K U L J E T U S S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U L J E T U S S O P I M U S"

Transkriptio

1 K U L J E T U S S O P I M U S Kuljetuksen tilaaja ja kuljetuksen suorittaja ovat tehneet kuljetussopimuksen alla mainituin ehdoin: 1. SOPIJAPUOLET Kuljetuksen tilaaja Ennakkoperintätiedot tarkistettu Osoite y-tunnus puh. Yhteys-/vastuuhenkilö fax Kuljetuksen suorittaja Ennakkoperintätiedot tarkistettu Osoite y-tunnus puh. Yhteys-/vastuuhenkilö fax Yhteys-/vastuuhenkilön vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. 2. PALVELUUN SOVELLETTAVAT EHDOT Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ei muuta ole sovittu, sovelletaan palveluun Logterms 2008 yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja ja sitä suoritettaessa noudatetaan tiekuljetussopimuslakia (345/1979), ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä työlainsäädännön määräyksiä. 3. KULJETUSTEHTÄVÄ Kuljetussopimus ja sopimuksessa mainitut kuljetusmaksut perustuvat seuraaviin ehtoihin. 3.1 Kuljetukset, joita sopimus koskee:

2 Kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa myös muita kuin tässä sopimuksessa mainittuja kuljetustehtäviä, mikäli ne eivät häiritse tämän sopimuksen edellyttämiä kuljetuksia. Kuljetuksen suorittaja saa antaa kuljetus- tai lisäarvopalvelun hoitamisen kolmannen tahon suoritettavaksi. 3.2 Pääsääntöiset kuljetusreitit/-alueet Sopijapuolet voivat tehdä muutoksia sovittuihin kuljetusreitteihin/-alueisiin sovittuaan niistä sekä niiden vaikutuksista kuljetusmaksuihin kirjallisesti. 3.3 Kuljetuspalvelun sisältö Tavaran kuormaus (L). Kuormaus tai kuorman varmistaminen edellyttää erityistoimenpiteitä tai -välineitä. Maksettavasta lisäkorvauksesta sovitaan hintaliitteessä (liite 1). Tavaran kuljetus lähtöpaikasta määräpaikkaan (T). Kuorman purku (U). Varastonpito (S). Muu lisäarvopalvelu (mikä) Muu lisäarvopalvelu (mikä) Muu lisäarvopalvelu (mikä) Tavaran kuljetus (T) sisältää sopivan kuljetusvälineen käytön, normaalit sidontavälineet sekä kuorman varmistuksen. Jos kyseessä on sinetöity kuormatila, lähettäjä/kuorman antaja vastaa kuormatilan sisällön kiinnityksestä. Tavaran kuormaus (L) sisältää tavaroiden siirtämisen kuljetusvälineeseen sopivalla nostovälineellä, tavaroiden ahtaamisen sekä kuorman varmistuksen.

3 Kuorman purku sisältää kuorman purkamisen kuljetusvälineestä sovittuun paikkaan. Varastonpito sisältää varaston ylläpidon lähtö- tai määräpäässä erikseen sovituin ehdoin. Muu lisäarvopalvelu sisältää erikseen sovitun tässä tai myöhemmin liitteessä kuvatun lisäarvopalvelun suorittamisen. Muita lisäarvopalveluja voivat olla esim. kuormien suunnittelu ja huolinta, varastohotellitoiminta, kuljetusyksiköiden kokoaminen, tavaran lajittelu eri reiteille, pinnanvalvonta tai varastojen seuranta, tuotteiden, kuljetusyksiköiden tai tuotantotilojen pesu, rahtikirjan laadinta lähettäjän puolesta, ja muiden asiakirjojen kuin rahtikirjan laadinta. 3.4 Muut erikoisehdot: Sovellettavan kuljetuslausekkeen ja palvelun sisällön muutoksesta ja sen vaikutuksesta suoritettaviin maksuihin sovitaan kuljetuksen tilaajan ja suorittajan kesken erikseen ennen muutoksen käyttöönottoa. Ellei näin menetellä, kohtuullinen korvaus määräytyy rahdinkuljettajan hinnoitteluperusteiden mukaan. 3.5 Vuotuinen ajosuoritemäärä, johon hintaliite (liite 1) perustuu /ajoneuvo. / ajoneuvo / ajoneuvo 3.6 Vähimmäiskuljetusmäärät Sopijapuolet toteavat, että kuljetettavan tavaran määrää ei pystytä ennakkoon yksilöimään. Sopijapuolet sopivat seuraavista vähimmäiskuljetus- / vähimmäislaskutusmääristä, joiden tulee sovitulla ajonjaksolla täyttyä: (vähimmäiskuljetussuorite = laskutusperusteena olevan kuljetussuoritteen määrä; t, km, l, m³, lavametriä, h, tms.), / (laskutuskausi) Mikäli vähimmäiskuljetusmäärät eivät täyty, on kuljetuksen suorittajalla oikeus saada sopijapuolelta korvaus, joka olisi laskutettu, mikäli vähimmäiskuljetusmäärät olisivat toteutuneet. Korvauksesta vähennetään määrä, joka on säästetty tai kohtuudella olisi voitu säästää sen vuoksi, että tehtävää ei tarvinnut suorittaa.

4 Koska kuljetuksen suorittaja sitoutuu varaamaan kalustoa kuljetustehtävän suorittamiseksi tilanteessa, jossa kuljetettavan tavaran määrää ei pystytä ennakkoon yksilöimään, sopijapuolet sopivat seuraavasta minimilaskutuksesta: (laskutusmäärä) / (laskutuskausi) 3.7 Kuljetuksiin käytettävä aika Kuljetus suoritetaan: kuluessa (mistä) mennessä Normaalitoimitus: kuljetus suoritetaan 3 arkivuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta (ns. normaali toimitusaika) Pikatoimitus: kuljetus suoritetaan 24 tunnin kuluessa tilauksen vahvistamisesta Muut sovitut ehdot: Sovitun aikataulun mukaisesti toistuva kuljetus Aikataulu: Kuljetus suoritetaan ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä työlainsäädännön määräysten mukaisesti. Kuormausaika on tuntia/kuorma ja purkamisaika tuntia/kuorma. Mikäli ajoneuvon kuormaus- tai purkamisaika ylittää edellä mainitut kuormaus- ja purkamisajat kuljetuksen suorittajasta riippumattomista syistä, veloitetaan odotusajan korvauksena hintaliitteessä (liite 1) sovittu määrä jokaisesta alkavasta 30 min / min ajasta. 4. KULJETUSKALUSTO Kuljetustehtävään käytetään kuljetuksen suorittajan kuljetuskalustoa, joka soveltuu tilaajan antamaan tehtävään. Kuljetuksen suorittajan käyttämän alirahdinkuljettajan kaluston on täytettävä tilaajan kalustolle kuljetustehtävän suorittamiseksi asettamat vaatimukset. Kuljetustehtävään käytettävä kalusto on eritelty kalustoliitteessä (liite 3). Mikäli edellytetään kaluston maalausta tilaajan väreihin tai tilaajan mainosten kiinnittämistä ajoneuvoon, näistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kuljetuksen tilaaja.

5 5. KULJETUSMAKSU Kuljetustehtävästä suoritettava kuljetusmaksu (liite 1) perustuu kohdissa sovittuihin tietoihin ja liitteessä 3 mainittuihin kalustotietoihin. Lisäarvopalveluista suoritettavat palvelumaksut ja erikseen velotettavat kuljetuksen suorittamiseksi välttämättömät kustannukset (palkkiot, viranomaismaksut, lautta- ja tiemaksut, lupa- ja asiakirjakustannukset ym.) on eritelty hintaliitteessä (liite 1). Kuljetusmaksu suoritetaan kahden viikon välein 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä tai sovittuna eräpäivänä laskua vastaan. Laskun maksun viivästymisestä maksetaan viivästyskorkoa, joka määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaan. Tämän lisäksi maksuviivästystapauksissa kuljetuksen suorittajalla on oikeus periä kohtuulliset laskutus-, käsittely- ja huomautusmaksut sekä perintäkulut. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, kuitenkin ennen eräpäivää. Poikkeavasta maksumenettelystä ja mahdollisesta laskutuslisästä sovitaan hintaliitteessä (liite 1). 6. KULJETUSMAKSUN TARKISTAMINEN Kuljetusmaksua tarkistetaan vuosittain (vuositarkistus) ja kustannuskehityksestä riippuen useamminkin (välitarkistus) liitteessä 2 sovitun mukaisesti. Kuljetusmaksua tarkistetaan myös suoritteiden, kalustovaatimusten tai muiden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden muuttuessa olennaisesti aiemmin sovitusta. Näiltä osin tarkistamista koskevat neuvottelut on aloitettava viimeistään viikon kuluessa jommankumman sopijapuolen tekemästä esityksestä. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta kahden viikon kuluessa niiden aloittamisesta yhteisymmärrystä, on neuvotteluja esittäneellä sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus 2 viikon irtisanomisajalla. 6.1 Kuljetusmaksun vuositarkistus Kuljetusmaksua tarkistetaan kustannusmuutoksiin perustuen kerran vuodessa. Tarkistus tehdään: kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin mukaisesti Liitteessä 2 sovituissa laskentaperusteissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti 6.2 Kuljetusmaksun välitarkistus Kuljetusmaksuihin tehdään tarvittaessa välitarkistus (liite 2), joka perustuu: Kokonaiskustannusten muutokseen tai Polttoaineen hinnan muutokseen tai Työ- ja polttoainekustannusten muutokseen

6 7. PALVELUTASO Sopijapuolet noudattavat yhteisesti sovittuja laatu- ja ympäristövaatimuksia. Kuljetuksen tilaajan tulee kouluttaa kuljetuksen suorittaja edellyttämäänsä asiakaspalveluun ja laatuajatteluun tai muutoin tuoda selvästi esille tilaajan edellyttämät vaatimukset kuljetusten laadun tai asiakaspalvelun suhteen. Koulutuksesta kuljetuksen suorittajalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen. Kuljetuksen suorittajan tulee ilmoittaa tilaajalle kuljetusta kohdanneista esteistä. Sopijapuoli, jonka vaikutuspiiriin este kuuluu, on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin esteen poistamiseksi. Sopijapuolet ovat velvollisia antamaan palautetta toisilleen mahdollisista laiminlyönneistä ja virheistä. Korjaavista toimenpiteistä sovitaan sopijapuolten kesken. 8. SOPIJAPUOLTEN VASTUUT Sopijapuoli vastaa siitä vahingosta, jonka sopijapuoli itse tai sopijapuolen työntekijä työssään toiselle sopijapuolelle tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttaa. Sopijapuoli vastaa myös lukuunsa toimivien apulaisten menettelystä tehtävän suorittamisessa kuten omista teoistaan tai laiminlyönneistään. Ulkopuoliselle aiheutunut vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Vastuu vahingosta, joka kohtaa tavaroita kuormauksen, purkamisen sekä kuljetuksen aikana, on määritelty tiekuljetussopimuslaissa ja sitä täydentävissä Logterms ehdoissa. Muiden lisäarvopalveluiden osalta kuljetuksen suorittajan vastuu on määritelty Logterms ehdoissa. Sopijapuolet välttävät toimenpiteitä, jotka heikentävät mahdollisuuksia täyttää tästä sopimuksesta johtuvat velvollisuudet. 8.1 Ylivoimainen este (force majeure) ja taloudellinen liikavaikeus Mikäli jompikumpi sopijapuoli ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi ei voi täyttää tämän sopimuksen määräyksiä, on tämän viipymättä ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle vapautuakseen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumaa, jota sopijapuolet eivät voineet ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista täysin riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voi poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällaisia tapahtumia ovat sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos ylivoimainen este tekee sopimuksen täyttämisen mahdottomaksi muutoin kuin tilapäisesti, saa sopijapuoli irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

7 Mikäli sopimuksen täyttämiskustannusten olennainen ja ennakoimaton lisääntyminen sopijapuolesta riippumattomista syistä aiheuttaa sen, että sopijapuolen suorituksen tekeminen vaatii kohtuuttomia taloudellisia uhrauksia, rinnastetaan tällainen tilanne ylivoimaiseen esteeseen. 9. VAKUUTUKSET Tavarankuljetusvakuutuksen hankkii tarvittaessa kuljetuksen tilaaja. Muita vakuutuksia on sovittu otettavaksi seuraavasti: 10. KUORMALAVAT Tiekuljetusvakuutus, jonka hankkii Toiminnan vastuuvakuutus, jonka hankkii vakuutus, jonka hankkii Vakuutusten ottamisen aiheuttamien kulujen kompensoinnista on sovittu hintaliitteessä (liite 1). Kuormalavojen osalta noudatetaan FI 2002-kuormalavajärjestelmän sääntöjä. 11. SOPIMUSSAKKO Jos kuljetuksen suorittaja sopimuksen vastaisesti kieltäytyy kuljetustehtävän hoitamisesta tai kuljetuksen tilaaja estää sopimuksen vastaisesti kuljetuksen hoitamisen tai käyttää kuljetuksen suorittamiseen muuta kuin tämän sopimuksen mukaista kuljetuksen suorittajaa, on rikkonut sopijapuoli velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle sopimussakkona 50 % tämän sopimuksen mukaisesta kuljetusmaksusta. 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Jos tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy erimielisyyttä, sopijapuolten on ensisijaisesti pyrittävä neuvotteluratkaisuun. Jos yksimielisyyttä ei kuitenkaan saada aikaiseksi, riita ratkaistaan kuljetuksen suorittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 13. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Mikäli sopijapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen tai sen liitteiden ehtoja, voi toinen sopijapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi. Sopimuksen rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle syntyneen vahingon kokonaisuudessaan.

8 14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tämä sopimus on voimassa alkaen. Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kk:n irtisanomisaikaa käyttäen. 15. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijasopijapuolelle. kuun. päivänä 20. Kuljetuksen tilaaja Kuljetuksen suorittaja SOPIMUKSEN LIITTEET: Liite 1. Hintaliite Liite 2. Kuljetusmaksujen tarkistaminen Liite 3. Kalustoliite Liite 4. Logterms yleiset kuljetus- ja logistiikkapalveluehdot

9 LIITE 2 (vaihtoehto a) KULJETUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN KULJETUSMAKSUN VUOSITARKISTUS (SOPIMUKSEN KOHTA 5.1) Vuositarkistus kustannusindeksin muutosten perusteella Kuljetusmaksujen vuositarkistus perustuu kuun kustannustasoon ja uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella. Lähtötaso kuu 20 on pistettä. Maksumuutos % = (uusi indeksi - lähtötason indeksi) x 100 lähtötason indeksi KULJETUSMAKSUN VÄLITARKISTUS (SOPIMUKSEN KOHTA 5.2) Välitarkistus kuljetusalan kokonaiskustannusten muutosten perusteella Mikäli kokonaiskustannusten muutos kustannusindeksissä on vähintään pistettä edellisen tarkistusajankohdan vertailutasosta, muutetaan kuljetusmaksua seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Laskentakaava on sama kuin em. vuositarkistuksessa. Esimerkki: Vuositarkistus kustannusindeksin muutosten perusteella Kuljetusmaksujen vuositarkistus perustuu maaliskuun kustannustasoon ja uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen perävaunuyhdistelmien kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella. Lähtötaso maaliskuu 2010 on 118,3 pistettä. Maksumuutos % = (uusi indeksi 118,3) x ,3 Välitarkistus kustannusindeksin kokonaiskustannusten muutosten perusteella Mikäli kokonaiskustannusten muutos on vähintään 2 pistettä edellisen tarkistusajankohdan vertailuindeksistä, muutetaan kuljetusmaksua seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Laskentakaava on sama kuin em. vuositarkistuksessa.

10 LIITE 2 (vaihtoehto b) KULJETUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN KULJETUSMAKSUN VUOSITARKISTUS (SOPIMUKSEN KOHTA 6.1) Vuositarkistus kustannusindeksin muutosten perusteella Kuljetusmaksujen vuositarkistus perustuu kuun kustannustasoon ja uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella. Lähtötaso kuu 20 on pistettä. Maksumuutos % = (uusi indeksi - lähtötason indeksi) x 100 lähtötason indeksi KULJETUSMAKSUN VÄLITARKISTUS (SOPIMUKSEN KOHTA 6.2) Välitarkistus kustannusindeksin työkustannusten muutosten perusteella Lähtötason kuljetusmaksu perustuu kuun kustannustasoon. Kuljetusmaksua tarkistetaan, mikäli alan kuljettajien työehtosopimuksessa (Kuorma-autoalan TES) tapahtuu kuljetuskustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Tarkistuksessa otetaan huomioon palkkojen ja välillisten palkkakustannusten (tarvittaessa myös päivärahojen) muutokset. Niiden osuudet lähtö-tason kuljetusmaksussa ovat seuraavat: palkat % ja välilliset palkkakustannukset % (tarvittaessa myös päivärahat %). Muutokset määritellään kuorma-auto-liikenteen kustannusindeksin ko. kustannustekijöiden perusteella. Lähtötason kuljetusmaksua tarkistetaan edellä mainittujen kustannustekijöiden osalta seuraavan laskentakaavan mukaisesti: Kustannusmuutos % = (uusi indeksi - lähtötason indeksi) x kustannustekijän osuus % lähtötason indeksi Liitteen 1 kuljetusmaksuja muutetaan em. kustannustekijöiden yhteenlasketun kustannusmuutoksen mukaisesti. Uudet kuljetusmaksut otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Välitarkistus polttoainekustannusten muutosten perusteella Mikäli Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin polttoaineet kustannustekijän muutos on vähintään pistettä edellisen tarkistusajankohdan vertailuluvusta, muutetaan kuljetusmaksua seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kuljetusmaksu perustuu kuun kustannustasoon, jolloin lähtötason indeksi on pistettä ja polttoainekustannusten osuus % kuljetusmaksusta. Maksumuutos % = (uusi indeksi lähtötason indeksi) x polttoainekustannuksen osuus % lähtötason indeksi

11 LIITE 2 (vaihtoehto c) KULJETUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN Vuositarkistus kustannusindeksin muutosten perusteella Kuljetusmaksujen vuositarkistus perustuu kuun kustannustasoon ja uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella. Lähtötaso kuu 20 on pistettä. Maksumuutos % = (uusi indeksi - lähtötason indeksi) x 100 lähtötason indeksi Välitarkistus polttoaineen hintamuutosten perusteella Kuljetusmaksua tarkistetaan mikäli kesälaadun dieselöljyn arvonlisäverollinen hinta muuttuu vähintään senttiä/litra lähtöhintaan senttiä/litra verrattuna. Lähtöhinnalla lasketun polttoainekustannuksen osuus kuljetusmaksusta on keskimäärin %. Lähtötason kuljetusmaksua (liite 1) tarkistetaan seuraavan laskentakaavan mukaisesti: Maksumuutos % = (uusi hinta - lähtöhinta) x polttoainekustannuksen osuus % lähtöhinta Uusi kuljetusmaksu (tai polttoainelisä) otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Uudeksi vertailuhinnaksi tulee tarkistuksen aiheuttanut polttoaineen hinta. Laskentakaava lähtöhintoineen säilyy ennallaan, jolloin muutosprosenttia verrataan aina lähtötason kuljetusmaksuun.

12 Esimerkki: Vuositarkistus kustannusindeksin muutosten perusteella Kuljetusmaksujen vuositarkistus perustuu maaliskuun kustannustasoon ja uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Kustannusmuutokset määritellään Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen perävaunuyhdistelmien kustannusindeksin (2005 = 100) perusteella. Lähtötaso maaliskuu 2010 on 118,3 pistettä. Maksumuutos % = (uusi indeksi - 118,3) x ,3 Välitarkistus polttoaineen hintamuutosten perusteella Kuljetusmaksua tarkistetaan, mikäli X-öljy-yhtiön paikkakunnan Z kesälaadun dieselöljyn arvonlisäverollinen hinta muuttuu vähintään 3 senttiä/litra lähtöhintaan 110,5 senttiä/litra verrattuna. Lähtöhinnalla lasketun polttoainekustannuksen osuus kuljetusmaksusta on keskimäärin 27 %. Lähtötason kuljetusmaksua (liite 1) tarkistetaan seuraavan laskentakaavan mukaisesti: Maksumuutos % = (uusi hinta - 110,5) x 27 % 110,5 Uusi kuljetusmaksu otetaan käyttöön seuraavan laskutusjakson alusta alkaen. Uudeksi vertailuhinnaksi tulee tarkistuksen aiheuttanut polttoaineen hinta. Laskentakaava lähtöhintoineen säilyy ennallaan, jolloin muutosprosenttia verrataan aina lähtötason kuljetusmaksuun.

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 K U L J E T U S L I I K E 1 w w w. r o y a l e x p r e s s. f i 0 5 0 3 2 4 3 4 7 0 KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 Nämä toimitusehdot koskevat Royal Expressin kuljetuspalveluja Suomessa. 1. KULJETUSSOPIMUS

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND*

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* *These General Terms and Conditions fully correspond to those published by SAI-LAB RY, Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki SAI-LAB RY:N SUOSITUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista.

Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista. SOPIMUS Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Sopijapuolet Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) Y-tunnus 0215438-8, kotipaikka Helsinki Radiokatu 5, 00024 Yleisradio ja Järjestäjä (jäljempänä Järjestäjä) Y-tunnus 0000000-0,

Lisätiedot

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo...

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo... Erityisehdot 1 Sisällysluettelo 1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2 3.2 Omakotitalo... 3 4 RAHOITUSMALLIN ERITYISEHDOT...

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Internetpalveluehdot 2008

Internetpalveluehdot 2008 Internetpalveluehdot 2008 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti

Lisätiedot

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot 10.11.2014 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot on laadittu Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n toimesta. Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY)

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot