomarkkinoilla. Erityisratkaisujen tarve on edelleen olemassa (esim. dementiayksiköt). Mutta näyttää siltä, että erityisratkaisut lähenevät tavallisia asumisratkaisuja ja tavalliset asuinratkaisut erityisiä. Esteettömyyden ja toimivuuden vaatimus ei rajoitu pelkästään asuntoon ja taloon, vaan se merkitsee koko rakennetun yhteiskunnan esteettömyyden toteuttamista. Suosituksen valmisteluprosessin kuluessa tuli esille tarve lisätä tietoa ja toimintaa esteettömyyden saralla. Esteettömyyteen liittyvän tiedon ja toimivien esimerkkien ja mallien tarve on ilmeinen. Tarvitaan myös asenteiden haastamista ja ennakkoluulojen purkamista. Yhdeksi toimijaksi esteettömyyden alueella on tullut Invalidiliiton esteettömyysprojekti, joka käynnistyi vuoden 2005 keväällä. Tämä projekti keskittyy vaikuttamaan kolmeen toimijatahoon: rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisiin, alueellisiin toimijoihin sekä asukkaisiin. Tätä viimeistä ryhmää kutsutaan käyttäjä-, kuluttajaryhmäksi eli asukkaiksi sekä myös kansalaisiksi. Asukkaat ja asunnot -työpaperin tavoitteena on kirjata ylös pohdintoja asumisesta ennen ja nyt, asukkaiden toiveista ja esteettömyydestä. Lähtökohtamme on ollut se, että esteettömyys ja hyvä asuinympäristö koskettavat meitä kaikkia - tavalla tai toisella. Tekstissä näkynee halumme puolustaa esteettömyyttä ja hyvää, asukaslähtöistä rakentamista. Voidaanpa tätä työpaperia kutsua jopa esteettömyyden pieneksi puolustuksen puheenvuoroksi. Toivomme, että tämä puheenvuoro / työpaperi auttaa Invalidiliiton esteettömyysprojektin kuluttaja-kohderyhmää varten tehtävässä työssä. Uskomme, että tämä on eräänlainen herättäjä - alkupohdinta, sillä niin paljon on vielä pohtimatta ja avaamatta! Helsingissä, tammikuussa 2007 Marjo Kivi Invalidiliiton esteettömyysprojekti Päivi Nurmi-Koikkalainen Stakesin ITSE-ryhmä

4 4 1. Asunto ja asuminen 1.1 Asunto Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna ,6 miljoonaa asuntoa. Verrattuna Etelä- ja Keski-Euroopan maihin, on Suomen asuntokanta nuorta, siitä on noin 84 % rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Suurin osa suomalaista asuu vuosikymmenienkin päästä jo nyt olemassa olevassa asuntokannassa. (Tilastokeskus) Asunnoista lähes puolet (46 %) on yksiöitä tai kaksioita. Yksiöiden keskipinta-ala on 34 m² ja kaksioiden 55 m². Neljännes asuntokannasta on yli 100 neliöisiä. Anneli Junton pitämän esityksen ( ) mukaan maassamme asutaan muuta Eurooppaa ahtaammin. Asuinoloa kuvaavan tilaston mukaan maassamme oli vuoden 2004 lopussa asuntokuntaa. Asuntoja on siis enemmän kuin asuntokuntia. Vuonna 2004 tyhjillään tai ilman vakinaista asukasta oli asuntoa (Tilastokeskus). Uusia asuntoja valmistuu vuosittain noin (vuosittainen uudistuotanto on vain reilu prosentti olemassa olevasta asuntokannasta). Viimeisten viidentoista vuoden aikana asuntokanta on kasvanut noin asunnolla. Asuntojen määrän kasvu on viime vuosina hieman hidastunut, paitsi vuonna 2005, jolloin asuntotuotanto kääntyi jälleen nousuun. (Tilastokeskus). Asutus painottuu Suomessa etelä- ja lounaisosiin. Pääkaupunkiseudulla asuu viidesosa suomalaisista. Nykyinen massamuuttoliike maaseuduilta suurimpiin kaupunkeihin kohdistuu voimakkaimmin juuri pääkaupunkiseudulle. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä Helsingin seudulla tarvitaan uusia asuntoja noin ihmiselle. Asuminen ja koti vaikuttavat olevan entistä merkittävämpiä asioita. Merkittävyyttä saattaa lisätä sekin, että asunnot ovat maassamme melko kalliita. Omistusasunnon hankinta sitoo hyvin paljon kotitalouksien varallisuutta. Esimerkiksi Vantaalla kotitalouksien varallisuudesta 80 % oli sitoutunut asuntoihin (HS ). Vuonna 2004 asuntokunnista (kaikkiaan ) 63 % asui omistusasunnoissa eli noin Vuokralla asui 33,4 % asuntokunnista. Yhden hengen talouksista lähes puolet asui vuokralla. Ja mitä nuorempi asuntokunnan vanhin henkilö oli, sitä varmemmin asuttiin vuokralla. Suomessa vuokra-asuminen ei ole ollut suosittua, joten se näkyy myös tilastoissa. Taulukoissa 1 ja 2 olevat kuviot kuvaavat tilannetta vuodelta Taulukko 1. Asuntokunnat hallintaperusteen ja henkilöluvun mukaan

5 5 Taulukko 2. Asuntokunnat hallintaperusteen ja vanhimman henkilön iän mukaan Lähde: Asuntokunnat ja asuinolot Tilastokeskus Omakotitaloja rakennettiin vuonna 2005 noin kappaletta, kerrostaloasuntoja ja rivitaloasuntoja 5000 kappaletta. Noin 60 % koko asuntotuotannosta oli siis pientaloja. Omakotitaloista oli rakennettu omin voimin. Valmistalojen osuus kaikista rakennetuista omakotitaloista oli lähes 70 %. Talopakettien osuus onkin kasvanut nopeasti luvun alkupuolella valmistalojen osuus kaikista omakotitaloista oli kolmannes. Myös talopakettien valmiusaste on noussut. Perheet haluavat omakotitalonsa entistä valmiimpina, mutta silti yksilöllisinä paketteina. (Heiskanen). 1.2 Asuminen Asunnossa asutaan, mutta mitä asuminen oikeastaan on? Asuminen on varmaankin yhtä vanha asia, kuin ihminen ja hänen elämäntapansa. Ympäristöstä ja elintavoista riippuen asumus eli asunto on saanut erilaisia muotoja. Asumiseen kuuluu tilan lisäksi erilaisia toimintoja, jotka mahdollistavat asumisen tai joiden toteuttaminen on mahdollista asunnossa (esim. työhuone). Asumista ylläpitäviä toimintoja ostetaan usein toisilta ihmisiltä ja tahoilta (esim. asunnon lämmitys). Tällöin näitä asioita kutsutaan palveluiksi. Vammaisten asumispalveluiden laatusuosituksen laadintatyössä asumispalvelu-käsite muunnettiin kahdeksi erilliseksi asiaksi: palveluksi ja asunnoksi (ympäristöksi). Asuminen on monimuotoista toimintaa, joka lähestyy käsitteenä elämisen käsitettä. Seuraavana oleva kuvio kuvaa asumistoimintojen moninaisuutta. NUKKUMINEN, LEPÄILY, SEKSUAALINEN ELÄMÄ HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA JA TERVEYDENHOITO IHMISTEN HOITO ja HUOLENPITO (esim. lapset) ASUNTO YHTEISTILAT LÄHIYMPÄRISTÖ VARSINAINEN KOTITALOUSTYÖ: RUOKATALOUS, VAATEHUOLTO, KODINHOITO, PIKKU REMONTIT ATERIOINTI ARKI / JUHLA KUNTOUTUS SAIRAUKSIEN HOITO TYÖ OLESKELU KOTONA, OMISSA OLOISSA OLEMINEN HARRASTUKSET VAPAA-AIKA SAIRAAN- HOITO Kuvio: Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus STM:n oppaita 2003:4 s. 11.

6 6 2. Asumisen tutkimusta ja selvityksiä Asumista ja siihen liittyviä asioita on tarkasteltu ja tutkittu Suomessa melko paljon vuosikymmenien kuluessa. Näin ollen materiaalia on myös runsaasti tarjolla, mutta kokonaiskuva jää kuitenkin hajanaiseksi ja jossakin määrin vajaaksikin. Vajauden tunne voi syntyä asuntotutkimuksen eräänlaisesta keskittymättömyydestä. Vuoden 2005 joulukuussa Kuopion yliopistossa työnsä aloittaneen uuden asumisen tutkimuksen professori Anneli Junton mukaan ongelmana on se, että mikään taho ei kerää ja koordinoi tietoa johdonmukaisesti (Juntto 2005). Pohjatyömme aikana saimme huomata, että useampikin taho on koonnut ja 2000-luvulla asumista käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta erilaisia yhteenvetoja, luetteloita ja katsauksia. Näkökulma on vaihdellut asunnoista, esteettömyydestä aina tutkimuksen ja kehittämisen hahmottamiseen. Vuonna 1990 Satu Åkerblom julkaisi Asuminen ja elämänkaari tutkimuksensa osana liiteraportit 1 ja 2, joihin oli koottu tutkimuksen taustaksi kirjallisuustarkastelua ja lähdekirjallisuutta. Liitteissä on myös katsaus pohjoismaisiin ratkaisuihin. Tarkastelussa ei painotu kovinkaan paljon esteettömyys tai vammaisuus. Vanhuutta tarkastellaan jonkin verran. Bengt-Vilhelm Levónin kirjoittama ja Stakesin vuonna 1991 julkaisema Asuinympäristö kaikille. Pohjoismainen kirjallisuusluettelo tarkastelee pohjoismaista tilannetta. Kirjassa esitellään kirjallisuusluettelon muodossa pohjoismaista tutkimusta, ammattikirjallisuutta ja tietämystä asuntojen ja asuinympäristön monipuolisesta ja pitkäaikaisesta soveltuvuudesta ihmisille. Vuonna 2003 julkaistiin Stakesin toimesta Eila Kyllösen ja Marja Kurenniemen kirjoittama Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimuksen. Tässä julkaisussa tarkastellaan eri asuinalueiden ja asuntojen laatuvaatimuksia eri ikäkausien näkökulmasta. Ikävaiheiden lisäksi tarkastelunäkökulmina ovat esteettömyys, muunneltavuus ja asuinalueen sosiaalinen toimivuus. Kustakin osa-alueesta on laadittu yleiskatsaus, referoitu keskeisiä julkaisuja sekä listattu kirjallisuutta. Teoksessa todetaan, että 1990-luvulla ei tehty suuria asuntopoliittisia linjauksia. Vuonna 2003 valmistunut Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus ennakoi sitä, että asumiskeskusteluissa oltaisiin siirtymässä laatuajatteluun. Laadun kehittämiselle on meillä edelleen sijaa. Esimerkiksi esteettömyyden hyödyt tunnustetaan, mutta toistaiseksi uusissakin rakennuksissa on usein vain yksittäisiä esteettömiä asuntoja ja pääsy yhteistiloihin voi olla mahdotonta. Syyskuussa 2005 julkaistiin Maria Söderholmin toimittama Asumisen tutkimus ja kehittäminen, Bibliografia vuosilta Bibliografia on alun perin kerätty Hyvä Asuminen ohjelman yhden osahankkeen taustamateriaaliksi. Yhteenveto on Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisu. Yhteenvedon sisällysluettelosta käy ilmi, että Esteetön rakentaminen -teeman alla on 26 eri julkaisua. Se on vähemmän kuin esim. Asumistoiveet ja -valinnat, jossa on 36 lähdettä. Suurin määrä teoksia sisältyy kohtiin Suunnittelun ohjaus ja tutkimus (76), Strategiat, ohjelmat ja niitä koskeva tutkimus (59), Kehittäminen (55), Lainsäädäntö, kommentaari ja oppaat (51), Osallistuminen ja vuorovaikutus (42). Vähiten mainintoja on kohdassa Naiset (6). Seuraavaksi vähiten kohdassa Erityisryhmät (10) ja Energia, sähkö ja lämmitys (10). Ikääntynyt luokka on keskivaiheilla 35 viitteen voimalla.

7 7 3. Katsaus asuntoarkkitehtuuriin historiaa ja tätä päivää 3.1 Asumisen juurilta tähän päivään Asumisen juuret Ihmiset alkoivat asuttaa Suomea noin vuotta sitten, viimeisimmän jääkauden väistyessä. Luontaistalous edellytti liikkuvaa asumismuotoa. Asuttiin helposti pystytettävissä kodeissa ja laavuissa, jotka voitiin tarvittaessa siirtää ravinnonhankinnan vaatimusten mukaan. Ravinnon saannin lisäksi tarvittiin sääsuoja, vettä ja lämpöä. Nämä asiat määrittelivät asumuksen paikan ja sen muodon rakentamistaidon ja materiaalien ohella. Suomalaisen arkkitehtuurin historia katsotaan alkaneeksi runsaat tuhat vuotta sitten, jolloin keksittiin hirren lamasalvos. Puun käyttöön perustuva maaseudun rakennuskulttuuri kehittyi keskiajalla. Hirsi säilytti asemansa päärakennusmateriaalina maaseudun asuintalojen rakentamisessa aina toiseen maailmansotaan saakka. Suomen kaupungistuminen oli hidasta ja voidaankin todeta, että keskiajalla Suomesta puuttui lähes kokonaan kaupunkikulttuuri. Tuolloin maassa oli viisi pientä kaupunkia, joista kaikkein merkittävin oli alle asukkaan Turku. Kaupungit olivat pieniä ja matalia puutalokaupunkeja. Kaupunkiasuminen yleistyi 1600-luvulla, Ruotsi-Suomen suurvalta-aikana, jolloin maahan perustettiin lukuisia uusia keskuksia. Tällöin syntyi suomalaisen puukaupungin malli, jolle ovat luonteenomaista ruutumainen asemakaava ja katuvarsien matalat puutalot. Puukortteleiden sisällä olivat talousrakennukset ja kotieläimet. Puukortteli säilyi suomalaisten yleisimpänä kaupunkiasuinmiljöönä aina 1940-luvulle saakka. Tämän jälkeen alkoi kaupunkien keskustojen tehokas rakentaminen. Samalla väistyi puun valtakausi rakennusmateriaalina. (Lehtovuori) Kerrostalojen rakentaminen alkaa Kivikaupunkiasumisen juuret ovat Viipurissa ja Turussa luvun puolivälissä Turussa oli puolensataa asuinkivitaloa. Helsingin ensimmäiset kivestä tehdyt asuinkerrostalot rakennettiin nykyiseen kantakaupunkiin 1750-luvulla. Kuitenkin vielä 1800-luvun alkupuolella Helsinki oli matala puutalokaupunki. Kivisten asuinkerrostalojen rakentaminen vauhdittui teollistumisen myötä 1870-luvulla ja kaupunki muuttui vuosisadan vaihteessa kivikaupungiksi. (Lehtovuori) ja 30-luvut keskeisiä asuinolojen kehittymisen kannalta Itsenäistymisen jälkeiset vuosikymmenet olivat Suomessa teollistumisen ja kaupungistumisen aikaa. Työväestön asumisolosuhteet olivat erityisesti Helsingissä ahtaat ja kurjat. Tuolloin mm. ahtaudesta johtuen keuhkotuberkuloosi yltyi kansantaudiksi. Asuntoasioissa nousivat tällöin esille terveydelliset kysymykset. Aluksi lähinnä fyysiseen ympäristöön ja terveyteen liittyen, mutta vähitellen alettiin pohtia asumisen suhdetta psyykkisiin ongelmiin. (Asuntotoimi Suomessa 1993) Sosiaalisen asuntorakentamisen aate vahvistui ankeissa oloissa ja parannuksia haettiin etenkin kerrostaloasumiseen työväestön asuntokaupunginosissa. Esimerkiksi Helsingin itäisissä kaupunginosissa alkoi luvun lopulla dynaaminen asuntoreformi. Asumistaso koheni ja työväestön asuinmiljöö sai aivan uutta ilmettä esimerkillisen sosiaalisen asuntoarkkitehtuurin myötä. Asuinoloja kehitettiin arkkitehtien, sosiaaliviranomaisten ja talousmiesten kiinteänä yhteistyönä. Ahtaiden umpikortteleiden sijaan syntyi valoisia ja avaria yhteispihoja. Myös asuinkerrostalojen ulkoarkkitehtuuri henki arvokkuutta. (Lehtovuori) Yksi sosiaalisen asuntoalan johtavia hahmoja oli arkkitehti Hilding Ekelund, joka kehitti tarmokkaasti tavallisten ihmisten asumisolosuhteita. Hän otti vahvasti kantaa asuntokysymyksen yhteiskunnallisiin perusteisiin. Hän mm. muistutti, että asumisen suunnittelun lähtökohtien on vastattava asunnontarvitsijan maksukykyä. Uusina tuulina saapuivat erilaisten kulttuuri- ja talousyhteyksien kautta Keski-Euroopasta puutarhakaupunkiaate ja funktionalismin ihanteet. Huomio siirtyi ulkoisesta kaupunkimiljööstä asuntosuunnitteluun, joka funktio-

8 8 nalismin kaudella kiinnosti erityisesti arkkitehtejä. Funktionalismi arkkitehtuurin tyylisuuntana kehittyi luvulla Ranskassa ja Saksassa. Näissä maissa keskeinen kysymys oli pienten ja edullisten asuntojen suunnitteleminen existenzminimum - periaatteella. Funktionalismin läpimurto Suomessa tapahtui 1929 alkaen Alvar Aallon, Erik Bryggmanin ja Hilding Ekelundin sekä ruotsalaisten arkkitehtien yhteistyönä. Johtavat arkkitehdit kokivat nyt tavallisten ihmisten asuinmiljööt ja asunnot yhtä tärkeiksi suunnittelukohteiksi kuin julkiset rakennukset. (Lehtovuori). Myös Alvar Aallon panos asuntosuunnittelun kehittämisessä oli vahva. Aallon mielenkiinnon kohteena olivat mm. tavalliselle ihmiselle sopivat standardiasunnot. Aalto suunnitteli ensimmäisenä Suomessa (vuonna 1927) Turkuun asuinkerrostalon, jossa kantavat rakenteet eivät estäneet pohjaratkaisujen joustavaa muunneltavuutta. Vuonna 1930 Aalto esitteli minimiasunnon, jossa oli kolme huonetta ja keittiö. Näin suureen minimiasuntoon oli kuitenkin varaa vain keskiluokalla. Tyyppiasunto sotien jälkeen oli huone ja keittiö. (Lehtovuori) ja 30-luvuilla vakiintuivat nykyiset asuntosuunnittelun linjat ja asumistason perusvaatimukset. Parvekkeet ja suuret maisemaikkunat alkoivat yleistyä. Asunnot suunniteltiin valoisimmiksi ja terveellisimmiksi. Kotitalouden tilat ja varusteet paranivat, mm. terästiskipöydistä, ammeista ja vesikloseteista tuli uusien asuntojen varusteita 1930-luvulla. Asuntojen kalustamisessa oli iskusanana helppohoitoisuus. Sisustamistyylejä alettiin esitellä asuntonäyttelyissä eri kohderyhmille. Myös asuntorakentamisen tekniikka kehittyi, keskuslämmitys ja hissit yleistyivät luvulla suunniteltiin ensimmäiset lähiöiden prototyypit. (Lehtovuori) ja 50-luku ja niukkuuden arkkitehtuuri Sotien jälkeen asuntopula oli pahin tuhotussa Lapissa ja Helsingissä. Helsingissä pommisuojat toimivat hätäasuntoina vielä 1940-luvun loppupuoliskolla. Siirtolaisten ja rintamamiesten asunnot rakennettiin lyhyessä ajassa ja erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Sodan jälkeisenä pula-aikana oli puute kaikesta, myös rakennustarvikkeista. Pääratkaisuksi muodostui hartiapankilla ja tyyppisuunnitelmien mukaan tapahtunut omakotitalorakentaminen. (Lehtovuori). Vuonna 1943 perustettiin standardoimislaitos, jossa ryhdyttiin laatimaan rakennustietokortteja ja selvittämään yhteisen mittajärjestelmän kehittämistä rakennusalalle. RT -kortit sisälsivät teknisiä yksityiskohtia, kalusteita ja myös tyyppitaloja koskevaa standardisointia. Vuonna 1945 valmistuivat ensimmäiset keittiökalusteiden standardiratkaisut. (Lehtovuori) luvun lopulla käynnistyi kaupunkien kerrostalorakentaminen. Standardointi ja RT-kortit olivat yleisessä käytössä ja 50-lukuja leimasi vahva usko tulevaisuuteen. Maan jälleenrakennus oli kaikkien yhteinen asia. Arkkitehtien parhaimmisto kehitti sosiaalista asuntorakentamista. Asuntojen pohjaratkaisut olivat perusteellisesti tutkittuja ja hyvin toimivia. (Lehtovuori). Arava ja asuntotuotanto Vuonna 1949 perustettu Arava eli Asuntorakennustuotannon valtuuskunta perustettiin lievittämään asuntopulaa erityisesti väestökeskuksissa. Tämän lainoitusmuoto oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, mutta väestökeskusten asuntopula ei ollut vähentynyt vuoteen 1953 mennessä. Tällöin Arava-lakiin lisättiin joitain Aravaasuntojen asukkaiden valintaan liittyviä periaatteita. Aikaisemmin niitä ei ollut, vaan tuki kohdistui pelkästään asuntoon. Aravan epäsosiaalista kohdentumista oli arvosteltu. Ratkaisuksi tehtiin keskipinta-alan alentaminen kerrostaloissa 50 neliöön. Pienten asuntojen katsottiin olevan myös vähävaraisempien tavoitettavissa. Suomessa harjoitettu asuntopolitiikka ei sisältänyt sodan jälkeisinä vuosikymmeninä pitkäkestoisia asuntoohjelmia tai asuntopolitiikan yhdistämistä talouspolitiikkaan, kuten monissa Euroopan maissa tapahtui. Myös asumistukijärjestelmää ei maassamme kehitetty. Asuntotuotanto laskikin Suomessa 1950-luvulla, kun se muualla Euroopassa pääasiassa kasvoi. Länsi-Euroopan maissa asumistiheys oli 1950-luvlla 0,7 0,9 henkilöä/huone Suomen tiheyden ollessa 1,5 henkilöä / huone luvun ajatuksena oli, että asuntopolitiikan tuli olla vain markkinoita täydentävää toimintaa. Teollistumisen ja taloudellisen kasvun paineessa muuttoliike

9 9 maalta kaupunkiin lisääntyi ja tarvittiin lisää asuntoja. Arava-lainsäädäntö kokikin muutoksia 1953 jälkeen vuosina 1959 ja 1966 (tuli voimaan 1968). Vuoden 1959 laissa luovuttiin 50 neliön keskipinta-alasta. Vuonna 1968 voimaan tulleessa asuntotuotantolaissa otettiin talokohtaisten omistusasuntolainoitusten rinnalle henkilökohtainen lainoitus. Samalla täsmennettiin asukasvalintojen perusteita ottamalla käyttöön mm. tulorajat. Myös asuntojen luovutusrajoituksia tiukennettiin. (Asuntotoimen pääpiirteet, Asuntotoimi Suomessa) ja 70-luvut ja määrän arkkitehtuuri Elinkeinorakenteen jyrkän ja nopean muuttumisen myötä noin suomalaista siirtyi lyhyessä ajassa maaseudulta taajamiin teollisuus- ja palveluelinkeinoihin. Muuttopaine oli valtava ja asutuskeskuksissa syntyi mittava asuntopula. Asuntoja oli saatava nopeasti, paljon ja taloudellisesti. Ratkaisuina toimivat teollistaminen ja aluerakentaminen. Asuntotilanne koki lähes samanlaisen paineen kuin sotien jälkeisinä aikoina. Aravalainoitus kasvoi luvulla, mutta samalla se muuttui entistä tarveharkintaisemmaksi. (Asuntotoimi Suomessa) luvuilla Suomeen rakennettiin enemmän asuntoja kuin milloinkaan aikaisemmin (Juntto 2005, 5). Tällöin keskustelun ja toiminnan keskiössä oli asuntojen määrä. Ns. metsäkerrostalolähiöihin tuotettiin luvulla vuosittain asuntoa. Maailmanennätysvuosi maan väkilukuun verrattuna on 1974, jolloin valmistui yli asuntoa. Taloudellisen kasvun taittuessa vuonna 1976 alkoi paluu niukkaan suomalaiseen malliin asuntotuotannossa. Samalla alkoi omistusasumisen kasvu. Rahamarkkinat kansainvälistyivät. Asuntoluottojen saanti vapautui 1987 yhdellä kertaa. Luotonsaannin vapautuminen ja 1980-luvun puolen välin noususuhdanne toivat esille piilossa olleen tyydyttämättömän asuntokysynnän. Asuntojen hintakehitys lähti huimaan nousuun pysähtyen 1990 alkukeväästä ja kääntyen laskuun yhdessä taloudellisen tilanteen kanssa luvun haasteita oli ja on edelleen kasvukeskusten asuntokysynnän hallinta. (Asuntotoimi Suomessa). Pääosa Suomen nykyisestä asuntokannasta on rakennettu ja 70-luvuilla, jolloin tuottoisaa teollista aluerakentamista hoitivat lähes yksinomaan rakennusliikkeet. Asuntojen ja asuinalueiden suunnittelulle oli luonteenomaista konstruktiivisuus ja pelkistetty rationalismi. Less is more filosofia heijastui vahvasti tämän ajan asuntoarkkitehtuurissa Ludwig Mies van der Rohen käsitettä käyttäen. Myös kaavoituksessa yleistyi suorakulmainen ruutuasemakaava, joka sopi hyvin teolliseen aluerakentamiseen. (Lehtovuori). Yksipuoliselle ja tuottajaehtoiselle betonikerrostalojen rakentamiselle syntyi vastaliikkeitä jo 1970-luvulla. Vuosina pidetyn kaikille kansalaisille avoimen asuntoreformikilpailun tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja kerrostaloasuntojen massarakentamiseen. Jälleenrakennuskauden jälkeen omakotirakentaminen alkoi elpyä. Teollisia tuotantomenetelmiä alettiin soveltaa pientalorakentamiseen. Syntyi uusia, kestävän kehityksen mukaisia asuntorakentamisen aatteita vastareaktiona tuottajaehtoiselle asuntorakentamiselle. (Lehtovuori) ja 70-luvuilla rakennetut teolliset kerrostalolähiöt ovat myöhemmin saaneet paljon kritiikkiä mm. suuren mittakaavansa ja ulkoarkkitehtuurinsa jurouden takia. Myös talojen kestävyyttä on arvosteltu, sillä betoniset kerrostalot ovat osoittautuneet vähemmän kestäviksi kuin jälleenrakennuskauden rintamamiestalot. Nämä 60- ja 70-lukujen kerrostalolähiöt ovatkin parhaillaan korjausrakentamisen massiivikohteita. Ollaanpa näistä betonilähiöistä nykyisin mitä mieltä tahansa, tavallisten ihmisten asumistaso joka tapauksessa koheni nopeasti niiden ansiosta: asumisväljyys lisääntyi, kotien varustetaso parani, asuntojen pohjaratkaisut olivat yleensä tarkoituksenmukaisia. Valitettavaa kuitenkin on, että nämä Suomen asuntokantaa hallitsevat asunnot on rakennettu aikana, jolloin rakennuslainsäädäntö ei asuntojen osalta ottanut ollenkaan huomioon esteettömyyttä. Esteettömyyteen tulisikin nyt, kun näitä kohteita korjausrakennetaan, kiinnittää vakavasti huomiota. Massiivisten korjausrakennustoimenpiteiden yhteydessä myös esteettömyysasiat on helpompi toteuttaa.

10 10 Valtion lainoittamassa asuntotuotannossa liikkumisesteisten vaatimuksiin alettiin kiinnittää huomiota vuodesta 1982 lähtien. Asuntohallituksen ohjeisiin tuli tällöin vaatimus nelikerroksisten ja sitä korkeampien kerrostalojen hissillisyydestä, hissiin pääsyn portaattomuudesta ja hissikorin riittävästä koosta myös pyörätuolia ajatellen. Lisäksi liikkumisesteisten toimintavaatimuksia otettiin huomioon ovileveyksien, kynnyskorkeuksien ja pihajärjestelyjen yhteydessä. (Könkkölä, 2003.) 3.2 Uusia pyrkimyksiä ja haasteita Asuntoon liittyvät yleiset näkemykset ovat kokeneet muutoksia vuosisatojen saatossa. Arkkitehti Maarit Kaipiainen on väittänyt, että 1970-luvulla tapahtuneen kiireisen lähiörakentamisen aikana ei rakennettu ympäristöjä eikä yhteisöjä, vaan pelkästään asuntomääriä (Andersson, Juntto, 1990). Ympäristöministeriön asunto-olojen kehittämisen johtoryhmän järjestämässä seminaarissa vuonna 1987 pidettiin vaikeimpina asunto-ongelmina seuraavia: vuokra-asuntojen puute pääkaupunkiseudun asuntokysymys korkeat asuntomenot omistusasuntojen rahoitus asuntojen varustetaso ja kunto huono asuinympäristö. (Åkerblom 1990, a). Esteettömyys ei seminaarireferaatissa näy. Kiinnostavaa on se, että pääjohtaja Olavi Syrjänen totesi tuolloin, että tulevaisuudessa asuntopolitiikan painopiste siirtyy asumisen kehittämiseen elinympäristönä osana elämän kokonaisuutta. (Åkerblom 1990: b). Näinhän on käynytkin. Nyttemmin asuntorakentaminen on muuttunut aiempaa pienimuotoisemmaksi ja yhdyskuntarakennetta täydentäväksi. Yleinen ympäristön laadun arvostus on kasvanut. Kehityksestä huolimatta asuntoratkaisuissa ja talotyyppien kehittelyssä ei kuitenkaan ole juuri edistytty. Saunat ovat yleistyneet pienissäkin kerrostaloasunnoissa ja parvekkeita on lasitettu, mutta esimerkiksi yhteiset tilat ovat vähentyneet. Ehkä yksi näkyvimpiä muutoksia on se, että ja 90-luvuilla rakennetut asuintalot ovat ulkonäöltään aikaisempien vuosikymmenten kerrostaloja monimuotoisempia ja värikkäämpiä luvulla puhuttiin hyvän, tilavan ja viihtyisän asunnon lisäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista, osallistumisesta ja asuinyhteisöjen muodostumista edesauttavista tekijöistä. Myönteisenä kehityksenä voidaan pitää asukkaiden erilaisuuden ja eri asukasryhmien parempaa huomioonottamista. Samoin maassamme on yleistynyt avoin suunnittelutapa, joka lisää asukkaan mahdollisuuksia muokata kerrostaloasunnosta mieleisensä. Vanhusväestön lisääntyvä osuus haastaa jatkuvasti kehittämään uudisasuntoja ja olemassa olevaa asuntokantaa liikuntaesteisille sopivaksi. Pohditaan väestön ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ratkaisuja sekä niihin liittyviä taloudellisia kysymyksiä. Kestävän kehityksen mukaisesti vastauksia haasteisiin etsitään esteettömyydestä ja toimivuudesta, joiden toteutumiseksi esitetään mm. asuntojen muunneltavuuden lisäämistä. Keskustelu ja kiinnostus ovat siis kääntyneet asuntojen määrästä asukkaaseen ja asumiseen. Puhutaan asukaslähtöisestä suunnittelusta, asumistoiveista, asukkaiden tarpeista, elinkaariasumisesta, elämäntavan mahdollistavasta asumisesta, asumisen laadusta, yksilöllisyydestä ja muunneltavuudesta. Uudistuotannon lisäksi katseet ovat kääntyneet korjausrakentamisen ja asuntojen parantamisen suuntaan. Olemme siis kulkeneet pitkän matkan suojaavasta tilasta, asuntojen määrän ja terveydellisten kysymysten kautta asumisen ja elinympäristön psyykkisen merkityksen kautta kohti asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Myös julkisen vallan rooli on muuttunut. Yksityisen valinnanvapauden yhteydessä korostetaan yhteiskunnan vastuuta ja valtaa. Jo valtakunnallisessa asunto-ohjelmassa (1970-luvun puolivälissä) todettiin,

11 11 että asumisen taso vaikuttaa niin keskeisesti ihmisen hyvinvointiin, että kohtuutasoinen asuminen olisi asetettava yhdeksi kansalaisen perusoikeudeksi. (Asuntotoimen pääpiirteet). Vuonna 2000 tuli voimaan uusi perustuslaki ja siinä tämä ajatus on saanut muodon 19 4 momentissa: "Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä". Asunto ja asuminen eivät siis ole enää pelkästään yksityisiä asioita, vaikkakin omaan asuntoon eli kotiin liittyvät asiat mielletään erittäin yksityisiksi. Perustuslaissa onkin otettu kantaa myös sekä yksityiselämään ja kotirauhaan 10 1 momentissa: " Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu...". Tulevaisuuden haasteena on yhdistää yksityiset ja yksilölliset toiveet ja haasteet yhteisön velvollisuuksiin ja tarpeisiin. Näihin asumisen haasteisiin pyritään vastaamaan erilaisilla asumista sivuavilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla, joita Suomessa on käynnissä useita. Esimerkkeinä mainittakoon: Uuden asumisen tutkimusohjelman perustaminen Kuopion yliopistoon syksyllä Tutkimusohjelman kohteita ovat mm. väestöryhmien eriytyvät asumistarpeet, tulevaisuuden asuminen, asuntotuotannon asukaslähtöisyys ja asukasmielipiteet sekä ikääntyvien asuminen. Usean tutkimusorganisaation yhteinen Tulevaisuuden senioriasuminen tutkimushanke, jossa pyrittiin poikkitieteellisin menetelmin etsimään vastausta siihen, millainen on tulevaisuuden senioriasumisen malli. Ympäristöministeriön rahoittama Erilaistuva asuminen tutkimushanke, jossa tavoitteena on muodostaa nykyistä jäsentyneempi kuva asumistarpeiden eriytymisen ilmenemisestä ja reunaehdoista ja tuottaa tietoa asuntosuunnittelun, tuotannon ja politiikan kehittämiseksi vastaamaan kestävällä tavalla asukkaiden tarpeisiin. Kiinteistöalojen Hyvä Asuminen 2010 ohjelma, jonka visio on Suomi on asumisen mallimaa. Laajan sateenvarjohankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on, että hyvä asuminen kyetään tarjoamaan kaikille erilaisille asukasryhmille. Tekesin pyrkimys rakentaa laaja-alaista asumisklusteria asumisen liiketoiminnan ympärille. Tekesin ja yritysten rahoittama Helsinki Living Lab -hanke on Art and Design City Helsingin ja Forum Virium Helsingin yhdessä koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on konseptoida ja tuotteistaa olemassa oleva Living Lab -osaaminen kansainväliseksi vientituotteeksi. Hankkeessa on mukana kaikkiaan lähes 20 toimijaa - caseyrityksiä, menetelmäkehittäjiä ja konsultteja. (Living Lab) Culmitatum Oy:n koordinoima Asumisen osaamisklusteri - asiakastarpeesta innovatiiviseen asumisen ja rakentamisen liiketoimintaan (ehdotusvaiheessa). Visiona on, että vuonna 2013 asuminen ja rakentaminen ovat muuttuneet tuotantolähtöisestä massatuotannosta yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi, laatukeskeisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi osaamisen ja liiketoiminnan alueiksi. Ympäristöministeriön koolle kutsuma laaja tohtoritasoinen työryhmä, jolle on annettu tehtäväksi miettiä asumiseen liittyviä tulevaisuuden tarpeita ja muutoshaasteita. Ryhmän tavoitteena oli laatia ehdotuksia tulevaisuuden asumisen perustutkimusohjelmaksi, joka ennakoi asumisen tarpeita vuoteen 2020 asti. (HS ) Niin sanotun julkisen toiminnan lisäksi käyttäjät, asukkaat, näyttävät olevan entistä kiinnostuneimpia kodeistaan. Taideteollisen korkeakoulun Future Home Instituutin johtajan, professori Jarmo Suomisen mukaan kaikki mittarit ja tilastot osoittavat, että ihmiset panostavat entistä enemmän kotinsa hankintaan, rakentamiseen, kunnostamiseen, sisustamiseen ja varustamiseen. Lisäksi tavallisille kuluttajille on suunnattu lukuisia asumiseen ja kotiin liittyviä tv-ohjelmia, lehtiartikkeleita ja jopa uusia asumista ja rakentamista käsitteleviä lehtiä. Myös sähköisiä palveluja on runsaasti tarjolla niin rakentajille kuin asukkaillekin (esim. Kuluttajat ovat kiinnostuneita asumisen laadusta ja sen kehittämisestä. He ovat laatutietoisia, mutta esteettömyyttä he eivät näe laadun osatekijänä.

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011

Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011 2/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Näkökulmia esteettomään asumiseen Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista Esteettömyyden monitahoinen haaste Erityiskohteiden

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Esteettömyys kaavoituksessa - L o h j a n k e s k u s t a m a h d o l l i s u u k s i e n y m p ä r i s t ö n ä

Esteettömyys kaavoituksessa - L o h j a n k e s k u s t a m a h d o l l i s u u k s i e n y m p ä r i s t ö n ä Esteettömyys kaavoituksessa - L o h j a n k e s k u s t a m a h d o l l i s u u k s i e n y m p ä r i s t ö n ä Saara Kirsikka Siik Diplomityö TTY, Arkkitehtuurin osasto 3.5.2006 työn tarkastaja: professori

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Sanna Pasanen VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 1/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Sini Mäkeläinen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2015 Tampereen

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN

KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN HEIKKENEMISEN SYYT - CASE-KUNTANA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kunnallistalous Pro gradu --tutkielma Toukokuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 1/44 Passeli Oulu kaupunki kaikille Rakennetun ympäristön esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma 2020 06/2009 TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 3/44 ESIPUHE Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot