TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN VISIO PAINOPISTEALUEET KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA...6 KOULUTUS...7 MALIKE-TOIMINTA...8 HANKKEET...9 Vertaansa vailla...9 Kaveri Asuntoja asunnottomille Enemmän otetta ja osallisuutta Selko-e...11 Mieli Myllertää Aikuis-Malike VIESTINTÄ...12 TUKIPALVELUT...13 TOIMIKUNNAT...14 Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuonna 2009 Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia alkaa kääntyä lopuilleen. On aika tarkastella, mitä saatiin aikaiseksi ja mitä jäi tekemättä tai saavuttamatta. On varmaan syytä todeta, että maailmaa ei taideta tälläkään strategiakaudella saada valmiiksi, tuskin tulevillakaan. On myös todettava, että aina on kuitenkin yritettävä, eikä saa jättää asioita sikseen. Vuoden 2009 toiminnallisiksi painopisteiksi on liittohallitus esittänyt kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja toimeentuloa. Molemmat teemat ovat olleet vahvasti esillä vuonna Asumisesta valmistui Sosiaali- ja terveysministeriön ansiokas selvitys ja toimenpide-ehdotukset, joita toteuttamalla kehitysvammaisten henkilöiden asumisolot ja muu arki saadaan toimimaan YK:n vammaisten yleissopimuksen edellyttämällä tavalla; täysimääräiseen yhteiskunnan kansalaisena elämisessä ja toimimisessa. Kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde, kehitysvammaisten henkilöiden työllisyys puolestaan on nostanut keskusteluun kehitysvammaisten henkilöiden oikeuden ja mahdollisuuden osallistua työelämään, jossa työstä maksetaan oikeansuuruinen palkka, ja sitä kautta turvataan täysi kansalaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa. Asuminen ja ammatti siinä suomalaisen elämän kaksi kulmakiveä. Nämä kulmakivet on mahdollista pystyttää jokaisen kehitysvammaisen henkilön elämän tueksi, jos vain tahtoa riittää. Yhteiskunta on vuonna 2008 osoittanut, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja työssäkäynti ovat tärkeitä asioita. Kehitysvammaisten Tukiliiton on vuonna 2009 osoitettava yhteiskunnalle ne keinot, joilla nämä tärkeät asiat muuttuvat käytännön toimenpiteiksi ja siirtyvät juhlapuheista arkipuheisiin ja sitä kautta tavalliseksi elämäksi. Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistön aktiivisuuteen on hyvä nojata myös vuonna Järjestön on uudistuttava maailman mukana. Kuten kaikille muillekin sosiaalija terveysalan järjestöille, myös Tukiliitolle on äärimmäisen tärkeätä, että jäsenistö pysyy elinvoimaisena, vahvana ja virkeänä yhteisten asioiden eteenpäinviejänä. Susanna Lohiniemi Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

4 VISIO 2010 Lainsäädäntö turvaa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen heidän tarvitsemansa tuen ja palvelut. Se edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja täyttä osallistumista. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevan lainsäädännön kehittämisessä olemme merkittävä ja arvostettu vaikuttaja ja asiantuntija. Sikiöseulonnat ovat vapaaehtoisia. Tuleville vanhemmille annetaan riittävästi tietoa ja harkinta-aikaa, jotta he pystyvät tekemään tietoisen päätöksen seulontoihin osallistumisesta. Ensitieto on laadukasta. Perheille nimetään tarvittaessa yhteyshenkilö, joka toimii perheen tukena ja asioiden ajajana sekä huolehtii, että palvelut toimivat saumattomasti. Kuntoutuspalvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja ne ovat helposti saavutettavissa. Päivähoito ja perusopetus järjestetään kehitysvammaisille lapsille vanhempien toiveiden mukaisesti. Lapset käyvät pääsääntöisesti lähikoulua, jossa he saavat edellytystensä mukaista opetusta yksilöllisesti tuettuna. Lasten sosiaalisesta integraatiosta huolehditaan. Ammatillinen ja valmentava koulutus on taattu jokaiselle kehitysvammaiselle. Elämänhallintaa ylläpitävää ja edistävää koulutusta ja toimintaa on tarjolla läpi elämänkaaren. Asumisessa, työelämässä ja päivätoiminnassa on todellisia, kehitysvammaisten toiveita vastaavia valinnanmahdollisuuksia. Heillä on tarvittaessa subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Kehitysvammaisilla ihmisillä on riittävä toimeentulo. Vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat esteettömiä ja helposti saavutettavissa. Niistä saadaan riittävästi tietoa, ja kehitysvammaisia ihmisiä tuetaan käyttämään niitä. Kunnat ja valtio tukevat riittävästi kehitysvammaisten ihmisten omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kunnissa tunnetaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä palvelujen ja tuen tarpeet. Palvelut ovat kehitysvammaisten ja heidän perheidensä toiveiden ja tuen tarpeiden mukaisia. Kehitysvammaiset ja heidän perheensä ovat tietoisia omista oikeuksistaan kansalaisina ja palveluiden käyttäjinä. Kehitysvammaisia ja heidän perheitään ohjataan saamaan tarvitsemansa tuki. Kuntien sekä muiden palveluntuottajien työnjako on selkiintynyt ja yhteistyö toimii. Palveluketjut ovat joustavia ja saumattomia. Järjestötoiminta on tehokasta. Informaatio keskustoimiston, tukipiirien ja paikallisyhdistysten välillä on toimivaa. Jäsenistön koulutus, ohjaus ja tuki on alueellisesti tasa-arvoista, määrältään riittävää ja laadukasta. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on säännöllistä ja tavoitteellista. Päättäjät ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia päämääristämme ja arvoistamme ja he arvostavat niitä sekä osaamistamme. Tukiliiton palvelut tuottaa pätevä ja sitoutunut henkilöstö yhdessä osaavien ja innokkaiden tukiyhdistystoimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Liiton talous on vakaa. Tukiliiton tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminta luo asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntien ja yhteisöjen käyttöön. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

5 PAINOPISTEALUEET 2009 Kehitysvammaisten asuminen Kehitysvammaisten taloudellinen toimeentulo KANSALAISTOIMINTA Paikallisyhdistysten vankka tukeminen ja uusien luottamushenkilöiden mukaan saaminen tukiyhdistysten toimintaan on kansalaistoiminnan yksikön erityisenä tavoitteena vuoden 2009 toiminnassa. Kuntien uudelleen järjestyvä seutuhallinto asettaa erityisiä haasteita sille, kuinka paikallisyhdistykset löytävät vaikuttamisen areenansa uusissa hallintorakenteissa. Paikallisyhdistyksiä tuetaan vapaaehtoistoiminnan johtamisessa valtakunnallisesti järjestettävällä koulutuksella. Aluekoordinaattorit järjestävät jäsenistölle ohjausta, koulutusta ja neuvontaa edunvalvonnallisista kysymyksistä (asumiseen liittyvät sosiaalipalvelut vammaispalvelut palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat). Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnan uudistaminen jatkuu vuoden 2009 aikana koko järjestön laajuisesti. Uuden strategiakauden valmistelu pohjaa jäsenistön kokemusten, tarpeiden ja odotusten selvittämiseen ja koko järjestön toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Järjestön rakenteiden uudistustyö aloitetaan. Kansalaistoimintayksikössä toimii vuoden 2009 aikana kolme hanketta: Kaveri, Vertaansa vailla ja Asuntoja asunnottomille. Nämä hankkeet vievät eteenpäin vertaistukitoimintaa (Vertaansa vailla) ja kaveritoimintaa, asennekampanjointia ja kouluyhteistyötä (Kaveri). Vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä tehdään Asuntoja asunnottomille -hankkeessa, jossa vaikutetaan kolmen seudun (Kainuu, Satakunta ja Uusimaa) vammaisasumisen ratkaisuihin yhdessä tukiyhdistysten ja kehitysvammaisten ihmisten perheiden ja läheisten kanssa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

6 Nämä toimintamuodot yhdessä aluetyön kanssa toteuttavat Sadan askeleen strategian kahta kulmakiveä järjestörakenteen seutu- ja paikallistasoilla: vaikuttamista ja kansalaistoiminnan vahvistamista. Vuonna 2006 aloitettu alueellinen projektipajakoulutus järjestetään vuonna 2009 Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Projektipajatoiminnan tavoitteena on ollut tukea paikallista kehittämistyötä alueellisten hankkeiden kehittelyn myötä. Projektipajakoulutus on siirtynyt vuosittain alueelta toiselle. Viiden vuoden ajanjaksolla kaikki alueet on käyty läpi (-06 Länsi- Suomi, -07 Itä-Suomi, -08 Lappi, -09 Popoke + Kainuu, ja -10 Etelä-Suomi). Valtakunnallisesti liiton jäsenistöä yhteen kokoavana tapahtumana toimii toukokuussa järjestettävä liittokokous. EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET Toimintavuonna 2009 yksikkö jatkaa vaikuttamista vammaislakien yhteensovittamisprosessiin, seuraa kunta- ja palvelurakenneuudistusta ja tiedottaa siitä, kehittää kehitysvammaisten henkilöiden asumista lähiyhteisöissä, vaikuttaa lakiuudistukseen, jossa vammainen henkilö saa subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan sekä muihin meneillään oleviin lainsäädäntöuudistuksiin. Erityinen painopiste on uudenlaisten asumisratkaisujen syntymisessä korvaamaan laitosasumista ja nykyisen järjestelmän puutteita. Myös kehitysvammaisten henkilöiden heikkoon toimeentuloon puututaan ja tuodaan esiin uusia malleja poistaa köyhyyttä. Kuntayhteistyötä jatketaan kiinnittämällä erityistä huomiota kuntaliitosalueiden jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen ja edunvalvonnan edellytysten varmistamiseen kuntaliitosten jälkeenkin. Valtakunnallisella tasolla verkostoitumista lisätään myös järjestön perinteisten yhteistyösuuntien ulkopuolelle. Lakimies palvelee jäsenistöä antamalla yksilöllistä lainopillista ohjausta ja neuvontaa sekä auttaa erilaisten valitusten laatimisessa. Lakimies osallistuu yhteistyössä vammaisasiamiehen kanssa myös jäsenistön sekä viranhaltijoiden kouluttamiseen. Tavoitteena on tuottaa edunvalvontamateriaalia sekä tiedottaa ajankohtaisista tuomioistuinten päätöksistä niin jäsenistölle kuin viranomaisille. Projektitoiminnan koordinointia jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Projektitoiminnan tiivistämiseen pysyvän toiminnan kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Projektien toimintakäytäntöjen maastouttamista jäsenistöä palveleviksi edistetään kaikin tavoin. Projektitoiminnan kehittämiseksi muiden projektitoimijoiden kanssa verkostoitumiseen panostetaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vuoden 2009 merkittävin liiton organisoima kansainvälinen tapahtuma Inclusion Europen vuosikokouskonferenssi, Europe in Action, järjestetään kesäkuussa Tampereella. Siinä yhteydessä tuodaan esiin kansallisesti tärkeitä, ajankohtaisia aiheita ja luodaan toimivat ja tarkoituksenmukaiset kontaktit ulkomaisiin järjestöihin. Konferenssiin odotetaan osallistuvan henkilöä: kehitysvammaisia ihmisiä ja vammaisaktivisteja läheisineen sekä kehitysvammajärjestöjen ja kehitysvamma-alan työntekijöitä ympäri Eurooppaa. Seminaarin yhteydessä projektit esittelevät toimintaansa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

7 Osallistutaan NSR:n (Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor) sekä muihin strategian toteuttamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin kokouksiin. Viedään mahdollisuuksien mukaan suomalaista osaamista konferensseihin ja pyritään saamaan hyviä ulkomaisia käytäntöjä tuotua Suomeen ja jäsenistön käyttöön. Jos jatkorahoitusta ulkoministeriöltä saadaan, jatketaan Pietarissa tehtävää ensitieto- ja avohuollon henkilöstön koulutushanketta. Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisten lasten kotona asumista laitoshoidon sijaan. Haetaan hankkeelle lisää vaikuttavuutta uusien yhteistyökumppanien avulla. Kehitetään entisestään raportointia ulkomaan toiminnasta ja hyödynnetään hyviä käytäntöjä kotimaan toiminnassa. KOULUTUS Koulutusyksikön tehtävänä on toimia yhteistyössä oman jäsenistön kanssa koulutuspolitiikkaan liittyvissä vaikuttamis- ja edunvalvonta-asioissa. Ammattihenkilöstön koulutukseen osallistutaan niillä toimintoalueilla, jotka ovat Tukiliiton ja yksikön omaa toimintaa. Keskeisinä sisällöllisinä koulutusyksikön toiminta-alueina ovat ensitietotoiminta, koulun aloittaminen, peruskoulu, toisen asteen koulutus, kommunikaatio ja vuorovaikutus, tukihenkilö- ja tukiverkostotoiminta, tuettu järjestötoiminta, työelämä ja kuntoutus (varhaiskuntoutus ja peruskoulun päättyminen). Näistä teemoista järjestetään koulutusta resurssien ja tarpeen mukaan valtakunnallisesti ja alueellisesti. Mieli Myllertää-, Selko-e- ja Enemmän otetta ja osallisuutta -projektit toteuttavat projektien omien sisältöalueidensa koulutusta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Toimintavuonna 2009 panostetaan ensitiedon parempaan saatavuuteen ja kehitetään ensitietotoimijoiden verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyöllä kehitetään ja levitetään ensitiedon toimintamallia, kartoitetaan ensitiedon alueellisia toimintamalleja ja etsitään mahdollisuuksia alueellisten ensitietokurssien järjestämiseen. Ensitietoon liittyvän materiaalinen tuottaminen; esim. Down-oppaan uusiminen. Ensitukiryhmiä koulutetaan keskussairaaloiden yhteyteen. Perusopetuksen erityisopetuksen syksyllä 2009 käyttöön otettavan uuden lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden muutoksista tiedotetaan jäsenistölle alueellisissa tapahtumissa. Uuden erityisopetuksen strategian vaikutuksia seurataan aktiivisesti. Koulutuksen järjestäjiä koskevia muutoksia seurataan aktiivisesti ja kehitysvammaisten opiskelijoiden asemaa ja sijoittumista uudelleen järjestyvällä opetuksen kentällä seurataan. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä kouluttamalla opiskelijoita kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammatyön ammattitutkintojen valmistelutyössä ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamalla Opetushallituksen valmistelutyötä ohjaavassa työryhmässä. Kehitysvammahuollon ammattihenkilöstöä koulutetaan projektien koulutuksissa ja työelämään liittyvissä koulutuksissa. Kuntoutuskurssien toimintaan kuuluu yhteistyössä mukana olevien ammattihenkilöiden perehdytys kehitysvammaisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Asumisyksiköiden henkilökuntaa tuetaan rakentamaan epävirallisen ja virallisen verkoston yhteistyötä avohuollon asumisyksiköiden sisälle. Tukiverkostotoiminnalla - organisoimalla koulutusta ja tiedotusta - kehitetään ja ylläpidetään tukihenkilötoimintaa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

8 Kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvää tietotaitoa levitetään koulutus- ja kurssitoiminnan sisällä läpäisyperiaatteella. Pieniin kehitysvammaisryhmiin suunnattu toiminta Kehitysvammaisten Tukiliitossa on keskittynyt niiden perheiden tukemiseen, joiden lapsella on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Toimintamuodot 2009 ovat: perheiden, yhdistysten ja verkostojen tukeminen. Tiedon tuottaminen harvinaisista kehitysvammaoireyhtymistä suomenkieliseen nettiportaaliin Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin liittyvä vaikuttamistoiminta yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteisvastuukeräykseen osallistutaan yhteisellä koulutuskampanjalla Kehitysvammaliiton kanssa. Kampanja toteutuu vuonna 2009 ja sen aikana järjestetään alueellisia seminaareja kunnallisille päätöksentekijöille, Tukiliiton paikallisyhdistysten jäsenille ja Me Itsen alajaosten vaikuttajille. Kampanjassa ovat kumppanuusperiaatteella mukana myös FDUV ja Nuorten Ystävät. Kehitysvammaisten työllistämistä edistetään myös verkostoyhteistyöllä toimimalla yhteistyössä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän toimijoiden kanssa sekä VATESissa. Kuntoutustoiminnan kehittämiseen haetaan rahoitusta RAY:ltä. Kehittämistyö alkaa vuonna 2009, jos rahoitus toteutuu. Kuntoutushankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten lasten ja nuorten oman elämänpolun taitekohtien tukeminen. Hankkeessa ovat mukana myös perheenjäsenet ja ammattihenkilöstö. Kaikkeen koulutustoimintaan sisällytetään asiantuntijanäkökulma osallistamalla kehitysvammaisia ja heidän perheenjäseniään koulutusten suunnitteluun, kouluttajiksi ja puheenvuorojen pitäjiksi. MALIKE-TOIMINTA Malikkeen toimiaala: Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Malike-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa: Kokeilu- ja koulutuskurssit perheille Tapahtumat, messut ja seminaarit Toimintavälinevuokraamot Kotisivut ja tiedottaminen Työntekijöiden koulutus Toimintavälineiden kehittäminen ja hankinta Aikuis-Malike -projekti toimii osana Malikkeen toimintaa ( ) Ideat kiertoon -kampanjalla etsitään, kerätään ja julkaistaan perheiltä ja lähi-ihmisiltä saatuja ideoita erilaisesta toiminnasta, harrastuksista ja niissä käytetyistä toimintavälineistä. Ideat jaetaan kotisivujen kautta kaikille saataviksi ja käytäntöön siirrettäviksi. Kampanja tukee Malikkeen kotisivujen kehitystyötä, jonka avulla pyritään tuottamaan informatiivista ja käyttökelpoista tietoa yksittäisille ihmisille, perheille ja tapahtumien järjestäjille. Maliketyön painopistealueina ovat Itä-Suomen ja Oulun läänit. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

9 Malike etsii uusia toimintamalleja ja tapoja vaikuttamiseen, vertaistuen mahdollistamiseen ja toimintansa arviointiin osana Tukiliittoa, Malikkeen omassa toiminnassa sekä verkostojen kanssa. Jokaisella vuokraamopaikkakunnalla (Tampere, Vaasa, Helsinki, Jyväskylä ja Rovaniemi) järjestetään tapahtuma. Tapahtumien tavoitteena on antaa alueen perheille ja aikuisille mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintavälineitä ja lisätä vuokraamoiden välineiden tunnettavuutta ja käyttöä. Malikkeen uudet tilat mahdollistavat ympäri vuoden auki olevan toimintavälinenäyttelyn. HANKKEET Vertaansa vailla Vertaansa vailla projektin viisi keskeistä toimintasuuntaa v ovat: Miesten - erityistä tukea tarvitsevien lasten isien - vertaistukitoiminnan muotojen kehittäminen Paikallisten vertaistukiryhmien jatkuvuuden turvaaminen ja toimintatapojen mallittaminen hyviksi käytännöiksi Lapsiperheiden paikallisen toiminnan aktivoinnin juurruttaminen Tukiliitossa Vertaisohjaajien koulutuksen jatkaminen Kansalaisjärjestöjen vertaistukiohjelman valmistelu Isien vertaistukitoimintaa kehitetään yhdessä kohdejoukon kanssa. Toimintaa suuntaa aktiivisista isistä muodostettava ryhmä ja toimintaa kentällä toteuttaa miespuolinen työntekijä, joka aloittaa tehtävässä syksyllä Paikalliset vertaistukiryhmät tarvitsevat kiinnittymispaikan ja tukea käytännön asioiden järjestymissä, toiminnastaan tiedottamisessa ja ohjaajavaihdosten tullessa ajankohtaiseksi. Tukimalleja etsitään järjestöjen, järjestöjen yhteenliittymien ja julkisen sektorin suunnista. Mallit kerätään hyvinä käytäntöinä levitettäviksi. Nuorten perheiden löytäminen ja aktivointi paikalliseen yhteistoimintaan edellyttää liiton alue- ja paikallistoimijoiden panosta. Toimintatapojen juurrutusta toteutetaan sekä toiminnan että koulutuksen keinoin. Vapaaehtoistyön strategiahanke Kansalaisareenan ja Aspan organisoimana on käynnissä. Projekti on mukana strategiatyössä omine kokemuksineen. Tavoitteena on vahvistaa vertaistukitoiminnan laajenemisen ja aseman yleisiä edellytyksiä. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

10 Kaveri Vuoden 2009 aikana vahvistetaan ja jatketaan vuoden 2008 aikana aloitettuja toimintalinjoja. Kouluyhteistyö, verkostotoiminta, yhteistyö yhdistysten ja Me Itsen kanssa jatkuvat. Toimintavuodelle 2009 ideoidaan oma, puhutteleva kampanjamateriaali. Best Buddies -toiminta jatkuu vahvana. Paikallistasolla toimivien nuorten Best Buddies - ryhmät vahvistuvat samanaikaisesti kun malli saavuttaa lisää jalansijaa valtakunnallisesti. Innostaminen ja tiedottaminen vapaaehtoistyöstä ja kansalaisjärjestötoiminnasta jatkuvat. Vuoden 2009 aikana on suunniteltu alkavaksi hankkeen saavutusten arviointityö. Asuntoja asunnottomille Yksilöllisten asumismuotojen kehittäminen laitosvaltaisia asumisratkaisuja korvaamaan on askel, joka jokaisella seudulla on otettava kehitysvammaisten ihmisten ihmisarvoisen asumisen toteutumiseksi. Kehitysvammaisten ihmisten asumisen järjestämisessä on huomioitava tulevina vuosina myös muuttuva vammaispalveluiden lainsäädäntö ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vaikutus. Ihmisarvoiseen asumiseen kuuluu mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa. Tämän oikeuden täysi toteutuminen haastaa nykyiset laitosvaltaiset ja palvelulähtöiset asumisratkaisut uudistumaan kohti tasavertaista ja käyttäjälähtöistä palvelutarjontaa. Asuntoja asunnottomille! -hankkeen toiminnan alkaessa elokuussa 2008 on lähdetty liikkeelle seudullisten asumistarpeiden tilannekartoituksella ja yhteistyörakenteiden luomisella. Vuoden 2009 aikana jatketaan seudullista yhteistyötä kehitysvammaisten ihmisten asuntotarpeiden ratkaisemisessa ja asumisen palveluissa hankkeen kolmella pilottiseudulla (Kainuu, Uusimaa, Satakunta). Seutujen välistä tiedonvaihtoa hyödynnetään. Hankkeen päätavoitteet ovat kaikilla kolmella pilottiseudulla yhtenevät, mutta seudullisista tilanteista johtuen hankkeen toteuttamistavat ja aikataulut vaihtelevat pilottiseutujen välillä. Jokaiselle pilottiseudulle tarkentuu oma osasuunnitelmansa, jossa huomioidaan seutukunnan erityispiirteet. Asumispalvelujen erilaisissa malleissa on huomioitava välimatkat, seudun väestö- ja elinkeinorakenne, sosiaalipalvelujen saatavuus, kunnan talousnäkymät, vammaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet jne. Kehitysvammaisten nuorten ottaminen osaksi kunnan tavanomaista asuntotarvesuunnittelua on tärkeä periaatteellinen tavoite. Laitosmainen asumispaikka ei ole enää pitkään aikaan ollut perheiden eikä nuorten itsensä hyväksymä ratkaisu, mutta todelliset vaihtoehdot ovat puuttuneet monella seudulla. Konkreettiset suunnitelmat laitosmaisten palveluiden korvaamiseen pyritään rakentamaan siten, että hankkeen loppuessa alkuvuodesta 2011 pilottiseutujen perheet ja kehitysvammaiset asunnontarvitsijat voivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen: kunnat huomioivat ja varautuvat asuntopoliittisissa ratkaisuissaan myös kehitysvammaisten ihmisten asumisen tarpeisiin osana tavanomaista yhteisöä. Seutujen yhteistyössä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Yhteistyön tiivistäminen kansalaistoimijoiden, yhdyskuntasuunnittelun, kunnallisen hyvinvointi- ja asuntopolitiikan ja palveluiden käyttäjien kehitysvammaisten kuntalaisten ja heidän perheidensä välillä on tarpeen. Sektoroituneesta, lyhytnäköisestä ja reaktiivisesta palvelutarjonnasta on päästävä laajakatseiseen käyttäjien tarpeet huomioivaan asumispalveluiden suunnitteluun. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

11 Enemmän otetta ja osallisuutta Enemmän otetta ja osallisuutta on RAY:n rahoittama projekti, joka toteutetaan vuosina Hankkeen tarkoituksena on tukea vanhempia, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia sekä heidän läheisiään ja perheiden kanssa työskenteleviä henkilöitä. Projekti toimii kevään ajan Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varkauden seudulla ja Pielisen Karjalan seutukunnassa. Toimintaa järjestetään alueilla ilmenevien tarpeiden mukaan perheille, läheisille ja perheiden kanssa työskenteleville. Aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi perheiden vertaistapaamiset, valokuvatarinaryhmät, te lat, lapsille ja vanhemmille suunnatut omat tapahtumat, isä-toiminta, yksittäisten perheiden neuvonta ja ohjaus sekä läheisille ja työntekijöille suunnattu koulutus. Projektissa huomioidaan myös nuoret ja aikuiset, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja joiden on tarpeen käsitellä perheen perustamiseen ja mahdolliseen vanhemmuuteen liittyviä asioita. Projektissa tehtävä tutkimus perheiden tuentarpeista ja tukimuodoista valmistuu Projektin loppuraporttiin kootaan alueilla kokeillut hyvät käytännöt työskentelyyn kohderyhmän perheiden kanssa työntekijänä, vertaisryhmän vetäjänä ja tukihenkilönä. Projektin toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään loppuseminaarissa Tampereella marraskuussa Osa materiaalista on selkokielistä. Perheiden tarpeisiin sopivien tukimuotojen kokeileminen ja tutkimus edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti Ruotsissa ja Iso- Britanniassa kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet. Projektissa sovellettuja toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään kansaivälisissä yhteyksissä. Selko-e Selko-e-projektin toinen hankekausi: Kansalaistoimintaa tietoyhteiskunnassa ( ). Vuoden 2009 toiminnan painopisteenä ovat saavutettavuutta edistävien organisaatioiden kanssa tapahtuva verkostoituminen ja oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien voimakkaampi esiintuominen näissä yhteyksissä. Osana tätä jatkuu myös eurooppalaiseen Pathways-projektiin osallistuminen. Toiminnan profiilia pyritään nostamaan myös Epractise- ja DFA-verkostoissa. Vuonna 2009 projektissa jatkuu verkkoviestinnän välineiden kokeilu. Näitä viestinnän välineitä voivat käyttää myös ihmiset, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka vähentävät fyysisten etäisyyksien vaikutusta kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksiin saada ilmaistua itseään. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Vuoden loppuun mennessä tulokset on tarkoitus julkaista koontina: Verkon uudet välineet kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutusväylänä. Kehitysvammaisten henkilöiden sähköisten viestintätaitojen koulutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä Kuhankosken erityisammattikoulun kanssa. Verkkotoimittajakurssin ja Tietotekniikan peruskurssin lisäksi toteutetaan myös Viestintäkasvatuskurssi. Vuoden 2009 kuluessa koulutusten tarkempi rakenne julkaistaan verkossa, jotta se olisi toisinnettavissa myös muualla. Myös vapaiden (käyttäjilleen ilmaisten) ohjelmien käytöstä kurssitoiminnassa julkaistaan kooste. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

12 Kaikille hyvä -koulutuksia verkkopalveluita tuottaville ammattilaisille jatketaan ja niiden sisältöä päivitetään. Vuoden 2009 aikana julkaistaan myös Arkipäivän tietoturvaa -oppaan uusi laitos. Tällä kertaa opas painetaan ja levitys toteutetaan edellisten oppaiden tavoin saavutettavuuden ehdoilla. Kaikki oppaat ja tekstit, samoin kuin koulutusten materiaalit julkaistaan Selko-e:n verkkosivuilla ja ne ovat näin kaikkien saatavilla. Mieli Myllertää Projektin tuloksia levitetään projektin kokemuksista syntyvällä julkaisulla ja tutkimusraportilla. Projektin aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään mm. Tukiliiton koulutustoiminnassa. Aikuis-Malike Aikuis-Malike-projektin kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka tarvitsevat toimimisen tueksi toista ihmistä sekä tarkoituksen mukaisen toimintavälineen. Projektin päämääränä on löytää hyviä käytäntöjä arkiliikkumisen ja osallistumisen edistämiseen sekä soveltuvia toimintavälineitä ja ratkaisuja monivammaisille aikuisille. Tavoitteena on moni- ja vaikeavammaisten aikuisten koti- ja asuinympäristöissä liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen. Toimintavälineistä, ratkaisuista, ideoista, peleistä ja tapahtumista levitetään tietoa niin lähiihmisten kuin ammattihenkilöstön kautta paljon tukea tarvitsevien aikuisten tietoisuuteen ja saavutettavaksi. Vuoden 2009 alueellisena painopistealueena ovat Itä-Suomen ja Oulun lääni. Projekti kokoaa alueellisia verkostoja ja toteuttaa yhteistyössä kokeilu- ja tapahtumapäiviä sekä koulutuksia. Saadaksemme vaikeavammaisten henkilöiden omia mielipiteitä ja kokemuksia esille kokeilemme ja käytämme apuna erilaisia kommunikoinnin välineitä. Projekti toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. mahdollisuuden osallistua olemassa olevaan retkiluistelun suurtapahtumaan. Projekti järjestää vuonna 2009 yhteistyössä tuotetun materiaalin pohjalta koulutuksia kaikille sopivista sovelletuista peleistä. Koko projektin tavoite nivoutuu asumiseen, mielekkään tekemisen ja osallistumisen mahdollistamiseen omassa asuinympäristössä. Projektin tiedotuksen painopistealueena ovat toimintavälineiden käyttäjien kokemukset ja DVD:n julkistaminen. VIESTINTÄ Viestintäyksikön tehtävä on hoitaa ja organisoida Kehitysvammaisten Tukiliiton sisäistä ja ulkoista viestintää. Tehtävän toteuttamiseksi yksikkö laatii liiton viestinnän suunnitelmat, koordinoi viestintää, julkaisee lehtiä, oppaita ja muita kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja, ylläpitää liiton kotisivuja, tiedottaa ja järjestää viestintäkoulutusta sekä koordinoi työyhteisön viestintää. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

13 Julkaisut Tukiviesti ja Leija ilmestyvät kumpikin kuusi kertaa. Sisällöissä otetaan huomioon liiton painopistealueet. Vuosikirjassa käsitellään liiton ajankohtaisia asioita. Tukiliiton koulutusopas 2009 ilmestyy vuoden viimeisen Tukiviestin välissä ja Internetissä. Kootaan liiton toimintakertomus 2008 ja suunnitelma Internet Liiton kotisivuja kehitetään. Sähköinen ilmoittautuminen liiton tapahtumiin vakiinnutetaan. Työyhteisön sisäisen viestinnän välineenä toimivaa intranettiä kehitetään. Sisäinen viestintä Pyritään tehostamaan vuorovaikutusta ja tiedonkulkua liiton ja yhdistysten välillä sekä työyhteisössä. Järjestetään tarvittaessa viestintäkoulutusta järjestöväelle. Ulkoinen viestintä Tapahtumatiedotusta, juttuja ja juttuaiheita sekä artikkeleita muihin medioihin. Pyritään nostamaan yhdessä edunvalvontayksikön kanssa aiheita julkiseen keskusteluun. Kehitetään liiton vaikuttamisviestintää. TUKIPALVELUT Yksikön tehtävänä on vastata liiton talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnosta: Talouden suunnittelu Talouden toteutus ja seuranta Talousinformaation tuottaminen ja talouskonsultaatio Tilinpäätös Yksikkö huolehtii lisäksi rahoitukseen liittyvistä hakemuksista ja tilityksistä, keskitetyistä toimistopalveluista, materiaalihallinnosta, varainhankinnasta ja omaisuuden hoidosta. Henkilöstöhallinto sisältää palkkahallinnon lisäksi työhyvinvoinnin edistämisen ja henkilöstökoulutuksen suunnittelun. Henkilöstötyöryhmä, jossa on edustus kaikista yksiköistä, valmistelee em. henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Taloustoimikunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa liiton taloutta yhteistyössä tukipalveluyksikön kanssa liittohallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Tukiliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat mukana europarlamenttivaalien yhteydessä järjestettävässä vaalikeräyksessä yhdessä 16 muun keskusjärjestön ja niiden paikallisyhdistysten kanssa. Varainhankintatuotevalikoimaan lisätään kehitysvammaisten tekemää taidetta, yhteistyötä tehdään kehitysvammaisten ihmisten taideyhteisöjen esim. Kettukin ja Oma Polku ry:n kanssa. Mertiörannan kurssikeskuksessa pidetään omia kursseja ja tarjotaan majoitus- ja ruokapalveluja mm. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukiliiton paikallisyhdistysten järjestämille kursseille ja leireille. Kelan kanssa jatketaan yhteistyötä kuntoutuskurssien järjestämisessä Mertiörannassa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

14 TOIMIKUNNAT Toimikuntatyö antaa mahdollisuuden käsitellä tavallista syvemmällä tavalla tiettyjä järjestön toimintaa koskevia erityiskysymyksiä. Toimikuntatyö laajentaa jäsenistön vaikuttamismahdollisuuksia Tukiliitossa. Toimikunnissa on kuusi liittohallituksen valitsemaa luottamusjäsentä. Toimikuntien sihteerinä / esittelijänä toimii liiton toimihenkilö. Vuosien toimikaudella toimivat seuraavat liittohallituksen asettamat 6-jäseniset toimikunnat: EDUNVALVONTATOIMIKUNTA Vaikuttamislinjaukset, lainsäädännön seuraaminen, vaikuttamisviestinnän kehittäminen. RAHOITUSTOIMIKUNTA Yhdistysten ja järjestön varainhankinnan linjaukset, käytännöt ja kehittämistyö. KOULUTUS- JA TYÖLLISYYSASIAIN TOIMIKUNTA Vaikuttaminen kehitysvammaisia ihmisiä koskeviin koulutus- ja työllisyyspoliittisiin uudistuksiin. Lainsäädännön seuraaminen. JÄRJESTÖN TULEVAISUUSTOIMIKUNTA Tukiliiton uusien toimintamuotojen ja rakenteiden työstäminen liittohallituksen asettaman työryhmän työn tukena. HARVINAISTEN OIREYHTYMIEN TOIMIKUNTA Harvinaisten oireyhtymien oikeuksien ja edunvalvontatyön kehittäminen. Harvinaisten oireyhtymien roolin ja edustavuuden kysymysten käsittely Tukiliiton toiminnassa. ME ITSE-YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Aloitteiden tekeminen koulutustoimikunnalle, Ikiin ja Tukiliiton kurssitoimintaan. Tukiliiton ja Me Itse:n yhteistyön käsittely ja yhteisten vaikuttamislinjausten työstäminen. TUKIVIESTIN TOIMITUSNEUVOSTO Tukiviestin kehittäminen, palautteen kerääminen ja antaminen toimitustyön tueksi. LEIJAN TOIMITUSNEUVOSTO Leijan kehittäminen, palautteen kerääminen ja antaminen toimitustyön tueksi. MALIKE-TOIMIKUNTA Verkoston edustuksena toimiminen. Malike-toiminnan kehittäminen ja palautteen antaminen toiminnasta. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhdessä yhdenvertaisuutta

Yhdessä yhdenvertaisuutta Yhdessä yhdenvertaisuutta Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia 2017 2020 Johdanto Tällä strategialla suunnataan Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosien 2017 2020 toimintaa Tukiliitto on noin 170 jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Oulu 21.4.2015 Seinäjoki 22.4.2015 Alueellisen kierroksen keskustelutilaisuuden tavoitteet Kuulla näkemyksiä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin MALIKE matkalle - liikkeelle - keskelle elämää Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, 33100 Tampere, Puhelin 0206 90 282 Malike aloitti toimintansa 1.12.1997, tukemaan vaikeavammaisen lapsen perheen toimintaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011 Projektit vievät lasten kuntoutusta eteenpäin 4.9.2009 TOI - päivät Suomen Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivät: TOI on pätevä 3. - 4.9.2009 Paasitorni, Helsinki LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot