MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 185 Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta / kaavamuutos Kivapiha / kortteli 467 osa / Kiinteistöosakeyhtiö Kivapiha, kunta 186 Kiinteistökaupan esisopimus / Apposen kenkätehdas / UVM-yhtiöt Oy / lopullinen esisopimuksen mukainen määräalan kauppakirja / kaupan purkusopimus 187 Tontin osan vuokraus Linnalan yritysalueelta / määräala kiinteistöstä / Star Yhtiöt Oy 188 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Kunnanjohtajan johtajasopimus Teknisen lautakunnan vaali / eroaminen luottamustehtävästä / Teppo Smolander (varajäsen) Nuorisotakuun kuntakokeilu Viranhaltijapäätökset Lautakuntien pöytäkirjat Ilmoitusasiat 460

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen poissa käs. aikana Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Tupamäki Anja asiantuntija :t Pouru Lauri asiantuntija :t Karhinen Soile asiantuntija 188 Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jarna Elomaa Reijo Tilvis Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 178 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 179 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jarna Elomaa ja Reijo Tilvis. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus 180 Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tös ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toi mi val tan sa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava uu del leen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ei vätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai ase tuk sen vastaisia, panna päätökset täytäntöön. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt 252/ /2014 Kunnanhallitus Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian jossa todetaan palvelujen järjestämisestä seuraavaa: "Kunnan tehtävistä tärkein on palveluiden järjestäminen. Muut kunnan toimin not järjestetään siten, että ne edistävät palveluiden taloudellista ja tarkoi tuk sen mu kais ta tuottamista. Kunta huolehtii omasta tuotteistetusta palve lu tuo tan nos taan ja kehittää vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Edelleen tavoit teek si on asetettu kunnan palvelurakenteen tehostaminen pal ve lu keskus ten yhteistyön lisäämisellä." "Kriittisenä menestystekijänä on myös tehokas ja vaikuttava omis ta ja po litiik ka, jota arvioidaan kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuutena sekä tytär yh tiöi den ohjauksen tehostamisena. Tavoitteeksi edellä mainitulle asetet tiin Mäntsälän Sähkö Oy:n toiminnan tehostaminen, osingonmaksu, toimi ver kon laajentaminen ja liiketoiminnan lisääminen arvioidaan. Lisäksi tavoit teek si kirjattiin konsernikokonaisuuden hallinta ja yhteistyön te hos ta minen suunnitelmakaudella." Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian tar kennuk sen, jossa asetettiin tavoitteet Strategiassa todetaan, että 1. Kunnan taloudellinen asema kiristyy. Kunnan palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huol tosuh teen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seu rauk se na. Velkaantumisen hallinnan merkitys korostuu ja 2. Paineet kunnan palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasva vat. Toiminnan tuloksellisuutta sekä asiakasdemokratiaa vahvistetaan ke hit tämäl lä kunnan palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sia. Yhteistyön merkitys korostuu niin kunnan sisällä kuin kun ta rajat ylittäenkin. Kunnassa käynnistettiin helmikuussa 2012 valtuuston strategialinjausten mu kai ses ti sekä kunnanhallituksen tahdonilmaisuna kartoitus Mäntsälän kun ta kon ser nin kehittämis- ja yhteistyöpotentiaalista. Lähtökohtana oli saa vut taa näkemys tehokkaasta konsernikokonaisuudesta Mäntsälän kilpai lu ky vyn parantamiseksi. Ajankohta osui yhteen Mäntsälän Sähkö Oy:n käyn nis tä män yhtiön rakenneselvityksen kanssa, jossa keskeisin asia oli lain sää dän nös tä johtuvan sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämisvaatimus.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kuntapalvelujen parantamiseksi kartoitettiin asiakkaille tarjottavien pal ve lujen sekä strategisella tasolla henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita. Kar toi tuk ses sa mukana ovat Mäntsälän Vesi, Mäntsälän Vuokra-asunnot, Mänt sä län Sähkö, Mäntsälän Yrityskehitys, Mäntsälän Jäähalli sekä Mäntsä län kunnan tekninen toimi. Mäntsälän Sähkö Oy:n valitsemana konsulttina yhtiön hankkeessa aloitti Pöy ry Oyj ja sama toimija oli ulkopuolisena asiantuntijan myös kon ser nisel vi tyk ses sä. Hankkeen ohjausryhmäksi päätettiin kunnan kehittämisryhmä, jossa ovat edus tet tui na hallituksen puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja sekä hallintojohtaja. Operatiivisena työryhmänä on toiminut kun nan joh ta jan johdolla työryhmä, jossa virkamiesten lisäksi edustettuina ovat olleet tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Kevään 2012 aikana on pidetty kol me työpajaa, jossa ovat olleet laajasti edustettuina selvityksen piirissä ol leet tahot. Hankkeet tavoitteet Mäntsälän kunnan selvityksen alkuvaiheessa järjestelyille asettamat ta voitteet ja reunaehdot: Taloudelliset tavoitteet: Kunnan optimaaliset tuloutusmahdollisuudet huomioon ottaen kun talain asettamat kunnan talouden tasapainottamisvaatimukset; Liiketoimintojen säilyminen kunnan suorassa tai välillisessä omis tukses sa ja määräysvallassa. Lain asettamien vaatimusten noudattaminen: Sähkömarkkinalain asettama sähköliiketoiminnan ja sähköverkon eriyttä mis vel vol li suus Toiminnalliset ja operatiiviset tavoitteet: Omistajan ja toimivan johdon asettamat tavoitteet ja reunaehdot lii ketoi min to jen kehittämiseksi; Organisaatiorakenteen ja johtamisen kehittäminen. Liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen asettamat tavoitteet ja reuna eh dot. Kunnan päätöksenteon asettamien vaatimusten täyttäminen, mah dol lisim man yksinkertainen ja toteutuskelpoinen järjestely. Kunnallisen yhteistyön kehittäminen ja sen asettamat jat ko mah dol lisuu det. Järjestelyn verotehokkuus

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Rakenneratkaisuvaihtoehdot Kartoitustyön aikana arvioitiin useita vaihtoehtoisia ratkaisuja kun ta kon sernin rakennevaihtoehtojen kehittämismahdollisuuksista. Kaikki ra ken nevaih to eh dot kuvattiin ja arvioitiin, jonka pohjalta tarkempaan analysointiin va lit tiin seuraavat kaksi vaihtoehtoa. Rakennevaihtoehtojen sisältö ja arvioin ti tarkemmin liitteessä 1. LIITE 1 "Holding-yhtiörakenne, jossa perustetaan Mäntsälän kunnan suoraan omis tuk seen uusi yhtiö. Holding-yhtiö ostaa kaikkien kartoituksessa mu kana olleiden yhtiöiden osakkeet. Holding-yhtiö on johtamisjärjestelmään liitty vä rakenne, joka pitää sisällään esim. konsernijohdon ja keskitetyt pal velut mm. hallintopalvelut. "Mäntsälän kunta myy vesiliiketoiminnan Mäntsälän Sähkölle, jonka jälkeen Mäntsälän veden vesiliiketoiminta on osa Mäntsälän Sähkön lii ke toimin to ja. Lisäksi joka tapauksessa Mäntsälän Sähkön siirtoliiketoiminta yhtiöitetään Mänt sä län Sähkön tytäryhtiöksi, näillä näkymin viimeistään vuonna 2015 (EVL 52 ). Rakenneratkaisuvaihtoehtoja kartoitettaessa ja tiivistettäessä ohjausryhmä lin ja si ettei Mäntsälän kunnan Tekninen toimi ole tässä ensimmäisessä vai hees sa mukana vaan yhteistyömahdollisuudet kartoitetaan ensin ilman ra ken ne rat kai su ja. Esitettyjen rakennevaihtoehtojen vaikutukset Rakenneratkaisujen tarkemmat vaikutukset kunnan talouteen löytyvät liitteis tä 1 ja 2. Liiketoimintojen alustava arvonmääritys (liite 2) antaa ko konais ar vok si 72,3 milj. euroa. Pöyryn liitemateriaaleissa on käytetty tarkistamattomia tasearvoja, jonka vuok si kunnan kirjanpidollinen tulos on merkitty 1. vaihtoehdossa on 9,4 milj. euroksi. Päivitetyt ja lopulliset arvot löytyvät liitteestä 3: kunnan tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2013 eli kunnan kirjanpidollinen tulos 2013 on vesi-vaihtoehdossa arvioitu 15,2 milj. euroksi ja hol ding-vaih toeh dos sa 58,4 milj. euroksi. Lopulliset kauppasummat määräytyvät kaupan te ko het ken arvonmääritysten mukaisesti. Liitemateriaalissa 1 on veden myynnissä Sähkö Oy:lle eli vaihtoehdossa 1 ker ta tu lou tuk sen määräksi laskettu 10 milj. euroa, kun se on korjattu kunnan tulos- ja rahoituslaskelmissa 5 milj. euron tasoon. Vuonna 2012 nykyrakenteella Sähkö Oy:n ja Vesiliikelaitoksen vuo si tu loutus kunnalle on n. 1,3 milj. euroa. Yhteenvetona järjestelyjen kuvaukset: 1. vaihtoehto Kunta myy liiketoimintakaupalla vesiliiketoiminnan MSOY:lle käypään hin-

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus taan. MSOY maksaa kauppahinnan käteisellä, tai kauppahinta voi osaksi tai kokonaan jäädä Mäntsälän kunnan korolliseksi saatavaksi MSOY:lta. Kaup pa hin ta voidaan maksaa osittain tai kokonaan myös MSOY:n Mäntsä län kunnalle suuntaamalla osakepääoman korotuksella (apportti). Lopputulos: Kunta tulouttaa vesiliiketoiminnan käyvän arvon joko kertatuloutuksena tai mak su suun ni tel man mukaisina pääoman lyhennyksinä ja korkotuloina. Vesiliiketoiminnan hankintameno rahoituskustannuksineen on ve ro tuk sessa vähennyskelpoinen meno MSOY:n verotettavasta tulosta. MSOY:n pois to poh ja kasvaa, mikä vähentää verotettavien tulojen määrää. Järjestely ei aiheuta tuloveroseuraamuksia kunnalle (TVL 20 ). Ei myyn tivoi ton verotusta kunnassa. Kiinteistöjen ja arvopapereiden kaupasta on mak set ta va varainsiirtovero (kiinteistöt 4 %, arvopaperit 1,6 %). Toiminnan ke hit tä mi sen, kustannusrakenteen avoimuuden sekä kohtuullisen tuoton ar vioi mi sek si vesi- ja sähköliiketoiminta on laskennallisesti ja kir jan pi dol lises ti eriytettävä MSOY:ssa. Tuloutus kunnalle: Yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, josta n. 5 milj. euron tuloutus rahana kunnal le (yhtiö hankkii pankkirahoituksella) ja 15,4 milj. euroa pitkäaikaisena ko rol li se na velkasaatavana kunnalle (Kunnan talous- ja ra hoi tus las kel massa) Kirjanpidollinen voitto kunnalle on n. 15 milj. euroa. Tässä mallissa kun nal le tuleva vuosituloutuksen määrä on n.1,9 milj. euroa. Vuosittainen tu los voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. 2. vaihtoehto Mäntsälän kunta perustaa 100 % omistukseensa tulevan holdingyhtiön. Kunta myy yhtiöiden osakkeet holdingyhtiölle käyvällä arvolla. MSOY:n säh kö ver kon eriyttäminen tehtävissä myöhemmin kuten edellä on kuvattu. Holdingyhtiön osakepääoman maksu joko rahana tai apporttina. Holdingyhtiö perustaa Mäntsälän Vesi Oy:n (työnimi). Mäntsälän kunta myy holdingyhtiön tytäryhtiölle Mäntsälän Vesi Oy:lle Mäntsälän Vesi- liike lai tok sen vesihuoltotoiminnan liiketoimintakaupalla. Tuloutus kunnalle: Kertatuloutus koko järjestelyssä kunnalle n. 10 milj. eur. Kirjanpidollinen voit to yhteensä (Vesi + MSOY) kunnalle on n. 58 milj. eur. Holding-ratkaisussa osakaslainaa kunnalle jää yhteensä 27,4 milj. euroa, jos ta Sähkön osuus on 17 milj. eur ja Veden 10,4 milj. eur. Näistä tu lou tetaan vuosittain 6 %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osalta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuosittainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. Henkilöstö Konserniselvityksen valmisteluvaiheessa henkilöstölle on kerrottu työn ete-

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ne mi ses tä omissa infoissa kevään aikana. Asiaan liittyvä tiedotustilaisuus on järjestetty Mäntsälän Veden hen ki lö kunnal le 26.9., Mäntsälän veden johtokunnan kanssa asiaa on käsitelty Kunnan YT-ryhmän kokouksessa asiaa on käsitelty 11.5 sekä Holding-yhtiöratkaisuun liittyvä yt-lain mukainen neuvottelu pide tään Mäntsälän veden henkilökunnalle ennen kunnanhallituksen kä sit telyä aamulla klo Holding-yhtiövaihtoehdossa Mäntsälän veden henkilökunta siirtyisi liikkeen luo vu tuk se na uuteen perustettavaan Mäntsälän Vesi Oy:öön van hoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esi mer kik si virasto tai sen osa muutetaan yhtiöksi tai toiminta ulkoistetaan. Liik keen luo vu tuk se na ei kuitenkaan pidetä hallintoviranomaisten uu delleen or ga ni soin tia eikä hallinnollisten tehtävien siirtämistä viranomaiselta toi sel le. Siirtymisajankohta on Siirtyminen koskee koko Mäntsälän veden hen ki lös töä. Noudatettava työehtosopimus tulee olemaan PTYTES, eläke-edut säilyvät entisellään, palkkaus määräytyy PTYTES:n mukaan. Päätöksenteko sekä kunnan omistajaohjaus: Molemmissa rakennevaihtoehdoissa Mäntsälän Vesi -liikelaitosmuotoinen toi min ta loppuu, jolloin johtokunta loppuu myös. Kunnassa on asetettu tavoit teek si omistajaohjauksen tehostaminen erityisesti ohjausta ja ra portoin tia kehittämällä (ks. kuntastrategian tavoitteet alussa) Omistajaohjauksen kannalta sähkö- ja vesiomistuksen strateginen mer kitys on suuri: 1. Omistus on olennainen osa kunnan strategiaa. 2. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kunnan yh dys kun ta suun nit telus sa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kau ko lämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. 3. Omistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yh teistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotan to vaih to eh toi hin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Päätöksentekoprosessi Lopullinen aineisto on esitelty kunnanvaltuuston infossa Valtuutetut mah dol li ses ti antavat suuntaviivoja jatkovalmistelulle. Sen jälkeen asia käsi tel lään kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kun nan val tuus tos sa, suunnitelman mukaan Vuodenvaihteessa toteutetaan valittu rakennejärjestely ja tammikuussa 2013 otetaan uusi rakenne käyttöön.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa tullaan päättämään tarvittavista muu tok sis ta kunnan hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Perustelut valittavalle mallille Taloudelliset hyödyt Mäntsälän kunnan taloudellista tilannetta parannetaan toisaalta ker ta tu loutuk se na, joka puolestaan vähentää kunnan velkamäärää ja edelleen tu loslas kel man osalta korkomenoja. Toisaalta on kyse jatkuvasta tulovirrasta ja sen kasvattamisesta nykyisestä (n, 1,3 milj. - 1,6 milj. eli vähintään 0.3 milj. ). Toiminnallisten synergiahyötyjen saaminen lisää yhtiön edel ly tyksiä parempaan tuloksentekoon ja tulevaisuudessa tuloutusmääriin kun nalle. Vastaavasti se lisää velkamäärää muissa toimijoissa, jolloin konsernin koko lainamäärä pysyy samana. Nykyisellä konsernirakenteella velka ja kautuu myös osakeyhtiölle. On tärkeää huomata se, että maksajina on myös kun nan asukkaiden lisäksi myös muiden kuntien asukkaita eli Sähkö Oy toi mii 10 kunnan alueella ja Vesiliikelaitos kolmen kunnan alueella. Ve rosuun nit te lua on myös järkevää tehdä, koska hyöty tulee suoraan Mänt sälän kunnalle ja asukkaille eikä mene kunnan ulkopuolelle. Järjestelyssä on edelleen kyse laajemmaltikin Mäntsälän kunnan ta lou delli sen tilan parantamisesta (ennen kaikkea v. 2013), joka puolestaan lisää kun nan ylijäämää kuntalain mukaisella tarkastelulla (nyt ylijäämää ta seessa n. 18 milj. ). Tämä vahvistaa kunnan tilannetta esim. tulevassa kuntaja palvelurakennetarkastelussa tehtäessä ratkaisuja kun ta lii tos sel vi tysalueis ta. Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto Poliittisen ja operatiivisen johtamisen vahvistaminen, jolla vahvistetaan liike toi min nan toimintaedellytyksiä 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä tavoitteet on hel pom min määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta: yhteinen asiakaspalvelu ja neuvonta yhteiset resurssit mm. varallaolojärjestelmässä yhteinen laskutusjärjestelmä, maksuvalvonta ja perintä lisämyyntimahdollisuudet uusasiakashankinta ja sen parempi hallinta markkinointi- ja viestintä 5. Tekninen toiminta suunnittelu ja yhteinen verkkotietokanta rakentaminen/rakennuttaminen

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus käyttö ja valvonta, mm. vikapäivystykset 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Valitussa Holding-yhtiöratkaisuissa yhtiön keskeistä päätösvaltaa käyttää yh tiön hallitus, jonka kokoonpanon tulee heijastaa kunnan poliittista edustus ta. Hallituksen koko tulee olla enintään yhdeksän jäsentä, joista valtuus ton kolme suurinta ryhmää saavat kukin kaksi paikkaa. Loppu hal li tukses ta tulee nimetä virkamiehistöstä asemavaltuutuksen nojalla sekä vä hintään yhden tulee olla ulkopuolinen liike-elämän ammattilainen. Tytäryhtiöissä eli Sähkö Oy:ssä ja Vesi Oy:ssä yhtiöiden hallitusjäsenten lu ku mää räk si on syytä rajoittaa enintään viisi henkilöä, joista enintään kolme olisi luottamushenkilöitä ja loput virkamiehiä sekä liike-elämän am matti lai sia. Muiden Holding-yhtiöön kiinnittyvien yhtiöiden (MYK, Vuok ra-asunnot, Jäähalli) hallitusmuutokset on syytä valmistella vaiheen kaksi osana, jos ta kuvaus on seuraavassa kohdassa selvityksen jatkovaihe. Selvityksen jatkovaihe Huolimatta valittavasta mallista on syytä välittömästi jatkaa valmistelua syner gia hyö ty jen löytämiseksi konserniyhtiön/yhtiöiden sekä kunnan tek nisen toimialan kanssa. Tavoitteena tulee olla että uusi valtuusto voi tehdä asiaa koskevat linjaukset viimeistään kesäkuussa 2013, jolloin lopullinen ra ken ne astuisi voimaan 2014 vuoden alusta. Pykälän taustamateriaalina on Pöyry Oyj:n keräämä yhteenveto ra ken nejär jes te ly esi mer keis tä muualta. Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään Holding Oy:n yh tiöjär jes tys luon nok sen, 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes te-

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ly jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6.. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Esittelijä tarkensi ehdotustaan kohdassa 4, yhtiöjärjestysluonnos sana korva taan sanalla yhtiöjärjestys. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki päätösesityksestä poikkea van esityksen eli että, kh päättää esittää valtuustolle, että Hol ding-yhtiö tä ei perusteta ja muutoin esityksen 6 b-kohta hyväksytään. Pauli Raappa na kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on järjestettävä äänestys ja ehdotti kät ten nos toää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kunnanjohtajan eh do tus sai seitsemän ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen tekemä ja Pauli Raap pa nan kannattama esitys sai kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi al kupe räi sen päätösesityksen tultua hyväksytyksi. Henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola ja kunnankamreeri Anja Tupamäki esit teli vät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. - Merkittiin, että puheenjohtaja määräsi kokoustauon tämän pykälän jälkeen klo Liite 1. Projektiraportti/Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat/pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessa Kun nan valtuus ton päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen asialistalla ja siinä todetaan, että valtuuston käsittelyssä on tapahtunut me net te ly ta pavir he, jonka johdosta asia palautetaan kunnanvaltuustoon uudelleen kä sitte lyyn. Asiasta on saatu Kuntaliiton lakiasiain kannanotto. Kunnanhallituksen aiemmassa esityksessä valtuustolle oli maininta Holding Oy:n (työnimi) yhtiöjärjestyksestä (valtuusto oikeuttaa hallituksen hy-

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan päätösesitys: väk sy mään). Kunnanvaltuusto kokouksessaan päätti, että yh tiö järjes tys tulee päättää valtuustossa. Asian valmistelun johdosta Holding Oy:n yh tiö jär jes tys tuodaan erillisenä esityksenä kunnanhallitukseen sekä kunnanvaltuustoon. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. Holding Oy:n yhtiöjärjestys tuodaan kunnanhallituksen ja kun nan val tuus ton päätettäväksi. 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes tely jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Käsittelyn kuluessa hallintojohtaja teki muutosesityksen esittelytekstiin: Esittelytekstin kohdan 6 (logistiikka ja hankinnat) jälkeen tulevassa kahdes sa kappaleessa, joissa mainitaan luottamushenkilöpaikkojen jaosta hal li tuk sis sa poistetaan tekstit ennen lausetta "Muiden hol ding-yh tiöiden ". Seuraava kappale lisätään tekstin vastaavaan kohtaan: Mäntsälä Holding Oy:n (työnimi) hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enin tään yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenistä enintään kuusi (6) on Mäntsälän kun nan luottamushenkilöitä.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän Sähkö Oy:n ja Mäntsälän Vesi Oy:n hallitukseen kuuluu enintään viisi (5) jäsentä. Jäsenistä enintään kolme (3) on Mäntsälän kunnan luot ta mus hen ki löi tä. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki asiaan muutosesityksen; "Esi tän, että kunnanhallitus päättää hylätä hallintojohtajan tekemään päätös esi tyk sen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman konser ni yh tiöi den rakennejärjestelyä". Esitys perusteluineen on pöytäkirjan liittee nä. Pauli Raappana kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty muutettu päätösesitys, jo ta on kannatettu, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi ää nestys ta vak si kädennostoäänestyksen. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä Hj:n pohjaesitys sai 7 ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen muu tos esi tys, jota Pauli Raappana kannatti, 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi hal lin to joh ta jan esityksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui ko kouk sesta. - Merkittiin, että Kari Virolainen ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta. - Merkittiin, että Anna Helin palasi kokoukseen tämän pykälän ai kana. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanvaltuusto Päätösesitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Heta Ravolainen-Rinne esitti Mäntsälän so si aa li de mo kraat tien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien nimissä, että kun nan val tuus to päättää hylätä kunnanhallituksen tekemän pää tös esi tyksen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman kon ser ni yh tiöiden rakennejärjestelyä. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty muutosesitys ryhmien nimissä ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Kunnanhallituksen esityksen puo les ta äänestetään jaa ja ryhmien muutosesityksen puolesta ei. Ää nestyk ses sä annettiin ääniä seuraavasti: jaa-ääniä 23, ei-ääniä 17, tyhjiä 2. Pu heen joh ta ja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen hyväksytyksi.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Äänestysluettelo liitteenä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ryhmien muutosesitys perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui ko koukses ta - Merkittiin, että sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja pe rus suo malais ten valtuustoryhmät ilmoittivat jättävansä asiaan eriävän mielipiteen. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Liite 4. Kv Kunnanhallitus 181 Mäntsälän kunnan rakennejärjestely koskevan päätöksen toimeenpano on ol lut kesken verottajan ennakkotietokysymysten viivyttyä. Kunta ei ole voinut vaikuttaa käsittelyaikatauluun. Asiaa on esitelty kunnanhallitukselle kokouksessa. Ennakkotietoratkaisut ovat tehty seuraavasti: Verohallinto antoi päätöksen tuloveroa koskevaa en nak kotie to ky sy myk seen Verohallinto antoi varainsiirtoveroa koskevat en nak ko rat kaisut, eli vastauksen ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyyn ky sy mykseen. Verohallinto antoi tuloveroa koskevan ennakkoratkaisun kysy myk siin. Ennakkotietoratkaisuja koskeva muistioyhteenveto on pykälän liitteenä (Bilans si Oy). Kunnanhallituksen todetaan käsittelystä seuraavaa (myös lopul li nen valtuuston päätös): "valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päät tämään konserniyhtiöjärjestelyjen yksityiskohdista, tarvittavista osa ke kaupois ta ja hyväksymään muut lopulliset asiakirjat. Mikäli valtuuston pää töksen jälkeen valmistelussa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai rahoitusehdot), ne tuodaan erikseen kunnan val tuus ton päätettäväksi ". Valtuuston päätöksessä todettuja olennaisia muutoksia ei sisälly verottajan en nak ko tie to rat kai sui hin. Järjestelyn valmistelussa käytetty 6 %:n kor kokan ta pääomalainalle on sen hetkisen tiedon mukainen lähtökohta; ve rotta jan ratkaisussa tähän ei oteta kantaan suoraan, vaan sen tason määrää kun kin hetken koron markkinaehtoisuus, joka tulee erikseen perustella ja do ku men toi da. Aiemmassa valmistelutekstissä todetaankin : "Näistä tuloutetaan vuosittain

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osal ta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuo sit tainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan ". Pyydetyissä asiantuntijayhteenvedoissa ei ole myöskään nostettu esille sel lai sia verotukseen tai rahoitusehtoihin liittyviä asioita, joiden perusteella val tuus ton kertaalleen tekemää päätöstä olisi syytä muuttaa. Kunnanvaltuuston 2012 joulukuisen päätöksen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut ja taloudellinen tilanne talouden osalta kiristynyt. Tämän vuok si konsernijärjestelylle aiemmin asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat en tis tä tärkeämmät Mäntsälän kuntakonsernin tehokkuuden ja tuot ta vuuden kasvattamiseksi: Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä ta voitteet on helpommin määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta 5. Tekninen toiminta 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Kunnanhallitus käsittelee elokuun kokouksissaan nyt valmistelussa olevat jär jes te lyn operatiiviset päätöstä tarvitsevat asiat. Kunnankamreerin päätösesitys: Kunnanhallitus päättää laittaa täytäntöön kunnanvaltuuston teke män päätöksen Mäntsälän kunnan konsernijärjestelyistä. Tarvittavat yksi tyis koh tai set päätökset käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että asia vedetään pois listalta ja kä sit te ly siirretään myöhempään ajankohtaan. Kunnanhallitus hyväksyi asian siirtämisen yksimielisesti.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla /02/2014 Kunnanhallitus 182 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin perustuen raportoidaan ohessa Mänt sä län kunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumasta tulosalueittain, tu los las kel ma ja investointien toteutuma ajalla Kunnan toimintakulut ovat toukokuun lopussa 51,8 milj. euroa (tot. 40 %), vrt. 2013; 50,9 milj. euroa) ja tuotot 11,1 milj. euroa (tot. 37 %). Toi min taka te on -40,7 milj. euroa (tot. 41 %, vrt. 2013; -40,4 milj. euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen -0,3 milj. euroa, muutoksen ollessa 0,9 % edel lisvuo den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkat ja palkkiot ovat nousseet 0,1 milj. euroa (+0,6 %) ja henkilöstömenot yhteensä 0,2 milj. euroa (1,1 %) toukokuusta 2013 toukokuuhun 2014 verrattuna. Verotuloja on kertynyt 31,7 milj. euroa ja valtionosuutta 10,3 milj. euroa. Ve ro ra hoi tus on kasvanut 0,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankoh taan verrattuna. Vuosikate on 1,2 milj. euroa ja suunnitelmapoistoja on kirjattu 2,3 milj. euroa.tilikauden tulos on -1,1 milj. euroa. Investointien toteutuma tilanteessa on 2,2 milj. euroa (tot. 23 %) kun vuodelle 2014 budjetoidut investoinnit ovat 9,4 milj. euroa. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille /02.02/2014 Kunnanhallitus 183 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vio raamin vuodelle Raamin pohjalta on koottu talousarvion ja ta lous suunni tel man laadintaohje toimialoille ja kuntakonsernin tytäryhtiöille. Talousarvioehdotukset tulee palauttaa mennessä kun nan hal lituk sel le ja kunnankamreerille. (lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisena ja saattaa ne lautakunnille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja noudatettavaksi. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje v

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 324/ /2014 Kunnanhallitus 184 Lausuntopyyntö Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mäntsälän kunnan lausuntoa met ro po lihal lin to la kia valmistelevan työryhmän väliraportista viimeistään Lau sun non täydentämiseen on annettu lisäaikaa asti. Maan hallitus linjasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan ( ), että met ro po li alu een kilpailukyky varmistetaan, estetään segregaatiota sekä tehos te taan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta edis tä mäl lä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi met ro po li hal linto, jonka ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Valtiovarainministeriö asetti hallituksen rakennepoliittisen oh jelman linjausten mukaisesti työryhmän valmistelemaan metropolihallintoa kos ke vaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on muun muassa val mistel la ehdotus metropolihallinnon hallintomalliksi, rahoituksen sekä pää töksen teon järjestämiseksi ja metropolihallinnon alueelliseksi toimivallaksi. Työ ryh mä valmistelee myös mm. ehdotukset niistä tehtävistä, joita met ropo li hal lin to hoitaisi. Työryhmän tulee antaa loppuraportti hallituksen esi tyksen muodossa mennessä. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan myös antaa väliraportti mennessä. Työryhmän väliraportti julkaistiin Väliraportti sisältää työryhmän kar toit ta mat mahdollisuudet sekä työryhmän alustavat ehdotukset met ropo li hal lin non perustamiseksi. Työryhmä on väliraportissaan arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeu del li ses ti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 mom. tarkoitettuna kuntaa suuremmalla hallinto-alueella toteutettuna itsehallintojärjestelmänä tai pak ko kun ta yh ty mä nä, jolla on vaaleilla valittu valtuusto. Oikeudellisen toteut ta mis mal lin valintaan vaikuttavat mm. metropolihallinnolle annettavien teh tä vien laajuus ja merkittävyys, rahoituksen suuruus sekä tehtävien oikeus vai ku tuk set alueen kunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa met ro po li hal linnon perustamiseksi: 1. Vähimmäistehtävät -malli Metropolihallinto hoitaisi tehtäviä, joita sille asetettujen tavoitteiden saa vut ta mi nen vähintään edellyttää. Tehtävät olisivat pääosin stra te gisia ja vain osittain operatiivisia. Hallintomalliksi soveltuisi pakkokuntayhtymä, jossa olisi vaaleilla valittu val tuus to. Rahoitusmallina olisivat kunnille osoitettavat maksuosuudet. Aluerajaus voisi olla laajempi, väliraportissa on esitetty 16 kunnan kuulu mis ta metropolihallintoon. Vaali toteutettaisiin mahdollisesti siten, että metropolialue olisi yhtenä

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 16.4.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Hallitus linjasi rakennepoliittisessa

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Karstulan tapahtumatori 39/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 164 31.08.2015 Kunnanhallitus 179 28.09.2015 Karstulan tapahtumatori 39/10.03.01/2015 Kunnanhallitus 31.08.2015 164 Khall 97 27.04.2015 Kunnanvaltuusto on 14.4.2014 ( 8) tehnyt periaatepäätöksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Palkkiosääntö (hallintosääntö 9.luku):

Palkkiosääntö (hallintosääntö 9.luku): Hallitus 120 31.10.2016 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2017 Hallitus 120 Valmistelu: Talousjohtaja 1.10.2016 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan valtuusto päättää vuo sit tain etukäteen kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mynämäen Vesihuolto Oy:n perustaminen ja kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtäminen perustettavalle yhtiölle

Mynämäen Vesihuolto Oy:n perustaminen ja kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtäminen perustettavalle yhtiölle Kunnanhallitus 138 06.06.2016 Kunnanvaltuusto 26 13.06.2016 Mynämäen Vesihuolto Oy:n perustaminen ja kunnan vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan siirtäminen perustettavalle yhtiölle 1023/02.07.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen

Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen Kunnanhallitus 241 08.12.2015 Kunnanvaltuusto 71 16.12.2015 Kunnanhallitus 30 02.02.2016 Kunnanhallitus 38 10.02.2016 Kunnanvaltuusto 8 17.02.2016 Taipalsaaren sairaala-alueen ostaminen 2/00.02.01/2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot