345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Talous- ja toimintaraportti 1-8/ Erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuma Perusturvakuntayhtymä 345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja 346 vuosien taloussuunnitelma 215 Suoraveloituksen muutos suoramaksuksi Luottolimiitin korotus Selvitys kuntayhtymän lääkäritilanteesta Irtisanoutuminen, Kärri Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen Häävuoren palvelukeskuksen tilanne Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 371

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja esteellinen 225 käsittelyn ajan Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Heikkilä Jouko jäsen Hillgren Olavi jäsen Lehtonen Esko jäsen Luotonen-Virtala Minna jäsen Pöyhönen Päivi varajäsen (Alastalo) Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Alastalo Jyrki jäsen Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Olavi Hillgren Esko Lehtonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä perjantaina Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 209 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 210 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Olavi Hillgren ja Esko Lehtonen. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 211 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Esityslista hyväksyttiin. Ylimääräisinä asioina päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistan asiat: 222 Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus 223 Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon 224 Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen 225 Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 226 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Minna Luotonen-Virtala toivoi, että jatkossa asiat on toimitettava hyvissä ajoin, jot ta nii hin ehtii perehtyä.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti 1-8/2013 Yhtymähallitus 212 Perussopimuksen 13 :n mukaan: "Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, eloja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpää tös. " Talous- ja toimintaraporttiin on liitetty tilinpäätösennuste vuodesta Perussopimuksen 14 :n mukaan: Talousarvioon sisältyvien vuosisopimusten kuntakohtaisten maksuosuuslaskelmien mukaiset kulut laskutetaan kunnilta tasaerinä kuukausittain. Mi käli jonkin kunnan maksuosuus näyttää kuntayhtymän 8 kuukauden ta lous- ja suoriteraportin perusteella ylittyvän tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vähintään viidellä prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskeva tasaerälaskutuksen tasaus jäsenkuntien kesken. Yhtymähallitus päättää asiasta lokakuun kokouksessa. Lopullinen jäsenkunnan maksu osuus vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Mahdollinen lisälaskutus tai liikasuorituksen palautus toteutetaan vuosittain yhtymähallituksen päätök sellä helmikuun loppuun mennessä. Talous- ja toimintaraportti 1-8/2013 on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; pal ve lu lin jajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; pal ve lu lin ja joh taja Tui ja Hassinen-Laine, p ;kuntayhtymän johtaja Ti mo Tolp pa nen, puh Yhtymähallitus päättää merkitä talous- ja toimintaraportin 1-8/2013 tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille. Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja täydensi päätösehdotustaan. Täydennetty päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä talous- ja toimintaraportin 1-8/2013 tiedoksi ja lähettää sen jäsenkunnille. Lisämäärärahaesitykset ja sopeuttamistoimet vuoden 2013 talousarvioon toimitetaan erilli senä esityksenä. Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuma Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien osalta Yhtymähallitus 213 Erikoissairaanhoitopalvelut on ostettu palvelutasosuunnitelman mukaan pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä (VSSHP) lukuun ottamatta ostopalveluina ostettuja yksittäisiä erikoistutkimuksia ja erikoislääkärikonsultaatiokäyntejä. VSSHP:n 8 kk:n toteumaluvut (poliklinikkakäyntimäärät, hoitojaksot osas toilla ja näi den ai heuttamat kulut) vuodelta 2013 jäsenkuntien ja koko sairaanhoitopiirin osalta ovat liitteenä 1, "Talousarviokortit Masku, Mynämä ki, Nou siai nen ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat yhteensä" liitteenä 2. Liit teenä 3 on myös koonti talousarviokorttien tiedoista sekä jäsenkuntalasku tuk sen poik kea mat tasaerälaskutuksesta tammi-elokuun 2013 ajalta. Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon menot olivat vuonna pienemmät kuin vuonna Kuntayhty män kuntien erikoissairaanhoitomenojen muutos-% (M %) vuonna 2012 oli -2,5 ja toteuma-% (tot %) 94,8 kun sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkun tien yh tei nen M % oli +3,0 ja tot % 98,6. Vuoden 2013 tammi-elokuun osalta Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien esh-laskutuksen M % on 8,6 ja toteuma 68,0. Sai raanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien vastaavat luvut tammi-elokuulta ovat: M % 8,3 ja to teuma 65,9. Maskun ja Nousiaisten osalta 8 kk:n toteuma-%:it ovat 72.7 ja 68.5 eli ne ovat yli 66.7% (= 8 kuukauden osuus koko vuodesta) ja Mynämäen toteu ma-% on 63.1 eli alle Näistä aiheutuen poikkeamat jäsenkuntalasku tuksen tasaerälaskutuksesta tammi-elokuun ajalta ovat: Masku + 9.1, My nämäki ja Nousiainen Erikoissairaanhoidon tammi-elokuun toteumaa arvioitaessa on huomioita va se, että huolimatta siitä, että sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä poliklinikkakäynnit että hoitojaksot ovat vähentyneet, on sairaanhoitopiirin kokonaiskulujen muu tos pro sent ti + 8,3. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus merkitsee erikoissairaanhoidon 8 kk:n toteuman tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmien käsittelyn aikataulu on seuraava: Perussopimuksen 13 :n mukaan yhtymähallituksen tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäväksi 30.9 mennessä. Esityslistan oheismateriaalina on asiaan liittyvä aineisto. Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , palvelulinjajohtaja Mari ta Pet ters son, p , pal velu lin ja joh taja Susan na Lai vo ran ta-nyman, p , pal velu lin ja joh taja Tuija Hassinen-Laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Aihinen, p Yhtymähallitus merkitsee talousarvio vuoden 2014 ja taloussuunnitelmavuodet tilanteen tiedoksi ja antaa lisäohjeistuksen seuraavaan käsittelyyn. Päivi Santalainen-Saaros esitti, että kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma palautetaan uuteen valmis te luun ja talousarvio 2014 laaditaan tasoon - 3 % vuoden 2013 talousarvion tasosta. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esitys, jota ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päivi Santalainen-Saaros jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Pöytäkirjan liitteenä 2 Päivi Santalainen-Saaroksen eriävä mielipide 159.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion valmistelutilan ne. Yhtymähallituksen kokouksessa päivitetään tilanne. Jäsenkuntien valtuutetuille pidetään talousarvioinfo ja seuraava yhtymähallituksen talousarviokäsittely on Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , palvelulinjajohtaja Ma rita Pet ters son, p , pal velu lin jajohtaja Su sanna Laivo ran ta-nyman, p , pal velu linja joh taja Tuija Hassi nen-laine, p ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Aihinen. Yhtymähallitus merkitsee talousarviovuoden 2014 ja taloussuunnitelmavuosien valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa lisäoh jeistuksen seuraa vaan käsittelyyn. Yhtymähallitus ohjeisti talousarvion valmistelua siten, että kuntien lausunnoissaan antamat ohjeet tulee ottaa valmistelussa huomioon. Jäsenkun tien antamien valmisteluohjeiden mukaisesti vuoden 2014 toimintameno jen kasvu saa olla korkeintaan 2 % vuoden 2013 tasosta. Yhtymähallitus Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu esitys vuoden 2014 ta lous ar viosta ja vuosien taloussuunnitelmista. Kuntayhtymän nettomenojen kasvu on 2% ilman vuokria, joiden lisäosuus on 0,8%. Jäsenkuntakohtaisesti netto-osuus vaihtelee seuraavasti: Masku +6,9%, Mynämäki +3,9% ja Nousiainen -5,9% Prosenteissa näkyy myös se, että sillä saadaan aikaisempien vuosien jäsenkuntalaskutukseen korjaus ja las ku tuk sen vääristymää oikaistua. Yhtymähallitus päättää antaa yh ty mä hal li tuk sessa käsitellyn ta lo us ar vio esityk sen vuo del le 2014 ja vuo sien ta lous suun ni tel man jä sen kun tien val tuus to jen kä si tel tä väk si. Minna Luotonen-Virtala esitti, että kokouksessa käsitelty talousarvio siirre tään tehdyin täydennyksin käsiteltäväksi pidettävään ko kouk seen. Päivi Pöyhönen kannatti Minna Luotonen-Virtalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tulee suorittaa äänestys. Suoritettiin kädennostoäänestys.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus 3 ääntä: Olavi Hillgren, Jouko Heik kilä, Tuu la Ala-Karvia Minna Luotonen-Virtalan ehdotus 5 ääntä: Minna Luotonen-Virtala, Esko Lehtonen, Merja Saastamoinen, Päivi Pöyhönen, Outi Rautalin Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen, yhtymähallitus päätti, että kokouksessa käsitelty talousarvio siirretään tehdyin täydennyksin kä siteltäväksi pidettävään kokoukseen. Yhtymähallitus 214 Esityslistan liitteenä 4 on toimitettu Perusturvakuntayhtymä Akselin vuo den 2014 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitykseen on tehty seuraavat korjaukset: Henkilöstökulut (s. 9): korjattu taulukko Perusturvakuntayhtymän hallinto (s.10-12): tekstiosien luku jen kor jaus Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut (s. 15): lisätty perheohjaaja, ei henkilöstömäärän muutosta Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut (s. 17): perheneuvolan psykiatrisen sairaanhoitajan nimike muutettu perhe neuvo jaksi Terveyspalvelujen palvelulinjan hallinto (s. 29): lisätty tukipal veluiden virat ja toimet, ei muutosta henkilöstömäärään Ikäihmisten palvelulinja, toimintaympäristö ja sen muutokset (s. 30): täy dennetty kohtaa 4 Tuloslaskelma (s. 40): muutosprosenttien korjaus Liite 1: virat ja toimet (s. 45): korjattu sosiaalityö- ja perhepal velu linjan ni mikkeitä, tarkistettu terveyspalvelujen palvelulinjan lähi hoi tajien määrää (-3), sekä korjattu kokonaishenkilöstömäärän muu tosta. Liite 2: Henkilöstökulut (s.47): korjattu taulukko Liite 4: Yksikköhinnat (s. 51): korjattu taulukko, yksikköhinnat ilman vuok ria Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p Yhtymähallitus päättää antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuo sien taloussuunnitelman jä sen kun tien valtuustojen käsiteltäväksi. Yhtymähallituksen jäsenille jaettiin Maskun kunnanhallituksen toimittama kirjelmä liittyen Akselin vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päivi Santalainen-Saaros esitti, että talousarvio on valmisteltava Maskun kunnan osalta kunnan antamien ohjeitten mukaisesti. Päivi Pöyhönen kannatti Päivi Santalainen-Saaroksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kanna tettu ehdotus oli suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin. Suoritettiin kädennostoäänestys ja äänet jakaantuivat seuraavasti: Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 7 ääntä ( Rautalin, Ala-Karvia, Heikkilä, Lehtonen, Hillgren, Saastamoinen, Luotonen-Virtala ) Päivi Santalainen-Saaroksen ehdotus: 2 ääntä ( Santalainen-Saaros, Pöyhönen ) Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena yhtymähallitus päättää antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunni telman jä sen kun tien val tuusto jen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus antaa Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman jäsen kuntien val tuustojen käsiteltäväksi.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Suoraveloituksen muutos suoramaksuksi 63/02.06/2013 Yhtymähallitus 215 Euroalueella luovutaan kotimaisesta suoraveloituksesta mennes sä EU-asetuksen määräyksestä. Suoraveloituskuluttajille korvaaviksi pal veluiksi suositellaan siirtymistä e-laskuun ja uuteen suoramaksuun. Muita korvaavia palveluita ovat SEPA-suoraveloitus ja paperilasku. Verkkopank kia käyttävien asiakkaiden laskutukseen suositellaan e-laskua sekä sen automaattista maksamista. SEPA-suoraveloitus on koko euroalueen jär jestelmä, joka on käytössä hyvin harvalla laskuttajalla. Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta suoraveloituksen päättyminen tarkoittaa sitä, että nykyisten suoraveloitusasiakkaiden suoraveloitus korva taan suoramaksulla tai e-laskulla. Tämän mahdollistamiseksi on laskutusohjelmisto päivitettävä tukemaan suoramaksua. Suoramaksuun siirtymisen helpottamiseksi ohjelmistopäivitys on otettava käyttöön viimeistään mar raskuun 2013 alusta lukien. Perusturvakuntayhtymän jäsenkunnista kaikki ovat päättäneet siirtyä suoramaksuun. Laskutusohjelmiston toimittaja CGI Oy on toimittanut Mynä mäen taloushallintoyksikölle tarjouksen Mynämäen kunnan laskutusohjel mis ton päivi tyk ses tä. Ohjelmistotoimittaja ei ole esityslistan laatimishet keen mennessä toimittanut Perusturvakuntayhtymä Akselille omaa tarjous ta. Ohjelmistotoimittajan mukaan ohjelmistopäivityksestä syntyvät kustan nukset Perusturvakuntayhtymä Ak se lil le olisivat noin euroa, eli sa ma kuin Mynämäen kunnalle. Jär jes tel män yl lä pi to mak su on 70 e/kk. Laskutusohjelmiston päivitykseen ei olla varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli ottaa käyttöön suoramaksuominaisuuden, mikäli kuntayhtymä on huomioitu Mynämäen taloushallintoyksikön suoramaksuominaisuuden käyttöönottoprojektissa. Muussa tapauksessa selvitetään vaihtoehdot miten suoraveloituksen poistuminen ratkaistaan niin, ettei siitä aiheudu turhaa haittaa asiakkaille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Luottolimiitin korotus Yhtymähallitus 216 Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on päättänyt liit tää luottolimiitin nykyiseen yritystiliin. Jäsenkuntien sosiaalitoimen siirryttyä kuntayhtymän toiminnaksi on luottolimiitin suuruutta tarkistettava maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että luottorajaa nostetaan eurosta euroon nykyiseen yritystiliin. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa talous- ja henkilöstöpäälli kölle valtuu det asian käytäntöön panoon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Selvitys kuntayhtymän lääkäritilanteesta Yhtymähallitus 217 Ylilääkäri antaa kokouksessa suullisen selvityksen kuntayhtymän lääkäriti lantees ta. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nymam, ylilääkäri Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen, Kärri Yhtymähallitus 218 Maskun vuodeosaston osastonhoitaja Anne Kärri on jättänyt irtisanoutu mis ilmoi tuk sen päi vä tyl lä kir jeel lä. Irtisanoutumisaika on 2 viik koa. Irtisanoutuminen ta pah tuu al kaen eli vii mei nen työ päivä on valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Yhtymähallitus 1) hyväksyy osastonhoitaja Anne Kärrin irtisanoutumisen al kaen ja 2) julistaa osastonhoitajan viran haettavaksi. Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy osastonhoitaja Anne Kärrin irtisanoutumisen al kaen Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 219 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Lähihoitajan toimen täyttämi nen Häävuoren pal velukeskuksessa Lähihoitajan toimen täyttämi nen Mäntykodissa Vara hoitajan toimen täyttäminen Mäntykodissa Lähihoitajan toimen täyttäminen Moisiokodissa Lähihoitajan toimen täyttäminen Luukan palve lukeskuk sessa Varahenkilön toimen täyttäminen Luukan palve lukeskuksessa Laitoshuoltajan toi men täyttä mi nen Mosioko dissa Päivätoiminnan oh jaajan toimen täyttäminen Muu päätös Korvauspäätös Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Psykiatrisen sairaan hoitajan toi men täyttäminen Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Toi mintakeskuksen ohjaajan äi tiyslomasijai suuden täyttäminen. Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Terveyskeskuslää kärin viran täyt täminen Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Minna Luotonen-Virtala esitti, että yhtymähallitus käyttäisi otto-oikeuttaan terveyspalvelujen palvelulinjajohtajan henkilöstöpäätökseen Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen. Merja Saastamoinen kannatti Luotonen-Virtalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestysta paesi tys hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Pohjaehdotuksena oleva kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 2 ääntä (Rautalin, Hillgren)

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Minna Luotonen-Virtalan esitys 5 ääntä (Santalainen-Saaros, Pöyhönen, Luotonen-Virtala, Saastamoinen, Ala-Karvia) Tyhjää 2 ( Heikkilä, Lehtonen ) Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen yhtymähallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan ter veys palvelujen palvelulinjajohtajan henkilöstöpäätökseen Ter veyskeskuslääkärin vi ran täyttämi nen. Muilta osin päätösehdotuksen mukainen. Lisäksi kuntayhtymän johtajan esityksestä, päätettiin, että terveyskeskuslääkärin viran täyttämisasia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 220 Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: Apukolmio Oy, Kuninkaankatu 22 B, Tampere. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: 1.Apukolmio Oy, Hoivakolmio Huittinen 2. Apukolmio Oy Hoivakolmio Jyväskylä 3. Apukolmio Oy, Hoivakolmio Salo Sairaanhoitajan palvelut Muu terveydenhuollon toiminta Fysioterapeuttinen toiminta Toimintakunnat; mm Masku, Mynämäki, Nousiainen 4. Apukolmio Oy, Hoivakolmio Tampere Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää Apukolmio Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Valvira ilmoittaa alla mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: Palvelujen tuottaja: Apukolmio Oy, Kuninkaankatu 22 B, Tampere. Toiminnan aloituspäivä: Akselin alueen yhteinen vammaisneuvosto Muistio kokouksesta. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 221 Maskun kunnan kutsu keskustelutilaisuuteen.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Kuntien vuoden 2013 tasauslaskutus 64/ /2013 Yhtymähallitus 222 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen mukaan "Mikäli jonkin kunnan maksuosuus näyttää kuntayhtymän 8 kuukauden talous- ja suoriteraportin perusteella ylittyvän tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vähintään viidellä prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskevan tasaerälaskutuksen tasaus jäsenkuntien kesken. - - Lopullinen jäsenkun nan maksuosuus vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä." Kuntayhtymän 8 kuukauden raportin mukaan toteutuneet nettokustannuk set ylittävät jäsenkunnilta perityt maksuosuudet 3,0 %:lla ( euroa). Maksuosuuden ylitys ja kau tuu jä sen kuntien kes ken seuraavasti: Masku +6,1 % ( euroa), Mynämäki +5,2 % ( euroa) ja Nousiainen -6,0 % ( euroa). Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella laaditun tilinpäätös ennus teen mu kaan kunnilta perittä vät maksuosuudet ylittävät talous arviossa ar vioidut maksu osuudet yhteen sä 2,9 %:lla ( eu roa). Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntien vuoden 2013 talousarvion ja vuoden 2013 ti lin pää tösennusteen mukaiset koko vuoden maksuosuudet. Lisäksi taulu kossa on esitetty perityt kuukausittaiset maksuosuu det se kä perittävät maksuosuudet, joissa on huomioitu ti linpää tösennusteen mukaiset maksuosuuksien tasaukset. Maksu osuus TA 2013 (e/vuosi) TPE 2013 (e/vuo si) Muu tos (e/kk) (e/kk) Masku ,0 % Mynämäki ,2 % Nousiainen ,1 % Yhteensä ,9 % Kuntien maksuosuuksien tilinpäätösennusteen mukaiset poikkeamat vuo den 2013 talousarvioon verrattuna ovat Masku: euroa Mynämäki: euroa Nousiainen euroa Tilinpäätösennusteen perusteella laskettu tasauslaskutus oikaisee maksuosuuksia koko vuoden osalta ja pienentää näin tilinpäätöksen yhteydessä tehtävää tasauslaskutusta. Mikäli tasauslaskutus lasketaan vain kahdek san kuukauden toteutuman perusteella, jää tasauslaskutuksessa huomioi matta syys-joulukuun välinen laskutus, joka oikaistaisiin kokonaisuudes saan tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää marras- ja joulukuun jäsenkuntien maksuosuuksik si: Masku e/kk Mynämäki e/kk Nousiainen e/kk Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Lisämäärärahaesitykset vuoden 2013 talousarvioon 65/ /2013 Yhtymähallitus 223 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2013 talousarvion mukaiset kokonaisnettomenot olivat euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2013 kokonaisnettomenot tulevat olemaan euroa, eli euroa enemmän kun talousarviossa. Kustannusten kasvu talousarvioon nähden johtuu pääosin kasvaneista vuokrame noista sekä talousarvion laadinnan aikana saaduista puutteelli sista tiedois ta, jotka johtivat tiettyjen osa-alueiden merkittävään alibudje tointiin. Henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä keskustellaan ensin yh teis työ toimikunnassa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilös tön edus tajista koostuvana yhteistoimintaelimenä (Laki työnantajan ja hen ki löstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa /449.) Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys palvelulinja koh tai sis ta talous ar vio muutoksista, niiden syistä ja toimenpiteistä joihin on ryh dytty ylitysten vält tämiseksi. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ti mo Tolp pa nen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p ; palve lu linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ; pal velu linja johtaja Su sanna Lai vo ranta-nyman, p ; talous- ja hen ki lös tö päällikkö Ta ru Aihinen, puh Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille seuraavia muutoksia vuoden 2013 talousarvion määrärahoihin: Kuntayhtymän hallinto euroa Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinja euroa Terveyspalvelujen palvelulinja euroa Ikäihmisten palvelulinja euroa Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttaminen 45/ /2013 Yhtymähallitus Tekstiilihuoltopalveluihin sisältyy potilas- ja liinavaatteiden sekä henkilös tön työ- ja suojavaatteiden vuokraus-, pesu-, huolto- ja kuljetuspalvelut. Li säksi palvelun piiriin kuuluu omien tekstiilien pesu-, korjaus- ja kuljetuspal velut. Perusturvakuntayhtymä Akselin tekstiilihuoltopalveluita on aikaisem min os tettu Lindström Oy:ltä, Comforta Oy:ltä sekä Turun tekstiilihuolto Oy:ltä. Tekstiilihuoltopalveluiden kustannukset vuonna 2012 olivat noin euroa ja tekstiilien hankintakustannukset euroa. Kilpailuttamisella on tarkoitus yhdenmukaistaa perusturvakuntayhtymän tekstiilihuollon käy täntöjä sekä madaltaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Esityslistan oheismateriaalina on tekstiilihuollon tarjouspyyntö ja sen liit teet. Valmistelija/lisätietoja: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p , kehitysasiantuntija Ulla Tynni, p Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa tekstiilihuollon palvelut esityslistan oheismateriaalina olevan tar jouspyynnön mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 224 Tekstiilihuoltopalveluiden tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Turun tekstiilihuolto Oy ja Lindström Oy. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön mukai sesti kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa hin nan paino ar vo on 40 % ja laa dun 60 %. Laatua arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: 1. Tarjoajan kokemus tarjouspyyntöä vastaavista palveluista (25 p.) 2. Suojavaatteiden toimivuus ja soveltuvuus työtehtävissä (15 p.) 3. Potilasvaatteiden mallien ajanmukaisuus ja toimivuus (15 p.) 4. Tarjoajan laatu- ja ympäristöjärjestelmämenetelmät (20 p.) 5. Toiminnan laatu (25 p.) Laadun osa-alueista kohtia 1, 4 ja 5 arvioidaan tarjoajien toimittamien tie to jen pe rus teella. Koh tien 2 ja 3 arvioinnin suorittaa työryhmä, joka edus taa pal velun pii riin kuu luvia yk si köi tä ja palveluita.työryhmä kokoontuu perjantaina arvioimaan pyydettyjen tuotteiden näytekappaleita.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin lasketaan tarjouksessa ilmoi tetun ko ko nais hin nan se kä edellä mai ni tuin pe rus tein arviodun laadun pe rusteella. Mikäli kokonaistaloudellisesti edullisempi tarjous hyväksytään vasta yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa viivästyy palvelun käyttöönotto. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksy mään saapuneis ta tekstiilihuoltopalveluiden tarjouksista kokonaistaloudelli sesti edullisem man. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.

Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10. Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.2013 Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011 Yhall

Lisätiedot

Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011

Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011 Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.2013 Yhtymähallitus 240 21.11.2013 Häävuoren palvelukeskuksen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

392 kehittämiseksi 237 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja

392 kehittämiseksi 237 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2013 387 Yhtymähallitus Aika 21.11.2013 klo 18:00-20:34 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 233 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015

Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015 Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot