VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå ,40 % Kurikka (Jurva) ,80 % Karijoki/Bötom ,70 % Kaskinen/Kaskö ,10 % Kauhajoki ,00 % Kristiinankaupunki/ Kristinestad ,30 % Närpes/Närpiö ,20 % Teuva/Östermark ,50 % ,00 % 1. Jätehuoltoyhtiöstä/Om avfallshanteringsbolaget Toimitusjohtajan katsaus Verkställande direktörens översikt Strategiatyö Strategiarbete Lyhyesti yhtiöstä Bolaget i korthet Palvelut ja tuotteet/service och produkter Jätteiden keräys ja kuljetus Insamling och transport av avfall Käsittely ja hyödyntäminen Behandling och återvinning Sosiaalinen vastuu/socialt ansvar Vuorovaikutus Växelverkan Ympäristövastuu/Miljöansvar Jätekeskuksen ympäristövaikutukset Avfallscentralens miljöpåverkan Taloudellinen vastuu/ekonomiskt ansvar...11 Tasekirja Balansbok Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014 Julkaisija/Utgivare: Oy Botniarosk Ab Kuvat/Bilder: Oy Botniarosk Ab Painopaikka/Tryckeri: KTMP Group, Mustasaari/Korsholm 2015 Vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisen raportoinnin periaatteita noudattaen. Årsberättelsen har upprättats enligt principerna för enhetlig rapportering inom avfallshanteringen.

3 JÄTEHUOLTOYHTIÖSTÄ 1. OM AVFALLSHANTERINGSBOLAGET 1.1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1.1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Vuosi 2014 jää Oy Botniarosk Ab:n historiaan tavanomaisena, tasaisen kehityksen vuotena. Yhtiöllä on 19 vuotta toimintaa takanaan ja vakiintunut asema jätehuollon järjestäjänä toiminta-alueellaan. Tavoitteita kohden edetään tasaisin askelin, vaikka joinain vuosina on otettukin pitkiä harppauksia. För Oy Botniarosk Ab går 2014 till historien som ett normalt år med jämn utveckling. Med 19 års verksamhet bakom sig har bolaget en etablerad position som avfallshanterare inom sitt verksamhetsområde. Vi tar oss hela tiden närmare våra mål med jämna steg, vissa år rentav med jättekliv. Viime vuoden aikana Kaskisten ja Karijoen hyötykäyttöasemille rakennettiin lämpöiset toimistotilat ja Kristiinankaupungin hyötykäyttöaseman laajennusosa asfaltoitiin. Lisäksi hyötykäyttöasemilla korjattiin lava-alustoja betonisiksi ja tehtiin muita pienempiä korjaus ja parannustöitä. Meitä ilahduttaa kovasti, että hyötykäyttöasemien kävijämäärä on tasaisessa nousussa. Vuonna 2014 yli henkilöä asioi hyötykäyttöasemilla. Hyötykäyttöasemien ylläpitoon tullaan jatkossakin panostamaan ja lisäksi kesä aukioloaikoja on jatkettu lokakuun loppuun saakka ja kiireisimmille asemille on lisätty yksi aukiolopäivä viikossa kesäaikana. Sähköistä taloushallintoa on kehitetty vuoden aikana siirtymällä vastaanottamaan verkkolaskuja ja käsittelemään ostolaskut sähköisesti. Näin on tehostettu ja nopeutettu ostolaskujen käsittelyä. Myyntilaskut olemme jo usean vuoden ajan lähettäneet sähköisesti kaikille sitä toivoneille asiakkaille. Under det senaste året fick återvinningsstationerna i Kaskö och Bötom uppvärmda kontorslokaler, och den utbyggda delen av återvinningsstationen i Kristinestad fick asfaltbeläggning. Vidare fick containrarna på återvinningsstationerna betongfundament samt utfördes ett antal mindre reparationer och förbättringar. Vi är mycket glada över att antalet besökare på återvinningsstationerna ökar stadigt. År 2014 hade återvinningsstationerna mer än besökare. Vi kommer även framöver att satsa på underhållet av återvinningsstationerna, och dessutom har vi förlängt sommarens öppettider till slutet av oktober. På de mest välbesökta stationerna har vi utökat öppettiderna under sommaren med ytterligare en dag i veckan. Under året har vi utvecklat vår ekonomiförvaltning genom att övergå till nätfakturering och behandling av leverantörsfakturor på elektronisk väg. Det har resulterat i en effektivare och snabbare behandling av leverantörsfakturorna. Vi har redan i flera års tid skickat elektroniska kundfakturor till alla kunder som har önskat detta. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto, joka tulee voimaan sekä pakkausjätteen siirtyminen tuottajayhteisöjen vastuulle. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoon on valmistauduttu jo monen vuoden ajan. Viime vuonna yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle sijoitettiin ainoastaan 1,4 % ja kaikesta vastaanotetusta jätteestä 6,7 %. Näihin määriin sisältyy hyvin vähän biohajoavaa jätettä. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin 28 % yhdyskuntajätteestä. Tämän osuuden kasvattaminen on meille iso haaste. Mitä enemmän vastaanotamme erikseen lajiteltuja jätteitä ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla, sitä enemmän jätettä saamme materiaalihyötykäyttöön. Energiana yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 69 prosenttia. Aktuellt just nu är förbudet mot deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, som träder i kraft den 1 januari 2016, och att ansvaret för förpackningsavfallet överförs på producentsammanslutningarna. Vi har redan i flera års tid förberett oss på deponeringsförbudet för det biologiskt nedbrytbara avfallet. I fjol deponerades endast 1,4 % av samhällsavfallet och 6,7 % av allt mottaget avfall. Detta avfall innehåller ytterst lite biologiskt nedbrytbart avfall. Av samhällsavfallet gick 28 % till materialåtervinning. Att öka denna andel är en stor utmaning för oss. Ju mer sorterat avfall vi tar emot på ekopunkterna och återvinningsstationerna, desto mer avfall kan materialåtervinnas. Av samhällsavfallet utnyttjades 69 % som energi. Tuottajayhteisöt vastaavat lähtien pakkausjätteen välivarastoinnista sekä pakkausjätteen hyötykäytöstä. Tammikuun 1. päivänä 2016 tuottajayhteisöillä on myös oltava järjestettynä vähintään 1850 pakkausjätteen keräyspistettä Suomessa. Tuottajayhteisöjen verkosto ei tule siten olemaan yhtä tiheä kuin nykyinen ekopiste verkostomme on. Päätettäväksi jääkin tuleeko Botniarosk täydentämään verkostoa omilla ekopisteillä vai ei. Kaikkien yhteinen tavoite on saada entistä enemmän erikseen lajiteltuja jätteitä materiaalihyötykäyttöön. Producentsammanslutningarna ansvarar från och med den 1 maj 2015 för mellanlagringen och återvinningen av förpackningsavfallet. Dessutom ska producentsammanslutningarna ha minst 1850 insamlingsställen för förpackningsavfall i Finland från den 1 januari Det innebär att producentsammanslutningarnas nätverk inte kommer att vara lika tätt som vårt nuvarande nätverk av ekopunkter. Det återstår att fatta beslut om huruvida Botniarosk ska komplettera nätverket med egna ekopunkter. Det gemensamma målet för alla är att samla in allt mer sorterat avfall till materialåtervinning. Esitän suuren kiitoksen kaikille toimintaamme osallistuneille sekä yhtiön palveluja käyttäneille. Olette kaikki tehneet hyvää työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jag vill framföra ett stort tack till alla som har deltagit i vår verksamhet samt till dem som har använt bolagets tjänster. Ni har alla gjort ett bra arbete för att uppnå de gemensamma målen. Merja Rosendal, toimitusjohtaja Merja Rosendal, verkställande direktör 1.2 STRATEGIATYÖ 1.2 STRATEGIARBETE Botniarosk Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta. Tavoitteena on hoitaa jätehuolto tehokkaasti ja taloudellisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen. Yhtiö vastaa ensisijaisesti jätelain mukaan kunnan vastuulla olevien jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä, hyötykäyttöön ohjaamisesta sekä loppusijoituksesta. Yhtiö tarjoaa myös palveluja yrityksille. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta, tiedotus sekä toiminnan kehittäminen. Tärkeä perusta toiminnalle on jätteiden syntypaikkalajittelu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Botniarosk Oy ylläpitää kattavaa hyötyjätteiden, vaarallisten jätteiden sekä kaatopaikkajätteen vastaanottoverkostoa, joka koostuu ekopisteistä, hyötykäyttöasemista sekä jätekeskuksesta. Jätteen hyötykäyttöön on panostettu, ja ainoastaan hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan yhtiön kaatopaikalle. Palvelujen järjestämiseen ei käytetä verovaroja, vaan ne kustannetaan jätemaksutuloilla. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Tärkeimpiä arvoja Botniarosk Oy:lle ovat jätteiden oikeaan paikkaan ohjaaminen, tyytyväiset asiakkaat, oikeudenmukainen kohtelu sekä kohtuulliset kustannukset. Näitä toteutetaan ylläpitämällä toimivaa jätteiden vastaanottoverkostoa, tiedotuksella sekä hoitamalla yhtiön talous hyvin. Keräyspisteet ovat asiamukaisia, toimivia ja pidetään siisteinä. Tiedotuksessa painotetaan selkeyttä ja asiallisuutta. Talouden hyvää hoitoa toteutetaan mm. suunnittelemalla ja kilpailuttamalla palvelut sekä yleisesti valvomalla kustannuksia. Suurimpia haasteita tulevaisuudessa ovat jätelainsäädännön muuttuminen sekä yleisesti tapahtuva tarpeiden muuttuminen, joka tarkoittaa alalla tapahtuvien muutosten aktiivista seurantaa sekä toimenpiteitä, jotta toiminta pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Botniarosk Ab är ett kommunägt avfallshanteringsbolag som har till uppgift att sköta serviceuppgifterna inom avfallshanteringen för sina ägarkommuners räkning. Målet är att sköta avfallshanteringen på ett effektivt och ekonomiskt sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Bolaget ansvarar i första hand för mottagning, behandling, styrning till återvinning och deponering av det avfall vars hantering kommunen är ansvarig att ordna enligt avfallslagen. Bolaget erbjuder även service för företag. Till bolagets uppgifter hör även rådgivning, information och utveckling av verksamheten. En viktig grund för verksamheten är källsortering av avfallet i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna. Botniarosk Ab driver ett heltäckande nätverk av ekopunkter och återvinningsstationer samt en avfallscentral för mottagning av nyttoavfall, farligt avfall och deponiavfall. Fokus ligger på återvinning av avfallet, och på bolagets deponi läggs endast avfall som inte lämpar sig för återvinning. Servicen finansieras inte med skattemedel utan med avfallsavgifter. Bolaget drivs enligt självkostnadsprincipen. Botniarosk Ab:s viktigaste värderingar är styrning av avfallet till rätt behandling, nöjda kunder, rättvist bemötande och rimliga kostnader. Dessa uppnås genom ett välfungerande nätverk av mottagningsställen, information och god skötsel av bolagets ekonomi. Insamlingsställena ska vara ändamålsenliga och funktionella och hållas snygga och prydliga. Informationen ska vara tydlig och saklig. En god skötsel av ekonomin uppnår bolaget genom att planera och upphandla tjänsterna samtidigt som det håller ett öga på kostnaderna. De största framtida utmaningarna ligger i ändringarna i avfallslagstiftningen samt i förändrade behov över lag, vilket kräver att vi aktivt följer förändringarna i branschen och vidtar de åtgärder som dessa kräver. Oy Botniarosk Ab:n hallitus lähtien/oy Botniarosk Ab:s styrelse från och med : Heikki Heikki Rinta-Hoiska (Karijoki/Bötom), Erkki Jussi Raittila (Kaskinen/Kaskö), Valter Enqvist, varapuh.joht/vice ordf. (Isojoki/Storå), Hans Ingvesgård (Kristiinankaupunki/Kristinestad), Maj-Len Ragvals (Närpiö/Närpes), Marko Lähde (Teuva/Östermark), Kaarina Hautala (Kurikka), Merja Rosendal tj/vd, Harri Virtanen, puh.joht./ordf. (Kauhajoki)

4 LYHYESTI YHTIÖSTÄ 1.4. BOLAGET I KORTHET Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön tehtävänä on huolehtia toiminta-alueen n asukkaan jätehuollosta jätelain mukaisesti. Alueen maa pinta-ala on km 2. Vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä saadaan lähes kaikki hyötykäytettyä materiaalina tai energiana (esim. 98,6 % vuonna 2014). Vaaralliset jätteet toimitetaan eteenpäin vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneille laitoksille. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan turvallisella tavalla kaatopaikalle. HISTORIA 1996 * Kahdeksan kuntaa perustaa Oy Botniarosk Ab:n hoitamaan alueen jätehuoltoa jätelain edellyttämällä tavalla * Alueelle rakennetaan 96 ekopistettä 1998 * Hyötykäyttöasemat rakennetaan, yksi jokaiseen kuntaan * Jätelautakunta aloittaa toimintansa * Jätekeskukselle myönnetään ympäristölupa * Teuvalle valmistuu jätekeskus. * Yhdyskuntajätteen, josta on eroteltu ongelma- ja hyötyjäte lajittelu keittiöjätteeksi ja karkeajätteeksi aloitetaan. * Keittiöjäte toimitetaan Ab Stormossen Oy:lle, karkeajäte sijoitetaan omalle kaatopaikalle. * Jätelautakunta päättää, että alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus * Jätelautakunta hyväksyy uudet jätehuoltomääräykset, joita sovelletaan kaikissa alueen kunnissa * Yhtiön ympäristöpolitiikka hyväksytään. * Oy Botniarosk Ab täyttää kymmenen vuotta 2008 * Merkitään Westenergy Oy:n osakkeita * Jätekeskukselle uusi ympäristölupa koskien mm. kaatopaikan korkeutta * Westenergyn jätevoimala valmistuu, ja jätteiden energiahyödyntäminen laitoksessa aloitetaan * Jätteiden lajittelumuutos 1.9. alkaen Botniaroskin toimintaalueella. Vanha keittiö- ja karkeajäte lajittelu jää historiaan, ja jatkossa kotitalouksissa riittää yksi, poltettavan jätteen astia. Jätelautakunta ottaa käsittelyyn uuden jätelain edellyttämänä jätteenkuljetusjärjestelmän, ja päättää säilyttää sopimusperusteisen, eli uuden lain myötä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen * Yhtiö siirtyy käsittelemään ostolaskuja sähköisesti Oy Botniarosk Ab är ett avfallshanteringsbolag som grundades av åtta kommuner Bolaget har till uppgift att sköta avfallshanteringen för de cirka invånarna inom verksamhetsområdet i enlighet med avfallslagen. Området har en yta på km². Så gott som allt mottaget samhällsavfall kan återvinnas som material eller energi (t.ex. 98,6 % år 2014). Farligt avfall levereras vidare till anläggningar som är specialiserade på att behandla farligt avfall. Avfall som inte lämpar sig för återvinning deponeras på ett säkert sätt. HISTORIK 1996 * Åtta kommuner grundar Oy Botniarosk Ab för att sköta avfallshanteringen i området på det sätt som avfallslagen kräver * 96 ekopunkter uppförs i området * Återvinningsstationerna byggs, en i varje kommun. * Avfallsnämnden startar sin verksamhet * Avfallscentralen beviljas miljötillstånd * Avfallscentralen i Östermark står klar. * Samhällsavfallet, från vilket problem- och nyttoavfallet har avskilts, börjar sorteras i köks- och grovavfall. * Köksavfallet levereras till Ab Stormossen Oy och grovavfallet läggs på den egna deponin. * Avfallsnämnden beslutar att ett system med avtalsbaserade avfallstransporter ska tillämpas i området * Avfallsnämnden godkänner de nya avfallshanteringsbestämmelserna, som tillämpas av alla kommuner inom verksamhetsområdet * Bolagets miljöpolicy godkänns. * Oy Botniarosk Ab fyller tio år * Bolaget tecknar aktier i Westenergy Ab * Avfallscentralen beviljas ett nytt miljötillstånd gällande bland annat höjden på avfallsupplaget * Westenergys avfallskraftverk står klart och börjar ta till vara energin i avfallet. * Ett nytt sorteringssystem införs inom Botniarosks verksamhetsområde från och med den 1 september. Det gamla systemet med köks- och grovavfall förpassas till historien, och i fortsättningen behöver hushållen endast ett avfallskärl för brännbart avfall. * Avfallsnämnden behandlar avfallstransportsystemet på det sätt som den nya avfallslagen kräver och beslutar att hålla fast vid den avtalsbaserade modellen, det vill säga avfallstransporter som fastighetsinnehavaren ordnar enligt den nya lagen * Bolaget övergår till hantering av elektroniska fakturor 2. PALVELUT JA TUOTTEET Yhtiön palvelutehtäviin kuuluu vaarallisen jätteen huolto ja hyötyjätehuolto, sekä muun yhdyskuntajätteen vastaanotto, käsittelyyn toimittaminen ja loppusijoitus sekä jätehuollon neuvontapalvelut JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS Oy Botniarosk Ab:n toimintaan kuuluu hyötyjätteen kuljetukset ekopisteiltä, hyötyjätteiden, vaarallisten jätteiden ja kaatopaikkajätteen kuljetukset hyötykäyttöasemilta, sekä poltettavan jätteen kuljetus Westenergylle ja energiajätteen kuljetus Lakeuden Ympäristöhuollolle jätekeskuksesta. Kiinteistökohtaiset keräykset (taloudet, asuntoyhtiöt, yritykset, laitokset ja vapaa-ajanasunnot) Toiminta-alueella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla oma jäteastia poltettavalle jätteelle, tai yhteinen jäteastia naapurin kanssa. Astia tyhjennetään kesäisin kahden ja talvisin neljän viikon välein. Jos kiinteistön biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, voi tyhjennysväli olla pidempi, enimmillään kuitenkin kahdeksan viikkoa. Määrätyissä tilanteissa kun jätettä tulee paljon, on kiinteistöillä oltava erilliskeräys esimerkiksi metallille tai lasille. Jätteiden kuljetussopimukset tehdään jätteentuottajan ja kuljetusyrityksen välille. Kesäasukkailla on lisäksi mahdollisuus lunastaa avain omistajakuntien alueella oleviin lukollisiin poltettavan jätteen astioihin. Astioita löytyy 23:sta eri pisteestä, ja astioita on pisteillä niiden käyttöasteesta riippuen yleensä 1-5 kpl. Ekopisteet Yhtiöllä on n. sata ekopistettä omistajakunnissaan. Ekopisteisiin voi viedä keräyspaperia, keräysmetallia, keräyslasia ja osalle pisteistä paristoja. Ekopisteitä voi käyttää ympäri vuoden. Paperinkeräys Oy vastaa ekopisteissä olevista paperinkeräysastioista. Osalla ekopisteistä on myös UFF:n vaatekeräysastia, johon voi laittaa käyttökelpoisia tekstiilejä kierrätykseen. Astioita löytyy neljältätoista ekopisteeltä ympäri toiminta-aluetta, ja UFF vastaa niistä. Hyötykäyttöasemat Yhtiöllä on kahdeksan miehitettyä hyötykäyttöasemaa, ja ne ovat avoinna 1-3 päivää viikossa. Asemilla vastaanotetaan ilman erillistä maksua, ekomaksuun sisältyen vaarallista jätettä, puuta, metallia, pahvia, paperia, lasia, betonia ja tiiltä, kyllästettyä puuta, ikkunalasia, elektroniikkaa ja pakkausstyroksia. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat mm. elektroniikka, akut ja paristot. Yritykset maksavat hinnaston mukaan maksulliseksi määritetyistä jätteistä. Suurikokoisen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen vastaanotto on maksullista kaikille. Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet Hyötykäyttöasemien lisäksi yhtiöllä on vaarallisen jätteen vastaanottopiste Ylimarkussa bensa-asemalla. Vaarallinen jäte vastaanotetaan ilman erillistä maksua talouksilta ja vapaaajanasutuksilta. Yhteistyökumppanina apteekit Alueella on 12 apteekkia, jotka vastaanottavat kotitalouksien lääkejätettä. Tempauspäivät Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteensä 18 tempausta hyötykäyttöasemilla. Tempauspäivien aikana otetaan maksutta vastaan lumpputekstiilejä sekä hyväntekeväisyyslahjoja, jotka toimitetaan UFF:lle. Vuonna 2014 tempauspäivillä vastaanotettiin hyväntekeväisyyslahjoja n kiloa, ja energiahyötykäyttöön meneviä lumpputekstiilejä n kiloa. 2. TJÄNSTER OCH PRODUKTER Till bolagets serviceuppgifter hör hantering av farligt avfall och nyttoavfall, mottagning, deponering och leverans av övrigt samhällsavfall till behandling samt tjänster inom avfallsrådgivning INSAMLING OCH TRANSPORT AV AVFALL Oy Botniarosk Ab:s verksamhet omfattar transport av nyttoavfall från ekopunkterna, transport av nyttoavfall, farligt avfall och deponiavfall från återvinningsstationerna samt transport av brännbart avfall till Westenergy respektive energiavfall till Lakeuden Ympäristöhuolto från avfallscentralen. Insamlingen från fastigheterna (hushåll, bostadsbolag, företag, inrättningar och fritidsbostäder) Inom verksamhetsområdet tillämpas ett system med avfallstransporter i fastighetsinnehavarnas regi. Alla bostadsfastigheter ska ha ett eget avfallskärl för brännbart avfall eller ett gemensamt avfallskärl tillsammans med grannen. Kärlet töms varannan vecka sommartid och var fjärde vecka vintertid. Om en fastighet komposterar sitt bioavfall i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet vara längre, dock högst var åttonde vecka. I vissa situationer när det uppkommer mycket avfall ska fastigheten ha separat insamling av exempelvis metall eller glas. Avtal om avfallstransporterna ingås mellan avfallsproducenten och ett transportföretag. Sommarboende har dessutom möjlighet att kvittera ut en nyckel till de låsförsedda kärlen för brännbart avfall som finns utplacerade inom ägarkommunerna. Det finns låsta avfallskärl för brännbart avfall vid 23 olika ekopunkter och 1 5 kärl per ekopunkt beroende på deras användningsgrad. Ekopunkterna Bolaget har ett hundratal ekopunkter i sina ägarkommuner. Till ekopunkterna kan man lämna returpapper, returmetall och returglas samt till vissa ekopunkter batterier. Ekopunkterna kan användas året runt. Paperinkeräys Oy svarar för pappersinsamlingskärlen vid ekopunkterna. Vid en del ekopunkter finns även UFF:s insamlingskärl, där man kan lägga användbara textilier för återanvändning. Det finns kärl vid 14 ekopunkter runt om i verksamhetsområdet, och UFF ansvarar för dessa. Återvinningsstationerna Bolaget har åtta bemannade återvinningsstationer som är öpp na 1 3 dagar i veckan. Mottagningen av följande avfall ingår i ekoavgiften, och därför kan avfallet lämnas till återvinningsstationerna utan extra kostnad: farligt avfall, trä, metall, papp, papper, glas, betong, tegel, impregnerat trä, fönsterglas, elektronik och förpackningsmaterial av cellplast. Producentansvaret omfattar bland annat elektronik, ackumulatorer och batterier. För avgiftsbelagt avfall betalar företagen en avgift enligt prislistan. Mottagningen av stort brännbart avfall och deponiavfall är avgiftsbelagd för alla. Mottagningsställen för farligt avfall Bolagets mottagningsställen för farligt avfall är återvinningsstationerna samt bensinstationen i Övermark. Farligt avfall tas emot utan särskild avgift av hushåll och fritidsboende. Samarbetet med apoteken Inom området finns tolv apotek som tar emot läkemedelsavfall av hushållen. Jippodagarna På våren och hösten anordnas totalt 18 jippodagar på våra återvinningsstationer. Under jippodagarna tar vi gratis emot lump samt gåvor till välgörenhet, som levereras till UFF. Under jippodagarna 2014 tog vi emot cirka kilo gåvor till välgörenhet och cirka kilo lump för energiåtervinning.

5 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN/BEHANDLING OCH ÅTERVINNING YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄ 2014 MÄNGDEN SAMHÄLLSAVFALL 2014 Asukasluku alueella Invånarantal på området tn/ton kg/henk Hyötyjäte kg/pers Återvinnbart avfall ,4 385,3 Sähkölaitteet/Elapparater 456,8 Haravointijäte/Krattningsavfall 754,6 Hyväntekeväisyysvaatteet ym./ Välgörenhetskläder mm. 118,0 Lasi/Glas 275,0 Liete rasvanerotuskaivosta/ Slam från fettavskiljningsbrunnar 0,0 Lumpputekstiilit/lumptextilier 64,5 Metalli/Metall 646,8 Paperi/Papper 2766,9 Poltettava jäte/brännbart avfall 10634,9 Puujäte/Träavfall 938,6 Risavfall/Risavfall 540,3 Kaatopaikkajäte Deponiavfall 249,62 5,6 Vaarallinen jäte Farligt avfall 227,1 5,1 Akut/Ackumulatorer 78,2 Maalijäte/Målavfall 48,5 Jäteöljy/Spillolja 33,1 Fast oljeavfall 9,5 Paristot/Batterier 11 Liottimet/Lösningsmedel 7,2 Loisteputket/Lysrör 6,1 Loistelamput/Lågenergilampor 11,4 Muut/övrigt 22,1 Vastaanotettu jäte Mottaget avfall Yhdyskuntajätteen käsittely ja hyödyntäminen 2014 Samhällsavfallets behandling och återvinning 2014 Vastaanotettu hyötyjäte 2014 Mottaget återvinnbart avfall SOSIAALINEN VASTUU 3.1 VUOROVAIKUTUS Oleellinen osa toimintaamme on vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme säännölliseen ja jatkuvaan tiedottamiseen, jolla edesautetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakaspalvelun pääperiaatteita ovat luotettavuus, asiallisuus ja ystävällisyys. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää niin sisäistä kuin ulkoistakin informaatiota ja tiedonvaihtoa. Henkilökunta: säännölliset sisäiset palaverit, päivittäinen yhteydenpito Asiakkaat, kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot: asiakaslehti keväisin marras-joulukuussa jaetaan seinäkalenteri seuraavalle vuodelle kotisivut oppaat ja esitteet (esim. jäteopas) puhelinneuvonta, sähköpostineuvonta kirjeet lehti-ilmoitukset tempauspäivät hyötykäyttöasemilla keväällä ja syksyllä Koulut- ja oppilaitokset: neuvontatilaisuudet oppilaitoksessa tutustumiskäynnit hyötykäyttöasemilla ja jätekeskuksessa ala-asteelle Frakun jäteopas Omistajakunnat: vuosikertomus tarpeen vaatiessa yhteinen kokous tai tiedottamiskäynti kunnan kokouksessa Ympäristöviranomaiset: kokous pääsääntöisesti kerran vuodessa säännöllistä tietojen vaihtoa Urakoitsijat: Hyötykäyttöasemanhoitajat säännöllisesti koulutustilaisuuksia tiedotteet ajankohtaisista asioista Jätekeskuksen urakoitsija kokous kerran vuodessa jokapäiväinen yhteydenpito Kuljetusliikkeet sopimus- ja sopimustenseuranta neuvottelut Jätteenkuljetusliikkeet: kokoukset ja tapaamiset tarvittaessa säännöllistä tietojen vaihtoa Muut jätelaitokset: yhteisiä koulutustilaisuuksia, seminaarit kokoukset Media: lehdistötiedotteet, muut lehtikirjoitukset 3. SOCIALT ANSVAR 3.1 VÄXELVERKAN En viktig del av vår verksamhet är växelverkan med våra intressentgrupper. Vi går in för regelbunden och kontinuerlig information, vilket hjälper oss att uppnå de gemensamma målen. Huvudprincipen för vår kundservice är tillförlitlighet, saklighet och vänlighet. Vi har som mål att ständigt utveckla såväl den interna som den externa informationen och informationsutbytet. Personalen: regelbundna interna möten, dagliga kontakter Kunder, hushåll och fritidsbostäder: kundtidning på våren i november-december delas följande års väggkalender ut hemsidan guider och broschyrer (t.ex. avfallsguiden) telefonrådgivning, e-postrådgivning brev tidningsannonser jippon vid återvinningsstationerna på våren och hösten Skolor och läroanstalter: rådgivningstillfällen studiebesök på återvinningsstationerna och avfallscentralen Frakus avfallsguide för lågstadieskolorna Ägarkommunerna: årsberättelse vid behov gemensamma möten eller informationsbesök vid kommunala möten Miljömyndigheterna: i regel ett sammanträde per år regelbundet utbyte av information Entreprenörerna: Återvinningsstationernas skötare regelbundna utbildningar meddelanden om aktuella frågor Avfallscentralens entreprenör möte en gång om året daglig kontakt Transportföretagen avtalsförhandlingar och förhandlingar kring avtalsuppföljning Avfallstransportföretagen: möten och träffar vid behov regelbundet utbyte av information Övriga avfallsanläggningar: gemensamma utbildningar, seminarier möten Media: pressmeddelanden, övrig information i pressen

6 YMPÄRISTÖVASTUU 4. MILJÖANSVAR 4.1 JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4.1 AVFALLSCENTRALENS MILJÖPÅVERKAN Ympäristötavoite Kierrätyskelpoisen jätteen turvallinen ja tehokas ohjaaminen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kierrätyskelvottomaan jätteen turvallinen loppusijoittaminen ympäristövaikutukset minimoiden Miljömål Säker och effektiv styrning av återvinningsbart avfall till rätt behandling. Säker deponering av det avfall som inte lämpar sig för återvinning så att dess miljöpåverkan minimeras. Loppusijoitus Vuonna 2001 käyttöönotetun loppusijoitusalueen pohjapinta-ala on 1,4 ha, voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta n m3:n täyttötilavuudesta oli vuoden 2014 lopussa käytetty 76 %. Deponering Deponiområdet togs i drift 2001 och har en yta på 1,4 hektar. Av den deponeringsvolym på totalt cirka m³ som har beviljats inom ramen för gällande miljötillstånd var 76% i användning i slutet av Poikkeukselliset tapahtumat Vaa an toimintahäiriö tammikuussa aiheutti huoltovakauksen, väliaikainen viritys oli niin tarkka, että jälkikäteen tehtävää punnitusten korjaustarvetta ei syntynyt. Muita poikkeuksellisia tapahtumia ei vuonna 2014 ollut. Extraordinära händelser I januari drabbades vågen av en funktionsstörning, vilket föranledde en servicejustering, men den tillfälliga justeringen var så exakt att vägningarna inte behövde korrigeras i efterhand. Inga andra extraordinära händelser inträffade under Vaikutus ilmaan Biohajoava materiaali kerätään pääosin erikseen ja toimitetaan hyötykäyttöön, joten loppusijoitettava jäte on lähes inerttiä ja kaasunmuodostus siten vähäistä. Westenergy Oy:n jätevoimalan käynnistyttyä alkanut loppusijoituksen osuuden pieneneminen on jatkunut. Jätetäyttöön asennetusta näyteputkesta purkautuvan kaasun pääkomponenttien pitoisuudet olivat: Happi 1,6 %, Hiilidioksidi 27 % ja Metaani 47 %. Kaasuntuottovolyymi on n. 23 % vastaavan suuruisen perinteisen kaatopaikan kaasuntuotosta. Loppusijoituksen osuuden ollessa n. 8,7 % jätekeskuksen kokonaisjätevirrasta, käytetty jätteenkäsittelyjärjestelmä pienentää päästöjä kaatopaikkakaasujen osalta 98 % verrattuna perinteiseen kaatopaikkasijoitukseen. Inverkan på luften Eftersom merparten av det biologiskt nedbrytbara materialet samlas in för sig och levereras till återvinning är det avfall som deponeras i det närmaste inert och gasbildningen därmed liten. Sedan Westenergy Ab:s avfallskraftverk togs i drift har andelen deponerat avfall kontinuerligt minskat. Halterna av huvudkomponenterna i den gas som flödar ur provtagningsröret i avfallsupplaget var följande: syre 1,6 %, koldioxid 27 % och metan 47 %. Gasproduktionsvolymen är cirka 23 % av gasproduktionen i en traditionell avstjälpningsplats av motsvarande storlek. Eftersom andelen deponerat avfall utgör cirka 8,7 % av det totala avfallsflödet, bidrar avfallshanteringssystemet till att minska utsläppen av deponigaser med 98 % jämfört med traditionell deponering på avstjälpningsplats. Melu, haju ja haittaeläimet Melua aiheutuu alueelle suuntautuvasta ajoneuvoliikenteestä, joka on alle 10 % Horontien kokonaisliikennemäärästä (yht. n ajoneuvoa /pv). Raskaankaluston osalta jätekeskuksen liikennemäärä edustaa noin puolta Horontien raskaasta liikenteestä. Hetkellisiä hajuhaittoja esiintyy lähinnä poltettavanjätteen siirtokuormauksen yhteydessä hallin sisätiloissa. Jätekeskuksen alueelle ei ole muodostunut pysyviä haittaeläinkantoja. Pohja- ja pintavedet Näytteenotto suoritetaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti kahdesti vuodessa ohjelman mukaisista näytteenottopisteistä. Alueelta maastoon johdetut vedet kulkeutuvat vesistöihin näytteenottopisteen oja 2 kautta. Vuosiyhteenvedossa todetaan pisteen vedestä: Kaatopaikan vaikutusta ilmentävien parametrien osalta sähkönjohtavuuden, kokonaistypen sekä kloridin arvo olivat hieman kohonneella tasolla vertailuasemaan (metsäoja T) verrattuna molemmilla näytekerroilla. Ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli hyvin vähäinen. Hygieeniseltä tasoltaan vesi oli hyvää. Jätevesi Jätekeskuksesta johdettiin jätevesiä Teuvan kunnan puhdistamolle yhteensä m3. Puhdistamolle johdettava jätevesi koostuu kaatopaikan suotovedestä, poltettavanjätteen puristenesteistä ja rakennusten jätevesistä. Suurin kuormituslähde on puristeneste, volyymi tulee loppusijoitusalueen suotovedestä. Buller, lukt och skadedjur Buller orsakas i första hand av trafiken till och från området, vilken står för mindre än 10 % av den totala trafikmängden på Horontie (totalt cirka 1000 fordon/dag). Trafiken till och från avfallscentralen står för omkring hälften av den tunga trafiken på Horontie. Av och till kan man känna lukt, i första hand i samband med omlastning av brännbart avfall inne i hallen. Det finns inga permanenta bestånd av skadedjur på deponiområdet. Grundvatten och ytvatten Provtagning sker två gånger per år enligt ett godkänt kontroll program vid de provtagningspunkter som har fastställts i programmet. Det vatten som leds från området ut i terrängen rinner ut i vattendragen via provtagningspunkten vid dike 2. I årssammanfattningen konstateras följande om vattenkvaliteten vid provtagningspunkten: När det gäller de parametrar som visar deponins påverkan var den elektriska ledningsförmågan samt nivåerna av totalkväve och klorid något förhöjda jämfört med referensstationen (skogsdike T) vid båda provtagningstillfällena. Andelen ammoniumkväve var liten i förhållande till totalkvävet. I hygieniskt avseende var vattenkvaliteten god. Avloppsvatten Från avfallscentralen leddes totalt m³ avloppsvatten till det kommunala reningsverket i Östermark. Det avloppsvatten som leds till reningsverket består av lakvatten från deponin, vätska från komprimeringen av det brännbara avfallet och avloppsvatten från byggnaderna. Pressvätskan utgör den största belastningskällan, medan lakvattnet från deponiområdet står för den största volymen. Loppusijoitusalueen suotovesien kuormitus / Belastning av deponiområdets lakvatten Suotovesi/Lakvatten BOD7 kok.tyyppi/ tot.kväve kok.fosfori/ tot.fosfor 2014 kg/d <0,01 0,68 0, avl < kg/d (avl) 0,06 (<1) 1,37 (115) 0,007 (3) 2012 kg/d (avl) 0,044 (<1) 1,77 (148) 0,008 (3) Jätevedenpuhdistamolle johdetun kokonaisjätevesimäärän kuormitus Belastning av den totala mängd avloppsvatten som leds till avloppsreningsverket Suotovesi/Lakvatten 2014 kg/d 2014 avl 2013 kg/d (avl) 2012 kg/d (avl) 9,68 m3/d 12,05 m3/d 12,05 m3/d m3/d BOD7 2, ,17 (31) 4,3 (62) kok.tyyppi/ tot.kväve 0, ,72 (60) 0,61 (51) kok.fosfori/ tot.fosfor 0, ,031 (11) 0,056 (19) avl = asukasvasteluku (kuormitus vastaa näin monen henkilön käsittelemättömiä jätevesiä) pe = personekvivalent (belastningen motsvarar obehandlat avloppsvatten av så här många personer) Taloudellinen vastuu Ekonomiskt ansvar

7 12 13 Toimintakertomus Tilikausi Verksamhetsberättelse Räkenskapsperiod Tehtävät, toiminta-alue ja tavoitteet Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Närpiö ja Teuva) vuonna 1996 perustama osakeyhtiö. Jurva on kuntaliitoksen kautta liitetty Kurikkaan , mutta Botniarosk hoitaa Jurvan alueella jätehuollon edelleen. Toiminta-alueella asuu n asukasta. Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät kuljetuksia lukuun ottamatta. Yhtiö ylläpitää ekopisteitä, hyötykäyttöasemia ja jätekeskusta, jossa sijaitsee alueen ainoa kaatopaikka, sekä vastaa niiden toiminnasta. Palvelutehtäviin kuuluu jätehuollon järjestäminen vaarallisten jätteiden, hyötyjätteiden sekä muun yhdyskuntajätteen kuten poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen osalta sekä jätehuollon neuvontapalvelut. Palvelut tuotetaan asuinkiinteistöille, sosiaali- ja terveyspalveluille, koulutustoiminnalle, valtion, kuntien ja seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnalle sekä muun yhdyskuntajätteen tuottajille, joilta jäte kerätään yhdessä yllämainittujen jätteiden kanssa. Näitä palveluja voidaan antaa toissijaisesti myös muille jätteentuottajille. Jätehuoltoviranomainen on omistajakuntien yhteinen jätelautakunta, Suupohjan jätelautakunta. Lautakunta hoitaa jätelaissa säädetyt yhdyskuntajätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät, kuten esim. antaa yleiset jätehuoltomääräykset, jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset, päättää jätteenkuljetuksista, seuraa niitä ja pitää jätteenkuljetusrekisteriä. Jätehuollon valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaviranomaisen tehtävä on valvoa jätelain noudattamista ja tehdä mm. päätöksiä valvonta-asioissa. Valvontaviranomainen valvoo niin jätteen tuottajia kuin alan toimijoita. Yhtiön tehtävänä on hoitaa jätehuolto tehokkaasti ja taloudellisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen ja palvella alueen jätteentuottajia monipuolisesti sekä lisätä tietoisuutta vastuullisesti hoidetun jätehuollon merkityksestä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Oy Westenergy Ab:n jätevoimalan kaupallinen käyttö alkoi Oy Botniarosk Ab omistusosuus laitoksesta on 6,18 %. Westenergyn osakepääoma on 12 milj.euroa ja siitä Botniarosk on merkinnyt euroa. Osakepääoma on maksettu kokonaisuudessaan. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä on tilikaudella vähentynyt suunnitelman mukaisesti. Syyskuun alusta lähtien yhtiössä on vastaanotettu verkkolaskuja sekä siirrytty ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tilikausi oli yhtiön yhdeksästoista. Liikevaihto oli euroa, laskua vuodesta 2013 oli 7 %. Tilikauden tulos oli euroa ylijäämäinen. Tulos heikkeni 12,3 % edellisen vuoden tuloksesta. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa kaatopaikkajätteen ja rakennustoiminnassa syntyneen jätteen vähenemisestä. Korkotason varmistamiseksi yhtiö on joulukuussa 2011 sitonut koronvaihtosopimuksella pankkilainan koron kiinteäksi viideksi vuodeksi eteenpäin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla tulevana vuonna. Yhdyskuntajätteen määrä on vakiintunut. Kaatopaikkajätteen määrä tullee pysymään samalla tasolla vuonna 2015, mutta vuonna 2016 määrä tulee laskemaan vielä entisestään kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan. Yhdyskuntajätteen kokonaismääriin ei ole oletettavissa mitään suurempia muutoksia tulevana vuonna. Yleinen talouden tilanne vaikuttaa rakennustoiminnasta syntyvän jätteen ja kunnan toissijaisella vastuulla olevan jätteen määrään vaihtelevasti. Uusi jätelaki tuli voimaan Jätelaki selkeyttää jätehuollon vastuita kunnan vastuulla olevan ja yritysjätteen osalta. Pakkausjätteen tuottajavastuun laajeneminen tulee vaikuttamaan kunnan vastuulla olevien jätteiden määrään. Joulukuussa 2013 eduskunta päätti siirtää pakkausjätteen tuottajavastuun voimaantuloa vuoteen Pakkausasetuksen käytännön toteuttamisella voi olla suuri merkitys yhtiön ylläpitämään ekopisteverkostoon. Tuottajat tullevat vastaamaan noin 20 % yhtiön toiminta-alueella sijaitsevista keräyspisteistä. Kun tuottajayhteisöjen keräysjärjestelmän lopullinen laajuus alueellamme selviää, tulee yhtiön päätettäväksi täydennetäänkö keräysverkostoa nykyisellä ekopisteverkostolla ja kuinka paljon. Vuonna 2009 tapahtuneen kuntaliitoksen (Jurva liittyi Kurikkaan) jälkeen Kurikka on kahden jäteyhtiön osakkaana, eikä ole vielä tehnyt päätöstä mahdollisista muutoksista. Botniarosk hoitaa Jurvan alueen jätehuollon. Kuntaliitos ei tule vielä vaikuttamaan yhtiön toimintaan. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,29 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Uppgifter, verksamhetsområde och målsättningar Oy Botniarosk Ab är ett aktiebolag som grundats år 1996 av åtta kommuner (Storå, Jurva, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark). Jurva gick samman med Kurikka genom en kommunsammanslagning , men Botniarosk sköter fortfarande avfallshanteringen inom Jurvas område. Inom verksamhetsområdet bor ca invånare. Bolaget handhar serviceuppgifterna inom avfallshanteringen för sina ägarkommuner med undantag av transporterna. Bolaget upprätthåller ekopunkter, återvinningsstationer och en avfallscentral, där den enda avstjälpningsplatsen i området finns, och ansvarar för verksamheten vid dessa. I serviceuppgifterna ingår att ordna avfallshanteringen för farligt och återvinnbart avfall samt övrigt kommunalt avfall, såsom mottagning av brännbart avfall och avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen samt rådgivning i anslutning till avfallshanteringen. Servicen produceras för bostadsfastigheter, social- och hälsovården, utbildningsverksamheten, statens, kommunernas, församlingarnas och andra samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltnings- och serviceverksamhet samt andra producenter av kommunalt avfall för vilka avfallet insamlas tillsammans med ovannämnda avfall. Denna service kan också i andra hand ges till övriga avfallsproducenter. Avfallshanteringsmyndighet är ägarkommunernas gemensamma avfallsnämnd, Sydösterbottens avfallsnämnd. Nämnden handhar de i avfallslagen stadgade myndighetsuppgifterna i anslutning till ordnandet av hanteringen av kommunalt avfall såsom t.ex. utfärda allmänna avfallshanteringsbestämmelser, besluta om avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna, besluta om avfallstransporter, handha uppföljningen av dem och upprätthålla avfallstransportregister. Avfallshanteringens övervakningsmyndigheter är kommunens miljöskyddsmyndighet samt närings-, trafik- och miljöcentralen. Övervakningsmyndigheten har till uppgift att övervaka att avfallslagen efterföljs och fatta beslut bl.a. i övervakningsärenden. Övervakningsmyndigheten övervakar både avfallsproducenterna och aktörerna inom branschen. Bolagets målsättning är att sköta avfallshanteringen på ett effektivt och ekonomiskt sätt med beaktande av gällande lagstiftning och bestämmelser och betjäna befolkningen och företagen i området på ett mångsidigt sätt samt öka insikten om betydelsen av en ansvarsfullt skött avfallshantering. De viktigaste händelserna under räkenskapsperioden Den kommersiella verksamheten vid Oy Westenergy Ab inleddes Oy Botniarosk Ab:s ägarandel är 6,18 %. Westenergys aktiekapital är 12 milj. euro, varav Botniarosk har tecknat aktier till ett värde om euro. Aktiekapitalet har betalats i sin helhet. Avfallet som deponeras på avstjälpningsplatsen har under räkenskapsperioden minskat planenligt. Från början av september har bolaget tagit emot nätfakturor och övergått till elektronisk hantering av inköpsfakturor. Uppskattning av bolagets ekonomiska ställning och resultat Räkenskapsperioden är bolagets nittonde. Omsättningen var euro, en minskning med 7 % från år Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett överskott på euro. Resultatet försämrades med 12,3 % jämfört med föregående års resultat. Minskningen av omsättningen berodde huvudsakligen att mängden deponiavfall och avfall från byggverksamhet minskat. För att garantera räntenivån ingick bolaget i december 2011 ett avtal om byte av låneränta till fast ränta för fem år framåt. Framtidsprognos Omsättningen kommer enligt bedömningarna att bibehållas på samma nivå nästa år. Mängden kommunalt avfall har stabiliserat sig. Mängden deponiavfall kommer att bibehållas på samma nivå år 2015 men år 2016 kommer mängden att minska ytterligare då deponiförbudet för biologiskt nedbrytbart avfall träder i kraft. Inga större förändringar är att vänta i den totala mängden kommunalt avfall. Det ekonomiska läget inverkar i varierande grad på mängden avfall som uppstår i byggverksamhet och mängden avfall som hör till kommunens ansvar i andra hand. Den nya avfallslagen trädde i kraft Lagen förtydligar ansvarsfördelningen för det avfall som kommunerna ansvarar för och företagens avfall. Utvidgningen av producentansvaret för förpackningsmaterial kommer att inverka på mängden avfall som kommunen ansvarar för. I december 2013 beslöt riksdagen att producentansvaret för förpackningsmaterial träder i kraft först år I den praktiska verksamheten kan förpackningsförordningen ha en stor betydelse för det ekopunktsnätverk som bolaget upprätthåller. Producenterna kommer att ansvara för ca 20 % av insamlingspunkterna på bolagets verksamhetsområde. Då den slutliga omfattningen av producentsamfundens insamlingssystem klarnar måste bolaget besluta om insamlingsnätverket ska kompletteras med nuvarande ekopunktsnätverk och i vilken omfattning. Efter kommunsammanslagningen (Jurva-Kurikka) år 2009 är Kurikka delägare i två avfallsbolag och har ännu inte beslutat om eventuella ändringar. Botniarosk sköter avfallshanteringen inom Jurva kommuns område. Kommunsammanslagningen kommer ännu inte att inverka på bolagets verksamhet. Styrelsens förslag gällande användande av vinstmedlen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst ,29 euro bokförs på föregående räkenskapsperioders vinstoch förlustkonto. Enligt bolagsordningen 2 betalar bolaget inte ut dividend. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Liikevaihto Liiketulos Tilikauden tulos Liiketulos liikevaihdosta % 11 % 14 % 11 % 14 % 10 % 1 % Oman pääoman tuotto % 10 % 14 % 13 % 20 % 15 % -3 % Omavaraisuusaste % 68 % 56 % 44 % 40 % 39 % 33 % Jätelajit ja määrät (tonnia) Hyötyjäte Vaarallinen jäte Kaatopaikkajäte Yhteensä Maa-ainekset eivät sisälly näihin lukuihin. Vuonna 2014 Botniaroskin toiminta-alueella syntyneestä yhdyskuntajätteestä ohjattiin materiaalikierrätykseen 28 %, energiahyötykäyttöön 69 % ja kaatopaikalle sijoitettiin 1,4 %. Suomen Tilastokeskuksen Jätetilasto mukaan yhdyskuntajätettä kierrätettiin Suomessa materiaalina 33 %, hyödynnettiin energiana 42 % ja kaatopaikalle sijoitettiin 25 %. Nyckeltal gällande verksamheten samt bolagets ekonomiska ställning och resultat Omsättning Resultat Räkenskapsperiodens resultat Resultatet av omsättningen % 11 % 14 % 11 % 14 % 10 % 1 % Avkastning på eget kapital % 10 % 14 % 13 % 20 % 15 % -3 % Soliditetsgrad % 68 % 56 % 44 % 40 % 39 % 33 % Avfallstyper och mängder (ton) Nyttoavfall Farligt avfall Deponiavfall Sammanlagt Jordmaterial ingår inte i dessa siffror. Av det kommunala avfall som uppkom inom Botniarosks verksamhetsområde år 2014 levererades 28 % för materialåtervinning, 69 % för energiåtervinning och 1,4 % deponerades på avstjälpningsplatsen. Enligt Statistikcentralens Avfallsstatistik 2013 återvanns 33 % av det kommunala avfallet i Finland som material, 42 % som energi och 25 % deponerades på avstjälpningsplats.

8 14 15 TULOSLASKELMA / RESULTATRÄKNING LIIKEVAIHTO / OMSÄTTNING , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga rörelseintäkter 7 711,29 705,50 Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material förnödenheter och varor Ulkopuoliset palvelut / Köpta tjänster , , , ,58 Henkilöstökulut / Personalkostnader Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden , ,05 Henkilösivukulut / Lönebikostnader Eläkekulut / Pensionskostnader , ,58 Muut henkilöstösivukulut / Övriga lönebikostnader , , , ,01 Poistot ja arvonalennukset / Avskrivningar och värdeminskningar Suunnitelman mukaiset poistot / Avskrivningar enligt plan , ,65 Liiketoiminnan muut kulut / Övriga rörelsekostnader , ,39 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) / RÖRELSEVINST (FÖRLUST) , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader Muut korko- ja rahoitustuotot / Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Muilta / Från övriga 6 225, ,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut / Räntekostnader och övr fin.kostnader Muille / Till övriga , , , ,27 TULOS ENNEN SATUNN. ERIÄ / RESULT. FÖRE EXTRAORD. POSTER , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA / VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,99 Tilinpäätössiirrot / Bokslutsdispositioner Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) / Ökn.(-) eller minskn.(+) avskrivningsdiff , , , ,72 Tuloverot / Inkomstskatt , ,82 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / PERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,89 TASE / BALANSRÄKNING VASTAAVAA / AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT / BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet / Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet / Immateriella rättigheter , ,90 Aineettomat hyödykkeet yht. / Immateriella tillgångar tot , ,90 Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet / Jord och vattenområden , ,35 Rakennukset ja rakennelmat / Byggnader och konstruktioner , ,21 Koneet ja kalusto / Maskiner och inventarier , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet / Övriga materiella tillgångar , ,00 Aineelliset hyödykkeet yht. / Materiella tillgångar tot , ,56 Sijoitukset Osakkuusyritysten osakkeet / Aktier i delägarföretag , ,00 Sijoitukset yhteensä; , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. / BESTÅENDE AKTIVA TOT , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT / RÖRLIGA AKTIVA Saamiset / Fordringar Lyhytaikaiset / Kortfristiga Myyntisaamiset / Försäljningsfordringar , ,72 Muut saamiset / Övriga fordringar 0,00 0,00 Siirtosaamiset / Resultatregleringar , ,93 Lyhytaikaiset saamiset yht. / Kortfristiga fordringar tot , ,65 Rahat ja pankkisaamiset / Kassa och bank tillgodohavanden , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. / RÖRLIGA AKTIVA TOT , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ / AKTIVA TOTALT , ,71 VASTATTAVAA / PASSIVA OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL Osakepääoma / Aktiekapital , ,78 Edellisten tilikausien voitto (tappio) / Vinst (förlust) från tidigare , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 OMA PÄÄOMA YHT. / EGET KAPITAL TOT , ,27 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ / ACKUMULERADE BOKSLUTSDISP. Poistoero / Avskrivningsdifferens , ,25 Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. / Ackumulerade bokslutsdisp tot , ,25 PAKOLLISET VARAUKSET / OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR Jälkihoitovaraus / Återställningsreservering , ,07 Varaukset yhteensä / Avsättningar tot , ,07 VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen / Långfristigt Lainat rahoituslaitoksilta / Lån från penninginrättningar , ,49 Pitkäaikaiset velat yht. / Långfristiga skulder tot , ,49 Lyhytaikainen / Kortfristigt Lainat rahoituslaitoksilta / Lån från penninginrättningar , ,20 Ostovelat / Skulder till leverantörer , ,62 Muut velat / Övriga skulder , ,96 Siirtovelat / Resultatregleringar , ,85 Lyhytaikaiset velat yht. / Kortfristiga skulder tot , ,63 VIERAS PÄÄOMA YHT. / FRÄMMANDE KAPITAL TOT , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ / PASSIVA TOTALT , ,71

9 16 17 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER RÖRANDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Arvostusperiaatteet / Värderingsprinciper Käyttöomaisuuden arvostus, poistoperusteet ja niiden muutokset Värdering av anläggningstillgångar, avskrivningsprinciper och förändring av dessa Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähenettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. Poistoperusteet / Avskrivningsprinciper: Poistoajat, jotka perustuvat taloudellisiin käyttöaikoihin ilman jäännösarvoja ovat seuraavat: De planenliga avskrivningarna är baserade på ekonomisk livslängd utan restvärde: Hankintameno sisältää hankinnat toiminnan alusta saakka, omaisuus on käytössä. Anskaffningsvärdet innehåller anskaffningarna från verksamhetens början, egendomen är i användning. Konttorikoneet, kalusto, ATK-ohjelmat / Kontorsmaskiner, inventarier, ADB-program Hyötykäyttöasemien kalusto, asfaltointi / Återvinningsstationernas inventarier, asfaltering Pumppuasema, loppusijoituspaikka / Pumpstation, slutdeponeringsplats Rakennukset ja rakennnelmat, maanrakennukset, tiestö, runkovesijohtolinja, vesientasausaltaat / Byggnader och konstruktioner, jordarbeten, vägar, stomvattenledning, vattenutjämningsbassänger 4 vuotta / år 10 vuotta / år 15 vuotta / år 20 vuotta / år Kaatopaikan sulkemisvelvoitteiden toteuttamiseksi kirjataan jälkihoitovarausta vuosittain 8 /kaatopaikalle sijoitettu jätetonni. Tehdyt jälkihoitovaraukset yhteensä ,07./ För att uppfylla åliggandet att stänga avstjälpningsplatsen görs en avsättning för eftervården om 8 euro / ton deponerat avfall. Gjorda eftervårdsersättningar sammanlagt ,07. Tilikausien vertailukelpoisuus / Bokföringsperiodernas jämförbarhet Ostetut laskutuspalvelut (Laskutuskulut) siirretty liiketoiminnan muista kuluista ulkopuolisiin palveluihin (51 909,30) Köpta faktureringstjänster (Faktureringskostnader) flyttats från övriga rörelsekostnader till köpta tjänster (51 909,30) TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT / NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA Käyttöomaisuuden hankintamenot ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset Anskaffningskostnader för anläggningstillgångar och förändringar i övriga långfristiga placeringar PYSYVÄT VASTAAVAT: KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOT JA ARVONKOROTUKSET BESTÅENDE AKTIVA: ANSKAFFNINGSKOSTNADER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH VÄRDEFÖRHÖJNINGAR Aineettomat hyödykkeet / Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet / Immateriella rättigheter Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,29 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,29 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,74 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 0,00 603,65 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,39 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,90 Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar Maa-alueet / Jordområden Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,35 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0,00 0,00 Vähennykset (-) / Minskningar (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,35 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden 0,00 0,00 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 0,00 0,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,35 Rakennukset ja rakennelmat / Byggnader och konstruktioner Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,11 Lisäykset (+) / Ökningar (+) , ,86 Vähennykset, avustus (-) / Minskningar, bidrag (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,97 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,11 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) , ,65 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,76 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,21 Koneet ja kalusto / Maskiner och inventarier Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,39 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0, ,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,39 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,39 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) , ,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,39 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet / Övriga materiella tillgångar Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,31 Lisäykset (+) / Ökningar (+) ,70 0,00 Vähennykset, avustus (-) /Minskn ingar, bidrag (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,31 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,31 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 2 960, ,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,31 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,00 TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT / NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA Oma pääoma / Eget kapital Osakepääoma / Aktiekapital Osakepääoma tilikauden alussa / Aktiekapital i början av perioden , ,78 Osakepääoma tilikauden lopussa / Aktiekapital i slutet av perioden , ,78 Tulos edellisiltä tilikausilta / Resultat från tidigare perioder Tulos ed. tilikausilta tilikauden alussa / Resultat från tidigare perioder i början av perioden , ,60 Osingonjako / Dividendutdelning 0,00 0,00 Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa / Resultat från tidigare perioder i slutet av perioden , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 Oma pääoma yhteensä / Eget kapital totalt , ,27 Vapaat pääomat / Fritt eget kapital Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa / Resultat från tidigare perioder i slutet av perioden , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 Vapaat pääomat yhteensä / Fritt eget kapital sammanlagt , ,49 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua / Skulder som förfaller till betalning senare än fem år 0,00 0,00 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset / Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Muut omasta puolesta annetut vakuudet ja vastuusitoumukset / Övriga för egen räkning givna säkerheter och ansvarsförbindelser Lainojen vakuutena on kuntien omavelkainen takaus / Delägarkommunernas proprieborgen har ställts som säkerhet för lånen. Handelsbanken talletus (Länsi-Suomen Ympäristökeskukselle: Öljyisten maiden vastaanotto jäteluvan mukaisesti) / Handelsbanken deposition (Till Västra Finlands Miljöcentral i enlighet med avfallstillstånd för mottagning av oljehaltig jord) , ,00 Yhtiö on sitoutunut toimittamaan vähintään 7500 tonnia jätettä per vuosi Westenergy Oy:lle, 20 vuoden aikana vuodesta 2013 alkaen. / Bolaget har förbundit sig att leverera minst 7500 ton avfall per år till Westenergy Ab, under 20 års tid med början år Keittiöjätteen omakustannushintaisesta käsittelystä vuonna 2007 solmitun sopimuksen mukaisesti Oy Botniarosk Ab vastaa osaltaan Ab Stormossen Oy:n MBT-laitokseensa tämän jälkeen tehtyjen lisäinvestointien jäljellä olevista poistoista, keittiöjätteen toimitusten päätyttyä heinäkuussa 2012, siltä osin kun MBT-laitoksen kapasiteettia jää käyttämättä. Vastuun enimmäismäärä vuosilta on yhteensä noin 120 t, vuosittain 8-19 t. Enligt det avtal som ingicks 2007 om behandling av köksavfall till självkostnadspris ansvarar Oy Botniarosk Ab för sin del av de återstående avskrivningarna på de tilläggsinvesteringar som Ab Stormossen Oy har gjort i sin MBT-anläggning efter att avtalet ingicks och fram till att leveranserna av köksavfall upphörde i juli 2012 till den del MBT-anläggningens kapacitet förblir oanvänd. Ansvarets maximibelopp för åren uppgår sammanlagt till cirka 120 t, 8-19 t per år , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ / NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGANEN Henkilökunnan lukumäärä / Personalens antal Työntekijät / Arbetare 1 1 Toimihenkilöt / Tjänstemän 5 5 Työntekijät ja toimihenkilöt keskimäärin yht. / Arbetare och tjänstemän i medeltal tot. 6 6 Osakkeiden määrä ja yhtiöjärjestyksen määräykset / Aktiernas antal och bolagsordningens bestämmelser Yhtiön osakkeita on yhteensä 3000 kappaletta, kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen osake vastaa yhtä ääntä. Yhtiön osakkeita rasittavat yhtiöjärjestyksen mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. / Bolaget har 3000 aktier, alla aktier är likvärdiga och varje aktie berättigar till en röst. Bolagets aktier belastas av tillstånds- och inlösningsklausul i bolagsordningen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT / NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Markkinaehtoisen toiminnan osuus jätelaitoksen toiminnasta / Den marknadsbaserade verksamhetens andel av avfallsverkets verksamhet Jätelain 44 :n mukaan esitettävät tiedot: Markkinaehtoisen toiminnan osuus jätelaitoksen toiminnasta on vähäinen ollen 1,2 % liikevaihdosta. Markkinaehtoisesta toiminnasta saadut tulot kattavat kaikki siitä aiheutuneet kulut ja tuotto on kohtuullinen. Uppgifter som ska uppges enligt avfallslagen 44: Den marknadsbaserade verksamhetens andel av avfallsverkets verksamhet är obetydlig dvs. 1,2 % av omsättningen. Intäkterna från den marknadsbaserade verksamheten täcker alla kostnader för denna verksamhet och avkastningen är måttlig.

10 18 19

11 20 Oy Botniarosk Ab Raatihuoneenkatu 1 A 3/Rådhusgatan 1 A Kristiinankaupunki/Kristinestad Jätekeskus/Avfallscentralen Horontie Teuva /Östermark puh/tfn

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S.

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S. ROSKIS Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 2/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 2/2012 MITÄ TEHDÄ MUOVI- JÄTTEELLE S. 4 VAD SKALL MAN GÖRA MED

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse 2007 2008 2009 MATERIAALIVIRRAT Sekalainen yhdyskuntajäte Erilliskerätty biojäte Vaaralliset ongelmajätteet kotitalouksista kg/as kg/as kg/as 384 22,4

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Jakobstads Energiverk Verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös213 Jakobstads 213 Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga TOIMINTA VERKSAMHET J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3 Kannanoton / Lausunnon antaja Raija Kokkila Nina ja Ismo Moilanen Kannanotto / Lausunto kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta Kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy kodikkaasti vuokralla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin 4 Alalla pula koulutetusta

Lisätiedot