Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus. Sisältö. Kristiina Hautakangas. Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna 2012. Toimitusjohtajan katsaus 1. Palveluja ikäihmisille 4"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 1 Palveluja ikäihmisille 4 Mainio Matka 7 Palveluja erityisryhmille 8 Konsultoivat ryhmät 9 Muut liiketoiminnat 10 Kuntayhteistyö 13 Henkilöstö ja laatu 14 Mainio työpaikka 17 Pähkinänkuoressa 18 Yhteystiedot 20 Toimitus Laura Saarinen / Mainio Vire Ulkoasu & taitto BOND Creative Agency Oy Paino: Pekan Offset Oy, Helsinki, 2013 Toimitusjohtajan katsaus Kristiina Hautakangas Mainio Vire jatkoi kasvua vuonna Vuotta leimasi yleinen talouden heikentyminen, joka heijastui kuntien ostopäätöksiin sekä investointihalukkuuteen. Taantumasta huolimatta myynti onnistui odotusten mukaisesti ja asiakaspaikkojen määrä kasvoi neljänneksellä. Asiakas tyytyväisyys kehittyi myönteisesti ollen edelleen korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa ja asiakasryhmissä. Mainio Vire -konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 14,1 prosenttia. Asumispalveluliiketoiminnassa liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Asiakaspaikkojen määrä kasvoi 16 % uusperustannan kautta. Mainio Vire laajensi toimintaansa lastensuojeluun ostamalla Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osakekannan. 1

3 Asukaspaikkoja on yhteensä jo yli Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan Kasvua kaikilla liiketoimintaalueilla Vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, lastensuojelun sekä vammaisten asukas paikkoja oli tilikauden lopussa yhteensä yli Palvelut kotiin eli ateria-, turvapuhelin- ja muut kotiin tuotettavat palvelut kasvoivat yli neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna uusien asiakkuuksien ansiosta. Sekä itsemaksavien että kunta-asiakkuuksien määrä kasvoi. Lasten päivähoitopalveluiden liikevaihto kasvoi maltillisesti päiväkotien määrän pysyessä ennallaan. Liiketoiminnan kehittämis- ja ohjausresursseja lisättiin strategian mukaisesti turvapuhelinpalveluihin ja tukipalveluihin. Mainio Vire -konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensi lukuisten uusien yksiköiden avaaminen. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa koostuen pääasiassa yritysostosta, turvapuhelinpalvelun laitehankinnoista sekä uusien yksiköiden kalustohankinnoista. Mainio Vire Oy hankki omistukseensa Pienryhmäkoti Silmula Oy:n osake kannan ja Hoiva Karoliina Oy:n ja Karoliinan Hoiva palvelut Oy:n osakekannat. Konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana uusien yksiköiden avaamisesta huolimatta ja omavaraisuus aste parani 28,4 prosenttiin. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön lähes kaikissa kodeissa vuoden 2012 aikana. Tämä on selvästi parantanut prosessien laatua ja nopeutta. Tulevaisuuden näkymät Yksityisen sosiaalipalvelualan kasvu tulee jatkumaan ripeänä väestörakenteen muutoksesta, palvelutarpeiden kasvusta ja kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen. Palvelujen rahoituspohja laajenee itsemaksavien ja palveluseteliasiakkaiden määrän kasvaessa. Palvelutarjonnassa on tapahtumassa voimakasta suuntausta kotiin annettaviin palveluihin ja erilaisiin tuettuihin malleihin. Erityisesti tämä on nähtävissä vanhus- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Mainio Vire käynnisti syksyn aikana Palvelut Kotiin -tuotekokonaisuuden kehittämishankeen, josta odotetaan merkittävää liiketoiminnan kasvua tulevaisuudessa. Yritysjärjestelyjen määrä tulee kiihtymään. Sitä edesauttavat yrittäjien eläköityminen ja kilpailutuksissa vaaditut ehdottomat laatuvaatimukset, jotka ovat yksityisille toimijoille julkista sektoria tiukempia, ja joihin pienten yritysten on vaikea vastata esimerkiksi tilojen osalta. Pitkällä tähtäimellä toimialan kehityksen kannalta olisi rakentavampaa, jos samat laatuvaatimukset koskisivat niin kuntia kuin yksityisiäkin. Myös asiakkailla tulisi olla laajempi mahdollisuus valita itselleen paras palveluntarjoaja, mikä ohjaisi toimijoita omistuspohjasta riippumatta panostamaan laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Hoiva- ja sosiaalialasta käytiin syksyllä 2012 mediassa vilkasta keskustelua syksyn kunnallisvaaliteemoihin liittyen. Erityisesti alan yksityiset yritykset saivat osakseen perusteetontakin arvostelua, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti alan julkiseen kuvaan ja voi vähentää alan opintoihin ja töihin hakeutumista. Hoivapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan, mutta kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen saattaa ilmetä yksittäisissä kunnissa ajoittaisia palveluostojen lykkääntymisiä. Tiukentuvat viranomaismääräykset liittyen toimitiloihin, henkilökunnan määrään ja rakenteeseen aikaansaavat epävarmuutta palveluiden hinnoitteluun ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Merkittävin liiketoimintaan liittyvä riski syntyy palvelusopimuksia pidemmistä vuokrasopimuksista, jota kuitenkin vähentää palvelusopimusten jakaantuminen useiden kuntien alueille. Myös tonttien luovutusaikojen pidentyminen hidastaa uusien kohteiden rakentamista. Yleisestä talouden tilasta johtuva rahoituksen kiristyminen vähentää sijoittajien kiinnostusta tehdä investointeja ja heikentää kannattavuutta. Samoin vaikuttaa toimialaan kohdistuva eri tahojen sääntely, jota ei hoideta valtionhallinnossa koordinoidusti yhdeltä taholta. Ennakoimme Mainio Vireen liikevaihdon kasvun jatkuvan posi tiivisena myös kuluvana vuonna talouden epävarmuudesta huolimatta. Kasvustrategian mukaisesti Mainio Vire tulee laajentamaan toimintaansa orgaanisesti ja yritys ostoin. Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti. Vastuullinen yhteistyökumppani Mainio Vireen maine on hyvä ja sen vaaliminen on mainiovireläisille sydämen asia. Pyrimme toimimaan läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti vuoropuhelussa kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanit näkevät Mainio Vireen luotettavana, ammatti taitoisena ja haluttuna kumppanina kumppanina, joka tekee asiat alusta lähtien oikein. Tulemme kuluvana vuonna panostamaan brändin kehittämiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on, että toiminnan vastuullisuus, sosiaalialan osaaminen ja yhteistyön helppous välittyvät jatkossa entistä paremmin kaikille sidosryhmille. Lämmin kiitos! Haluan kiittää henkilöstöämme heidän työpanoksestaan asiakkaidemme hyväksi työmme on arvokasta! Kiitos myös asiak kaillemme luottamuksesta osaamistamme kohtaan sekä yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna. 2 3

4 Palveluja ikäihmisille Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Ikäihmisten asumispalvelut muodostavat Mainio Vireen suurimman liiketoimintaalueen, jonka kasvu jatkui vahvana vuonna Yhtiö aloitti vanhuspalveluiden voimakkaan sisällöllisen kehittämisen uusien hankkeiden myötä. Mainio Vire tarjoaa ikäihmisille eritasoisia tuettuja asumispalveluita sekä kotiin tuotettavia palveluja kotihoidosta seniori huoneistoihin, palveluasumiseen sekä tehostettuun, ympärivuoro kautisesti valvottuun palveluasumiseen asti. Painopiste Mainio Vireen asumis palveluissa on Vire Kotien tarjoamassa tehostetussa palveluasumisessa. Vire Kodit tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen, kodinomaiseen asumiseen. Vire Kotien toiminta perustuu yhtiön sertifioituun Ikääntyneiden asumispalvelut -toimintakäsikirjaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvonta ohjelmaa. 4 5

5 Vire Kodeissa on 1100 asukaspaikkaa Mainio Matka Uusia Vire Koteja kolmelle paikkakunnalle Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli 19 paikkakunnalla sijaitsevissa 32 Vire Kodissa noin 1100 asukaspaikkaa. Lisäksi seniorihuoneistoja oli noin 200. Vuoden kuluessa avattiin uudet Vire Kodit Kaarinaan, Lohjalle ja Vantaalle. Joulukuussa 2012 Mainio Vire osti Lohjalta Hoivakoti Karoliinan, jonka myötä toiminta Länsi-Uudellamaalla vahvistui entisestään. Alkuvuonna 2013 aukesivat Vire Koti Lehtisaari Helsingissä, Vire Koti Vanaja Hämeenlinnassa sekä Vire Koti Purola Kemissä. Vuoden 2012 aikana oli useita suurten paikkakuntien ikäihmisten palveluasumisen kilpailutuksia, joissa Mainio Vire tuli valituksi mm. Helsingin, Vantaan, Oulun ja Turun puitesopimustuottajaksi. Voimakas satsaus vanhuspalveluiden sisällölliseen kehittämiseen Uutena kehittämishankkeena annettiin lähtölaukaus Mainio Vireen historian laajimmalle palvelusisällön kehittämishankkeelle Mainio Matka -logoterapiaprojektille. Alkuvaiheessa projekti painottuu yhtiön ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, mutta jatkossa laajenee kaikkiin asumispalveluihin. Toinen merkittävä kehityspanostus vuoden aikana oli henkilöstön ottaminen entistä vahvemmin mukaan kehittämis työhön, kun syksyllä perustettiin Mainio Vireen Konsultoivat ryhmät ikäihmisille ja mielenterveyspuolelle molemmille omansa. Mittava panostus asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin Mainio Vire aloitti syksyllä 2012 mittavan kehitys- ja koulutushankkeen, jonka päämääränä on tukea ja edistää vanhus- ja mielenterveys asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa autetaan henkilöstöä etsimään työssään uusia näkökulmia logoterapeuttisen ajattelun valossa. Näin myös vahvistetaan kokemusta työn merkityksellisyydestä ja lisätään työhyvinvointia. Mainio Vire haluaa tarjota asukkailleen laadukkaan palvelun lisäksi yhtiön arvojen mukaisesti mahdollisuuden onnelliseen elämään, joka syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Kuluneena vuonna henkilöstön hoivaja kuntoutustyötä ja yhtiön arvoja tukemaan valittiin ihmisarvoa sekä elämän merkityksellisyyttä ja ainutlaatuisuutta korostava logoterapeuttinen ajattelutapa, joka jatkossa muodostaa yhtiön palvelufilosofian perustan. Logoterapeuttinen ajattelutapa hoitotyön keskiöön Yhtiön historian laajimman koulutus- ja kehittämisprojektin, Mainion Matkan, päämääränä on koulutuksen ja käytännön harjoittelun keinoin juurruttaa logoterapeuttinen ajattelu osaksi arkea ja henkilöstön hoitotyötä kaikissa asumispalveluita tuottavissa yksiköissä. Logoterapeuttisen hoiva- ja kuntoutustyön ytimessä on ainutlaatuisen ihmisen ainutkertaisen elämän kunnioittaminen sekä tarkoituksellinen arki hyvän elämän perustana. Koulutuskumppanina syksyllä käynnistyneessä ja vaiheittain aina vuoteen 2018 etenevässä projektissa toimii Ikäinstituutti. Miten logoterapeuttista ajattelu tapaa soveltava hoitotyö tulee näkymään asukkaiden arjessa, liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen? Mainio Matka rakentuu pienistä arkisista kohtaamisista, hyvästä hoidosta sekä keskinäisestä kunnioituksesta. Asukkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan sen sijaan, että asioita tehtäisiin aina asukkaan puolesta. Maassamme toteutetuista aiemmista, pienimuotoisemmista hoiva-alan logoterapiaprojekteista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja vanhusten hyvinvointi on lisääntynyt. Kuinka Mainio Matka tukee henkilöstön työntekoa ja voimavaroja, henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus? Hoitajien ja ohjaajien näkökulmasta katsottuna kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus asukkaiden, omaisten, esimiehien tai työkavereiden kanssa ovat niitä kriittisiä hetkiä, jotka pahimmillaan vievät voimat ja saavat aikaan uupumisen kokemusta tai parhaimmillaan energisoivat ja tuovat työhön merkitystä ja arvoa. Mainio Matka -hankkeessa etsitään yhdessä erilaisiin, joskus myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin uusia toimintatapoja, jotka lähtevät toisen ihmisen ainutkertaisuudesta, kunnioituksesta ja arvostuksesta. Tällöin mahdollisesti hankalana alkaneesta tilanteesta syntyy tähtihetki: molemminpuolinen kokemus ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta. Tällaisten tähtihetkien kautta fyysisesti ja psyykkisesti raskaasta hoitajan työstä löytyy tekijälleen arvo ja merkitys; parhaimmillaan itse elämän tarkoitus. 6 7

6 Konsultoivat ryhmät mukaan kehittämään Mainio Virettä Palvelujen ja toiminnan kehittäminen asukkaiden, asiakkaiden ja omaisten tarpeet huomioiden on yksi Mainio Vireen strategian painopisteistä. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön vahvuuksia ja luoda uusia erinomaisia palveluja ja tapoja toimia asiakkaiden ja heidän omaistensa parhaaksi. Strategian toteutumista tukemaan luotiin konsultoivien asiantuntijaryhmien konsepti. Ryhmien kokoonpanolla varmistettiin, että työskentelyssä pääsee monipuolisesti esille eri ammattiryhmien ja kotien näkemykset. Vanhusten asumispalveluihin ja mielen terveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin erikoistuneiden konsultoivien asiantuntijaryhmien työn pohjalta on jo syntynyt monta toteutunutta ja kehitettävänä olevaa ideaa sekä uutta käytäntöä, joista hyötyvät niin asukkaat ja omaiset kuin henkilöstökin. Mainio Vireen toiminnan kehittämistä tukevat myös osaltaan jo vakiintuneet asukas- ja omais raadit sekä henkilöstön Mainio Kehittyy -ryhmät. Palveluja erityisryhmille Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille ja nuorille asumisja hyvinvointipalveluja tueksi eri elämäntilanteisiin. Uutena liiketoimintana aloitettiin lastensuojelupalvelut. Mainio Vire on panostanut erityisryhmille suunnattujen palveluiden laajentamiseen ja kehittämiseen yhtiön strategian mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana toiminta laajeni lastensuojeluun sekä lasten suojelun avo- ja perhe palveluihin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Mainio Vire tarjoaa mielenterveys- ja päihde kuntoutujille monipuolisia palveluita, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Kuntoutumisen polkuun sisältyy erilaisia palveluja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta tuettuun itsenäiseen asumiseen ja työtoimintaan. Mainio Vireen Ykköskodit tarjoavat mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen. Ykkös kotien toiminta perustuu sertifioituun Mielenterveyskuntoutujien toimintakäsikirjaan ja toiminnassa noudatetaan So siaali- ja terveysministeriön suosituksia ja Valviran valtakunnallista valvontaohjelmaa. Vuoden 2012 lopulla Mainio Vireellä oli kymmenellä paikka kunnalla sijaitsevissa 14 Ykköskodissa noin 550 asukaspaikkaa. Lisäksi tukiasumisen ja työtoiminnan asiak kaita oli noin 70. Vuoden aikana avattiin uudet Ykköskodit Turun Artukaisiin ja Iittiin. Vihdin Mäntyrinteen yksikkö siirtyi uusiin tiloihin Ykköskoti Hiidenpeltoon loppuvuonna TUVA-toimintakykymittarin käyttö laajennettiin kaikkiin mielenterveysyksiköihin ja käyttöön otettiin uusi TUVATAR-sovellus. TUVA-mittarin avulla selvitetään asukkaan tuen tarve, vahvuudet ja kehitystarpeet, asetetaan tavoitteet ja seurataan kuntoutumista. Mittari mahdollistaa entistä tarkempien kuntoutussuunnitelmien tekemisen sekä vaikuttavuuden seurannan. Vuoden 2013 tammikuussa Mainio Vire osti Lappeenrannan Palvelukoti Oy:n, jonka myötä yrityksen toiminta vahvistui Kaakkois-Suomessa. Vuoden 2013 aikana avataan uusi Ykkös koti Tuusulaan ja Ykkös koti Martin tiloja Turussa uudenaikaistetaan. Ympärivuorokautista palveluasumista vammaisille Syksyllä 2012 avattiin Vantaalle Oma Koti Orvokki, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista täysi-ikäisille vammaisille, jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Palveluasuminen tukee asukkaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä. Asukkaan palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen palveluasumissuunnitelmaan, jossa on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita asukas tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palveluja tarjotaan myös lyhytaikaiseen asumiseen esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi. Oma Koti Orvokissa on 13 huoneistoa vaikeavammaisille asiakkaille. Asuntojen koko on 36,5 43,5 m2. Lastensuojelupalvelut Mainio Vire osti tammikuussa 2012 lastensuojelupalvelua sekä Palvelut tukevat kuntoutumista ja parantavat elämänlaatua. avo- ja perhepalvelua tarjoavan Pienryhmäkoti Silmula Oy:n Lohjalla. Kaupan myötä Mainio Vireen liiketoiminta laajeni strategisesti lastensuojelupalveluihin. Viime vuosina lastensuojelutyön painopiste on siirtynyt myös lainsäädännöllisesti avopalveluihin ja yhtiö pitää tärkeänä kehittää toimintaansa myös tällä osa-alueella. Kasvun Koti Silmula tarjoaa vuotiaille nuorille ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltopalvelua kodinomaisessa ympäristössä kasvatuksellisella ja kuntouttavalla otteella. Silmulassa on 13 paikkaa pääasiassa pitkäaikaissijoitukseen. Tilojen salliessa otetaan asukkaiksi myös lyhytaikaisen kriisisijoituksen tarpeessa olevia nuoria. Silmula tarjoaa myös avo- ja perhepalveluita, joiden kasvu on ollut nopeaa vuoden 2012 aikana. 8 9

7 Palveluja kotiin arjen tueksi ja turvaksi Mainio Vire tuo kotona asuville asiakkailleen sekä palvelu- ja hoiva koteihin luotettavia kotihoito-, turva puhelin- sekä ateria- ja kauppakassipalveluita. Palvelutarjonta monipuolistui ja toiminta laajeni katsaus vuonna uusien kuntakumppanuuksien ja yritysoston myötä. Väestön ikääntymisen johdosta kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee lisääntymään. Mainio Vireen Palvelut Kotiin -konseptin toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ateriaalin kotiateria- ja kauppapalvelut Mainio Vireen Ateriaali on erikoistunut vanhuksille, erityisryhmille ja lapsille tarjottaviin ateria- ja kauppapalveluihin pääkaupunkiseudulla ja lähi kunnissa sekä jatkossa myös Turun seudulla. Ateriaalin liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Aterioita valmistettiin kuukaudessa , kasvua oli 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisasiakkaiden määrä lisääntyi lähes viidenneksellä. Ateriaalin toiminta-alue laajeni mm. Tuusulaan, jonka kauppa kassi- ja kotiateriapalveluiden kilpailutus voitettiin. Katsausvuonna keittiötoimintaa käynnistettiin Turun alueella. Helsingin tuotantokeittiössä investoitiin uusiin koneisiin sekä kylmäkalusteautoihin. Reseptuurin ja ruoka listojen kehittämistä jatkettiin asiakas toiveiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla parantuen edellisvuodesta, omat kuljettajat saivat jälleen erinomaiset arvosanat palvelusta. Turvapuhelinpalvelut Turvapuhelinpalvelut mahdollistavat avun saannin äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Mainio Vireen hälytyskeskus palvelee turvapuhelinasiakasta ympäri maata. Lisäksi palveluihin kuuluu mm. kiireettömien sairaankuljetusten vastaanotto- ja välityspalvelut sekä auttamistoiminta. Turvapuhelinpalvelut kasvoivat vuoden 2012 aikana merkittävästi ja kuntayhteistyö jatkui toimintavuonna vahvana. Uusina kunta-asiakkaina aloittivat Raisio, Lapinlahti, Pieksämäki ja Pohjois-Satakunta. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa vahvistettiin solmimalla Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. uusia yhteis työsopimuksia mm. auttamis toiminnan ja asennusten osalta. Turvapuhelinpalveluissa otettiin käyttöön auto maattinen Hyvinvointisoittopalvelu, joka tukee perinteisiä turvapuhelinpalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminnallisuuksia. Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelu tuo monipuolista apua arkeen kotona asuville asiakkaille Pirkanmaalla, Länsi-Uudellamaalla ja Turun seudulla sekä senioritaloihin pääkaupunkiseudulla. Palvelutarjonta sisältää kodinhoitoa, asiointia ja avustamista, kotisairaanhoitoa sekä kuntoutuspalveluja. Kotihoitopalveluiden tarjonta laajeni katsausvuonna ja asiakkaiden määrä kasvoi. Mainio Vire osti joulukuun lopulla Karoliinan Hoivapalvelut Oy:n, joka tuottaa kotihoitopalveluja Lohjalla ja ympäryskunnissa. Vuoden 2013 helmikuusta lähtien kotihoitopalveluita on tarjottu myös Jyväskylän seudulla Mainio Vireen voitettua Jyväskylän kaupungin kotihoidon kilpailutuksen. Liiketoimintaa tullaan kehittämään ja vahvistamaan edelleen vuoden 2013 aikana

8 Kuntien kumppani Vanhuksille oma hyvinvointipalvelu keskus Tuusulaan. Suomalaiset ikääntyvät eurooppalaisella tasolla vauhdilla. Kansalaisten eläköityminen moninkertaistaa tulevina vuosina asumis- ja palvelutarpeet, mikä samalla asettaa haasteita kuntien palvelutuotannolle ja taloudelle. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien luominen nousee avainasiaksi myös väestöllisen elatussuhteen kohotessa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. Tuusulan kunta on varautunut ajoissa tulevaan palvelurakenteen muutokseen aloittamalla senioreille suunnatun oman asuntoalueen, hyvinvointipalvelukeskuksen, suunnittelun. Rykmentinpuiston uudelle asuinalueelle sijoittuvaan markkinalähtöisesti toimivaan hyvinvointikampukseen rakentuu monipuolisine palveluineen noin 300 asuntoa sekä kodinomainen ryhmäkoti muistisairaille. Yhteistyökumppaneiksi alueen toteuttamisessa valittiin Mainio Vire yhdessä Rakennustoimisto Pohjolan kanssa. Perinteisestä mallista poiketen yksityiset toimijat vastaavat hyvinvointikeskuksen rakentamisesta, palvelutuotannosta ja rahoituksesta. Halusimme yhteistyökumppaneilta ensisijaisesti hyviä ideoita vanhusasumiseen ja hoivapalveluihin. Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita tukemaan asumista kussakin elämänvaiheessa. Toimintamallilla myös kannustetaan asukkaiden omatoimisuutta ja osallisuutta kaikissa ratkaisuissa. Hannu Joensivu, Tuusulan kunnanjohtaja Mainio Vire vastaa hyvinvointipalvelukeskuksen monipuolisista yleisistä palveluista, asukkaiden kotiin tuotettavista palveluista kuten kotihoito-, turvapuhelin- ja ateriapalveluista sekä alueen rakentamisen alkuvaiheessa avattavan Vire Kodin toiminnasta. Keskuksen palvelutarjontaa tulee koordinoimaan ja kehittämään yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Mainio Vireen palvelukoordinaattori. Palvelukeskuksen alueen on arvioitu kokonaisuudessaan olevan valmis vuoteen 2020 mennessä. Päivähoitopalvelut perheen pienimmille Tavoitteena on muuttaa vanhuspalveluita kohti omaehtoisempaa asumista ja elämää sekä tuoda palvelut lähelle asukkaita. hannu joensivu Mainio Vireen liikuntapainotteiset päiväkodit tarjoavat yksilöllistä, luotettavaa ja turvallista hoitoa perheen pienimmille Espoossa, Nurmijärvellä ja Vihdissä. Yhteensä kuudessa päiväkodissa on paikat noin 300 lapselle. Vuoden aikana otettiin käyttöön päiväkodin ja kodin välillä käytävään yhteydenpitoon sähköinen Muksunetti-palvelu, joka korvasi Mobiilimuksu-palvelun. Lisäksi päiväkodeissa aloitettiin kotikäyntikäytäntö, jossa päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen ennen lapsen aloittamista päivähoidossa. Päiväkotien liiketoiminta laajenee elokuussa 2013, kun Mäntsälään ja Tuusulaan avataan uudet päiväkodit. Päiväkodin henkilöstö käy tutustumassa lapsen kotiin ja perheeseen

9 Yli 1000 mainiota ammattilaista Mainio Vire on maan suurimpia yksityisiä sosiaalija hoiva-alan työllistäjiä. Yhtiöllä on yli työntekijää ympäri maata ja henkilöstön määrä jatkaa kasvuaan. Korkean ammattitaidon ja hyvän palvelun ohella henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat Mainio Vireen toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia. Mainio Vireen vuonna 2012 työllistämän henkilöstön määrä oli henkilötyövuosina laskettuna keskimäärin (994 vuonna 2011). Suurimmat henkilöstöryhmät olivat lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt. Henkilöstömäärä kasvoi 17 % edellisestä vuodesta. Vuoden aikana käynnistettiin rekrytointijärjestelmän ja rekrytointiprosessin muutoshanke tukemaan voimakasta henkilöstömäärän kasvua. Työpaikkahakemusten määrä kasvoi yli 18 % edellisvuoteen verrattuna ja avoimien hakemusten määrä yli 40 %. Oppilaitosyhteistyössä pilotoitiin uutta toiminta tapaa, jonka tavoitteena on tiivistää oppilaitosten ja Mainio Vireen yhteistyötä sekä tehostaa opiskelijoiden polkua alan työtehtäviin. Mainio Vire osallistui Varsinais-Suomen TE-keskuksen Spurtti-hankkeeseen, jonka kautta Mainio Vire tarjosi työpaikan ryhmälle espanjalaisia sairaan hoitajia. Hyvinvointi keskiössä Henkilöstön hyvinvointi on Mainio Vireen toiminnan avainasioita. Motivoitumisen mahdollisuuksista sekä ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä huolehdittiin lisäämällä koulutustarjontaa sekä aktivoimalla henkilöstöä osallistumaan kehityshankkeisiin. Edellisenä vuonna aloitettu koko henkilöstön yhteinen Mainio Kehittyy -ryhmätoiminta vakiintui säännölliseksi toiminnaksi, ja uutena aloittivat asumispalveluiden eri ammattiryhmien asiantuntijoista koostuvat Konsultoivat ryhmät, jotka osallistuvat yrityksen toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin positiivisesta kehityksestä kertoo sairauspoissaolojen väheneminen. Ne olivat vuonna 2012 alimmillaan vuosien jaksolla, jolloin niitä on systemaattisesti yksikkö kohtaisesti seurattu. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. kuntoutustoiminta sekä yhteis työn kehittyminen työterveyspalveluiden kanssa, jossa katsausvuonna yhtenä

10 Henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen painopiste alueena oli esimiesten jaksaminen ja työkyky. Vuoden aikana kehitettiin työsuojelutoimintaa nimeämällä jokaiseen yksikköön oma työsuojeluvaltuutettu, tarkentamalla työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa sekä kouluttamalla heitä ja alueellisia työsuojeluvaltuutettuja. Merkittäviä panostuksia koulutukseen Koulutustarjontaa lisättiin merkittävästi ja henkilöstöä kannustettiin osaamisen kehittämiseen. Koulutuskerrat ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä kasvoivat puolella. Työpäiviksi muutettuna koulutuksen määrä lisääntyi yli 35 %. Uusia koulutuksia olivat mm. lääkehoidon verkkokurssi ja Mainio Päivätoiminta. Mainio Vire käynnisti historiansa mittavimman kehitys- ja koulutushankkeen, Mainion Matkan, jossa yhdessä Ikä instituutin ja asumispalveluiden henkilöstön kanssa kehitetään ja juurrutetaan logoterapeuttista ajattelutapaa hoitotyöhön. Hanke käynnistyi ensimmäisessä kymmenessä Vire Kodissa syksyllä 2012 ja etenee vaiheittain aina vuoteen 2018 saakka. Työntekijät tyytyväisiä työnantajaansa Mainio Vire seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Keväällä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan lähes 90 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Mainio Vire sai henkilöstöltä työn antajana kokonaisarvosanakseen 5,4 (asteikolla 1 7). Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä verrattaessa palvelualojen yritysten keskiarvoon 4,7. Myös suositteluindeksi oli huomattavasti keskitasoa parempi. Palkitseminen Mainio Vire arvostaa hyvin tehtyä työtä ja palkitsee sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2012 maksettiin vuonna 2008 käyttöönotetun palkitsemismallin mukaisesti yksikkökohtaista pikapalkkiota 27 yksikölle. Vuoden Tiimi -kilpailussa aiheena oli Hyvän kaverin vuosi. Vuosittaisilla henkilöstöpäivillä jaetun pääpalkinnon saivat Vire Koti Hyvinkää ja Merivirta kehittämillään toimintatavoilla asukkaiden ja henkilöstön yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Teemavuoden kunniaksi palkittiin myös neljä Mainiota kaveria. Lisäksi jaettiin yksikkökohtaisia palkintoja mm. luokissa Paras asiakaslähtöinen toiminta Ykkösja Vire Kodeissa, Paras asiakastyytyväisyys päättäjäkyselyssä sekä Erinomainen tuloksentekijä yhdistettynä hyvään asiakastyytyväisyyteen ja voimakkaaseen kasvuun. Vuoden 2012 aikana toteutettiin henkilöstön kannustinohjelma, jossa avainhenkilöt saivat mahdollisuuden osallistua sitouttamisohjelmaan. Mikä työssäsi motivoi sinua, vastaava hoitaja Nina Backman- Stenholm Vire Koti Nukku matista? Työssäni motivoi ensisijaisesti halu olla tekemisissä ihmisten kanssa erilaisista lähtökohdista käsin. Vire Koti Nukkumatissa on eri ammattikuntia edustavaa henkilökuntaa, ja avainasia asukkaiden hyvän hoidon takaamisessa on hyvä tiimityöskentely. Nukkumatissa omaa työtäni motivoi myös henkilökunnan innostus työtänsä kohtaan sekä aktiivisuus tehdä uusia aloitteita työn onnistumisen ja asukkaiden hoidon toteutumisen takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojärjestelmät tukemaan kasvua Henkilöstöhallinnossa käynnistettiin laaja tietojärjestelmien kehitys hanke, jonka tavoitteena on uudistaa rekrytoinnin, työvuorosuunnittelun, sähköisen palkkapalvelun ja työsuhteen elinkaaren, koulutuksenhallinnan sekä sijaishallinnan järjestelmät tukemaan yrityksen kasvun tarpeita. Sertifiointeja, arviointeja ja tyytyväisyyskyselyjä Mainio Vireen toimintajärjestelmä perustuu ISO 9001:2008 -standardiin. Sen malleja noudattamalla ja yrityksen toimintatapoja jatkuvasti kehittäen ja tehostaen pyritään varmistamaan niin asiakkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys. Vuonna 2012 sertifioitiin uusina kohteina Vire Koti Kiiminki, Ykköskoti Kiiminki ja Vire Koti Martinlähde. Lisäksi toteutettiin uusintasertifiointi neljässä Vire Kodissa. Sisäisiä auditointeja tehtiin 23 yksikössä. Vuoden loppuun mennessä asiakkaan toimintakyvyn arviointijärjestelmä RAI (Resident Assessment Instrument) oli otettu käyttöön kaikissa Vire Kodeissa lukuun ottamatta vuonna 2012 aloittaneita yksiköitä. RAI-järjestelmän avulla arvioidaan hoivakodin asukkaan tarpeita ja hoidon laatua. Mielenterveyskuntoutujien toimintakykymittari TUVA otettiin käyttöön kaikissa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä. Vuoden aikana henkilöstö-, asiakas- ja omaistyytyväisyyden kehitystä seurattiin keväällä toteutetuilla kyselytutkimuksilla. Tyytyväisyys Mainio Vireen palveluihin säilyi hyvällä tasolla parantuen hieman edellisestä vuodesta. Myös henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat erinomaiset. Työssäni motivoi halu olla tekemisissä ihmisten kanssa Minusta tuli mainiovireläinen viitisen vuotta sitten, kun aloitin työt lähihoitajana Vire Koti Hajalassa. Työnantajan kannustamien jatko-opiskelujen kautta olen siirtynyt vastuullisempiin tehtäviin. Työntekijöitä kuuleva organisaatio antaa kaikille mahdollisuuden osallistua oman tekemisen ja osaamisen kehittämiseen, mikä on merkinnyt minulle paljon alusta asti. Tällä hetkellä pyrin tekemään parasta mahdollista työtäni Nukkumatissa ja se saattaa antaa myös mahdollisuuden kohdata uusia ja toisenlaisia haasteita tulevaisuudessa

11 Mainio Vire lyhyesti Avainlukuja Mainio Vire on Suomen suurimpia sosiaali- ja hoiva-alan yrityksiä. Monipuoliset palvelumme sisältävät vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä nuorten asumispalvelut, koti hoito-, turvapuhelin-, ateria- ja kauppakassipalvelut sekä lasten päivähoito palvelut. Toimimme yli 50 paikka kunnalla ja työllistämme yli osaavaa alan ammatti laista. Tarjoamme kodin yli asiakkaallemme. Toimintamme yksi keskeinen lähtökohta on vastuullisuus. Eettiset toimintaperiaatteemme perustuvat ainutkertaiseen ja ehdottomaan ihmisarvoon ja sen säilyttämiseen. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämän hallintaa. Yrityksemme arvot Ihminen ihmiselle, Onnellinen elämä, Työmme on arvokasta ohjaavat työtämme. Olemme noin sadan kunnan kumppani ja toimitamme palveluitamme yhä enenevissä määrin myös yksityisille asiakkaille. Toimintajärjestelmämme perustuu ISO-9001:2008 laatujärjestelmään. Olemme toimineet jo vuodesta Johtoryhmä Omistus Yhtiön pääomistaja (90 %) on yksityisillä pääomamarkkinoilla toimiva sijoitusyhtiö HgCapital LLP, joka hallinnoi yhteensä noin neljän miljardin euron pääomia. Mainio Vireen avain henkilöt omistavat 10 % osakkeista. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja, vakaumusta, itsemääräämisoikeutta ja elämänhallintaa. Tilikauden 2012 verot Palkkaverot Kiinteistövero Työnantajamaksut Tuloverot Hankintoihin sisältyvä arvolisävero Liikevaihto Liikevoitto Omavaraisuusaste 27,9 27,3 28,4 Investoinnit Taseen loppusumma Henkilöstöä keskimäärin Mainio Vireen verojalanjälki Yhteensä 22 miljoonaa euroa Johanna Paavolainen liiketoimintajohtaja Kristiina Hautakangas toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen liiketoimintajohtaja Kristina von Konow myyntijohtaja Leena Kreus henkilöstö- ja laatujohtaja Heli Iisakka talousjohtaja Konsernihallitus Hannu Syrjälä (pj) Kristiina Hautakangas Heli Iisakka Per Norberg Philipp Schwalber

12 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski- ja Pohjois-Suomi Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Merivirta Merivirta 3 A Espoo Vire Koti Uuttu Lintukulma Espoo Senioritalo Muurala Kiltakallionrinne Espoo Vire Koti Muurala Kiltakallionrinne Espoo Palvelukoti Raija Oy Kappalaisentie Hausjärvi Vire Koti Lehtisaari Papinpöydänkuja Helsinki Senioritalo Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Vire Koti Hermanni Tuulensuuntori Helsinki Senioritalo Käpylä Koskelantie Helsinki Vire Koti Käpylä Koskelantie Helsinki Senioritalo Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sofia ja Severi Sofianlehdonkatu 5a A Helsinki Vire Koti Sinivuokko Sinivuokontie Hyvinkää Vire Koti Martinlähde Martinlähteentie Hyvinkää Vire Koti Kouvola Tanhuantie Kouvola Vire Koti Puntari Sammonkatu Lahti Vire Koti Lahti Kivakatu Lahti Vire Koti Mäntsälä Laurintie Mäntsälä Vire Koti Aino ja Antti Asolantie Vantaa Ateriapalvelut Ateriaali Vanha talvitie 8 A Helsinki Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Tiltu Rautatienkatu Kausala Lappeenrannan Palvelukoti Oy Korpisuonkatu Lappeenranta Ykköskoti Ojasseppä Siipoontie Nummi Ykköskoti Lotta Rykmentinpuisto Tuusula (avataan 2013) Ykköskoti Pinja Uusiniityntie Vantaa Ykköskoti Varisto Niittäjäntie Vantaa Ykköskoti Kyöpeli Kyöpelinkuja 2 A Vihti Ykköskoti Hiidenpelto Männiköntie Vihti Lasten päiväkodit Päiväkoti Vilske Vanhan-Mankkaankuja 2 d Espoo Päiväkoti Kotitonttu Kotitontuntie 19 B Espoo Päiväkoti Pomppis Ollaksentie Espoo Päiväkoti Temppu Tammihaantie Espoo Päiväkoti Vauhti Neitoperhonkuja Lahela (avataan 2013) Päiväkoti Voltti Liedontie Mäntsälä (avataan 2013) Päiväkoti Kultaseppä Kultasepänkuja Nummela Päiväkoti Hippa Lumpperintie Nurmijärvi Turvapuhelinpalvelut Ratapihantie Helsinki Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Hajala Turuntie Hajala Vire Koti Katariina Kaustakatu Kaarina Vire Koti Emilia ja Arvid Helsingiuksentie 54 b Lohja Hoivakoti Karoliina Lasitehtaantie Lohja Vire Koti Nukkumatti Satakunnantie Turku Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskodit Vaisaari Palveluasuminen / Tukikoti Kirjokallionkatu Raisio Ykköskodit Vaisaari Tukiasuminen / Satelliitit Raisionkaari Raisio Ykköskodit Vaisaari Tehostettu asumispalvelu Leijunkatu 4 A Raisio Ykköskoti Artukainen Messukentänkatu Turku Ykköskoti Martti Kupittaankatu Turku Ykköskoti Ketunkallio Levysepänkatu Uusikaupunki Lastensuojelu Kasvun Koti Silmula Vaanilantie Lohja Ateriapalvelut Ateriaali Satakunnantie Turku Kotihoito Kotihoito Turku Satakunnantie Turku Kotihoito Länsi-Uusimaa Lasitehtaantie Lohja Asumispalvelut vanhuksille Vire Koti Vanaja Kikaristonkatu Hämeenlinna Vire Koti Purola Purolankatu Kemi Vire Koti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Vire Koti Kuopion Pirtti Pirtinkaari Kuopio Hoitokoti Arwola Oy Haljastentie Lempäälä Vire Koti Muhos Puhakantie 14 A Muhos Hoitokoti Arwola Oy Keskisentie Nokia Vire Koti Nokia Lähdeniityntie Nokia Vire Koti Elämänpuu Jankanraitti Tampere Hoitokoti Arwola Oy Raviradantie Toijala Asumispalvelut mielenterveyskuntoutuville Ykköskoti Kiiminki Sammalojantie Kiiminki Ykköskoti Kuopio Juontotie Kuopio Ykköskodit Nokia Korkeemäenkatu Nokia Kotihoito Kotihoito Jyväskylä Pieles 4 d Jyväskylä Pirkanmaan kotihoito Korkeemäenkatu 7 C Nokia Mainio Vire Oy Ratapihantie 11, 7. krs Helsinki vaihde fax

13 Tästä tulee mainio päivä.

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Liite 1 (7) Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

parempaa hoitoa Esperi Care Oy vuosikatsaus 2010

parempaa hoitoa Esperi Care Oy vuosikatsaus 2010 Esperi Care parempaa hoitoa s. 2 Toimitusjohtajan katsaus s. 3 Esperin palvelut: lupaus hyvästä hoivasta lunastetaan päivittäin s. 5 Uuden omistajan puheenvuoro s. 7 Esperi palvelee kautta maan s. 8 parempaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi Päätös 1 (8) Asia Yrityskaupan hyväksyminen: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Asian vireilletulo Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Rekrytointijärjestelmän käyttöönoton ja käytön kokemuksia mitkä ovat sähköisen rekrytoinnin hyödyt

Rekrytointijärjestelmän käyttöönoton ja käytön kokemuksia mitkä ovat sähköisen rekrytoinnin hyödyt Rekrytointijärjestelmän käyttöönoton ja käytön kokemuksia mitkä ovat sähköisen rekrytoinnin hyödyt Uudista ja uudistu - messut 23.-24.9.2009 Karri Airas Henkilöstöjohtaja Esperi Care Oy Esperin toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot