Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus"

Transkriptio

1 Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti 10

2 1(11) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Minna Pohjola Ensiluonnos Piia Astila-Ketonen Tekstin lisäys Minna Pohjola Ulkoasu Minna Pohjola Julkaisu

3 2(11) Tiivistelmä Hankkeessa järjestettiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla terveys- ja hyvinvointipäiviä. Hyvinvointipäivät edustivat matalan kynnyksen terveysneuvontapisteitä, joissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien teemojen avulla haluttiin motivoida väestöä, työntekijöitä ja potilaita terveyden ylläpitämiseen. Hyvinvointipäiviä järjestettiin hankkeen osapuolten organisaatioissa ja yleisillä paikoilla, jolloin myös tavoitettiin asiakkaita ja potilaita eri sairaaloissa. Työpaikka on erinomainen elämisen areena, jolla voidaan monin tavoin edistää työssäkäyvien hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä. Terveystottumukset ja elintavat muovautuvat ihmisen arjen ympäristöissä, joista työpaikka on yksi keskeisin. Terveyden työpaikalla on osa johtamista

4 3(11) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA JA TARKOITUS SEKÄ TEHTÄVÄN KUVAUS Tausta ja tarkoitus Tavoitteet Tehtävän kuvaus ORGANISAATIO TULOKSET ARVIOINTI POHDINTA... 6 Liitteet: Liite 1 Lähteet Liite 2 Terveys- ja hyvinvointipäivät, kohderyhmät ja kävijämäärät keskimäärin Liite 3 Terveyspäivän toteutusmalli

5 4(11) 1 Johdanto Terveyttä edistävän sairaalan tarkoituksena on lisätä sairaalan kulttuuriin ja päivittäiseen työhön ajatus työntekijöiden, potilaiden ja heidän läheistensä sekä koko yhteisön terveyden edistämisestä. Työpaikka on tärkeä terveyden edistämisen areena. Noin 2,4 miljoonaa suomalaista käy työssä. Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Hankkeessa järjestettiin 26 terveys- ja hyvinvointipäivää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Terveyspäivän kohderyhminä olivat potilaat, työntekijät ja väestö. Kohderyhmä vaihteli tilaisuuden tarkoituksen mukaan. Terveyspäivien tavoitteena oli jakaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä positiivisin keinoin. Tässä raportissa kuvataan terveys- ja hyvinvointipäivien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä asioita. Tämän toivotaan palvelevan muita organisaatioita toteuttamaan vastaava kokonaisuus omassa toimintaympäristössään. 2 Tausta ja tarkoitus sekä tehtävän kuvaus 2.1 Tausta ja tarkoitus Työikäisen väestön toimintakykyä ja terveyttä heikentävät liikunnan puute, epäterveellinen ruokavalio, mielenterveysongelmat, tupakointi ja liiallinen alkoholin käyttö. Ne ovat yhteydessä myös useimpiin kansansairauksiin ja aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia. Elintapojen kohentamiseen ja terveyden edistämiseen tulisi panostaa, jotta Suomessa on tulevina vuosina riittävästi työkykyistä ja työvoimaa. (Työterveyslaitos 2011.) Sosioekonomisten terveyserojen synnyssä on elintavoilla merkittävä rooli, sillä tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, liikunnan puute ja huonot ruokatottumukset ovat keskeisiä suurten kansantautien riskitekijöitä. Työ- ja terveys haastattelututkimuksen perusteella suurimmat erot ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden väillä ovat tupakoinnissa. Myös työntekijänaisten ylipainoisuus on huomattavasti yleisempää kuin ylempien toimihenkilönaisten, mutta miesten keskuudessa ero ei ole kovin suuri. Alkoholin riskikulutuksessa ja liikunnan puutteessa erot ovat samansuuntaisia. (Kauppinen ym ) Terveyden työpaikalla on enemmän kuin vain lainmukaisten työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamista. Se tarkoittaa myös sitä, että työnantaja auttaa aktiivisesti henkilökuntaa parantamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan yleensä. (Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto 2011.) Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli terveys- ja hyvinvointipäivien järjestäminen. Hyvinvointipäivät edustivat matalan kynnyksen terveysneuvontapisteitä, joissa terveyteen liittyvien teemojen avulla haluttiin motivoida väestöä, työntekijöitä ja potilaita terveyden ylläpitämiseen. Terveyspäivien pääpaino oli työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä, mutta myös väestölle ja potilaille suunnattuja tilaisuuksia järjestettiin. Toiminta nähtiin osallistavan johtamisen menetelmänä, jossa edistettiin työntekijöiden osallistumista työpaikallaan terveyden edistämisen toimintaan. Teemapisteillä tehtävien terveyttä mittaavien kyselyiden ja mittausten tarkoituksena oli saada osallistujat miettimään omaa terveyttään.

6 5(11) 2.2. Tavoitteet Terveyspäivien tavoitteena oli jakaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä positiivisin keinoin. Hyvinvointipäivän aikana haastettiin osallistujat pohtimaan heidän oman toimintansa vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Terveyspäivillä elintapamuutokset esitettiin iloisena asiana ja mielikuvaa tuettiin positiivisella viestinnällä. Ideana oli tarjota henkilökunnalle voimaannuttava terveyspäivä, joka antaisi eväitä omaehtoiseen terveyden edistämiseen Tehtävän kuvaus Hyvinvointipäivä oli työntekijöille/potilaille/väestölle suunnattu työpaikalla tai arjen areenalla järjestettävä teemapäivä. Päivien suunnitteluun osallistui eri alojen asiantuntijoita ja potilasjärjestöjä. Toteutuksessa korostuivat osallistavat ja voimavaraistavat työmenetelmät. Hyvinvointipäivän toteutus perustui teemapisteisiin, jota kutsuttiin terveystoriksi. Terveystorilla, mitattiin, testattiin ja tulkittiin terveydentilaa ja sairauksien riskitekijöitä erilaisten testien avulla. Hyvinvointipäivän organisoinnissa oli tärkeää huolellinen suunnittelu ja vastuunjako. Hyvinvointipäivän sisältö rakennettiin ottamalla huomioon paikalliset tarpeet ja ajankohtaiset teemat. Hyvinvointipäivän järjestämiseksi valittiin päivistä vastuussa oleva henkilö. Vastuuhenkilö kokosi työryhmän, joka osallistui päivän ohjelman suunniteluun. Hyvinvointipäivien toteutusajankohdat sovittiin hyvissä ajoin. Terveyspäivätapahtumasta tiedotettiin laajasti hyödyntäen organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia viestintäkanavia 3 Organisaatio Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Salon kaupungin terveyden edistämisen työryhmät sekä Turun kaupungin terveyden edistämisen yksikkö toimivat päivien suunnittelusta vastaavina työryhminä. Työryhmät käsittelivät terveyspäivien järjestämiseen liittyviä asioita kokouksissaan, antoivat raamit hyvinvointipäivien suunnittelulle ja seurasivat hyvinvointipäivien toteutusta. 4 Tulokset Hankkeen tuloksena järjestettiin 26 terveys- ja hyvinvointipäiviä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla (Liite 2). Hankkeessa kehitettiin terveys- ja hyvinvointipäivän toteutusmalli, joka perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja käytännön kokemuksiin (Liite 3). Terveyspäivän toteutusmallissa esitetään keskeisiä hankkeen aikana järjestetyissä terveyspäivissä mukana olleita teema-alueita, asiantuntijat ja sisältö. 5 Arviointi Matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointipäivän monipuolisilla teemoilla tavoitettiin yli 3000 osallistujaa. Varsinais-Suomessa järjestettyjä vuoden 2010 hyvinvointipäivien vaikuttavuutta ja toteutusta arvioitiin osallistujien palautteella (arviointiraportit) ja omien havaintojen pohjalta.

7 6(11) Palautekysely suunnattiin osallistujille, jotka olivat mukana vuoden 2010 Varsinais-Suomen aluesairaaloissa järjestetyissä terveyspäivissä ja kevään 2010 Turun kaupungin soten terveyspäivätilaisuuksissa. Kyselyn tuloksia tarkastelemalla on selvää, että Terveyspäivätapahtuma tuotti iloa ja hyödyllistä terveystietoa osallistujille. Kyselyn myötä saatiin myös näyttöä siitä, että terveyspäivään osallistuneet henkilöt olivat hyödyntäneet tapahtumasta saamaansa tietoa omassa elämässään. Terveyspäivänä järjestetyt mittaustapahtumat saivat suurta kiitosta, ja niitä toivottiin tapahtumaan mukaan aikaisempaa enemmän. Moni kertoi saaneensa uutta tietoa sekä innostuksen oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Terveystapahtumaan osallistujat kokivat tapahtumassa esillä olleet aiheet ajankohtaisiksi ja terveystapahtuman hyödylliseksi. Vastaajien mielestä hyvinvointipäivä motivoi heitä kiinnittämään huomiota omaan terveyteensä ja huolehtimaan kunnostaan. Vastaajat toivoivat vastaavanlaisia terveystapahtumia järjestettävän jatkossakin. Palautteen myötä tuli myös hyviä kehittämisehdotuksia mahdollista seuraavaa terveystapahtumaa varten. Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli nähtävissä työterveyshuollossa terveyspäivien vaikutus uusien riskiasiakkaiden jatkohoidossa. Havainnoinnin tuloksena voidaan todeta, että asiakkaiden suhtautuminen terveys-tapahtumaan oli positiivista Yhteistyökumppanien kanssa tehdyssä arvioinnissa tuli esille, että tapahtuma oli onnistunut. Haasteeksi osoittautui, miten vielä pontevammin saataisiin riskiryhmiin kuuluvat osallistumaan tapahtumaan. Terveystapahtuman asiantuntijat kokivat, että tapahtuma oli myös merkittävä oppimiskokemus. Terveystapahtuma opetti käyttämään sitä yhtenä työmenetelmänä sekä kehitti taitoja antamaan terveysneuvontaa. 6 Pohdinta Terveyden vaatii pitkäjänteisyyttä sekä monien toimijoiden kanssa tehtävää verkostoitumista ja tukea. On kaikkien etu yhdistää voimavaroja ja hyödyntää eri toimijoiden tietotaitoa. Vaikuttavuus myös mielestämme lisääntyi, kun eri alojen asiantuntijat hyödynsivät toisiaan terveyden edistämisen työssä. Hyvinvointipäivän toteutuksesta saatiin hyvää palautetta niin osallistujilta kuin hankkeen osapuolten organisaatioiden johdolta. Tavoitteiden toteutumisen kannalta oli merkityksellistä, että terveyspäivillä tavoitettiin myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät muuten olisi menneet terveyskeskukseen tai terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia kannattaa tukea, sillä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiolle kilpailuvaltti. Työpaikoilla tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen voi parhaimmillaan tavoittaa lähes puolet väestöstä. Työnantajan tulisi kiinnittää huomiota työntekijöiden hyvinvointiin esimerkiksi säännöllisten terveystapahtumien muodossa. Tulevaisuuden tavoitteena on rakentaa hankkeen osapuolten organisaatioissa terveys- ja hyvinvointipäivästä vuosittain toteutettava tapahtuma.

8 7(11) Liite 1 Lähteet Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto Saatavissa: Kauppinen, T., Hanhela, R., Kandolin, I., Karjalainen, A., Kasvio, A.,Perkiö-Mäkelä, M., Priha, E., Toikkanen, J Työ ja terveys Suomessa Sastamala: Vammalan kirjapaino Oy. Työterveyslaitos Saatavissa

9 1(11) Liite 2. Terveys- ja hyvinvointipäivät, kohderyhmät ja kävijämäärät Ajankohta Toteutuspaikka Kohderyhmä Kävijämäärä keskimäärin TYKS, U-sairaala työntekijät TYKS, A-sairaala työntekijät, potilaat Rauma, kauppakeskus väestö Satakunnan keskussairaala työntekijät, potilaat Turun kaupunginsairaala työntekijät, potilaat Rauman aluesairaala ja Rauman terveyskeskus työntekijät, potilaat Turun sosiaalikeskus työntekijät Harjavallan sairaala työntekijät Antinkartanon kuntoutuskeskus työntekijät Salon aluesairaala ja Salon terveyskeskus työntekijät, potilaat TYKS Vakka-Suomen sairaala työntekijät, potilaat Loimaan aluesairaala työntekijät, potilaat TYKS T-sairaala työntekijät, potilaat Turku, Kauppakeskus Hansa, Maailman tupakaton päivä väestö Antinkartanon kuntoutuskeskus, Aatteleppa Ite työntekijät TYKS, kirurginen sairaala työntekijät, potilaat Satakunnan keskussairaala, Aatteleppa Ite työntekijät Harjavallan sairaala, Aatteleppa ite työntekijät Satalinna, Aatteleppa ite työntekijät Rauman aluesairaala, Aatteleppa ite työntekijät yht.200 Aatteleppa Ite Laitila, kauppakeskus väestö Turun kaupunginsairaala henkilökunta, potilaat, väestö Turku, Kauppakeskus Hansa, Maailman tupakaton päivä väestö Salon sairaala ja Salon terveyskeskus työntekijät työntekijät, potilaat Loimaan sairaala työntekijät TYKS Vakka-Suomen sairaala työntekijät 80

10 2(11) Liite 3. Terveys- ja hyvinvointipäivän toteutusmalli Teema Savuttomuuden Päihteettömyyden Liikunnan Asiantuntijat ja yhteistyökumppanit Tupakastavieroitushoitaja Päihdesairaanhoitaja, A-klinikka, Terveys ry Fysioterapeutti, liikunnan ohjaaja, paikalliset liikunta- ja kuntokeskukset, UKK -instituutti Sisältö (esimerkkejä) Fagerströmin testi, häkämittaus ja tulosten tulkinta Nikotiinikorvausvalmisteiden esittely ja info oikean valmisteen käyttöön Valmisteista makunäytteet Motivointi ja kannustaus tupakoinnin lopettamiseen Kirjallinen materiaali: Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta (Nicorette) Yhdistelmähoito (Nicorette) Tupakointi ja suun terveys (Nicorette) Diabetes ja tupakointi (Nicorette) Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin (Nicorette) Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina (Pfizer) Tänään on oikea päivä (Hengitysliitto Heli) Näin nujerrat tupakan (Nicorette) Irti tupakasta naisille (Suomen sydänliitto) Audit ja alkoholin puheeksi ottaminen, tulosten tulkinta Kirjallinen materiaali: 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä (Alkoholiohjelma ) Juomanlaskijan opas (Alkoholiohjelma ) Tiedätkö, paljonko juot (Alkoholiohjelma ) Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle (Alkoholiohjelma ) Muutos käden ulottuvilla -kortti (Alkoholiohjelma ) Ikävälä & Kivala -kortti (Alkoholiohjelma ) Kännilasit (Valmistajan mukaan simuloi 0,8-1,5 promillen humalatilaa) Alkoholiannosnäyttely Kehon koostumuksen mittaus, tulkinta ja neuvonta Tasapainon mittaus (UKK- instituutti) Lihaskuntotesti Kädenpuristusvoimamittaus Liikuntapiirakkakortti (UKK -instituutti) Liikkumisen viikko-ohjelma ja seuranta (UKK -instituutti) Terveysliikunnan vaikutusaika (UKK -instituutti)

11 3(11) Osteoporoosin ehkäisy Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Seksuaaliterveyden Terveellinen ravitsemus Suun terveyden Muistiterveyden Työhyvinvoinnin Tietokilpailu Erikoislääkäri, osteoporoosiyhdistys, Maito ja terveys ry Diabeteshoitaja, Suomen diabetesliitto Seksuaalineuvoja, kätilö Ravitsemusterapeutti, sydänyhdistys Suuhygienisti, hammaslääkäri, xylitol -edustaja Muistihoitaja, Muistiyhdistys Työterveyshuolto, henkilöstötoimisto Liikkumisresepti (UKK -instituutti) Pituusmittaus ja luuterveyden puheeksi ottaminen Riskitekijäkartoitus (Suomen osteoporoosiliitto) Luuliikuntasuosituskortti aikuisille (Suomen osteoporoosiliitto) Lujita luitasi kalsiumilla ja kuntoilulla -esite (Suomen osteoporoosiliitto) Tiesitkö tämän D-vitamiinista (Valio) D-vitamiini tablettien jakaminen Sokerin mittaus ja tulkinta Tyypin 2 diabeteksen riskitesti (Suomen diabetesliitto) mittanauha, vyötärön ympäryksen mittaaminen (Suomen diabetesliitto) Tuijota omaan napaasi esite (Suomen diabetesliitto) Seksuaaliterveyden välineet SamaRakas pelikortit (Väestöliitto) Terveellinen ruokanäyttely (esim.itämeren teema) Itämeren ruokakolmio/lautasmalli (Suomen diabetesliitto) Paino hallintaan -syö järkevästi laihdu pysyvästi Syö hyvin -ohje työikäisen ravitsemuksesta (Suomen ravitsemusterapeuttinen yhdistys) Lautasmallijuliste (Suomen sydänliitto) Hammastahnanäytteet, hammasharjamallit, hammaspastillit, xylitol maistiaiset Hammaseroosio (Suomen hammaslääkäriliitto) Näin edistät suusi terveyttä (Suomen hammaslääkäriliitto) Ientulehdukset (Suomen hammaslääkäriliitto) Muistin riskitesti (Muistiliitto ry) Muistiapu (Salon muistiyhdistys ry) Muistiopas (Muistiliitto ry) Muisti käyttö- ja huolto-ohjeet (Novartis) Työsuhdeasiat, vuorotteluvapaa, eläkeasiat, ajankohtaiset työterveyshuollon kampanjat esim. kävelytesti Vastaukset työntekijät saavat kiertämällä eri teemapisteitä

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008

TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 46 HANNELE PALTTA, LEENA WALTA & SIRKKU KOIVUNIEMI (TOIM.) TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Virrat puroiksi 2005 2007

Virrat puroiksi 2005 2007 Lotta Lehmusvaara Virrat puroiksi 2005 2007 Hankkeen loppuraportti A klinikkasäätiön monistesarja nro 59 A klinikkasäätiö 2008 ISSN 1237 7015 (moniste) ISSN 1459 5818 (verkkojulkaisu) ISBN 978 952 5587

Lisätiedot

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Keskivartalolihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan yleisiä ammattikuljettajien keskuudessa. Tyypin 2 diabetes

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen AikaEuro projekti tarja määttä - petri kylmänen Alkusanat Alkoholi on työikäisten miesten yleisin kuolinsyy tällä hetkellä. Näin otsikoi Helsingin Sanomat artikkelin 1.11.2006. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin,

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 Pauliina Alanko ja Maija Kukkonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi)

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) Margit Ylänen Outi ruokanen Helsingin Sydänpiirin Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) loppuraportti Helsingin Sydänpiiri ry. Hjärtdistriktet i Helsingfors rf 1 Helsingin

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto PLUSSA- Työttömän työnhakukunto oli RAY:n rahoittama ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toteuttama toimintaprojekti vuosina 2005 2007 Kolin huipulta katse tulevaisuuteen LOPPURAPORTTI Helli

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti "PÄÄKIRJOITUS

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti PÄÄKIRJOITUS "PÄÄKIRJOITUS KUOPIO 2.5.2008 Savo savuttomaksi Pohjois-Savosta pyritään tekemään savuton vuoteen 2015 mennessä. Täydellisen tupakoimattomuuden tavoite koko maakunnassa lienee utopistinen, mutta suurta

Lisätiedot

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Nores, Laura Olkinuora, Anni Salenius, Jutta 2011 Laurea Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tukea ja terveyttä työttömille

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot