Yö unetta, päivä aivoitta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yö unetta, päivä aivoitta"

Transkriptio

1 Heidi Aalto & Virpi Turtiainen Yö unetta, päivä aivoitta Infopaketti unesta Talvisalon koulun 7.-luokkalaisille Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Aalto Heidi, Turtiainen Virpi Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Nimeke Yö unetta, päivä aivoitta Infopaketti unesta Talvisalon koulun 7.-luokkalaisille Tiivistelmä Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä infopaketti hyvästä unesta Talvisalon koulun 7.- luokkalaisille. Työskentelymme jäsentyi tuotesuunnitteluprosessin eri vaiheiden avulla. Aluksi teimme kyselyn kohderyhmänä olleille 7.-luokkalaisille unitottumuksista, mistä saimme pohjan infopaketille. Työskentelyssä oli mukana Talvisalon koulun terveystiedon opettaja, joka osallistui sisällön suunnitteluun ja viimeistelyyn sekä esitestaukseen. Infopaketti jäi koulun käyttöön terveystiedon oppimateriaaliksi. Se sisälsi sekä diasarjan että opaslehtisen. Opinnäytetyömme koostuu teoriaosuudesta ja tuotekehitysprosessin kuvauksesta, johon liittyy tutkimusosa. Teoriaosassa käsittelimme nuoruutta kehitysvaiheena sekä unen merkitystä nuorten hyvinvoinnille. Tuotekehitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa käytimme kvantitatiivista lähestymistapaa, eli kyselyä, jonka kohdistimme Talvisalon koulun 7.-luokkalasille. Vastausprosentti oli 64,7 % (n=90). Kyselyn tulokset käsittelimme SPSS- sekä Excel- ohjelmien avulla. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että suurin osa Talvisalon koulun (57,8 %, n=52) 7.-luokkalaisista koki nukkuvansa arkisin riittävästi. Vaikka vastaajista 42,2 % (n=38) koki, ettei nuku riittävästi arkena, ei huonosti nukkumiselle löytynyt selitystä kysymyksiemme avulla; esimerkiksi harrastukset tai nautintoaineet eivät juuri vaikuttaneet unen riittävyyteen. Tulosten perusteella painotimme opaslehtisessä yleensä hyvään unihygieniaan liittyviä asioita, koska mitään erityisiä ongelma-alueita ei tullut esille. Diasarjassa on esitelty työmme teoriaosaan kuuluvia asioita. Asiasanat (avainsanat) uni, nuoret, unihygienia Sivumäärä Kieli URN 19 s.+ 11 s. liit. suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi yliopettaja Leena Uosukainen Opinnäytetyön toimeksiantaja Talvisalon koulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Aalto Heidi, Turtiainen Virpi Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree programme in nursing Bachelor of nursing Night without sleep, day without brain information folder for the seventh grade Abstract The purpose of this study was to develop an information folder on good sleep for the seventh grades of Talvisalo comprehensive school. We used development process in our work. At first we did a questionnaire for our subject group which gave us the base for our information folder. The health education teacher of Talvisalo participated in planning and revising the information folder with us. Talvisalo comprehensive school uses that information folder as their health education material consisting an information folder and some slides. Our thesis consists of theory and development process. The theoretical part covers sleep, especially the sleep of young people, and development of young people. In our research we used quantitative approach, so our questionnaire had only multiple questions. The response rate was 64, 7 % (n=90). The data gathered from multiple choice questions was processed with SPSS software and Excelprogramme. The majority of the subject group sleep enough. Our information folder included directions how to sleep well, because there weren t any particular problems among the pupils. The slides included ideas from our theory. Subject headings, (keywords) sleep, young people, sleep hygiene Pages Language URN 19 p.+ 11 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor principal lecturer Leena Uosukainen Bachelor s thesis assigned by Talvisalo comprehensive school

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO NUORUUS KEHITYSVAIHEENA Nuoren fyysinen kehitys Nuoren psyykkinen kehitys Nuoren sosiaalinen kehitys UNEN MERKITYS NUOREN HYVINVOINNILLE Univaiheet Nuori ja uni Uni ja terveys OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS TUOTEKEHITYSPROSESSI Prosessin käynnistäminen kyselyn avulla Kyselyn kohdejoukko ja vastausprosentti Unitottumukset Harrastusten vaikutus unen riittävyyteen Nautintoaineiden vaikutus unen riittävyyteen Yhteenveto kyselyn tuloksista Infopaketin luonnostelu Viimeistelyvaihe POHDINTA Tuotekehitysprosessi Tulokset ja infopaketin käyttökelpoisuus Jatkotutkimusaiheet LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Viime vuosina on puhuttu paljon lasten ja nuorten unenpuutteesta sekä päiväväsymyksestä. Aihetta on tutkittu tieteellisesti paljon, mutta pitkiä seurantatutkimuksia ei ole juurikaan tehty. Koululaisten väsymykseen on tarjottu erilaisia ratkaisumalleja, mm. koulupäivän aloittamista myöhemmin sekä vanhemmilta tiukempaa kasvatusotetta. Kun puhutaan nuorten uniongelmista ja päiväväsymyksestä, on muistettava suhteuttaa asiat yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Nykyelämän tahti on kiireinen ja lepoa väheksytään. (Saarenpää-Heikkilä 2001, ) Unen tarve vaihtelee ikäkausittain. Vastasyntynyt nukkuu noin 16 tuntia, 1-vuotias 13 tuntia, leikki-ikäinen 11 tuntia, alakouluikäinen 10 tuntia ja murrosikäinen 8 tuntia. On otettava huomioon, että kaikenikäisillä on unentarpeessaan suurta yksilöllistä vaihtelua. Unentarve on silloin tyydytetty, kun lapsi kokee olonsa päivällä virkeäksi. Tämän parempaa mittaria asialle ei ole olemassa. (Saarenpää-Heikkilä 2007, 18.) Valitsimme opinnäytetyön aiheen sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. Aihe on ollut jonkin verran mediassa esillä, mutta siitä saatava kirjallisuus on nuorten osalta vähäistä. Mielestämme nuorten uniongelmat ovat lisääntyneet, eivätkä vanhemmat välttämättä osaa kiinnittää siihen tarpeeksi huomiota. Halusimme perehtyä erityisesti nuorten, tässä tapauksessa Talvisalon 7.-luokkalaisten unitottumuksiin, koska heidän ikäluokkansa hyötyvät tutkimuksestamme eniten. Teimme opinnäytetyönämme infopaketin unesta Talvisalon koululle, ja saadaksemme tarkoituksenmukaista tietoa kohderyhmällemme teimme kyselyn unesta ja unitottumuksista Talvisalon koulun 7.-luokkalaisille. Opinnäytetyön aiheemme tarve tuli esille aiemmassa projektissamme Talvisalon koulun kanssa, ja opinnäytetyön aihetta miettiessämme tarjosimme ideaa Talvisalon koulun terveystiedon opettajalle Satu Ovaskalle.

6 2 2 NUORUUS KEHITYSVAIHEENA Nuoruus sijoittuu karkeasti sanottuna vuosiin 11-22, joka on yleensä vielä jaettu kolmeen eri vaiheeseen: varhaisnuoruus (11-14 vuotta), varsinainen nuoruus (15-17) sekä jälkinuoruus (18-22). Nuoruutta voidaan pitää siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen. Opinnäytetyössämme keskitymme tämän jaottelun mukaan varhaisnuoriin, joita 7.-luokkalaiset edustavat. Varhaisnuoruudessa kehitytään fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Kehittymistä ohjaa useat biologiset, psykologiset, sosiaaliset sekä yhteiskunnalliset tekijät. (Aalberg ym. 1999, 56-58; Dunderfelt 1997, 92-93; Korkiakangas ym. 1995, ) 2.1 Nuoren fyysinen kehitys Fyysiseen kehitykseen kuuluu kasvu ja motorinen kehitys; nuoren kohdalla erityisesti puberteettikehitys ja siitä aiheutuvat hormonaaliset muutokset. Kehitys on erilaista eri-ikäisten ja erityisesti eri sukupuolten välillä, mutta myös perintötekijät on otettava huomioon. Sekä tyttöjen että poikien fyysistä kehitystä säätelevät erilaiset hormonit. Aivolisäkkeen LH- ja FSH- hormonit käynnistävät tytöillä munasarjojen toiminnan, pojilla nämä hormonit käynnistävät kivesten kasvun. Estrogeenia (naissukupuolihormonia) tytöt tarvitsevat erilaisten fyysisten muutosten alkamiseen, mutta myös pojat tarvitsevat hormonia luuston kypsymistä varten. Molemmat sukupuolet tarvitsevat myös androgeenia (mieshormonia). Tytöillä tämä hormoni vaikuttaa karvoituksen kasvuun ja seksuaaliseen halukkuuteen. Vastaavasti pojilla androgeeni vaikuttaa mm. äänenmurrokseen, karvoituksen lisääntymiseen ja ihon rasvoittumiseen. (Aaltonen ym. 2003, 51-58; Cacciatore ym. 2004, ) Tyttöjen fyysiseen kehitykseen kuuluu mm. rintojen kasvu ja kehitys, kuukautiskierron alkaminen, pituuskasvun kiihtyminen sekä häpy- ja kainalokarvoituksen ilmaantuminen. Lantio pyöristyy, ja tytöt alkavat saada naisellisia muotoja. (Aaltonen ym. 2003, 51-58; Cacciatore ym. 2004, ) Poikien fyysinen kehitys murrosiässä alkaa kivesten kasvamisella. Tämän jälkeen muita fyysisiä muutoksia ovat häpy- ja kainalokarvoituksen kasvun alkaminen, penik-

7 3 sen kasvu, äänenmurros, pituuskasvun kiihtyminen ja hieman myöhemmin myös parta- ja vartalokarvoituksen ilmaantuminen. Myös hien ja talin eritys kasvaa huomattavasti. (Aaltonen ym. 2003, 51-58; Cacciatore ym. 2004, ) 2.2 Nuoren psyykkinen kehitys Psyykkiseen kehitykseen kuuluu myös kognitiivinen ja persoonallisuuden kehitys. Psyykkisen kehityksen aikana nuori käy lävitse kolme keskeistä vaihetta: hän irrottautuu lapsuuden vanhemmista, ottaa haltuun oman ruumiinsa ja turvautuu kasvussaan ikätovereidensa apuun. (Aalberg ym. 1999, ) Varhaisnuoruudessa koetaan monenlaisia tunnetiloja, kun nuori yrittää kehittyä lapsesta aikuiseksi. Nuori hakee omaa identiteettiään ja kokee erilaisia niin sanottuja kehityskriisejä. Kehityskriiseihin kuuluvat esimerkiksi mielialanvaihtelut ja itsenäistyminen. Itsenäistymisvaiheessa nuori usein kapinoi vanhempiaan tai muita auktoriteetteja vastaan, koska kokee heidän olevan itsenäistymisensä esteenä rajoituksineen. Samaan aikaan nuoren ruumis kehittyy fyysisesti ja nuoren omat mielipiteet vahvistuvat. Nämä kehitysvaiheet yhdessä muodostavat nuorelle minäkuvaa ja ovat iso kehitysaskel nuoren elämässä. Omien mielipiteiden kehittymiseen vaikuttavat varsinkin varhaisnuoruudessa kaverit ja ympäristö. Nämä voivat aiheuttaa nuorelle suorituspaineita ja stressiä. (Aaltonen ym. 2003, 51, ; Cacciatore ym. 2004, ) 2.3 Nuoren sosiaalinen kehitys Nuoruusiän kehityshaasteita ovat suhteiden kehittyminen vastakkaiseen sukupuoleen, emotionaalisen riippuvuuden väheneminen kasvattajista, valmistautuminen työelämää ja pysyvämpää parisuhdetta varten sekä yhteiskunnallisesti vastuuta ottavan käyttäytymisen muotoutuminen. (Aaltonen ym.1999, 91 92; Aaltonen ym. 2003, 85.) Ihmisten koko elämää ohjaavat sosiaaliset normit, mutta etenkin nuoruusiässä tämä korostuvat. Sosiaalisilla normeilla tarkoitetaan odotuksia, joita ryhmä asettaa jäsenilleen. Sosiaaliset normit määräävät sen, kuinka ryhmän jäsenen tulisi ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Nuoret kokevat etenkin kaveripiiristä tulevat odotukset kovina. Tästä johtuen nuori saattaa pakonomaisesti noudattaa ryhmän sääntöjä, vaikka ei kokisi niitä omakseen. Nuori voi myös kuvitella, että ryhmä odottaa häneltä tiettyjä asioita, esi-

8 merkiksi samanlaista pukeutumistyyliä tms. Kuvitellut odotukset saattavat rajoittaa nuoren käyttäytymistä. (Aaltonen ym. 1999, 93 97; Ahonen ym. 2006, ) 4 Kaveripiiri on nuorelle tärkeä sosiaalinen ympäristö perheen lisäksi. Suhde vanhempiin muuttuu nuoruuden aikana, ja nuori viettää aikaa enemmissä määrin ikätovereiden kanssa. Nuoruuden edetessä samaa sukupuolta olevat ryhmät alkavat muodostua sekaryhmiksi. Ikätovereiden merkitys korostuu nuoruudessa, ja heiltä opitaan erilaisia malleja, ohjeita ja toimintatapoja. Voidaan siis sanoa, että samoissa ryhmissä oleskelevat nuoret muistuttavat toisiaan. Tämä taas voi osin johtua siitä, että nuori hakeutuu kaltaistensa nuorten seuraan. (Ahonen ym. 2006, ) Kun nuori siirtyy lapsuudesta nuoruuteen, nuoren ja vanhempien vuorovaikutus muuttuu keskustelevaksi ja neuvottelevaksi entisen vanhempien yksisuuntaisen ohjauksen sijaan. Nuoren autonomia lisääntyy suhteessa vanhempiin. Yleensä nuoren ja vanhempien väliset ristiriidat vähenevät nuoren varttuessa. Vanhempien tulisi antaa nuorelle positiivista palautetta, koska sen avulla vanhemmat voivat ohjata nuoren toimintaa. Positiivisen palautteen kautta nuori uskaltaa ottaa enemmän vastuuta, joka on tärkeää nuoren identiteetin kasvulle. (Ahonen ym. 2006, ; Loukola 1995, 1.)

9 3 UNEN MERKITYS NUOREN HYVINVOINNILLE 5 Uni on aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yhteys olemassaoloon on poikki ja keho lepää. Aivot eivät kuitenkaan lepää, vaan toimivat varsin aktiivisesti. Unen aikana mielemme kertaa ja järjestää uudelleen päivän aikana koetut voimakkaat kokemukset ja tunnetilat. Uni on ihmiselle välttämätöntä, mutta sen tarve on kuitenkin yksilöllinen. Unen määrä ei välttämättä korvaa sen laatua. (Partinen ym. 2007, 18.) Ihminen ei tule toimeen ilman aivoja, joten säännöllinen yöuni on välttämätöntä, jotta aivot voisivat toimia normaalisti. Unen aikana aivot täydentävät energiavarastojaan ja uusi tieto järjestyy. Nykyisin nukkumaanmenoaika on siirtynyt lähelle puoltayötä ja samalla keskimääräinen unen pituus on lyhentynyt huomattavasti. (Partinen ym. 2007, 18-19, 24.) Kun ihminen nukkuu, aivojen sähkötoiminta hidastuu. Myös aineenvaihdunta hidastuu ja auttaa keräämään energiaa sen tilalle, mikä on hereillä ollessa kulunut. Karkeasti voidaan sanoa, että jokaista valvottua 3-4 tuntia kohden tarvitaan tunti unta. (Partinen ym. 2007, ) 3.1 Univaiheet "Uni ei ole läpi yön samanlaista, kuten aamulla herätessä saattaisi kuvitella. Uni koostuu eri vaiheista, joita ei nukkuessa pysty erottamaan toisistaan. Jokaisella vaiheella on kuitenkin oma, tärkeä tehtävänsä ja merkityksensä. Niitä kaikkia tarvitaan, jotta uni olisi laadultaan mahdollisimman hyvää, virkistävää ja tarkoituksen mukaista." (Partinen ym. 2007, 35.) Uni on jaettu vaiheisiin sen mukaan, kuinka hidasta tai nopeaa aivotoiminta on. Toisaalta uni jaetaan myös niin sanottujen nopeiden silmänliikkeiden perusteella kahteen pääluokkaan, joista ensimmäinen on vilke- eli REM-uni (Rapid Eye Movements, nopeat silmänliikkeet). Toinen pääluokka on ei-vilke- eli NREM-uni (non-rem), joka jakaantuu vielä neljään eri vaiheeseen: S1, S2, S3 ja S4. Univaiheita edeltää nukahtaminen, joka kestää yleensä alle 15 minuuttia. Yön aikana univaiheet toistuvat noin viisi kertaa peräjälkeen. (Partinen ym. 2007, 36-37; Saarenpää-Heikkilä 2007, 14.)

10 6 Ensimmäinen univaihe on S1 (Stage 1 sleep, torke). Tämä on unen kevein ja pinnallisin vaihe, jossa ihminen kokee rentoutuvansa. Tämän vaiheen aikana ihminen ei välttämättä koe olevansa unessa. Toinen vaihe oli S2. Tähän univaiheeseen ihminen siirtyy oltuaan pari minuuttia S1- unessa. S2- vaiheessa lihakset laukeavat ja ihminen näkee heikkoja unia. Kolmas ja neljäs vaihe, S3 ja S4, ovat syvää unta, ja rentoutuminen on täydellistä. Syvä uni on tärkein univaihe, koska kasvuhormoni erittyy tämän vaiheen aikana ja aivot elpyvät. Päivän aikana opitut asiat jäävät muistiin. Viides vaihe on REM. Tämän vaiheen aikana unet ovat aktiivisia. REM-unta ihminen tarvitsee muuttaakseen teoriatiedon toiminnalliseksi. Usein ihminen on myös hereillä yön aikana tiedostamattaan. (Härmä ym. 2004, 28-29; Partinen ym. 2007, ) 3.2 Nuori ja uni Kouluikäinen nuori tarvitsee unta keskimäärin 10 tuntia yössä. Nuori tarvitsee unta pitämään fyysistä kuntoansa ja henkistä tasapainotilaansa yllä. Koska hormonitoiminnassa tapahtuu muutoksia, nukahtaminen voi siirtyä myöhemmäksi. Tämä johtuu melatoniin erityshuipun viivästymisestä. Melatoniini on unta edistävä elimistön oma hormoni. Vaikka nukahtamisen ajankohta siirtyisi, ei unentarve kuitenkaan vähene. Vuoden 2005 WHO:n kouluterveyskyselyssä ilmeni, että vuotiaat suomalaiskoululaiset olivat Euroopan väsyneimpien joukossa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto; Saarenpää-Heikkilä 2007, 47; Saarinen 2005; Koulussa nuori saa päivittäin paljon uutta tietoa, joka hänen pitäisi pystyä omaksumaan. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos nuori ei saa riittävästi unta. Myös uuden oppiminen on vaikeaa väsyneenä. Unen tulee olla yhtäjaksoista, jotta siitä olisi hyötyä oppimiselle. Lyhyet päiväunet vahvistavat myös muistia. (Mannerheimin lastensuojeluliitto; Saarenpää-Heikkilä 2007, ) Nuorten uniongelmat voivat johtua esimerkiksi laajasta virikeympäristöstä, harrastuksista, vanhempien välinpitämättömyydestä sekä tupakasta ja alkoholista. Virikeympäristöön voi kuulua muun muassa televisio, pelikoneet, tietokone ja kännykkä. Nämä ovat usein nuoren omassa huoneessa, ja aikaa saattaa kulua niiden parissa pitkälle yöhön. Tämä voi aiheuttaa epäsäännöllisyyttä nukkumaanmenoajoissa. Päivittäinen rytmi saattaa olla todella kiireinen sekä stressaava esimerkiksi koulutyön ja harrastusten vuoksi ja lyhentää yöunia huomattavasti. Jokaisen nuoren olisi hyvä miettiä, miten

11 7 paljon jaksaa harrastaa päivittäin. Myös vanhempien kanssa tulisi keskustella nukkumistottumuksista ja nukkumaanmenoajoista. Yhteiset pelisäännöt vanhempien kanssa helpottavat oikean unirytmin saavuttamisessa. (Saarenpää-Heikkilä 2007, 47-48; Saarenpää-Heikkilä 2001, 117: ; Ponkilainen ym ) Nuorten tupakointi on yleistynyt viime vuosina, mutta päivittäinen käyttö on vähentynyt. Tupakkakokeilut ajoittuvat ikävuoteen, eikä sukupuolien välisiä eroja juurikaan ole. Tupakka sisältää nikotiinia, joka on piriste ja aiheuttaa riippuvuutta. Nikotiiniriippuvuus voi kehittyä nopeasti, jopa muutaman käyttökerran jälkeen. Henkilöt, jotka tupakoivat runsaasti, voivat herätä yöllä nikotiinin aiheuttamiin vieroitusoireisiin. (Kansanterveyslaitos; Majasaari 2001.) "Suurin osa nuorista aloittaa humalakokeilut peruskoulun yläasteella vuotiaina." (Aalto-Setälä ym. 2003, 6.) Alkoholi aiheuttaa samalla tavalla riippuvuutta kuin tupakka. Yksi ravintola-annos (pullo keskiolutta, 4 cl väkeviä, 16 cl punaviiniä) alkoholia voi auttaa aikuisilla unensaannissa, koska alkoholi aiheuttaa väsymystä ja alentaa vireystilaa. Laboratoriotutkimuksissa on kuitenkin todettu, että alkoholi vähentää melatoniinin eritystä. Näin alkoholi voi myös vaikeuttaa unensaantia sekä huonontaa unenlaatua. Mitä enemmän ihminen juo, sitä enemmän alkoholi aiheuttaa uniongelmia, esimerkiksi tärkeä REM-uni estyy runsaan juomisen vuoksi. (Holopainen; Hyyppä ym. 1998, ; Nyström 2004.) 3.3 Uni ja terveys Univaje on suuri terveysriski. Univaje tarkoittaa unenpuutetta eli sitä, että ihminen ei ole nukkunut riittävästi. Se muun muassa lisää tapaturmariskiä, laskee psyykkistä toimintakykyä, heikentää vastustuskykyä sekä hormonitoimintaa ja lisää riskiä sairastua metaboliseen oireyhtymään. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu sokeritauti, ylipaino ja sydän- ja verisuonitaudit. Univajeen on todettu heikentävän vastustuskykyä, mikä taas lisää riskiä tulehdussairauksille; päinvastoin taas nukkuminen edistää paranemista. Kasvuhormonia erittyy syvän unen aikana, eli sen erittyminen on riippuvainen syvästä unesta. Voidaan sanoa, että yksi uneton yö tai seitsemän vuorokautta kestänyt 3-4 tunnin univaje vastaa 1,0 :n humalatilaa. Tästä johtuu tapaturmariskin kasvaminen sekä koulumenestyksen heikkeneminen. Huonosti nukutun yön jälkeen olemme usein ärtyneitä ja pinnamme on kireällä. Väsymys näkyy ilmeessä ja mielentilassa, ja

12 8 se voi aiheuttaa myös depressiota. Väsynyt nuori voi myös valittaa päänsärkyä ja huimausta. Jos nukahtamisvaikeus ja unettomuus vaikuttavat nuoren jokapäiväiseen elämään ja hän kärsii niistä, ovat ne vakavia. Väsyneellä nuorella voi olla keskittymisvaikeuksia ja ne heijastuvat oppimiseen. (Hyyppä ym. 1998, 38-45; Härmä ym. 2004, 44-51; Härmä ym. 2006, 122: ; Härmä ym. 2000, 116: ; Ponkilainen ym. 2006; Saarenpää-Heikkilä 2007, 30; Hyvää unta edesauttaa hyvä unihygienia. Unihygienialla tarkoitetaan mahdollisimman hyviä nukkumaanmeno-olosuhteita. Unihygieniasta on olemassa paljon ohjeita eri lähteissä. Nukkumaanmenoaikojen sekä heräämisajankohtien täytyisi olla säännölliset, sillä tämä edesauttaa oman unirytmin saavuttamisessa. Nukkumaan ei koskaan pitäisi mennä liian virkeänä vaan vasta väsyneenä. Nukahtamista ei pidä yrittää väkisin, koska tämä aktivoi mielen ja nukahtaminen vaikeutuu. Myös pitkät päiväunet vaikeuttavat unensaantia siirtäen nukahtamisajankohtaa myöhemmäksi. Kevyt liikunta muutamaa tuntia ennen nukkumaanmenoa voi auttaa unensaannissa. Tätä voi myös auttaa kevyt ateria illalla, mutta ateria ei saa sisältää virkistäviä (kahvi, energiajuomat, kolajuomat jne.) tai paljon verensokeria kohottavia (makeiset, vaalea leipä, pulla jne.) aineita. Ennen nukkumaanmenoa pitäisi rentoutua sekä välttää voimakasta keskittymistä (esim. kotitehtävien teko). Vanhempien kanssa olisi hyvä keskustella päivän aikana koetut asiat, jotta ne eivät siirry häiritsemään unta. Unensaantia auttaa rauhallinen, hämärä ja viileä nukkumatila. Vuoteen tulisi olla juuri itselleen sopiva sekä tyynyn oikean paksuinen. (Mykkänen 2006; Ponkilainen ym. 2006; Saarenpää-Heikkilä 2007, 52-54; Kaste ym. 2006, 588.) 4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS Tarkoituksenamme oli kehittää Talvisalon koulun 7.-luokkalaisille infopaketti liittyen hyvään uneen. Selvitimme aluksi kyselylomakkeen avulla heidän unitottumuksiaan, jotta saimme tehtyä heidän tarpeitaan vastaavan infopaketin.

13 5 TUOTEKEHITYSPROSESSI 9 Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tarkoituksena on kehittää uusi tai entistä parempi tuote. Tuotekehityksen tarkoituksena on täyttää asetetut tavoitteet niin hyvin kuin mahdollista myös tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen. Tuotekehityshanke voidaan jakaa neljään toimintavaiheeseen: käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. (Jokinen 2001, 14.) Tuotekehitys alkaa käynnistymisvaiheella, jonka perusedellytyksenä on tarve sekä toteuttamismahdollisuus tuotteelle (Jokinen 2001, 9-11, 14). 5.1 Prosessin käynnistäminen kyselyn avulla Lähdimme työstämään kyselylomaketta tekemämme teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kyselylomakkeeseen tuli ainoastaan monivalintakysymyksiä, koska niiden avulla oletimme saavamme parhaan vastausprosentin. Ajatuksenamme oli, että nuoret vastaisivat helpommin valmiisiin vastausvaihtoehtoihin. Kysymysten avulla toivoimme saavamme lisää tietoa nuorten unitottumuksista ja siihen liittyvistä asioista, jotta saamme infopaketista nuorten tarpeita tyydyttävän. Kävimme alustavan version kyselylomakkeesta läpi toimeksiantajan eli Talvisalon koulun edustajan kanssa. Häneltä saimme paljon ideoita ja neuvoja kysymyksien muotoiluun. Kun olimme saaneet kyselylomakkeen valmiiksi ja opinnäytetyömme suunnitelman hyväksytyksi, haimme tutkimuslupaa Talvisalon koulun rehtorilta. Luvan saatuamme otimme yhteyttä toimeksiantajan edustajaan ja sovimme kyselylomakkeiden viemisestä Talvisalon koululle. Tapaamisessa toimeksiantajan edustajalla oli mahdollisuus kysyä meiltä kyselylomakkeesta. Tapaamisessa sovimme vastaamisajankohdasta sekä siitä, millä tunnilla oppilaat vastaisivat lomakkeeseen. Kun oppilaat olivat vastanneet, haimme lomakkeet ja aloimme analysoida vastauksia SPSS ohjelman sekä Excelin avulla. Tuloksien perustella aloitimme tuotteen luonnosteluvaiheen Kyselyn kohdejoukko ja vastausprosentti

14 10 Kyselyn tulokset ovat avainasemassa ajatellen prosessin seuraavaa vaihetta, joka on infopaketin luonnostelu. Tämän vuoksi käymme tulokset mahdollisimman monipuolisesti läpi. Kyselyn kohteena olivat Talvisalon koulun 7.-luokkalaiset. Oppilaita oli yhteensä 150, joista 7,3 % (n=11) oli poissa koulusta kyselyn vastaamisajankohtana. Vastaajista 48,9 % (n=44) oli poikia ja 51,1 % (n=46) tyttöjä. Vastattuja kyselylomakkeita oli loppujen lopuksi 92,7 % (n=139), joista jouduimme hylkäämään 35,3 % (n=49) kappaletta. Hylkäämisperusteena oli puutteellinen vastausmuoto. Lopullinen vastattujen kyselylomakkeiden määrä oli siis 64,7 % (n=90) alkuperäismäärästä. Näiden 90 vastauksen perusteella suoritimme kyselyn analysoinnin Unitottumukset Vastaajista 33,3 % (n=30) kävi nukkumaan klo , 57,8 % (n=52) klo ja 8,9 % (n=8) klo tai myöhemmin. Vastaajista suurin osa (38,9 %) nukkui arki-öisin 9 tuntia tai vähemmän ja vain 2,2 % (n=2) nukkui arki-öisin 6 tuntia tai vähemmän. Vastaajista 57,8 % (n=52) koki nukkuvansa arkena riittävästi. Vastaajista 64,4 % (n=58) nukkui koko yön yhtäjaksoisesti, kun taas 4,4 % (n=4) koki heräävänsä usein yön aikana. Kyselyyn vastaajista 84,4 % (n=76) ei nukkunut päiväunia. Päiväunia nukkui 15,6 % (n=14), ja heistä suurimman osan (42,9 %) päiväunet kestivät minuuttia. Vain harva (14,3 %, n=2) nukkui yli 60 minuutin päiväunia. Vastaajista 52,2 % (n=47) koki, että heillä on viikoittain vähän stressiä. Kuitenkin 55,3 % (n=26) heistä koki nukkuvansa riittävästi. 37,8 % (n=34) vastaajista ei kokenut stressiä lainkaan. 10 % (n=9) vastaajista koki, että heillä on viikoittain paljon stressiä. Heistä 66,7 (n=6) koki, ettei nuku riittävästi. Tässä kysymyksessä tuli selvästi esille sukupuolierot, kaiken kaikkiaan tytöt kokivat enemmän stressiä kuin pojat. Vastaajista suurimmalla osalla (40 %, n=36) ei ollut nukkumaanmenoaikaa, mutta he kävivät aina arkisin samaan aikaan nukkumaan. Vastaajista 2,2 %:lla (n=2) ei ollut nukkumaanmenoaikaa, mutta he olisivat halunneet sellaisen olevan. 20 %:lla (n=18) vastaajista ei ollut nukkumaanmenoaikaa, eivätkä he halunneetkaan sitä. Nukkumaanmenoaika oli 24,4 %:lla (n=22) vastaajista, ja he noudattivat sitä, kun taas 13,3 %:lla (n=12) vastaajista oli nukkumaanmenoaika, mutta he eivät noudattaneet

15 sitä. Kysyttäessä, oliko nukkumaanmenoajasta sovittu vanhempien kanssa, 63,9 % (n=46) vastasi kieltävästi Harrastusten vaikutus unen riittävyyteen Kyselyyn vastaajista 48,8 % (n=44) harrasti pallo- tai joukkuepelejä 1-5 kertaa viikossa. Muuten jakauma harrastuskertojen välillä sekä kokemukset unen riittävyydestä jakautui melko tasaisesti. Vastaajista 54,5 % (n= 24) koki nukkuvansa riittävästi harrastuksesta huolimatta, kun taas 45,5 % (n=20) vastaajista koki, että harrastus vaikutti unen riittävyyteen kielteisesti. Vastaajista 35,4 % (n=32) harrasti tanssia, ratsastusta, aerobicia tms. 1-5 kertaa viikossa. Heistä 53,1 % (n=17) koki nukkuvansa riittävästi. Uimista puolestaan harrasti 1-5 kertaa viikossa vain 24,3 % (n=20) vastaajista, joista 70,0 % (n=14) nukkui riittävästi. 88,9 % (n= 80) vastaajista harrasti lenkkeilyä 1-5 kertaa viikossa. Heistä 56,3 % (n=45) koki nukkuvansa riittävästi. Lukemista harrasti 1-5 kertaa viikossa 85,4 % (n=77) vastaajista. Lukemisen ei koettu häiritsevän yöunta. Kyselyyn vastaajista kaikki katsoivat TV:tä 1-5 kertaa viikossa, eivätkä he kokeneet TV:n katselun vaikuttavan yöunen riittävyyteen. Tietokoneella tai pelikonsolilla pelaamista puolestaan harrasti 94,4 % (n=85) vastaajista 1-5 kertaa viikossa. Heistä 57,6 (n= 49) koki nukkuvansa riittävästi. Suurimmalla osalla vastaajista (34,4 %, n=31) viimeisin harrastus loppui noin 3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 26,7 %:lla (n= 24) vastaajista viimeinen harrastus loppui n. 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Heistä suurin osa koki nukkuvansa riittävästi. Kaiken kaikkiaan vastauksista voi päätellä, ettei harrastuksen loppumisajalla ollut juurikaan merkitystä unen riittävyyden kanssa.

16 Nautintoaineiden vaikutus unen riittävyyteen Vastaajista 52,2 % (n=47) ei juonut kahvia ollenkaan. Päivittäin kahvia joi 12,2 % (n=11) vastaajista, joista 54,5 % (=6) ei kokenut nukkuvansa riittävästi. Muuten kahvin juominen ei vaikuttanut unen riittävyyteen. Kuinka usein juot kahvia? 14,4 % 12,2 % 12,2 % 8,9 % 52,2 % En käytä ollenkaan Pari kertaa vuodessa Kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin KUVIO 1. Kahvin juominen Virvoitus-/energiajuomia joi viikoittain 37,8 % (n=34) vastaajista. Heistä suurinosa 58,8 % (n=20) koki nukkuvansa riittävästi. Päivittäin virvoitus-/energiajuomia joi 7,8 % (n=7) ja heistäkin suurinosa (71,4 %, n=5) koki nukkuvansa riittävästi. Kuinka usein juot virvoitus-/energiajuomia? 37,8 % 7,8 % 11,1 % 11,1 % 32,2 % En käytä ollenkaan Pari kertaa vuodessa Kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin KUVIO 2. Virvoitus-/energiajuomien juominen

17 Vastaajista 91,1 % (n=82) ei polta tupakkaa ollenkaan. Loput vastaajista (8,9 %, n=8) poltti tupakkaa päivittäin. Heistä 50 % (n=4) koki nukkuvansa riittävästi. 13 Kuinka usein poltat tupakkaa? 0,0 %8,9 % En käytä ollenkaan Pari kertaa vuodessa 91,1 % Kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin KUVIO 3. Tupakan polttaminen 86,7 % (n=78) vastaajista ei käyttänyt alkoholia ollenkaan. Kerran kuukaudessa alkoholia käytti 7,8 % (n=7) vastaajista, joista 57,1 % (n=4) ei kokenut nukkuvansa riittävästi. Suurin osa vastaajista koki, ettei minkään nautintoaineen käyttö häirinnyt yöunta. Kuinka usein käytät alkoholia? 3,3 % 7,8 % 1,1 1,1 %% En käytä ollenkaan Pari kertaa vuodessa Kerran kuukaudessa Viikoittain 86,7 % Päivittäin KUVIO 4. Alkoholin käyttäminen Yhteenveto kyselyn tuloksista Ristiintaulukoimme kaikki kysymykset kyselylomakkeen kysymyksen 4 kanssa (Nukutko arkena riittävästi?) (liite 1). Käydessämme kyselyn tuloksia läpi, kiinnitimme huomiota vastauksien samankaltaisuuteen. Vaikka 42,2 % (n=38) koki, ettei nuku riittävästi arkena, ei huonosti nukkumiselle löytynyt selitystä kysymyksiemme avulla; esimerkiksi harrastukset tai nautintoaineet eivät juuri vaikuttaneet unen riittävyyteen.

18 14 Kahvi vaikutti nautintoaineista eniten uneen, mutta sekään ei kovin merkittävästi. Huomioimme kuitenkin sen, että vain pieni osa nukkuu päiväunia. 7- luokkalaisista suurin osa koki viikoittain vähän stressiä, mutta silti yli puolet heistä koki nukkuvansa riittävästi. Enemmistö vastaajista nukkui arkiöisin 9 tuntia tai vähemmän, eikä heillä ollut nukkumaanmenoaikaa. 5.2 Infopaketin luonnostelu Lähdimme luonnostelemaan infopakettia unesta kyselystä saatujen tuloksien perusteella. Mikään aihealue ei varsinaisesti korostunut tuloksia avatessa, mutta poimimme sieltä mielestämme tärkeitä ja jonkin verran esiin nousseita asioita. Näitä olivat mm. päiväunet, kuinka pitkiä yöunia pitäisi nukkua sekä nukkumaanmenon säännöllisyys. Luonnostelimme infopakettiin myös yleistä tietoa unesta, mikä saattaisi kiinnostaa 7.-luokkalaisia ja mistä olisi hyötyä heille. Teimme ulkomuodosta mahdollisemman selkeän ja houkuttelevan. Käytimme kirkkaita värejä sekä selkeitä ja mielenkiinnon herättäviä muotoja. Olimme jo alun perin puhuneet Talvisalon koulun terveystiedon opettajan kanssa, että infopaketista pitäisi tulla lyhyt ja tiivis paketti, että jokainen jaksaisi sen lukea. Siksi päätimme infopaketin kooksi A5- paperin. Kanteen laitoimme uni-infon otsikon Yö unetta, päivä aivoitta. Otsikon on tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto. Sisäsivuille laitoimme uni-infoa lyhyesti räjähteen muotoisten kuvioiden sisälle. Aluksi suunnittelimme viimeiselle sivulle pientä unitestiä, jonka tulokset löytyisivät sivun alareunasta. Asiaa pohdittuamme totesimme testin tuloksineen liikaa tilaa vieväksi, joten hylkäsimme tämän idean. Sen sijaan laitoimme viimeiselle sivulle sarjakuvan unesta ja www-linkkejä uniaiheisille sivuille. Saatuamme uni-infon luonnoksen valmiiksi lähetimme sen sähköpostilla Satu Ovaskalle kommentoitavaksi. Tämän jälkeen tapasimme hänet viikolla Viimeistelyvaihe Tapaamisessa työelämän edustajan kanssa sovimme uni-infon luonnoksen testaamisesta kuuden hengen testiryhmällä. Testiryhmään kuului Talvisalon 7.-luokkalaisia, ja uni-infon testaus suoritettiin viikolla 12. Testiryhmään kuului kuusi oppilasta, joista tyttöjä ja poikia oli molempia kolme. Palaute oli rakentavaa ja muutosehdotuksia tuli muutama. Viimeistelimme infopaketin palautteiden perusteella lopulliseen muotoon-

19 15 sa. Emme joutuneet poistamaan infopaketista mitään, mutta lisäsimme siihen kaksi kohtaa saamamme palautteen perusteella. Lopullisessa versiossa infopakettiin kuuluu uni-info ja diasarja unesta. Diasarja liitettiin uni-infoon opinnäytetyön esitysseminaarin jälkeen. Kyseinen diasarja oli käytössä esitysseminaarissamme, jossa opinnäytetyömme ohjaaja ehdotti, että voisimme liittää sen infopakettiin. Diasarjaa voi käyttää opetusmateriaalin tukena esimerkiksi terveystiedon tunnilla Nuorille pitäisi valistaa enemmän unentarpeesta, koska monet nukkuvat liian vähän Räikeät ja kirkkaat värit, väliotsikot ja mukava sarjakuva tekevät siitä mielenkiintoisen paketin 6 POHDINTA 6.1 Tuotekehitysprosessi Tuotekehitysprosessimme eteni alusta alkaen melko jouhevasti. Saimme ohjausta sekä opinnäytetyömme ohjaajalta sekä työelämän edustajalta. Alussa tuntui, että aiheeseen liittyvää uutta kirjallisuutta ja tietoa oli niukasti saatavilla, mutta loppujen lopuksi löysimme riittävästi hyviä ja tuoreita lähteitä. Eniten aikaa vei kyselylomakkeen saaminen selkeään ja kaikkia osapuolia tyydyttävään muotoon. Useita kysymyksiä piti muotoilla uudelleen ja selkeyttää sekä vaihtaa kysymysten järjestystä loogisemmaksi. Saatuamme vastaukset kyselystä oli tuotetta eli uni-infoa helppo käydä tekemään. Osaltaan tuotteen tekemisen teki helpoksi se, että lähdimme tekemään täysin uutta tuotetta; lähdimme niin sanotusti puhtaalta pöydältä, joten meillä oli aika lailla vapaat kädet lähteä toteuttamaan tuotetta. Toisaalta tuotteen tekemistä vaikeutti sama asia: lähdimme täysin tyhjästä ja jouduimme suunnittelemaan kaiken alusta alkaen, koska käytettävissämme ei ollut uneen liittyvää infopakettia. Opaslehtisen tai infopaketin tekemisessä on muun muassa huomioitava kohderyhmän ikä, sukupuoli ja yhteiskunnallinen tilanne. Materiaalin ei tule syyllistää, joten on vältettävä esimerkiksi uhkailua, holhoamista ja autoritaarista asennetta. Materiaalin tulee myös olla laadittu helposti ymmärrettävällä kielellä ja materiaalin sisällön tulisi perustua tosiseikkoihin. (Ewles & Simnett 1995, ) Mielestämme olemme onnistu-

20 16 neet edellä mainituissa seikoissa hyvin. Pidimme tuotetta tehdessämme koko ajan mielessä kohderyhmämme iän, ja pyrimme suuntaamaan sisällön muodon ja ulkoasun juuri heidän ikäisilleen. Kielellisesti uni-info on mielestämme selkeä ja helposti ymmärrettävä. Uni-infon sisältö perustuu tämänhetkisiin tosiseikkoihin, ja olemme pyrkineet kertomaan niin sanotusti faktat faktoina. Ewles & Simnett (1995, 229) mainitsevat kirjassaan esitteen eduiksi muun muassa sen, että materiaaliin voi tutustua itsekseen ja omaan tahtiin. Tämä toteutuu myös tekemämme uni-infon kanssa. Aikataulumme piti melko hyvin, vaikka pitkät työharjoittelujaksot ja joulun aika katkaisivat opinnäytetyömme tekemistä. Kirimme aikataulua kiinni heti harjoittelujaksojen päätyttyä, jotta saimme kaiken valmiiksi ajallaan. 6.2 Tulokset ja infopaketin käyttökelpoisuus Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan luokkalaista (92,7 %), mutta hyödynnettäviä kyselylomakkeita oli loppujen lopuksi 90 kappaletta. Pohdimme syitä tähän, koska mielestämme kyselylomake oli helposti ymmärrettävä. Suurin osa vastauksien hylkäämisestä johtui kyselylomakkeen kysymyksestä numero kahdeksan (Kuinka monta kertaa viikossa harrastat seuraavia asioita?) (liite 1). Moni oli jättänyt vastaamatta joka kohtaan. Tämän vuoksi emme voineet hyväksyä näitä vastauksia, koska vastaukset olivat puutteellisia. Mielestämme kysymys oli selkeästi ohjeistettu, joten emme keksineet siihen kysymykseen parempaa muotoa. Hylkäämisperusteena oli myös useamman vastausvaihtoehdon valitseminen samassa kysymyksessä. Tämän olisimme voineet välttää ohjeistamalla kyselyn alussa valitsemaan vain yhden itselleen sopivan vastausvaihtoehdon. Käydessämme vielä tuloksia sekä kyselylomaketta läpi huomasimme, että olisimme voineet muotoilla joidenkin kysymyksien vastausvaihtoehdot toisin. Näitä olivat esimerkiksi vastausvaihtoehdot kysymyksissä 3 ja 9 (liite 1). Vaihtoehdot 9 tuntia tai vähemmän ja 8 tuntia tai vähemmän aiheuttivat sekaannusta. Ne olisi siis pitänyt muotoilla selkeämmin. Oppilaat vastasivat kyselyyn anonyymisti, mikä tuki tutkimuksen eettisyyttä. Ulkopuolinen ei pysty tunnistamaan vastauksista ketään, mutta joissakin vastauksissa oli

Koululaisten lepo ja uni

Koululaisten lepo ja uni Koululaisten lepo ja uni Hyvinvoinnin kolmio tasapainoon ravinto lepo liikunta 1 Lepo ja rentoutuminen Mikä on lepoa ja rentoutumista, mikä taas ei? Jokaisella on oma tapansa levätä ja rentoutua. Kauhuelokuvan

Lisätiedot

Uni on TURVALLISUUTTA. Uni on OPPIMISTA

Uni on TURVALLISUUTTA. Uni on OPPIMISTA UNTA PALLOON! 1 MITÄ UNI ON? Uni on pakollinen juttu meille jokaiselle. Ihmisten lisäksi myös kaikki eläimet ja kasvit, jopa puut nukkuvat. Alakoululainen tarvitsee unta noin 10 tuntia vuorokaudessa. 10-vuotias

Lisätiedot

Sanna Tulokas LIIKUNTA JA LEPO

Sanna Tulokas LIIKUNTA JA LEPO LIIKUNTA JA LEPO MITEN SINÄ PALAUDUT? SUORITUKSESTA PALAUTUMINEN PALAUTUMISELLA TARKOITETAAN ELIMISTÖN RAUHOITTUMISTA, JOLLOIN AKTIIVISUUSTASO LASKEE ULKOISET JA SISÄISET STRESSITEKIJÄT VÄHENEVÄT TAI HÄVIÄVÄT

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Yläasteikäisten uni Julia Korpihete & Roosa Lukkala Te3 tutkimusraportti Forssan yhteislyseo 08.05.2014

Yläasteikäisten uni Julia Korpihete & Roosa Lukkala Te3 tutkimusraportti Forssan yhteislyseo 08.05.2014 Yläasteikäisten uni Julia Korpihete & Roosa Lukkala Te3 tutkimusraportti Forssan yhteislyseo 08.05.2014 Sisällysluettelo: 1. johdanto 1 2. aineisto ja menetelmät 2 3. tulokset..3 4. tulosten tarkastelu/pohdinta...13

Lisätiedot

Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin:

Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin: Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin: Tynjälä, J. & Kannas, L. (2004). Koululaisten nukkumistottumukset, unen laatu ja väsyneisyys vuosina 1984-2002. Kirjassa:

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Hyvä arki Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

Lukiolaisten nukkuminen

Lukiolaisten nukkuminen Lukiolaisten nukkuminen Lohjan Yhteislyseon lukio Psykologian tutkimus Toukokuu 2016 Tekijät: Julia, Oona, Katariina, Sani 1 Sisällysluettelo: 1.Johdanto 3 2. Tutkimusongelma ja Hypoteesi 4 3. Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT Oikeat ruokailutottumukset Riittävä lepo Monipuolinen liikunta Miksi pitäisi liikkua? Liikunta pitää kuntoa yllä Liikkuminen on terveyden antaa mielihyvää ja toimintakyvyn kannalta ehkäisee sairauksia

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Nimi, luokka, päivämäärä

Nimi, luokka, päivämäärä Nimi, luokka, päivämäärä 1 Jätä nämä tällaisiksi. 2 Jätä nämä tällaisiksi. 3 Kirjoita itsestäsi kuvaus. 4 5 6 Esimerkki: Tutkimushenkilö käytti aikaa lepoon n. 9 tuntia päivässä, koulutyöhön ja läksyihin

Lisätiedot

Nuoret eivät ole lapsia eikä aikuisia

Nuoret eivät ole lapsia eikä aikuisia Nuoret eivät ole lapsia eikä aikuisia Tytöt ja pojat ovat erilaisia Integroitu tieto fyysisestä, psyykkisestä, seksuaalisesta ja sosiaalisesta kehityksestä auttaa ymmärtämään terveitä nuoria sekä ongelmissa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Opiskelijan unipäiväkirja

Opiskelijan unipäiväkirja LIITE 7. Opiskelijan unipäiväkirja Opiskelijan unipäiväkirja Nimi: Henkilötunnus: Ohjeet: Täyttöohjeet: nukuttu aika (myös päiväunet) vuoteeseen meno ylösnousuaika lyhyt herääminen yöllä Unen laatu: 1

Lisätiedot

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi 5.2.2015 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1 2. Oma tutkimusongelma 1 3. Tutkimusmenetelmät 1 4. Tutkimustulokset

Lisätiedot

NUORET, MIKSI ON NUKUTTAVA?

NUORET, MIKSI ON NUKUTTAVA? NUORET, MIKSI ON NUKUTTAVA? Unta palloon teemavuodet Kirkkonummi 19.11.2014 FM, mth Johannes Kajava HYKS nuorisopsykiatria www.uniresepti.fi SISÄLTÖ 1. Unen tehtävistä nuoruusiässä 2. Nuoruusikäisen unen

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013 Hyvinvointia työstä Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 Uni, aivot stressi Sampsa Puttonen Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 2 Sisällys 1. Uni ja aivot - unen merkitys aivoille - miten huolehtia unesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Virkeä ja terve kuljettaja 1 Virkeä ja terve kuljettaja Ammattikuljettajalla riittävä uni ja lepo, säännöllinen

Lisätiedot

Murrosikäisen kehitys

Murrosikäisen kehitys Murrosikäisen kehitys EVÄITÄ VANHEMMUUTEN -ilta 1.10.2013 Luento- ja keskustelutilaisuus nuorten vanhemmille Psykologi Maija Karakorpi VSSHP/Raision nuorisopsykiatrian poliklinikka Nuori ei ole iso lapsi

Lisätiedot

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi:

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi: 1 (5) UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) Kysymyksiin voi vastata lapsi itse ja/tai vanhemmat (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) Lomakkeen

Lisätiedot

Lukiolaisten stressi. Tekijät: Fanni Palmu ja Netta Varis 14E Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon lukio Tammikuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi

Lukiolaisten stressi. Tekijät: Fanni Palmu ja Netta Varis 14E Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon lukio Tammikuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi Lukiolaisten stressi Tekijät: Fanni Palmu ja Netta Varis 14E Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon lukio Tammikuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1.Johdanto 1.1. Tutkimusaihe Tutkimme lukiolaisten stressiä,

Lisätiedot

UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!

UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä! LIITE 1/1(5) UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) Kysymyksiin voi vastata lapsi itse ja/tai vanhemmat (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) I TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Uni ja vireystaso. Marjo-Riitta Anttila Tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Sairaanhoitaja

Uni ja vireystaso. Marjo-Riitta Anttila Tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Sairaanhoitaja Uni ja vireystaso Marjo-Riitta Anttila Tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Sairaanhoitaja Miksi nukutaan? Elpyminen Varastoidaan energiaa seuraavaan päivää varten Aivojen määräaikaishuoltoa Muistitoimintojen

Lisätiedot

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä?

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä? Kasvamme yhdessä Ensimmäinen ilta: Illan aihe: Nuoruusiän kehitys klo 18-19.30 Auditorio tai juhlasali: 1. Tervetuliaissanat ja nuorten esitys (musiikki, liikunta tms.) (10-15 min), tarjoilu, mikäli mahdollista

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (6) 521 V Sj / Vt Sari Näreen ym. aloite yläaste- ja lukioikäisten kouluunmenoajan kohtuullistamisesta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uni, lepo ja vireys Soili Järvilehto ja Raija Kiiski toim. Vappu Laine Kuntoutussäätiö 2010

Uni, lepo ja vireys Soili Järvilehto ja Raija Kiiski toim. Vappu Laine Kuntoutussäätiö 2010 Uni, lepo ja vireys Soili Järvilehto ja Raija Kiiski toim. Vappu Laine Kuntoutussäätiö 2010 Uni Unen merkitystä ei täysin tunneta. Valveillaolon ja unen vaihtelu on välttämätöntä. Ihminen tarvitsee unta

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA LAPSUUS ON VOIMAKKAAN KASVUN JA KEHITYKSEN AIKAA Pitkän lapsuusajan uskotaan vähentävän lapsikuolleisuutta. Lapsuus on pitkä ajanjakso ihmisen elämässä. Se on yhteydessä aivojen kehittymiseen

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Opaslehtinen unesta ikäihmiselle

Opaslehtinen unesta ikäihmiselle Opaslehtinen unesta ikäihmiselle Ikäneuvola Ruori Ikääntyvien neuvolamallin käynnistys ja pilotointi -hanke Oppaan löydät myös sähköisesti sivulta: www.jns.fi/ruori Sisältö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Nuorten liikunta ja liikkumattomuus -tietovisa

Nuorten liikunta ja liikkumattomuus -tietovisa Nuorten liikunta ja liikkumattomuus -tietovisa Tavoite Tämän tehtävän tavoitteena on tuoda esille liikkumiseen ja liikkumattomuuteen liittyviä perustietoja suomalaisten nuorten näkökulmasta. Tehtävän tavoitteena

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä Tavoitteet Sopivan painon pohtiminen Elintapojen vaikutus painonhallintaan terveyttä 3 terveyttä Normaalipaino on suositus paitsi fyysisen myös psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kannalta. Pieni yli-

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Harrastusten vaikutus koulumenestykseen

Harrastusten vaikutus koulumenestykseen 1 Harrastusten vaikutus koulumenestykseen PS7 Tutkimus 24.5.2016 Tekijät: Tobias Mörck, Lauri Jääskö ja Seidi Salo sekä Johannes Olkkonen 1 2 Sisällysluettelo 1.Johdanto 3 2.Tutkimuksen suorittaminen 3

Lisätiedot

HYVÄ ARKI. Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi, kevät 2017 Osastonhoitaja Riitta Salomäki YTHS

HYVÄ ARKI. Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi, kevät 2017 Osastonhoitaja Riitta Salomäki YTHS HYVÄ ARKI Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi, kevät 2017 Osastonhoitaja Riitta Salomäki YTHS Hyvä arki * Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä lisätä

Lisätiedot

TULOS NOUSUUN NUKKUMALLA. Tanja Lappi, Heltin unikoulun rehtori, työterveyspsykologi

TULOS NOUSUUN NUKKUMALLA. Tanja Lappi, Heltin unikoulun rehtori, työterveyspsykologi TULOS NOUSUUN NUKKUMALLA Tanja Lappi, Heltin unikoulun rehtori, työterveyspsykologi 16.3.2017 MINÄ JA HELTTI Perustettu 2013 Visiona vaikuttaa yli 500 000 suomalaisen hyvinvointiin vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Miten vauvan unirytmi kehittyy?

Miten vauvan unirytmi kehittyy? Miten vauvan unirytmi kehittyy? Perheaikaa.fi nettiluento Juulia Ukkonen - Kätilö, TtK 25.1.2013 Uni-valverytmin kehittyminen Vauvan uni-valverytmi kehittyy vähitellen ensimmäisten 3-4 kuukauden aikana.

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille

Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään mediaan liittyviä asioita ja riittävän unen merkitystä.

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/13 06.03.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/13 06.03.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) 52 Lausunto aloitteesta kouluunmenoajan kohtuullistamisesta HEL 2011-006171 T 12 01 01 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, esittelijän ehdotuksen

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Ariel Gordin. LKT, professori Suomen Parkinson-liiton hallituksen jäsen Suomen Parkinson-säätiön hallituksen jäsen

Ariel Gordin. LKT, professori Suomen Parkinson-liiton hallituksen jäsen Suomen Parkinson-säätiön hallituksen jäsen Ariel Gordin LKT, professori Suomen Parkinson-liiton hallituksen jäsen Suomen Parkinson-säätiön hallituksen jäsen Unessa on todettu olevan selvästi erilaisia tiloja, jotka vaihtelevat 90-100 minuutin jaksoissa.

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

UNIKOULU OSASTOLLA B 21

UNIKOULU OSASTOLLA B 21 UNIKOULU OSASTOLLA B 21 UNIKOULU OSASTOLLA B 21 Unenseurant alomake lapselle Nimi Täyttöohjeet * Nukkumisajat = * Herääminen yöllä / päiväunilla X nukahtaa itsekseen О nukahtaa saatuaan tutin T nukahtaa

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Palautetaan arvioitavaksi ennen koeviikkoa (palautelaatikkoon viimeistään ke 13.5.) Kurssipäiväkirja on oman oppimisesi,

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Kouluterveyskysely 2008 26.3.2009 1 Aineisto vuonna 2008 Kouluterveyskysely tehtiin Etelä- Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä koko

Lisätiedot

Tarja Ketola 17.11.2015. Uni ja univaje. Vireyden säätely. Väsyvyys (fatiikki)

Tarja Ketola 17.11.2015. Uni ja univaje. Vireyden säätely. Väsyvyys (fatiikki) Tarja Ketola 17.11.2015 Uni ja univaje Vireyden säätely Väsyvyys (fatiikki) Nukumme noin 1/3 elämästämme. Ideaali unen määrä on 7 tuntia/vrk (alle 6 yli 9) Sekä lyhyemmät että pidemmät unimäärät nostavat

Lisätiedot

Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin

Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin Alkoholinvaikutukset sosiaalisiin suhteisiin Psykologian tutkimuskurssin työ Pyry Möttönen Janne Santala Toni Kangas 2.2.11 1. Johdanto Alkoholi ja sosiaaliset suhteet. Alkoholijuoma eli väkijuoma on etanolia

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Miten lapsi oppii hyvinvointia ja myös pahoinvointia? Matti Rimpelä 30.3.2011 Elämyksiä ja elämää Hevonen osana hyvinvointipalveluja

Miten lapsi oppii hyvinvointia ja myös pahoinvointia? Matti Rimpelä 30.3.2011 Elämyksiä ja elämää Hevonen osana hyvinvointipalveluja Miten lapsi oppii hyvinvointia ja myös pahoinvointia? Matti Rimpelä 30.3.2011 Elämyksiä ja elämää Hevonen osana hyvinvointipalveluja Lapsi jaetaan osiin: Joukkoharha Koti kasvattaa Koulu opettaa Sosiaali-

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit Case Kiireinen äiti Hyvinvointianalyysi Raportit HYVINVOINTIANALYYSI Henkilö: Case Kiireinen äiti Ikä 47 Pituus (cm) 170 Paino (kg) 62 Painoindeksi 21.5 Aktiivisuusluokka Leposyke Maksimisyke 6.0 (Hyvä)

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Päihdekasvatusmateriaali alakoulujen. En oo korvaamaton, mutta paras mahaa- rollinen. linen

Päihdekasvatusmateriaali alakoulujen. En oo korvaamaton, mutta paras mahaa- rollinen. linen Päihdekasvatusmateriaali alakoulujen 5-6-luokkalaisille En oo korvaamaton, mutta paras mahaa- rollinen linen En oo korvaamaton, mutta paras maharollinen Tämä aineisto on tarkoitettu 5-6-luokkalaisten

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot