Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki"

Transkriptio

1 Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012

2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma: Suuntautumisvaihtoehto: Tekijä: Työn nimi: Ohjaaja: Vuosi: Sivumäärä: Liitteiden lukumäärä: Avainsanat: 2

3 SISÄLTÖ Kehittämistehtävän tiivistelmä... 2 SISÄLTÖ... 3 JOHDANTO.4 1 VESIHUOLTOLAKI JA VIEMÄRIIN LIITTYMISEN VAPAUTUSPERUSTEET VESIHUOLTOLAIN MUKAISET VAPAUTUSPÄÄTÖKSET Seinäjoki Muut kunnat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä LINJAUS PÄÄTÖSTEN VALMISTELUUN SEINÄJOELLA POHDINTA 24 LÄHTEET

4

5 Johdanto Kunnalla on useita viranomaistehtäviä vesihuoltolain ( /119) mukaan. Kunta vastaa viime kädessä vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, mikäli suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristölliset syyt näin edellyttävät (VHL 6 ). Kunnassa keskeisiä rooleja vesihuoltolain suhteen ovat vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen (VHL 5 ) sekä kunnassa toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen (VHL 8 ). Vesihuoltolaissa säädetään toiminta-alueen kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu vapautuksen myöntäminen liittymisvelvollisuudesta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset antavat erilaisia lausuntoja ja toimivat lain mukaisina valvontaviranomaisina. Tässä työssä käydään läpi yhtä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen roolia päätöksentekijänä viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamisissa. Vesijohtoverkostoon liittyviin kysymyksiin ei tässä työssä oteta kantaa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön liittymisvelvollisuus on yksiselitteinen. Vesihuoltolaissa annetaan kuitenkin mahdollisuus hakea ta laissa määritellyin perustein. Laissa olevat perusteet ovat kuitenkin johtaneet erilaisiin tulkintoihin ja kuntien käytännöt vaihtelevat. Tämän työn tarkoituksena on saada aikaan kunnille linjaus siitä, mitä käytännössä ovat nämä perusteet, mitä ne tarkoittavat ja millä ehdoin vapautuksia voitaisiin myöntää.

6 1 VESIHUOLTOLAKI JA VIEMÄRIIN LIITTYMISEN VAPAUTUSPERUSTEET Vesihuoltolain 10 :ssä ilmaistaan pääsääntö, jonka mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain 11 :ssä taas säädetään perusteista. Vesihuoltolain mukaisena päätöksiä tekevänä viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomainen on lain valmisteluvaiheessa haluttu päätöksentekijäksi terveydensuojeluviranomaisen sijaan, sillä vapauttamispäätöksen harkintaperusteena tulisi korostua ihmisen terveyteen liittyviä seikkoja laajempi ympäristönsuojeluun perustuva näkökulma (Ympäristövaliokunnan mietintö, 2000). Vesihuoltolain 11 :n mukaan liittämisvelvollisuudesta viemäriverkostoon on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Verkostoon liittämisvelvollisuus on siis pääsääntö ja siitä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa. Edellä mainittuja erityisiä syitä ei ole laissa erikseen ilmaistu, vaan niiden olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisten syiden olemassaolo ei yksinään riitä perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin, että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan kannalta kohtuuttomaksi. (Vesihuoltolakiopas, 2002.) 6

7 Vesihuoltolaki /119 on uudistumassa, mutta perusteisiin ei ole katsottu tarvetta tehdä muutoksia. Työryhmämuistion 6/2010 mukaan kiinteistöjen liittämisvelvollisuuteen ei ole tällä hetkellä tarpeen puuttua lainsäädännössä, koska esimerkiksi liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskevien päätösten yhtenäisyyttä on mahdollista parantaa valvonnan keinoin. Siihen, miten tämä valvonta toteutettaisiin, ei työryhmän muistiossa oteta kuitenkaan kantaa. 7

8 2 VESIHUOLTOLAIN MUKAISET VAPAUTUSPÄÄTÖKSET 2.1. Seinäjoki Seinäjoella on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana vesihuoltolain mukaisia päätöksiä 67 kpl, joista 54 kpl on tehty vuonna Tehtyjen päätösten myötä on syntynyt alustavaa linjausta. Asumattomalle kiinteistölle on myönnetty toistaiseksi. Vapautusaikaa ei ole rajattu, sillä kiinteistön osalta tilanne voi olla lopullinen tai sitten se saa asukkaat ja tilanne muuttuu nopeastikin. Kun kyseessä on vähäinen vedenkulutus ja 1 mahdollisesti iäkäs asukas ja näin ollen vähäinen palvelujen tarve, on myönnetty, mutta aika on rajattu päätöksessä. Tyypillinen aika on noin 3-4 vuotta. Vapautusaika on sidottu siihen, että jätevesien käsittelyä jouduttaisiin miettimään uudelleen samaan aikaan kun muuallakin haja-asutusalueella. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn siirtymäaikaahan uuden jätevesiasetuksen mukaan hiukan pidennettiin ja se on nyt asti (Ympäristöministeriö 2011). Kiinteistöllä voi olla lähivuosina valmistunut ja käyttöönotettu jätevesien käsittelyjärjestelmä. Vuodesta 2004 alkaen valmistuneiden käsittelyjärjestelmien tulisi olla jo hajajätevesiasetuksen (542/2003 ja uusittu 209/2011) mukaisia. Suunnittelussa ja rakentamisessa on kuitenkin paljon vaihtelua. Maaperäkäsittelyssä on katsottu noin vuoden ikää sellaiseksi, että kentän toiminta on tiensä päässä ravinteiden puhdistumisen kannalta. Ympäristöministeriössä ei suositella päällekkäisiä investointeja. Seinäjoella ajaksi on katsottu noin 10 vuotta käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta. Tällöin järjestelmä on palvellut sellaisen ajan, että investointi on maksanut itsensä takaisin ja mahdollisesti esim. maasuodatinkenttä on toiminnallisesti loppusuoralla. Jos tätä pidempää aikaa haetaan, käsittelyjärjestelmän toimivuus ja asetuksen mukainen puhdistustaso tulisi osoittaa. Vapautuspäätöksessä ei ole hyväksytty sitä, että käsittelyjärjestelmää ja sen toimivuutta voisi jotenkin parantaa, jotta se täyttäisi vapautuksen myöntämisen edellytykset. Vapautuspäätöksissä lähdetään siitä, että järjestelmä on tullut rakentaa ennen kuin viemäröitävä alue on vahvistettu toiminta- 8

9 alueeksi. Muutoin on vaarana, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vaarantuu vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen. Kaikissa päätöksissä on ollut määräys, että jos kiinteistön käyttötarkoitus, käyttöaste, varustelutaso tai olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, on kiinteistön liityttävä viemäriverkostoon kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa muutoksesta. Päätökset myönnetään siis olemassa olevan tilanteen mukaan ja jos muutoksia tapahtuu, perusteet tulee arvioida uudelleen ja muuttuneesta tilanteesta on tarvittaessa tehtävä uusi päätös. Ongelmallisimpia ovat tapaukset, jossa vapautuksia haetaan pelkästään taloudellisiin syihin vedoten. Niihin perustuvia päätöksiä ei ole vielä tehty Seinäjoella. Tämän työn yhtenä tarkoituksena onkin pohdiskella perusteita, kun kiinteistönomistajalla on subjektiivisia syitä vapautuksen hakemiseen. Vesihuoltolaki taipuu tällaiseen varsin huonosti ja siitä on muutama esimerkki muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä, joita on referoitu kappaleessa 2.3. Vuoden 2012 alussa Seinäjoella päätöstä odottaa 83 hakemusta. Vapautushakemukset ovat tulleet pääosin Kylänpäästä, Kärkimäeltä, Kourasta, Keski- Nurmosta, Heikkilästä, Kiikusta ja Soukkajoelta. Lähes 30 hakemusta on tullut vuoden vaihteessa. Lisäksi joulukuussa 2011 on lähetetty yli 30 kiinteistönomistajalle hakemuskaavakkeita, joista osa on palautumatta. Keski-Nurmoon viemäriverkosto laajentuu vuoden 2012 aikana. Kiinteistöiltä selvitettiin etukäteen liittymishalukkuutta ja syitä siihen, miksi ei liityttäisi. Tulokset on esitetty kaaviossa 1. Kolmasosa oli valmis liittymään mutta esim. 20%:lla oli jo kiinteistöllään toimiva käsittelyjärjestelmä. Moni piti myös taloudellista tilannettaan hankalana tai mahdottomana kyetäkseen investoimaan viemäriliittymään ja sen rakentamiseen. 9

10 Liittymättömyyden eri syyt (yhteensä 152 kiinteistöä) 45 Valmis liittymään heti 50 Ei halua liittyä, taloudelliset syyt 4 Ei halua liittyä, olemassa oleva käsittelyjärjestelmä Erittäin vähäinen palvelujen tarve/asumaton Ei vastausta Kaavio 1. Keski-Nurmon (Veneskoski, Jöllö, Knuuttila, Luoma) kiinteistöjen liittymishalukkuus, Muut kunnat *, Kuntaliitto ja valtion viranomaiset (* Koska kunnilta ei ole erikseen kysytty lupaa tietojen käyttämiseen työssäni, kunnat ja heidän edustajansa ovat työssäni nimettömiä) Tätä työtä varten on pyydetty Kuntaliiton ylläpitämän ympäristöviranomaisista koostuvan sähköpostilistan jäseniltä heidän kuntansa linjauksista vesihuoltolain mukaisiin vapautuksiin. Sähköpostilla saatiin linjauksia seitsemästä kunnasta ja lisäksi keskustelin puhelimitse Kunta a:n ympäristötarkastajan kanssa. Myös Kuntaliiton ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo kommentoi perusteita, samoin kuin vesihallintoneuvos Jaakko Sierla Maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi tässä työssä on pyritty selvittämään valtion ympäristöhallinnon linjauksia päätöksiin. Kuntien ympäristöviranhaltijoilta saatuja vastauksia on koottu oheiseen taulukkoon. Taulukko 1. on tehty erittäin karkealla jaolla ja on korostettava, että päätöksiä tehdään aina tapauskohtaisesti. Seinäjoellakin valmisteltujen päätösten pohjalta voidaan todeta, että varsin harvoin tulee täysin toistensa kaltaisia tapauksia. Suurin osa valmisteltavista päätöksistä vaatii tapauskohtaista pohdintaa. Yleinen linjaus, jota tälläkin työllä haetaan, voisi kuitenkin lähtökohtaisesti auttaa ja erityisesti nopeuttaa päätöksien valmistelutyötä. 10

11 Haettu tyyppi Kunta b Kunta c Kunta d Kunta e Kunta f Asumaton kiinteistö määräaikainen toistaiseksi (siirtymäaika) 2-5 vuotta Ei vesijohtoa 2-5 toistaiseksi toistaiseksi vuotta 1 asukas kk jos omistaja joku muu, ei ta 1 asukas Yhdessä taloudellisesti määräajaksi, mahdollinen tulo- ja tapauksessa kohtuuton, ei jos varallisuusharkinnan käytetty asianmukaista taloudellinen perusteella ARA:n järjestelmää rasite sen tulorajoja, hetkisen vain tilanteen vuodeksi, jos mukaan asukkaana kohtuuton vanha mummo ja kiinteistön kunto huono, voitaisiin vapauttaa Perhe, taloudellisesti kohtuuton, asianmukaista järjestelmää ei määräajaksi, jos taloudellinen rasite sen hetkisen tilanteen mukaan kohtuuton Kallioinen tontti määräaikainen 11

12 Olemassa oleva 5 vuotta määräaikainen jätevesien vuotta vuotta, jos käsittelyjärjestelmä, järjestelmän hiljattain ikä alle 10 v. käyttöönotosta rakennettu vapaa-ajanasunto, kk, jos määräaikainen vähäinen käyttö, kulutus esim. vähäinen varustelu alle 5 m3 kesäasunto määräaikainen (kesävesijohto/ toistaiseksi kantovesi) vapaa-ajanasunto, vähäinen normaali varustelu vedenkulutus ei vapautuksen peruste Kiinteistö, ei vesi- kuivakäymälä ei ole 2-5 määräaikainen wc:tä -peruste vuotta Kiinteistö rantaalueella, eikä olemassa olevaa käsittelyjärjestelmää ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista Taulukko 1. Kootusti eri kunnista saatujen päätösten linjaukset. Jako eri vapautuksen kohteena oleviin tyyppeihin on karkea mutta suuntaa-antava. Kunta a:n ympäristötarkastajan mukaan erityisesti heidän viimeaikaisissa päätöksissään näkyy korkeimman hallinto-oikeuden tiukka linja. Kunta g:n ympäristöpäällikön mukaan esim. terve, työikäinen, työssäkäyvä, luottokelpoinen tms. ei voisi saada ta kohtuuttomuuspykälän takia. Kunta h:n ympäristönsuojeluviranhaltijan mukaan pakkoliitos tuntuu kohtuuttomalta niiden osalta, joilta menee elämä ja talous uusiksi muutamiksi vuosiksi investoinnin takia. Köyhyysrajan alapuolella kun on paljon ihmisiä myös Suomessa. Hän tuo esille myös näkemyksen Vesihuoltolain 11 :n eli pykälän sanamuodoista. Lähtökohtaisesti se olisi hakijan puolella, eli viranomainen myöntää vapautuksen (ei lue: ei voi myöntää ) ja on myönnettävä, jos -- (ei lue: voidaan myöntää ). Kun kiinteistöllä on toimiva kompostikäymälä, vapauttaminen tuntuu 12

13 perustellulta. Jos ollaan väljemmällä asutusalueella, taajamien liepeillä, ei tunnu järkevältä pakottaa liittymään verkostoon vain harmaiden vesien vuoksi. Ravinteet, kun pääsääntöisesti ovat niissä mustissa vesissä eli wc-vesissä. Harmaat vedet voidaan käsitellä varsin yksinkertaisesti omalla kiinteistöllä. Vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisvelvollisuus on esitetty olevan tarpeen erityisesti siksi, että kaikki EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivissä tarkoitetut taajamat saatettaisiin vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen piiriin (Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti, 2010). Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2007, (nykyään Varsinais-Suomen ELY-keskus) linjauksessaan arvioi pelkästään teknisiä seikkoja. Liittymisen kohtuuttomuutta ei ole huomioitu. Vapautusten linjaus näkyy oheisessa kuvassa 1. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myös kannattanut koko alueen hakemusten tarkastelua samanaikaisesti. Myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut oman linjauksen, mutta sitä ei ole toistaiseksi vielä julkistettu. 13

14 Kuva 1. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 antama linjaus jätevesiviemärin vapautuksista Lounais-Suomen kunnille. Oheista kaaviota ovat hyväksikäyttäneet myös muut ympäristökeskukset Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä Jotta voitaisiin havainnollistaa korkeimman hallinto-oikeuden ankaraa päätöslinjaa 14

15 viemäriasioissa, käydään marraskuussa 2011 tehtyjä päätöksiä esimerkinomaisesti läpi. Tässä yhteydessä voidaan myös toistaa Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toteamus omissa vastineissaan korkeimmalle hallintooikeudelle (myöhemmin KHO), että jokainen heillä päätettävänä ollut pykälä, josta on KHO:een valitettu, on KHO kumonnut. Perusteluita vapauttamiselle ei siis ole oikeusasteissa löydy, mieluummin löytyy perusteita vapautuksen epäämiseen. Kuntien tulkinnat vapauttamisen edellytyksistä vaihtelevat, mutta jos ta ei myönnetä, pysyy päätös hallintotuomioistuimissa lähes poikkeuksetta voimassa. KHO , taltionumero 3283 Vapautusta on haettu taloudellisen kohtuuttomuuden vuoksi. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri, jolle päätökset on delegoitu, on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta (myöhemmin VO) on valittanut päätöksestä hallintooikeuteen (myöhemmin HAO), joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on puolestaan valittanut KHO:een. HAO:n mukaan jälkiliittymiskustannukset ovat Vakituisia asukkaita 3, eläkeläispariskunta ja kehitysvammainen aikuinen lapsi, joka asuu puolet kuukaudesta hoivakodissa. Verotettavat tulot ja velkaa Perhe on tehnyt tonttikauppoja. VO:n mukaan jätevesien käsittelynä on imeytyskenttä, mutta maaperä savinen. VO on vastineessaan vedonnut, että vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen toiminta-alueella vaarantuu jokaisen vapauttavan päätöksen johdosta. VO on valittanut useimmista kunnan tekemistä päätöksistä. VO vetoaa myös käsittelyjärjestelmän mahdolliseen toimimattomuuteen sekä imeytyskentän riskeistä pohjavesiin. Nyt ei käynyt ilmi, oliko kiinteistö luokitellulla pohjavesialueella. KHO:n PÄÄTÖS Vapautusta ei myönnetty. Hallituksen esityksessä eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi (HE 85/2000 vp) on todettu 11 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa muun ohella seuraavaa: Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan yleisenä edellytyksenä vapauttamiselle olisi, että liittäminen muodostuisi erityisistä syistä kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Erityisiä syitä olisivat esimerkiksi liittämisestä aiheutuvien kustannusten suuruus tai vesihuoltolaitoksen palvelujen käytön vähäinen tarve. Tarkemmin erityisiä syitä ei 15

16 ilmaistaisi laissa, vaan niiden olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisten syiden olemassaolo ei siis yksinään riittäisi perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin, että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan kannalta kohtuuttomaksi. Vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. JOHTOPÄÄTÖS Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että pelkästään vähäiset tulot eivät ole vapautukseen riittävä peruste. Liittymän rakentamiskustannukset (pumppaamoa ei tulkita tällaiseksi) tulisi olla keskimääräistä kalliimmat tai jätevettä muodostua vähän tai on joku muu ulkoisesti havaittava seikka, ehkä esim. jopa kiinteistön asumiskelvottomuus. Se, pitäisikö vesihuoltolaissakin huomioida nykyisen YSL:n lain muutokset ikäpoikkeuksesta, voisi olla Maa- ja metsätalousministeriön Antti Belinskin, 2012, mukaan tarpeen arvioida. KHO , taltionumero 3284 Vapautusta on haettu taloudellisen kohtuuttomuuden vuoksi ja lisäksi palvelujen tarve on ollut vähäinen ja asukas yksinäinen, iäkäs henkilö. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on puolestaan valittanut KHO:een. HAO on todennut, että liittyminen on kohtuutonta ja vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen vaarantuvat. Kyseessä on 84 v. asukas, jonka eläke verotietojen mukaan on 7400 vuodessa. Liittymiskustannukset ovat Kunnan 16

17 myöntämä on myönnetty ehdollisena elinajan loppuun. Kunnan lvi-teknikko, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat olleet sitä mieltä, että kiinteistöllä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Jätevesien käsittelyä ei siis ole järjestetty niin, ettei niistä varmuudella aiheutuisi terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Laukaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat vuodelta 2005: Tiukennettu vaatimustaso koskee pohjavesialueita ja enintään 50 metrin etäisyydellä vesistöstä olevia ranta-alueita. Näiden alueiden WC-vedet tulee käsitellä noudattaen 100 % puhdistusvaatimusta. WC-vesien 100 %:n käsittelyvaatimuksella tarkoitetaan sitä, ettei kyseisellä alueella saa maaperään tai vesistöön johtaa WC-vesiä edes käsiteltynä. HAO:n mukaan henkilön taloudellinen tilanne ja ikä ovat mahdollistaneet vesijohdosta vapauttamisen, mutta jätevesiviemäristä vapauttamisen edellytykset eivät edellä mainituin perustein täyty. Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan todelliset liittymiskustannukset ovat noin Jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia. Kiinteistöllä on 3 osastoinen saostus ja imeytys ranta-alueella. Yhden henkilön jätevesimäärä on pieni ja vesihuoltopalvelujen tarve vähäinen. Lisäksi Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa on todettu, että vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve saattaisi tarkoittaa yhden henkilön vakituisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä tai vain kesäaikaista asumista. VO:n mukaan hakijan ikä ja taloudellinen tilanne ovat huomioon otettavia seikkoja. Hallinto-oikeuden kannasta poiketen VO:n mukaan arviointi tulisi kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti. Kun kysymyksessä on vakituiseksi asunnoksi tarkoitettu omakotitalo, vapauttamisen edellytykset eivät täyty. VO vetoaa myös käsittelyjärjestelmän mahdolliseen toimimattomuuteen sekä imeytyskentän riskeistä pohjavesiin. KHO:n PÄÄTÖS Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto- oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. JOHTOPÄÄTÖS Mitä ilmeisimmin kunnan omat tulkinnat jätevesijärjestelmän riittämättömyydestä painoivat 17

18 oikeusasteissa. HAO ja KHO olivat yhtä mieltä, että taloudellinen kohtuuttomuus täyttyi, mutta vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen vaarantuvat ja jätevesien käsittelyjärjestelmä aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Kiinteistö 33:1, Koivulehto, on jaettu ja tämän sekä edellisen päätöksen kohteena olleet talot on myyty. Tällä hetkellä niillä on uudet, nuoret omistajat. Talot sijaitsevat ranta-alueella noin m Vihtajärven rannasta, joten tällaiset talot ovat varmaan haluttuja, mutta miten täällä Etelä- Pohjanmaalla, jäävätkö kalliit investoinnit lopulta ilman maksajaa ja käyttäjää? Ympäristönsuojelumääräykset tuntuvat Laukaan kunnassa olevan varsin tiukat ja ehkä niitä tässä tapauksessa on jopa sovellettu väärin, kun huomioidaan kiinteistön etäisyys vesistöön. Selvyyttä kiinteistöjen sijoittumiseen pohjavesialueelle ei saatu. KHO , taltionumero 3285 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja palvelujen vähäinen tarve. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä hakija ovat puolestaan valittaneet KHO:een. HAO:n päätöksessä puhutaan vuonna 2008 rakennetusta kiinteistöstä. Kiinteistö on kuitenkin rakennettu 1979, käsittelyjärjestelmä puolestaan Alue, jolla kiinteistö sijaitsee, on tullut toiminta-alueeksi Järjestelmä on korjattu isompien liittymiskulujen välttämiseksi (pullokaivo?) Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Lisäksi hakija ei ole toimittanut vahvistettuja verotustietoja. Epäselvää myös, onko toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän parantamiseen haettu/myönnetty? KHO:n PÄÄTÖS HAO:n päätöstä ei muutettu eikä ta myönnetty. Palvelujen tarve ei ole vähäinen eikä liittämisvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset 11 :n 2 mom 1 kohdan tarkoittamalla tavalla omistajan kannalta kohtuuttomat. Laukaan kunnanhallitus on hyväksynyt toiminta-alueen Tähän nähden liittämisvelvollisuutta ei voida pitää omistajan kannalta kohtuuttomana sillä perusteella, että kiinteistöllä on liittymisvelvollisuuden voimaantulon jälkeen vuonna 2008 uusittu jätevesijärjestelmä. 18

19 Lisäksi KHO:ssa on ollut äänestys: Koska uusitusta järjestelmästä on tullut tehdä toimenpidelupa, se olisi tällainen lain vaatima erityinen syy, jota on säännöksessä tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa harkittava yhdessä liittämiskustannusten kanssa. Kun otetaan huomioon, että liittämisvelvollisuus vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkkoon aiheuttaisi hakijalle noin euron kustannukset niiden kustannusten lisäksi, joita jo on aiheutunut jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimisesta vuonna 2008, muodostuisi kiinteistön liittäminen vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkkoon tässä vaiheessa vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaksi. Äänestys on hävitty 3-2. KHO , taltionumero 3286 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja hakijan taloudellinen tilanne. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan liittymisen kohtuuttomuutta perustellaan hakijan taloudelliseen tilanteeseen nähden kalliilla liittymisestä aiheutuvilla kustannuksilla. Päätös ei perustu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäiseen tarpeeseen. Hakija omistaa kyseisen omakotitalon eli HAO:n mukaan varallisuustilannetta ei voida pitää heikkona. Väliaikainen syy kuten lomautus tai työttömyys ei ole sellainen syy, että liittymisen kustannusten voitaisiin näissä oloissa myös hakijan velkatilanne huomioon ottaen katsoa olevan kohtuutonta. VO:n mukaan jätevedet on johdettu kahteen pullokaivoon, joka ympäristöviranomaisen mukaan täyttää ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Kyseessä on kahden henkilön vakituiseen asumiseen käyttämä omakotitalo. Taloudellisesta tilanteesta ei ole esitetty selvitystä verotustietojen muodossa. KHO:n PÄÄTÖS HAO:n päätöstä ei muutettu, eikä ta myönnetty. Erityisiä syitä ovat liittämisestä aiheutuvien kustannusten suuruus tai vesihuoltolaitoksen palvelujen käytön vähäinen tarve. Erityisten syiden olemassaolo ei siis yksinään riittäisi perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan 19

20 kannalta kohtuuttomaksi. Tämän johdosta kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. JOHTOPÄÄTÖS Vähäistä palvelujen tarvetta tai edes taloudellista tilannetta ei oltu todisteellisesti selvitetty hakemuksessa, eikä HAO:een. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että pelkkä taloudellinen huono tilanne ei olisi peruste vapauttamiselle, vaan perusteena on oltava lisäksi palvelujen vähäinen tarve tai liittymän poikkeuksellisen suuret rakentamiskustannukset. KHO , taltionumero 3287 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset, ja hakijan taloudellinen tilanne. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan liittymisen kohtuuttomuus on perusteltu liittymisestä aiheutuvilla kustannuksilla hakijan taloudelliseen tilanteeseen nähden. Päätös ei perustu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäiseen tarpeeseen. Hakija omistaa kyseisen omakotitalon eli varallisuustilannetta ei voida pitää heikkona. Väliaikainen syy kuten lomautus tai työttömyys ei ole sellainen syy, että liittymisen kustannusten voitaisiin näissä oloissa katsoa olevan kohtuutonta. VO:n mukaan kiinteistöllä asuu 3 henkilöä vakituisesti, eikä selvitystä taloudellisesta tilanteesta ole annettu. Käsittelyjärjestelmä on 15 v. vanha ja hakemuksen liitteenä oleva selvitys puutteellinen. KHO:n PÄÄTÖS Perustelut ovat samat kuin edellisissä päätöksissä. 20

21 KHO , taltionumero 3288 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset, ja hakijan taloudellinen tilanne sekä palvelujen vähäinen tarve. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja hakija on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan kiinteistöllä asuu 3 henkilöä, eli ei kyseessä palvelujen vähäinen tarve. Pariskunnalla on pienet eläketulot. Hakijan mukaan kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä, ei lainkaan vesi-wc:tä. Puolet vuodesta kuluu loma-asunnolla. Pelkkä liittymiskustannus vastaa vuoden eläketuloa. VO:n mukaan harmaat vedet on johdettu imeytyskenttään, joka on rakennettu Uusiminen selvityksen mukaan ajankohtaista vuosina KHO:n PÄÄTÖS Perustelut ovat samat kuin edellisissä päätöksissä. JOHTOPÄÄTÖS Heikko taloudellinen tilanne lienee tässä tapauksessa kyseenalainen, koska hakijat omistavat kuitenkin loma-asunnon. Muutamassa vuosien aikana korkeimman hallinto-oikeuden tekemässä päätöksessä on ollut samankaltainen linja. Vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja, ei vähäistä palvelujen tarvetta olevia kiinteistöjä, on velvoitettu liittymään. Huonokuntoinen vapaa-ajanasunto, jossa on johdettu wc-vedet umpisäiliöön ja muut pesuvedet imeytykseen, ei ole saanut ta. Päätökseen on vaikuttanut, että järjestelmä ei ole ollut nykyvelvoitteita vastaava. Myöskään 10 vuotta vanhoja käsittelyjärjestelmiä ei ole pidetty riittävinä perusteina. (Belinskj, 2012) Vuonna 2010 Suonenjoen ympäristölautakunnan tekemä päätös ja Kuopion hallinto-oikeuden antama päätös siitä tehdystä valituksesta on mielenkiintoinen. Siinä on kiinteistöllä vuonna 2005 käyttöönotettu GreenPack Sako-käsittelyjärjestelmä. Ympäristölautakunta ei ole 21

22 myöntänyt ta, vaan velvoittanut kiinteistön liittymään viimeistään vuoden 2015 lopussa. Tämä on perustunut siihen, että olemassa olevalle käsittelyjärjestelmälle on katsottu 10 vuoden toiminta-aika, jonka jälkeen järjestelmä olisi käyttöikänsä päässä. Kuopion hallinto-oikeus on pitänyt Suonenjoen ympäristölautakunnan päätöksen ennallaan. Suonenjoella on siis samansuuntainen ajatusmalli ajalle, kun kiinteistöllä on toimiva nykylainsäädännön mukainen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Suonenjoella ei ole myönnetty ta määräajalle, vaan velvoitettu liittymään, kun järjestelmän käyttöiäksi tulee noin 10 vuotta. Tällä tuskin on merkitystä lopputuloksen kannalta. 22

23 3 LINJAUS PÄÄTÖSTEN VALMISTELUUN SEINÄJOELLA Asumaton kiinteistö toistaiseksi Vähäinen palvelujen tarve (1 henkilö, vähäinen vedenkulutus ja varustelu, mahdollisesti vanha peruskorjaamaton kiinteistö, ei ympäristön pilaantumisen vaaraa) määräaikainen esim. vuoden 2015 loppuun asti Vähäisellä käytöllä oleva, vähäisesti varusteltu kesäasunto vuoden 2015 loppuun asti Kakkosasunto ei ta Kiinteistö, jossa ei vesi-wc:tä, eikä harmaista vesistä ympäristön pilaantumisen vaaraa vuoden 2015 loppuun asti / toistaiseksi, jos vedenkulutus erittäin vähäinen Kiinteistöllä alle 10 v. jätevesien käsittelyjärjestelmä siihen saakka kunnes järjestelmän käyttöönotosta 10 vuotta. Taloudellisesti kohtuuton tilanne, jos kyseessä ei muita edellä mainittuja seikkoja ta ei ole voitu myöntää, selvitellään maksujärjestelyjä ja paloitellaan hanketta, esim. liitostyöt on voinut suorittaa myöhemmin. Koitetaan hakea kiinteistönomistajan kanssa ratkaisu tilanteeseen. Mahdollisesti pidemmän liittymisajan määrääminen voisi ratkaista myös osittain tätä ongelmaa. Jos vähäinen vedenkulutus, iäkäs asukas, taloudellisesti kohtuuton muutoin, mutta ympäristön pilaantumisen vaaraa ta ei voi myöntää. Usein tällaisessa tapauksessa talo on esim. jokirannassa ja purkuputki on suoraan vesistöön. Jos 2 useampi asukas ja vakituisessa asuinkäytössä Vähäinen palvelujen tarve ei täyty. ta ei voida myöntää. 23

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Paimiossa on neljä osuuskuntaa, jotka huolehtivat omilla alueillaan jätevesien johtamisesta. Osuuskunnat on perustettu Paimion

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Ympäristölautakunta 87 17.12.2014 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Ennen hajajätevesiasetusta

Ennen hajajätevesiasetusta 8.4.2011 Lauri Tarasti: Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn uudistus Ennen hajajätevesiasetusta Vuonna 1961 annetussa vesilaissa (264/1981) saostuskaivokäsittely säädettiin haja-asutuksen jätevesien

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT TURUSSA 20.5.2011

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT TURUSSA 20.5.2011 KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT TURUSSA 20.5.2011 Risto Mansikkamäki ympäristökeskuksen johtaja Keski Uudenmaan ympäristökeskus Keski Uudenmaan ympäristökeskus Keski Uudenmaan ympäristökeskus on Järvenpään ja Keravan

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

TUKIRAHOITUS JA MYÖNTÖKRITEERIT

TUKIRAHOITUS JA MYÖNTÖKRITEERIT TUKIRAHOITUS JA MYÖNTÖKRITEERIT Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Timo Virola Hämeen ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 1 Haja-asutus ja vesihuolto Hämeessä Suhteellisen paljon maaseutumaista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 24. 25.10.2014 Siilinjärvi Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 03.02.2015 033111115 KIRKKONfUiI,d''r Ani. S aap. 0 Dn0 ci Käsit. Behand. SELIT YSPYYNT Ö Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS HAJAJÄTEVESIASETUKSEN 12 :N MUUTTAMISES- TA

VALTIONEUVOSTON ASETUS HAJAJÄTEVESIASETUKSEN 12 :N MUUTTAMISES- TA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Lainsäädäntöneuvos 14.10.2010 Tuire Taina Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS HAJAJÄTEVESIASETUKSEN 12 :N MUUTTAMISES- TA Taustaa Ympäristönsuojelulain (86/2000) 103 :ssä säädetään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 80 12.05.2014 Tekninen lautakunta 132 02.09.2014 Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 314/11.04/2014 Tekninen lautakunta 12.05.2014 80 Hirvihaaran

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot