Mallihakemus telekaapelin sijoittamisesta tiealueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallihakemus telekaapelin sijoittamisesta tiealueelle"

Transkriptio

1 Mallihakemus telekaapelin sijoittamisesta tiealueelle Tämä mallihakemuksessa esitetyt tiedot eivät perustu todellisiin tietoihin eivätkä todelliseen tilanteeseen, vaan toimivat ainoastaan esimerkkinä siitä, minkälaisia tietoja hakemuksessa tulisi olla ja missä muodossa tiedot tulisi esittää. Tämä mallihakemus sisältää uuden sähkö- ja telekaapelit ja maantiet ohjeen mukaiset esiselvitykset. Hakemuksessa on esitetty mm: - telekaapelin sijoittaminen loivaluiskaisella tiellä sisäluiskaan - tuleva tiehanke: hankkeen huomioonottaminen ja kaapelin sijoittaminen hankkeen kohdalla - sijoittaminen kallioleikkauksen juureen olevan kaapelin viereen ja suojaus; esiselvitysvaihtoehdot kun oleva kaapeli kaivetaan esiin ja uusi kaapeli sijoitetaan vanhan kaapelin viereen - kaapelin sijoittaminen ja suojaus tievalaisinpylväiden kohdalla - kaapelin sijoittaminen liittymärumpujen kohdalla: sijoitus tien ja rummun väliin sekä rummun kierto - kaapelin sijoittaminen maantien alittavien rumpujen kohdalla: rummun kierto ja kaapelin suojaus kierrolla sekä sijoitus maantien alittavan rummun päältä - - sisäluiskan kaltevuus- ja leveystietojen esittäminen suunnitelmakartoissa ja kuvissa olemassa olevien kaapeleiden ja muiden maanalaisten johtojen, putkien ja muiden laitteiden esittäminen - maaperäkartan sekä maakerroksen paksuuden mittaustulokset maaperäkartan kallio-osuuksien kohdalta - kallioleikkaukset/näkyvät kalliot, maakerroksen paksuuden mittaustulokset niiden kohdalta, kaapelin sijoitus ja suojaus - maantien alitukset - kaapelin suojaus silloin kun normaaliin asennussyvyyteen ei päästä sekä rumpujen kierrolla - olemassa olevien ilmajohtojen purkaminen - liikenteenohjaussuunnitelma kaapelin asentamiselle ja ilmajohtojen purkamiselle - kuvia kaapelireitiltä

2 Hakemus ja ohje 1 (4) Sähköjohdon/sähkömaakaapelin/telekaapelin/kaukolämpöjohdon tai maakaasuputken asentaminen tiealueelle Yhteystiedot Johdon omistaja ja yhteyshenkilön nimi Y-tunnus Puhelinyritys Oy / Kalle Kuitu Lähiosoite ja postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Teletie SÄHKÖLÄ Sähköposti Puhelin Laskutusosoite (jos ei sama kuin hakijalla) Nimi Y-tunnus Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka PL LASKUTUS Laskuun tuleva viite OVT-tunnus /Kuitu Välittäjätunnus Verkkolaskuosoite Suunnittelutoimiston ja suunnittelijan nimi Suunnittelu Oy / Seppo Suunnittelija Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Maisematie SÄHKÖLÄ Sähköposti Puhelin Asennustyön urakoitsija ja yhteyshenkilö Asennustyö Oy / Anssi Asentaja Sähköposti Puhelin Liikenteenohjauksesta vastaava yritys ja yhteyshenkilö Tieturvakortin nro Asennustyö Oy / Alpo Asentaja Sähköposti Puhelin Sijainti Kunta Tien numero Pälkäne 322, 3221, Muu selvitys sijainnista Aitoo, Aitoontie (322), Miemolantie (3221) ja Silmontie (13972) Asennettavan johdon/kaapelin tiedot Maakaapeli 0,4 kv Voimalinja 110 kv Maakaapeli 20 kv Telekaapeli Puistomuuntamo Maakaasuputki Ilmajohto 0,4 kv Kaukolämpöjohto Ilmajohto 20 kv Muu, mikä? Pylväsmuuntamo Verkkoliittymä yksityiselle

3 Hakemus ja ohje 2 (4) Tien pituussuuntaista maakaapelia tiealueella yhteensä Tien alituksia yhteensä 3330 metriä 6 kpl Tien pituussuuntaista ilmajohtoa yhteensä Tien ylityksiä yhteensä 0 metriä 0 kpl Silta-asennuksia 1 siltaan (kpl). Muut siltakohteet kierretään sillan ulkopuolelta. Lisätietoja Puhelinyritys Oy toteuttaa maakaapelointihankkeen Aitoossa. Maantieden alitukset tehdään tunkkaamalla tai poraamalla.samalla puretaan tien ylittäviä ilmajohtoja suunnitelmakartoissa esitetyn mukaisesti. Tiellä 322 telekaapeli sijoitetaan olemassa olevan Kuituyritys Oy:n telekaapelin ulkopuolelle. Aitoontie kallioleikkauksen kohdalla tehty maaperämittaukset (kuvat 15-18). Tielle 322 tehdään 2 alitusta Aitoontie 370 ja 667 kohdalle. Aitoontie 620 kohdalla kaapeli asennetaan maantien alittavan rummun päältä (kuva 10). Muut reitillä olevat maanteiden alittavat rummut kierretään ulkokautta. Aitoontie 726 kohdalla olevaan vesistösiltaan kiinnitetään uusi kouru, johon kaapeli sijoitetaan (siltakiinnityssuunnitelma ja lausunto liitteenä). Tiellä 322 Aitoontie 450 kohdalla olevan rummun kierrosta ojan ali lähetetty lausuntopyyntö Pirkanmaan ELY:n Y-vastuualueelle. Tiellä 3221 telekaapeli sijoitetaan alkuosalla sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta. Reitillä oleva maantien alittava rumpu kierretään. Loppuosalla sijoitus sisäluiskan alareunaan valaisinpylväiden ulkopuolelle. Tielle 3221 tehdään 3 alitusta. Tien alituksessa kaapeli sijoitetaan olemassa olevaan alitusputkeen. Tarkemmat esiselvitykset hakemuksen liitteenä. Lisäksi reitiltä kuvia liitteenä. Tiehankkeet ja pohjavedensuojaukset selvitetty Pirkanmaan ELY-keskukselta. Rakennustyön ajankohta 6 / / 2014 Paikka Sähkölä Allekirjoitus Aika Nimen selvennys Seppo Suunnittelija LIITTEET Paperiset suunnitelmat ja kartat kahtena kappaleena Yleiskartat, 1: ja 1: Suunnitelma johdon/kaapelin sijoittamisesta tiealueelle ja tien läheisyyteen, kartat 1:2000 (kaava-alueet) tai 1:5000 Liikenteenohjaussuunnitelma Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset) Johdon/kaapelin sijainnin merkitseminen tien poikkileikkauspiirustukseen Valokuvia (esim. alitus-/ylityskohta, erikoiskohteet, kevyen liikenteen väylät) Esikatselmusmuistio Hyväksytetyt siltakiinnityssuunnitelmat Maaperäselvitykset Hakemus lähetetään: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt) tai Pirkanmaan ELY-keskus /Johto- ja kaapelisopimukset PL 297, Tampere

4

5 Lähestymiskartta 1:

6 Lähestymiskartta 1:

7 Indeksikartta Kartta 3 Kartta 4 Kartta 1 Kartta 2 Kartta 5

8 Olemassa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot Yritys xxx Oy:n telekaapeli tien 322 sisäluiskassa Kunnan vesi- ja viemärijohto Kuva 20 Kuva 14 Kuva 23 Kuva 1 Kuva 3 Kuva 19 Kuva 9 Kuvat Kuvat 21 ja 22 Kuva 2 Kuvat 4-8 Kuva 24 Kuvat Kuvat 25-28

9 Suunnitelmakartta 1 Tie 322 Lähtö olevalta kaivolta Siltakiinnitys H-1234, asennetaan uusi kannellinen U-kouru. Jätetään kaapelia kiepille 20 m sillan länsipuolelle. Liittymän kohdalla telekaapeli tiealueen ulkopuolelle, rumpu kierretään Reunakaide sillan kohdalla Uusi telekaapeli Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Tievalaisinpylväät, telekaapelin sijoitus sisäluiskaan olevan kaapelin viereen

10 Suunnitelmakartta 2 Tie 322 Tien 322 alitus, 1 kpl 110 mm A-lk suojaputki Maantien alittava rumpu, telekaapeli kiertää rummun ulkokautta. Kierrolla kaapelin suojaus kourulla. Maantien alittava rumpu, telekaapeli rummun päältä. Rummun päällä n. 1,9 m maakerros kaapelin sijoituskohdalla. Jätetään kaapelia kiepille 20 m rummun viereen. Tievalaisinpylväät, telekaapelin sijoitus sisäluiskaan olevan kaapelin viereen Tiehanke (Aitoon liittymä), telekaapelin sijoitus nykyisen tiealueen ulkopuolelle. Tien 3221 alitus 1 kpl 110 mm A-lk suojaputki Reunakaide, peltoliittymän asfalttilippa kierretään Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Telekaapeli sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta Uusi telekaapeli Maantien alittava rumpu

11 Tiehankekartta, Aitoon liittymä (teiden 322 ja 3221 risteys) Kaapelit sijoitetaan Aitoon liittymän länsipuolella pellolle tiesuunnitelman mukaisen uuden tiealueen rajalle. Sijoituspaikasta sovittu Pirkanmaan ELY:n Tiina Tiesuunnittelijan kanssa.

12 Suunnitelmakartta 3 Tie 322 Maantien alittava rumpu, telekaapeli rummun päältä. Rummun päällä n. 1,9 m maakerros. Maaperäkartan kallioalue Mitattu maakerros yli 70 cm Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Reunakaide, liittymän asfalttilippa kierretään Telekaapeli pellon reunaan/ yksityistien varteen tiealueen ulkopuolelle. Kierretään samalla maantien alittava rumpu. Tiehanke, telekaapelin sijoitus nykyisen tiealueen ulkopuolelle Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Uusi telekaapeli Maantien alittava rumpu

13 Suunnitelmakartta 4 Tie 322 Kallioleikkaus, telekaapeli betonoidaan kallioleikkauksen juureen Maantien alittava rumpu, telekaapeli kiertää rummun ulkokautta. Kierrolla kaapelin suojaus kourulla. Kaapeli ylös pylvääseen, puretaan tien ylittävä ilmajohto Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Tien alitus olevaan suojaputkeen Telekaapeli tien sisäluiskaan olevan telekaapelin ulkopuolelle Tien 322 alitus 1kpl 110 mm A-lk suojaputki Uusi telekaapeli Purettava ilmajohto Maantien alittava rumpu

14 Suunnitelmakartta 5 Tie 3221 Tien 3221 alitus 1 kpl 110 mm A-lk suojaputki Telekaapeli sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta Tien 3221 alitus 1 kpl 110 mm A-lk suojaputki Kallioleikkaus Telekaapeli sisäluiskaan 1 m tievalaistuspylväiden ulkopuolelle. Suojaus pylväiden kohdalla suojakourulla Maantien alittava rumpu kierretään Tien 3221 alitus 1 kpl 110 mm A-lk suojaputki Uusi jakokaappi tiealueen ulkopuolelle Uusi telekaapeli Purettava ilmajohto Uusi jakokaappi Maantien alittava rumpu

15 Esiselvitykset, Aitoo tiet 322, 3221 ja Maaperäkartta hakemuksen liitteenä. Maaperäkartassa kalliota tien 322 varressa 2 kohdassa, joista käyty mittaamassa maakerroksen paksuus. Mittaustulokset kuvissa hakemuksen liitteenä. 2. Luiskan kaltevuus ja leveys mitattu maastossa. Tiellä 322 sisäluiskan kaltevuus pääosin vähintään 1:3 ja sisäluiskan leveys vähintään 2,5 metriä. Liitteenä oleviin kuviin merkitty osuudet, joissa sisäluiska on jyrkempi kuin 1:3. 3. Olemassa olevat kaapelit selvitetty. Tiellä 322 on koko matkalla Teleyritys Oy:n telekaapeli sisäluiskassa. Muita kaapeleita ei ole. Teiden 3221 ja varressa ei ole kaapeleita. Olemassa olevat kaapelit merkitty liitteenä olevaan karttaan. 4. Olemassa olevat muut maanalaiset johdot/putket/laitteet selvitetty. Maantiellä 322 on tien eteläpuolella 2 kohdassa tiealueen ulkopuolella Pälkäneen Kunnan vesi- ja viemärijohdot. Maantiellä 3221 Pälkäneen kunnan vesi- ja viemärijohdot alittavat tien. Vesijohtojen sijainti merkitty suunnitelmakarttaan. 5. Pohjavedensuojaukset selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Suunnitellulla kaapelireitillä ei ole pohjavedensuojauksia. 6. Tulevat tiehankkeet selvitetty Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Suunnitellun kaapelireitillä on Aitoon liittymän parantamishanke. Keskusteltu ELY-keskuksen suunnittelijan Tiina Tiesuunnittelijan kanssa ja sovittu että kaapelit sijoitetaan liittymän kohdalla nykyisen tiealueen ulkopuolelle (sijoitus uuden tulevan tiealueen rajalle). Tiehankkeen suunnitelmakartta hakemuksen liitteenä. 7. Kallio-osuudet ja kallioleikkaukset selvitetty maastossa ja maaperäkartasta. Maaperäkartassa kalliota tien 322 varressa, josta käyty mittaamassa maakerroksen paksuus (kuva 14). Kallioleikkauksen kohdalla kaapelit sijoitetaan kallioleikkauksen juurelle ja suojataan betonoimalla ja suojaputkella (kuvat 15-18). Tiellä 3221 kallioleikkaus, josta käyty mittaamassa maakerroksen paksuus (kuva 25). Kallion kohdalla kaapeli sijoitetaan sisäluiskaan ja suojataan A-luokan suojaputkella. 8. Louherakenne selvitetty tien 322 kallioleikkauksen kohdalla, jossa louhetta noin 70 metrin matkalla. Louheen päällä olevan maakerroksen paksuus mitattu. Mittaustulokset ja kuvat hakemuksen liitteenä (kuvat 15-18). 9. Isot kivet ja kivikkoiset osuudet selvitetty. Reitillä ei ole isoja kiviä tai kivikkoa näkyvissä. 10. Sillat ja maantien alittavat rummut selvitetty. Reitillä vesistösilta, johon kiinnitetään uusi kouru. Siltakiinnityssuunnitelma ja siltainsinöörin lausunto liitteenä. Maantien alittavat rummut kierretään ulkokautta, paitsi kuvassa 10 olevan rummun kohdalla kaapeli sijoitetaan rummun päältä. 11. Kaapelin muu suojaus. Tien 322 kallioleikkauksen kohdalla kaapeli suojataan betonoimalla ja suojaputkella (kuvat 15-18). Tien 3221 kallioleikkauksen kohdalla kaapeli suojataan suojaputkella (kuva 25).

16 Maaperäkartta ( Kuva 14: Sijoitus sisäluiskaan. Kuva 15-18: Sijoitus sisäluiskaan/kallioleikkauksen juureen.

17 Siltalausunto Häyläojan vesistösilta H-1234, 322/2/4495 Kaapeli voidaan asentaa ruostumattomaan kannelliseen kouruun ruostumattomin kiinnikkein kuvan osoittamaan paikaan reunapalkin alapuolelle. Kaapelin omistaja sitoutuu siirtämään ja uudelleen asentamaan kustannuksellaan kaapelin, mikäli sillan korjaus tai kunnossapito sitä vaatii. Sakari Siltainsinööri Pirkanmaan ELY-keskus

18 Siltakiinnityssuunnitelma Häyläojan vesistösilta H-1234, Aitoontie 725 ( ) Sillassa ei ole ennestään kaapeleita kiinnitettynä

19 Kuva 1: tie 322, Kaapelireitti lähtee olemassa olevalta kaivolta. Sisäluiskan kaltevuus noin 1:3 ja leveys vähintään 5,5 m. Lähtö olevalta kaivolta Kuva 2: tie 322, Häylänojan vesistösilta H Asennetaan uusi kouru siltaan. Kaapelia jätetään kiepille sillan länsipuolelle. Siltakiinnityssuunnitelma ja siltainsinöörin lausunto hakemuksen liitteenä. Sillan rakenteen sisällä oleva putki, johon ei mahdu uusia kaapeleita.

20 Kuva 3: tie 322, sillan jälkeen kaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3-1:4 ja leveys 9 m. Vesijohto tiealueen ulkopuolella Oleva telekaapeli vihreä viiva Uusi telekaapeli punainen viiva Kuva 4: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan kaapelin viereen. Linja-autopysäkin kohdalla kaapeli kiertää pysäkkikatoksen. Kuvat 4, 5 ja 7 Kaivetaan oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli vanhan viereen Kaapelit suojataan suojaputkella 3 m matkalla valaisinpylväiden kohdalla, jos etäisyys pylväistä alle 1 m. Kaapeleiden sijoittaminen alle 1 m etäisyydelle pylväistä vain poikkeustapauksissa.

21 Kuva 5: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan kaapelin viereen. Kuva 6: tie 322, Kajantilantien liittymässä telekaapelin sijoitus tiealueen ulkopuolelle. Rumpu kierretään ulkokautta.

22 Kuva 7: tie 322, Kaivetaan asfaltin reunan ja valaisinpylväiden välissä oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan kaapelin viereen. Kuva 8: Maantien 322 alitus, Aitoontie 667 kohdalla.

23 Kuva 9: Maantien 3221 alitus. Kuva 10: tie 322, Reunakaideosuus. Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Maantien alittavan rummun kohdalla kaivetaan olemassa oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan kaapelin viereen rummun päältä. Kaapelit suojataan suojakourulla ja rummun viereen jätetään kaapelia kiepille noin m. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys 6-8 m. Kaapelin sijoituskohdalla rummun päällä maata 1,9 m. Rummun kohdalla noin 5 m matkalla sisäluiskan kaltevuus noin 1:2. Betoninen rumpu

24 Kuva 11: tie 322, Reunakaideosuus. Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:15-1:2 ja leveys 4,8 m. Kuva 12: tie 322, Kierretään maantien alittava rumpu tiealueen ulkopuolelta. Telekaapeli tiealueen ulkopuolelle pellon reunaan.

25 Kuva 13: tie 322, Kaapeli palaa takaisin tiealueelle. Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 2,8 m. Kuva 14: Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 4,6 m. Maaperäkartassa merkityn kallioalueen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus sisäluiskasta 2 metrin etäisyydeltä päällysteen reunasta noin 200 m matkalta noin 20 metrin välein. Koko matkalla maakerroksen paksuus vähintään 70 cm.

26 Kuva 15: Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Ennen kallioleikkausta sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys noin 4 m. Maaperäkartassa merkityn kallioalueen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus sisäluiskasta 2 metrin etäisyydeltä päällysteen reunasta 5-10 metrin välein. Telekaapeli suojataan A-lk suojaputkella. 45 cm 50 cm >70 cm Kuva 16: Telekaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan viereen. Kaapelit sijoitetaan suojaputkeen ja suojataan betonoimalla. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus 5-10 metrin välein. Sisäluiskan kaltevuus noin 1:2,5 ja leveys 2-2,5 m. Kuvat 16-18: Mikäli oleva kaapeli kaivetaan esiin ja uusi kaapeli sijoitetaan olevan viereen ( 30 cm), voidaan maakerroksen paksuuden mittauksen sijasta ilmoittaa myös: 1) kaapelitutkalla mitattu kaapelin syvyys. 2) olemassa olevan kaapelin toteutuneet syvyysmittaustulokset, mikäli sellaiset on olemassa. 3) olemassa olevan kaapelin esiselvityksessä mitatut tai ilmoitetut maakerroksen paksuudet. 30 cm 40 cm 35 cm

27 Kuva 17: Telekaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan viereen. Kaapelit sijoitetaan suojaputkeen ja suojataan betonoimalla. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus 5-10 metrin välein. 35 cm 25 cm Oleva telekaapeli 30 cm Kuva 18: tie 322, Telekaapelin sijoitus kallioleikkauksen kohdalla. Kaivetaan olemassa oleva telekaapeli esiin ja sijoitetaan uusi kaapeli olevan viereen. Maaperäkartassa merkityn kallioalueen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus 5-10 metrin välein. Kaapelit suojataan A-lk suojaputkella. >70 cm 70 cm 40 cm Oleva telekaapeli 35 cm

28 Kuva 19: tie 322, Kierretään maantien alittava rumpu. Suojataan kaapeli rummun kierrolla suojaputkella tai -kourulla. Sisäluiskan kaltevuus 1:3 ja leveys vähintään 4,5 m. Peltoliittymän rummun etäisyys päällysteen reunasta noin 5 m. Rummun kohdalla kaivetaan telekaapeli olevan telekaapelin viereen tien ja rummun väliin. Kuva 20: Kierretään maantien alittava rumpu tiealueen ulkopuolelta. Suojataan telekaapeli rummun kierrolla suojaputkella tai -kourulla. Pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY:n Y-vastuualueelta vesistön alituksesta. Sisäluiskan kaltevuus 1:3-1:3,5 ja leveys noin 4-8 m. Betoninen rumpu

29 Kuva 21: tien alitus. Kierretään liittymässä oleva rumpu ulkokautta. Sijoitetaan telekaapeli olemassa olevaan alitusputkeen. Maantien alitus olevaan suojaputkeen Kuva 22: tie 322, Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:3-1:4 ja leveys vähintään 5 m.

30 Kuva 23: tie 322, Telekaapeli sisäluiskassa enintään 1 m olevan telekaapelin ulkopuolella. tien 322 alitus tunkkaamalla/poraamalla. Olemassa oleva tien ylittävä johto puretaan. Kuva 24: tie 3221, Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta. Tien alitus tunkkaamalla/ poraamalla.

31 Kuva 25: Telekaapelin sijoitus sisäluiskaan 1,2 ± 0,2 m päällysteen reunasta. Kallioleikkauksen kohdalla kaapeli sijoitetaan A-luokan suojaputkeen. Kallioleikkauksen kohdalla mitattu maakerroksen paksuus 1,2 metrin etäisyydeltä päällysteen reunasta 2-3 metrin välein. >70 cm 55 cm 45 cm 50 cm 70 cm >70 cm Kuva 26: tie 3221, Rumpusilta kierretään ulkokautta. Rummun kierrolla kaapeli suojataan suojakourulla. Tievalaisinpylväiden kohdalla telekaapeli sijoitetaan sisäluiskan alareunaan 1 m tievalaistuspylväiden ulkopuolelle. Suojaus pylväiden kohdalla suojakourulla.

32 Kuva 27: tie 322, Telekaapelin sijoitus sisäluiskan alareunaan 1 m tievalaistupylväiden ulkopuolelle. Sisäluiskan kaltevuus 1:2,5-1:3 ja leveys vähintään 5 m. Suojaus pylväiden kohdalla 3 metrin matkalla suojakourulla. Kuva 28: tien 322 alitus tunkkaamalla/poraamalla. Olemassa oleva tien ylittävä telejohto puretaan. Uusi jakokaappi tiealueen ulkopuolelle

33 Seuraavaksi esimerkkinä telekaapeleiden vaihtoehtoinen sijoitus tiellä 322 osoitevälillä Aitoontie Vaihtoehto 2: Sijoitus ulkoluiskaan valaisinpylväiden ulkopuolelle. Kuva 4.v1: tie 322, uuden telekaapelin sijoitus ulkoluiskaan tievalaistuspylväiden ulkopuolelle vähintään 1 m pylväistä. Linja-autopysäkin kohdalla kaapeli kiertää pysäkkikatoksen. Oleva telekaapeli tien ja pylväiden välissä (vihreä viiva). Oleva telekaapeli vihreä viiva Kuva 5.v1: tie 322, uuden telekaapelin sijoitus tievalaistuspylväiden ulkopuolelle vähintään 1 m pylväistä. Oleva telekaapeli tien ja pylväiden välissä.

34 Kuva 6: tie 322, Kajantilantien liittymässä telekaapelin sijoitus tiealueen ulkopuolelle. Rumpu kierretään ulkokautta. Kuva 7.v1: tie 322, uuden telekaapelin sijoitus tievalaistuspylväiden ulkopuolelle vähintään 1 m pylväistä. Oleva telekaapeli tien ja pylväiden välissä.

35 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 322 LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN, työ ajoradalla Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60km/h à 50 km/h - Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus 80km/h - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk 300 m 150 m tai Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 0 m Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot Vähintään 2 liikenteenohjaajaa tai liikennevaloja tulee käyttää jos: - Ohituskieltoalueella, kanavoidussa liittymässä tai näkyvyyden ollessa muuten rajoitettu (tien mutkaisuus/mäkisyys) liikenteelle käytettävissä olevan ajokaistan leveys on alle 3 metriä. TAI - Liikenteelle käytettävissä olevan ajoradan leveys on alle 5,5 metriä. Päällystetty piennar alle 5,5 m alle 3 m Päällystetty piennar Työalue Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot 0 m 150 m Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä tai 300 m 1.10

36 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 322 TYÖ OSITTAIN AJORADALLA, Käytettävissä oleva TIEN leveys 5,5 metriä TAI käytettävissä oleva AJOKAISTAN leveys 3,0 metriä Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h - Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus 80km/h - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk 200 m 0 m tai Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 3 m 5,5 m Työalue Työmaan pituus enintään 1 km Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä tai Päällystetty piennar Päällystetty piennar 0 m 200 m 3.9

37 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 322, 3221 TYÖ JA KALUSTO AJORADAN ULKOPUOLELLA Tiekohtaisen nopeusrajoituksen laskeminen ei ole tarpeellista - Liikennemerkit suurikokoisia, kun nopeusrajoitus 80km/h ja liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk.-- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk 150 m 0 m Rajoitetun osan Pituus enintään 1 km Työalue Työalueen kohdalle tien reunaan sulkupylväät 0 m 150 m 4.6

38 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 322 Tunkkaus/poraus tien ali, työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h - Liikennemerkit suurikokoisia, kun nopeusrajoitus 80km/h ja liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk. - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk 150 m tai Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 0 m Työalueen kohdalle tien reunaan sulkupylväät 0 m tai Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 150 m 4.8

39 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tiet 322 ja 3221 Tunkkaus/poraus tien ali, työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella Tiekohtaisen nopeusrajoituksen laskeminen ei ole tarpeellista - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 3000 ajon./vrk 150 m 0 m Työalueen kohdalle tien reunaan sulkupylväät 0 m 150 m 4.9

40 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 322 ja risteys Tunkkaus/muu työ risteysalueella ajoradan ulkopuolella Työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60 km/h à 50 km/h - Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja kun nopeusrajoitus 80km/h - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk 100 m 0 m 100 m 0 m Tie 322 Tie m 0 m 0 m Tie tai Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 150 m 6.4

41 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 322 LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN Ilmajohdon purkaminen Tiekohtainen nopeusrajoitus 80/60km/h à 50 km/h - Liikennemerkit suurikokoisia kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk ja nopeusrajoitus 80km/h - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk 300 m 150 m tai Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä 0 m Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot Ilmajohdon purku Päällystetty piennar Päällystetty piennar Liikenteen ohjaaja + pysäytysmerkki tai liikennevalot 0 m 150 m Palautetaan tien normaali nopeusrajoitus Jos yleisrajoitus, päätetään 50 km/h päättyy -merkillä tai 300 m 1.2

42 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Tie 3221 LIIKENTEEN PYSÄYTTÄMINEN Ilmajohdon purkaminen risteysalueella Tiekohtainen nopeusrajoitus enintään 50 km/h - Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä yli 3000 ajon./vrk 250 m 150 m 0 m 150 m 250 m 0 m 250 m 150 m 0 m Ilmajohdon purku 0 m 150 m 250 m 1.8

Mallihakemus sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle

Mallihakemus sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle Mallihakemus sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle Tämä mallihakemuksessa esitetyt tiedot eivät perustu todellisiin tietoihin eivätkä todelliseen tilanteeseen, vaan toimivat ainoastaan esimerkkinä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje 8.7.2015 Lupaprosessi ja maastokatselmukset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Päivitetty 15.8.2016, mm. - Sopimukset korvattu lupapäätöksillä alkuvuodesta 2016, videoissa

Lisätiedot

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus 14.8.2015 Päivitetty 8.12.2016 Miksi esiselvityksiä tehdään? Esiselvityksiä edellytetään, koska asennusolosuhteita

Lisätiedot

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Mitä, milloin ja missä muodossa? Pirkanmaan ELY-keskus 14.8.2015 Päivitetty 29.11.2017 Miksi esiselvityksiä tehdään? Esiselvityksiä edellytetään, koska asennusolosuhteita

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) TAVARAN TUONTI TMS., KVL < 1500, TYÖN KESTO < 1H 15 Suoja-ajoneuvoa käytetään kun työkone / ajoneuvo ei itsessään suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo voi olla ajoneuvo

Lisätiedot

Kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle. Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus

Kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle. Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus Kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus 5.4.2019 LVM:n hallinnonalan virastouudistus Keskusvirastouudistus toteutunut 1.1.2019 alkaen. Viestintävirasto, Trafi ja Liikenneviraston

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettely osaksi johtojen ja kaapeleiden sijoituslupakäytäntöjä maantielain muutoksen myötä Päivitetty 4.11.

Ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettely osaksi johtojen ja kaapeleiden sijoituslupakäytäntöjä maantielain muutoksen myötä Päivitetty 4.11. Ilmoitusmenettely Ilmoitusmenettely osaksi johtojen ja kaapeleiden sijoituslupakäytäntöjä maantielain muutoksen myötä 25.8.2016 Päivitetty 4.11.2016 Pirkanmaan ELY-keskus Maantielaki uudistui 15.8.2016

Lisätiedot

HAKEMUS. 1 kv:n kaapelin asentaminen Rasvangin Hyvölänsalmeen upottamalla.

HAKEMUS. 1 kv:n kaapelin asentaminen Rasvangin Hyvölänsalmeen upottamalla. 21.06.2018 21.06.2018 2(6) Sisällysluettelo 1. Hakija...3 1.1. Yrityksen perustiedot...3 1.2. Yrityksen yhteystiedot...3 1.3. Laskutustiedot...4 1.4. Yhteyshenkilöt...4 2. Tiivistelmä...4 2.1. Hakijan

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN

SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN Kunta: VTJ-tunnus: HATTULA 6HAT15533A11 Suunnitelma valmis: 3.9.211 SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN KOHDE KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE työ nro FN.498.44.7 osoite Rietoontie 1 1372 Parola Patamäenkatu 7 PL 2 3391 Tampere

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Muut sijoittamisen ehdot Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Maanteiden alitukset Alituspaikaksi valitaan paikka, jossa voidaan käyttää tunkkausta tai porausta.

Lisätiedot

Hakemus kerralla kuntoon! Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen koulutusmateriaali. Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty 27.6.

Hakemus kerralla kuntoon! Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen koulutusmateriaali. Pirkanmaan ELY-keskus Päivitetty 27.6. Hakemus kerralla kuntoon! Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen koulutusmateriaali Pirkanmaan ELY-keskus 14.8.2015 Päivitetty 27.6.2016 Sisällysluettelo Yleistä Kaapeleiden sijoittamisen periaatteet

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Sähkö- ja telekaapeleiden pistokoemittaukset 2015

Sähkö- ja telekaapeleiden pistokoemittaukset 2015 Sähkö- ja telekaapeleiden pistokoemittaukset 2015 Kaapeleiden pistokoemittaukset 2015 Pistokoemittausten tarkoitus: selvittää ja verrata 0,5-1,5 vuotta vanhojen tele- tai sähkökaapeleiden sijaintia suhteessa

Lisätiedot

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA 148-41-27-37 148-41-7-148-41-68- 148-876-1-148-41-71- 148-41-65-148-41-73- 148-41-66-148-893-13-1-69- 148-41-74-148-41-75- 48-41-77- Könkääntie 53 54 55 Tierek. 969/1/544 2 m 2 m 148-895-2-9 56 Laskuoja

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Esiselvitykset, sopimusmalli ja lupaprosessi. Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus 30.10.2014

Esiselvitykset, sopimusmalli ja lupaprosessi. Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus 30.10.2014 Esiselvitykset, sopimusmalli ja lupaprosessi Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskus 30.10.2014 Uusi hakemuslomake Päivitetty hakemuslomake ELY-keskuksen internet-sivuilla: www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Sijoituspaikan valinta Sähkö ja tele. Pirkanmaan ELY-keskus

Sijoituspaikan valinta Sähkö ja tele. Pirkanmaan ELY-keskus Sijoituspaikan valinta Sähkö ja tele Pirkanmaan ELY-keskus 10.2.2017 Sisällysluettelo Yleistä Kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Kaapeleiden sijoittaminen loivaluiskaisen tien varressa Kaapeleiden sijoittaminen

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa

Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa Lausunto 1 (3) 31.8.2017 A-0-78382 Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi Marjut Malo-Siltanen marjut.malo-siltanen tampere,fi Lausuntopyyntö 23.5.2017 Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

1 1 T I PAS OJ Y1M M Yksityistiealueen raja 4.1. M1 suunnitelma alkaa pl Liittymän rakennettava pituus 14,5 m

1 1 T I PAS OJ Y1M M Yksityistiealueen raja 4.1. M1 suunnitelma alkaa pl Liittymän rakennettava pituus 14,5 m 211.70 210.70 207.85 Sok 4 Sok 2 208.90 207.85 +212.60 500 600 700 800 400 +212.50 Y1M M2 M19171 Kaide plv 780-1020 oik 100 200 00 207.60 211.50 210.45 Sok 207.60 207.60 Sok 1 208.70 Tien oikaisu plv 291-520

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi

TYÖSELOSTUS. Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi Työ: TYÖSELOSTUS Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi 1. Kankaanmaantie 16 Tekninen varikko 2. Onkkaalantie 170 Palvelukeskus Harjutuuli 3. Syrjänharjuntie 4 Harjun ryhmis 4. Mustalantie 7 Viirikukon päiväkoti

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Turku Energia Sähköverkot Oy Linnankatu 65 PL Turku Puhelin (02) Y-tunnus Jäljempänä TESV

Turku Energia Sähköverkot Oy Linnankatu 65 PL Turku Puhelin (02) Y-tunnus Jäljempänä TESV Sopimus 110 kv sähköverkon rakentamisesta 1 Sopijapuolet Turku Energia Sähköverkot Oy Osoite Linnankatu 65 PL 105 20101 Turku Puhelin (02) 2628 111 Y-tunnus 2001717-6 Jäljempänä TESV Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos

Lisätiedot

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Lakeuden Maanrakennus Oy D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Maantien 11345 parantaminen välillä Arkadian yhteislyseon liittymä Kisatien liittymä Tommi Keso 9.6.2017 Sivu 2 1 RAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suosituksen taustaa Viestintämarkkinalainsäädäntö sekä maankäyttö- ja rakennuslaki oikeuttavat sijoittamaan yhdyskuntateknisiksi

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8138/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8138/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) 100 Asianro 8138/10.03.00.00/2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilan 297-435-13-65 (Tolmu) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU 1. VESIJOHDON LINJAUS. Linjausvaihtoehto 1. Linjausvaihtoehto 2

VAIHTOEHTOTARKASTELU 1. VESIJOHDON LINJAUS. Linjausvaihtoehto 1. Linjausvaihtoehto 2 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma - Söderkulla VJ 13.03.2017 / FIMKIT Muutos A 23.03.2018, lisätty vaihtoehto 3 / FIHEPA, FIMKIT 1. VESIJOHDON LINJAUS Linjausvaihtoehdot on esitetty

Lisätiedot

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI ](2 3/i,,/n KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Kurinossapitotoimisto TVH 743925 HELSINKI 1985 KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Maakaapelin sopimusperusteinen sijoituslupa/ Onnenpolku, Kurjenpolku, Varjokuja. Vakka-Suomen Puhelin Oy / Vertek Oy, Matti Heiskanen

Maakaapelin sopimusperusteinen sijoituslupa/ Onnenpolku, Kurjenpolku, Varjokuja. Vakka-Suomen Puhelin Oy / Vertek Oy, Matti Heiskanen UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 13.09.2019 1(4) Maakaapelin sopimusperusteinen sijoituslupa/ Onnenpolku, Kurjenpolku, Varjokuja Luvan tarkoitus Hakija/vireillepanija Selostus Telekaapeli Vakka-Suomen Puhelin Oy

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Taustaa: Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita 6.5.2019 Kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle. Esitys Sodankyläntien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta KUNNALLISTEKNISEN SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOA JATKETAAN

KAUHAVAN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta KUNNALLISTEKNISEN SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOA JATKETAAN KAUHAVAN KAUPUNK Tekninen lautakunta.9.9 KUNNALLSTEKNSEN SUUNNTELMAN NÄHTÄVLLÄOLOA JATKETAAN Jylhäntien ja Ruotsalantien kevyenliikenteenväylän kunnallistekniset suunnitelmat välillä - Kirkkotie-Jylhäntie

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Suositus sähköverkkojen sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Suositus sähköverkkojen sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suositus sähköverkkojen sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suosituksen taustaa Maankäyttö- ja rakennuslaki oikeuttaa sijoittamaan yhdyskuntateknisiksi laitteiksi katsottavia sähköjohtoja ja maakaapeleita

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Lupa väliaikaisen kulkuyhteyden rakentamiseen Levysepänkadulta kiinteistölle Mangrove Oy/ Ari Hannonen

Lupa väliaikaisen kulkuyhteyden rakentamiseen Levysepänkadulta kiinteistölle Mangrove Oy/ Ari Hannonen UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hallinto- ja elinvoimapalvelut 11.03.2019 Maanomistajan suostumus 895-2019-1 1(3) Lupa väliaikaisen kulkuyhteyden rakentamiseen Levysepänkadulta kiinteistölle 895-8- 18-13 Luvan

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17 Hirsjärvi Kosteikkosuunnitelma Työnum. 17 Suunnittelukohteen nimi ja osoite Pvm. Hirsjärvi Kiinteistötunnus: 834-413-1-117 31.10.2013 Työn ja piirustuksen numero Piirustuksen sisältö Työnumero: 17 Kosteikkosuunnitelma

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 13.6.2016 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Suolijärvi: Reittikartta

Suolijärvi: Reittikartta Suolijärvi: Reittikartta Juoksureitin rajat määrittyvät koko matkalla ulkoilureitin reunojen mukaan. Jumi 55 Kataja (kävelytien pohjoispuolella sisäkaarteessa käännyttäessä sähkölinjalle) Pirkan Hölkän

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2019

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2019 Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2019 Tiekunnan/tien nimi Tiekunnan/tien _ pankkitiedot pankki/konttori tilinumero (täytetään vain jos muuttunut) Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä,

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

Yksityistielain edellytyksiä kunnan avustuksen myöntämiseksi tiekunnalle

Yksityistielain edellytyksiä kunnan avustuksen myöntämiseksi tiekunnalle Janakkalan kunta Maataloustoimisto Harvialantie 7B 14200 TURENKI Tiekunta: Asianhoitaja: Osoite: Postipaikka: Puh: Sähköposti: HAKEMUS VUODELLE 2019 Yksityistien kunnossapitoon/perusparannukseen Saapunut:

Lisätiedot

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HVÄKSMISEHDOTUS 28.11.2017 1 VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ

Lisätiedot

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012 Toimitus nro 2012-425394 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki, Vimpelin

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Lupa vesihuoltojohtojen sijoittamiseen maanteiden 67 ja tiealueelle, Kaskinen

Lupa vesihuoltojohtojen sijoittamiseen maanteiden 67 ja tiealueelle, Kaskinen LUPAPÄÄTÖS Kaskisten kaupunki Jarmo Latikka Raatihuoneenkatu 34 64260 KASKINEN Lupa vesihuoltojohtojen sijoittamiseen maanteiden 67 ja 70067 tiealueelle, Kaskinen Luvan hakija Yhteyshenkilöt Luvan myöntäjä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 12.4.2017 144 Asianro 8759/10.03.01.02/2016 Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun

Lisätiedot