MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 185 Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta / kaavamuutos Kivapiha / kortteli 467 osa / Kiinteistöosakeyhtiö Kivapiha, kunta 186 Kiinteistökaupan esisopimus / Apposen kenkätehdas / UVM-yhtiöt Oy / lopullinen esisopimuksen mukainen määräalan kauppakirja / kaupan purkusopimus 187 Tontin osan vuokraus Linnalan yritysalueelta / määräala kiinteistöstä / Star Yhtiöt Oy 188 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Kunnanjohtajan johtajasopimus Teknisen lautakunnan vaali / eroaminen luottamustehtävästä / Teppo Smolander (varajäsen) Nuorisotakuun kuntakokeilu Viranhaltijapäätökset Lautakuntien pöytäkirjat Ilmoitusasiat 460

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen poissa käs. aikana Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Tupamäki Anja asiantuntija :t Pouru Lauri asiantuntija :t Karhinen Soile asiantuntija 188 Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jarna Elomaa Reijo Tilvis Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 178 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 179 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jarna Elomaa ja Reijo Tilvis. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus 180 Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tös ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toi mi val tan sa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava uu del leen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ei vätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai ase tuk sen vastaisia, panna päätökset täytäntöön. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt 252/ /2014 Kunnanhallitus Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian jossa todetaan palvelujen järjestämisestä seuraavaa: "Kunnan tehtävistä tärkein on palveluiden järjestäminen. Muut kunnan toimin not järjestetään siten, että ne edistävät palveluiden taloudellista ja tarkoi tuk sen mu kais ta tuottamista. Kunta huolehtii omasta tuotteistetusta palve lu tuo tan nos taan ja kehittää vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Edelleen tavoit teek si on asetettu kunnan palvelurakenteen tehostaminen pal ve lu keskus ten yhteistyön lisäämisellä." "Kriittisenä menestystekijänä on myös tehokas ja vaikuttava omis ta ja po litiik ka, jota arvioidaan kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuutena sekä tytär yh tiöi den ohjauksen tehostamisena. Tavoitteeksi edellä mainitulle asetet tiin Mäntsälän Sähkö Oy:n toiminnan tehostaminen, osingonmaksu, toimi ver kon laajentaminen ja liiketoiminnan lisääminen arvioidaan. Lisäksi tavoit teek si kirjattiin konsernikokonaisuuden hallinta ja yhteistyön te hos ta minen suunnitelmakaudella." Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian tar kennuk sen, jossa asetettiin tavoitteet Strategiassa todetaan, että 1. Kunnan taloudellinen asema kiristyy. Kunnan palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huol tosuh teen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seu rauk se na. Velkaantumisen hallinnan merkitys korostuu ja 2. Paineet kunnan palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasva vat. Toiminnan tuloksellisuutta sekä asiakasdemokratiaa vahvistetaan ke hit tämäl lä kunnan palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sia. Yhteistyön merkitys korostuu niin kunnan sisällä kuin kun ta rajat ylittäenkin. Kunnassa käynnistettiin helmikuussa 2012 valtuuston strategialinjausten mu kai ses ti sekä kunnanhallituksen tahdonilmaisuna kartoitus Mäntsälän kun ta kon ser nin kehittämis- ja yhteistyöpotentiaalista. Lähtökohtana oli saa vut taa näkemys tehokkaasta konsernikokonaisuudesta Mäntsälän kilpai lu ky vyn parantamiseksi. Ajankohta osui yhteen Mäntsälän Sähkö Oy:n käyn nis tä män yhtiön rakenneselvityksen kanssa, jossa keskeisin asia oli lain sää dän nös tä johtuvan sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämisvaatimus.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kuntapalvelujen parantamiseksi kartoitettiin asiakkaille tarjottavien pal ve lujen sekä strategisella tasolla henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita. Kar toi tuk ses sa mukana ovat Mäntsälän Vesi, Mäntsälän Vuokra-asunnot, Mänt sä län Sähkö, Mäntsälän Yrityskehitys, Mäntsälän Jäähalli sekä Mäntsä län kunnan tekninen toimi. Mäntsälän Sähkö Oy:n valitsemana konsulttina yhtiön hankkeessa aloitti Pöy ry Oyj ja sama toimija oli ulkopuolisena asiantuntijan myös kon ser nisel vi tyk ses sä. Hankkeen ohjausryhmäksi päätettiin kunnan kehittämisryhmä, jossa ovat edus tet tui na hallituksen puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja sekä hallintojohtaja. Operatiivisena työryhmänä on toiminut kun nan joh ta jan johdolla työryhmä, jossa virkamiesten lisäksi edustettuina ovat olleet tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Kevään 2012 aikana on pidetty kol me työpajaa, jossa ovat olleet laajasti edustettuina selvityksen piirissä ol leet tahot. Hankkeet tavoitteet Mäntsälän kunnan selvityksen alkuvaiheessa järjestelyille asettamat ta voitteet ja reunaehdot: Taloudelliset tavoitteet: Kunnan optimaaliset tuloutusmahdollisuudet huomioon ottaen kun talain asettamat kunnan talouden tasapainottamisvaatimukset; Liiketoimintojen säilyminen kunnan suorassa tai välillisessä omis tukses sa ja määräysvallassa. Lain asettamien vaatimusten noudattaminen: Sähkömarkkinalain asettama sähköliiketoiminnan ja sähköverkon eriyttä mis vel vol li suus Toiminnalliset ja operatiiviset tavoitteet: Omistajan ja toimivan johdon asettamat tavoitteet ja reunaehdot lii ketoi min to jen kehittämiseksi; Organisaatiorakenteen ja johtamisen kehittäminen. Liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen asettamat tavoitteet ja reuna eh dot. Kunnan päätöksenteon asettamien vaatimusten täyttäminen, mah dol lisim man yksinkertainen ja toteutuskelpoinen järjestely. Kunnallisen yhteistyön kehittäminen ja sen asettamat jat ko mah dol lisuu det. Järjestelyn verotehokkuus

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Rakenneratkaisuvaihtoehdot Kartoitustyön aikana arvioitiin useita vaihtoehtoisia ratkaisuja kun ta kon sernin rakennevaihtoehtojen kehittämismahdollisuuksista. Kaikki ra ken nevaih to eh dot kuvattiin ja arvioitiin, jonka pohjalta tarkempaan analysointiin va lit tiin seuraavat kaksi vaihtoehtoa. Rakennevaihtoehtojen sisältö ja arvioin ti tarkemmin liitteessä 1. LIITE 1 "Holding-yhtiörakenne, jossa perustetaan Mäntsälän kunnan suoraan omis tuk seen uusi yhtiö. Holding-yhtiö ostaa kaikkien kartoituksessa mu kana olleiden yhtiöiden osakkeet. Holding-yhtiö on johtamisjärjestelmään liitty vä rakenne, joka pitää sisällään esim. konsernijohdon ja keskitetyt pal velut mm. hallintopalvelut. "Mäntsälän kunta myy vesiliiketoiminnan Mäntsälän Sähkölle, jonka jälkeen Mäntsälän veden vesiliiketoiminta on osa Mäntsälän Sähkön lii ke toimin to ja. Lisäksi joka tapauksessa Mäntsälän Sähkön siirtoliiketoiminta yhtiöitetään Mänt sä län Sähkön tytäryhtiöksi, näillä näkymin viimeistään vuonna 2015 (EVL 52 ). Rakenneratkaisuvaihtoehtoja kartoitettaessa ja tiivistettäessä ohjausryhmä lin ja si ettei Mäntsälän kunnan Tekninen toimi ole tässä ensimmäisessä vai hees sa mukana vaan yhteistyömahdollisuudet kartoitetaan ensin ilman ra ken ne rat kai su ja. Esitettyjen rakennevaihtoehtojen vaikutukset Rakenneratkaisujen tarkemmat vaikutukset kunnan talouteen löytyvät liitteis tä 1 ja 2. Liiketoimintojen alustava arvonmääritys (liite 2) antaa ko konais ar vok si 72,3 milj. euroa. Pöyryn liitemateriaaleissa on käytetty tarkistamattomia tasearvoja, jonka vuok si kunnan kirjanpidollinen tulos on merkitty 1. vaihtoehdossa on 9,4 milj. euroksi. Päivitetyt ja lopulliset arvot löytyvät liitteestä 3: kunnan tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2013 eli kunnan kirjanpidollinen tulos 2013 on vesi-vaihtoehdossa arvioitu 15,2 milj. euroksi ja hol ding-vaih toeh dos sa 58,4 milj. euroksi. Lopulliset kauppasummat määräytyvät kaupan te ko het ken arvonmääritysten mukaisesti. Liitemateriaalissa 1 on veden myynnissä Sähkö Oy:lle eli vaihtoehdossa 1 ker ta tu lou tuk sen määräksi laskettu 10 milj. euroa, kun se on korjattu kunnan tulos- ja rahoituslaskelmissa 5 milj. euron tasoon. Vuonna 2012 nykyrakenteella Sähkö Oy:n ja Vesiliikelaitoksen vuo si tu loutus kunnalle on n. 1,3 milj. euroa. Yhteenvetona järjestelyjen kuvaukset: 1. vaihtoehto Kunta myy liiketoimintakaupalla vesiliiketoiminnan MSOY:lle käypään hin-

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus taan. MSOY maksaa kauppahinnan käteisellä, tai kauppahinta voi osaksi tai kokonaan jäädä Mäntsälän kunnan korolliseksi saatavaksi MSOY:lta. Kaup pa hin ta voidaan maksaa osittain tai kokonaan myös MSOY:n Mäntsä län kunnalle suuntaamalla osakepääoman korotuksella (apportti). Lopputulos: Kunta tulouttaa vesiliiketoiminnan käyvän arvon joko kertatuloutuksena tai mak su suun ni tel man mukaisina pääoman lyhennyksinä ja korkotuloina. Vesiliiketoiminnan hankintameno rahoituskustannuksineen on ve ro tuk sessa vähennyskelpoinen meno MSOY:n verotettavasta tulosta. MSOY:n pois to poh ja kasvaa, mikä vähentää verotettavien tulojen määrää. Järjestely ei aiheuta tuloveroseuraamuksia kunnalle (TVL 20 ). Ei myyn tivoi ton verotusta kunnassa. Kiinteistöjen ja arvopapereiden kaupasta on mak set ta va varainsiirtovero (kiinteistöt 4 %, arvopaperit 1,6 %). Toiminnan ke hit tä mi sen, kustannusrakenteen avoimuuden sekä kohtuullisen tuoton ar vioi mi sek si vesi- ja sähköliiketoiminta on laskennallisesti ja kir jan pi dol lises ti eriytettävä MSOY:ssa. Tuloutus kunnalle: Yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, josta n. 5 milj. euron tuloutus rahana kunnal le (yhtiö hankkii pankkirahoituksella) ja 15,4 milj. euroa pitkäaikaisena ko rol li se na velkasaatavana kunnalle (Kunnan talous- ja ra hoi tus las kel massa) Kirjanpidollinen voitto kunnalle on n. 15 milj. euroa. Tässä mallissa kun nal le tuleva vuosituloutuksen määrä on n.1,9 milj. euroa. Vuosittainen tu los voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. 2. vaihtoehto Mäntsälän kunta perustaa 100 % omistukseensa tulevan holdingyhtiön. Kunta myy yhtiöiden osakkeet holdingyhtiölle käyvällä arvolla. MSOY:n säh kö ver kon eriyttäminen tehtävissä myöhemmin kuten edellä on kuvattu. Holdingyhtiön osakepääoman maksu joko rahana tai apporttina. Holdingyhtiö perustaa Mäntsälän Vesi Oy:n (työnimi). Mäntsälän kunta myy holdingyhtiön tytäryhtiölle Mäntsälän Vesi Oy:lle Mäntsälän Vesi- liike lai tok sen vesihuoltotoiminnan liiketoimintakaupalla. Tuloutus kunnalle: Kertatuloutus koko järjestelyssä kunnalle n. 10 milj. eur. Kirjanpidollinen voit to yhteensä (Vesi + MSOY) kunnalle on n. 58 milj. eur. Holding-ratkaisussa osakaslainaa kunnalle jää yhteensä 27,4 milj. euroa, jos ta Sähkön osuus on 17 milj. eur ja Veden 10,4 milj. eur. Näistä tu lou tetaan vuosittain 6 %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osalta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuosittainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. Henkilöstö Konserniselvityksen valmisteluvaiheessa henkilöstölle on kerrottu työn ete-

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ne mi ses tä omissa infoissa kevään aikana. Asiaan liittyvä tiedotustilaisuus on järjestetty Mäntsälän Veden hen ki lö kunnal le 26.9., Mäntsälän veden johtokunnan kanssa asiaa on käsitelty Kunnan YT-ryhmän kokouksessa asiaa on käsitelty 11.5 sekä Holding-yhtiöratkaisuun liittyvä yt-lain mukainen neuvottelu pide tään Mäntsälän veden henkilökunnalle ennen kunnanhallituksen kä sit telyä aamulla klo Holding-yhtiövaihtoehdossa Mäntsälän veden henkilökunta siirtyisi liikkeen luo vu tuk se na uuteen perustettavaan Mäntsälän Vesi Oy:öön van hoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esi mer kik si virasto tai sen osa muutetaan yhtiöksi tai toiminta ulkoistetaan. Liik keen luo vu tuk se na ei kuitenkaan pidetä hallintoviranomaisten uu delleen or ga ni soin tia eikä hallinnollisten tehtävien siirtämistä viranomaiselta toi sel le. Siirtymisajankohta on Siirtyminen koskee koko Mäntsälän veden hen ki lös töä. Noudatettava työehtosopimus tulee olemaan PTYTES, eläke-edut säilyvät entisellään, palkkaus määräytyy PTYTES:n mukaan. Päätöksenteko sekä kunnan omistajaohjaus: Molemmissa rakennevaihtoehdoissa Mäntsälän Vesi -liikelaitosmuotoinen toi min ta loppuu, jolloin johtokunta loppuu myös. Kunnassa on asetettu tavoit teek si omistajaohjauksen tehostaminen erityisesti ohjausta ja ra portoin tia kehittämällä (ks. kuntastrategian tavoitteet alussa) Omistajaohjauksen kannalta sähkö- ja vesiomistuksen strateginen mer kitys on suuri: 1. Omistus on olennainen osa kunnan strategiaa. 2. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kunnan yh dys kun ta suun nit telus sa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kau ko lämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. 3. Omistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yh teistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotan to vaih to eh toi hin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Päätöksentekoprosessi Lopullinen aineisto on esitelty kunnanvaltuuston infossa Valtuutetut mah dol li ses ti antavat suuntaviivoja jatkovalmistelulle. Sen jälkeen asia käsi tel lään kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kun nan val tuus tos sa, suunnitelman mukaan Vuodenvaihteessa toteutetaan valittu rakennejärjestely ja tammikuussa 2013 otetaan uusi rakenne käyttöön.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa tullaan päättämään tarvittavista muu tok sis ta kunnan hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Perustelut valittavalle mallille Taloudelliset hyödyt Mäntsälän kunnan taloudellista tilannetta parannetaan toisaalta ker ta tu loutuk se na, joka puolestaan vähentää kunnan velkamäärää ja edelleen tu loslas kel man osalta korkomenoja. Toisaalta on kyse jatkuvasta tulovirrasta ja sen kasvattamisesta nykyisestä (n, 1,3 milj. - 1,6 milj. eli vähintään 0.3 milj. ). Toiminnallisten synergiahyötyjen saaminen lisää yhtiön edel ly tyksiä parempaan tuloksentekoon ja tulevaisuudessa tuloutusmääriin kun nalle. Vastaavasti se lisää velkamäärää muissa toimijoissa, jolloin konsernin koko lainamäärä pysyy samana. Nykyisellä konsernirakenteella velka ja kautuu myös osakeyhtiölle. On tärkeää huomata se, että maksajina on myös kun nan asukkaiden lisäksi myös muiden kuntien asukkaita eli Sähkö Oy toi mii 10 kunnan alueella ja Vesiliikelaitos kolmen kunnan alueella. Ve rosuun nit te lua on myös järkevää tehdä, koska hyöty tulee suoraan Mänt sälän kunnalle ja asukkaille eikä mene kunnan ulkopuolelle. Järjestelyssä on edelleen kyse laajemmaltikin Mäntsälän kunnan ta lou delli sen tilan parantamisesta (ennen kaikkea v. 2013), joka puolestaan lisää kun nan ylijäämää kuntalain mukaisella tarkastelulla (nyt ylijäämää ta seessa n. 18 milj. ). Tämä vahvistaa kunnan tilannetta esim. tulevassa kuntaja palvelurakennetarkastelussa tehtäessä ratkaisuja kun ta lii tos sel vi tysalueis ta. Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto Poliittisen ja operatiivisen johtamisen vahvistaminen, jolla vahvistetaan liike toi min nan toimintaedellytyksiä 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä tavoitteet on hel pom min määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta: yhteinen asiakaspalvelu ja neuvonta yhteiset resurssit mm. varallaolojärjestelmässä yhteinen laskutusjärjestelmä, maksuvalvonta ja perintä lisämyyntimahdollisuudet uusasiakashankinta ja sen parempi hallinta markkinointi- ja viestintä 5. Tekninen toiminta suunnittelu ja yhteinen verkkotietokanta rakentaminen/rakennuttaminen

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus käyttö ja valvonta, mm. vikapäivystykset 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Valitussa Holding-yhtiöratkaisuissa yhtiön keskeistä päätösvaltaa käyttää yh tiön hallitus, jonka kokoonpanon tulee heijastaa kunnan poliittista edustus ta. Hallituksen koko tulee olla enintään yhdeksän jäsentä, joista valtuus ton kolme suurinta ryhmää saavat kukin kaksi paikkaa. Loppu hal li tukses ta tulee nimetä virkamiehistöstä asemavaltuutuksen nojalla sekä vä hintään yhden tulee olla ulkopuolinen liike-elämän ammattilainen. Tytäryhtiöissä eli Sähkö Oy:ssä ja Vesi Oy:ssä yhtiöiden hallitusjäsenten lu ku mää räk si on syytä rajoittaa enintään viisi henkilöä, joista enintään kolme olisi luottamushenkilöitä ja loput virkamiehiä sekä liike-elämän am matti lai sia. Muiden Holding-yhtiöön kiinnittyvien yhtiöiden (MYK, Vuok ra-asunnot, Jäähalli) hallitusmuutokset on syytä valmistella vaiheen kaksi osana, jos ta kuvaus on seuraavassa kohdassa selvityksen jatkovaihe. Selvityksen jatkovaihe Huolimatta valittavasta mallista on syytä välittömästi jatkaa valmistelua syner gia hyö ty jen löytämiseksi konserniyhtiön/yhtiöiden sekä kunnan tek nisen toimialan kanssa. Tavoitteena tulee olla että uusi valtuusto voi tehdä asiaa koskevat linjaukset viimeistään kesäkuussa 2013, jolloin lopullinen ra ken ne astuisi voimaan 2014 vuoden alusta. Pykälän taustamateriaalina on Pöyry Oyj:n keräämä yhteenveto ra ken nejär jes te ly esi mer keis tä muualta. Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään Holding Oy:n yh tiöjär jes tys luon nok sen, 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes te-

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ly jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6.. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Esittelijä tarkensi ehdotustaan kohdassa 4, yhtiöjärjestysluonnos sana korva taan sanalla yhtiöjärjestys. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki päätösesityksestä poikkea van esityksen eli että, kh päättää esittää valtuustolle, että Hol ding-yhtiö tä ei perusteta ja muutoin esityksen 6 b-kohta hyväksytään. Pauli Raappa na kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on järjestettävä äänestys ja ehdotti kät ten nos toää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kunnanjohtajan eh do tus sai seitsemän ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen tekemä ja Pauli Raap pa nan kannattama esitys sai kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi al kupe räi sen päätösesityksen tultua hyväksytyksi. Henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola ja kunnankamreeri Anja Tupamäki esit teli vät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. - Merkittiin, että puheenjohtaja määräsi kokoustauon tämän pykälän jälkeen klo Liite 1. Projektiraportti/Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat/pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessa Kun nan valtuus ton päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen asialistalla ja siinä todetaan, että valtuuston käsittelyssä on tapahtunut me net te ly ta pavir he, jonka johdosta asia palautetaan kunnanvaltuustoon uudelleen kä sitte lyyn. Asiasta on saatu Kuntaliiton lakiasiain kannanotto. Kunnanhallituksen aiemmassa esityksessä valtuustolle oli maininta Holding Oy:n (työnimi) yhtiöjärjestyksestä (valtuusto oikeuttaa hallituksen hy-

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan päätösesitys: väk sy mään). Kunnanvaltuusto kokouksessaan päätti, että yh tiö järjes tys tulee päättää valtuustossa. Asian valmistelun johdosta Holding Oy:n yh tiö jär jes tys tuodaan erillisenä esityksenä kunnanhallitukseen sekä kunnanvaltuustoon. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. Holding Oy:n yhtiöjärjestys tuodaan kunnanhallituksen ja kun nan val tuus ton päätettäväksi. 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes tely jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Käsittelyn kuluessa hallintojohtaja teki muutosesityksen esittelytekstiin: Esittelytekstin kohdan 6 (logistiikka ja hankinnat) jälkeen tulevassa kahdes sa kappaleessa, joissa mainitaan luottamushenkilöpaikkojen jaosta hal li tuk sis sa poistetaan tekstit ennen lausetta "Muiden hol ding-yh tiöiden ". Seuraava kappale lisätään tekstin vastaavaan kohtaan: Mäntsälä Holding Oy:n (työnimi) hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enin tään yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenistä enintään kuusi (6) on Mäntsälän kun nan luottamushenkilöitä.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän Sähkö Oy:n ja Mäntsälän Vesi Oy:n hallitukseen kuuluu enintään viisi (5) jäsentä. Jäsenistä enintään kolme (3) on Mäntsälän kunnan luot ta mus hen ki löi tä. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki asiaan muutosesityksen; "Esi tän, että kunnanhallitus päättää hylätä hallintojohtajan tekemään päätös esi tyk sen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman konser ni yh tiöi den rakennejärjestelyä". Esitys perusteluineen on pöytäkirjan liittee nä. Pauli Raappana kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty muutettu päätösesitys, jo ta on kannatettu, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi ää nestys ta vak si kädennostoäänestyksen. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä Hj:n pohjaesitys sai 7 ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen muu tos esi tys, jota Pauli Raappana kannatti, 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi hal lin to joh ta jan esityksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui ko kouk sesta. - Merkittiin, että Kari Virolainen ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta. - Merkittiin, että Anna Helin palasi kokoukseen tämän pykälän ai kana. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanvaltuusto Päätösesitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Heta Ravolainen-Rinne esitti Mäntsälän so si aa li de mo kraat tien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien nimissä, että kun nan val tuus to päättää hylätä kunnanhallituksen tekemän pää tös esi tyksen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman kon ser ni yh tiöiden rakennejärjestelyä. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty muutosesitys ryhmien nimissä ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Kunnanhallituksen esityksen puo les ta äänestetään jaa ja ryhmien muutosesityksen puolesta ei. Ää nestyk ses sä annettiin ääniä seuraavasti: jaa-ääniä 23, ei-ääniä 17, tyhjiä 2. Pu heen joh ta ja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen hyväksytyksi.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Äänestysluettelo liitteenä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ryhmien muutosesitys perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui ko koukses ta - Merkittiin, että sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja pe rus suo malais ten valtuustoryhmät ilmoittivat jättävansä asiaan eriävän mielipiteen. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Liite 4. Kv Kunnanhallitus 181 Mäntsälän kunnan rakennejärjestely koskevan päätöksen toimeenpano on ol lut kesken verottajan ennakkotietokysymysten viivyttyä. Kunta ei ole voinut vaikuttaa käsittelyaikatauluun. Asiaa on esitelty kunnanhallitukselle kokouksessa. Ennakkotietoratkaisut ovat tehty seuraavasti: Verohallinto antoi päätöksen tuloveroa koskevaa en nak kotie to ky sy myk seen Verohallinto antoi varainsiirtoveroa koskevat en nak ko rat kaisut, eli vastauksen ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyyn ky sy mykseen. Verohallinto antoi tuloveroa koskevan ennakkoratkaisun kysy myk siin. Ennakkotietoratkaisuja koskeva muistioyhteenveto on pykälän liitteenä (Bilans si Oy). Kunnanhallituksen todetaan käsittelystä seuraavaa (myös lopul li nen valtuuston päätös): "valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päät tämään konserniyhtiöjärjestelyjen yksityiskohdista, tarvittavista osa ke kaupois ta ja hyväksymään muut lopulliset asiakirjat. Mikäli valtuuston pää töksen jälkeen valmistelussa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai rahoitusehdot), ne tuodaan erikseen kunnan val tuus ton päätettäväksi ". Valtuuston päätöksessä todettuja olennaisia muutoksia ei sisälly verottajan en nak ko tie to rat kai sui hin. Järjestelyn valmistelussa käytetty 6 %:n kor kokan ta pääomalainalle on sen hetkisen tiedon mukainen lähtökohta; ve rotta jan ratkaisussa tähän ei oteta kantaan suoraan, vaan sen tason määrää kun kin hetken koron markkinaehtoisuus, joka tulee erikseen perustella ja do ku men toi da. Aiemmassa valmistelutekstissä todetaankin : "Näistä tuloutetaan vuosittain

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osal ta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuo sit tainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan ". Pyydetyissä asiantuntijayhteenvedoissa ei ole myöskään nostettu esille sel lai sia verotukseen tai rahoitusehtoihin liittyviä asioita, joiden perusteella val tuus ton kertaalleen tekemää päätöstä olisi syytä muuttaa. Kunnanvaltuuston 2012 joulukuisen päätöksen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut ja taloudellinen tilanne talouden osalta kiristynyt. Tämän vuok si konsernijärjestelylle aiemmin asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat en tis tä tärkeämmät Mäntsälän kuntakonsernin tehokkuuden ja tuot ta vuuden kasvattamiseksi: Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä ta voitteet on helpommin määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta 5. Tekninen toiminta 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Kunnanhallitus käsittelee elokuun kokouksissaan nyt valmistelussa olevat jär jes te lyn operatiiviset päätöstä tarvitsevat asiat. Kunnankamreerin päätösesitys: Kunnanhallitus päättää laittaa täytäntöön kunnanvaltuuston teke män päätöksen Mäntsälän kunnan konsernijärjestelyistä. Tarvittavat yksi tyis koh tai set päätökset käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että asia vedetään pois listalta ja kä sit te ly siirretään myöhempään ajankohtaan. Kunnanhallitus hyväksyi asian siirtämisen yksimielisesti.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla /02/2014 Kunnanhallitus 182 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin perustuen raportoidaan ohessa Mänt sä län kunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumasta tulosalueittain, tu los las kel ma ja investointien toteutuma ajalla Kunnan toimintakulut ovat toukokuun lopussa 51,8 milj. euroa (tot. 40 %), vrt. 2013; 50,9 milj. euroa) ja tuotot 11,1 milj. euroa (tot. 37 %). Toi min taka te on -40,7 milj. euroa (tot. 41 %, vrt. 2013; -40,4 milj. euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen -0,3 milj. euroa, muutoksen ollessa 0,9 % edel lisvuo den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkat ja palkkiot ovat nousseet 0,1 milj. euroa (+0,6 %) ja henkilöstömenot yhteensä 0,2 milj. euroa (1,1 %) toukokuusta 2013 toukokuuhun 2014 verrattuna. Verotuloja on kertynyt 31,7 milj. euroa ja valtionosuutta 10,3 milj. euroa. Ve ro ra hoi tus on kasvanut 0,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankoh taan verrattuna. Vuosikate on 1,2 milj. euroa ja suunnitelmapoistoja on kirjattu 2,3 milj. euroa.tilikauden tulos on -1,1 milj. euroa. Investointien toteutuma tilanteessa on 2,2 milj. euroa (tot. 23 %) kun vuodelle 2014 budjetoidut investoinnit ovat 9,4 milj. euroa. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille /02.02/2014 Kunnanhallitus 183 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vio raamin vuodelle Raamin pohjalta on koottu talousarvion ja ta lous suunni tel man laadintaohje toimialoille ja kuntakonsernin tytäryhtiöille. Talousarvioehdotukset tulee palauttaa mennessä kun nan hal lituk sel le ja kunnankamreerille. (lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisena ja saattaa ne lautakunnille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja noudatettavaksi. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje v

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 324/ /2014 Kunnanhallitus 184 Lausuntopyyntö Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mäntsälän kunnan lausuntoa met ro po lihal lin to la kia valmistelevan työryhmän väliraportista viimeistään Lau sun non täydentämiseen on annettu lisäaikaa asti. Maan hallitus linjasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan ( ), että met ro po li alu een kilpailukyky varmistetaan, estetään segregaatiota sekä tehos te taan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta edis tä mäl lä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi met ro po li hal linto, jonka ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Valtiovarainministeriö asetti hallituksen rakennepoliittisen oh jelman linjausten mukaisesti työryhmän valmistelemaan metropolihallintoa kos ke vaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on muun muassa val mistel la ehdotus metropolihallinnon hallintomalliksi, rahoituksen sekä pää töksen teon järjestämiseksi ja metropolihallinnon alueelliseksi toimivallaksi. Työ ryh mä valmistelee myös mm. ehdotukset niistä tehtävistä, joita met ropo li hal lin to hoitaisi. Työryhmän tulee antaa loppuraportti hallituksen esi tyksen muodossa mennessä. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan myös antaa väliraportti mennessä. Työryhmän väliraportti julkaistiin Väliraportti sisältää työryhmän kar toit ta mat mahdollisuudet sekä työryhmän alustavat ehdotukset met ropo li hal lin non perustamiseksi. Työryhmä on väliraportissaan arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeu del li ses ti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 mom. tarkoitettuna kuntaa suuremmalla hallinto-alueella toteutettuna itsehallintojärjestelmänä tai pak ko kun ta yh ty mä nä, jolla on vaaleilla valittu valtuusto. Oikeudellisen toteut ta mis mal lin valintaan vaikuttavat mm. metropolihallinnolle annettavien teh tä vien laajuus ja merkittävyys, rahoituksen suuruus sekä tehtävien oikeus vai ku tuk set alueen kunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa met ro po li hal linnon perustamiseksi: 1. Vähimmäistehtävät -malli Metropolihallinto hoitaisi tehtäviä, joita sille asetettujen tavoitteiden saa vut ta mi nen vähintään edellyttää. Tehtävät olisivat pääosin stra te gisia ja vain osittain operatiivisia. Hallintomalliksi soveltuisi pakkokuntayhtymä, jossa olisi vaaleilla valittu val tuus to. Rahoitusmallina olisivat kunnille osoitettavat maksuosuudet. Aluerajaus voisi olla laajempi, väliraportissa on esitetty 16 kunnan kuulu mis ta metropolihallintoon. Vaali toteutettaisiin mahdollisesti siten, että metropolialue olisi yhtenä

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.6.2009 kuntastrategian jossa todetaan palvelujen järjestämisestä seuraavaa:

Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.6.2009 kuntastrategian jossa todetaan palvelujen järjestämisestä seuraavaa: Kunnanhallitus 181 23.06.2014 Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt 252/00.01.00/2014 Kunnanhallitus 29.10.2012 251 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.6.2009

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Päätöksenteko ja omistajan ennakkokannan hankkiminen

Päätöksenteko ja omistajan ennakkokannan hankkiminen Kunnanhallitus 423 12.12.2016 Kunnanvaltuusto 136 19.12.2016 Kunnan omistaja- ja konserniohjauksen järjestäminen 623/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 12.12.2016 423 Kirkkonummen kunnan voimassa oleva konserniohje

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointikertomus astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot