VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT"

Transkriptio

1 Päätös TEM/1013/ /2014 VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) voi valtion talousarvion momentin (Valtionavustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä) perustelujen mukaisesti myöntää valtionavustusta yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä. Määrärahalla tuetaan suomalaisten yritysten Venäjälle etabloitumiseen ja tuotannollisen ja palvelutoiminnan aloittamiseen tarvittavien selvityshankkeiden tekemistä tai Venäjällä jo toimivan tytäryrityksen kehittämistä. Valtion tukea voidaan myöntää selvityksiin, joiden tavoitteena on uuden tai olemassa olevan tuotteen tuominen uusille markkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa valtionavustuslain 688/ :n nojalla päätöksen valtionavustuksen käytön ehdoista valtionavustuksen hakijoille. Tämä päätös korvaa työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeen (TEM/1524/ /2012). 1. Sovellettavat säännökset ja määritelmät 1.1. Valtionavustukseen sovelletaan komission asetusta 1407/2013/EU Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (ns. de minimis-asetus) Valtionavustukseen sovelletaan yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain (786/1997) ja valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä sekä tätä päätöstä Pk-yritysten kansainvälistymishankkeita Venäjälle koskevat hakemukset toimitetaan Finnvera Oyj:hin, joka antaa hakemuksesta asiantuntijalausunnon tässä päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti Työ- ja elinkeinoministeriö tekee valtionapuviranomaisena päätökset valtionavustuksen myöntämisestä ja maksamisesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax

2 2 (8) 2. Valtionavustuksen tarkoitus ja tavoitteet 2.1. Valtionavustusta voidaan myöntää suomalaisten yritysten Venäjälle suuntautuviin toteutettavuus- (feasibility study) ja muihin selvityshankkeisiin (jäljempänä selvityshanke). Valtionavustuksen tarkoituksena on alentaa yritysten kynnystä aloittaa liiketoiminta Venäjän markkinoilla, parantaa yritysten mahdollisuuksia päästä Venäjän markkinoille, parantaa Venäjällä toimimisen valmiuksia sekä parantaa yritysten riskienhallintaa Venäjän liiketoiminnassa Hankkeen tavoitteena tulee olla Venäjän markkinoille sopivan toimintamuodon valitseminen, kun kyseessä on tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittava yritys tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen yhteistyö venäläisen yrityksen kanssa, mikäli suunniteltu liiketoiminta edellyttää huomattavia taloudellisia panostuksia tai tietotaidon siirtoa suomalaiselta osapuolelta venäläiselle ministeriön harkinnan mukaan muu yrityksen resursseihin nähden laajaalainen hanke Venäjän markkinoilla 2.3. Valtionavustusta voidaan myöntää alustavien hankesuunnitelmien tekemiseen, joka sisältää esim. alustavan markkinaselvityksen, riskianalyysin ja asiantuntijoiden valinnan varsinaista hankeselvitystä varten. varsinaisen hankeselvityksen ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, jossa tarkennetaan ja täydennetään aikaisemmin tehtyjä selvityksiä lopullisen investointipäätöksen tekemiseksi ja suunnitelmallisen liiketoiminnan aloittamiseksi venäläisen tytär- tai osakkuusyrityksen käynnistämisen tukemiseen. Käynnistämisen tukemiseen voi liittyä muun muassa venäläisen henkilökunnan koulutus ja suomalaisten asiantuntijoiden käyttö. ministeriön harkinnan mukaan muuhun venäläisen tytär- tai osakkuusyrityksen merkittävään kehityshankkeeseen yllä mainittujen hankkeiden yhdistelmiin Valtionavustuksen painottumisessa erilaisiin toimenpiteisiin, toimialoille ja yrityksille otetaan huomioon kulloinkin valtion talousarviossa esiintuodut painopistealueet ja talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet. 3. Valtionavustuksen hakijat 3.1. Valtionavustusta voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle, hyvämaineiselle ja Suomessa elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle, jonka liiketoiminta on vakiintunutta ja jolla on riittävät taloudelliset edellytykset ja resurssit (esimerkiksi pääsääntöisesti valtionavustusta ei myönnetä alle kahden työntekijän yrityksille) jatkuvan kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen sekä selvityshankkeen toteuttamiseen Valtionavustus myönnetään pk-yrityksille. Yrityksen kokoa määriteltäessä noudatetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annettua komission suositusta 2003/361/EY.

3 3 (8) 3.3. Hakijana ei voi olla julkinen toimija, valtion virasto tai yksikkö eikä kaupunki tai kunta. Hakijana ei myöskään voi olla yritys, jonka enemmistön omistaa joku edellä mainituista Valtionavustuksen edellytyksenä on, että yritys on huolehtinut sitä koskevien lakien ja muiden säädösten mukaisista velvoitteistaan. Yritykselle, joka poistetaan ennakonperintärekisteristä vero- tai muiden laiminlyöntien vuoksi, ei voida myöntää eikä valtionavustuksen tilitysvaiheessa maksaa valtionavustusta. Valtionavustuksen saajien verojen ja lakisääteisten työeläke- ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen tulisi olla maksettuja. Valtionavustuksen hakija antaa näistä itse selvityksen valtionapuviranomaiselle Ahvenanmaalle rekisteröidyt yritykset eivät voi EU:n määräysten mukaan olla valtionavustuksen kohteena. Ahvenanmaan maakuntahallituksella on käytössään yritysten tukemiseen omia tukiohjelmiaan. 4. Valtionavustuksen piiriin kuuluvat toiminnot Valtionavustusta voidaan käyttää kohdassa 2.3. määriteltyjen hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin Venäjällä ja Suomessa kuten: markkinaselvityksiin yhteistyökumppaneiden kartoitukseen riski- ja taustaselvityksiin tytäryrityksen perustamiseen ja sijaintiin liittyviin selvityksiin muihin juridisiin esiselvityksiin taloushallintoon ja verotukseen liittyviin selvityksiin tullaukseen ja tuotteiden sertifiointiin liittyviin selvityksiin tytäryrityksen johdon ja henkilökunnan rekrytointiin liittyviin selvityksiin henkilökunnan koulutukseen muuhun tuotannon tai liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvään asiantuntijaapuun ministeriön harkinnan mukaan muihin kohdan 2.3. hankkeiden toteuttamisessa tarpeelliseksi katsottaviin selvityksiin ministeriön harkinnan mukaan (poistettu sopimusten laadinta) 5. Valtionavustuksen suuruus ja määräytyminen 5.1. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 % valtionavustukseen hyväksyttävistä kustannuksista Valtionavustuksen enimmäismäärä on euroa Yritys voi saada valtionavustusta enintään kolmen hankkeen toteuttamiseen edellyttäen, että aikaisempi hanke on toteutettu ja valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys toimitettu ministeriöön Valtionavustus on de minimis -tukea. De minimis - tukien kokonaismäärä voi olla enintään euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien de minimis tukien enimmäismäärä ei ylitä tätä määrää Edellä mainittu euromäärä ja prosenttiosuus ovat valtionavustuksen enimmäismäärät, joista työ- ja elinkeinoministeriö voi harkintansa mukaan poiketa alaspäin (esim. määrärahatilanne, hankkeen laatu ja koko).

4 4 (8) 6. Valtionavustukseen hyväksyttävät kustannukset Valtionavustukseen hyväksyttäviä kustannuksia ovat oman henkilökunnan hankkeen toteuttamiseen käyttämän työajan kohtuulliset palkkakustannukset, ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset ja hankkeeseen liittyvät matka-, majoitus- ja päivärahakulut Oman henkilökunnan hankkeen toteuttamiseen käyttämän työajan palkka Valtionavustukseen voidaan hyväksyä oman henkilökunnan hankkeen toteuttamiseen käyttämän työajan palkka. Palkkakustannusten osalta sovelletaan laskennallista enimmäiskorvausta 300 euroa per päivä. Ministeriö voi kohtuullistaa palkkakustannusten korvausta, mikäli henkilön palkka olennaisesti poikkeaa enimmäiskorvauksesta. Työntekijän hankkeeseen käyttämät työtunnit on voitava todentaa palkka- ja työaikakirjanpidosta Ulkopuolisten asiantuntijoiden kulut Ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannusten tulee perustua eriteltyyn tarjoukseen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden kulut huomioidaan laskun mukaisesti. Konsulttipäivän enimmäishinta on 900 euroa päivä Matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset Matka-, majoitus-, ja päivärahakustannuksissa noudatetaan verohallituksen korvausten enimmäismääriä ja niiden tulee olla maksettuja. Oman auton käyttöön tulee olla perusteltu syy Hyväksyttävät kulut esitetään ilman arvonlisäveroa. Hyväksyttävät kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa, mikäli valtionavustuksen saaja on arvonlisäverovelvollinen. Mikäli valtionavustuksen saajayhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen, voidaan arvonlisäveron osuus hyväksyä valtionavustuksen piiriin Kustannusten ylityksiä ei hyväksytä valtionavustukseen. 7. Valtionavustuksen ulkopuolelle jäävät kustannukset 7.1. Muut kuin edellä kohdissa mainitut kustannukset Ulkomaiset paikalliskuljetukset (paitsi lentokenttäkuljetukset) Varaukset ja muut vastaavat erät sekä mahdolliset viivästyskorot Muut sekalaiset, vähäisiksi katsottavat kustannukset, kuten pankin välityspalkkiot, pankin muut kustannukset, kirjanpidosta aiheutuneet muut kuin tilintarkastuspalkkiota koskevat kustannukset Kustannukset, joihin on saatu muuta julkista tukea mukaan lukien EU:n tuki (ellei avustuspäätöksessä toisin mainita).

5 5 (8) 8. Tulojen huomioon ottaminen 8.1. Mikäli valtionavustuksella toteutetun hankkeen tuloksena saadusta julkaisusta, tutkimuksesta, videosta tai muusta tuotteesta saadaan myynti-, ilmoitus- tai muita tuloja, nämä huomioidaan ennen avustuksen lopullisen määrän vahvistamista siten kuin valtionavustuksen myöntämispäätöksessä on todettu. 9. Valtionavustuksen hakeminen 9.1. Valtionavustushakemus esitetään Finnvera Oyj:lle Finnveran verkkosivuilla (www.finnvera.fi) olevan hakemusmallin mukaisena Valtionavustusta voidaan hakea jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa. Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista. Kustannuksia hankkeeseen voidaan hyväksyä hakemuksessa ilmoitetusta hankkeen alkamispäivämäärästä lähtien, mutta kuitenkin aikaisintaan siitä päivämäärästä lähtien, kun hakemus on saapunut Finnvera Oyj:hin Hakemukseen liitetään selvitys toteutettavasta hankkeesta sekä hankkeen kustannuserittely Hakemukseen tulee liittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta hakijan virallinen tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen, toimintakertomus, sekä konsernitilinpäätös Lisäksi hakemukseen tulee liittää selvitys - ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (www.vero.fi/verovelkatodistus) - kaupparekisteriote - todistus maksetuista työeläke- ja muista sosiaalivakuutusmaksuista Esitettyjen asiakirjojen tulee olla alle 3 kuukautta vanhoja Tarvittaessa hakemukseen on liitettävä tähän hankkeeseen osallistuvien sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden ansioluettelot, sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden tarjoukset. 10. Valtionavustuksen myöntäminen Ministeriö päättää valtionavustuksen myöntämisestä Finnvera Oyj:n asiantuntijalausunnon, yrityksen esittämän hakemuksen ja sen liitteenä esitetyn kustannusarvion perusteella. Päätöksessä ministeriö vahvistaa myönnetyn valtionavustuksen enimmäismäärän ja mainitsee, millä osuudella valtio enintään osallistuu hakemuksessa esitettyihin valtionavusteisiin kustannuksiin. Päätöksessä mainitaan myös, miltä ajalta kustannukset hyväksytään valtionavustuksen piiriin. Lisäksi päätöksessä todetaan ne hakemuksessa mainitut kustannukset, jotka jätetään valtionavustuksen ulkopuolelle Myönnetystä avustuksesta ei makseta ennakkoa. 11. Valtionavustuksen käyttö Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen päätöksessä mainittuna aikana. Valtionavustukseen voidaan hyväksyä kustannukset, jotka ovat syntyneet hakemuksessa ilmoitetun hankkeen

6 6 (8) alkamispäivämäärän jälkeen, mutta aikaisintaan sen jälkeen, kun hakemus on saapunut Finnvera Oyj:hin Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa Finnvera Oyj:lle hyvissä ajoin valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavista muutoksista tai muista valtionavustuksen käyttöön vaikuttavista muutoksista ja tehdä näiltä osin tarvittavat muutoshakemukset avustuspäätöksessä mainitun käyttöajan puitteissa. 12. Valtionavustuksen käyttöaika Ministeriö päättää valtionavustuksen käyttöajasta hakemuksen sekä momentin määrärahan käyttöoikeuden perusteella Valtionavustuksen käyttöajan muutosta tai pidennystä on haettava ennen valtionavustuspäätöksessä mainitun käyttöajan loppumista Muutosta tai pidennystä valtionavustuksen käyttöaikaan haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella, hakijan allekirjoittamalla hakemuksella, josta tulee ilmetä valtionavustuksesta annetun päätöksen diaarinumero, muutoksen tai pidennyksen syy ja haetun pidennyksen pituus Ministeriö päättää hakijalle myönnettävän käyttöajan muutoksesta tai pidennyksestä hakemuksen sekä momentin määrärahan käyttöoikeuden perusteella. 13. Valtioavustuksen käyttöä koskeva selvitys Valtionavustuksen saajan on toimitettava valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys Finnvera Oyj:lle valtionavustuspäätöksessä mainittuna aikana. Pääsääntöisesti selvitys on jätettävä neljän kuukauden kuluessa hankkeen käyttöajan päättymisestä. Ministeriö voi valtionavustuspäätöksessä määrätä lyhyemmän selvityksen jättöajan, mikäli momentin määrärahan käyttöaika on loppumassa Ellei selvitystä voida jättää määräajassa, on ennen määräajan päättymistä tehtävä Finnvera Oyj:lle hakemus selvityksen jättöajan pidentämisestä. Ministeriö päättää hakijalle myönnettävän selvityksen jättöajan pidennyksestä hakemuksen sekä momentin määrärahan käyttöoikeuden perusteella Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos selvitystä ei ole toimitettu valtionavustuksessa asetetussa määräajassa Valtionavustuksen käyttöä koskevan selvitykseen tulee liittää selostus valtionavustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteutumisesta suhteessa suunniteltuun (jäljempänä loppuraportti) sekä selvitys hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista (jäljempänä kustannustilitys) Hankkeen loppuraportissa on käsiteltävä tiivistetysti hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet hankkeen toteutuksen ajankohta hankkeen käytännön suoritus pääpiirteittäin hankkeen tehtävät tekijät keskeiset tulokset avustushakemuksessa mainituista tehtävistä (ellei tehtävää ole suoritettu, perustelut tälle)

7 7 (8) suunnitelmat hankkeen eteenpäinviemiseksi tai ehdotus hankkeesta luopumisesta Hankkeen toteutuneet kustannukset on esitettävä hankesuunnitelmaan liittyvän kustannusarviotaulukon kaltaisessa muodossa ja eriteltyinä Valtionavustuksen saajan (hakija) tulee pitää hankkeesta projektikirjanpitoa osana tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai tilillä taikka muulla tavoin siten, että valtionavustuksen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista (audit trail) Valtionavustuksen saajaa edustavan henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, sekä valtionavustuksen saajan taloudenhoidosta vastuussa olevan henkilön on allekirjoituksellaan vahvistettava, että: selvitys on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön antamien ehtojen mukaisesti ja valtionavustuksen kohteiksi ei ole esitetty kustannuksia, jotka valtionavustuspäätöksen ja näiden ohjeiden mukaan eivät ole hyväksyttäviä selvityksessä esitetyt kokonaiskustannukset ja valtionavustukseen hyväksyttävät kustannukset ovat oikeat, maksettu ja kirjattu yrityksen kirjanpitoon selvityksessä esiintyvät kustannukset ovat valtionavustukseen hyväksyttäviä, maksettuja ja nettomääräisiä eikä niitä koskevia hyvityslaskuja tai - suorituksia ole olemassa kyseiseen hankkeeseen ei ole saatu muita tuloja tai julkista tukea kustannukset ovat tapahtuman kestoaikana suoriteperusteisesti syntyneitä ja arvonlisäverottomia. Vahvistus laaditaan erillisenä asiakirjana, jossa on vahvistettava edellä mainitut viisi kohtaa Projektikirjanpidon (pääkirjan) ote liitetään valtionavustusselvitykseen Valtionavustuksen hakijan on selvitettävä myös valtionavustuksen maksamisen yhteydessä, että yrityksen taloudelliset edellytykset valtionavustuksen saamiseksi (esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin kuuluminen) ovat edelleen voimassa. Valtionavustusta ei voida selvityksen yhteydessä maksaa yritykselle, joka valtionavustuksen maksatuksen aikaan ei kuulu ennakkoperintärekisteriin tai joka on asetettu selvitystilaan tai joka hakee yrityssaneerausta Tapahtumien toteutuneet kustannukset hyväksytään valtionavustuksen piiriin myönnetyn valtionavustuksen enimmäismäärään saakka Valtionavustuksen saajan on kohdassa 1.1 mainitun komission asetuksen (1407/2013) 6. artiklan 4. kohdan mukaan säilytettävä selvityshankkeeseen liittyvät asiakirjat ja tositteet vähintään 10 vuotta avustuksen myöntämispäivästä (de minimis-asetus) Tilintarkastajan (KHT, HTM, JHTT tai tilintarkastusyhteisö) allekirjoituksellaan vahvistettava selvityksessä että valtionavustus on käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty erittely valtionavustukseen hyväksytyn selvityshankkeen maksetuista kustannuksista ja tuloista perustuu valtionavustuksen saajan kirjanpitoon. Vahvistus laaditaan erillisenä asiakirjana, jossa on vahvistettava edellä mainitut kaksi kohtaa.

8 8 (8) 14. Valtionavustuksen maksaminen Valtionavustuksen saajan on toimitettava valtionavustuksen käytöstä kohdan 13 mukainen selvitys Finnvera Oyj:lle neljän kuukauden kuluessa hankkeen käyttöajan päättymisestä. Ellei selvitystä voi jättää määräajassa, on ennen määräajan päättymistä tehtävä Finnvera Oyj:lle hakemus selvityksen jättöajan pidentämisestä Finnvera Oyj laatii valtionavustuksen käyttöä koskevasta selvityksestä asiantuntijalausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle Ministeriö vahvistaa myönnetyn valtionavustuksen lopullisen määrän valtionavustusta koskevan selvityksen ja siinä esitettyjen toteutuneiden kustannusten ja Finnvera Oyj:n laatiman asiantuntijalausunnon perusteella Omien työntekijöiden hankkeeseen osoitetut palkkakustannukset ja niiden maksaminen tulee voida todentaa valtionavustuksen saajan palkka- ja muusta kirjanpidosta Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa myönnetyn valtionavustuksen sen jälkeen, kun avustusta koskeva kohdan 13 mukainen valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitys ja Finnvera Oyj:n laatima asiantuntijalausunto on tarkastettu ja hyväksytty ministeriössä. 15. Valtionavustuksen käytön valvonta Valtionavustuksen käytön valvonnasta ja maksetun valtionavustuksen takaisinperinnästä on säädetty valtionavustuslaissa. Viranomaisen tarkastusoikeus ulottuu valtionavustuslain 16 mukaan avustusta saaneeseen yritykseen Valtionavustuksen väärinkäyttöön liittyvistä rikosoikeudellisista seuraamuksista säädetään rikoslaissa (39/1889). 16. Muutoksenhaku Valtionavustuslain 34 :n mukaan ministeriön päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus osoitetaan valtionavustuksen myöntäjälle Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1063/2012 Valtioneuvoston asetus. energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1063/2012 Valtioneuvoston asetus. energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1063/2012 Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1310 1313 SISÄLLYS N:o Sivu 1310 Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot