VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013. Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen"

Transkriptio

1 VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti

2 Ikääntymisen ennakointi

3 Luentorunko Johdanto Valtakirjavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Hautajaismääräysten antaminen Hoitotahto

4 Vanhuuden haavoittuvuuteen valmistautuminen Miksi? Väestö ikääntyy, muistisairaudet lisääntyvät Samalla tietoisuus oikeuksista kasvaa Itsemääräämisoikeuden korostuminen Keinoja Edunvalvojan hakeminen maistraatista Valtuutus Edunvalvontavaltuutus Hoitotahto Terveenä tai sairastuttua Varhaisen diagnoosin merkitys Omaishoitoperheen tai yksinäisen keinona Haaste: Suomessa yli yksin asuvaa muistisairasta Anna MPL

5 Tarvitaan informaatiota mahdollisuuksista Omaishoitoperheillä tarve keskustella oikeudellisista keinoista suunnitella tulevaa. (Raivio Mäki-Petäjä-Leinonen Laakkonen Tilvis Pitkälä. J.Med.Ethics 2008) Etene 2008: Vanhus terveydenhuollossa eettiset periaatteet Suositus, että vanhuksille kerrotaan mahdollisuuksista ennakoida. Suomen Alzheimer-tutkimusseura 2008: Hoitohenkilöstön kiinnitettävä huomiota edunvalvonnan tarpeeseen ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen hoidon suhteen. Usein sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä Esim. Muistineuvoja tai muistikoordinaattori Haaste: Oikeanlaista tietoa Anna MPL

6 Valtakirjavaltuutus

7 Valtakirja Valtakirjan antaminen Oikeustoimilain mukainen valtuutus toimia valtuuttajan puolesta varallisuutta koskevissa asioissa. Asiamiehen käyttäminen hallintoasiassa (HalL 12 ). Ei lakkaa olemasta voimassa, vaikka toimintakyky heikkenee. Ongelmat: Valvonnan puuttuminen Pankit eivät aina hyväksy Valtuuttajan tarkoituksen selvittäminen Millainen valtakirja on hyvä ennakoinnin väline? Riittävän yksityiskohtainen Lääkärinlausunto liitteeksi tarvittaessa Anna MPL

8 Edunvalvontavaltuutus

9 Edunvalvontavaltuutus Laki edunvalvontavaltuutuksesta voimaan Yksilö voi ennakoida mahdollista toimintakyvyttömyyttään valtuuttamalla valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan. Valtuutus, tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee: sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Anna MPL

10 Edunvalvontavaltuutus periaatteiden valossa Itsemääräämisoikeuden näkökulmasta Päämies itse nimeää valtuutetun. Päämies itse määrittelee asiat, jotka kuuluvat valtuutuksen piiriin. Päämies voi itse vaikuttaa siihen, kuinka intensiivisesti maistraatin on valvottava valtuutetun toimintaa. Suojaamisen näkökulmasta Valtakirjan tiukat muotovaatimukset. Voimaantulo edellyttää viranomaiskontrollin läpäisemistä. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. (Antila 2007) 10

11 Valtakirjan muotomääräykset Päämiehen oltava oikeustoimikelpoinen. Valtuutus tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava (aika ja paikka syytä ottaa). Kaksi esteetöntä todistajaa Yhtä aikaa läsnä Todistuslausuma (ei pätevyyden edellytys mutta helpottaa todistelua). Valtakirjasta käytävä ilmi vähintään: Päämies ja valtuutettu Valtuutetun kelpoisuus Yleisesti tai yksilöiden Määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että päämies tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Jos puuttuu, erikseen arvioitava, voidaanko katsoa tavalliseksi valtakirjaksi. Päämiehen annettava valtuutusta koskeva tahdonilmaisu valtuutetulle. 11

12 Toissijaisen ja varavaltuutetun merkityksestä Varavaltuutetun toimi on väliaikainen, toissijaisen valtuutetun pysyvä järjestely. Kummassakin tapauksessa valtuutuksen vahvistamista haettava erikseen. Varsinaisen valtuutetun tehtävä lakkaa tilapäisesti, kun valtuutus vahvistetaan suhteessa varavaltuutettuun. Jos varavaltuutetun kelpoisuus on varsinaista valtuutettua suppeampi, lakkaa varsinaisen kelpoisuus vain varavaltuutetun kelpoisuutta vastaavalta osalta. Esteellisyystilanteet: maistraatti voi vahvistaa valtuutuksen tulemaan varavaltuutetun osalta voimaan vain esteellisen oikeustoimen osalta. (Antila 2007) Varavaltuutetun tehtävä lakkaa, kun varsinainen ja varavaltuutettu tekevät ilmoituksen maistraatille. Useampi valtuutettu Samalla tai eri valtakirjoilla Jos usealla sama tehtävä eikä määräystä valtakirjassa kelpoisia edustamaan vain yhdessä. 12

13 Edunvalvontavaltuutuksen laatimisesta Karvalakkimalli valtuutuksen sisältönä Päämiehellä ei erityisiä vaatimuksia. Lakimiehen räätälöimän valtakirjan merkitys: Vaihtoehtojen kertominen asiakkaalle. Ankarien muotovaatimusten noudattaminen. Kyky arvioida asiakakkaan toimintakykyä. Muistiinpanojen laatiminen ja myöhemmät tulkintaristiriidat. OM:n kanta: syytä laatia aina lakimiehen luona. 13

14 Valtuutuksen voimaantulo Valtuutettu hakee vahvistamista maistraatista. Vahvistamisen edellytyksenä on, että (EVVL 24 ): 1. Kysymyksessä on edunvalvontavaltuutus ja sen muoto täyttyy. 2. Päämies on ollut kelpoinen valtuutuksen tekoon. 3. Päämies on menettänyt kyvyn hoitaa asioitaan. 4. Päämiehellä ei ole jo edunvalvojaa valtakirjan asioista. Voidaanko edunvalvojamääräys lakkauttaa? 5. Valtuutettu ei ole kykenemätön tai sopimaton tehtävään. Valtakirja esitettävä alkuperäisenä + lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys päämiehestä. Tällaisen saamiseen valtuutetulla on oikeus salassapitosääntöjen estämättä jo valtuutuksen antamisen perusteella (EVVL 45 ). 14

15 Päämiehen oikeustoimikelpoisuus Oikeustoimikelpoisuus säilyy: Ei rajoita päämiehen kompetenssia Rajoittaa päämiehen immuniteettia Valtuutetun oikeus tehdä päämiestä sitovin vaikutuksin oikeustoimia. Ristiriitatilanteessa päämiehen kanta ratkaisee Käytännössä päämiehen passiivisuudella on merkitystä: hyväksyy valtuutetun toimet tai on siinä määrin toimintakyvytön, ettei kykene reagoimaan. Päämiehen vastustus voi johtaa edunvalvojan määräämiseen. Sitovatko valtakirjan määräykset edunvalvojaa? Valtuutetun oikeus tulla määrätyksi edunvalvojaksi?» Olosuhteet ratkaisevat. 15

16 Taloudellisten asioiden hoito Huolellisesti, päämiehen etua edistäen ja hänen mielipiteitään kuullen (jos mahdollista). (EVVL 16 ) Valtuutetun solmima oikeustoimi sitoo päämiestä, jos valtuutettu on toiminut valtuutuksen rajoissa. Seuraavilla vapaavalintaisilla määräyksillä on erityinen asema valtakirjamääräyksinä: Oikeustoimien luvanvaraisuus HolTL 34 :n mukaan on käytävä ilmi valtakirjasta, joko kaikki tai osa oikeustoimista. Lähtökohta valtuutettu ei tarvitse lupaa. Valtuutus lahjan antamiseen on käytävä ilmi valtakirjasta joko yksilöiden tai yleisemmät perusteet määräten. Lupa kiinteistön luovutukseen, kiinnitykseen ja panttaukseen on käytävä ilmi valtakirjasta.

17 Henkilöä koskevat asiat edunvalvontavaltuutuksessa Valtuutetulla toimivalta vain, jos päämies ei ymmärrä asian merkitystä. Valtakirjamääräys voi olla joko päätöksentekovallan delegoiva tai yksityiskohtainen. Henkilöä koskevia asioita mm.: Päämiehen hoitoon ja hoivaan liittyvät asiat Salassa pidettävien tietojen luovutukseen liittyvät kysymykset Asumiseen liittyvät kysymykset 17

18 Potilaan/asiakkaan tietojen saaminen ja luovuttaminen Valtuutetun oikeus saada tietoja tehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi Sen selvittämiseksi, onko päämies tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Myös taloudellisia asioita hoitavan valtuutetun oikeus (EVVL 45.1 ). Vahvistamisen jälkeen: Valtuutusta koskevissa asioissa tiedot, joihin päämiehellä itselläänkin on oikeus. (EVVL 45.2 ) Sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. (PotilasL 9.1 ) Tieto sellaisen salassa pidettävän asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa asianosaisen asian käsittelyyn. (AsiakasL 11 ja JulkL 11.1 ). 18

19 Potilaan/asiakkaan tietojen saaminen ja luovuttaminen Päämiehen tietojen salassapito Valtuutettu ei ilman päämiehensä suostumusta saa ilmaista asiaa, joka valtuuttajan taloudellisen edun tain yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa (EVVL 47.1 ). Yksityisyyden vuoksi salassa pidettäviä tietoja: valtuuttajan yksityiselämää, terveydentilaa, sairautta ja vammaisuutta sekä häneen kohdistuvia hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot. Potilasasiakirjojen salassapito (PotilasL 13.2 ): Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivulliselle vain potilaan kirjallisella suostumuksella. Vajaakykyinen potilas: potilaan laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella. Sosiaalihuollon asiakkaan asiakirjojen salassapito (AsiakasL 16 ). Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. 19

20 Muita henkilöä koskevia asioita Asuinpaikan vaihtaminen: Esimerkiksi omasta kodista palveluasuntoon siirtyminen. Edellyttää usein taloudellista päätöksentekoa ja kelpoisuutta. Mahdollinen yhteistoiminta taloudellisia asioita ja henkilöä koskevia asioita hoitavan valtuutetun välillä. Muut: Passi, henkilökortti Kirkosta eroaminen, nimen muuttaminen? 20

21 Korostuneen henkilökohtaiset asiat Valtuutettu ei voi missään tilanteessa tehdä (EVVL 2 ): Avioliiton solmiminen Adoptio Isyyden tunnustaminen Testamentin teko tai sen peruuttaminen. Avioeron hakeminen lain esitöiden mukaan mahdollista. Edellytyksenä tapauksen yksilölliset olosuhteet: puolisoiden henkilökohtainen suhde on lakannut, toinen puoliso käyttää toista taloudellisesti hyväksi ja hyväksikäytetty puoliso on kykenemätön ymmärtämään asian merkitystä tai ilmaisemaan tahtoaan. Avioeron hakeminen edellyttää henkilöä koskevien asioiden hoitamista. Muussa tapauksessa voi: hakea edunvalvojamääräystä avioeron hakemista varten. toimia yhteistoiminnassa henkilöä koskevien asioiden valtuutetun kanssa. 21

22 Malli (s.1) EDUNVALVONTAVALTAKIRJA VALTUUTTAJA Maija Meikäläinen (syntymäaika) Lähiosoite Postinumero VALTUUTETTU VALTUUTUS Matti Meikäläinen (syntymäaika) Lähiosoite Postinumero Valtuutan Matti Meikäläisen edustamaan minua omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani sekä sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

23 Malli (s.2) Paikka ja aika Maija Meikäläinen ammatti, Kaupunki TODISTUSLAUSUMA Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Maija Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Maija Meikäläinen on tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt ymmärtämään sen merkityksen. Paikka ja aika Tauno Todistaja ammatti, Kaupunki Syntymäaika Lähiosoite Postinumero Raili Todistaja ammatti, Kaupunki Syntymäaika Lähiosoite Postinumero (Lähteet: - Antila 2007:Edunvalvontavaltuutus - Muistiliitto)

24 Hautajaismääräykset

25 Hautajaismääräysten merkitys Hautajaismääräyksissä usein henkilöä koskeva puoli ja taloudellisia asioita koskeva puoli. Vainajan tahdon kunnioittaminen (HautL 2.3 ): Vainajan ruumiin hautaamisessa..tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Esim. hautausmuoto, hautausmaa, hautaustoimitus. Huomioon: ilmoitettu tahto ja oletettu tahto. Ei huomioida: kohtuuttoman vaikeasti toteutettavia tai kuolinpesän varoihin nähden kohtuuttoman kalliita toivomuksia. Säännöksen merkitys: Periaatteellisluonteisena ohjeena vainajan hautajaisjärjestelyistä vastaaville. Tuomioistuimen ratkaisua ohjaavana periaatteena riitatapauksissa. 25

26 Hautajaismääräysten merkitys Hautajaisten järjestäminen: etusijajärjestys (HautL 23.1 ) Vainajan toivoma henkilö Puoliso sekä lähimmät perilliset yhdessä Muu läheinen Kotikunta Muulla kuin pesän osakkaalla oikeus saada kuolinpesän varoista korvaus kohtuullisista hautajaiskuluista (HautL 23.3 ). Hautaamistapaa, paikkaa tai hautaustoimitusta koskevat riidat käsitellään vainajan kotikunnan käräjäoikeudessa (HautL 23.4 ). 26

27 Hautajaismääräysten merkitys Millä tavoin yksilö voi antaa pätevästi määräyksiä hautajaisistaan? Valtakirja, edunvalvontavaltuutus, testamentti? Ks. Turun HO S 11/769 Hautajaisjärjestelyni -vihkoselle ja testamentille sama painoarvo. Hautaustoimilaki hautajaismääräysten osalta lex specialis: vainajan toiveille merkitys riippumatta siitä, millä asiakirjalla toiveet annetaan. 27

28 Hoitotahto

29 Hoitosuostumuskelpoisuus - Potilaan itsemääräämisoikeus Potilaslain 6.1 : Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

30 Vajaakykyisen vanhuksen puolesta päättäminen Tärkeään hoitopäätökseen potilaan laillisen edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. (PotilasL 6.2 ja 6.3 ) - Kuka on laillinen edustaja? Valtuutettu, edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja, jolla on oikeus tehdä myös sellaisia päämiehen henkilöä koskevia päätöksiä, joiden merkitystä päämies ei itse kykene ymmärtämään. Päätöksentekijällä oikeus saada tehtävänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta: Hoidon merkitys, eri hoitovaihtoehdot ja niiden vaikutus, potilasasiakirjoihin tehdyt hoitoon liittyvät kannanotot. Suostumusta annettaessa huomioitava potilaan aiemmin ilmaisema tahto tai, jos hoitotahtoa ei ole ilmaistu, hänen henkilökohtainen etunsa. Anna MPL

31 Hoitotahto Potilaslaki 8, Kiireellinen hoito: Potilaalle on annettava hänen henkeään ja terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. Suullinen tai kirjallinen Suullisesta selkeä, potilaan itsensä varmentama merkintä potilasasiakirjoihin. Kirjallinen liitteeksi potilasasiakirjoihin. STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009), 18 Anna MPL

32 Muistiliiton hoitotahtolomake 1. Sitovat tahdonilmaukset Osio A: Päätösten tekeminen puolesta OsioB: Elämän loppuvaiheeseen liittyvät päätökset 2. Hoitoa ja hoivaa koskevia toiveet Osio C: Yleiset hoivaan liittyvät toiveet Osio D: Taloudellisiin asioihin liittyvät toiveet Osio E: Lääketieteellisiin tutkimuksiin ja lääkekokeiluihin osallistuminen Ks. myös Suomen muistiasiantuntijoiden Elämänlaatutestamentti Anna MPL

33 Kortti hoitotahdon olemassaolosta kortti lompakkoon, käsilaukkuun itse kortti ei millään tavalla korvaa itse hoitotahtoa asiakirjana, mutta se kertoo asiakirjan olemassaolosta ja sijaintipaikasta kortteja löytyy mm. apteekeista, sairaaloista ja sitä voi myös tilata maksutta Exitus ry:stä 33

34 Alcove Alzheimer Cooperative Valuation in Europe Projektissa Suomesta mukana THL Työpaketti 7: oikeudet, itsemääräämisoikeus ja muistisairaan arvokkuus Hoitotahto ja toimintakyvyn arviointi: Suositukset hyvistä käytännöistä. Tavoitteena löytää tasapaino muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen välillä. Suosituksissa painotus hoivaa koskevaan suunnitteluun (Advance care planning). Julkaistaan 3/2013.

35 Esimerkkejä ennakoinnista: Nyt viime vuodesta lähtien on 5 asiakastani, joilla on diagnosoitu etenevä muistisairaus tehnyt edunvalvontavaltuutuksen, tämä on erittäin hieno kehitys. (5) Eläkkeellä oleva matematiikan lehtori hakenut jo muistisairauden alkuvaiheessa edunvalvojaa, tehnyt hoitotahdon. (9) Meillä oli yksi rouva joka halusi tehdä hoitotahdon hyvin laajan. Hänellä oli AD hyvin lievässä vaiheessa. Hänellä oli tuttu lakimies joka neuvoi, hän käytti Muistiliiton lomaketta pohjana. (80) (Selvitys yksin asuvan muistisairaan oikeusturvan toteutumisesta. Mäki-Petäjä- Leinonen 2010, Muistiliitto ry)

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä?

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Porvoo 6.2.2015 Projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry Sosionomi (YAMK), tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi

Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi Hoitotahto Lauri Nuutinen/Ritva Halila Prof. emeritus lauri.nuutinen@fimnet.fi Hoidon eettiset periaatteet Oikeus hoitoon Oikeudenmukaisuus Itsemääräämisoikeus Ihmisarvon kunnioitus Hoito Hyvän tekeminen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Euroopan neuvosto Englanninkielinen versio: Guide on the decision-making process regarding

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa

Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa 1 Lukijalle Tämä ehdotus on tarkoitettu niiden tahojen käyttöön, jotka käytännön työssä joutuvat pohtimaan, kuinka heidän täysi-ikäisen asiakkaansa

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivä Helsinki 10.4.2014 Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Peruste: Perusoikeudet Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 0 SISÄLLYS 1. Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 1 2. Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 6 3. Esteellisyys 10 4. Käyttövarat

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot