Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna 2012. Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 1 Palveluja ikäihmisille 4 Mainio Matka 7 Palveluja erityisryhmille 8 Konsultoivat ryhmät 9 Muut liiketoiminnat 10 Kuntayhteistyö 13 Henkilöstö ja laatu 14 Mainio työpaikka 17 Pähkinänkuoressa 18 Yhteystiedot 20 Toimitus Laura Saarinen / Mainio Vire Ulkoasu & taitto BOND Creative Agency Oy Paino: Pekan Offset Oy, Helsinki, 2013 Toimitusjohtajan katsaus Kristiina Hautakangas Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Vuotta leimasi yleinen talouden heikentyminen, joka heijastui kuntien ostopäätöksiin sekä investointihalukkuuteen. Taantumasta huolimatta myynti onnistui odotusten mukaisesti ja asiakaspaikkojen määrä kasvoi neljänneksellä. Asiakas tyytyväisyys kehittyi myönteisesti ollen edelleen korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa ja asiakasryhmissä. Mainio Vire -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 14,1 prosenttia. Asumispalveluliiketoiminnassa liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Asiakaspaikkojen määrä kasvoi 16 % uusperustannan kautta. Mainio Vire laajensi toimintaansa lastensuojeluun ostamalla Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osakekannan. 1

3 Asukaspaikkoja on yhteensä jo yli Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan Kasvua kaikilla liiketoimintaalueilla Vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, lastensuojelun sekä vammaisten asukas paikkoja oli tilikauden lopussa yhteensä yli Palvelut kotiin eli ateria-, turvapuhelin- ja muut kotiin tuotettavat palvelut kasvoivat yli neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna uusien asiakkuuksien ansiosta. Sekä itsemaksavien että kunta-asiakkuuksien määrä kasvoi. Lasten päivähoitopalveluiden liikevaihto kasvoi maltillisesti päiväkotien määrän pysyessä ennallaan. Liiketoiminnan kehittämis- ja ohjausresursseja lisättiin strategian mukaisesti turvapuhelinpalveluihin ja tukipalveluihin. Mainio Vire -konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensi lukuisten uusien yksiköiden avaaminen. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa koostuen pääasiassa yritysostosta, turvapuhelinpalvelun laitehankinnoista sekä uusien yksiköiden kalustohankinnoista. Mainio Vire Oy hankki omistukseensa Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osake kannan ja Hoiva Karoliina Oy:n ja Karoliinan Hoiva palvelut Oy:n osakekannat. Konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana uusien yksiköiden avaamisesta huolimatta ja omavaraisuus aste parani 28,4 prosenttiin. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön lähes kaikissa kodeissa vuoden 2012 aikana. Tämä on selvästi parantanut prosessien laatua ja nopeutta. Tulevaisuuden näkymät Yksityisen sosiaalipalvelualan kasvu tulee jatkumaan ripeänä väestörakenteen muutoksesta, palvelutarpeiden kasvusta ja kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen. Palvelujen rahoituspohja laajenee itsemaksavien ja palveluseteliasiakkaiden määrän kasvaessa. Palvelutarjonnassa on tapahtumassa voimakasta suuntausta kotiin annettaviin palveluihin ja erilaisiin tuettuihin malleihin. Erityisesti tämä on nähtävissä vanhus- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Mainio Vire käynnisti syksyn aikana Palvelut Kotiin -tuotekokonaisuuden kehittämishankeen, josta odotetaan merkittävää liiketoiminnan kasvua tulevaisuudessa. Yritysjärjestelyjen määrä tulee kiihtymään. Sitä edesauttavat yrittäjien eläköityminen ja kilpailutuksissa vaaditut ehdottomat laatuvaatimukset, jotka ovat yksityisille toimijoille julkista sektoria tiukempia, ja joihin pienten yritysten on vaikea vastata esimerkiksi tilojen osalta. Pitkällä tähtäimellä toimialan kehityksen kannalta olisi rakentavampaa, jos samat laatuvaatimukset koskisivat niin kuntia kuin yksityisiäkin. Myös asiakkailla tulisi olla laajempi mahdollisuus valita itselleen paras palveluntarjoaja, mikä ohjaisi toimijoita omistuspohjasta riippumatta panostamaan laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Hoiva- ja sosiaalialasta käytiin syksyllä 2012 mediassa vilkasta keskustelua syksyn kunnallisvaaliteemoihin liittyen. Erityisesti alan yksityiset yritykset saivat osakseen perusteetontakin arvostelua, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti alan julkiseen kuvaan ja voi vähentää alan opintoihin ja töihin hakeutumista. Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan, mutta kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen saattaa ilmetä yksittäisissä kunnissa ajoittaisia palveluostojen lykkääntymisiä. Tiukentuvat viranomaismääräykset liittyen toimitiloihin, henkilökunnan määrään ja rakenteeseen aikaansaavat epävarmuutta palveluiden hinnoitteluun ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Merkittävin liiketoimintaan liittyvä riski syntyy palvelusopimuksia pidemmistä vuokrasopimuksista, jota kuitenkin vähentää palvelusopimusten jakaantuminen useiden kuntien alueille. Myös tonttien luovutusaikojen pidentyminen hidastaa uusien kohteiden rakentamista. Yleisestä talouden tilasta johtuva rahoituksen kiristyminen vähentää sijoittajien kiinnostusta tehdä investointeja ja heikentää kannattavuutta. Samoin vaikuttaa toimialaan kohdistuva eri tahojen sääntely, jota ei hoideta valtionhallinnossa koordinoidusti yhdeltä taholta. Ennakoimme Mainio Vireen liikevaihdon kasvun jatkuvan posi tiivisena myös kuluvana vuonna talouden epävarmuudesta huolimatta. Kasvustrategian mukaisesti Mainio Vire tulee laajentamaan toimintaansa orgaanisesti ja yritys ostoin. Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti. Vastuullinen yhteistyökumppani Mainio Vireen maine on hyvä ja sen vaaliminen on mainiovireläisille sydämen asia. Pyrimme toimimaan läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti vuoropuhelussa kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanit näkevät Mainio Vireen luotettavana, ammatti taitoisena ja haluttuna kumppanina kumppanina, joka tekee asiat alusta lähtien oikein. Tulemme kuluvana vuonna panostamaan brändin kehittämiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on, että toiminnan vastuullisuus, sosiaalialan osaaminen ja yhteistyön helppous välittyvät jatkossa entistä paremmin kaikille sidosryhmille. Lämmin kiitos! Haluan kiittää henkilöstöämme heidän työpanoksestaan asiakkaidemme hyväksi työmme on arvokasta! Kiitos myös asiak kaillemme luottamuksesta osaamistamme kohtaan sekä yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna. 2 3

4 Palveluja ikäihmisille Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Ikäihmisten asumispalvelut muodostavat Mainio Vireen suurimman liiketoimintaalueen, jonka kasvu jatkui vahvana vuonna Yhtiö aloitti vanhuspalveluiden voimakkaan sisällöllisen kehittämisen uusien hankkeiden myötä. Mainio Vire tarjoaa ikäihmisille eritasoisia tuettuja asumispalveluita sekä kotiin tuotettavia palveluja kotihoidosta seniori huoneistoihin, palveluasumiseen sekä tehostettuun, ympärivuoro kautisesti valvottuun palveluasumiseen asti. Painopiste Mainio Vireen asumis palveluissa on Vire Kotien tarjoamassa tehostetussa palveluasumisessa. Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Vire Kotien toiminta perustuu yhtiön sertifioituun Ikääntyneiden asumispalvelut -toimintakäsikirjaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvonta ohjelmaa. 4 5

5 Vire Kodeissa on 1100 asukaspaikkaa Mainio Matka Uusia Vire Koteja kolmelle paikkakunnalle Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli 19 paikkakunnalla sijaitsevissa 32 Vire Kodissa noin 1100 asukaspaikkaa. Lisäksi seniorihuoneistoja oli noin 200. Vuoden kuluessa avattiin uudet Vire Kodit Kaarinaan, Lohjalle ja Vantaalle. Joulukuussa 2012 Mainio Vire osti Lohjalta Hoivakoti Karoliinan, jonka myötä toiminta Länsi-Uudellamaalla vahvistui entisestään. Alkuvuonna 2013 aukesivat Vire Koti Lehtisaari Helsingissä, Vire Koti Vanaja Hämeenlinnassa sekä Vire Koti Purola Kemissä. Vuoden 2012 aikana oli useita suurten paikkakuntien ikäihmisten palveluasumisen kilpailutuksia, joissa Mainio Vire tuli valituksi mm. Helsingin, Vantaan, Oulun ja Turun puitesopimustuottajaksi. Voimakas satsaus vanhuspalveluiden sisällölliseen kehittämiseen Uutena kehittämishankkeena annettiin lähtölaukaus Mainio Vireen historian laajimmalle palvelusisällön kehittämishankkeelle Mainio Matka -logoterapiaprojektille. Alkuvaiheessa projekti painottuu yhtiön ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, mutta jatkossa laajenee kaikkiin asumispalveluihin. Toinen merkittävä kehityspanostus vuoden aikana oli henkilöstön ottaminen entistä vahvemmin mukaan kehittämis työhön, kun syksyllä perustettiin Mainio Vireen Konsultoivat ryhmät ikäihmisille ja mielenterveyspuolelle molemmille omansa. Mittava panostus asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin Mainio Vire aloitti syksyllä 2012 mittavan kehitys- ja koulutushankkeen, jonka päämääränä on tukea ja edistää vanhus- ja mielenterveys asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa autetaan henkilöstöä etsimään työssään uusia näkökulmia logoterapeuttisen ajattelun valossa. Näin myös vahvistetaan kokemusta työn merkityksellisyydestä ja lisätään työhyvinvointia. Mainio Vire haluaa tarjota asukkailleen laadukkaan palvelun lisäksi yhtiön arvojen mukaisesti mahdollisuuden onnelliseen elämään, joka syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Kuluneena vuonna henkilöstön hoivaja kuntoutustyötä ja yhtiön arvoja tukemaan valittiin ihmisarvoa sekä elämän merkityksellisyyttä ja ainutlaatuisuutta korostava logoterapeuttinen ajattelutapa, joka jatkossa muodostaa yhtiön palvelufilosofian perustan. Logoterapeuttinen ajattelutapa hoitotyön keskiöön Yhtiön historian laajimman koulutus- ja kehittämisprojektin, Mainion Matkan, päämääränä on koulutuksen ja käytännön harjoittelun keinoin juurruttaa logoterapeuttinen ajattelu osaksi arkea ja henkilöstön hoitotyötä kaikissa asumispalveluita tuottavissa yksiköissä. Logoterapeuttisen hoiva- ja kuntoutustyön ytimessä on ainutlaatuisen ihmisen ainutkertaisen elämän kunnioittaminen sekä tarkoituksellinen arki hyvän elämän perustana. Koulutuskumppanina syksyllä käynnistyneessä ja vaiheittain aina vuoteen 2018 etenevässä projektissa toimii Ikäinstituutti. Miten logoterapeuttista ajattelu tapaa soveltava hoitotyö tulee näkymään asukkaiden arjessa, liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen? Mainio Matka rakentuu pienistä arkisista kohtaamisista, hyvästä hoidosta sekä keskinäisestä kunnioituksesta. Asukkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan sen sijaan, että asioita tehtäisiin aina asukkaan puolesta. Maassamme toteutetuista aiemmista, pienimuotoisemmista hoiva-alan logoterapiaprojekteista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja vanhusten hyvinvointi on lisääntynyt. Kuinka Mainio Matka tukee henkilöstön työntekoa ja voimavaroja, henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus? Hoitajien ja ohjaajien näkökulmasta katsottuna kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus asukkaiden, omaisten, esimiehien tai työkavereiden kanssa ovat niitä kriittisiä hetkiä, jotka pahimmillaan vievät voimat ja saavat aikaan uupumisen kokemusta tai parhaimmillaan energisoivat ja tuovat työhön merkitystä ja arvoa. Mainio Matka -hankkeessa etsitään yhdessä erilaisiin, joskus myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin uusia toimintatapoja, jotka lähtevät toisen ihmisen ainutkertaisuudesta, kunnioituksesta ja arvostuksesta. Tällöin mahdollisesti hankalana alkaneesta tilanteesta syntyy tähtihetki: molemminpuolinen kokemus ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta. Tällaisten tähtihetkien kautta fyysisesti ja psyykkisesti raskaasta hoitajan työstä löytyy tekijälleen arvo ja merkitys; parhaimmillaan itse elämän tarkoitus. 6 7

6 Konsultoivat ryhmät mukaan kehittämään Mainio Virettä Palvelujen ja toiminnan kehittäminen asukkaiden, asiakkaiden ja omaisten tarpeet huomioiden on yksi Mainio Vireen strategian painopisteistä. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön vahvuuksia ja luoda uusia erinomaisia palveluja ja tapoja toimia asiakkaiden ja heidän omaistensa parhaaksi. Strategian toteutumista tukemaan luotiin konsultoivien asiantuntijaryhmien konsepti. Ryhmien kokoonpanolla varmistettiin, että työskentelyssä pääsee monipuolisesti esille eri ammattiryhmien ja kotien näkemykset. Vanhusten asumispalveluihin ja mielen terveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin erikoistuneiden konsultoivien asiantuntijaryhmien työn pohjalta on jo syntynyt monta toteutunutta ja kehitettävänä olevaa ideaa sekä uutta käytäntöä, joista hyötyvät niin asukkaat ja omaiset kuin henkilöstökin. Mainio Vireen toiminnan kehittämistä tukevat myös osaltaan jo vakiintuneet asukas- ja omais raadit sekä henkilöstön Mainio Kehittyy -ryhmät. Palveluja erityisryhmille Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille ja nuorille asumisja hyvinvointipalveluja tueksi eri elämäntilanteisiin. Uutena liiketoimintana aloitettiin lastensuojelupalvelut. Mainio Vire on panostanut erityisryhmille suunnattujen palveluiden laajentamiseen ja kehittämiseen yhtiön strategian mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana toiminta laajeni lastensuojeluun sekä lasten suojelun avo- ja perhe palveluihin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihde kuntoutujille monipuolisia palveluita, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Kuntoutumisen polkuun sisältyy erilaisia palveluja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tuettuun itsenäiseen asumiseen ja työtoimintaan. Mainio Vireen Ykköskodit tarjoavat mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen. Ykkös kotien toiminta perustuu sertifioituun Mielenterveyskuntoutujien toimintakäsikirjaan ja toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvontaohjelmaa. Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli kymmenellä paikka kunnalla sijaitsevissa 14 Ykköskodissa noin 550 asukaspaikkaa. Lisäksi tukiasumisen ja työtoiminnan asiak kaita oli noin 70. Vuoden aikana avattiin uudet Ykköskodit Turun Artukaisiin ja Iittiin. Vihdin Mäntyrinteen yksikkö siirtyi uusiin tiloihin Ykköskoti Hiidenpeltoon loppuvuonna TUVA-toimintakykymittarin käyttö laajennettiin kaikkiin mielenterveysyksiköihin ja käyttöön otettiin uusi TUVATAR-sovellus. TUVA-mittarin avulla selvitetään asukkaan tuen tarve, vahvuudet ja kehitystarpeet, asetetaan tavoitteet ja seurataan kuntoutumista. Mittari mahdollistaa entistä tarkempien kuntoutussuunnitelmien tekemisen sekä vaikuttavuuden seurannan. Vuoden 2013 tammikuussa Mainio Vire osti Lappeenrannan Palvelukoti Oy:n, jonka myötä yrityksen toiminta vahvistui Kaakkois-Suomessa. Vuoden 2013 aikana avataan uusi Ykkös koti Tuusulaan ja Ykkös koti Martin tiloja Turussa uudenaikaistetaan. Ympärivuorokautista palveluasumista vammaisille Syksyllä 2012 avattiin Vantaalle Oma Koti Orvokki, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista täysi-ikäisille vammaisille, jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasuminen tukee asukkaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä. Asukkaan palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen palveluasumissuunnitelmaan, jossa on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita asukas tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palveluja tarjotaan myös lyhytaikaiseen asumiseen esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi. Oma Koti Orvokissa on 13 huoneistoa vaikeavammaisille asiakkaille. Asuntojen koko on 36,5 43,5 m2. Lastensuojelupalvelut Mainio Vire osti tammikuussa 2012 lastensuojelupalvelua sekä Palvelut tukevat kuntoutumista ja parantavat elämänlaatua. avo- ja perhepalvelua tarjoavan Pienryhmäkoti Silmula Oy:n Lohjalla. Kaupan myötä Mainio Vireen liiketoiminta laajeni strategisesti lastensuojelupalveluihin. Viime vuosina lastensuojelutyön painopiste on siirtynyt myös lainsäädännöllisesti avopalveluihin ja yhtiö pitää tärkeänä kehittää toimintaansa myös tällä osa-alueella. Kasvun Koti Silmula tarjoaa vuotiaille nuorille ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltopalvelua kodinomaisessa ympäristössä kasvatuksellisella ja kuntouttavalla otteella. Silmulassa on 13 paikkaa pääasiassa pitkäaikaissijoitukseen. Tilojen salliessa otetaan asukkaiksi myös lyhytaikaisen kriisisijoituksen tarpeessa olevia nuoria. Silmula tarjoaa myös avo- ja perhepalveluita, joiden kasvu on ollut nopeaa vuoden 2012 aikana. 8 9

7 Palveluja kotiin arjen tueksi ja turvaksi Mainio Vire tuo kotona asuville asiakkailleen sekä palvelu- ja hoiva koteihin luotettavia kotihoito-, turva puhelin- sekä ateria- ja kauppakassipalveluita. Palvelutarjonta monipuolistui ja toiminta laajeni katsaus vuonna uusien kuntakumppanuuksien ja yritysoston myötä. Väestön ikääntymisen johdosta kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee lisääntymään. Mainio Vireen Palvelut Kotiin -konseptin toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ateriaalin kotiateria- ja kauppapalvelut Mainio Vireen Ateriaali on erikoistunut vanhuksille, erityisryhmille ja lapsille tarjottaviin ateria- ja kauppapalveluihin pääkaupunkiseudulla ja lähi kunnissa sekä jatkossa myös Turun seudulla. Ateriaalin liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Aterioita valmistettiin kuukaudessa , kasvua oli 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisasiakkaiden määrä lisääntyi lähes viidenneksellä. Ateriaalin toiminta-alue laajeni mm. Tuusulaan, jonka kauppa kassi- ja kotiateriapalveluiden kilpailutus voitettiin. Katsausvuonna keittiötoimintaa käynnistettiin Turun alueella. Helsingin tuotantokeittiössä investoitiin uusiin koneisiin sekä kylmäkalusteautoihin. Reseptuurin ja ruoka listojen kehittämistä jatkettiin asiakas toiveiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla parantuen edellisvuodesta, omat kuljettajat saivat jälleen erinomaiset arvosanat palvelusta. Turvapuhelinpalvelut Turvapuhelinpalvelut mahdollistavat avun saannin äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Mainio Vireen hälytyskeskus palvelee turvapuhelinasiakasta ympäri maata. Lisäksi palveluihin kuuluu mm. kiireettömien sairaankuljetusten vastaanotto- ja välityspalvelut sekä auttamistoiminta. Turvapuhelinpalvelut kasvoivat vuoden 2012 aikana merkittävästi ja kuntayhteistyö jatkui toimintavuonna vahvana. Uusina kunta-asiakkaina aloittivat Raisio, Lapinlahti, Pieksämäki ja Pohjois-Satakunta. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa vahvistettiin solmimalla Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. uusia yhteis työsopimuksia mm. auttamis toiminnan ja asennusten osalta. Turvapuhelinpalveluissa otettiin käyttöön auto maattinen Hyvinvointisoittopalvelu, joka tukee perinteisiä turvapuhelinpalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminnallisuuksia. Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelu tuo monipuolista apua arkeen kotona asuville asiakkaille Pirkanmaalla, Länsi-Uudellamaalla ja Turun seudulla sekä senioritaloihin pääkaupunkiseudulla. Palvelutarjonta sisältää kodinhoitoa, asiointia ja avustamista, kotisairaanhoitoa sekä kuntoutuspalveluja. Kotihoitopalveluiden tarjonta laajeni katsausvuonna ja asiakkaiden määrä kasvoi. Mainio Vire osti joulukuun lopulla Karoliinan Hoivapalvelut Oy:n, joka tuottaa kotihoitopalveluja Lohjalla ja ympäryskunnissa. Vuoden 2013 helmikuusta lähtien kotihoitopalveluita on tarjottu myös Jyväskylän seudulla Mainio Vireen voitettua Jyväskylän kaupungin kotihoidon kilpailutuksen. Liiketoimintaa tullaan kehittämään ja vahvistamaan edelleen vuoden 2013 aikana

8 Kuntien kumppani Vanhuksille oma hyvinvointipalvelu keskus Tuusulaan. Suomalaiset ikääntyvät eurooppalaisella tasolla vauhdilla. Kansalaisten eläköityminen moninkertaistaa tulevina vuosina asumis- ja palvelutarpeet, mikä samalla asettaa haasteita kuntien palvelutuotannolle ja taloudelle. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien luominen nousee avainasiaksi myös väestöllisen elatussuhteen kohotessa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. Tuusulan kunta on varautunut ajoissa tulevaan palvelurakenteen muutokseen aloittamalla senioreille suunnatun oman asuntoalueen, hyvinvointipalvelukeskuksen, suunnittelun. Rykmentinpuiston uudelle asuinalueelle sijoittuvaan markkinalähtöisesti toimivaan hyvinvointikampukseen rakentuu monipuolisine palveluineen noin 300 asuntoa sekä kodinomainen ryhmäkoti muistisairaille. Yhteistyökumppaneiksi alueen toteuttamisessa valittiin Mainio Vire yhdessä Rakennustoimisto Pohjolan kanssa. Perinteisestä mallista poiketen yksityiset toimijat vastaavat hyvinvointikeskuksen rakentamisesta, palvelutuotannosta ja rahoituksesta. Halusimme yhteistyökumppaneilta ensisijaisesti hyviä ideoita vanhusasumiseen ja hoivapalveluihin. Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita tukemaan asumista kussakin elämänvaiheessa. Toimintamallilla myös kannustetaan asukkaiden omatoimisuutta ja osallisuutta kaikissa ratkaisuissa. Hannu Joensivu, Tuusulan kunnanjohtaja Mainio Vire vastaa hyvinvointipalvelukeskuksen monipuolisista yleisistä palveluista, asukkaiden kotiin tuotettavista palveluista kuten kotihoito-, turvapuhelin- ja ateriapalveluista sekä alueen rakentamisen alkuvaiheessa avattavan Vire Kodin toiminnasta. Keskuksen palvelutarjontaa tulee koordinoimaan ja kehittämään yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Mainio Vireen palvelukoordinaattori. Palvelukeskuksen alueen on arvioitu kokonaisuudessaan olevan valmis vuoteen 2020 mennessä. Päivähoitopalvelut perheen pienimmille Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita. hannu joensivu Mainio Vireen liikuntapainotteiset päiväkodit tarjoavat yksilöllistä, luotettavaa ja turvallista hoitoa perheen pienimmille Espoossa, Nurmijärvellä ja Vihdissä. Yhteensä kuudessa päiväkodissa on paikat noin 300 lapselle. Vuoden aikana otettiin käyttöön päiväkodin ja kodin välillä käytävään yhteydenpitoon sähköinen Muksunetti-palvelu, joka korvasi Mobiilimuksu-palvelun. Lisäksi päiväkodeissa aloitettiin kotikäyntikäytäntö, jossa päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen ennen lapsen aloittamista päivähoidossa. Päiväkotien liiketoiminta laajenee elokuussa 2013, kun Mäntsälään ja Tuusulaan avataan uudet päiväkodit. Päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen

9 Yli 1000 mainiota ammattilaista Mainio Vire on maan suurimpia yksityisiä sosiaalija hoiva-alan työllistäjiä. Yhtiöllä on yli työntekijää ympäri maata ja henkilöstön määrä jatkaa kasvuaan. Korkean ammattitaidon ja hyvän palvelun ohella henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat Mainio Vireen toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia. Mainio Vireen vuonna 2012 työllistämän henkilöstön määrä oli henkilötyövuosina laskettuna keskimäärin (994 vuonna 2011). Suurimmat henkilöstöryhmät olivat lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt. Henkilöstömäärä kasvoi 17 % edellisestä vuodesta. Vuoden aikana käynnistettiin rekrytointijärjestelmän ja rekrytointiprosessin muutoshanke tukemaan voimakasta henkilöstömäärän kasvua. Työpaikkahakemusten määrä kasvoi yli 18 % edellisvuoteen verrattuna ja avoimien hakemusten määrä yli 40 %. Oppilaitosyhteistyössä pilotoitiin uutta toiminta tapaa, jonka tavoitteena on tiivistää oppilaitosten ja Mainio Vireen yhteistyötä sekä tehostaa opiskelijoiden polkua alan työtehtäviin. Mainio Vire osallistui Varsinais-Suomen TE-keskuksen Spurtti-hankkeeseen, jonka kautta Mainio Vire tarjosi työpaikan ryhmälle espanjalaisia sairaan hoitajia. Hyvinvointi keskiössä Henkilöstön hyvinvointi on Mainio Vireen toiminnan avainasioita. Motivoitumisen mahdollisuuksista sekä ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä huolehdittiin lisäämällä koulutustarjontaa sekä aktivoimalla henkilöstöä osallistumaan kehityshankkeisiin. Edellisenä vuonna aloitettu koko henkilöstön yhteinen Mainio Kehittyy -ryhmätoiminta vakiintui säännölliseksi toiminnaksi, ja uutena aloittivat asumispalveluiden eri ammattiryhmien asiantuntijoista koostuvat Konsultoivat ryhmät, jotka osallistuvat yrityksen toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin positiivisesta kehityksestä kertoo sairauspoissaolojen väheneminen. Ne olivat vuonna 2012 alimmillaan vuosien jaksolla, jolloin niitä on systemaattisesti yksikkö kohtaisesti seurattu. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. kuntoutustoiminta sekä yhteis työn kehittyminen työterveyspalveluiden kanssa, jossa katsausvuonna yhtenä

10 Henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen painopiste alueena oli esimiesten jaksaminen ja työkyky. Vuoden aikana kehitettiin työsuojelutoimintaa nimeämällä jokaiseen yksikköön oma työsuojeluvaltuutettu, tarkentamalla työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa sekä kouluttamalla heitä ja alueellisia työsuojeluvaltuutettuja. Merkittäviä panostuksia koulutukseen Koulutustarjontaa lisättiin merkittävästi ja henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen. Koulutuskerrat ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä kasvoivat puolella. Työpäiviksi muutettuna koulutuksen määrä lisääntyi yli 35 %. Uusia koulutuksia olivat mm. lääkehoidon verkkokurssi ja Mainio Päivätoiminta. Mainio Vire käynnisti historiansa mittavimman kehitys- ja koulutushankkeen, Mainion Matkan, jossa yhdessä Ikä instituutin ja asumispalveluiden henkilöstön kanssa kehitetään ja juurrutetaan logoterapeuttista ajattelutapaa hoitotyöhön. Hanke käynnistyi ensimmäisessä kymmenessä Vire Kodissa syksyllä 2012 ja etenee vaiheittain aina vuoteen 2018 saakka. Työntekijät tyytyväisiä työnantajaansa Mainio Vire seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Keväällä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan lähes 90 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Mainio Vire sai henkilöstöltä työn antajana kokonaisarvosanakseen 5,4 (asteikolla 1 7). Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä verrattaessa palvelualojen yritysten keskiarvoon 4,7. Myös suositteluindeksi oli huomattavasti keskitasoa parempi. Palkitseminen Mainio Vire arvostaa hyvin tehtyä työtä ja palkitsee sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2012 maksettiin vuonna 2008 käyttöönotetun palkitsemismallin mukaisesti yksikkökohtaista pikapalkkiota 27 yksikölle. Vuoden Tiimi -kilpailussa aiheena oli Hyvän kaverin vuosi. Vuosittaisilla henkilöstöpäivillä jaetun pääpalkinnon saivat Vire Koti Hyvinkää ja Merivirta kehittämillään toimintatavoilla asukkaiden ja henkilöstön yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Teemavuoden kunniaksi palkittiin myös neljä Mainiota kaveria. Lisäksi jaettiin yksikkökohtaisia palkintoja mm. luokissa Paras asiakaslähtöinen toiminta Ykkösja Vire Kodeissa, Paras asiakastyytyväisyys päättäjäkyselyssä sekä Erinomainen tuloksentekijä yhdistettynä hyvään asiakastyytyväisyyteen ja voimakkaaseen kasvuun. Vuoden 2012 aikana toteutettiin henkilöstön kannustinohjelma, jossa avainhenkilöt saivat mahdollisuuden osallistua sitouttamisohjelmaan. Mikä työssäsi motivoi sinua, vastaava hoitaja Nina Backman- Stenholm Vire Koti Nukku matista? Työssäni motivoi ensisijaisesti halu olla tekemisissä ihmisten kanssa erilaisista lähtökohdista käsin. Vire Koti Nukkumatissa on eri ammattikuntia edustavaa henkilökuntaa, ja avainasia asukkaiden hyvän hoidon takaamisessa on hyvä tiimityöskentely. Nukkumatissa omaa työtäni motivoi myös henkilökunnan innostus työtänsä kohtaan sekä aktiivisuus tehdä uusia aloitteita työn onnistumisen ja asukkaiden hoidon toteutumisen takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojärjestelmät tukemaan kasvua Henkilöstöhallinnossa käynnistettiin laaja tietojärjestelmien kehitys hanke, jonka tavoitteena on uudistaa rekrytoinnin, työvuorosuunnittelun, sähköisen palkkapalvelun ja työsuhteen elinkaaren, koulutuksenhallinnan sekä sijaishallinnan järjestelmät tukemaan yrityksen kasvun tarpeita. Sertifiointeja, arviointeja ja tyytyväisyyskyselyjä Mainio Vireen toimintajärjestelmä perustuu ISO 9001:2008 -standardiin. Sen malleja noudattamalla ja yrityksen toimintatapoja jatkuvasti kehittäen ja tehostaen pyritään varmistamaan niin asiakkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys. Vuonna 2012 sertifioitiin uusina kohteina Vire Koti Kiiminki, Ykköskoti Kiiminki ja Vire Koti Martinlähde. Lisäksi toteutettiin uusintasertifiointi neljässä Vire Kodissa. Sisäisiä auditointeja tehtiin 23 yksikössä. Vuoden loppuun mennessä asiakkaan toimintakyvyn arviointijärjestelmä RAI (Resident Assessment Instrument) oli otettu käyttöön kaikissa Vire Kodeissa lukuun ottamatta vuonna 2012 aloittaneita yksiköitä. RAI-järjestelmän avulla arvioidaan hoivakodin asukkaan tarpeita ja hoidon laatua. Mielenterveyskuntoutujien toimintakykymittari TUVA otettiin käyttöön kaikissa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä. Vuoden aikana henkilöstö-, asiakas- ja omaistyytyväisyyden kehitystä seurattiin keväällä toteutetuilla kyselytutkimuksilla. Tyytyväisyys Mainio Vireen palveluihin säilyi hyvällä tasolla parantuen hieman edellisestä vuodesta. Myös henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat erinomaiset. Työssäni motivoi halu olla tekemisissä ihmisten kanssa Minusta tuli mainiovireläinen viitisen vuotta sitten, kun aloitin työt lähihoitajana Vire Koti Hajalassa. Työnantajan kannustamien jatko-opiskelujen kautta olen siirtynyt vastuullisempiin tehtäviin. Työntekijöitä kuuleva organisaatio antaa kaikille mahdollisuuden osallistua oman tekemisen ja osaamisen kehittämiseen, mikä on merkinnyt minulle paljon alusta asti. Tällä hetkellä pyrin tekemään parasta mahdollista työtäni Nukkumatissa ja se saattaa antaa myös mahdollisuuden kohdata uusia ja toisenlaisia haasteita tulevaisuudessa

11 Mainio Vire lyhyesti Avainlukuja Mainio Vire on Suomen suurimpia sosiaali- ja hoiva-alan yrityksiä. Monipuoliset palvelumme sisältävät vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä nuorten asumispalvelut, koti hoito-, turvapuhelin-, ateria- ja kauppakassipalvelut sekä lasten päivähoito palvelut. Toimimme yli 50 paikka kunnalla ja työllistämme yli osaavaa alan ammatti laista. Tarjoamme kodin yli asiakkaallemme. Toimintamme yksi keskeinen lähtökohta on vastuullisuus. Eettiset toimintaperiaatteemme perustuvat ainutkertaiseen ja ehdottomaan ihmisarvoon ja sen säilyttämiseen. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämän hallintaa. Yrityksemme arvot Ihminen ihmiselle, Onnellinen elämä, Työmme on arvokasta ohjaavat työtämme. Olemme noin sadan kunnan kumppani ja toimitamme palveluitamme yhä enenevissä määrin myös yksityisille asiakkaille. Toimintajärjestelmämme perustuu ISO-9001:2008 laatujärjestelmään. Olemme toimineet jo vuodesta Johtoryhmä Omistus Yhtiön pääomistaja (90 %) on yksityisillä pääomamarkkinoilla toimiva sijoitusyhtiö HgCapital LLP, joka hallinnoi yhteensä noin neljän miljardin euron pääomia. Mainio Vireen avain henkilöt omistavat 10 % osakkeista. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämänhallintaa. Tilikauden 2012 verot Palkkaverot Kiinteistövero Työnantajamaksut Tuloverot Hankintoihin sisältyvä arvolisävero Liikevaihto Liikevoitto Omavaraisuusaste 27,9 27,3 28,4 Investoinnit Taseen loppusumma Henkilöstöä keskimäärin Mainio Vireen verojalanjälki Yhteensä 22 miljoonaa euroa Johanna Paavolainen liiketoimintajohtaja Kristiina Hautakangas toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen liiketoimintajohtaja Kristina von Konow myyntijohtaja Leena Kreus henkilöstö- ja laatujohtaja Heli Iisakka talousjohtaja Konsernihallitus Hannu Syrjälä (pj) Kristiina Hautakangas Heli Iisakka Per Norberg Philipp Schwalber

12 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski- ja Pohjois-Suomi Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Merivirta Merivirta 3 A Espoo Vire Koti Uuttu Lintukulma Espoo Senioritalo Muurala Kiltakallionrinne Espoo Vire Koti Muurala Kiltakallionrinne Espoo Palvelukoti Raija Oy Kappalaisentie Hausjärvi Vire Koti Lehtisaari Papinpöydänkuja Helsinki Senioritalo Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Vire Koti Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Senioritalo Käpylä Koskelantie Helsinki Vire Koti Käpylä Koskelantie Helsinki Senioritalo Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sinivuokko Sinivuokontie Hyvinkää Vire Koti Martinlähde Martinlähteentie Hyvinkää Vire Koti Kouvola Tanhuantie Kouvola Vire Koti Puntari Sammonkatu Lahti Vire Koti Lahti Kivakatu Lahti Vire Koti Mäntsälä Laurintie Mäntsälä Vire Koti Aino ja Antti Asolantie Vantaa Ateriapalvelut Ateriaali Vanha talvitie 8 A Helsinki Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Tiltu Rautatienkatu Kausala Lappeenrannan Palvelukoti Oy Korpisuonkatu Lappeenranta Ykköskoti Ojasseppä Siipoontie Nummi Ykköskoti Lotta Rykmentinpuisto Tuusula (avataan 2013) Ykköskoti Pinja Uusiniityntie Vantaa Ykköskoti Varisto Niittäjäntie Vantaa Ykköskoti Kyöpeli Kyöpelinkuja 2 A Vihti Ykköskoti Hiidenpelto Männiköntie Vihti Lasten päiväkodit Päiväkoti Vilske Vanhan-Mankkaankuja 2 d Espoo Päiväkoti Kotitonttu Kotitontuntie 19 B Espoo Päiväkoti Pomppis Ollaksentie Espoo Päiväkoti Temppu Tammihaantie Espoo Päiväkoti Vauhti Neitoperhonkuja Lahela (avataan 2013) Päiväkoti Voltti Liedontie Mäntsälä (avataan 2013) Päiväkoti Kultaseppä Kultasepänkuja Nummela Päiväkoti Hippa Lumpperintie Nurmijärvi Turvapuhelinpalvelut Ratapihantie Helsinki Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Hajala Turuntie Hajala Vire Koti Katariina Kaustakatu Kaarina Vire Koti Emilia ja Arvid Helsingiuksentie 54 b Lohja Hoivakoti Karoliina Lasitehtaantie Lohja Vire Koti Nukkumatti Satakunnantie Turku Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskodit Vaisaari Palveluasuminen / Tukikoti Kirjokallionkatu Raisio Ykköskodit Vaisaari Tukiasuminen / Satelliitit Raisionkaari Raisio Ykköskodit Vaisaari Tehostettu asumispalvelu Leijunkatu 4 A Raisio Ykköskoti Artukainen Messukentänkatu Turku Ykköskoti Martti Kupittaankatu Turku Ykköskoti Ketunkallio Levysepänkatu Uusikaupunki Lastensuojelu Kasvun Koti Silmula Vaanilantie Lohja Ateriapalvelut Ateriaali Satakunnantie Turku Kotihoito Kotihoito Turku Satakunnantie Turku Kotihoito Länsi-Uusimaa Lasitehtaantie Lohja Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Vanaja Kikaristonkatu Hämeenlinna Vire Koti Purola Purolankatu Kemi Vire Koti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Vire Koti Kuopion Pirtti Pirtinkaari Kuopio Hoitokoti Arwola Oy Haljastentie Lempäälä Vire Koti Muhos Puhakantie 14 A Muhos Hoitokoti Arwola Oy Keskisentie Nokia Vire Koti Nokia Lähdeniityntie Nokia Vire Koti Elämänpuu Jankanraitti Tampere Hoitokoti Arwola Oy Raviradantie Toijala Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Ykköskoti Kuopio Juontotie Kuopio Ykköskodit Nokia Korkeemäenkatu Nokia Kotihoito Kotihoito Jyväskylä Pieles 4 d Jyväskylä Pirkanmaan kotihoito Korkeemäenkatu 7 C Nokia Mainio Vire Oy Ratapihantie 11, 7. krs Helsinki vaihde fax

13 Tästä tulee mainio päivä.

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire Vuosikatsaus 2011 Mainio Vire 1 Sisältö 3 Mainio Vire lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Palveluja ikäihmisille 9 Palveluja erityisryhmille 12 Hyvinvoiva henkilöstö - tyytyväiset asiakkaat 16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Asiakaslehti 2009 MAINIO VIRE TUTTUJA MAKUJA RAUHALLISESTI SIVU 7 SALO TURVAA HOIVAPALVELUT SIVU 9. Mainio. menestystarina SIVU 4

Asiakaslehti 2009 MAINIO VIRE TUTTUJA MAKUJA RAUHALLISESTI SIVU 7 SALO TURVAA HOIVAPALVELUT SIVU 9. Mainio. menestystarina SIVU 4 Asiakaslehti 2009 MAINIO VIRE TUTTUJA MAKUJA RAUHALLISESTI SIVU 7 SALO TURVAA HOIVAPALVELUT SIVU 9 Mainio menestystarina SIVU 4 Pääkirjoitus & sisältö Nimitetty 2 3 HOIVA-ALAA 10 VUOTTA Mainio Vireen historia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mediverkon toimintayksiköt... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 3. Mediverkon tehtävä & arvot... 4. Mediverkon historia...

SISÄLLYS. Mediverkon toimintayksiköt... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 3. Mediverkon tehtävä & arvot... 4. Mediverkon historia... VUOSIKERTOMUS SISÄLLYS Mediverkon toimintayksiköt... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Mediverkon tehtävä & arvot... 4 Mediverkon historia... 5 Mediverkon virstanpylväät... 6 Henkilöstö... 7 Laatu... 8 Yhteiskuntavastuu...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös Vuosikertomus 2008 Sisältö 2 6 8 10 12 14 Yhtiö ja vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Strategian toteutuminen 24 26 Vastuullisuus ja vastuullisuus Osaavat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Terveystalo tänään Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö tuo suurimmat haasteet terveyspalveluiden tuottamiselle. Terveystalossa tehdyt valinnat ovat

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Palveluihimme kuuluvat myös valtakunnalliset työterveyspalvelut yhdessä

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.3.2013 1 Sosiaalisesti eheä ja moniarvoinen Helsinki! 1. Uuden suunnittelua ja palvelujen kehittämistä... 3 2. Sosiaaliviraston

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

NO 3 syys-lokakuu 2013

NO 3 syys-lokakuu 2013 Hoivapalvelut NO 3 syys-lokakuu 2013 Päivi Voutilainen: Kolmen veen muistisääntö s. 7 Nina Niemi: Pala taivasta ja pala maata s. 16 Aino Närkki: Sääntelyn purkamisesta ja kuntien tehtävien karsimisesta

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla

asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla Hoiva-ala kasvaa ja kehittyy Hoiva-ala on yksi tämän päivän kiinnostavimmista toimialoista. Väestö ikääntyy ja yli 65-vuotiaiden osuus Suomen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot