345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Talous- ja toimintaraportti 1-8/ Erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuma Perusturvakuntayhtymä 345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja 346 vuosien taloussuunnitelma 215 Suoraveloituksen muutos suoramaksuksi Luottolimiitin korotus Selvitys kuntayhtymän lääkäritilanteesta Irtisanoutuminen, Kärri Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen Häävuoren palvelukeskuksen tilanne Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 371

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja esteellinen 225 käsittelyn ajan Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Heikkilä Jouko jäsen Hillgren Olavi jäsen Lehtonen Esko jäsen Luotonen-Virtala Minna jäsen Pöyhönen Päivi varajäsen (Alastalo) Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Alastalo Jyrki jäsen Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Olavi Hillgren Esko Lehtonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä perjantaina Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 209 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 210 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Olavi Hillgren ja Esko Lehtonen. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 211 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Esityslista hyväksyttiin. Ylimääräisinä asioina päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistan asiat: 222 Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus 223 Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon 224 Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen 225 Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 226 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Minna Luotonen-Virtala toivoi, että jatkossa asiat on toimitettava hyvissä ajoin, jot ta nii hin ehtii perehtyä.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti 1-8/2013 Yhtymähallitus 212 Perussopimuksen 13 :n mukaan: "Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, eloja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpää tös. " Talous- ja toimintaraporttiin on liitetty tilinpäätösennuste vuodesta Perussopimuksen 14 :n mukaan: Talousarvioon sisältyvien vuosisopimusten kuntakohtaisten maksuosuuslaskelmien mukaiset kulut laskutetaan kunnilta tasaerinä kuukausittain. Mi käli jonkin kunnan maksuosuus näyttää kuntayhtymän 8 kuukauden ta lous- ja suoriteraportin perusteella ylittyvän tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vähintään viidellä prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskeva tasaerälaskutuksen tasaus jäsenkuntien kesken. Yhtymähallitus päättää asiasta lokakuun kokouksessa. Lopullinen jäsenkunnan maksu osuus vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Mahdollinen lisälaskutus tai liikasuorituksen palautus toteutetaan vuosittain yhtymähallituksen päätök sellä helmikuun loppuun mennessä. Talous- ja toimintaraportti 1-8/2013 on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; pal ve lu lin jajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; pal ve lu lin ja joh taja Tui ja Hassinen-Laine, p ;kuntayhtymän johtaja Ti mo Tolp pa nen, puh Yhtymähallitus päättää merkitä talous- ja toimintaraportin 1-8/2013 tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille. Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja täydensi päätösehdotustaan. Täydennetty päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä talous- ja toimintaraportin 1-8/2013 tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille. Lisämäärärahaesitykset ja sopeuttamistoimet vuoden 2013 talousarvioon toimitetaan erilli senä esityksenä. Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuma Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien osalta Yhtymähallitus 213 Erikoissairaanhoitopalvelut on ostettu palvelutasosuunnitelman mukaan pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä (VSSHP) lukuun ottamatta ostopalveluina ostettuja yksittäisiä erikoistutkimuksia ja erikoislääkärikonsultaatiokäyntejä. VSSHP:n 8 kk:n toteumaluvut (poliklinikkakäyntimäärät, hoitojaksot osas toilla ja näi den ai heuttamat kulut) vuodelta 2013 jäsenkuntien ja koko sairaanhoitopiirin osalta ovat liitteenä 1, "Talousarviokortit Masku, Mynämä ki, Nou siai nen ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat yhteensä" liitteenä 2. Liit teenä 3 on myös koonti talousarviokorttien tiedoista sekä jäsenkuntalasku tuk sen poik kea mat tasaerälaskutuksesta tammi-elokuun 2013 ajalta. Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon menot olivat vuonna pienemmät kuin vuonna Kuntayhty män kuntien erikoissairaanhoitomenojen muutos-% (M %) vuonna 2012 oli -2,5 ja toteuma-% (tot %) 94,8 kun sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkun tien yh tei nen M % oli +3,0 ja tot % 98,6. Vuoden 2013 tammi-elokuun osalta Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien esh-laskutuksen M % on 8,6 ja toteuma 68,0. Sai raanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien vastaavat luvut tammi-elokuulta ovat: M % 8,3 ja to teuma 65,9. Maskun ja Nousiaisten osalta 8 kk:n toteuma-%:it ovat 72.7 ja 68.5 eli ne ovat yli 66.7% (= 8 kuukauden osuus koko vuodesta) ja Mynämäen toteu ma-% on 63.1 eli alle Näistä aiheutuen poikkeamat jäsenkuntalasku tuksen tasaerälaskutuksesta tammi-elokuun ajalta ovat: Masku + 9.1, My nämäki ja Nousiainen Erikoissairaanhoidon tammi-elokuun toteumaa arvioitaessa on huomioita va se, että huolimatta siitä, että sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä poliklinikkakäynnit että hoitojaksot ovat vähentyneet, on sairaanhoitopiirin kokonaiskulujen muu tos pro sent ti + 8,3. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus merkitsee erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuman tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmien käsittelyn aikataulu on seuraava: Perussopimuksen 13 :n mukaan yhtymähallituksen tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäväksi 30.9 mennessä. Esityslistan oheismateriaalina on asiaan liittyvä aineisto. Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , palvelulinjajohtaja Mari ta Pet ters son, p , pal velu lin ja joh taja Susan na Lai vo ran ta-nyman, p , pal velu lin ja joh taja Tuija Hassinen-Laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Aihinen, p Yhtymähallitus merkitsee talousarvio vuoden 2014 ja taloussuunnitelmavuodet tilanteen tiedoksi ja antaa lisäohjeistuksen seuraavaan käsittelyyn. Päivi Santalainen-Saaros esitti, että kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma palautetaan uuteen valmis te luun ja talousarvio 2014 laaditaan tasoon - 3 % vuoden 2013 talousarvion tasosta. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esitys, jota ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päivi Santalainen-Saaros jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Päivi Santalainen-Saaroksen eriävä mielipide 159.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion valmistelutilan ne. Yhtymähallituksen kokouksessa päivitetään tilanne. Jäsenkuntien valtuutetuille pidetään talousarvioinfo ja seuraava yhtymähallituksen talousarviokäsittely on Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , palvelulinjajohtaja Ma rita Pet ters son, p , pal velu lin jajohtaja Su sanna Laivo ran ta-nyman, p , pal velu linja joh taja Tuija Hassi nen-laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Aihinen. Yhtymähallitus merkitsee talousarviovuoden 2014 ja taloussuunnitelmavuosien valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa lisäoh jeistuksen seuraa vaan käsittelyyn. Yhtymähallitus ohjeisti talousarvion valmistelua siten, että kuntien lausunnoissaan antamat ohjeet tulee ottaa valmistelussa huomioon. Jäsenkun tien antamien valmisteluohjeiden mukaisesti vuoden 2014 toimintameno jen kasvu saa olla korkeintaan 2 % vuoden 2013 tasosta. Yhtymähallitus Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu esitys vuoden 2014 ta lous ar viosta ja vuosien taloussuunnitelmista. Kuntayhtymän nettomenojen kasvu on 2% ilman vuokria, joiden lisäosuus on 0,8%. Jäsenkuntakohtaisesti netto-osuus vaihtelee seuraavasti: Masku +6,9%, Mynämäki +3,9% ja Nousiainen -5,9% Prosenteissa näkyy myös se, että sillä saadaan aikaisempien vuosien jäsenkuntalaskutukseen korjaus ja las ku tuk sen vääristymää oikaistua. Yhtymähallitus päättää antaa yh ty mä hal li tuk sessa käsitellyn ta lo us ar vio esityk sen vuo del le 2014 ja vuo sien ta lous suun ni tel man jä sen kun tien val tuus to jen kä si tel tä väk si. Minna Luotonen-Virtala esitti, että kokouksessa käsitelty talousarvio siirre tään tehdyin täydennyksin käsiteltäväksi pidettävään ko kouk seen. Päivi Pöyhönen kannatti Minna Luotonen-Virtalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tulee suorittaa äänestys. Suoritettiin kädennostoäänestys.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus 3 ääntä: Olavi Hillgren, Jouko Heik kilä, Tuu la Ala-Karvia Minna Luotonen-Virtalan ehdotus 5 ääntä: Minna Luotonen-Virtala, Esko Lehtonen, Merja Saastamoinen, Päivi Pöyhönen, Outi Rautalin Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen, yhtymähallitus päätti, että kokouksessa käsitelty talousarvio siirretään tehdyin täydennyksin kä siteltäväksi pidettävään kokoukseen. Yhtymähallitus 214 Esityslistan liitteenä 4 on toimitettu Perusturvakuntayhtymä Akselin vuo den 2014 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitykseen on tehty seuraavat korjaukset: Henkilöstökulut (s. 9): korjattu taulukko Perusturvakuntayhtymän hallinto (s.10-12): tekstiosien luku jen kor jaus Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut (s. 15): lisätty perheohjaaja, ei henkilöstömäärän muutosta Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut (s. 17): perheneuvolan psykiatrisen sairaanhoitajan nimike muutettu perhe neuvo jaksi Terveyspalvelujen palvelulinjan hallinto (s. 29): lisätty tukipal veluiden virat ja toimet, ei muutosta henkilöstömäärään Ikäihmisten palvelulinja, toimintaympäristö ja sen muutokset (s. 30): täy dennetty kohtaa 4 Tuloslaskelma (s. 40): muutosprosenttien korjaus Liite 1: virat ja toimet (s. 45): korjattu sosiaalityö- ja perhepal velu linjan ni mikkeitä, tarkistettu terveyspalvelujen palvelulinjan lähi hoi tajien määrää (-3), sekä korjattu kokonaishenkilöstömäärän muu tosta. Liite 2: Henkilöstökulut (s.47): korjattu taulukko Liite 4: Yksikköhinnat (s. 51): korjattu taulukko, yksikköhinnat ilman vuok ria Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p Yhtymähallitus päättää antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuo sien taloussuunnitelman jä sen kun tien valtuustojen käsiteltäväksi. Yhtymähallituksen jäsenille jaettiin Maskun kunnanhallituksen toimittama kirjelmä liittyen Akselin vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päivi Santalainen-Saaros esitti, että talousarvio on valmisteltava Maskun kunnan osalta kunnan antamien ohjeitten mukaisesti. Päivi Pöyhönen kannatti Päivi Santalainen-Saaroksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kanna tettu ehdotus oli suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin. Suoritettiin kädennostoäänestys ja äänet jakaantuivat seuraavasti: Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 7 ääntä ( Rautalin, Ala-Karvia, Heikkilä, Lehtonen, Hillgren, Saastamoinen, Luotonen-Virtala ) Päivi Santalainen-Saaroksen ehdotus: 2 ääntä ( Santalainen-Saaros, Pöyhönen ) Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päättää antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunni telman jä sen kun tien val tuusto jen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman jäsen kuntien val tuustojen käsiteltäväksi.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Suoraveloituksen muutos suoramaksuksi 63/02.06/2013 Yhtymähallitus 215 Euroalueella luovutaan kotimaisesta suoraveloituksesta mennes sä EU-asetuksen määräyksestä. Suoraveloituskuluttajille korvaaviksi pal veluiksi suositellaan siirtymistä e-laskuun ja uuteen suoramaksuun. Muita korvaavia palveluita ovat SEPA-suoraveloitus ja paperilasku. Verkkopank kia käyttävien asiakkaiden laskutukseen suositellaan e-laskua sekä sen automaattista maksamista. SEPA-suoraveloitus on koko euroalueen jär jestelmä, joka on käytössä hyvin harvalla laskuttajalla. Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta suoraveloituksen päättyminen tarkoittaa sitä, että nykyisten suoraveloitusasiakkaiden suoraveloitus korva taan suoramaksulla tai e-laskulla. Tämän mahdollistamiseksi on laskutusohjelmisto päivitettävä tukemaan suoramaksua. Suoramaksuun siirtymisen helpottamiseksi ohjelmistopäivitys on otettava käyttöön viimeistään mar raskuun 2013 alusta lukien. Perusturvakuntayhtymän jäsenkunnista kaikki ovat päättäneet siirtyä suoramaksuun. Laskutusohjelmiston toimittaja CGI Oy on toimittanut Mynä mäen taloushallintoyksikölle tarjouksen Mynämäen kunnan laskutusohjel mis ton päivi tyk ses tä. Ohjelmistotoimittaja ei ole esityslistan laatimishet keen mennessä toimittanut Perusturvakuntayhtymä Akselille omaa tarjous ta. Ohjelmistotoimittajan mukaan ohjelmistopäivityksestä syntyvät kustan nukset Perusturvakuntayhtymä Ak se lil le olisivat noin euroa, eli sa ma kuin Mynämäen kunnalle. Jär jes tel män yl lä pi to mak su on 70 e/kk. Laskutusohjelmiston päivitykseen ei olla varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli ottaa käyttöön suoramaksuominaisuuden, mikäli kuntayhtymä on huomioitu Mynämäen taloushallintoyksikön suoramaksuominaisuuden käyttöönottoprojektissa. Muussa tapauksessa selvitetään vaihtoehdot miten suoraveloituksen poistuminen ratkaistaan niin, ettei siitä aiheudu turhaa haittaa asiakkaille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Luottolimiitin korotus Yhtymähallitus 216 Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on päättänyt liit tää luottolimiitin nykyiseen yritystiliin. Jäsenkuntien sosiaalitoimen siirryttyä kuntayhtymän toiminnaksi on luottolimiitin suuruutta tarkistettava maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että luottorajaa nostetaan eurosta euroon nykyiseen yritystiliin. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa talous- ja henkilöstöpäälli kölle valtuu det asian käytäntöön panoon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Selvitys kuntayhtymän lääkäritilanteesta Yhtymähallitus 217 Ylilääkäri antaa kokouksessa suullisen selvityksen kuntayhtymän lääkäriti lantees ta. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nymam, ylilääkäri Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen, Kärri Yhtymähallitus 218 Maskun vuodeosaston osastonhoitaja Anne Kärri on jättänyt irtisanoutu mis ilmoi tuk sen päi vä tyl lä kir jeel lä. Irtisanoutumisaika on 2 viik koa. Irtisanoutuminen ta pah tuu al kaen eli vii mei nen työ päivä on valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Yhtymähallitus 1) hyväksyy osastonhoitaja Anne Kärrin irtisanoutumisen al kaen ja 2) julistaa osastonhoitajan viran haettavaksi. Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy osastonhoitaja Anne Kärrin irtisanoutumisen al kaen Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 219 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Lähihoitajan toimen täyttämi nen Häävuoren pal velukeskuksessa Lähihoitajan toimen täyttämi nen Mäntykodissa Vara hoitajan toimen täyttäminen Mäntykodissa Lähihoitajan toimen täyttäminen Moisiokodissa Lähihoitajan toimen täyttäminen Luukan palve lukeskuk sessa Varahenkilön toimen täyttäminen Luukan palve lukeskuksessa Laitoshuoltajan toi men täyttä mi nen Mosioko dissa Päivätoiminnan oh jaajan toimen täyttäminen Muu päätös Korvauspäätös Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Psykiatrisen sairaan hoitajan toi men täyttäminen Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Toi mintakeskuksen ohjaajan äi tiyslomasijai suuden täyttäminen. Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Terveyskeskuslää kärin viran täyt täminen Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Minna Luotonen-Virtala esitti, että yhtymähallitus käyttäisi otto-oikeuttaan terveyspalvelujen palvelulinjajohtajan henkilöstöpäätökseen Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen. Merja Saastamoinen kannatti Luotonen-Virtalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestysta paesi tys hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Pohjaehdotuksena oleva kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 2 ääntä (Rautalin, Hillgren)

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Minna Luotonen-Virtalan esitys 5 ääntä (Santalainen-Saaros, Pöyhönen, Luotonen-Virtala, Saastamoinen, Ala-Karvia) Tyhjää 2 ( Heikkilä, Lehtonen ) Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen yhtymähallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan ter veys palvelujen palvelulinjajohtajan henkilöstöpäätökseen Ter veyskeskuslääkärin vi ran täyttämi nen. Muilta osin päätösehdotuksen mukainen. Lisäksi kuntayhtymän johtajan esityksestä, päätettiin, että terveyskeskuslääkärin viran täyttämisasia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 220 Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: Apukolmio Oy, Kuninkaankatu 22 B, Tampere. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: 1.Apukolmio Oy, Hoivakolmio Huittinen 2. Apukolmio Oy Hoivakolmio Jyväskylä 3. Apukolmio Oy, Hoivakolmio Salo Sairaanhoitajan palvelut Muu terveydenhuollon toiminta Fysioterapeuttinen toiminta Toimintakunnat; mm Masku, Mynämäki, Nousiainen 4. Apukolmio Oy, Hoivakolmio Tampere Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää Apukolmio Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Valvira ilmoittaa alla mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: Palvelujen tuottaja: Apukolmio Oy, Kuninkaankatu 22 B, Tampere. Toiminnan aloituspäivä: Akselin alueen yhteinen vammaisneuvosto Muistio kokouksesta. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 221 Maskun kunnan kutsu keskustelutilaisuuteen.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus 64/ /2013 Yhtymähallitus 222 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen mukaan "Mikäli jonkin kunnan maksuosuus näyttää kuntayhtymän 8 kuukauden talous- ja suoriteraportin perusteella ylittyvän tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vähintään viidellä prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskevan tasaerälaskutuksen tasaus jäsenkuntien kesken. - - Lopullinen jäsenkun nan maksuosuus vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä." Kuntayhtymän 8 kuukauden raportin mukaan toteutuneet nettokustannuk set ylittävät jäsenkunnilta perityt maksuosuudet 3,0 %:lla ( euroa). Maksuosuuden ylitys ja kau tuu jä sen kuntien kes ken seuraavasti: Masku +6,1 % ( euroa), Mynämäki +5,2 % ( euroa) ja Nousiainen -6,0 % ( euroa). Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella laaditun tilinpäätös ennus teen mu kaan kunnilta perittä vät maksuosuudet ylittävät talous arviossa ar vioidut maksu osuudet yhteen sä 2,9 %:lla ( eu roa). Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntien vuoden 2013 talousarvion ja vuoden 2013 ti lin pää tösennusteen mukaiset koko vuoden maksuosuudet. Lisäksi taulu kossa on esitetty perityt kuukausittaiset maksuosuu det se kä perittävät maksuosuudet, joissa on huomioitu ti linpää tösennusteen mukaiset maksuosuuksien tasaukset. Maksu osuus TA 2013 (e/vuosi) TPE 2013 (e/vuo si) Muu tos (e/kk) (e/kk) Masku ,0 % Mynämäki ,2 % Nousiainen ,1 % Yhteensä ,9 % Kuntien maksuosuuksien tilinpäätösennusteen mukaiset poikkeamat vuo den 2013 talousarvioon verrattuna ovat Masku: euroa Mynämäki: euroa Nousiainen euroa Tilinpäätösennusteen perusteella laskettu tasauslaskutus oikaisee maksuosuuksia koko vuoden osalta ja pienentää näin tilinpäätöksen yhteydessä tehtävää tasauslaskutusta. Mikäli tasauslaskutus lasketaan vain kahdek san kuukauden toteutuman perusteella, jää tasauslaskutuksessa huomioi matta syys-joulukuun välinen laskutus, joka oikaistaisiin kokonaisuudes saan tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää marras- ja joulukuun jäsenkuntien maksuosuuksik si: Masku e/kk Mynämäki e/kk Nousiainen e/kk Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon 65/ /2013 Yhtymähallitus 223 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2013 talousarvion mukaiset kokonaisnettomenot olivat euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2013 kokonaisnettomenot tulevat olemaan euroa, eli euroa enemmän kun talousarviossa. Kustannusten kasvu talousarvioon nähden johtuu pääosin kasvaneista vuokrame noista sekä talousarvion laadinnan aikana saaduista puutteelli sista tiedois ta, jotka johtivat tiettyjen osa-alueiden merkittävään alibudje tointiin. Henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä keskustellaan ensin yh teis työ toimikunnassa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilös tön edus tajista koostuvana yhteistoimintaelimenä (Laki työnantajan ja hen ki löstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa /449.) Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys palvelulinja koh tai sis ta talous ar vio muutoksista, niiden syistä ja toimenpiteistä joihin on ryh dytty ylitysten vält tämiseksi. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ti mo Tolp pa nen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; palve lu linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ; pal velu linja johtaja Su sanna Lai vo ranta-nyman, p ; talous- ja hen ki lös tö päällikkö Ta ru Aihinen, puh Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille seuraavia muutoksia vuoden 2013 talousarvion määrärahoihin: Kuntayhtymän hallinto euroa Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinja euroa Terveyspalvelujen palvelulinja euroa Ikäihmisten palvelulinja euroa Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen 45/ /2013 Yhtymähallitus Tekstiilihuoltopalveluihin sisältyy potilas- ja liinavaatteiden sekä henkilös tön työ- ja suojavaatteiden vuokraus-, pesu-, huolto- ja kuljetuspalvelut. Li säksi palvelun piiriin kuuluu omien tekstiilien pesu-, korjaus- ja kuljetuspal velut. Perusturvakuntayhtymä Akselin tekstiilihuoltopalveluita on aikaisem min os tettu Lindström Oy:ltä, Comforta Oy:ltä sekä Turun tekstiilihuolto Oy:ltä. Tekstiilihuoltopalveluiden kustannukset vuonna 2012 olivat noin euroa ja tekstiilien hankintakustannukset euroa. Kilpailuttamisella on tarkoitus yhdenmukaistaa perusturvakuntayhtymän tekstiilihuollon käy täntöjä sekä madaltaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Esityslistan oheismateriaalina on tekstiilihuollon tarjouspyyntö ja sen liit teet. Valmistelija/lisätietoja: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p , kehitysasiantuntija Ulla Tynni, p Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa tekstiilihuollon palvelut esityslistan oheismateriaalina olevan tar jouspyynnön mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 224 Tekstiilihuoltopalveluiden tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Turun tekstiilihuolto Oy ja Lindström Oy. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön mukai sesti kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa hin nan paino ar vo on 40 % ja laa dun 60 %. Laatua arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: 1. Tarjoajan kokemus tarjouspyyntöä vastaavista palveluista (25 p.) 2. Suojavaatteiden toimivuus ja soveltuvuus työtehtävissä (15 p.) 3. Potilasvaatteiden mallien ajanmukaisuus ja toimivuus (15 p.) 4. Tarjoajan laatu- ja ympäristöjärjestelmämenetelmät (20 p.) 5. Toiminnan laatu (25 p.) Laadun osa-alueista kohtia 1, 4 ja 5 arvioidaan tarjoajien toimittamien tie to jen pe rus teella. Koh tien 2 ja 3 arvioinnin suorittaa työryhmä, joka edus taa pal velun pii riin kuu luvia yk si köi tä ja palveluita.työryhmä kokoontuu perjantaina arvioimaan pyydettyjen tuotteiden näytekappaleita.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin lasketaan tarjouksessa ilmoi tetun ko ko nais hin nan se kä edellä mai ni tuin pe rus tein arviodun laadun pe rusteella. Mikäli kokonaistaloudellisesti edullisempi tarjous hyväksytään vasta yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa viivästyy palvelun käyttöönotto. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksy mään saapuneis ta tekstiilihuoltopalveluiden tarjouksista kokonaistaloudelli sesti edullisem man. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot