MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 185 Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta / kaavamuutos Kivapiha / kortteli 467 osa / Kiinteistöosakeyhtiö Kivapiha, kunta 186 Kiinteistökaupan esisopimus / Apposen kenkätehdas / UVM-yhtiöt Oy / lopullinen esisopimuksen mukainen määräalan kauppakirja / kaupan purkusopimus 187 Tontin osan vuokraus Linnalan yritysalueelta / määräala kiinteistöstä / Star Yhtiöt Oy 188 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Kunnanjohtajan johtajasopimus Teknisen lautakunnan vaali / eroaminen luottamustehtävästä / Teppo Smolander (varajäsen) Nuorisotakuun kuntakokeilu Viranhaltijapäätökset Lautakuntien pöytäkirjat Ilmoitusasiat 460

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen poissa käs. aikana Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Tupamäki Anja asiantuntija :t Pouru Lauri asiantuntija :t Karhinen Soile asiantuntija 188 Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jarna Elomaa Reijo Tilvis Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 178 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 179 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jarna Elomaa ja Reijo Tilvis. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus 180 Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tös ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toi mi val tan sa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava uu del leen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ei vätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai ase tuk sen vastaisia, panna päätökset täytäntöön. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän kuntakonsernin rakennejärjestelyt 252/ /2014 Kunnanhallitus Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian jossa todetaan palvelujen järjestämisestä seuraavaa: "Kunnan tehtävistä tärkein on palveluiden järjestäminen. Muut kunnan toimin not järjestetään siten, että ne edistävät palveluiden taloudellista ja tarkoi tuk sen mu kais ta tuottamista. Kunta huolehtii omasta tuotteistetusta palve lu tuo tan nos taan ja kehittää vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Edelleen tavoit teek si on asetettu kunnan palvelurakenteen tehostaminen pal ve lu keskus ten yhteistyön lisäämisellä." "Kriittisenä menestystekijänä on myös tehokas ja vaikuttava omis ta ja po litiik ka, jota arvioidaan kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuutena sekä tytär yh tiöi den ohjauksen tehostamisena. Tavoitteeksi edellä mainitulle asetet tiin Mäntsälän Sähkö Oy:n toiminnan tehostaminen, osingonmaksu, toimi ver kon laajentaminen ja liiketoiminnan lisääminen arvioidaan. Lisäksi tavoit teek si kirjattiin konsernikokonaisuuden hallinta ja yhteistyön te hos ta minen suunnitelmakaudella." Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian tar kennuk sen, jossa asetettiin tavoitteet Strategiassa todetaan, että 1. Kunnan taloudellinen asema kiristyy. Kunnan palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huol tosuh teen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seu rauk se na. Velkaantumisen hallinnan merkitys korostuu ja 2. Paineet kunnan palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasva vat. Toiminnan tuloksellisuutta sekä asiakasdemokratiaa vahvistetaan ke hit tämäl lä kunnan palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sia. Yhteistyön merkitys korostuu niin kunnan sisällä kuin kun ta rajat ylittäenkin. Kunnassa käynnistettiin helmikuussa 2012 valtuuston strategialinjausten mu kai ses ti sekä kunnanhallituksen tahdonilmaisuna kartoitus Mäntsälän kun ta kon ser nin kehittämis- ja yhteistyöpotentiaalista. Lähtökohtana oli saa vut taa näkemys tehokkaasta konsernikokonaisuudesta Mäntsälän kilpai lu ky vyn parantamiseksi. Ajankohta osui yhteen Mäntsälän Sähkö Oy:n käyn nis tä män yhtiön rakenneselvityksen kanssa, jossa keskeisin asia oli lain sää dän nös tä johtuvan sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämisvaatimus.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kuntapalvelujen parantamiseksi kartoitettiin asiakkaille tarjottavien pal ve lujen sekä strategisella tasolla henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita. Kar toi tuk ses sa mukana ovat Mäntsälän Vesi, Mäntsälän Vuokra-asunnot, Mänt sä län Sähkö, Mäntsälän Yrityskehitys, Mäntsälän Jäähalli sekä Mäntsä län kunnan tekninen toimi. Mäntsälän Sähkö Oy:n valitsemana konsulttina yhtiön hankkeessa aloitti Pöy ry Oyj ja sama toimija oli ulkopuolisena asiantuntijan myös kon ser nisel vi tyk ses sä. Hankkeen ohjausryhmäksi päätettiin kunnan kehittämisryhmä, jossa ovat edus tet tui na hallituksen puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja sekä hallintojohtaja. Operatiivisena työryhmänä on toiminut kun nan joh ta jan johdolla työryhmä, jossa virkamiesten lisäksi edustettuina ovat olleet tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Kevään 2012 aikana on pidetty kol me työpajaa, jossa ovat olleet laajasti edustettuina selvityksen piirissä ol leet tahot. Hankkeet tavoitteet Mäntsälän kunnan selvityksen alkuvaiheessa järjestelyille asettamat ta voitteet ja reunaehdot: Taloudelliset tavoitteet: Kunnan optimaaliset tuloutusmahdollisuudet huomioon ottaen kun talain asettamat kunnan talouden tasapainottamisvaatimukset; Liiketoimintojen säilyminen kunnan suorassa tai välillisessä omis tukses sa ja määräysvallassa. Lain asettamien vaatimusten noudattaminen: Sähkömarkkinalain asettama sähköliiketoiminnan ja sähköverkon eriyttä mis vel vol li suus Toiminnalliset ja operatiiviset tavoitteet: Omistajan ja toimivan johdon asettamat tavoitteet ja reunaehdot lii ketoi min to jen kehittämiseksi; Organisaatiorakenteen ja johtamisen kehittäminen. Liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen asettamat tavoitteet ja reuna eh dot. Kunnan päätöksenteon asettamien vaatimusten täyttäminen, mah dol lisim man yksinkertainen ja toteutuskelpoinen järjestely. Kunnallisen yhteistyön kehittäminen ja sen asettamat jat ko mah dol lisuu det. Järjestelyn verotehokkuus

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Rakenneratkaisuvaihtoehdot Kartoitustyön aikana arvioitiin useita vaihtoehtoisia ratkaisuja kun ta kon sernin rakennevaihtoehtojen kehittämismahdollisuuksista. Kaikki ra ken nevaih to eh dot kuvattiin ja arvioitiin, jonka pohjalta tarkempaan analysointiin va lit tiin seuraavat kaksi vaihtoehtoa. Rakennevaihtoehtojen sisältö ja arvioin ti tarkemmin liitteessä 1. LIITE 1 "Holding-yhtiörakenne, jossa perustetaan Mäntsälän kunnan suoraan omis tuk seen uusi yhtiö. Holding-yhtiö ostaa kaikkien kartoituksessa mu kana olleiden yhtiöiden osakkeet. Holding-yhtiö on johtamisjärjestelmään liitty vä rakenne, joka pitää sisällään esim. konsernijohdon ja keskitetyt pal velut mm. hallintopalvelut. "Mäntsälän kunta myy vesiliiketoiminnan Mäntsälän Sähkölle, jonka jälkeen Mäntsälän veden vesiliiketoiminta on osa Mäntsälän Sähkön lii ke toimin to ja. Lisäksi joka tapauksessa Mäntsälän Sähkön siirtoliiketoiminta yhtiöitetään Mänt sä län Sähkön tytäryhtiöksi, näillä näkymin viimeistään vuonna 2015 (EVL 52 ). Rakenneratkaisuvaihtoehtoja kartoitettaessa ja tiivistettäessä ohjausryhmä lin ja si ettei Mäntsälän kunnan Tekninen toimi ole tässä ensimmäisessä vai hees sa mukana vaan yhteistyömahdollisuudet kartoitetaan ensin ilman ra ken ne rat kai su ja. Esitettyjen rakennevaihtoehtojen vaikutukset Rakenneratkaisujen tarkemmat vaikutukset kunnan talouteen löytyvät liitteis tä 1 ja 2. Liiketoimintojen alustava arvonmääritys (liite 2) antaa ko konais ar vok si 72,3 milj. euroa. Pöyryn liitemateriaaleissa on käytetty tarkistamattomia tasearvoja, jonka vuok si kunnan kirjanpidollinen tulos on merkitty 1. vaihtoehdossa on 9,4 milj. euroksi. Päivitetyt ja lopulliset arvot löytyvät liitteestä 3: kunnan tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2013 eli kunnan kirjanpidollinen tulos 2013 on vesi-vaihtoehdossa arvioitu 15,2 milj. euroksi ja hol ding-vaih toeh dos sa 58,4 milj. euroksi. Lopulliset kauppasummat määräytyvät kaupan te ko het ken arvonmääritysten mukaisesti. Liitemateriaalissa 1 on veden myynnissä Sähkö Oy:lle eli vaihtoehdossa 1 ker ta tu lou tuk sen määräksi laskettu 10 milj. euroa, kun se on korjattu kunnan tulos- ja rahoituslaskelmissa 5 milj. euron tasoon. Vuonna 2012 nykyrakenteella Sähkö Oy:n ja Vesiliikelaitoksen vuo si tu loutus kunnalle on n. 1,3 milj. euroa. Yhteenvetona järjestelyjen kuvaukset: 1. vaihtoehto Kunta myy liiketoimintakaupalla vesiliiketoiminnan MSOY:lle käypään hin-

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus taan. MSOY maksaa kauppahinnan käteisellä, tai kauppahinta voi osaksi tai kokonaan jäädä Mäntsälän kunnan korolliseksi saatavaksi MSOY:lta. Kaup pa hin ta voidaan maksaa osittain tai kokonaan myös MSOY:n Mäntsä län kunnalle suuntaamalla osakepääoman korotuksella (apportti). Lopputulos: Kunta tulouttaa vesiliiketoiminnan käyvän arvon joko kertatuloutuksena tai mak su suun ni tel man mukaisina pääoman lyhennyksinä ja korkotuloina. Vesiliiketoiminnan hankintameno rahoituskustannuksineen on ve ro tuk sessa vähennyskelpoinen meno MSOY:n verotettavasta tulosta. MSOY:n pois to poh ja kasvaa, mikä vähentää verotettavien tulojen määrää. Järjestely ei aiheuta tuloveroseuraamuksia kunnalle (TVL 20 ). Ei myyn tivoi ton verotusta kunnassa. Kiinteistöjen ja arvopapereiden kaupasta on mak set ta va varainsiirtovero (kiinteistöt 4 %, arvopaperit 1,6 %). Toiminnan ke hit tä mi sen, kustannusrakenteen avoimuuden sekä kohtuullisen tuoton ar vioi mi sek si vesi- ja sähköliiketoiminta on laskennallisesti ja kir jan pi dol lises ti eriytettävä MSOY:ssa. Tuloutus kunnalle: Yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, josta n. 5 milj. euron tuloutus rahana kunnal le (yhtiö hankkii pankkirahoituksella) ja 15,4 milj. euroa pitkäaikaisena ko rol li se na velkasaatavana kunnalle (Kunnan talous- ja ra hoi tus las kel massa) Kirjanpidollinen voitto kunnalle on n. 15 milj. euroa. Tässä mallissa kun nal le tuleva vuosituloutuksen määrä on n.1,9 milj. euroa. Vuosittainen tu los voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. 2. vaihtoehto Mäntsälän kunta perustaa 100 % omistukseensa tulevan holdingyhtiön. Kunta myy yhtiöiden osakkeet holdingyhtiölle käyvällä arvolla. MSOY:n säh kö ver kon eriyttäminen tehtävissä myöhemmin kuten edellä on kuvattu. Holdingyhtiön osakepääoman maksu joko rahana tai apporttina. Holdingyhtiö perustaa Mäntsälän Vesi Oy:n (työnimi). Mäntsälän kunta myy holdingyhtiön tytäryhtiölle Mäntsälän Vesi Oy:lle Mäntsälän Vesi- liike lai tok sen vesihuoltotoiminnan liiketoimintakaupalla. Tuloutus kunnalle: Kertatuloutus koko järjestelyssä kunnalle n. 10 milj. eur. Kirjanpidollinen voit to yhteensä (Vesi + MSOY) kunnalle on n. 58 milj. eur. Holding-ratkaisussa osakaslainaa kunnalle jää yhteensä 27,4 milj. euroa, jos ta Sähkön osuus on 17 milj. eur ja Veden 10,4 milj. eur. Näistä tu lou tetaan vuosittain 6 %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osalta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuosittainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan. Henkilöstö Konserniselvityksen valmisteluvaiheessa henkilöstölle on kerrottu työn ete-

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ne mi ses tä omissa infoissa kevään aikana. Asiaan liittyvä tiedotustilaisuus on järjestetty Mäntsälän Veden hen ki lö kunnal le 26.9., Mäntsälän veden johtokunnan kanssa asiaa on käsitelty Kunnan YT-ryhmän kokouksessa asiaa on käsitelty 11.5 sekä Holding-yhtiöratkaisuun liittyvä yt-lain mukainen neuvottelu pide tään Mäntsälän veden henkilökunnalle ennen kunnanhallituksen kä sit telyä aamulla klo Holding-yhtiövaihtoehdossa Mäntsälän veden henkilökunta siirtyisi liikkeen luo vu tuk se na uuteen perustettavaan Mäntsälän Vesi Oy:öön van hoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esi mer kik si virasto tai sen osa muutetaan yhtiöksi tai toiminta ulkoistetaan. Liik keen luo vu tuk se na ei kuitenkaan pidetä hallintoviranomaisten uu delleen or ga ni soin tia eikä hallinnollisten tehtävien siirtämistä viranomaiselta toi sel le. Siirtymisajankohta on Siirtyminen koskee koko Mäntsälän veden hen ki lös töä. Noudatettava työehtosopimus tulee olemaan PTYTES, eläke-edut säilyvät entisellään, palkkaus määräytyy PTYTES:n mukaan. Päätöksenteko sekä kunnan omistajaohjaus: Molemmissa rakennevaihtoehdoissa Mäntsälän Vesi -liikelaitosmuotoinen toi min ta loppuu, jolloin johtokunta loppuu myös. Kunnassa on asetettu tavoit teek si omistajaohjauksen tehostaminen erityisesti ohjausta ja ra portoin tia kehittämällä (ks. kuntastrategian tavoitteet alussa) Omistajaohjauksen kannalta sähkö- ja vesiomistuksen strateginen mer kitys on suuri: 1. Omistus on olennainen osa kunnan strategiaa. 2. Omistuksen merkitys korostuu erityisesti kunnan yh dys kun ta suun nit telus sa. Omistuksen merkitys konkretisoituu energian, etenkin kau ko lämmön ja maakaasun, hinnoittelussa kuntalaisille ja teollisuudelle. 3. Omistuksella on merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta: yh teistyö paikallisen teollisuuden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa energian tuotan to vaih to eh toi hin ja uuden energia-alan teollisuuden syntymiseen. Energia-alalla ja sen kehittymisellä on merkitystä myös kunnan imagolle mm. vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Päätöksentekoprosessi Lopullinen aineisto on esitelty kunnanvaltuuston infossa Valtuutetut mah dol li ses ti antavat suuntaviivoja jatkovalmistelulle. Sen jälkeen asia käsi tel lään kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kun nan val tuus tos sa, suunnitelman mukaan Vuodenvaihteessa toteutetaan valittu rakennejärjestely ja tammikuussa 2013 otetaan uusi rakenne käyttöön.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa tullaan päättämään tarvittavista muu tok sis ta kunnan hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Perustelut valittavalle mallille Taloudelliset hyödyt Mäntsälän kunnan taloudellista tilannetta parannetaan toisaalta ker ta tu loutuk se na, joka puolestaan vähentää kunnan velkamäärää ja edelleen tu loslas kel man osalta korkomenoja. Toisaalta on kyse jatkuvasta tulovirrasta ja sen kasvattamisesta nykyisestä (n, 1,3 milj. - 1,6 milj. eli vähintään 0.3 milj. ). Toiminnallisten synergiahyötyjen saaminen lisää yhtiön edel ly tyksiä parempaan tuloksentekoon ja tulevaisuudessa tuloutusmääriin kun nalle. Vastaavasti se lisää velkamäärää muissa toimijoissa, jolloin konsernin koko lainamäärä pysyy samana. Nykyisellä konsernirakenteella velka ja kautuu myös osakeyhtiölle. On tärkeää huomata se, että maksajina on myös kun nan asukkaiden lisäksi myös muiden kuntien asukkaita eli Sähkö Oy toi mii 10 kunnan alueella ja Vesiliikelaitos kolmen kunnan alueella. Ve rosuun nit te lua on myös järkevää tehdä, koska hyöty tulee suoraan Mänt sälän kunnalle ja asukkaille eikä mene kunnan ulkopuolelle. Järjestelyssä on edelleen kyse laajemmaltikin Mäntsälän kunnan ta lou delli sen tilan parantamisesta (ennen kaikkea v. 2013), joka puolestaan lisää kun nan ylijäämää kuntalain mukaisella tarkastelulla (nyt ylijäämää ta seessa n. 18 milj. ). Tämä vahvistaa kunnan tilannetta esim. tulevassa kuntaja palvelurakennetarkastelussa tehtäessä ratkaisuja kun ta lii tos sel vi tysalueis ta. Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto Poliittisen ja operatiivisen johtamisen vahvistaminen, jolla vahvistetaan liike toi min nan toimintaedellytyksiä 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä tavoitteet on hel pom min määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta: yhteinen asiakaspalvelu ja neuvonta yhteiset resurssit mm. varallaolojärjestelmässä yhteinen laskutusjärjestelmä, maksuvalvonta ja perintä lisämyyntimahdollisuudet uusasiakashankinta ja sen parempi hallinta markkinointi- ja viestintä 5. Tekninen toiminta suunnittelu ja yhteinen verkkotietokanta rakentaminen/rakennuttaminen

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus käyttö ja valvonta, mm. vikapäivystykset 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Valitussa Holding-yhtiöratkaisuissa yhtiön keskeistä päätösvaltaa käyttää yh tiön hallitus, jonka kokoonpanon tulee heijastaa kunnan poliittista edustus ta. Hallituksen koko tulee olla enintään yhdeksän jäsentä, joista valtuus ton kolme suurinta ryhmää saavat kukin kaksi paikkaa. Loppu hal li tukses ta tulee nimetä virkamiehistöstä asemavaltuutuksen nojalla sekä vä hintään yhden tulee olla ulkopuolinen liike-elämän ammattilainen. Tytäryhtiöissä eli Sähkö Oy:ssä ja Vesi Oy:ssä yhtiöiden hallitusjäsenten lu ku mää räk si on syytä rajoittaa enintään viisi henkilöä, joista enintään kolme olisi luottamushenkilöitä ja loput virkamiehiä sekä liike-elämän am matti lai sia. Muiden Holding-yhtiöön kiinnittyvien yhtiöiden (MYK, Vuok ra-asunnot, Jäähalli) hallitusmuutokset on syytä valmistella vaiheen kaksi osana, jos ta kuvaus on seuraavassa kohdassa selvityksen jatkovaihe. Selvityksen jatkovaihe Huolimatta valittavasta mallista on syytä välittömästi jatkaa valmistelua syner gia hyö ty jen löytämiseksi konserniyhtiön/yhtiöiden sekä kunnan tek nisen toimialan kanssa. Tavoitteena tulee olla että uusi valtuusto voi tehdä asiaa koskevat linjaukset viimeistään kesäkuussa 2013, jolloin lopullinen ra ken ne astuisi voimaan 2014 vuoden alusta. Pykälän taustamateriaalina on Pöyry Oyj:n keräämä yhteenveto ra ken nejär jes te ly esi mer keis tä muualta. Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään Holding Oy:n yh tiöjär jes tys luon nok sen, 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes te-

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ly jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6.. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Esittelijä tarkensi ehdotustaan kohdassa 4, yhtiöjärjestysluonnos sana korva taan sanalla yhtiöjärjestys. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki päätösesityksestä poikkea van esityksen eli että, kh päättää esittää valtuustolle, että Hol ding-yhtiö tä ei perusteta ja muutoin esityksen 6 b-kohta hyväksytään. Pauli Raappa na kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on järjestettävä äänestys ja ehdotti kät ten nos toää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kunnanjohtajan eh do tus sai seitsemän ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen tekemä ja Pauli Raap pa nan kannattama esitys sai kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi al kupe räi sen päätösesityksen tultua hyväksytyksi. Henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola ja kunnankamreeri Anja Tupamäki esit teli vät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. - Merkittiin, että puheenjohtaja määräsi kokoustauon tämän pykälän jälkeen klo Liite 1. Projektiraportti/Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat/pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessa Kun nan valtuus ton päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen asialistalla ja siinä todetaan, että valtuuston käsittelyssä on tapahtunut me net te ly ta pavir he, jonka johdosta asia palautetaan kunnanvaltuustoon uudelleen kä sitte lyyn. Asiasta on saatu Kuntaliiton lakiasiain kannanotto. Kunnanhallituksen aiemmassa esityksessä valtuustolle oli maininta Holding Oy:n (työnimi) yhtiöjärjestyksestä (valtuusto oikeuttaa hallituksen hy-

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan päätösesitys: väk sy mään). Kunnanvaltuusto kokouksessaan päätti, että yh tiö järjes tys tulee päättää valtuustossa. Asian valmistelun johdosta Holding Oy:n yh tiö jär jes tys tuodaan erillisenä esityksenä kunnanhallitukseen sekä kunnanvaltuustoon. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. konserniyhtiöiden rakennejärjestely toteutetaan liitteen 1 vaihtoehto 2 Hol ding-yh tiö mal lin mukaisesti, niin että järjestely sisältyy kunnan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle (työnimi) omis tamien sa Mäntsälän Sähkö Oy:n osakkeet, joiden lopullinen arvo perustuu tilanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 3. Mäntsälän kunta myy perustettavalle Holding Oy:lle, joka perustaa edelleen Mäntsälän Vesi Oy:n, liiketoimintakaupalla Mäntsälän Ve si-lii ke lai toksen vesihuoltotoiminnan, jonka lopullinen arvo perustuu ti lanteen mukaiseen arvonmääritykseen. 4. Holding Oy:n yhtiöjärjestys tuodaan kunnanhallituksen ja kun nan val tuus ton päätettäväksi. 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jes tely jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen valmis te lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai ra hoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. 6. a) kunnan konserniohje tuodaan päivitettynä valtuuston käsittelyyn ja b) omistajapoliittiset tavoitteet hyväksytään uuden kuntastrategian yh teydes sä vuonna 2013 keväällä ja c). kunnanvaltuustoa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi, kh:n päättämän konserniohjetta täsmentävän ohjeistuksen mukaisesti kun nan tytäryhtiöiden sekä muiden yhteisöjen tilanteesta. Käsittely: Käsittelyn kuluessa hallintojohtaja teki muutosesityksen esittelytekstiin: Esittelytekstin kohdan 6 (logistiikka ja hankinnat) jälkeen tulevassa kahdes sa kappaleessa, joissa mainitaan luottamushenkilöpaikkojen jaosta hal li tuk sis sa poistetaan tekstit ennen lausetta "Muiden hol ding-yh tiöiden ". Seuraava kappale lisätään tekstin vastaavaan kohtaan: Mäntsälä Holding Oy:n (työnimi) hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enin tään yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenistä enintään kuusi (6) on Mäntsälän kun nan luottamushenkilöitä.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Mäntsälän Sähkö Oy:n ja Mäntsälän Vesi Oy:n hallitukseen kuuluu enintään viisi (5) jäsentä. Jäsenistä enintään kolme (3) on Mäntsälän kunnan luot ta mus hen ki löi tä. Käsittelyn kuluessa Heta Ravolainen-Rinne teki asiaan muutosesityksen; "Esi tän, että kunnanhallitus päättää hylätä hallintojohtajan tekemään päätös esi tyk sen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman konser ni yh tiöi den rakennejärjestelyä". Esitys perusteluineen on pöytäkirjan liittee nä. Pauli Raappana kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty muutettu päätösesitys, jo ta on kannatettu, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi ää nestys ta vak si kädennostoäänestyksen. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä Hj:n pohjaesitys sai 7 ääntä ja Heta Ravolainen-Rinteen muu tos esi tys, jota Pauli Raappana kannatti, 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi hal lin to joh ta jan esityksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui ko kouk sesta. - Merkittiin, että Kari Virolainen ilmoitti esteellisyytensä asiaan käsittelyyn ja päätöksentekoon (ns. yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta. - Merkittiin, että Anna Helin palasi kokoukseen tämän pykälän ai kana. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Kunnanvaltuusto Päätösesitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Heta Ravolainen-Rinne esitti Mäntsälän so si aa li de mo kraat tien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien nimissä, että kun nan val tuus to päättää hylätä kunnanhallituksen tekemän pää tös esi tyksen ja päättää valmistella talousarvion vuodelle 2013 ilman kon ser ni yh tiöiden rakennejärjestelyä. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty muutosesitys ryhmien nimissä ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Kunnanhallituksen esityksen puo les ta äänestetään jaa ja ryhmien muutosesityksen puolesta ei. Ää nestyk ses sä annettiin ääniä seuraavasti: jaa-ääniä 23, ei-ääniä 17, tyhjiä 2. Pu heen joh ta ja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen hyväksytyksi.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Äänestysluettelo liitteenä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ryhmien muutosesitys perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Esko Kairesalo ilmoitti esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui ko koukses ta - Merkittiin, että sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja pe rus suo malais ten valtuustoryhmät ilmoittivat jättävansä asiaan eriävän mielipiteen. Liite 1. Projektiraportti / Pöyry Liite 2. Taloudelliset laskelmat / Pöyry Liite 3. Kunnan tulos- ja rahoituslaskelma eri vaihtoehdoissa Liite 4. Kv Kunnanhallitus 181 Mäntsälän kunnan rakennejärjestely koskevan päätöksen toimeenpano on ol lut kesken verottajan ennakkotietokysymysten viivyttyä. Kunta ei ole voinut vaikuttaa käsittelyaikatauluun. Asiaa on esitelty kunnanhallitukselle kokouksessa. Ennakkotietoratkaisut ovat tehty seuraavasti: Verohallinto antoi päätöksen tuloveroa koskevaa en nak kotie to ky sy myk seen Verohallinto antoi varainsiirtoveroa koskevat en nak ko rat kaisut, eli vastauksen ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyyn ky sy mykseen. Verohallinto antoi tuloveroa koskevan ennakkoratkaisun kysy myk siin. Ennakkotietoratkaisuja koskeva muistioyhteenveto on pykälän liitteenä (Bilans si Oy). Kunnanhallituksen todetaan käsittelystä seuraavaa (myös lopul li nen valtuuston päätös): "valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päät tämään konserniyhtiöjärjestelyjen yksityiskohdista, tarvittavista osa ke kaupois ta ja hyväksymään muut lopulliset asiakirjat. Mikäli valtuuston pää töksen jälkeen valmistelussa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai rahoitusehdot), ne tuodaan erikseen kunnan val tuus ton päätettäväksi ". Valtuuston päätöksessä todettuja olennaisia muutoksia ei sisälly verottajan en nak ko tie to rat kai sui hin. Järjestelyn valmistelussa käytetty 6 %:n kor kokan ta pääomalainalle on sen hetkisen tiedon mukainen lähtökohta; ve rotta jan ratkaisussa tähän ei oteta kantaan suoraan, vaan sen tason määrää kun kin hetken koron markkinaehtoisuus, joka tulee erikseen perustella ja do ku men toi da. Aiemmassa valmistelutekstissä todetaankin : "Näistä tuloutetaan vuosittain

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus %:n korko-oletuksen mukaan Sähkön osalta 1,020 milj. eur ja Veden osal ta 0,624 milj. eur eli yhteensä vuosittain 1,644 milj. euroa. Vuo sit tainen tulos voi vaihdella yhtiön taloudellisen tuloksen mukaan ". Pyydetyissä asiantuntijayhteenvedoissa ei ole myöskään nostettu esille sel lai sia verotukseen tai rahoitusehtoihin liittyviä asioita, joiden perusteella val tuus ton kertaalleen tekemää päätöstä olisi syytä muuttaa. Kunnanvaltuuston 2012 joulukuisen päätöksen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut ja taloudellinen tilanne talouden osalta kiristynyt. Tämän vuok si konsernijärjestelylle aiemmin asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat en tis tä tärkeämmät Mäntsälän kuntakonsernin tehokkuuden ja tuot ta vuuden kasvattamiseksi: Toiminnalliset synergiahyödyt 1. Yhteinen poliittinen ja operatiivinen johto 2. Kaikkien liiketoimintojen taloushallinto kootaan yhteen, jolloin ohjaus pa ra nee ja liiketoimintojen tulos- ja tekniset vaatimukset sekä ta voitteet on helpommin määriteltävissä ja saavutettavissa. 3. Henkilöstöhallinnon parantaminen 4. Asiakkuuden hallinta 5. Tekninen toiminta 6. Logistiikka ja hankinnat Vastaavissa rakennejärjestelyissä toiminnallisia synergiahyötyjä euroiksi muu tet tui na on käytetty 1-2 prosentin tasoa toiminnan volyymistä, joka tässä ratkaisussa merkitsee vähintään n euron tasoa parantuneena yh tiön tuottavuutena. Kunnanhallitus käsittelee elokuun kokouksissaan nyt valmistelussa olevat jär jes te lyn operatiiviset päätöstä tarvitsevat asiat. Kunnankamreerin päätösesitys: Kunnanhallitus päättää laittaa täytäntöön kunnanvaltuuston teke män päätöksen Mäntsälän kunnan konsernijärjestelyistä. Tarvittavat yksi tyis koh tai set päätökset käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että asia vedetään pois listalta ja kä sit te ly siirretään myöhempään ajankohtaan. Kunnanhallitus hyväksyi asian siirtämisen yksimielisesti.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla /02/2014 Kunnanhallitus 182 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin perustuen raportoidaan ohessa Mänt sä län kunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumasta tulosalueittain, tu los las kel ma ja investointien toteutuma ajalla Kunnan toimintakulut ovat toukokuun lopussa 51,8 milj. euroa (tot. 40 %), vrt. 2013; 50,9 milj. euroa) ja tuotot 11,1 milj. euroa (tot. 37 %). Toi min taka te on -40,7 milj. euroa (tot. 41 %, vrt. 2013; -40,4 milj. euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen -0,3 milj. euroa, muutoksen ollessa 0,9 % edel lisvuo den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkat ja palkkiot ovat nousseet 0,1 milj. euroa (+0,6 %) ja henkilöstömenot yhteensä 0,2 milj. euroa (1,1 %) toukokuusta 2013 toukokuuhun 2014 verrattuna. Verotuloja on kertynyt 31,7 milj. euroa ja valtionosuutta 10,3 milj. euroa. Ve ro ra hoi tus on kasvanut 0,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankoh taan verrattuna. Vuosikate on 1,2 milj. euroa ja suunnitelmapoistoja on kirjattu 2,3 milj. euroa.tilikauden tulos on -1,1 milj. euroa. Investointien toteutuma tilanteessa on 2,2 milj. euroa (tot. 23 %) kun vuodelle 2014 budjetoidut investoinnit ovat 9,4 milj. euroa. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille /02.02/2014 Kunnanhallitus 183 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vio raamin vuodelle Raamin pohjalta on koottu talousarvion ja ta lous suunni tel man laadintaohje toimialoille ja kuntakonsernin tytäryhtiöille. Talousarvioehdotukset tulee palauttaa mennessä kun nan hal lituk sel le ja kunnankamreerille. (lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisena ja saattaa ne lautakunnille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja noudatettavaksi. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje v

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti, lausunto Valtiovarainministeriölle 324/ /2014 Kunnanhallitus 184 Lausuntopyyntö Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mäntsälän kunnan lausuntoa met ro po lihal lin to la kia valmistelevan työryhmän väliraportista viimeistään Lau sun non täydentämiseen on annettu lisäaikaa asti. Maan hallitus linjasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan ( ), että met ro po li alu een kilpailukyky varmistetaan, estetään segregaatiota sekä tehos te taan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta edis tä mäl lä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi met ro po li hal linto, jonka ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Valtiovarainministeriö asetti hallituksen rakennepoliittisen oh jelman linjausten mukaisesti työryhmän valmistelemaan metropolihallintoa kos ke vaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on muun muassa val mistel la ehdotus metropolihallinnon hallintomalliksi, rahoituksen sekä pää töksen teon järjestämiseksi ja metropolihallinnon alueelliseksi toimivallaksi. Työ ryh mä valmistelee myös mm. ehdotukset niistä tehtävistä, joita met ropo li hal lin to hoitaisi. Työryhmän tulee antaa loppuraportti hallituksen esi tyksen muodossa mennessä. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan myös antaa väliraportti mennessä. Työryhmän väliraportti julkaistiin Väliraportti sisältää työryhmän kar toit ta mat mahdollisuudet sekä työryhmän alustavat ehdotukset met ropo li hal lin non perustamiseksi. Työryhmä on väliraportissaan arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeu del li ses ti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 mom. tarkoitettuna kuntaa suuremmalla hallinto-alueella toteutettuna itsehallintojärjestelmänä tai pak ko kun ta yh ty mä nä, jolla on vaaleilla valittu valtuusto. Oikeudellisen toteut ta mis mal lin valintaan vaikuttavat mm. metropolihallinnolle annettavien teh tä vien laajuus ja merkittävyys, rahoituksen suuruus sekä tehtävien oikeus vai ku tuk set alueen kunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa met ro po li hal linnon perustamiseksi: 1. Vähimmäistehtävät -malli Metropolihallinto hoitaisi tehtäviä, joita sille asetettujen tavoitteiden saa vut ta mi nen vähintään edellyttää. Tehtävät olisivat pääosin stra te gisia ja vain osittain operatiivisia. Hallintomalliksi soveltuisi pakkokuntayhtymä, jossa olisi vaaleilla valittu val tuus to. Rahoitusmallina olisivat kunnille osoitettavat maksuosuudet. Aluerajaus voisi olla laajempi, väliraportissa on esitetty 16 kunnan kuulu mis ta metropolihallintoon. Vaali toteutettaisiin mahdollisesti siten, että metropolialue olisi yhtenä

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot