VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå ,40 % Kurikka (Jurva) ,80 % Karijoki/Bötom ,70 % Kaskinen/Kaskö ,10 % Kauhajoki ,00 % Kristiinankaupunki/ Kristinestad ,30 % Närpes/Närpiö ,20 % Teuva/Östermark ,50 % ,00 % 1. Jätehuoltoyhtiöstä/Om avfallshanteringsbolaget Toimitusjohtajan katsaus Verkställande direktörens översikt Strategiatyö Strategiarbete Lyhyesti yhtiöstä Bolaget i korthet Palvelut ja tuotteet/service och produkter Jätteiden keräys ja kuljetus Insamling och transport av avfall Käsittely ja hyödyntäminen Behandling och återvinning Sosiaalinen vastuu/socialt ansvar Vuorovaikutus Växelverkan Ympäristövastuu/Miljöansvar Jätekeskuksen ympäristövaikutukset Avfallscentralens miljöpåverkan Taloudellinen vastuu/ekonomiskt ansvar...11 Tasekirja Balansbok Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014 Julkaisija/Utgivare: Oy Botniarosk Ab Kuvat/Bilder: Oy Botniarosk Ab Painopaikka/Tryckeri: KTMP Group, Mustasaari/Korsholm 2015 Vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisen raportoinnin periaatteita noudattaen. Årsberättelsen har upprättats enligt principerna för enhetlig rapportering inom avfallshanteringen.

3 JÄTEHUOLTOYHTIÖSTÄ 1. OM AVFALLSHANTERINGSBOLAGET 1.1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1.1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Vuosi 2014 jää Oy Botniarosk Ab:n historiaan tavanomaisena, tasaisen kehityksen vuotena. Yhtiöllä on 19 vuotta toimintaa takanaan ja vakiintunut asema jätehuollon järjestäjänä toiminta-alueellaan. Tavoitteita kohden edetään tasaisin askelin, vaikka joinain vuosina on otettukin pitkiä harppauksia. För Oy Botniarosk Ab går 2014 till historien som ett normalt år med jämn utveckling. Med 19 års verksamhet bakom sig har bolaget en etablerad position som avfallshanterare inom sitt verksamhetsområde. Vi tar oss hela tiden närmare våra mål med jämna steg, vissa år rentav med jättekliv. Viime vuoden aikana Kaskisten ja Karijoen hyötykäyttöasemille rakennettiin lämpöiset toimistotilat ja Kristiinankaupungin hyötykäyttöaseman laajennusosa asfaltoitiin. Lisäksi hyötykäyttöasemilla korjattiin lava-alustoja betonisiksi ja tehtiin muita pienempiä korjaus ja parannustöitä. Meitä ilahduttaa kovasti, että hyötykäyttöasemien kävijämäärä on tasaisessa nousussa. Vuonna 2014 yli henkilöä asioi hyötykäyttöasemilla. Hyötykäyttöasemien ylläpitoon tullaan jatkossakin panostamaan ja lisäksi kesä aukioloaikoja on jatkettu lokakuun loppuun saakka ja kiireisimmille asemille on lisätty yksi aukiolopäivä viikossa kesäaikana. Sähköistä taloushallintoa on kehitetty vuoden aikana siirtymällä vastaanottamaan verkkolaskuja ja käsittelemään ostolaskut sähköisesti. Näin on tehostettu ja nopeutettu ostolaskujen käsittelyä. Myyntilaskut olemme jo usean vuoden ajan lähettäneet sähköisesti kaikille sitä toivoneille asiakkaille. Under det senaste året fick återvinningsstationerna i Kaskö och Bötom uppvärmda kontorslokaler, och den utbyggda delen av återvinningsstationen i Kristinestad fick asfaltbeläggning. Vidare fick containrarna på återvinningsstationerna betongfundament samt utfördes ett antal mindre reparationer och förbättringar. Vi är mycket glada över att antalet besökare på återvinningsstationerna ökar stadigt. År 2014 hade återvinningsstationerna mer än besökare. Vi kommer även framöver att satsa på underhållet av återvinningsstationerna, och dessutom har vi förlängt sommarens öppettider till slutet av oktober. På de mest välbesökta stationerna har vi utökat öppettiderna under sommaren med ytterligare en dag i veckan. Under året har vi utvecklat vår ekonomiförvaltning genom att övergå till nätfakturering och behandling av leverantörsfakturor på elektronisk väg. Det har resulterat i en effektivare och snabbare behandling av leverantörsfakturorna. Vi har redan i flera års tid skickat elektroniska kundfakturor till alla kunder som har önskat detta. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto, joka tulee voimaan sekä pakkausjätteen siirtyminen tuottajayhteisöjen vastuulle. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoon on valmistauduttu jo monen vuoden ajan. Viime vuonna yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle sijoitettiin ainoastaan 1,4 % ja kaikesta vastaanotetusta jätteestä 6,7 %. Näihin määriin sisältyy hyvin vähän biohajoavaa jätettä. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin 28 % yhdyskuntajätteestä. Tämän osuuden kasvattaminen on meille iso haaste. Mitä enemmän vastaanotamme erikseen lajiteltuja jätteitä ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla, sitä enemmän jätettä saamme materiaalihyötykäyttöön. Energiana yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 69 prosenttia. Aktuellt just nu är förbudet mot deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, som träder i kraft den 1 januari 2016, och att ansvaret för förpackningsavfallet överförs på producentsammanslutningarna. Vi har redan i flera års tid förberett oss på deponeringsförbudet för det biologiskt nedbrytbara avfallet. I fjol deponerades endast 1,4 % av samhällsavfallet och 6,7 % av allt mottaget avfall. Detta avfall innehåller ytterst lite biologiskt nedbrytbart avfall. Av samhällsavfallet gick 28 % till materialåtervinning. Att öka denna andel är en stor utmaning för oss. Ju mer sorterat avfall vi tar emot på ekopunkterna och återvinningsstationerna, desto mer avfall kan materialåtervinnas. Av samhällsavfallet utnyttjades 69 % som energi. Tuottajayhteisöt vastaavat lähtien pakkausjätteen välivarastoinnista sekä pakkausjätteen hyötykäytöstä. Tammikuun 1. päivänä 2016 tuottajayhteisöillä on myös oltava järjestettynä vähintään 1850 pakkausjätteen keräyspistettä Suomessa. Tuottajayhteisöjen verkosto ei tule siten olemaan yhtä tiheä kuin nykyinen ekopiste verkostomme on. Päätettäväksi jääkin tuleeko Botniarosk täydentämään verkostoa omilla ekopisteillä vai ei. Kaikkien yhteinen tavoite on saada entistä enemmän erikseen lajiteltuja jätteitä materiaalihyötykäyttöön. Producentsammanslutningarna ansvarar från och med den 1 maj 2015 för mellanlagringen och återvinningen av förpackningsavfallet. Dessutom ska producentsammanslutningarna ha minst 1850 insamlingsställen för förpackningsavfall i Finland från den 1 januari Det innebär att producentsammanslutningarnas nätverk inte kommer att vara lika tätt som vårt nuvarande nätverk av ekopunkter. Det återstår att fatta beslut om huruvida Botniarosk ska komplettera nätverket med egna ekopunkter. Det gemensamma målet för alla är att samla in allt mer sorterat avfall till materialåtervinning. Esitän suuren kiitoksen kaikille toimintaamme osallistuneille sekä yhtiön palveluja käyttäneille. Olette kaikki tehneet hyvää työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jag vill framföra ett stort tack till alla som har deltagit i vår verksamhet samt till dem som har använt bolagets tjänster. Ni har alla gjort ett bra arbete för att uppnå de gemensamma målen. Merja Rosendal, toimitusjohtaja Merja Rosendal, verkställande direktör 1.2 STRATEGIATYÖ 1.2 STRATEGIARBETE Botniarosk Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta. Tavoitteena on hoitaa jätehuolto tehokkaasti ja taloudellisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen. Yhtiö vastaa ensisijaisesti jätelain mukaan kunnan vastuulla olevien jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä, hyötykäyttöön ohjaamisesta sekä loppusijoituksesta. Yhtiö tarjoaa myös palveluja yrityksille. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta, tiedotus sekä toiminnan kehittäminen. Tärkeä perusta toiminnalle on jätteiden syntypaikkalajittelu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Botniarosk Oy ylläpitää kattavaa hyötyjätteiden, vaarallisten jätteiden sekä kaatopaikkajätteen vastaanottoverkostoa, joka koostuu ekopisteistä, hyötykäyttöasemista sekä jätekeskuksesta. Jätteen hyötykäyttöön on panostettu, ja ainoastaan hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan yhtiön kaatopaikalle. Palvelujen järjestämiseen ei käytetä verovaroja, vaan ne kustannetaan jätemaksutuloilla. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Tärkeimpiä arvoja Botniarosk Oy:lle ovat jätteiden oikeaan paikkaan ohjaaminen, tyytyväiset asiakkaat, oikeudenmukainen kohtelu sekä kohtuulliset kustannukset. Näitä toteutetaan ylläpitämällä toimivaa jätteiden vastaanottoverkostoa, tiedotuksella sekä hoitamalla yhtiön talous hyvin. Keräyspisteet ovat asiamukaisia, toimivia ja pidetään siisteinä. Tiedotuksessa painotetaan selkeyttä ja asiallisuutta. Talouden hyvää hoitoa toteutetaan mm. suunnittelemalla ja kilpailuttamalla palvelut sekä yleisesti valvomalla kustannuksia. Suurimpia haasteita tulevaisuudessa ovat jätelainsäädännön muuttuminen sekä yleisesti tapahtuva tarpeiden muuttuminen, joka tarkoittaa alalla tapahtuvien muutosten aktiivista seurantaa sekä toimenpiteitä, jotta toiminta pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Botniarosk Ab är ett kommunägt avfallshanteringsbolag som har till uppgift att sköta serviceuppgifterna inom avfallshanteringen för sina ägarkommuners räkning. Målet är att sköta avfallshanteringen på ett effektivt och ekonomiskt sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Bolaget ansvarar i första hand för mottagning, behandling, styrning till återvinning och deponering av det avfall vars hantering kommunen är ansvarig att ordna enligt avfallslagen. Bolaget erbjuder även service för företag. Till bolagets uppgifter hör även rådgivning, information och utveckling av verksamheten. En viktig grund för verksamheten är källsortering av avfallet i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna. Botniarosk Ab driver ett heltäckande nätverk av ekopunkter och återvinningsstationer samt en avfallscentral för mottagning av nyttoavfall, farligt avfall och deponiavfall. Fokus ligger på återvinning av avfallet, och på bolagets deponi läggs endast avfall som inte lämpar sig för återvinning. Servicen finansieras inte med skattemedel utan med avfallsavgifter. Bolaget drivs enligt självkostnadsprincipen. Botniarosk Ab:s viktigaste värderingar är styrning av avfallet till rätt behandling, nöjda kunder, rättvist bemötande och rimliga kostnader. Dessa uppnås genom ett välfungerande nätverk av mottagningsställen, information och god skötsel av bolagets ekonomi. Insamlingsställena ska vara ändamålsenliga och funktionella och hållas snygga och prydliga. Informationen ska vara tydlig och saklig. En god skötsel av ekonomin uppnår bolaget genom att planera och upphandla tjänsterna samtidigt som det håller ett öga på kostnaderna. De största framtida utmaningarna ligger i ändringarna i avfallslagstiftningen samt i förändrade behov över lag, vilket kräver att vi aktivt följer förändringarna i branschen och vidtar de åtgärder som dessa kräver. Oy Botniarosk Ab:n hallitus lähtien/oy Botniarosk Ab:s styrelse från och med : Heikki Heikki Rinta-Hoiska (Karijoki/Bötom), Erkki Jussi Raittila (Kaskinen/Kaskö), Valter Enqvist, varapuh.joht/vice ordf. (Isojoki/Storå), Hans Ingvesgård (Kristiinankaupunki/Kristinestad), Maj-Len Ragvals (Närpiö/Närpes), Marko Lähde (Teuva/Östermark), Kaarina Hautala (Kurikka), Merja Rosendal tj/vd, Harri Virtanen, puh.joht./ordf. (Kauhajoki)

4 LYHYESTI YHTIÖSTÄ 1.4. BOLAGET I KORTHET Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön tehtävänä on huolehtia toiminta-alueen n asukkaan jätehuollosta jätelain mukaisesti. Alueen maa pinta-ala on km 2. Vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä saadaan lähes kaikki hyötykäytettyä materiaalina tai energiana (esim. 98,6 % vuonna 2014). Vaaralliset jätteet toimitetaan eteenpäin vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneille laitoksille. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan turvallisella tavalla kaatopaikalle. HISTORIA 1996 * Kahdeksan kuntaa perustaa Oy Botniarosk Ab:n hoitamaan alueen jätehuoltoa jätelain edellyttämällä tavalla * Alueelle rakennetaan 96 ekopistettä 1998 * Hyötykäyttöasemat rakennetaan, yksi jokaiseen kuntaan * Jätelautakunta aloittaa toimintansa * Jätekeskukselle myönnetään ympäristölupa * Teuvalle valmistuu jätekeskus. * Yhdyskuntajätteen, josta on eroteltu ongelma- ja hyötyjäte lajittelu keittiöjätteeksi ja karkeajätteeksi aloitetaan. * Keittiöjäte toimitetaan Ab Stormossen Oy:lle, karkeajäte sijoitetaan omalle kaatopaikalle. * Jätelautakunta päättää, että alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus * Jätelautakunta hyväksyy uudet jätehuoltomääräykset, joita sovelletaan kaikissa alueen kunnissa * Yhtiön ympäristöpolitiikka hyväksytään. * Oy Botniarosk Ab täyttää kymmenen vuotta 2008 * Merkitään Westenergy Oy:n osakkeita * Jätekeskukselle uusi ympäristölupa koskien mm. kaatopaikan korkeutta * Westenergyn jätevoimala valmistuu, ja jätteiden energiahyödyntäminen laitoksessa aloitetaan * Jätteiden lajittelumuutos 1.9. alkaen Botniaroskin toimintaalueella. Vanha keittiö- ja karkeajäte lajittelu jää historiaan, ja jatkossa kotitalouksissa riittää yksi, poltettavan jätteen astia. Jätelautakunta ottaa käsittelyyn uuden jätelain edellyttämänä jätteenkuljetusjärjestelmän, ja päättää säilyttää sopimusperusteisen, eli uuden lain myötä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen * Yhtiö siirtyy käsittelemään ostolaskuja sähköisesti Oy Botniarosk Ab är ett avfallshanteringsbolag som grundades av åtta kommuner Bolaget har till uppgift att sköta avfallshanteringen för de cirka invånarna inom verksamhetsområdet i enlighet med avfallslagen. Området har en yta på km². Så gott som allt mottaget samhällsavfall kan återvinnas som material eller energi (t.ex. 98,6 % år 2014). Farligt avfall levereras vidare till anläggningar som är specialiserade på att behandla farligt avfall. Avfall som inte lämpar sig för återvinning deponeras på ett säkert sätt. HISTORIK 1996 * Åtta kommuner grundar Oy Botniarosk Ab för att sköta avfallshanteringen i området på det sätt som avfallslagen kräver * 96 ekopunkter uppförs i området * Återvinningsstationerna byggs, en i varje kommun. * Avfallsnämnden startar sin verksamhet * Avfallscentralen beviljas miljötillstånd * Avfallscentralen i Östermark står klar. * Samhällsavfallet, från vilket problem- och nyttoavfallet har avskilts, börjar sorteras i köks- och grovavfall. * Köksavfallet levereras till Ab Stormossen Oy och grovavfallet läggs på den egna deponin. * Avfallsnämnden beslutar att ett system med avtalsbaserade avfallstransporter ska tillämpas i området * Avfallsnämnden godkänner de nya avfallshanteringsbestämmelserna, som tillämpas av alla kommuner inom verksamhetsområdet * Bolagets miljöpolicy godkänns. * Oy Botniarosk Ab fyller tio år * Bolaget tecknar aktier i Westenergy Ab * Avfallscentralen beviljas ett nytt miljötillstånd gällande bland annat höjden på avfallsupplaget * Westenergys avfallskraftverk står klart och börjar ta till vara energin i avfallet. * Ett nytt sorteringssystem införs inom Botniarosks verksamhetsområde från och med den 1 september. Det gamla systemet med köks- och grovavfall förpassas till historien, och i fortsättningen behöver hushållen endast ett avfallskärl för brännbart avfall. * Avfallsnämnden behandlar avfallstransportsystemet på det sätt som den nya avfallslagen kräver och beslutar att hålla fast vid den avtalsbaserade modellen, det vill säga avfallstransporter som fastighetsinnehavaren ordnar enligt den nya lagen * Bolaget övergår till hantering av elektroniska fakturor 2. PALVELUT JA TUOTTEET Yhtiön palvelutehtäviin kuuluu vaarallisen jätteen huolto ja hyötyjätehuolto, sekä muun yhdyskuntajätteen vastaanotto, käsittelyyn toimittaminen ja loppusijoitus sekä jätehuollon neuvontapalvelut JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS Oy Botniarosk Ab:n toimintaan kuuluu hyötyjätteen kuljetukset ekopisteiltä, hyötyjätteiden, vaarallisten jätteiden ja kaatopaikkajätteen kuljetukset hyötykäyttöasemilta, sekä poltettavan jätteen kuljetus Westenergylle ja energiajätteen kuljetus Lakeuden Ympäristöhuollolle jätekeskuksesta. Kiinteistökohtaiset keräykset (taloudet, asuntoyhtiöt, yritykset, laitokset ja vapaa-ajanasunnot) Toiminta-alueella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla oma jäteastia poltettavalle jätteelle, tai yhteinen jäteastia naapurin kanssa. Astia tyhjennetään kesäisin kahden ja talvisin neljän viikon välein. Jos kiinteistön biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, voi tyhjennysväli olla pidempi, enimmillään kuitenkin kahdeksan viikkoa. Määrätyissä tilanteissa kun jätettä tulee paljon, on kiinteistöillä oltava erilliskeräys esimerkiksi metallille tai lasille. Jätteiden kuljetussopimukset tehdään jätteentuottajan ja kuljetusyrityksen välille. Kesäasukkailla on lisäksi mahdollisuus lunastaa avain omistajakuntien alueella oleviin lukollisiin poltettavan jätteen astioihin. Astioita löytyy 23:sta eri pisteestä, ja astioita on pisteillä niiden käyttöasteesta riippuen yleensä 1-5 kpl. Ekopisteet Yhtiöllä on n. sata ekopistettä omistajakunnissaan. Ekopisteisiin voi viedä keräyspaperia, keräysmetallia, keräyslasia ja osalle pisteistä paristoja. Ekopisteitä voi käyttää ympäri vuoden. Paperinkeräys Oy vastaa ekopisteissä olevista paperinkeräysastioista. Osalla ekopisteistä on myös UFF:n vaatekeräysastia, johon voi laittaa käyttökelpoisia tekstiilejä kierrätykseen. Astioita löytyy neljältätoista ekopisteeltä ympäri toiminta-aluetta, ja UFF vastaa niistä. Hyötykäyttöasemat Yhtiöllä on kahdeksan miehitettyä hyötykäyttöasemaa, ja ne ovat avoinna 1-3 päivää viikossa. Asemilla vastaanotetaan ilman erillistä maksua, ekomaksuun sisältyen vaarallista jätettä, puuta, metallia, pahvia, paperia, lasia, betonia ja tiiltä, kyllästettyä puuta, ikkunalasia, elektroniikkaa ja pakkausstyroksia. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat mm. elektroniikka, akut ja paristot. Yritykset maksavat hinnaston mukaan maksulliseksi määritetyistä jätteistä. Suurikokoisen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen vastaanotto on maksullista kaikille. Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet Hyötykäyttöasemien lisäksi yhtiöllä on vaarallisen jätteen vastaanottopiste Ylimarkussa bensa-asemalla. Vaarallinen jäte vastaanotetaan ilman erillistä maksua talouksilta ja vapaaajanasutuksilta. Yhteistyökumppanina apteekit Alueella on 12 apteekkia, jotka vastaanottavat kotitalouksien lääkejätettä. Tempauspäivät Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteensä 18 tempausta hyötykäyttöasemilla. Tempauspäivien aikana otetaan maksutta vastaan lumpputekstiilejä sekä hyväntekeväisyyslahjoja, jotka toimitetaan UFF:lle. Vuonna 2014 tempauspäivillä vastaanotettiin hyväntekeväisyyslahjoja n kiloa, ja energiahyötykäyttöön meneviä lumpputekstiilejä n kiloa. 2. TJÄNSTER OCH PRODUKTER Till bolagets serviceuppgifter hör hantering av farligt avfall och nyttoavfall, mottagning, deponering och leverans av övrigt samhällsavfall till behandling samt tjänster inom avfallsrådgivning INSAMLING OCH TRANSPORT AV AVFALL Oy Botniarosk Ab:s verksamhet omfattar transport av nyttoavfall från ekopunkterna, transport av nyttoavfall, farligt avfall och deponiavfall från återvinningsstationerna samt transport av brännbart avfall till Westenergy respektive energiavfall till Lakeuden Ympäristöhuolto från avfallscentralen. Insamlingen från fastigheterna (hushåll, bostadsbolag, företag, inrättningar och fritidsbostäder) Inom verksamhetsområdet tillämpas ett system med avfallstransporter i fastighetsinnehavarnas regi. Alla bostadsfastigheter ska ha ett eget avfallskärl för brännbart avfall eller ett gemensamt avfallskärl tillsammans med grannen. Kärlet töms varannan vecka sommartid och var fjärde vecka vintertid. Om en fastighet komposterar sitt bioavfall i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet vara längre, dock högst var åttonde vecka. I vissa situationer när det uppkommer mycket avfall ska fastigheten ha separat insamling av exempelvis metall eller glas. Avtal om avfallstransporterna ingås mellan avfallsproducenten och ett transportföretag. Sommarboende har dessutom möjlighet att kvittera ut en nyckel till de låsförsedda kärlen för brännbart avfall som finns utplacerade inom ägarkommunerna. Det finns låsta avfallskärl för brännbart avfall vid 23 olika ekopunkter och 1 5 kärl per ekopunkt beroende på deras användningsgrad. Ekopunkterna Bolaget har ett hundratal ekopunkter i sina ägarkommuner. Till ekopunkterna kan man lämna returpapper, returmetall och returglas samt till vissa ekopunkter batterier. Ekopunkterna kan användas året runt. Paperinkeräys Oy svarar för pappersinsamlingskärlen vid ekopunkterna. Vid en del ekopunkter finns även UFF:s insamlingskärl, där man kan lägga användbara textilier för återanvändning. Det finns kärl vid 14 ekopunkter runt om i verksamhetsområdet, och UFF ansvarar för dessa. Återvinningsstationerna Bolaget har åtta bemannade återvinningsstationer som är öpp na 1 3 dagar i veckan. Mottagningen av följande avfall ingår i ekoavgiften, och därför kan avfallet lämnas till återvinningsstationerna utan extra kostnad: farligt avfall, trä, metall, papp, papper, glas, betong, tegel, impregnerat trä, fönsterglas, elektronik och förpackningsmaterial av cellplast. Producentansvaret omfattar bland annat elektronik, ackumulatorer och batterier. För avgiftsbelagt avfall betalar företagen en avgift enligt prislistan. Mottagningen av stort brännbart avfall och deponiavfall är avgiftsbelagd för alla. Mottagningsställen för farligt avfall Bolagets mottagningsställen för farligt avfall är återvinningsstationerna samt bensinstationen i Övermark. Farligt avfall tas emot utan särskild avgift av hushåll och fritidsboende. Samarbetet med apoteken Inom området finns tolv apotek som tar emot läkemedelsavfall av hushållen. Jippodagarna På våren och hösten anordnas totalt 18 jippodagar på våra återvinningsstationer. Under jippodagarna tar vi gratis emot lump samt gåvor till välgörenhet, som levereras till UFF. Under jippodagarna 2014 tog vi emot cirka kilo gåvor till välgörenhet och cirka kilo lump för energiåtervinning.

5 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN/BEHANDLING OCH ÅTERVINNING YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄ 2014 MÄNGDEN SAMHÄLLSAVFALL 2014 Asukasluku alueella Invånarantal på området tn/ton kg/henk Hyötyjäte kg/pers Återvinnbart avfall ,4 385,3 Sähkölaitteet/Elapparater 456,8 Haravointijäte/Krattningsavfall 754,6 Hyväntekeväisyysvaatteet ym./ Välgörenhetskläder mm. 118,0 Lasi/Glas 275,0 Liete rasvanerotuskaivosta/ Slam från fettavskiljningsbrunnar 0,0 Lumpputekstiilit/lumptextilier 64,5 Metalli/Metall 646,8 Paperi/Papper 2766,9 Poltettava jäte/brännbart avfall 10634,9 Puujäte/Träavfall 938,6 Risavfall/Risavfall 540,3 Kaatopaikkajäte Deponiavfall 249,62 5,6 Vaarallinen jäte Farligt avfall 227,1 5,1 Akut/Ackumulatorer 78,2 Maalijäte/Målavfall 48,5 Jäteöljy/Spillolja 33,1 Fast oljeavfall 9,5 Paristot/Batterier 11 Liottimet/Lösningsmedel 7,2 Loisteputket/Lysrör 6,1 Loistelamput/Lågenergilampor 11,4 Muut/övrigt 22,1 Vastaanotettu jäte Mottaget avfall Yhdyskuntajätteen käsittely ja hyödyntäminen 2014 Samhällsavfallets behandling och återvinning 2014 Vastaanotettu hyötyjäte 2014 Mottaget återvinnbart avfall SOSIAALINEN VASTUU 3.1 VUOROVAIKUTUS Oleellinen osa toimintaamme on vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme säännölliseen ja jatkuvaan tiedottamiseen, jolla edesautetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakaspalvelun pääperiaatteita ovat luotettavuus, asiallisuus ja ystävällisyys. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää niin sisäistä kuin ulkoistakin informaatiota ja tiedonvaihtoa. Henkilökunta: säännölliset sisäiset palaverit, päivittäinen yhteydenpito Asiakkaat, kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot: asiakaslehti keväisin marras-joulukuussa jaetaan seinäkalenteri seuraavalle vuodelle kotisivut oppaat ja esitteet (esim. jäteopas) puhelinneuvonta, sähköpostineuvonta kirjeet lehti-ilmoitukset tempauspäivät hyötykäyttöasemilla keväällä ja syksyllä Koulut- ja oppilaitokset: neuvontatilaisuudet oppilaitoksessa tutustumiskäynnit hyötykäyttöasemilla ja jätekeskuksessa ala-asteelle Frakun jäteopas Omistajakunnat: vuosikertomus tarpeen vaatiessa yhteinen kokous tai tiedottamiskäynti kunnan kokouksessa Ympäristöviranomaiset: kokous pääsääntöisesti kerran vuodessa säännöllistä tietojen vaihtoa Urakoitsijat: Hyötykäyttöasemanhoitajat säännöllisesti koulutustilaisuuksia tiedotteet ajankohtaisista asioista Jätekeskuksen urakoitsija kokous kerran vuodessa jokapäiväinen yhteydenpito Kuljetusliikkeet sopimus- ja sopimustenseuranta neuvottelut Jätteenkuljetusliikkeet: kokoukset ja tapaamiset tarvittaessa säännöllistä tietojen vaihtoa Muut jätelaitokset: yhteisiä koulutustilaisuuksia, seminaarit kokoukset Media: lehdistötiedotteet, muut lehtikirjoitukset 3. SOCIALT ANSVAR 3.1 VÄXELVERKAN En viktig del av vår verksamhet är växelverkan med våra intressentgrupper. Vi går in för regelbunden och kontinuerlig information, vilket hjälper oss att uppnå de gemensamma målen. Huvudprincipen för vår kundservice är tillförlitlighet, saklighet och vänlighet. Vi har som mål att ständigt utveckla såväl den interna som den externa informationen och informationsutbytet. Personalen: regelbundna interna möten, dagliga kontakter Kunder, hushåll och fritidsbostäder: kundtidning på våren i november-december delas följande års väggkalender ut hemsidan guider och broschyrer (t.ex. avfallsguiden) telefonrådgivning, e-postrådgivning brev tidningsannonser jippon vid återvinningsstationerna på våren och hösten Skolor och läroanstalter: rådgivningstillfällen studiebesök på återvinningsstationerna och avfallscentralen Frakus avfallsguide för lågstadieskolorna Ägarkommunerna: årsberättelse vid behov gemensamma möten eller informationsbesök vid kommunala möten Miljömyndigheterna: i regel ett sammanträde per år regelbundet utbyte av information Entreprenörerna: Återvinningsstationernas skötare regelbundna utbildningar meddelanden om aktuella frågor Avfallscentralens entreprenör möte en gång om året daglig kontakt Transportföretagen avtalsförhandlingar och förhandlingar kring avtalsuppföljning Avfallstransportföretagen: möten och träffar vid behov regelbundet utbyte av information Övriga avfallsanläggningar: gemensamma utbildningar, seminarier möten Media: pressmeddelanden, övrig information i pressen

6 YMPÄRISTÖVASTUU 4. MILJÖANSVAR 4.1 JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4.1 AVFALLSCENTRALENS MILJÖPÅVERKAN Ympäristötavoite Kierrätyskelpoisen jätteen turvallinen ja tehokas ohjaaminen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kierrätyskelvottomaan jätteen turvallinen loppusijoittaminen ympäristövaikutukset minimoiden Miljömål Säker och effektiv styrning av återvinningsbart avfall till rätt behandling. Säker deponering av det avfall som inte lämpar sig för återvinning så att dess miljöpåverkan minimeras. Loppusijoitus Vuonna 2001 käyttöönotetun loppusijoitusalueen pohjapinta-ala on 1,4 ha, voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta n m3:n täyttötilavuudesta oli vuoden 2014 lopussa käytetty 76 %. Deponering Deponiområdet togs i drift 2001 och har en yta på 1,4 hektar. Av den deponeringsvolym på totalt cirka m³ som har beviljats inom ramen för gällande miljötillstånd var 76% i användning i slutet av Poikkeukselliset tapahtumat Vaa an toimintahäiriö tammikuussa aiheutti huoltovakauksen, väliaikainen viritys oli niin tarkka, että jälkikäteen tehtävää punnitusten korjaustarvetta ei syntynyt. Muita poikkeuksellisia tapahtumia ei vuonna 2014 ollut. Extraordinära händelser I januari drabbades vågen av en funktionsstörning, vilket föranledde en servicejustering, men den tillfälliga justeringen var så exakt att vägningarna inte behövde korrigeras i efterhand. Inga andra extraordinära händelser inträffade under Vaikutus ilmaan Biohajoava materiaali kerätään pääosin erikseen ja toimitetaan hyötykäyttöön, joten loppusijoitettava jäte on lähes inerttiä ja kaasunmuodostus siten vähäistä. Westenergy Oy:n jätevoimalan käynnistyttyä alkanut loppusijoituksen osuuden pieneneminen on jatkunut. Jätetäyttöön asennetusta näyteputkesta purkautuvan kaasun pääkomponenttien pitoisuudet olivat: Happi 1,6 %, Hiilidioksidi 27 % ja Metaani 47 %. Kaasuntuottovolyymi on n. 23 % vastaavan suuruisen perinteisen kaatopaikan kaasuntuotosta. Loppusijoituksen osuuden ollessa n. 8,7 % jätekeskuksen kokonaisjätevirrasta, käytetty jätteenkäsittelyjärjestelmä pienentää päästöjä kaatopaikkakaasujen osalta 98 % verrattuna perinteiseen kaatopaikkasijoitukseen. Inverkan på luften Eftersom merparten av det biologiskt nedbrytbara materialet samlas in för sig och levereras till återvinning är det avfall som deponeras i det närmaste inert och gasbildningen därmed liten. Sedan Westenergy Ab:s avfallskraftverk togs i drift har andelen deponerat avfall kontinuerligt minskat. Halterna av huvudkomponenterna i den gas som flödar ur provtagningsröret i avfallsupplaget var följande: syre 1,6 %, koldioxid 27 % och metan 47 %. Gasproduktionsvolymen är cirka 23 % av gasproduktionen i en traditionell avstjälpningsplats av motsvarande storlek. Eftersom andelen deponerat avfall utgör cirka 8,7 % av det totala avfallsflödet, bidrar avfallshanteringssystemet till att minska utsläppen av deponigaser med 98 % jämfört med traditionell deponering på avstjälpningsplats. Melu, haju ja haittaeläimet Melua aiheutuu alueelle suuntautuvasta ajoneuvoliikenteestä, joka on alle 10 % Horontien kokonaisliikennemäärästä (yht. n ajoneuvoa /pv). Raskaankaluston osalta jätekeskuksen liikennemäärä edustaa noin puolta Horontien raskaasta liikenteestä. Hetkellisiä hajuhaittoja esiintyy lähinnä poltettavanjätteen siirtokuormauksen yhteydessä hallin sisätiloissa. Jätekeskuksen alueelle ei ole muodostunut pysyviä haittaeläinkantoja. Pohja- ja pintavedet Näytteenotto suoritetaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti kahdesti vuodessa ohjelman mukaisista näytteenottopisteistä. Alueelta maastoon johdetut vedet kulkeutuvat vesistöihin näytteenottopisteen oja 2 kautta. Vuosiyhteenvedossa todetaan pisteen vedestä: Kaatopaikan vaikutusta ilmentävien parametrien osalta sähkönjohtavuuden, kokonaistypen sekä kloridin arvo olivat hieman kohonneella tasolla vertailuasemaan (metsäoja T) verrattuna molemmilla näytekerroilla. Ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli hyvin vähäinen. Hygieeniseltä tasoltaan vesi oli hyvää. Jätevesi Jätekeskuksesta johdettiin jätevesiä Teuvan kunnan puhdistamolle yhteensä m3. Puhdistamolle johdettava jätevesi koostuu kaatopaikan suotovedestä, poltettavanjätteen puristenesteistä ja rakennusten jätevesistä. Suurin kuormituslähde on puristeneste, volyymi tulee loppusijoitusalueen suotovedestä. Buller, lukt och skadedjur Buller orsakas i första hand av trafiken till och från området, vilken står för mindre än 10 % av den totala trafikmängden på Horontie (totalt cirka 1000 fordon/dag). Trafiken till och från avfallscentralen står för omkring hälften av den tunga trafiken på Horontie. Av och till kan man känna lukt, i första hand i samband med omlastning av brännbart avfall inne i hallen. Det finns inga permanenta bestånd av skadedjur på deponiområdet. Grundvatten och ytvatten Provtagning sker två gånger per år enligt ett godkänt kontroll program vid de provtagningspunkter som har fastställts i programmet. Det vatten som leds från området ut i terrängen rinner ut i vattendragen via provtagningspunkten vid dike 2. I årssammanfattningen konstateras följande om vattenkvaliteten vid provtagningspunkten: När det gäller de parametrar som visar deponins påverkan var den elektriska ledningsförmågan samt nivåerna av totalkväve och klorid något förhöjda jämfört med referensstationen (skogsdike T) vid båda provtagningstillfällena. Andelen ammoniumkväve var liten i förhållande till totalkvävet. I hygieniskt avseende var vattenkvaliteten god. Avloppsvatten Från avfallscentralen leddes totalt m³ avloppsvatten till det kommunala reningsverket i Östermark. Det avloppsvatten som leds till reningsverket består av lakvatten från deponin, vätska från komprimeringen av det brännbara avfallet och avloppsvatten från byggnaderna. Pressvätskan utgör den största belastningskällan, medan lakvattnet från deponiområdet står för den största volymen. Loppusijoitusalueen suotovesien kuormitus / Belastning av deponiområdets lakvatten Suotovesi/Lakvatten BOD7 kok.tyyppi/ tot.kväve kok.fosfori/ tot.fosfor 2014 kg/d <0,01 0,68 0, avl < kg/d (avl) 0,06 (<1) 1,37 (115) 0,007 (3) 2012 kg/d (avl) 0,044 (<1) 1,77 (148) 0,008 (3) Jätevedenpuhdistamolle johdetun kokonaisjätevesimäärän kuormitus Belastning av den totala mängd avloppsvatten som leds till avloppsreningsverket Suotovesi/Lakvatten 2014 kg/d 2014 avl 2013 kg/d (avl) 2012 kg/d (avl) 9,68 m3/d 12,05 m3/d 12,05 m3/d m3/d BOD7 2, ,17 (31) 4,3 (62) kok.tyyppi/ tot.kväve 0, ,72 (60) 0,61 (51) kok.fosfori/ tot.fosfor 0, ,031 (11) 0,056 (19) avl = asukasvasteluku (kuormitus vastaa näin monen henkilön käsittelemättömiä jätevesiä) pe = personekvivalent (belastningen motsvarar obehandlat avloppsvatten av så här många personer) Taloudellinen vastuu Ekonomiskt ansvar

7 12 13 Toimintakertomus Tilikausi Verksamhetsberättelse Räkenskapsperiod Tehtävät, toiminta-alue ja tavoitteet Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan (Isojoki, Jurva, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Närpiö ja Teuva) vuonna 1996 perustama osakeyhtiö. Jurva on kuntaliitoksen kautta liitetty Kurikkaan , mutta Botniarosk hoitaa Jurvan alueella jätehuollon edelleen. Toiminta-alueella asuu n asukasta. Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät kuljetuksia lukuun ottamatta. Yhtiö ylläpitää ekopisteitä, hyötykäyttöasemia ja jätekeskusta, jossa sijaitsee alueen ainoa kaatopaikka, sekä vastaa niiden toiminnasta. Palvelutehtäviin kuuluu jätehuollon järjestäminen vaarallisten jätteiden, hyötyjätteiden sekä muun yhdyskuntajätteen kuten poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen osalta sekä jätehuollon neuvontapalvelut. Palvelut tuotetaan asuinkiinteistöille, sosiaali- ja terveyspalveluille, koulutustoiminnalle, valtion, kuntien ja seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnalle sekä muun yhdyskuntajätteen tuottajille, joilta jäte kerätään yhdessä yllämainittujen jätteiden kanssa. Näitä palveluja voidaan antaa toissijaisesti myös muille jätteentuottajille. Jätehuoltoviranomainen on omistajakuntien yhteinen jätelautakunta, Suupohjan jätelautakunta. Lautakunta hoitaa jätelaissa säädetyt yhdyskuntajätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät, kuten esim. antaa yleiset jätehuoltomääräykset, jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset, päättää jätteenkuljetuksista, seuraa niitä ja pitää jätteenkuljetusrekisteriä. Jätehuollon valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaviranomaisen tehtävä on valvoa jätelain noudattamista ja tehdä mm. päätöksiä valvonta-asioissa. Valvontaviranomainen valvoo niin jätteen tuottajia kuin alan toimijoita. Yhtiön tehtävänä on hoitaa jätehuolto tehokkaasti ja taloudellisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen ja palvella alueen jätteentuottajia monipuolisesti sekä lisätä tietoisuutta vastuullisesti hoidetun jätehuollon merkityksestä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Oy Westenergy Ab:n jätevoimalan kaupallinen käyttö alkoi Oy Botniarosk Ab omistusosuus laitoksesta on 6,18 %. Westenergyn osakepääoma on 12 milj.euroa ja siitä Botniarosk on merkinnyt euroa. Osakepääoma on maksettu kokonaisuudessaan. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä on tilikaudella vähentynyt suunnitelman mukaisesti. Syyskuun alusta lähtien yhtiössä on vastaanotettu verkkolaskuja sekä siirrytty ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tilikausi oli yhtiön yhdeksästoista. Liikevaihto oli euroa, laskua vuodesta 2013 oli 7 %. Tilikauden tulos oli euroa ylijäämäinen. Tulos heikkeni 12,3 % edellisen vuoden tuloksesta. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa kaatopaikkajätteen ja rakennustoiminnassa syntyneen jätteen vähenemisestä. Korkotason varmistamiseksi yhtiö on joulukuussa 2011 sitonut koronvaihtosopimuksella pankkilainan koron kiinteäksi viideksi vuodeksi eteenpäin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla tulevana vuonna. Yhdyskuntajätteen määrä on vakiintunut. Kaatopaikkajätteen määrä tullee pysymään samalla tasolla vuonna 2015, mutta vuonna 2016 määrä tulee laskemaan vielä entisestään kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan. Yhdyskuntajätteen kokonaismääriin ei ole oletettavissa mitään suurempia muutoksia tulevana vuonna. Yleinen talouden tilanne vaikuttaa rakennustoiminnasta syntyvän jätteen ja kunnan toissijaisella vastuulla olevan jätteen määrään vaihtelevasti. Uusi jätelaki tuli voimaan Jätelaki selkeyttää jätehuollon vastuita kunnan vastuulla olevan ja yritysjätteen osalta. Pakkausjätteen tuottajavastuun laajeneminen tulee vaikuttamaan kunnan vastuulla olevien jätteiden määrään. Joulukuussa 2013 eduskunta päätti siirtää pakkausjätteen tuottajavastuun voimaantuloa vuoteen Pakkausasetuksen käytännön toteuttamisella voi olla suuri merkitys yhtiön ylläpitämään ekopisteverkostoon. Tuottajat tullevat vastaamaan noin 20 % yhtiön toiminta-alueella sijaitsevista keräyspisteistä. Kun tuottajayhteisöjen keräysjärjestelmän lopullinen laajuus alueellamme selviää, tulee yhtiön päätettäväksi täydennetäänkö keräysverkostoa nykyisellä ekopisteverkostolla ja kuinka paljon. Vuonna 2009 tapahtuneen kuntaliitoksen (Jurva liittyi Kurikkaan) jälkeen Kurikka on kahden jäteyhtiön osakkaana, eikä ole vielä tehnyt päätöstä mahdollisista muutoksista. Botniarosk hoitaa Jurvan alueen jätehuollon. Kuntaliitos ei tule vielä vaikuttamaan yhtiön toimintaan. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,29 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Uppgifter, verksamhetsområde och målsättningar Oy Botniarosk Ab är ett aktiebolag som grundats år 1996 av åtta kommuner (Storå, Jurva, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark). Jurva gick samman med Kurikka genom en kommunsammanslagning , men Botniarosk sköter fortfarande avfallshanteringen inom Jurvas område. Inom verksamhetsområdet bor ca invånare. Bolaget handhar serviceuppgifterna inom avfallshanteringen för sina ägarkommuner med undantag av transporterna. Bolaget upprätthåller ekopunkter, återvinningsstationer och en avfallscentral, där den enda avstjälpningsplatsen i området finns, och ansvarar för verksamheten vid dessa. I serviceuppgifterna ingår att ordna avfallshanteringen för farligt och återvinnbart avfall samt övrigt kommunalt avfall, såsom mottagning av brännbart avfall och avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen samt rådgivning i anslutning till avfallshanteringen. Servicen produceras för bostadsfastigheter, social- och hälsovården, utbildningsverksamheten, statens, kommunernas, församlingarnas och andra samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltnings- och serviceverksamhet samt andra producenter av kommunalt avfall för vilka avfallet insamlas tillsammans med ovannämnda avfall. Denna service kan också i andra hand ges till övriga avfallsproducenter. Avfallshanteringsmyndighet är ägarkommunernas gemensamma avfallsnämnd, Sydösterbottens avfallsnämnd. Nämnden handhar de i avfallslagen stadgade myndighetsuppgifterna i anslutning till ordnandet av hanteringen av kommunalt avfall såsom t.ex. utfärda allmänna avfallshanteringsbestämmelser, besluta om avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna, besluta om avfallstransporter, handha uppföljningen av dem och upprätthålla avfallstransportregister. Avfallshanteringens övervakningsmyndigheter är kommunens miljöskyddsmyndighet samt närings-, trafik- och miljöcentralen. Övervakningsmyndigheten har till uppgift att övervaka att avfallslagen efterföljs och fatta beslut bl.a. i övervakningsärenden. Övervakningsmyndigheten övervakar både avfallsproducenterna och aktörerna inom branschen. Bolagets målsättning är att sköta avfallshanteringen på ett effektivt och ekonomiskt sätt med beaktande av gällande lagstiftning och bestämmelser och betjäna befolkningen och företagen i området på ett mångsidigt sätt samt öka insikten om betydelsen av en ansvarsfullt skött avfallshantering. De viktigaste händelserna under räkenskapsperioden Den kommersiella verksamheten vid Oy Westenergy Ab inleddes Oy Botniarosk Ab:s ägarandel är 6,18 %. Westenergys aktiekapital är 12 milj. euro, varav Botniarosk har tecknat aktier till ett värde om euro. Aktiekapitalet har betalats i sin helhet. Avfallet som deponeras på avstjälpningsplatsen har under räkenskapsperioden minskat planenligt. Från början av september har bolaget tagit emot nätfakturor och övergått till elektronisk hantering av inköpsfakturor. Uppskattning av bolagets ekonomiska ställning och resultat Räkenskapsperioden är bolagets nittonde. Omsättningen var euro, en minskning med 7 % från år Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett överskott på euro. Resultatet försämrades med 12,3 % jämfört med föregående års resultat. Minskningen av omsättningen berodde huvudsakligen att mängden deponiavfall och avfall från byggverksamhet minskat. För att garantera räntenivån ingick bolaget i december 2011 ett avtal om byte av låneränta till fast ränta för fem år framåt. Framtidsprognos Omsättningen kommer enligt bedömningarna att bibehållas på samma nivå nästa år. Mängden kommunalt avfall har stabiliserat sig. Mängden deponiavfall kommer att bibehållas på samma nivå år 2015 men år 2016 kommer mängden att minska ytterligare då deponiförbudet för biologiskt nedbrytbart avfall träder i kraft. Inga större förändringar är att vänta i den totala mängden kommunalt avfall. Det ekonomiska läget inverkar i varierande grad på mängden avfall som uppstår i byggverksamhet och mängden avfall som hör till kommunens ansvar i andra hand. Den nya avfallslagen trädde i kraft Lagen förtydligar ansvarsfördelningen för det avfall som kommunerna ansvarar för och företagens avfall. Utvidgningen av producentansvaret för förpackningsmaterial kommer att inverka på mängden avfall som kommunen ansvarar för. I december 2013 beslöt riksdagen att producentansvaret för förpackningsmaterial träder i kraft först år I den praktiska verksamheten kan förpackningsförordningen ha en stor betydelse för det ekopunktsnätverk som bolaget upprätthåller. Producenterna kommer att ansvara för ca 20 % av insamlingspunkterna på bolagets verksamhetsområde. Då den slutliga omfattningen av producentsamfundens insamlingssystem klarnar måste bolaget besluta om insamlingsnätverket ska kompletteras med nuvarande ekopunktsnätverk och i vilken omfattning. Efter kommunsammanslagningen (Jurva-Kurikka) år 2009 är Kurikka delägare i två avfallsbolag och har ännu inte beslutat om eventuella ändringar. Botniarosk sköter avfallshanteringen inom Jurva kommuns område. Kommunsammanslagningen kommer ännu inte att inverka på bolagets verksamhet. Styrelsens förslag gällande användande av vinstmedlen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst ,29 euro bokförs på föregående räkenskapsperioders vinstoch förlustkonto. Enligt bolagsordningen 2 betalar bolaget inte ut dividend. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Liikevaihto Liiketulos Tilikauden tulos Liiketulos liikevaihdosta % 11 % 14 % 11 % 14 % 10 % 1 % Oman pääoman tuotto % 10 % 14 % 13 % 20 % 15 % -3 % Omavaraisuusaste % 68 % 56 % 44 % 40 % 39 % 33 % Jätelajit ja määrät (tonnia) Hyötyjäte Vaarallinen jäte Kaatopaikkajäte Yhteensä Maa-ainekset eivät sisälly näihin lukuihin. Vuonna 2014 Botniaroskin toiminta-alueella syntyneestä yhdyskuntajätteestä ohjattiin materiaalikierrätykseen 28 %, energiahyötykäyttöön 69 % ja kaatopaikalle sijoitettiin 1,4 %. Suomen Tilastokeskuksen Jätetilasto mukaan yhdyskuntajätettä kierrätettiin Suomessa materiaalina 33 %, hyödynnettiin energiana 42 % ja kaatopaikalle sijoitettiin 25 %. Nyckeltal gällande verksamheten samt bolagets ekonomiska ställning och resultat Omsättning Resultat Räkenskapsperiodens resultat Resultatet av omsättningen % 11 % 14 % 11 % 14 % 10 % 1 % Avkastning på eget kapital % 10 % 14 % 13 % 20 % 15 % -3 % Soliditetsgrad % 68 % 56 % 44 % 40 % 39 % 33 % Avfallstyper och mängder (ton) Nyttoavfall Farligt avfall Deponiavfall Sammanlagt Jordmaterial ingår inte i dessa siffror. Av det kommunala avfall som uppkom inom Botniarosks verksamhetsområde år 2014 levererades 28 % för materialåtervinning, 69 % för energiåtervinning och 1,4 % deponerades på avstjälpningsplatsen. Enligt Statistikcentralens Avfallsstatistik 2013 återvanns 33 % av det kommunala avfallet i Finland som material, 42 % som energi och 25 % deponerades på avstjälpningsplats.

8 14 15 TULOSLASKELMA / RESULTATRÄKNING LIIKEVAIHTO / OMSÄTTNING , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga rörelseintäkter 7 711,29 705,50 Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material förnödenheter och varor Ulkopuoliset palvelut / Köpta tjänster , , , ,58 Henkilöstökulut / Personalkostnader Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden , ,05 Henkilösivukulut / Lönebikostnader Eläkekulut / Pensionskostnader , ,58 Muut henkilöstösivukulut / Övriga lönebikostnader , , , ,01 Poistot ja arvonalennukset / Avskrivningar och värdeminskningar Suunnitelman mukaiset poistot / Avskrivningar enligt plan , ,65 Liiketoiminnan muut kulut / Övriga rörelsekostnader , ,39 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) / RÖRELSEVINST (FÖRLUST) , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader Muut korko- ja rahoitustuotot / Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Muilta / Från övriga 6 225, ,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut / Räntekostnader och övr fin.kostnader Muille / Till övriga , , , ,27 TULOS ENNEN SATUNN. ERIÄ / RESULT. FÖRE EXTRAORD. POSTER , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA / VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,99 Tilinpäätössiirrot / Bokslutsdispositioner Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) / Ökn.(-) eller minskn.(+) avskrivningsdiff , , , ,72 Tuloverot / Inkomstskatt , ,82 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / PERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,89 TASE / BALANSRÄKNING VASTAAVAA / AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT / BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet / Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet / Immateriella rättigheter , ,90 Aineettomat hyödykkeet yht. / Immateriella tillgångar tot , ,90 Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet / Jord och vattenområden , ,35 Rakennukset ja rakennelmat / Byggnader och konstruktioner , ,21 Koneet ja kalusto / Maskiner och inventarier , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet / Övriga materiella tillgångar , ,00 Aineelliset hyödykkeet yht. / Materiella tillgångar tot , ,56 Sijoitukset Osakkuusyritysten osakkeet / Aktier i delägarföretag , ,00 Sijoitukset yhteensä; , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. / BESTÅENDE AKTIVA TOT , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT / RÖRLIGA AKTIVA Saamiset / Fordringar Lyhytaikaiset / Kortfristiga Myyntisaamiset / Försäljningsfordringar , ,72 Muut saamiset / Övriga fordringar 0,00 0,00 Siirtosaamiset / Resultatregleringar , ,93 Lyhytaikaiset saamiset yht. / Kortfristiga fordringar tot , ,65 Rahat ja pankkisaamiset / Kassa och bank tillgodohavanden , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. / RÖRLIGA AKTIVA TOT , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ / AKTIVA TOTALT , ,71 VASTATTAVAA / PASSIVA OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL Osakepääoma / Aktiekapital , ,78 Edellisten tilikausien voitto (tappio) / Vinst (förlust) från tidigare , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 OMA PÄÄOMA YHT. / EGET KAPITAL TOT , ,27 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ / ACKUMULERADE BOKSLUTSDISP. Poistoero / Avskrivningsdifferens , ,25 Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. / Ackumulerade bokslutsdisp tot , ,25 PAKOLLISET VARAUKSET / OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR Jälkihoitovaraus / Återställningsreservering , ,07 Varaukset yhteensä / Avsättningar tot , ,07 VIERAS PÄÄOMA / FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen / Långfristigt Lainat rahoituslaitoksilta / Lån från penninginrättningar , ,49 Pitkäaikaiset velat yht. / Långfristiga skulder tot , ,49 Lyhytaikainen / Kortfristigt Lainat rahoituslaitoksilta / Lån från penninginrättningar , ,20 Ostovelat / Skulder till leverantörer , ,62 Muut velat / Övriga skulder , ,96 Siirtovelat / Resultatregleringar , ,85 Lyhytaikaiset velat yht. / Kortfristiga skulder tot , ,63 VIERAS PÄÄOMA YHT. / FRÄMMANDE KAPITAL TOT , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ / PASSIVA TOTALT , ,71

9 16 17 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER RÖRANDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Arvostusperiaatteet / Värderingsprinciper Käyttöomaisuuden arvostus, poistoperusteet ja niiden muutokset Värdering av anläggningstillgångar, avskrivningsprinciper och förändring av dessa Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähenettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. Poistoperusteet / Avskrivningsprinciper: Poistoajat, jotka perustuvat taloudellisiin käyttöaikoihin ilman jäännösarvoja ovat seuraavat: De planenliga avskrivningarna är baserade på ekonomisk livslängd utan restvärde: Hankintameno sisältää hankinnat toiminnan alusta saakka, omaisuus on käytössä. Anskaffningsvärdet innehåller anskaffningarna från verksamhetens början, egendomen är i användning. Konttorikoneet, kalusto, ATK-ohjelmat / Kontorsmaskiner, inventarier, ADB-program Hyötykäyttöasemien kalusto, asfaltointi / Återvinningsstationernas inventarier, asfaltering Pumppuasema, loppusijoituspaikka / Pumpstation, slutdeponeringsplats Rakennukset ja rakennnelmat, maanrakennukset, tiestö, runkovesijohtolinja, vesientasausaltaat / Byggnader och konstruktioner, jordarbeten, vägar, stomvattenledning, vattenutjämningsbassänger 4 vuotta / år 10 vuotta / år 15 vuotta / år 20 vuotta / år Kaatopaikan sulkemisvelvoitteiden toteuttamiseksi kirjataan jälkihoitovarausta vuosittain 8 /kaatopaikalle sijoitettu jätetonni. Tehdyt jälkihoitovaraukset yhteensä ,07./ För att uppfylla åliggandet att stänga avstjälpningsplatsen görs en avsättning för eftervården om 8 euro / ton deponerat avfall. Gjorda eftervårdsersättningar sammanlagt ,07. Tilikausien vertailukelpoisuus / Bokföringsperiodernas jämförbarhet Ostetut laskutuspalvelut (Laskutuskulut) siirretty liiketoiminnan muista kuluista ulkopuolisiin palveluihin (51 909,30) Köpta faktureringstjänster (Faktureringskostnader) flyttats från övriga rörelsekostnader till köpta tjänster (51 909,30) TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT / NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA Käyttöomaisuuden hankintamenot ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset Anskaffningskostnader för anläggningstillgångar och förändringar i övriga långfristiga placeringar PYSYVÄT VASTAAVAT: KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOT JA ARVONKOROTUKSET BESTÅENDE AKTIVA: ANSKAFFNINGSKOSTNADER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH VÄRDEFÖRHÖJNINGAR Aineettomat hyödykkeet / Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet / Immateriella rättigheter Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,29 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,29 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,74 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 0,00 603,65 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,39 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,90 Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar Maa-alueet / Jordområden Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,35 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0,00 0,00 Vähennykset (-) / Minskningar (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,35 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden 0,00 0,00 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 0,00 0,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,35 Rakennukset ja rakennelmat / Byggnader och konstruktioner Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,11 Lisäykset (+) / Ökningar (+) , ,86 Vähennykset, avustus (-) / Minskningar, bidrag (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,97 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,11 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) , ,65 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,76 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,21 Koneet ja kalusto / Maskiner och inventarier Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,39 Lisäykset (+) / Ökningar (+) 0, ,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,39 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,39 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) , ,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,39 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet / Övriga materiella tillgångar Hankintameno tilikauden alussa / Anskaffningskostnad i början av perioden , ,31 Lisäykset (+) / Ökningar (+) ,70 0,00 Vähennykset, avustus (-) /Minskn ingar, bidrag (-) 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa / Anskaffningskostnad i slutet av perioden , ,31 Kertyneet poistot tilikauden alussa / Ackumulerade avskrivningar i början av perioden , ,31 Tilikauden poistot (-) / Periodens avskrivningar (-) 2 960, ,00 Kertyneet poistot tilikauden lopussa / Ackumulerade avskrivningar i slutet av perioden , ,31 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa / Bokföringsvärde i slutet av perioden , ,00 TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT / NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA Oma pääoma / Eget kapital Osakepääoma / Aktiekapital Osakepääoma tilikauden alussa / Aktiekapital i början av perioden , ,78 Osakepääoma tilikauden lopussa / Aktiekapital i slutet av perioden , ,78 Tulos edellisiltä tilikausilta / Resultat från tidigare perioder Tulos ed. tilikausilta tilikauden alussa / Resultat från tidigare perioder i början av perioden , ,60 Osingonjako / Dividendutdelning 0,00 0,00 Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa / Resultat från tidigare perioder i slutet av perioden , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 Oma pääoma yhteensä / Eget kapital totalt , ,27 Vapaat pääomat / Fritt eget kapital Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa / Resultat från tidigare perioder i slutet av perioden , ,60 Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,89 Vapaat pääomat yhteensä / Fritt eget kapital sammanlagt , ,49 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua / Skulder som förfaller till betalning senare än fem år 0,00 0,00 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset / Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Muut omasta puolesta annetut vakuudet ja vastuusitoumukset / Övriga för egen räkning givna säkerheter och ansvarsförbindelser Lainojen vakuutena on kuntien omavelkainen takaus / Delägarkommunernas proprieborgen har ställts som säkerhet för lånen. Handelsbanken talletus (Länsi-Suomen Ympäristökeskukselle: Öljyisten maiden vastaanotto jäteluvan mukaisesti) / Handelsbanken deposition (Till Västra Finlands Miljöcentral i enlighet med avfallstillstånd för mottagning av oljehaltig jord) , ,00 Yhtiö on sitoutunut toimittamaan vähintään 7500 tonnia jätettä per vuosi Westenergy Oy:lle, 20 vuoden aikana vuodesta 2013 alkaen. / Bolaget har förbundit sig att leverera minst 7500 ton avfall per år till Westenergy Ab, under 20 års tid med början år Keittiöjätteen omakustannushintaisesta käsittelystä vuonna 2007 solmitun sopimuksen mukaisesti Oy Botniarosk Ab vastaa osaltaan Ab Stormossen Oy:n MBT-laitokseensa tämän jälkeen tehtyjen lisäinvestointien jäljellä olevista poistoista, keittiöjätteen toimitusten päätyttyä heinäkuussa 2012, siltä osin kun MBT-laitoksen kapasiteettia jää käyttämättä. Vastuun enimmäismäärä vuosilta on yhteensä noin 120 t, vuosittain 8-19 t. Enligt det avtal som ingicks 2007 om behandling av köksavfall till självkostnadspris ansvarar Oy Botniarosk Ab för sin del av de återstående avskrivningarna på de tilläggsinvesteringar som Ab Stormossen Oy har gjort i sin MBT-anläggning efter att avtalet ingicks och fram till att leveranserna av köksavfall upphörde i juli 2012 till den del MBT-anläggningens kapacitet förblir oanvänd. Ansvarets maximibelopp för åren uppgår sammanlagt till cirka 120 t, 8-19 t per år , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ / NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGANEN Henkilökunnan lukumäärä / Personalens antal Työntekijät / Arbetare 1 1 Toimihenkilöt / Tjänstemän 5 5 Työntekijät ja toimihenkilöt keskimäärin yht. / Arbetare och tjänstemän i medeltal tot. 6 6 Osakkeiden määrä ja yhtiöjärjestyksen määräykset / Aktiernas antal och bolagsordningens bestämmelser Yhtiön osakkeita on yhteensä 3000 kappaletta, kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen osake vastaa yhtä ääntä. Yhtiön osakkeita rasittavat yhtiöjärjestyksen mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. / Bolaget har 3000 aktier, alla aktier är likvärdiga och varje aktie berättigar till en röst. Bolagets aktier belastas av tillstånds- och inlösningsklausul i bolagsordningen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT / NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Markkinaehtoisen toiminnan osuus jätelaitoksen toiminnasta / Den marknadsbaserade verksamhetens andel av avfallsverkets verksamhet Jätelain 44 :n mukaan esitettävät tiedot: Markkinaehtoisen toiminnan osuus jätelaitoksen toiminnasta on vähäinen ollen 1,2 % liikevaihdosta. Markkinaehtoisesta toiminnasta saadut tulot kattavat kaikki siitä aiheutuneet kulut ja tuotto on kohtuullinen. Uppgifter som ska uppges enligt avfallslagen 44: Den marknadsbaserade verksamhetens andel av avfallsverkets verksamhet är obetydlig dvs. 1,2 % av omsättningen. Intäkterna från den marknadsbaserade verksamheten täcker alla kostnader för denna verksamhet och avkastningen är måttlig.

10 18 19

11 20 Oy Botniarosk Ab Raatihuoneenkatu 1 A 3/Rådhusgatan 1 A Kristiinankaupunki/Kristinestad Jätekeskus/Avfallscentralen Horontie Teuva /Östermark puh/tfn

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2012 2 Vuosikertomus 2012 Årsberättelse 2012 Julkaisija/Utgivare: Oy Botniarosk Ab Kuvat/Bilder: Oy Botniarosk Ab Painopaikka/Tryckeri: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa 2013 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2/2014 Suupohjan jätelautakunta sivu 20 Kokousaika keskiviikko 1.10.2014 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Teuvan kunnan yhteispalvelupisteen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Tapani

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot