TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN VISIO PAINOPISTEALUEET KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA...6 KOULUTUS...7 MALIKE-TOIMINTA...8 HANKKEET...9 Vertaansa vailla...9 Kaveri Asuntoja asunnottomille Enemmän otetta ja osallisuutta Selko-e...11 Mieli Myllertää Aikuis-Malike VIESTINTÄ...12 TUKIPALVELUT...13 TOIMIKUNNAT...14 Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

3 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuonna 2009 Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia alkaa kääntyä lopuilleen. On aika tarkastella, mitä saatiin aikaiseksi ja mitä jäi tekemättä tai saavuttamatta. On varmaan syytä todeta, että maailmaa ei taideta tälläkään strategiakaudella saada valmiiksi, tuskin tulevillakaan. On myös todettava, että aina on kuitenkin yritettävä, eikä saa jättää asioita sikseen. Vuoden 2009 toiminnallisiksi painopisteiksi on liittohallitus esittänyt kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja toimeentuloa. Molemmat teemat ovat olleet vahvasti esillä vuonna Asumisesta valmistui Sosiaali- ja terveysministeriön ansiokas selvitys ja toimenpide-ehdotukset, joita toteuttamalla kehitysvammaisten henkilöiden asumisolot ja muu arki saadaan toimimaan YK:n vammaisten yleissopimuksen edellyttämällä tavalla; täysimääräiseen yhteiskunnan kansalaisena elämisessä ja toimimisessa. Kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde, kehitysvammaisten henkilöiden työllisyys puolestaan on nostanut keskusteluun kehitysvammaisten henkilöiden oikeuden ja mahdollisuuden osallistua työelämään, jossa työstä maksetaan oikeansuuruinen palkka, ja sitä kautta turvataan täysi kansalaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa. Asuminen ja ammatti siinä suomalaisen elämän kaksi kulmakiveä. Nämä kulmakivet on mahdollista pystyttää jokaisen kehitysvammaisen henkilön elämän tueksi, jos vain tahtoa riittää. Yhteiskunta on vuonna 2008 osoittanut, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja työssäkäynti ovat tärkeitä asioita. Kehitysvammaisten Tukiliiton on vuonna 2009 osoitettava yhteiskunnalle ne keinot, joilla nämä tärkeät asiat muuttuvat käytännön toimenpiteiksi ja siirtyvät juhlapuheista arkipuheisiin ja sitä kautta tavalliseksi elämäksi. Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistön aktiivisuuteen on hyvä nojata myös vuonna Järjestön on uudistuttava maailman mukana. Kuten kaikille muillekin sosiaalija terveysalan järjestöille, myös Tukiliitolle on äärimmäisen tärkeätä, että jäsenistö pysyy elinvoimaisena, vahvana ja virkeänä yhteisten asioiden eteenpäinviejänä. Susanna Lohiniemi Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

4 VISIO 2010 Lainsäädäntö turvaa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen heidän tarvitsemansa tuen ja palvelut. Se edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja täyttä osallistumista. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevan lainsäädännön kehittämisessä olemme merkittävä ja arvostettu vaikuttaja ja asiantuntija. Sikiöseulonnat ovat vapaaehtoisia. Tuleville vanhemmille annetaan riittävästi tietoa ja harkinta-aikaa, jotta he pystyvät tekemään tietoisen päätöksen seulontoihin osallistumisesta. Ensitieto on laadukasta. Perheille nimetään tarvittaessa yhteyshenkilö, joka toimii perheen tukena ja asioiden ajajana sekä huolehtii, että palvelut toimivat saumattomasti. Kuntoutuspalvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja ne ovat helposti saavutettavissa. Päivähoito ja perusopetus järjestetään kehitysvammaisille lapsille vanhempien toiveiden mukaisesti. Lapset käyvät pääsääntöisesti lähikoulua, jossa he saavat edellytystensä mukaista opetusta yksilöllisesti tuettuna. Lasten sosiaalisesta integraatiosta huolehditaan. Ammatillinen ja valmentava koulutus on taattu jokaiselle kehitysvammaiselle. Elämänhallintaa ylläpitävää ja edistävää koulutusta ja toimintaa on tarjolla läpi elämänkaaren. Asumisessa, työelämässä ja päivätoiminnassa on todellisia, kehitysvammaisten toiveita vastaavia valinnanmahdollisuuksia. Heillä on tarvittaessa subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Kehitysvammaisilla ihmisillä on riittävä toimeentulo. Vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat esteettömiä ja helposti saavutettavissa. Niistä saadaan riittävästi tietoa, ja kehitysvammaisia ihmisiä tuetaan käyttämään niitä. Kunnat ja valtio tukevat riittävästi kehitysvammaisten ihmisten omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kunnissa tunnetaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä palvelujen ja tuen tarpeet. Palvelut ovat kehitysvammaisten ja heidän perheidensä toiveiden ja tuen tarpeiden mukaisia. Kehitysvammaiset ja heidän perheensä ovat tietoisia omista oikeuksistaan kansalaisina ja palveluiden käyttäjinä. Kehitysvammaisia ja heidän perheitään ohjataan saamaan tarvitsemansa tuki. Kuntien sekä muiden palveluntuottajien työnjako on selkiintynyt ja yhteistyö toimii. Palveluketjut ovat joustavia ja saumattomia. Järjestötoiminta on tehokasta. Informaatio keskustoimiston, tukipiirien ja paikallisyhdistysten välillä on toimivaa. Jäsenistön koulutus, ohjaus ja tuki on alueellisesti tasa-arvoista, määrältään riittävää ja laadukasta. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on säännöllistä ja tavoitteellista. Päättäjät ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia päämääristämme ja arvoistamme ja he arvostavat niitä sekä osaamistamme. Tukiliiton palvelut tuottaa pätevä ja sitoutunut henkilöstö yhdessä osaavien ja innokkaiden tukiyhdistystoimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Liiton talous on vakaa. Tukiliiton tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminta luo asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntien ja yhteisöjen käyttöön. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

5 PAINOPISTEALUEET 2009 Kehitysvammaisten asuminen Kehitysvammaisten taloudellinen toimeentulo KANSALAISTOIMINTA Paikallisyhdistysten vankka tukeminen ja uusien luottamushenkilöiden mukaan saaminen tukiyhdistysten toimintaan on kansalaistoiminnan yksikön erityisenä tavoitteena vuoden 2009 toiminnassa. Kuntien uudelleen järjestyvä seutuhallinto asettaa erityisiä haasteita sille, kuinka paikallisyhdistykset löytävät vaikuttamisen areenansa uusissa hallintorakenteissa. Paikallisyhdistyksiä tuetaan vapaaehtoistoiminnan johtamisessa valtakunnallisesti järjestettävällä koulutuksella. Aluekoordinaattorit järjestävät jäsenistölle ohjausta, koulutusta ja neuvontaa edunvalvonnallisista kysymyksistä (asumiseen liittyvät sosiaalipalvelut vammaispalvelut palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat). Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnan uudistaminen jatkuu vuoden 2009 aikana koko järjestön laajuisesti. Uuden strategiakauden valmistelu pohjaa jäsenistön kokemusten, tarpeiden ja odotusten selvittämiseen ja koko järjestön toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Järjestön rakenteiden uudistustyö aloitetaan. Kansalaistoimintayksikössä toimii vuoden 2009 aikana kolme hanketta: Kaveri, Vertaansa vailla ja Asuntoja asunnottomille. Nämä hankkeet vievät eteenpäin vertaistukitoimintaa (Vertaansa vailla) ja kaveritoimintaa, asennekampanjointia ja kouluyhteistyötä (Kaveri). Vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä tehdään Asuntoja asunnottomille -hankkeessa, jossa vaikutetaan kolmen seudun (Kainuu, Satakunta ja Uusimaa) vammaisasumisen ratkaisuihin yhdessä tukiyhdistysten ja kehitysvammaisten ihmisten perheiden ja läheisten kanssa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

6 Nämä toimintamuodot yhdessä aluetyön kanssa toteuttavat Sadan askeleen strategian kahta kulmakiveä järjestörakenteen seutu- ja paikallistasoilla: vaikuttamista ja kansalaistoiminnan vahvistamista. Vuonna 2006 aloitettu alueellinen projektipajakoulutus järjestetään vuonna 2009 Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Projektipajatoiminnan tavoitteena on ollut tukea paikallista kehittämistyötä alueellisten hankkeiden kehittelyn myötä. Projektipajakoulutus on siirtynyt vuosittain alueelta toiselle. Viiden vuoden ajanjaksolla kaikki alueet on käyty läpi (-06 Länsi- Suomi, -07 Itä-Suomi, -08 Lappi, -09 Popoke + Kainuu, ja -10 Etelä-Suomi). Valtakunnallisesti liiton jäsenistöä yhteen kokoavana tapahtumana toimii toukokuussa järjestettävä liittokokous. EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET Toimintavuonna 2009 yksikkö jatkaa vaikuttamista vammaislakien yhteensovittamisprosessiin, seuraa kunta- ja palvelurakenneuudistusta ja tiedottaa siitä, kehittää kehitysvammaisten henkilöiden asumista lähiyhteisöissä, vaikuttaa lakiuudistukseen, jossa vammainen henkilö saa subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan sekä muihin meneillään oleviin lainsäädäntöuudistuksiin. Erityinen painopiste on uudenlaisten asumisratkaisujen syntymisessä korvaamaan laitosasumista ja nykyisen järjestelmän puutteita. Myös kehitysvammaisten henkilöiden heikkoon toimeentuloon puututaan ja tuodaan esiin uusia malleja poistaa köyhyyttä. Kuntayhteistyötä jatketaan kiinnittämällä erityistä huomiota kuntaliitosalueiden jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen ja edunvalvonnan edellytysten varmistamiseen kuntaliitosten jälkeenkin. Valtakunnallisella tasolla verkostoitumista lisätään myös järjestön perinteisten yhteistyösuuntien ulkopuolelle. Lakimies palvelee jäsenistöä antamalla yksilöllistä lainopillista ohjausta ja neuvontaa sekä auttaa erilaisten valitusten laatimisessa. Lakimies osallistuu yhteistyössä vammaisasiamiehen kanssa myös jäsenistön sekä viranhaltijoiden kouluttamiseen. Tavoitteena on tuottaa edunvalvontamateriaalia sekä tiedottaa ajankohtaisista tuomioistuinten päätöksistä niin jäsenistölle kuin viranomaisille. Projektitoiminnan koordinointia jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Projektitoiminnan tiivistämiseen pysyvän toiminnan kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Projektien toimintakäytäntöjen maastouttamista jäsenistöä palveleviksi edistetään kaikin tavoin. Projektitoiminnan kehittämiseksi muiden projektitoimijoiden kanssa verkostoitumiseen panostetaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vuoden 2009 merkittävin liiton organisoima kansainvälinen tapahtuma Inclusion Europen vuosikokouskonferenssi, Europe in Action, järjestetään kesäkuussa Tampereella. Siinä yhteydessä tuodaan esiin kansallisesti tärkeitä, ajankohtaisia aiheita ja luodaan toimivat ja tarkoituksenmukaiset kontaktit ulkomaisiin järjestöihin. Konferenssiin odotetaan osallistuvan henkilöä: kehitysvammaisia ihmisiä ja vammaisaktivisteja läheisineen sekä kehitysvammajärjestöjen ja kehitysvamma-alan työntekijöitä ympäri Eurooppaa. Seminaarin yhteydessä projektit esittelevät toimintaansa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

7 Osallistutaan NSR:n (Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor) sekä muihin strategian toteuttamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin kokouksiin. Viedään mahdollisuuksien mukaan suomalaista osaamista konferensseihin ja pyritään saamaan hyviä ulkomaisia käytäntöjä tuotua Suomeen ja jäsenistön käyttöön. Jos jatkorahoitusta ulkoministeriöltä saadaan, jatketaan Pietarissa tehtävää ensitieto- ja avohuollon henkilöstön koulutushanketta. Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisten lasten kotona asumista laitoshoidon sijaan. Haetaan hankkeelle lisää vaikuttavuutta uusien yhteistyökumppanien avulla. Kehitetään entisestään raportointia ulkomaan toiminnasta ja hyödynnetään hyviä käytäntöjä kotimaan toiminnassa. KOULUTUS Koulutusyksikön tehtävänä on toimia yhteistyössä oman jäsenistön kanssa koulutuspolitiikkaan liittyvissä vaikuttamis- ja edunvalvonta-asioissa. Ammattihenkilöstön koulutukseen osallistutaan niillä toimintoalueilla, jotka ovat Tukiliiton ja yksikön omaa toimintaa. Keskeisinä sisällöllisinä koulutusyksikön toiminta-alueina ovat ensitietotoiminta, koulun aloittaminen, peruskoulu, toisen asteen koulutus, kommunikaatio ja vuorovaikutus, tukihenkilö- ja tukiverkostotoiminta, tuettu järjestötoiminta, työelämä ja kuntoutus (varhaiskuntoutus ja peruskoulun päättyminen). Näistä teemoista järjestetään koulutusta resurssien ja tarpeen mukaan valtakunnallisesti ja alueellisesti. Mieli Myllertää-, Selko-e- ja Enemmän otetta ja osallisuutta -projektit toteuttavat projektien omien sisältöalueidensa koulutusta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Toimintavuonna 2009 panostetaan ensitiedon parempaan saatavuuteen ja kehitetään ensitietotoimijoiden verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyöllä kehitetään ja levitetään ensitiedon toimintamallia, kartoitetaan ensitiedon alueellisia toimintamalleja ja etsitään mahdollisuuksia alueellisten ensitietokurssien järjestämiseen. Ensitietoon liittyvän materiaalinen tuottaminen; esim. Down-oppaan uusiminen. Ensitukiryhmiä koulutetaan keskussairaaloiden yhteyteen. Perusopetuksen erityisopetuksen syksyllä 2009 käyttöön otettavan uuden lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden muutoksista tiedotetaan jäsenistölle alueellisissa tapahtumissa. Uuden erityisopetuksen strategian vaikutuksia seurataan aktiivisesti. Koulutuksen järjestäjiä koskevia muutoksia seurataan aktiivisesti ja kehitysvammaisten opiskelijoiden asemaa ja sijoittumista uudelleen järjestyvällä opetuksen kentällä seurataan. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä kouluttamalla opiskelijoita kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammatyön ammattitutkintojen valmistelutyössä ollaan aktiivisesti mukana vaikuttamalla Opetushallituksen valmistelutyötä ohjaavassa työryhmässä. Kehitysvammahuollon ammattihenkilöstöä koulutetaan projektien koulutuksissa ja työelämään liittyvissä koulutuksissa. Kuntoutuskurssien toimintaan kuuluu yhteistyössä mukana olevien ammattihenkilöiden perehdytys kehitysvammaisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Asumisyksiköiden henkilökuntaa tuetaan rakentamaan epävirallisen ja virallisen verkoston yhteistyötä avohuollon asumisyksiköiden sisälle. Tukiverkostotoiminnalla - organisoimalla koulutusta ja tiedotusta - kehitetään ja ylläpidetään tukihenkilötoimintaa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

8 Kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvää tietotaitoa levitetään koulutus- ja kurssitoiminnan sisällä läpäisyperiaatteella. Pieniin kehitysvammaisryhmiin suunnattu toiminta Kehitysvammaisten Tukiliitossa on keskittynyt niiden perheiden tukemiseen, joiden lapsella on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Toimintamuodot 2009 ovat: perheiden, yhdistysten ja verkostojen tukeminen. Tiedon tuottaminen harvinaisista kehitysvammaoireyhtymistä suomenkieliseen nettiportaaliin Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin liittyvä vaikuttamistoiminta yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteisvastuukeräykseen osallistutaan yhteisellä koulutuskampanjalla Kehitysvammaliiton kanssa. Kampanja toteutuu vuonna 2009 ja sen aikana järjestetään alueellisia seminaareja kunnallisille päätöksentekijöille, Tukiliiton paikallisyhdistysten jäsenille ja Me Itsen alajaosten vaikuttajille. Kampanjassa ovat kumppanuusperiaatteella mukana myös FDUV ja Nuorten Ystävät. Kehitysvammaisten työllistämistä edistetään myös verkostoyhteistyöllä toimimalla yhteistyössä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän toimijoiden kanssa sekä VATESissa. Kuntoutustoiminnan kehittämiseen haetaan rahoitusta RAY:ltä. Kehittämistyö alkaa vuonna 2009, jos rahoitus toteutuu. Kuntoutushankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten lasten ja nuorten oman elämänpolun taitekohtien tukeminen. Hankkeessa ovat mukana myös perheenjäsenet ja ammattihenkilöstö. Kaikkeen koulutustoimintaan sisällytetään asiantuntijanäkökulma osallistamalla kehitysvammaisia ja heidän perheenjäseniään koulutusten suunnitteluun, kouluttajiksi ja puheenvuorojen pitäjiksi. MALIKE-TOIMINTA Malikkeen toimiaala: Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Malike-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa: Kokeilu- ja koulutuskurssit perheille Tapahtumat, messut ja seminaarit Toimintavälinevuokraamot Kotisivut ja tiedottaminen Työntekijöiden koulutus Toimintavälineiden kehittäminen ja hankinta Aikuis-Malike -projekti toimii osana Malikkeen toimintaa ( ) Ideat kiertoon -kampanjalla etsitään, kerätään ja julkaistaan perheiltä ja lähi-ihmisiltä saatuja ideoita erilaisesta toiminnasta, harrastuksista ja niissä käytetyistä toimintavälineistä. Ideat jaetaan kotisivujen kautta kaikille saataviksi ja käytäntöön siirrettäviksi. Kampanja tukee Malikkeen kotisivujen kehitystyötä, jonka avulla pyritään tuottamaan informatiivista ja käyttökelpoista tietoa yksittäisille ihmisille, perheille ja tapahtumien järjestäjille. Maliketyön painopistealueina ovat Itä-Suomen ja Oulun läänit. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

9 Malike etsii uusia toimintamalleja ja tapoja vaikuttamiseen, vertaistuen mahdollistamiseen ja toimintansa arviointiin osana Tukiliittoa, Malikkeen omassa toiminnassa sekä verkostojen kanssa. Jokaisella vuokraamopaikkakunnalla (Tampere, Vaasa, Helsinki, Jyväskylä ja Rovaniemi) järjestetään tapahtuma. Tapahtumien tavoitteena on antaa alueen perheille ja aikuisille mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintavälineitä ja lisätä vuokraamoiden välineiden tunnettavuutta ja käyttöä. Malikkeen uudet tilat mahdollistavat ympäri vuoden auki olevan toimintavälinenäyttelyn. HANKKEET Vertaansa vailla Vertaansa vailla projektin viisi keskeistä toimintasuuntaa v ovat: Miesten - erityistä tukea tarvitsevien lasten isien - vertaistukitoiminnan muotojen kehittäminen Paikallisten vertaistukiryhmien jatkuvuuden turvaaminen ja toimintatapojen mallittaminen hyviksi käytännöiksi Lapsiperheiden paikallisen toiminnan aktivoinnin juurruttaminen Tukiliitossa Vertaisohjaajien koulutuksen jatkaminen Kansalaisjärjestöjen vertaistukiohjelman valmistelu Isien vertaistukitoimintaa kehitetään yhdessä kohdejoukon kanssa. Toimintaa suuntaa aktiivisista isistä muodostettava ryhmä ja toimintaa kentällä toteuttaa miespuolinen työntekijä, joka aloittaa tehtävässä syksyllä Paikalliset vertaistukiryhmät tarvitsevat kiinnittymispaikan ja tukea käytännön asioiden järjestymissä, toiminnastaan tiedottamisessa ja ohjaajavaihdosten tullessa ajankohtaiseksi. Tukimalleja etsitään järjestöjen, järjestöjen yhteenliittymien ja julkisen sektorin suunnista. Mallit kerätään hyvinä käytäntöinä levitettäviksi. Nuorten perheiden löytäminen ja aktivointi paikalliseen yhteistoimintaan edellyttää liiton alue- ja paikallistoimijoiden panosta. Toimintatapojen juurrutusta toteutetaan sekä toiminnan että koulutuksen keinoin. Vapaaehtoistyön strategiahanke Kansalaisareenan ja Aspan organisoimana on käynnissä. Projekti on mukana strategiatyössä omine kokemuksineen. Tavoitteena on vahvistaa vertaistukitoiminnan laajenemisen ja aseman yleisiä edellytyksiä. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

10 Kaveri Vuoden 2009 aikana vahvistetaan ja jatketaan vuoden 2008 aikana aloitettuja toimintalinjoja. Kouluyhteistyö, verkostotoiminta, yhteistyö yhdistysten ja Me Itsen kanssa jatkuvat. Toimintavuodelle 2009 ideoidaan oma, puhutteleva kampanjamateriaali. Best Buddies -toiminta jatkuu vahvana. Paikallistasolla toimivien nuorten Best Buddies - ryhmät vahvistuvat samanaikaisesti kun malli saavuttaa lisää jalansijaa valtakunnallisesti. Innostaminen ja tiedottaminen vapaaehtoistyöstä ja kansalaisjärjestötoiminnasta jatkuvat. Vuoden 2009 aikana on suunniteltu alkavaksi hankkeen saavutusten arviointityö. Asuntoja asunnottomille Yksilöllisten asumismuotojen kehittäminen laitosvaltaisia asumisratkaisuja korvaamaan on askel, joka jokaisella seudulla on otettava kehitysvammaisten ihmisten ihmisarvoisen asumisen toteutumiseksi. Kehitysvammaisten ihmisten asumisen järjestämisessä on huomioitava tulevina vuosina myös muuttuva vammaispalveluiden lainsäädäntö ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vaikutus. Ihmisarvoiseen asumiseen kuuluu mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa. Tämän oikeuden täysi toteutuminen haastaa nykyiset laitosvaltaiset ja palvelulähtöiset asumisratkaisut uudistumaan kohti tasavertaista ja käyttäjälähtöistä palvelutarjontaa. Asuntoja asunnottomille! -hankkeen toiminnan alkaessa elokuussa 2008 on lähdetty liikkeelle seudullisten asumistarpeiden tilannekartoituksella ja yhteistyörakenteiden luomisella. Vuoden 2009 aikana jatketaan seudullista yhteistyötä kehitysvammaisten ihmisten asuntotarpeiden ratkaisemisessa ja asumisen palveluissa hankkeen kolmella pilottiseudulla (Kainuu, Uusimaa, Satakunta). Seutujen välistä tiedonvaihtoa hyödynnetään. Hankkeen päätavoitteet ovat kaikilla kolmella pilottiseudulla yhtenevät, mutta seudullisista tilanteista johtuen hankkeen toteuttamistavat ja aikataulut vaihtelevat pilottiseutujen välillä. Jokaiselle pilottiseudulle tarkentuu oma osasuunnitelmansa, jossa huomioidaan seutukunnan erityispiirteet. Asumispalvelujen erilaisissa malleissa on huomioitava välimatkat, seudun väestö- ja elinkeinorakenne, sosiaalipalvelujen saatavuus, kunnan talousnäkymät, vammaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet jne. Kehitysvammaisten nuorten ottaminen osaksi kunnan tavanomaista asuntotarvesuunnittelua on tärkeä periaatteellinen tavoite. Laitosmainen asumispaikka ei ole enää pitkään aikaan ollut perheiden eikä nuorten itsensä hyväksymä ratkaisu, mutta todelliset vaihtoehdot ovat puuttuneet monella seudulla. Konkreettiset suunnitelmat laitosmaisten palveluiden korvaamiseen pyritään rakentamaan siten, että hankkeen loppuessa alkuvuodesta 2011 pilottiseutujen perheet ja kehitysvammaiset asunnontarvitsijat voivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen: kunnat huomioivat ja varautuvat asuntopoliittisissa ratkaisuissaan myös kehitysvammaisten ihmisten asumisen tarpeisiin osana tavanomaista yhteisöä. Seutujen yhteistyössä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Yhteistyön tiivistäminen kansalaistoimijoiden, yhdyskuntasuunnittelun, kunnallisen hyvinvointi- ja asuntopolitiikan ja palveluiden käyttäjien kehitysvammaisten kuntalaisten ja heidän perheidensä välillä on tarpeen. Sektoroituneesta, lyhytnäköisestä ja reaktiivisesta palvelutarjonnasta on päästävä laajakatseiseen käyttäjien tarpeet huomioivaan asumispalveluiden suunnitteluun. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

11 Enemmän otetta ja osallisuutta Enemmän otetta ja osallisuutta on RAY:n rahoittama projekti, joka toteutetaan vuosina Hankkeen tarkoituksena on tukea vanhempia, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia sekä heidän läheisiään ja perheiden kanssa työskenteleviä henkilöitä. Projekti toimii kevään ajan Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varkauden seudulla ja Pielisen Karjalan seutukunnassa. Toimintaa järjestetään alueilla ilmenevien tarpeiden mukaan perheille, läheisille ja perheiden kanssa työskenteleville. Aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi perheiden vertaistapaamiset, valokuvatarinaryhmät, te lat, lapsille ja vanhemmille suunnatut omat tapahtumat, isä-toiminta, yksittäisten perheiden neuvonta ja ohjaus sekä läheisille ja työntekijöille suunnattu koulutus. Projektissa huomioidaan myös nuoret ja aikuiset, joilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja joiden on tarpeen käsitellä perheen perustamiseen ja mahdolliseen vanhemmuuteen liittyviä asioita. Projektissa tehtävä tutkimus perheiden tuentarpeista ja tukimuodoista valmistuu Projektin loppuraporttiin kootaan alueilla kokeillut hyvät käytännöt työskentelyyn kohderyhmän perheiden kanssa työntekijänä, vertaisryhmän vetäjänä ja tukihenkilönä. Projektin toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään loppuseminaarissa Tampereella marraskuussa Osa materiaalista on selkokielistä. Perheiden tarpeisiin sopivien tukimuotojen kokeileminen ja tutkimus edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti Ruotsissa ja Iso- Britanniassa kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet. Projektissa sovellettuja toimintamuotoja ja siinä tehtyjä materiaaleja esitellään kansaivälisissä yhteyksissä. Selko-e Selko-e-projektin toinen hankekausi: Kansalaistoimintaa tietoyhteiskunnassa ( ). Vuoden 2009 toiminnan painopisteenä ovat saavutettavuutta edistävien organisaatioiden kanssa tapahtuva verkostoituminen ja oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien voimakkaampi esiintuominen näissä yhteyksissä. Osana tätä jatkuu myös eurooppalaiseen Pathways-projektiin osallistuminen. Toiminnan profiilia pyritään nostamaan myös Epractise- ja DFA-verkostoissa. Vuonna 2009 projektissa jatkuu verkkoviestinnän välineiden kokeilu. Näitä viestinnän välineitä voivat käyttää myös ihmiset, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka vähentävät fyysisten etäisyyksien vaikutusta kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksiin saada ilmaistua itseään. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Vuoden loppuun mennessä tulokset on tarkoitus julkaista koontina: Verkon uudet välineet kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutusväylänä. Kehitysvammaisten henkilöiden sähköisten viestintätaitojen koulutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä Kuhankosken erityisammattikoulun kanssa. Verkkotoimittajakurssin ja Tietotekniikan peruskurssin lisäksi toteutetaan myös Viestintäkasvatuskurssi. Vuoden 2009 kuluessa koulutusten tarkempi rakenne julkaistaan verkossa, jotta se olisi toisinnettavissa myös muualla. Myös vapaiden (käyttäjilleen ilmaisten) ohjelmien käytöstä kurssitoiminnassa julkaistaan kooste. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

12 Kaikille hyvä -koulutuksia verkkopalveluita tuottaville ammattilaisille jatketaan ja niiden sisältöä päivitetään. Vuoden 2009 aikana julkaistaan myös Arkipäivän tietoturvaa -oppaan uusi laitos. Tällä kertaa opas painetaan ja levitys toteutetaan edellisten oppaiden tavoin saavutettavuuden ehdoilla. Kaikki oppaat ja tekstit, samoin kuin koulutusten materiaalit julkaistaan Selko-e:n verkkosivuilla ja ne ovat näin kaikkien saatavilla. Mieli Myllertää Projektin tuloksia levitetään projektin kokemuksista syntyvällä julkaisulla ja tutkimusraportilla. Projektin aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään mm. Tukiliiton koulutustoiminnassa. Aikuis-Malike Aikuis-Malike-projektin kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka tarvitsevat toimimisen tueksi toista ihmistä sekä tarkoituksen mukaisen toimintavälineen. Projektin päämääränä on löytää hyviä käytäntöjä arkiliikkumisen ja osallistumisen edistämiseen sekä soveltuvia toimintavälineitä ja ratkaisuja monivammaisille aikuisille. Tavoitteena on moni- ja vaikeavammaisten aikuisten koti- ja asuinympäristöissä liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen. Toimintavälineistä, ratkaisuista, ideoista, peleistä ja tapahtumista levitetään tietoa niin lähiihmisten kuin ammattihenkilöstön kautta paljon tukea tarvitsevien aikuisten tietoisuuteen ja saavutettavaksi. Vuoden 2009 alueellisena painopistealueena ovat Itä-Suomen ja Oulun lääni. Projekti kokoaa alueellisia verkostoja ja toteuttaa yhteistyössä kokeilu- ja tapahtumapäiviä sekä koulutuksia. Saadaksemme vaikeavammaisten henkilöiden omia mielipiteitä ja kokemuksia esille kokeilemme ja käytämme apuna erilaisia kommunikoinnin välineitä. Projekti toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. mahdollisuuden osallistua olemassa olevaan retkiluistelun suurtapahtumaan. Projekti järjestää vuonna 2009 yhteistyössä tuotetun materiaalin pohjalta koulutuksia kaikille sopivista sovelletuista peleistä. Koko projektin tavoite nivoutuu asumiseen, mielekkään tekemisen ja osallistumisen mahdollistamiseen omassa asuinympäristössä. Projektin tiedotuksen painopistealueena ovat toimintavälineiden käyttäjien kokemukset ja DVD:n julkistaminen. VIESTINTÄ Viestintäyksikön tehtävä on hoitaa ja organisoida Kehitysvammaisten Tukiliiton sisäistä ja ulkoista viestintää. Tehtävän toteuttamiseksi yksikkö laatii liiton viestinnän suunnitelmat, koordinoi viestintää, julkaisee lehtiä, oppaita ja muita kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja, ylläpitää liiton kotisivuja, tiedottaa ja järjestää viestintäkoulutusta sekä koordinoi työyhteisön viestintää. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

13 Julkaisut Tukiviesti ja Leija ilmestyvät kumpikin kuusi kertaa. Sisällöissä otetaan huomioon liiton painopistealueet. Vuosikirjassa käsitellään liiton ajankohtaisia asioita. Tukiliiton koulutusopas 2009 ilmestyy vuoden viimeisen Tukiviestin välissä ja Internetissä. Kootaan liiton toimintakertomus 2008 ja suunnitelma Internet Liiton kotisivuja kehitetään. Sähköinen ilmoittautuminen liiton tapahtumiin vakiinnutetaan. Työyhteisön sisäisen viestinnän välineenä toimivaa intranettiä kehitetään. Sisäinen viestintä Pyritään tehostamaan vuorovaikutusta ja tiedonkulkua liiton ja yhdistysten välillä sekä työyhteisössä. Järjestetään tarvittaessa viestintäkoulutusta järjestöväelle. Ulkoinen viestintä Tapahtumatiedotusta, juttuja ja juttuaiheita sekä artikkeleita muihin medioihin. Pyritään nostamaan yhdessä edunvalvontayksikön kanssa aiheita julkiseen keskusteluun. Kehitetään liiton vaikuttamisviestintää. TUKIPALVELUT Yksikön tehtävänä on vastata liiton talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnosta: Talouden suunnittelu Talouden toteutus ja seuranta Talousinformaation tuottaminen ja talouskonsultaatio Tilinpäätös Yksikkö huolehtii lisäksi rahoitukseen liittyvistä hakemuksista ja tilityksistä, keskitetyistä toimistopalveluista, materiaalihallinnosta, varainhankinnasta ja omaisuuden hoidosta. Henkilöstöhallinto sisältää palkkahallinnon lisäksi työhyvinvoinnin edistämisen ja henkilöstökoulutuksen suunnittelun. Henkilöstötyöryhmä, jossa on edustus kaikista yksiköistä, valmistelee em. henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Taloustoimikunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa liiton taloutta yhteistyössä tukipalveluyksikön kanssa liittohallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Tukiliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat mukana europarlamenttivaalien yhteydessä järjestettävässä vaalikeräyksessä yhdessä 16 muun keskusjärjestön ja niiden paikallisyhdistysten kanssa. Varainhankintatuotevalikoimaan lisätään kehitysvammaisten tekemää taidetta, yhteistyötä tehdään kehitysvammaisten ihmisten taideyhteisöjen esim. Kettukin ja Oma Polku ry:n kanssa. Mertiörannan kurssikeskuksessa pidetään omia kursseja ja tarjotaan majoitus- ja ruokapalveluja mm. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukiliiton paikallisyhdistysten järjestämille kursseille ja leireille. Kelan kanssa jatketaan yhteistyötä kuntoutuskurssien järjestämisessä Mertiörannassa. Toimintasuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Best Buddies. Hankesuunnitelma. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Best Buddies. Hankesuunnitelma. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Best Buddies Hankesuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta... 2 2. Hankkeen päätavoite ja osatavoitteet... 4 3. Hankkeen toiminnot... 4 4. Kohderyhmä... 6 5. Yhteistyötahot...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot