Eur Civil Law brochure FIN 17/6/ :39 Page 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info"

Transkriptio

1

2 Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa Opas lakimiehille

3 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla pyritään helpottamaan kansalaisten jokapäiväistä elämää, kun heidän on käytettävä oikeuksiaan ja käännyttävä tuomioistuimen puoleen näiden oikeuksien toimeenpanemiseksi. Lakimiesten rooli on ratkaiseva juridisessa yhteistyössä siviilioikeuden alalla kaikkialla Euroopan unionissa. He toimivatkin usein tärkeimpänä tietolähteenä Euroopan kansalaisille, jotta voitaisiin varmistaa, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. On välttämätöntä, että lakimiehet ovat tietoisia niistä tärkeistä kehityssuunnista, jotka ovat viime vuosina tapahtuneet juridisessa yhteistyössä siviilioikeuden alalla. Siksi Euroopan komissio onkin päättänyt aloittaa tiedotuskampanjan siitä, kuinka se voi tarjota tiiviimpää ja helpommin saatavissa olevaa informaatiota näistä tärkeistä kehityssuuntauksista. Tätä tarkoitusta varten on luotu taskuopas, josta on mahdollista lukea enemmän juridisesta yhteistyöstä siviilioikeuden alalla ja löytää tietoa, kuinka se voi vaikuttaa henkilöiden jokapäiväisiin toimiin. Toivon, että taskuopas auttaa ymmärtämään paremmin tätä monimutkaista ja entistäkin tärkeämpää aihetta. Ystävällisin terveisin, António Vitorino

4 I. JOHDANTO 2 1. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla 3 2. Kohti todellista Euroopan oikeusaluetta 4 3. Yksityisoikeudellinen säännöstö ( acquis ) 25 II. OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ YKSITYIS- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA 6 1. Bryssel I -asetus 7 2. Lainvalintasäännöt (conflict of laws) asiakirjat ja luonnokset Yksityis- ja kauppaoikeuden alalla tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön kehittäminen jatkossa 14 III. PERHEOIKEUS Bryssel II -asetus Bryssel II -asetuksen korvaava uusi asetus 18 IV. MAKSUKYVYTTÖMYYSASETUS 20 V. KÄYTÄNNÖN OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa koskeva asetus Todisteiden vastaanottamista koskeva asetus Eurooppalainen oikeudellinen verkosto yksityis- ja kauppaoikeudellisissa kysymyksissä 25 VI. OIKEUSSUOJAN SAATAVUUS Oikeusapua koskeva direktiivi Rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskeva direktiiviehdotus 27

5 I. JOHDANTO Eurooppa-oikeuden alalla on havaittavissa merkittävä kehityssuunta, josta useimmat lakimiehet eivät ole tietoisia. Kansainvälisestä yksityisoikeudesta on kehittymässä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten oikeusjärjestysten yläpuolella oleva itsenäinen ja erillinen eurooppa-oikeuden ala. Amsterdamin sopimuksessa EU:lle annettiin toimivalta antaa säännöksiä kansainvälisen yksityisoikeuden alalla, ja sen jälkeen on annettu paljon eurooppalaisia säädöksiä, jotka koskevat "yhteistyötä yksityisoikeuden alalla". Tämä uusi oikeudenala koskettaa jokaista eurooppalaista yksityisoikeuden alalla toimivaa juristia - tuomareita, lakimiehiä ja muita oikeustieteellisen koulutuksen saaneita. Tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaate on edistänyt Euroopan kansalaisten ja kaupallisen toiminnan liikkuvuutta. Lakimiehet joutuvat työssään yhä useammin kohtaamaan rajat ylittäviä oikeustapauksia, joissa ongelmia aiheuttavat muun muassa rajojen yli tapahtuvat toimitukset, matkailijoiden liikkumiseen ja liikenneonnettomuuksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdat tai toisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sijaitsevan omaisuuden ja kiinteistöjen omistusoikeuteen liittyvät kysymykset. Lakimiehet joutuvat käsittelemään lähes päivittäin tapauksia, jotka koskevat perheoikeuden alalla eri kansallisuutta olevien henkilöiden henkilökohtaisia suhteita tai rajat ylittäviä perhesuhteita ja lasten huoltoa. Nykyisin jopa pienet ja keskisuuret yritykset ovat lähes poikkeuksetta aktiivisia eurooppalaisilla kotimarkkinoilla ja kohtaavat jatkuvasti ongelmia ja oikeudellisia kysymyksiä, jotka kuuluvat Eurooppa-oikeuden alaan. Avointen rajojen Euroopassa esiintyy paljon rajat ylittäviä oikeussuhteita. Tässä ympäristössä toimivien lakimiesten on oltava tietoisia uudesta kehityssuunnasta.

6 1 Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Termissä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla on säilytetty jäsenvaltioiden (hallitustenvälisen) yhteistyön käsite. Se oli osa asiakenttää, josta on nyt tullut itsenäinen Eurooppa-oikeuden ala omine käsitteineen ja periaatteineen. EY:n perustamissopimuksen IV osastoa, mukaan lukien 61 ja 65 artiklan, sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin Tanskaa lukuun ottamatta. Termi oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla on peräisin Maastrichtin sopimuksesta, eli Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta, jonka VI osaston, 'Määräykset yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa, K.1 artiklassa oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla määritellään jäsenvaltioiden yhteistä etua koskevaksi asiaksi. Amsterdamin sopimuksessa tämä yhteistyö, joka oli siihen asti ollut osoitettu ainoastaan jäsenvaltioille, nostettiin Euroopan yhteisön erityisen lainsäädäntövallan alaiseksi asiaksi: EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdassa tunnustetaan yhteisön lainsäädäntövalta tällä alalla ja tähän kuuluu EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan mukaan seuraavaa: a seuraavilla aloilla tapahtuva kehittäminen ja yksinkertaistaminen: - oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa valtiosta toiseen koskeva järjestelmä; - todisteiden vastaanottamista koskeva yhteistyö; - siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden ja muiden päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano; b lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivallan määräytymistä koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuuden edistäminen; c riita-asiain oikeudenkäyntien moitteettoman sujumisen esteiden poistaminen edistämällä tarvittaessa riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevien jäsenvaltioissa sovellettavien säännösten yhteensopivuutta. 2 Kohti todellista Euroopan oikeusaluetta Oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskevat säännöt perustuvat periaatteelle, jonka mukaan yksittäisten jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmät ja tuomioistuinten antamat tuomiot ovat samanarvoisia ja samassa asemassa. Yhteistyön perustana on myös yksittäisten tuomioistuinten ja oikeusviranomaisten rajat ylittävä yhteistyö. On selvää, että tällä alalla on oltava yhdenmukaiset säännöt: jos kukin jäsenvaltio päättäisi itsenäisesti, mitä lakia sovelletaan kuhunkin rajat ylittävään oikeussuhteeseen ja mitkä muiden jäsenvaltioiden tuomiot tunnustetaan, tämä aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta kansalaisille ja yrityksille sekä toimivaltaisen tuomioistuimen että sovellettavan lain osalta. Euroopan sisämarkkinoiden menestymisen edellytyksenä on eurooppalainen oikeusvarmuus. Tampereen Eurooppa-neuvostossa 15. ja neuvosto luonnosteli tavoitteen todellisen Euroopan oikeusalueen luomisesta; tämä perustui periaatteelle, jonka mukaan jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien eroavuudet tai monimutkaisuus eivät saisi estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä käyttämästä oikeuksiaan, eikä oikeuksien käyttäminen saisi vaikuttaa hankalalta. 3

7 4 Oli tarpeen taata yhteisön laajuisesti oikeussuojan parempi saatavuus Euroopassa kaikkien kansalaisten osalta. Tampereen Eurooppa-neuvosto vahvisti kolme toiminnan painopistealuetta: oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen, rikosten uhrien vahingonkorvausten parantaminen ja yhtenäistämisen jatkaminen yksityisoikeuden alalla. Näistä painopistealueista vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksityisoikeuden alalla tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön peruskivi. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi toimenpideohjelman tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Lopullisena tavoitteena on, että oikeuden päätökset tunnustettaisiin ja pantaisiin täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman minkäänlaisia välivaihemenettelyjä (toisin sanoen niin sanottu eksekvatuurimenettely poistetaan). On odotettavissa, että tällä todellisella Euroopan oikeusalueella yksityisoikeuden alalla tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön tuleva kehittäminen helpottaa kansalaisten ja kaupallisen toiminnan liikkuvuutta. 3 Yksityisoikeudellinen säännöstö ( acquis ) Yksityisoikeuden alalla tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön alueella yhteisön säännöstö (ns. acquis communautaire) on jo varsin merkittävää ja liittyy kaikkiin EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan kuuluviin alueisiin, kuten tuomioistuinten toimivaltaan, tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön ja oikeussuojan saatavuuteen. Näin ollen on jo annettu monia lainsäädännöllisiä asiakirjoja, joita sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin Tanskaa lukuun ottamatta, ja useista muista asiakirjoista keskustellaan tai ne ovat suunnitteilla: Tuomioistuimen toimivalta, tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen ja täytäntöönpano: - Bryssel I -asetus tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviilija kauppaoikeuden alalla - Bryssel II -asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa sekä uusi neuvoston asetus samasta asiasta eli Bryssel II bis, joka korvaa Bryssel II -asetuksen; - asetus, joka koskee maksukyvyttömyysmenettelyjä. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö (näiden asiakirjojen tavoitteena on parantaa käytännön oikeudellista yhteistyötä): - asetus tiedoksiannosta rajat ylittävissä tapauksissa; - asetus todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa; - neuvoston päätöks siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta. Oikeussuojan saatavuuden alalla: - direktiivi oikeusavusta rajat ylittävissä riita-asioissa

8 Tällä hetkellä on tehty ehdotukset seuraaviksi toimenpiteiksi: - rikoksen uhreille maksettavat korvaukset (vihreä kirja ja direktiiviehdotus); - vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (vihreä kirja); - ehdotus neuvoston asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta, joka tähtää siihen, että jäsenvaltiossa annetut riitauttamattomia saatavia koskevat tuomiot olisivat täytäntöönpanokelpoisia kaikkialla yhteisössä ilman, että jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, tarvitsisi ryhtyä minkäänlaisiin välivaihemenettelyihin; - vähäisiin vaateisiin liittyvät maksusuoritusmääräykset ja oikeudenkäynnit (vihreä kirja); - sopimussuhteisiin sovellettava laki (vihreä kirja). - ehdotus asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("Rooma II"). 5

9 II. OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ YKSITYIS- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA 6 Yksityisoikeuden alalla tapahtuvan oikeudellisen yhteistyön ytimessä ovat tuomioistuinten toimivaltaa ja lainvalintaa koskevat säännöt yksityis- ja kauppaoikeuden alalla. Kansainvälisessä siviiliprosessissa eräät tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista koskevien kansallisten sääntöjen väliset erot vaikeuttavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tarvitaan välttämättä säännökset, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa muodollisuudet ja yhdenmukaistaa tuomioistuinten toimivaltaa yksityis- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevat säännöt, jotta toisissa jäsenvaltioissa annetut tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön nopeasti ja yksinkertaisin menettelyin. Näitä sääntöjä täydentämään tarvitaan vastaavia lainvalintasääntöjä. Jäsenvaltio 1:n yritys A on varannut yhdessä liikemessuja järjestävän yritys B:n, jonka keskushallinto on jäsenvaltio 2:ssa, kanssa neliömetrin suuruisen näyttelytilan siihen kuuluvine palveluineen jäsenvaltio 2:ssa pidettäviltä kolmipäiväisiltä liikemessuilta, joille yritys A aikoo osallistua näytteilleasettajana. Viisi päivää ennen messujen alkua yritys A:n pääasiakas ilmoittaa, ettei se voi osallistua messuille. Näin ollen yritys A peruuttaa varauksensa. Koska peruutusilmoitus tulee myöhään, yritys B ei onnistu vuokraamaan 500 neliömetrin tilaa toiselle näytteilleasettajalle. Kun yritys A:ta pyydetään maksamaan puuttuva vuokra, se kieltäytyy. Yritys B haluaa nostaa kanteen yritys A:ta vastaan ja tiedustelee, kuinka sen pitäisi edetä. Eurooppalainen siviiliprosessijärjestelmä yksityis- ja kauppaoikeuden alalla, joka perustuu nykyisin asetukseen 44/2001 Bryssel I, on parantanut oikeusvarmuutta tällaisissa tilanteissa. Siinä säädetään tuomioistuimen toimivaltaa koskevista säännöistä, jotka ovat samat kaikissa tähän järjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa. Yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, joita asia koskee. Lisäksi kaikissa jäsenvaltioissa säännökset, jotka vahvistavat samat lainvalintasäännökset, varmistavat sen, että tuomioistuimet kaikkialla yhteisössä päättävät saman asian samojen sääntöjen perusteella. Bryssel I -asetuksen mukaisesti yritys B voi valita kahden menettelytavan välillä: ensinnäkin se voi nostaa kanteen siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen yritys A:n kotipaikan suhteen jäsenvaltio 1:ssä: 2 artiklan yleissäännön mukaan kanne voidaan nostaa vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa. Vaihtoehtoisesti yritys B voi päättää nostaa kanteen oman jäsenvaltionsa, jäsenvaltio 2:n tuomioistuimessa, joka on Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan toimivaltainen, koska se on paikka, jossa sopimuksenmukaiset palvelut oli tarkoitus suorittaa. Jäsenvaltio 2:n tuomioistuimen antama edullinen tuomio tunnustettaisiin ja voitaisiin panna yksinkertaisin menettelyin täytäntöön kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa yritys A:lla on varallisuutta. Yritys B:n ei tarvitse olla huolissaan siitä, että nämä tuomioistuimet antaisivat ratkaisunsa eri lain säännösten perusteella. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sovellettavan vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen mukaan samat säännöt määrittelevät, mitä lakia sovelletaan. (Ks. tästä tarkemmin jäljempänä, II luvun 2 osa Rooman yleissopimus.)

10 1 Bryssel I -asetus yritys B:lle. Yritys B oli tehnyt ostotarjouksen, jossa todettiin muun muassa, että ostoon sovelletaan yritys B:n Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta yleisiä myyntiehtoja, jotka oli painettu ostotarjouksen ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla kääntöpuolelle. Näissä ehdoissa oli toimivaltaisen annettu asetus N:o 44/2001 eli ns. Bryssel I -asetus tuli voimaan Se korvasi samasta aiheesta tehdyn Brysselin yleissopimuksen vuodelta 1968, jota sovelletaan edelleen Tanskaan ja eräiden jäsenvaltioiden merentakaisiin alueisiin. Luganon yleissopimusta, joka vastaa pitkälti Brysselin yleissopimuksen sisältöä, sovelletaan oikeudenkäynteihin Islannin, Norjan, Puolan ja Sveitsin osalta. tuomioistuimen valintaa koskeva lauseke, jossa todettiin, että toimivaltainen tuomioistuin on jäsenvaltio 2:n tuomioistuin C. Yritys A hyväksyi ostotarjouksen vahvistuskirjeessään. Toimituksen jälkeen yritys B reklamoi koneen viasta ja nosti vahingonkorvauskanteen yritys A:ta vastaan tuomioistuin C:ssä. Oikeudenkäynnissä yritys A väittää, ettei tuomioistuin C ole toimivaltainen. Se väitti, että jäsenvaltio 1:n lainsäädännön mukaan yhden asianosaisen yleisiin myyntiehtoihin sisältyvä tuomioistuimen valintaa koskeva lauseke on pätevä ainoastaan, jos vastapuoli nimenomaisesti sen hyväksyy. Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, lukuun ottamatta vero- ja tullikysymyksiä ja hallinto-oikeudellisia asioita. Sitä ei sovelleta tiettyihin yksityisoikeuden alueisiin, kuten luonnollisten henkilöiden oikeudelliseen asemaan tai oikeuskelpoisuuteen, aviosuhteisiin, testamenttiin, perintöön tai konkurssiin. 1.1 Bryssel I -asetuksen toimivaltajärjestelmä Bryssel I -asetuksessa säädetään suljetusta toimivaltajärjestelmästä, jossa määritellään, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia rajat ylittävissä riita-asioissa. Sen jäsenvaltion, joka on asetuksen mukaan toimivaltainen asiassa, toimivaltainen tuomioistuin määritellään tämän jälkeen kyseisen jäsenvaltion siviiliprosessia koskevien kansallisten säännösten mukaisesti. Jäsenvaltio 1:n yritys A on myynyt koneen jäsenvaltio 2:n Bryssel I -asetuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaan asianosaiset, joista ainakin yhden kotipaikka on jäsenvaltiossa, voivat sopia, että jäsenvaltion tuomioistuimella tai tuomioistuimilla on toimivalta tarkistaa tietystä oikeussuhteesta syntynyt riita tai siitä syntyvät vastaiset riidat. Toimivalta on yksinomainen, jos asianosaiset eivät toisin ole sopineet. Bryssel I -asetuksen alalla toimivaltaisen tuomioistuimen valintaa koskeva muodollinen pätevyys on johdettavissa yksinomaan asetuksesta, jossa säädetään itsenäisestä säännöstöstä. Näillä säännöksillä on etusija suhteessa jäsenvaltioiden kansallisiin siviiliprosessia koskeviin säännöksiin. (Ks. tästä tarkemmin jäljempänä.) 7

11 8 Perussääntö: vastaajan kotipaikan tuomioistuimen toimivaltaisuus Bryssel I -asetuksen 2 artiklan mukaan sellaisen henkilön osalta, jolla on kotipaikka jäsenvaltiossa, perussääntö on, että tuomiovaltaa käyttävät sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa vastaajalla on kotipaikka, riippumatta hänen kansallisuudestaan. Kotipaikka määräytyy sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa asia on viety tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeushenkilöiden ja yritysten kotipaikka määräytyy sen mukaan, missä maassa niillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen liikepaikka. Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa jäsenvaltiossa, asetuksen 4 artiklassa todetaan, että kunkin jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta määräytyy kyseisen jäsenvaltion lain mukaisesti, jollei yksinomaisesta toimivallasta tai tuomioistuimen toimivaltaa koskevasta sopimuksesta muuta johdu. Toimivaltaa koskevat vaihtoehtoiset ja erityissäännöt Asetuksen 5-7 artiklassa säädetään vaihtoehtoisista erityistä toimivaltaa koskevista säännöistä edellä mainitun yleisen toimivaltasäännön rinnalla. Kantaja voi valita, nostaako hän kanteen vastaajan kotipaikan tuomioistuimissa vai toisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, joilla on erityinen toimivalta. Käytännössä tärkein erityistä toimivaltaa koskeva säännös sisältyy 5 artiklan 1 kohtaan, joka koskee sopimuksia koskevia asioita, lukuun ottamatta työsopimuksia. Kansainvälinen toimivalta tällaisissa asioissa on sen paikkakunnan tuomioistuimilla, missä kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty. Niiden kahden sopimustyypin osalta, jotka ovat tavallisimpia eurooppalaisissa rajat ylittävissä oikeusjutuissa, velvoitteen täyttämisen paikka kattaa kaikki samaan sopimukseen perustuvat velvoitteet. Jollei muuta ole sovittu, irtaimen tavaran kaupassa velvoitteen täyttämispaikka on se paikkakunta jäsenvaltiossa, jossa tavarat sopimuksen mukaan toimitettiin tai oli toimitettava, ja palvelujen osalta se paikkakunta jäsenvaltiossa, jossa palvelut sopimuksen mukaan suoritettiin tai oli suoritettava. Asetuksen 5 artiklassa säädetään lisäksi erityisestä toimivallasta useissa erityistapauksissa, kuten esimerkiksi elatusapuun liittyvissä kysymyksissä, yksityisoikeudellista korvaus- tai hyvitysvaatimusta koskevissa asioissa ja sivuliikkeen, agentuurin tai muun toimipaikan toimintaa koskevissa asioissa. Asetuksen 5 artiklan 3 kohta, joka koskee toimivaltaa sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevissa asioissa, on tullut yhä merkittävämmäksi. Sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevissa asioissa kanne on nostettava sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa vahinko sattui tai saattaa sattua. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tällä tarkoitetaan paikkaa, jossa vahinko sattuu tai vaihtoehtoisesti paikkaa, jossa vahingoittava teko tehtiin. Tuomioistuimen toimivaltaa koskeva sopimus ja vastaajan vastaaminen tuomioistuimessa Tuomioistuimen toimivaltaa koskevaan sopimukseen liittyvä sääntö on 23 artiklassa. Se on yksi Bryssel I -asetuksen tärkeimmistä ja eniten käytetyistä säännöksistä. Yleisesti ottaen tuomioistuimen toimivaltaa koskevat sopimukset ovat sallittuja.

12 Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu asianosaisten suojaamiseksi vakuutusasioihin sekä kuluttajansuojaa tai työsopimusta koskeviin riita-asioihin liittyvissä säännöksissä. Lisäksi on todettava, että 22 artiklan mukaista yksinomaista toimivaltaa ei voida vaarantaa tuomioistuimen toimivaltaa koskevilla sopimuksilla. viittasi nimenomaisesti ostotarjouksessaan yleisiin myyntiehtoihinsa, jotka se toimitti yritys A:lle asianosaisten käyttämällä kielellä. Tuomioistuimen toimivaltaa koskeva lauseke yritys B:n myyntiehdoissa on siten Bryssel I -asetuksen 23 artiklan 1 kohdan mukainen. Näin ollen se antaa tuomioistuin C:lle toimivallan ottaa asia käsiteltäväksi. Edellä mainitussa tapauksessa kaksi eri jäsenvaltioista olevaa yritystä riitelee toisen yrityksen, yritys B:n, yleisiin myyntiehtoihin sisältyneen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan sopimuslausekkeen pätevyydestä. Asian ratkaisu voidaan johtaa Bryssel I -asetuksen 23 artiklasta. Muotovaatimusten osalta Bryssel I -asetuksen 23 artiklassa on erilaisia sääntöjä. Perussääntö on, että asianosaisten on tehtävä tuomioistuimen toimivaltaa koskeva sopimus kirjallisena, vaikkakaan ei edellytetä, että kummatkin asianosaiset allekirjoittavat asiakirjan. Vaatimus täyttyy myös kirjallisten toteamusten vaihtamisella tai kirjallisesti vahvistetuilla suullisilla sopimuksilla. Sama koskee muotoa, joka vastaa asianosaisten keskenään vahvistamia käytäntöjä tai kansainvälisen kaupan käytäntöjä, eli muotoa, joka vastaa kyseisessä liiketoiminnassa laajalti tunnettua ja yleisesti noudatettua käytäntöä, josta asianosaiset ovat tai niiden pitäisi olla tietoisia. Edellä mainitussa esimerkissä yritys B teki kirjallisen ostotarjouksen, jonka yritys A vahvisti kirjallisesti. Yritys B Sen toimivallan lisäksi, joka jäsenvaltion tuomioistuimella on Bryssel I -asetuksen muiden säännösten nojalla, jäsenvaltion tuomioistuin on 24 artiklan mukaan toimivaltainen, jos vastaaja vastaa kyseisessä tuomioistuimessa. Tätä ei sovelleta, jos vastaaja on vastannut kiistääkseen toimivallan tai jos toinen tuomioistuin 22 artiklan mukaan on yksinomaisesti toimivaltainen. Tämä sääntö on käytännössä tärkeä sen vuoksi, että se edellyttää, että vastaaja on varma toimivallasta ennen kuin hän vastaa tuomioistuimessa. Kun toimivalta on kerran hyväksytty, sitä ei voi kumota ja tuomioistuimen toimivalta lopullisesti vahvistettu. Vakuutusasioihin sekä kuluttajansuojaa tai työsopimuksia koskeviin riita-asioihin liittyvät erityissäännöt Vakuutusasioihin sekä kuluttajansuojaa ja työsopimuksia koskeviin riita-asioihin liittyvistä asioista on annettu erityissääntöjä. Näille sopimuksille on leimallista tarve suojata heikompaa osapuolta. Bryssel I -asetuksessa säädetään erityisistä säännöistä näillä aloilla tarkoituksena mahdollistaa, että suojelun tarpeessa oleva heikompi osapuoli, kuten vakuutett, kuluttaja tai työntekijä voi vedota sopimaksi katsomaansa tuomioistuimeen. 9

13 10 Jäsenvaltio 1:ssä asuva rouva A on tilannut kirjan nettikirjakaupasta ja maksanut etukäteen kirjan hinnan 26,80 euroa. Kirja ei koskaan tule perille. Rouva A on saanut selville, että nettikirjakauppa on yritys, jonka kotipaikka on jäsenvaltio 2:ssa. Hän päättää viedä asian oikeuteen ja kysyy, missä kanne pitäisi nostaa. Kirjakauppa väittää, että sen yleisissä myyntiehdoissa vahvistetaan jäsenvaltio 2:n tuomioistuimet toimivaltaisiksi. Bryssel I asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan kuluttaja voi nostaa kanteen toista sopimuspuolta vastaan joko sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tämän kotipaikka on, tai sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa kuluttajan kotipaikka on. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että kuluttaja voi tehdä tämän valinnan, jos sopimus on tehty sellaisen henkilön kanssa, joka harjoittaa kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan kotipaikka on, tai joka millä keinoin tahansa suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, ja sopimus kuuluu kyseisen toiminnan piiriin. Koska tästä säännöstä ei 17 artiklan mukaan voida poiketa ennen riidan syntymistä tehdyllä sopimuksella, rouva A voi näin ollen nostaa kanteen kirjakauppiasta vastaan oman kotipaikkansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Yksinomainen toimivalta Bryssel I -asetuksen 22 artiklassa luetellaan ne olosuhteet, jotka oikeuttavat yksinomaiseen toimivaltaan silloin, kun on olemassa oletus erityisen läheisestä liittymästä tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin tai kun on erityinen oikeusvarmuuden tarve. Tällaisiin tapauksiin kuuluvat muun muassa asiat, jotka koskevat esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokrasopimusta, ja asiat, jotka koskevat patentin rekisteröintiä tai pätevyyttä tai muita teollisoikeuksia. Missään 22 artiklassa luetelluista tapauksista kanteita ei voida nostaa toisissa tuomioistuimissa, kuten vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa tai muussa tuomioistuimessa, josta asianosaiset ovat mahdollisesti sopineet tuomioistuimen valintaa koskevassa lausekkeessa. Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet Väliaikaisten toimenpiteiden osalta Bryssel I -asetuksessa säädetään myös mahdollisuudesta pyytää väliaikaisia toimenpiteitä jäsenvaltion tuomioistuimilta silloin, kun nämä keinot ovat käytettävissä kyseisen valtion lainsäädännön mukaan. Näitä voi hakea myös silloin kun toisen jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tutkimaan pääasian. 1.2 Vireilläolo (lis pendens) Euroopassa Sääntö vireilläolosta Euroopassa estää sen, että useiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet päätyisivät eri ratkaisuihin samaan kanteeseen perustuvassa asiassa. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa asiaa koskevia kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, jossa kanne on ensin nostettu, on omasta aloitteestaan keskeytettävä

14 asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen. Kun on ratkaistu, että se tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen, tulee muiden tuomioistuinten tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi jättää asia tutkimatta. Tällä säännöllä on suuri merkitys rajat ylittävässä juridiikassa. 1.3 Toisissa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano Bryssel I -asetus on yksinkertaistanut toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamista ja nopeaa täytäntöönpanoa koskevia muodollisuuksia luomalla yksinkertaiset ja yhtenäiset menettelyt. Tunnustaminen Asetuksen 33 artiklan mukaan jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan automaattisesti toisissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä. Tunnustamisesta voidaan kieltäytyä vain muutamissa erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Tärkeimmästä tällaisesta tapauksesta säädetään 34 artiklan 2 kohdassa, joka koskee tapauksia, joissa tuomio on annettu poisjäänyttä vastaajaa vastaan ja joissa haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ei ole annettu tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja siten, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan. Tuomiota ei tunnusteta (35 artiklan 1 kohta), jos asetuksen säännöksiä yksinomaisesta toimivallasta tai vakuutusasioihin sekä kuluttajansuojaa tai työsopimusta koskeviin riita-asioihin liittyviä erityissääntöjä ei ole noudatettu. Kaikissa muissa tapauksissa 35 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti kielletään tuomiojäsenvaltion tuomioistuinten toimivallan tutkiminen. Asetuksen 36 artiklassa säädetään, ettei ulkomaista tuomiota saa sen sisältämän asiaratkaisun osalta ottaa missään tapauksessa uudelleen tutkittavaksi. Täytäntöönpano Tuomiojäsenvaltion täytäntöönpanokelpoiset tuomiot voidaan julistaa täytäntöönpanokelpoisiksi missä tahansa muissa jäsenvaltioissa ja panna niissä täytäntöön. Asianosainen, joka haluaa panna tuomion täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, pyytää tuomion antanutta tuomioistuinta antamaan todistuksen (standardoitu muoto, asetuksen V liite), jossa vahvistetaan täytäntöönpanokelpoisuus. Tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen, jonka jäsenvaltio on määrännyt tutkimaan hakemuksia, yksinkertaisesti tarkistaa muodollisesti hakemukseen liitetyt asiakirjat. Yksi asianosainen voi jättää hakemuksen johonkin liitteessä mainituista tuomioistuimista. Hakemus koskee ainoastaan tuomion täytäntöönpanoa. Bryssel I -asetuksessa selvästi todetaan, että ainoa syy sille, ettei tuomiota voida panna täytäntöön, on, että se on selkeästi vastoin oikeusjärjestyksen perusteita. Asetuksen artiklassa kuvataan erityistä menettelyä, jolla asianosaiset voivat hakea muutosta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen. Jos tuomio on tunnustettava, hakija voi turvautua sen jäsenvaltion lain mukaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jossa täytäntöönpanoa pyydetään, turvaamistoimet mukaan lukien, vaikka päätöstä 11

15 12 tuomion julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi ei ole annettu. Päätös, jolla tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi, oikeuttaa kuitenkin ryhtymään turvaamistoimiin. 2 Lainvalintasäännöt (conflict of laws) asiakirjat ja luonnokset Lainvalintasääntöjen yhdenmukaistamisella, joka on erotettava aineellisen lainsäädännön yhdenmukaistamisesta, pyritään yhdenmukaistamaan sääntöjä, joilla määritellään, mitä lakia velvoitteeseen sovelletaan. 2.1 Vuoden 1980 Rooman yleissopimus ja ehdotukset Rooma I -asetukseksi Rooman yleissopimus Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskeva Rooman yleissopimus, joka on ollut voimassa huhtikuusta 1991, sovelletaan nyt kaikkiin jäsenvaltioihin, vaikka tiettyjen kohtien osalta on edelleen aineellisia eroja johtuen erilaisista täytäntöönpanomuodoista ja yleissopimuksen määräyksiä koskevista varaumista. Yleissopimusta sovelletaan sopimusvelvoitteisiin tilanteissa, joissa on kyse lainvalinnasta eli ns. lakiviittauksesta silloinkin, kun valittu laki on muun kuin sopimusvaltion laki lukuun ottamatta tiettyjä asioita, kuten perintöoikeuteen ja aviovarallisuussuhteisiin liittyvät sopimusvelvoitteet. Rooman yleissopimuksen määräykset ovat siten ainoat kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt, joita jäsenvaltioissa sovelletaan tällä alalla. Sopimuksen allekirjoittajaosapuolet voivat valita lain, jota sovelletaan koko sopimukseen tai osaan siitä. Jos osapuolet eivät ole nimenomaisesti valinneet sovellettavaa lakia, sopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, johon sopimus läheisimmin liittyy; tämä on yleisimmin sopimuksen luonteenomaisen suorituksen toimittamisesta vastaavan osapuolen asuinpaikka ja yrityksen, yhdistyksen tai oikeushenkilön osalta keskushallinnon sijaintipaikka. (Esimerkiksi myyntisopimuksessa luonteenomaisesta suorituksesta vastaa myyjä ja näin ollen sovellettava laki on myyjän asuinpaikan laki). Silloin kun sopimus koskee oikeutta kiinteään omaisuuteen, sopimuksen oletetaan liittyvän läheisimmin valtioon, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee. Silloin kun on kyse tavarankuljetussopimuksista, sovellettava laki määräytyy sen mukaan, mikä on tavaran lastaus- tai purkauspaikka tai lähettäjän päätoimipaikka. Kaikkien sopimusten osalta on kuitenkin huomattava, että silloin kun kaikista olosuhteista ilmenee, että sopimus liittyy läheisemmin johonkin toiseen maahan, siihen sovelletaan tämän maan soveltuvaa lainsäädäntöä. Erityis- ja suojasäännöt, joilla suojellaan heikompaa osapuolta, koskevat kuluttajasopimuksia ja työsopimuksia. Jos asianosaiset eivät toisin sovi, kuluttajasopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, jossa kuluttajan asuinpaikka on, jos tähän valtioon on 3 artiklassa tai 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu liityntä. Työsopimuksiin sovelletaan lakiviittauksen puuttuessa sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Jos työntekijä ei tavallisesti työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa, työsopimukseen sovelletaan sen toimipaikan sijaintivaltion lakia,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Virallinen lehti nro L 266, 09/10/1980 S. 0001-0019 Espanjank.

Lisätiedot

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä Tiina Nurmimäki Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä 1. Johdanto 1.1. Elatusavun vahvistaminen kansainvälisen oikeusavun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 42 2015 Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely Täydentävät kansalliset säännökset Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen Sini Leppänen Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen 1. Tärkeimmät tiedoksiantoa koskevat menettelytavat, sopimukset ja säännökset Kun suomalainen tuomioistuin

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Yksityisoikeus tunnetuksi

Yksityisoikeus tunnetuksi Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) Yksityisoikeus tunnetuksi Tervetuloa Internetsivustollemme, jolla esitellään uusi hanke oikeussuojan saatavuuden lisäämiseksi EU:ssa Europe Direct

Lisätiedot

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen.

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen. Vuosikirjanumero KHO 2008:4 Antopäivä 30.1.2008 Taltionumero 123 Diaarinumero 2330/3/05 1. TAPAHTUMAKUVAUS Poliisilaitos on päätöksellään 8.3.2005 päättänyt luovuttaa A:n ja B:n Suomesta Ruotsiin. Luovuttaminen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä,

Lisätiedot