Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti 9

2 1(17) Versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Mervi Siekkinen Ensiluonnos Minna Pohjola Täydennys Mervi Siekkinen Täydennys Minna Pohjola Täydennys Mervi Siekkinen Täydennys Mervi Siekkinen Täydennys Mervi Siekkinen Täydennys Mervi Siekkinen Julkaisu

3 2(17) Tiivistelmä EU:n ja STM:n terveysohjelmat, terveydenhuoltolaki (1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (782/1992) ja sairaanhoitopiirien strategiat painottavat terveyden edistämisen osaamisen kehittämistä hoitotyössä. Hankkeen alkukartoituksen yhtenä tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon johtajilta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutustarpeita. Kartoituksen tuloksena vastaajista yli puolet (60 %) oli sitä mieltä, ettei organisaatiossa ole järjestetty riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutusta. Hankkeessa järjestettiin terveyden edistämisen alueellista koulutusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien, Turun ja Salon kaupungin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisille ja johtajille. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ja positiivista asennetta, joka vahvistaa henkilöstön puheeksi ottamisen taitoja potilasta voimavaraistumista tukevassa ohjauksessa näyttöön perustuen. Terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen koulutuksen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyseroista, päätöksenteon työvälineistä, valtakunnallista terveyspolitiikkaa ohjaavista toimintaohjelmista ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Ammattilaisille suunnatun koulutuksen tavoitteena oli välittää tietoa ja vahvistaa sosiaali- ja hoitohenkilöstön puheeksi ottamisen taitoja alueellisen koulutuksen avulla. Tehtävässä kehitettiin puheeksi ottamisen koulutusmalli -Terveystarjotin koulutuskokonaisuus. Terveystarjotin on esimiehille osaamisen johtamisen työväline, joka tarjoaa tietoa keskeisimmistä teemoista kansansairauksien ehkäisyssä. Terveystarjottimelta henkilöstö sai työvälineitä hoitotyöhön potilaan kohtaamiseen ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutumisen näkökulmasta. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin ns. räätälöityjä koulutuksia ja motivoiva haastattelu -koulutuksia. Hankehenkilöstö piti myös useita muita esityksiä, joissa implementoitiin hankkeen tuloksia. Koulutusten toteutumista ja tuloksellisuutta arvioitiin ja niistä saatiin positiivista palautetta. Johtamisen koulutukset toteutuivat osallistujien arvioimana hyvin. Terveystarjotin koulutusten tuloksellisuus oli hyvä. Osallistujat arvioivat koulutuksen lisäävän tietoja ja taitoja sekä puheeksi ottamista hoitotyössä. Koulutuksen tulisi olla terveyden edistämisen osaamista ylläpitävää koulutusta jatkossakin

4 3(17) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA JA TARKOITUS SEKÄ TEHTÄVÄN TARKEMPI KUVAUS Tausta ja tarkoitus Tavoitteet Tehtävään liittyvät aikaisemmat selvitykset ja hankkeet Tehtävän tarkempi kuvaus TEHTÄVÄN ORGANISAATIO TULOKSET Puheeksi ottamisen koulutusmalli - Terveystarjotin koulutuskokonaisuus Puheeksi ottamisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointilomake Terveys- ja hyvinvointijohtamisen koulutustilaisuudet Terveyden edistämisen räätälöidyt koulutustilaisuudet ja muut koulutukset TEHTÄVÄN ARVIOINTI Terveystarjotin koulutuskokonaisuuden arviointi Tehtävän vaikutukset käytännön toimintaan ja toiminnan suuntaamiseen Tehtävän yhteys Kaste-ohjelmaan ja sen toteuttamiseen Resursointi tehtävässä POHDINTA Liitteet Liite 1. Lähteet Liite 2. VeTeTH -hankehenkilöstön pitämä implementointi/esitykset koulutuksissa

5 4(17) 1 Johdanto EU:n terveysohjelma ja STM:n kansalliset terveysohjelmat, terveydenhuoltolaki (1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (782/1992) ja sairaanhoitopiirien strategiat painottavat terveyden edistämisen osaamisen kehittämistä hoitotyössä. Hoitotyön johtamisen yksi ydintehtävistä on varmistaa, että henkilöstöllä on osaamista perustehtävän laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus on yksi osaamisen kehittämisen väline, jonka tavoitteena on tuottavuuden ja kannattavuuden lisääminen sekä henkilöstön motivoiminen ja organisaation toiminnan edistäminen (STM 2002). Henkilöstön tarpeet keskittyvät ammattitaidon kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun ja toisaalta organisaation tarpeet keskittyvät laadukkaan hoidon tarjoamiseen ja kustannustehokkaaseen tapaan tuottaa palveluja (STM 2009). Hankkeessa järjestettiin terveyden edistämisen alueellista koulutusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien, Turun ja Salon kaupungin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisille ja johtajille. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ja positiivista asennetta, joka vahvistaa henkilöstön puheeksi ottamisen taitoja potilasta voimavaraistumista tukevassa ohjauksessa näyttöön perustuen. Hoitotyön johtamisen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyseroista, päätöksenteon työvälineistä, valtakunnallista terveyspolitiikkaa ohjaavista toimintaohjelmista ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 2 Tausta ja tarkoitus sekä tehtävän tarkempi kuvaus 2.1 Tausta ja tarkoitus Hankkeen alkukartoituksen yhtenä tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon johtajilta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutustarpeita. Kartoituksena tuloksena vastaajista yli puolet (60 %) oli sitä mieltä, ettei organisaatiossa ole järjestetty riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutusta. Terveyden edistämiseen liittyvistä koulutustoiveista suurin oli johtamisen työvälineet. Seuraavaksi eniten toivotut aiheet koulutukseen olivat alueen hyvinvointi- ja terveystietojen kuvaaminen, valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat sekä elintapaohjaukseen liittyvät hyvät käytännöt. Lisäksi väestön terveyserot nähtiin merkittävänä koulutuksen aiheena. Terveyttä edistävistä vaikuttavista menetelmistä on runsaasti näyttöä. Useimpien merkittävien kansanterveysongelmien yleisyyttä ja niistä aiheutuneita haittoja voidaan olennaisesti vähentää elintapoihin ja terveysvalintoihin vaikuttamalla. Kustannusvaikuttavia keinoja ovat mm. liikunnan lisääminen, ravitsemuksen terveellisyyden, painonhallinnan ja tupakoimattomuuden edistäminen sekä alkoholinkäytön vähentäminen. Toistaiseksi tätä tietoa käytetään johtamisessa ja asiakastyössä riittämättömästi. Tiedon hyödyntäminen on johtamisen ja terveyden edistämisen koulutuksen haaste. Terveyden edistämisen toiminta-ajatuksen, arvojen ja sairaanhoitopiirien strategioiden tavoitteiden toteuttamista vahvistetaan osaamisen johtamisella. Hoitotyössä keskeisiä terveyden edistämisen osaamisalueita ovat terveyden edistämisen hyvät toimintamallit ja puheeksi ottamisen taidot. Tehtävän tarkoituksena on välittää tietoa ja vahvistaa sosiaali- ja hoitohenkilöstön puheeksi ottamisen taitoja alueellisen koulutuksen avulla. Terveystarjotin on esimiehille osaamisen johtamisen työväline, joka tarjoaa tietoa keskeisimmistä teemoista kansansairauksien ehkäisyssä. Terveystarjottimelta henkilöstö saa

6 5(17) työvälineitä hoitotyöhön potilaan kohtaamiseen ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutumisen näkökulmasta. Lähtökohtana on potilaan voimavaraistumisen tukeminen ja ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta paremman valinnan tekemisessä ja terveellisiin elintapoihin näyttöön perustuen. Perinteisellä terveysneuvonnalla ei ole selkeää näyttöä siitä, että se parantaisi merkitsevästi potilaiden hoitoon sitoutumista. Motivoiva haastattelu on yksi näyttöön perustuva työkalu potilaiden oman motivaation aikaansaamiseen ja sitä kautta parempiin hoitotuloksiin. Motivoivan haastattelun toteutuksesta on saatu näyttöä päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa ja laajemminkin terveydenhuollossa esimerkiksi hoitoon sitoutumisen parantamisessa ja elintapamuutosten toteuttamisessa. Motivoivalla haastattelulla pyritään herättämään muutosmotivaatiota potilaan omista lähtökohdistaan käsin ja vahvistamaan potilaan omaa pätevyyttä ja voimavaraistumista. 2.2 Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ja positiivista asennetta, joka vahvistaa henkilöstön puheeksi ottamisen taitoja potilasta voimavaraistumista tukevassa ohjauksessa näyttöön perustuen. Hoitotyön johtamisen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyseroista, päätöksenteon työvälineistä, valtakunnallista terveyspolitiikkaa ohjaavista toimintaohjelmista ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 2.3 Tehtävään liittyvät aikaisemmat selvitykset ja hankkeet Terveystarjotin koulutuksen kokonaisuus muodostuu keskeisimmistä teemoista kansansairauksien ehkäisyssä perustuen Terveyden edistämisen mahdollisuudet vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus -julkaisuun STM 2008 sekä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta -raporttiin VeTeTHhanke Koulutuksen sisältö pohjautuu Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma ja hyvät käytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä -raporttiin VSSHP Tehtävän tarkempi kuvaus Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin Puheeksi ottamisen koulutusmalli - Terveystarjotin koulutuskokonaisuus, hyvinvointijohtamisen koulutustilaisuudet ja yksittäisiä räätälöityjä terveyden edistämisen koulutuksia (Taulukko 1). Koulutuksen sisältö pohjautui Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma ja hyvät käytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oppaaseen VSSHP Terveystarjotin koulutuskokonaisuus pilotoitiin ja TYKSin neurologian vuodeosastolla ja Ammattiopisto Novidassa Uudessakaupungissa. Koulutuksen sisältö perustui aikaisempiin selvityksiin. Pilotoinnin jälkeen koulutuskokonaisuutta kehitettiin edelleen kahdessa ryhmässä (koulutustyöryhmä ja asiantuntija/kouluttajaryhmä) ja koulutuspalautteiden pohjalta. Terveystarjotin koulutuskokonaisuus toteutettiin VSSHP:n ja SATSHP:n alueellisena koulutuksena syyskuu - joulukuu 2010 ja maaliskuu - toukokuu 2011 sosiaali- ja hoitohenkilöstölle etäyhteydellä aluesairaaloihin. Terveystarjotin koulutuksen tuloksellisuutta arvioitiin maaliskuu - toukokuu Arviointia varten kehitettiin arviointilomake Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen maisteriopiskelijan harjoittelutyönä syksyllä 2010.

7 6(17) Taulukko 1. Aikataulu Puheeksi ottamisen koulutuksen pilotointi Terveystarjotin asiantuntijatapaaminen Koulutustyöryhmätapaaminen Terveystarjotin Syksy2010 Terveystarjotin Kevät2011 Arviointi-lomakkeen kehittäminen Räätälöidyt koulutukset Motivoiva haastattelukoulutukset Terveys- ja hyvinvointijohtamisen koulutukset Muut koulutukset Koulutusten kehittäminen ja toteutus v v Koulutuksen vastuuhenkilönä toimi projektisuunnittelija Mervi Siekkinen. Koulutuksen toteuttamiseksi käynnistettiin yhteistyö hankehenkilöstön ja asiantuntijaluennoitsijoiden lisäksi VSSHP:n ja SATSHP:n koulutussuunnittelijoiden, Salon kaupungin, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Turun AMK terveysalan ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Terveystarjotin koulutuskokonaisuuden suunnittelua varten perustettiin Terveystarjotin luentoja pitävä asiantuntijaryhmä. Lisäksi suunnitteluun osallistui koulutustyöryhmä. Ryhmät kokoontuivat ennen syksyn 2010 ja kevään 2011 koulutuksia sekä niiden jälkeen. Tavoitteena oli koota koulutuskokonaisuus, joka voitiin toteuttaa alueellisena koulutuksena VSSHP:ssä siten että se tavoittaisi SATSHP:n lisäksi Salon ja Turun kaupungin sosiaali- ja hoitohenkilöstö sekä potilasjärjestöt, apteekit ja seurakunnat. Terveystarjotin koulutuksen tuloksellisuuden arviointi toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Maisteriopiskelija Sandra Puhakainen tuotti harjoittelutyönään (6op) Terveyden edistämisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointilomakkeen. Opiskelijan ohjaajina toimivat Mervi Siekkinen ja Minna Pohjola. TerveystarjotinSyksy2010:sta tehtiin 2 posteria ja TerveystarjotinKevät2011:sta tehtiin posteri ja pidettiin esitys VeTe -hankkeen loppuseminaarissa Koulutustyöryhmälle ja asiantuntijaryhmälle annettiin palaute Terveystarjotin koulutuskokonaisuuksien onnistumisesta koulutusten jälkeen. Terveystarjotin koulutuksesta kirjoitettiin artikkeli VSSHP Hospitaali henkilöstölehteen.

8 7(17) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamista vahvistettiin järjestämällä hyvinvointijohtamisen kaksi koulutus/seminaaritilaisuutta. Koulutusten kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden terveyden- ja hyvinvointialan toimijat, kehittäjät, päättäjät ja asiasta kiinnostuneet. Koulutuksissa keskityttiin johtamisen näkökulmasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaohjelmiin ja työvälineisiin, joita hankkeen kyselykartoituksen tulosten perusteella oli syytä vahvistaa ja nostaa esille. Lisäksi tehtävässä järjestettiin terveyden edistämisen räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksilla vastattiin hankkeen osapuolten yksiköiden ajankohtaisiin tarpeisiin vahvistaa henkilöstön terveyden edistämisen osaamista. 3 Tehtävän organisaatio Tehtävää hallinnoi VeTeTH -hankkeen organisaatio Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja se toteutettiin yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin, Turun kaupungin ja Salon kaupungin kanssa. Koulutustyöryhmä: Aho Pirjo koulutuspäällikkö SATSHP Ahonen Pia koulutuspäällikkö, terveysalan tuloalue Turun AMK Astila-Ketonen Piia VeTeTH hanke projektisuunnittelija SATSHP Hakkala Mari VeTeTH hanke projektisuunnittelija Turku Pohjola Minna VeTeTH hanke projektipäällikkö VSSHP Päivärinne Marita VeTeTH hanke projektisuunnittelija Salo Saarni Sirpa koulutussuunnittelija VSSHP Siekkinen Mervi VeTeTH -hankeprojektisuunnittelija VSSHP Soini Taina hallintoylihoitaja Turku Ylönen Minna ylihoitaja Turku Terveystarjotin asiantuntijatyöryhmä : Astila-Ketonen Piia VeTeTH hanke projektisuunnittelija SATSHP Bildjuschkin Katrina seksuaalipedagogi Turku Grönfors Marjo diabeteshoitaja Paimio Grönroos Päivi tupakastavieroitushoitaja TYKS Hakkala Mari VeTeTH hanke projektisuunnittelija Turku Heikkinen Mika suunnittelija Turku Helamo Ilkka päihdesairaanhoitaja TYKS Kari Eeva erikoislääkäri Turun Seudun Osteoporoosiyhdistys ry Päivärinne Marita VeTeTH hanke projektisuunnittelija Salo Linden Ritva sairaanhoitaja, työnohjaaja TYKS Petäjä Hanna sairaanhoitaja (YAMK), seksuaaliterapeutti)tyks Pohjola Minna VeTeTH hanke projektipäällikkö Salminen Mari ravitsemusterapeutti TYKS Siekkinen Mervi VeTeTH hanke projektisuunnittelija VSSHP Simola Leena ravitsemusterapeutti TYKS Varoma Heli diabeteshoitaja TYKS

9 8(17) 4 Tulokset 4.1 Puheeksi ottamisen koulutusmalli - Terveystarjotin koulutuskokonaisuus TerveystarjotinSyksy2010 (Kuva 1.) koostui kahdesta erillisestä iltapäivän koulutuspaketista A ja B, joita kumpaakin toteutettiin 5 kertaa. A:n sisältönä olivat tupakoimattomuuden edistäminen, alkoholin riskikäytön ehkäisy, stressin hallinta ja osteoporoosin ehkäisy. B:n sisältönä olivat tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seksuaalisuuden puheeksi ottaminen hyvät toimintamallit sekä tiedon lähteet, jotka voivat olla tukena ohjaustilanteessa sekä varsinaissuomalaisten/satakuntalaisten terveys kuten tietoa väestön terveyseroista Kuva 1. Terveystarjotin Syksy 2010 ohjelma TerveystarjotinKevät2011 (Kuva 2.) koostui kahdesta erillisestä iltapäivän koulutuspaketista A ja B, joita kumpaakin toteutettiin 3 kertaa. Sisältöjä kehitettiin edellisen koulutuspaketin arviointien perusteella. A:n sisältönä olivat tiedon lähteet, seksuaalisuuden puheeksi ottaminen hyvät toimintamallit, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja tehostettu ravitsemushoito uutena. B:n sisältönä olivat tupakoimattomuuden

10 9(17) edistäminen, varsinaissuomalaisten/satakuntalaisten terveys, alkoholin riskikäytön ja osteoporoosin ehkäisy Kuva 2. Terveystarjotin Kevät 2011 ohjelma Koulutus toteutettiin siten, että siltä voi valita sopivan koulutusajankohdan ja -paikan A ja/tai B -koulutuksesta. Koulutusta oli mahdollista käydä kuuntelemassa myös vain yhdestä aiheesta tarpeen mukaan. Koulutuksiin oli vapaa pääsy. Koulutuksissa käytettiin tukena puheeksi ottamisen youtube -videoita (Kuva 3.) ja jaettiin terveyden edistämisen kirjallisia esitteitä/kirjallista materiaalia ja hyviä toimintamalleja (Kuva 4.).

11 10(17) Kuva 3. Puheeksi ottamisen videot youtubessa Kuva 4. Terveysnurkkaesite -malli

12 11(17) Terveystarjotin on esimiehille osaamisen johtamisen työväline, joka tarjoaa tietoa keskeisimmistä teemoista kansansairauksien ehkäisyssä. Terveystarjottimelta henkilöstö saa työvälineitä hoitotyöhön potilaan kohtaamiseen ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutumisen näkökulmasta. Lähtökohtana on potilaan voimavaraistumisen tukeminen ja ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta paremman valinnan tekemisessä ja terveellisiin elintapoihin näyttöön perustuen. 4.2 Puheeksi ottamisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointilomake Terveystarjotin koulutuksen keväällä 2011 tuloksellisuuden arviointi toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Maisteriopiskelija Sandra Puhakainen tuotti harjoittelutyönään (6op) Terveyden edistämisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointilomakkeen. Opiskelijan ohjaajina toimivat Mervi Siekkinen ja Minna Pohjola. 4.3 Terveys- ja hyvinvointijohtamisen koulutustilaisuudet Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön seminaarin (VSSHP), (SATSHP) teemoina olivat Hoitotyön toimintaohjelma , VeTe -hanke Varsinais-Suomen alueella ja Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämislinjaukset hoitotyön toimintaohjelmassa. (koulutustiedote) Koulutus järjestettiin yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Hyvinvointijohtamisen monet ulottuvuudet (SATSHP), (VSSHP) koulutuksen teemoina olivat tiedolla johtaminen, PÄTEVÄ -Terveyden edistämisen päätöksentekotuen työväline, Hyvinvointikertomus ja -tilinpito ja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA). Koulutuksiin osallistui sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia, asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä. 4.4 Terveyden edistämisen räätälöidyt koulutustilaisuudet ja muut koulutukset Räätälöityinä koulutuksina järjestettiin koulutuksena VSSHP:ssä Lihavuuden hoitoketju ja painonhallinta koulutus ja Paino puheeksi koulutus. Motivoivan haastattelun koulutukset Porissa, Turussa ja Salossa. Motivoivan haastattelun koulutus oli vuorovaikutteinen koulutus, joka kesti n.3 tuntia ja jossa jokainen pääsi harjoittelemaan parinsa kanssa hyvin käytännönläheisin esimerkein motivoivan haastattelun toimivuutta. Koulutuksessa jokainen osallistuja sai oman työkirjan, jonka avulla on helppo jälkeenpäin muistella opittuja taitoja. Yhtä ryhmäharjoitusta lukuun ottamatta, kaikki harjoitukset tehtiin pareittain. Hankehenkilöstö oli mukana terveyden edistämisen ylempi AMK -opintojen suunnittelussa. Opinnot alkoivat Turun ammattikorkeakoulussa keväällä Muuta koulutusta järjestettiin kutsuttuina paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tarpeen mukaan. Niissä hankehenkilöstö esitteli hanketta ja hankkeessa kehitettyjä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintatapoja ja työvälineitä (Liite 1.).

13 12(17) 5 Tehtävän arviointi 5.1 Terveystarjotin koulutuskokonaisuuden arviointi TerveystarjotinSyksy2010 toteutuminen arvioitiin VSSHP:ssä ja SATSHP:ssä omilla kyselylomakkeilla. VSSHP:ssä arvioinnissa selvitettiin 1) miten koulutuspäivä vastasi odotuksia? 2) miten Terveystarjotin A luennot (A-paketti: tupakoimattomuuden edistäminen, alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen, stressin hallinta ja osteoporoosin ehkäisy TAI B- paketti: seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, tiedon lähteillä, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja varsinaissuomalaisten terveys) edesauttoivat työssä? 3) mistä terveyden edistämisen aiheista toivoo lisää koulutusta? Terveystarjotin A ja B -luentopaketit järjestettiin 5 kertaa. Aineisto kerättiin syksyn 2010 aikana Terveystarjotin -koulutukseen kehitetyllä arviointilomakkeella. Koulutuksessa oli 305 osallistujaa (vastausprosentti 47,5 %). Koulutuksen toteutumista selvitettiin kahdella strukturoidulla ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Arviointiasteikkona käytettiin 4-portaista Likert-asteikkoa (1=täysin samaa mieltä, 4=täysin eri mieltä) ja kouluarvosanaa (4 10). Aineisto analysoitiin tilastollisesti ja sisällön analyysillä. Tulosten mukaan koulutuspäivät vastasivat suurimman osan mielestä (91 %) odotuksia. Loput osallistujista olivat lähes eri mieltä (9 %). Luennoista parhaiten edesauttoi työssä osteoporoosin ehkäisystä (ka=8,7) ja vähiten stressin hallinnasta (ka=6,7) puheeksi ottamisen luennot. Lisää terveyden edistämisen puheeksi ottamisen koulutusta toivottiin ravitsemuksesta ja painonhallinnasta, työhyvinvoinnista, mielenterveydestä ja hampaiden hoidosta eri sairauksien ja eri väestöryhmien näkökulmasta sekä motivoivasta työotteesta. Johtopäätöksenä voitiin todeta, että terveyden edistämisen täydennyskoulutuksella on tarvetta sekä hoitohenkilökunnalle että hoitotyön johtajille. Terveystarjotin antaa käytännön työntekijöille tietoa potilasta voimavaraistavasta ohjauksesta ja on esimiehille terveyden edistämisen osaamisen johtamisen työväline. Kevään 2011 puheeksi ottamisen koulutusta tulee laajentaa uusiin alueisiin kuten ravitsemukseen ja motivoivaan haastatteluun. TerveystarjotinKevät2011 tuloksellisuus arvioitiin VSSHP:ssä/SATSHP:ssä. Arvioinnissa selvitettiin koulutuksen toteutumista ja puheeksi ottamisen valmiuksien (tiedot, taidot, asenteet) vahvistumista. Kysely kerättiin Terveystarjotin -koulutukseen kehitetyllä Terveyden edistämisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointi -lomakkeella. Terveystarjotin A ja B -luentopaketit järjestettiin 3 kertaa/1 kerta. Aineisto kerättiin kevään 2011 aikana Koulutuksessa oli ka.20/20 osallistujaa/luento N=160 (vastausprosentti 26 %/ 69,5 %). Vähiten osallistujia oli varsinaissuomalaisten terveys luennolla. Kunkin luennon toteutumista selvitettiin 10 strukturoidulla kysymyksellä. Arviointiasteikkona käytettiin 4- portaista Likert-asteikkoa (1=täysin samaa mieltä, 4=täysin eri mieltä). Aineisto analysoitiin tilastollisesti. Tulokset olivat samansuuntaiset VSSHP:ssä ja SATSHP:ssä. Tulosten mukaan tietoa oli saatu riittävästi (teoria, tutkimukset, testit ja puheeksi ottaminen) ja esimerkkejä oli riittävästi. Vastaajien tiedot ja osaaminen puheeksi ottamisesta lisääntyivät. Aikaisemmista käsityksistä muutos oli keskinkertaista. Eniten muutosta käsityksissä oli seksuaalisuuden ja osteoporoosin puheeksi ottamisessa. Vähiten muutosta käsityksissä oli terveys- ja hyvinvointitiedon lähteistä sekä alkoholin riskikäytön puheeksi ottamisesta. Lähes kaikki olivat sitä mieltä että aikovat muuttaa toimintakäytäntöjä - eniten seksuaalisuuden ja osteoporoosin puheeksi ottamisessa - vähiten alkoholin riskikäytön puheeksi ottamisessa. Vähiten lisätietoa tarvittiin alkoholin riskikäytön puheeksi ottamisesta ja tupakoinnin edistämisestä.

14 13(17) Johtopäätöksenä voitiin todeta, että puheeksi ottamisen valmiudet (tiedot, taidot, asenteet) vahvistuivat. Koulutus toimi osaamisen johtamisen tukena. Koulutuksella kehitettiin, ylläpidettiin ja vahvistettiin terveyden edistämisen osaamista. Kuitenkin asenteiden muuttaminen on hidasta. Esim. alkoholista kerrottiin että alkoholiperäiset kuolemansyyt ovat nousseet ensimmäiselle sijalle työikäisen väestön keskuudessa silti oli vähiten aikomusta muuttaa toimintakäytäntöjä. Haasteena on puheeksi ottamisen koulutuksen kiinnostavuuden lisääminen ja vaikuttavuuden seuraaminen. Jatkossa väestön terveysprofiili/hyvinvointitiedot voisi sitoa asianomaisiin puheeksi ottamisen luentoihin. 5.2 Tehtävän vaikutukset käytännön toimintaan ja toiminnan suuntaamiseen tulevaisuudessa Tehtävässä kehitettiin ja toteutettiin terveyden edistämisen koulutusta alueellisesti. Terveyden edistämisen koulutuksen avulla hoitotyön johtajilla on tilaisuus vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman vahvistamiseen potilastyössä ja palveluiden kehittämisessä. Koulutuksen tulisi olla terveyden edistämisen osaamista ylläpitävää koulutusta jatkossakin. Uuden teoriatiedon ja käytännön taitojen välistä yhteyden lisääminen voidaan taata vain jatkuvalla koulutuksella. Terveyden edistämisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen/ osaamisen vahvistaminen on tärkeää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä sosiaali- ja terveysalan johtajille, työntekijöille että väestölle. 5.3 Tehtävän yhteys Kaste-ohjelmaan ja sen toteuttamiseen Tehtävä on yhteydessä KASTE -ohjelmaan perustuvaan Hoitotyön toimintaohjelmaan , Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön, Tehtävässä tuetaan seuraavia KASTE- ohjelman tavoitealueita: kansalaisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointija terveyserot kaventuvat (2.2) ja kansalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee (2.1). Tehtävä tukee osaamisen ja henkilöstön sitoutumisen vahvistamista (3.2.2, 3.2.1) ja potilaan aseman vahvistamista (3.3.1, 3.3.2). 5.4 Resursointi tehtävässä Aikataulu, henkilöstö ja taloudelliset resurssit toteutuivat suunnitellusti. Käytetyt menetelmät tukivat tehtävän suorittamista ja tuloksista tiedottamista. Yhteistyö kehittämisryhmän ja asiantuntijaluennoitsijoiden kanssa oli riittävää. Tehtävän toteuttamista tukivat tehtävät: terveyden ja hyvinvointijohtamisen työvälineiden kehittäminen, väestön terveys- ja hyvinvointitietojen ja terveyden edistämisen kokoaminen ja välittäminen sekä hyvien käytäntöjen kehittäminen ja välittäminen. 6 Pohdinta Kuilu globaalin ja paikallisen terveyden edistämiskeskustelun välillä voi kasvaa kansallisten ja globaalien ohjelmien sisältö on yleistä ja käsitteellistä, kun taas paikallistaso ja ammattikunta odottavat konkretiaa. Direktiivien, julistusten, ohjelmien ja suositusten toimeenpanosta Suomen kaupunkien terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidon yksiköissä tarvittaisiin korkeatasoista tutkimusta ja siitä johdettuja konkreettisia suosituksia. Suuri haaste ammatilliselle koulutukselle ja johtamiselle on muuntautuminen kliinikosta

15 14(17) asiakkaiden terveys- ja elämäntapakonsultiksi ja terveyden edistämisen puolustajaksi yhteiskunnan poliittisissa ja taloudellisissa prosesseissa. Matka tutkijan koneelta ja kansallisista laatusuosituksista konkreettiseen puheeksi ottamisen tilanteeseen vastaanotolla tai osastolla on edelleen hyvin pitkä. Toistaiseksi suunnitellaan enemmän voimavarojen käyttöä kuin väestön terveyden edistämisen tarpeisiin vastaamista. Terveyden edistämisen tutkimustuloksia hyödynnetään heikosti. Olisi yhdistettävä kansanterveysajattelu = riskitekijöiden kontrolloimista ja ehkäisevää terveydenhoitoa ja terveydenedistäminen = terveyden suojelua, yksilön voimaannuttamista ja vaikuttamista taustatekijöihin. Jatkossa tarvitaan tiedon hankintaa, suunniteltuja interventioita, tavoitteellista johtamisen kehittämistä ja yhteistyötä.

16 15(17) Liite 1 Lähteet Astila-Ketonen P, Pohjola M Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto hanke, Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (VeTeTH hanke) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta kyselyraportti. EU:n terveysohjelma Saatavissa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Saatavissa. STM Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa: STM Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa: STM Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa: STM Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma vuosille Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa: STM Terveyden edistämisen mahdollisuudet -vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa STM Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa: Terveydenhuoltolaki 1326/2010. Saatavissa WHO Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion. Saatavissa: VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia vuosille Saatavissa: VSSHP Pohjola M. Varsinaisen terveesti - Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma ja hyvät käytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä -opas. Saatavissa:

17 16(17) Liite 2. VeTeTH -hankehenkilöstön pitämä implementointi/esitykset koulutuksissa Tupakkayhdyshenkilötapaaminen SATSHP, Satakunnan keskussairaala/ P.Astila-Ketonen Terveyskeskus johdon neuvottelupäivät, Turku/M. Pohjola TYKS Neurologian klinikka, kehittämispäivä, Turku/ M.Siekkinen Valtimoterveyttä kaikille seminaari, Turku/ M.Pohjola Turun sosiaali- ja terveystoimen hoitotyön kehittämisryhmä, Turku/ M.Hakkala Turun sosiaali- ja terveystoimen palvelutoimen johtoryhmä, Turku/ M.Hakkala Health and Well-being through Nursing. Management. 18th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), Manchester, United Kingdom/ A. Linden Turun kaupungin hyvinvointijohtoryhmä Tehyn johdon ja esimiestyön päivät, Helsinki/ M Pohjola Turun sosiaali- ja terveystoimen hoitotyön kehittämisryhmä, Turku/ M.Hakkala Well-being in the Information Society (WIS 2010) Navigating the Fragmented Innovation Landscape, Turku, Finland/ Päivärinne M, Hakkala M Suomen terveyttä edistävät sairaalat kesäkoulu, Tampere /P. Astila-Ketonen, M. Pohjola Turun AMK :n hyvinvointi-insinööri-opiskelijat, Turku/ M.Siekkinen TYKS kirurgian klinikka, Tietoperjantai, Turku/ M.Siekkinen Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry jäsenilta, TYKS T-sairaala, Turku/M. Pohjola VSSHP Osastonhoitajien kehittämispäivä, Turku/ M. Pohjola Valtakunnalliset tupakka ja terveyspäivät, Helsinki/ M. Siekkinen, M. Pohjola Satakunnan sairaanhoitajat ry:n tilaisuus/ M. Koivunen Satakunnan hyvinvointiverkosto, Satakunnan keskussairaala/ P. Astila-Ketonen Sairaanhoitajapäivät, Helsinki/ M.Siekkinen, M.Pohjola Terveystieteiden akateemiset ja johtajat (TAJA), Turku/ M.Siekkinen, M.Päivärinne TYKS kirurgian klinikka, osastonhoitajat, Turku/ M.Siekkinen The 10th Nordic Public Health Conference, Turku, Finland/ M. Hakkala "Veteen piirretty viiva" - VeTe-hankkeen päätösseminaari, Tampere/ M.Päivärinne, M.Pohjola ja M.Siekkinen ja M.Hakkala TYKS sisätaudit os. 012, kehittäminen, Turku/ M.Siekkinen

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta 1(7) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

VeTe. FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta

VeTe. FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, Projektisuunnittelija, TtM Satakunnan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (VeTeTH -hanke) -yhteenvetoraportti

Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (VeTeTH -hanke) -yhteenvetoraportti Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (VeTeTH -hanke) -yhteenvetoraportti Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Seksuaalisuus osana kokonaisvaltaista hoitotyötä Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioon ottaminen jää usein muiden terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Inari 20.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Yhdessä olemme yhteisö rakennamme jotain uutta kohtaamisista syntyy yhteinen

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Hankejohtaja Anne Niska

Hankejohtaja Anne Niska Hankejohtaja Anne Niska Anne.niska@ppshp.fi 0405899214 Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen toiminta-alue Allekirjoittajina yht. 18 kuntaa ja kokonaisbudjetti n. 3.8 milj. Mitä Terveempi Pohjois- Suomi (=TerPS)

Lisätiedot

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO 1 KOHTI TAVOITTEELLISTA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ 1) Alueellinen yhteistyö Yleistä HUS:ista

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad

Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta Anne Nordblad Terve työpaikka -esimerkki suun terveydenhuollosta 10.02.2011 Anne Nordblad SUHAT - verkosto Strategisen johtamisen kehittäminen terveyskeskusten suun terveydenhuollossa Mikä SUHAT -verkosto on? SUHAT

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot