Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki"

Transkriptio

1 Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012

2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma: Suuntautumisvaihtoehto: Tekijä: Työn nimi: Ohjaaja: Vuosi: Sivumäärä: Liitteiden lukumäärä: Avainsanat: 2

3 SISÄLTÖ Kehittämistehtävän tiivistelmä... 2 SISÄLTÖ... 3 JOHDANTO.4 1 VESIHUOLTOLAKI JA VIEMÄRIIN LIITTYMISEN VAPAUTUSPERUSTEET VESIHUOLTOLAIN MUKAISET VAPAUTUSPÄÄTÖKSET Seinäjoki Muut kunnat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä LINJAUS PÄÄTÖSTEN VALMISTELUUN SEINÄJOELLA POHDINTA 24 LÄHTEET

4

5 Johdanto Kunnalla on useita viranomaistehtäviä vesihuoltolain ( /119) mukaan. Kunta vastaa viime kädessä vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, mikäli suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristölliset syyt näin edellyttävät (VHL 6 ). Kunnassa keskeisiä rooleja vesihuoltolain suhteen ovat vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen (VHL 5 ) sekä kunnassa toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen (VHL 8 ). Vesihuoltolaissa säädetään toiminta-alueen kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu vapautuksen myöntäminen liittymisvelvollisuudesta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset antavat erilaisia lausuntoja ja toimivat lain mukaisina valvontaviranomaisina. Tässä työssä käydään läpi yhtä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen roolia päätöksentekijänä viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamisissa. Vesijohtoverkostoon liittyviin kysymyksiin ei tässä työssä oteta kantaa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön liittymisvelvollisuus on yksiselitteinen. Vesihuoltolaissa annetaan kuitenkin mahdollisuus hakea ta laissa määritellyin perustein. Laissa olevat perusteet ovat kuitenkin johtaneet erilaisiin tulkintoihin ja kuntien käytännöt vaihtelevat. Tämän työn tarkoituksena on saada aikaan kunnille linjaus siitä, mitä käytännössä ovat nämä perusteet, mitä ne tarkoittavat ja millä ehdoin vapautuksia voitaisiin myöntää.

6 1 VESIHUOLTOLAKI JA VIEMÄRIIN LIITTYMISEN VAPAUTUSPERUSTEET Vesihuoltolain 10 :ssä ilmaistaan pääsääntö, jonka mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaalueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain 11 :ssä taas säädetään perusteista. Vesihuoltolain mukaisena päätöksiä tekevänä viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomainen on lain valmisteluvaiheessa haluttu päätöksentekijäksi terveydensuojeluviranomaisen sijaan, sillä vapauttamispäätöksen harkintaperusteena tulisi korostua ihmisen terveyteen liittyviä seikkoja laajempi ympäristönsuojeluun perustuva näkökulma (Ympäristövaliokunnan mietintö, 2000). Vesihuoltolain 11 :n mukaan liittämisvelvollisuudesta viemäriverkostoon on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Verkostoon liittämisvelvollisuus on siis pääsääntö ja siitä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa. Edellä mainittuja erityisiä syitä ei ole laissa erikseen ilmaistu, vaan niiden olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisten syiden olemassaolo ei yksinään riitä perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin, että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan kannalta kohtuuttomaksi. (Vesihuoltolakiopas, 2002.) 6

7 Vesihuoltolaki /119 on uudistumassa, mutta perusteisiin ei ole katsottu tarvetta tehdä muutoksia. Työryhmämuistion 6/2010 mukaan kiinteistöjen liittämisvelvollisuuteen ei ole tällä hetkellä tarpeen puuttua lainsäädännössä, koska esimerkiksi liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskevien päätösten yhtenäisyyttä on mahdollista parantaa valvonnan keinoin. Siihen, miten tämä valvonta toteutettaisiin, ei työryhmän muistiossa oteta kuitenkaan kantaa. 7

8 2 VESIHUOLTOLAIN MUKAISET VAPAUTUSPÄÄTÖKSET 2.1. Seinäjoki Seinäjoella on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana vesihuoltolain mukaisia päätöksiä 67 kpl, joista 54 kpl on tehty vuonna Tehtyjen päätösten myötä on syntynyt alustavaa linjausta. Asumattomalle kiinteistölle on myönnetty toistaiseksi. Vapautusaikaa ei ole rajattu, sillä kiinteistön osalta tilanne voi olla lopullinen tai sitten se saa asukkaat ja tilanne muuttuu nopeastikin. Kun kyseessä on vähäinen vedenkulutus ja 1 mahdollisesti iäkäs asukas ja näin ollen vähäinen palvelujen tarve, on myönnetty, mutta aika on rajattu päätöksessä. Tyypillinen aika on noin 3-4 vuotta. Vapautusaika on sidottu siihen, että jätevesien käsittelyä jouduttaisiin miettimään uudelleen samaan aikaan kun muuallakin haja-asutusalueella. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn siirtymäaikaahan uuden jätevesiasetuksen mukaan hiukan pidennettiin ja se on nyt asti (Ympäristöministeriö 2011). Kiinteistöllä voi olla lähivuosina valmistunut ja käyttöönotettu jätevesien käsittelyjärjestelmä. Vuodesta 2004 alkaen valmistuneiden käsittelyjärjestelmien tulisi olla jo hajajätevesiasetuksen (542/2003 ja uusittu 209/2011) mukaisia. Suunnittelussa ja rakentamisessa on kuitenkin paljon vaihtelua. Maaperäkäsittelyssä on katsottu noin vuoden ikää sellaiseksi, että kentän toiminta on tiensä päässä ravinteiden puhdistumisen kannalta. Ympäristöministeriössä ei suositella päällekkäisiä investointeja. Seinäjoella ajaksi on katsottu noin 10 vuotta käsittelyjärjestelmän käyttöönotosta. Tällöin järjestelmä on palvellut sellaisen ajan, että investointi on maksanut itsensä takaisin ja mahdollisesti esim. maasuodatinkenttä on toiminnallisesti loppusuoralla. Jos tätä pidempää aikaa haetaan, käsittelyjärjestelmän toimivuus ja asetuksen mukainen puhdistustaso tulisi osoittaa. Vapautuspäätöksessä ei ole hyväksytty sitä, että käsittelyjärjestelmää ja sen toimivuutta voisi jotenkin parantaa, jotta se täyttäisi vapautuksen myöntämisen edellytykset. Vapautuspäätöksissä lähdetään siitä, että järjestelmä on tullut rakentaa ennen kuin viemäröitävä alue on vahvistettu toiminta- 8

9 alueeksi. Muutoin on vaarana, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vaarantuu vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen. Kaikissa päätöksissä on ollut määräys, että jos kiinteistön käyttötarkoitus, käyttöaste, varustelutaso tai olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, on kiinteistön liityttävä viemäriverkostoon kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa muutoksesta. Päätökset myönnetään siis olemassa olevan tilanteen mukaan ja jos muutoksia tapahtuu, perusteet tulee arvioida uudelleen ja muuttuneesta tilanteesta on tarvittaessa tehtävä uusi päätös. Ongelmallisimpia ovat tapaukset, jossa vapautuksia haetaan pelkästään taloudellisiin syihin vedoten. Niihin perustuvia päätöksiä ei ole vielä tehty Seinäjoella. Tämän työn yhtenä tarkoituksena onkin pohdiskella perusteita, kun kiinteistönomistajalla on subjektiivisia syitä vapautuksen hakemiseen. Vesihuoltolaki taipuu tällaiseen varsin huonosti ja siitä on muutama esimerkki muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä, joita on referoitu kappaleessa 2.3. Vuoden 2012 alussa Seinäjoella päätöstä odottaa 83 hakemusta. Vapautushakemukset ovat tulleet pääosin Kylänpäästä, Kärkimäeltä, Kourasta, Keski- Nurmosta, Heikkilästä, Kiikusta ja Soukkajoelta. Lähes 30 hakemusta on tullut vuoden vaihteessa. Lisäksi joulukuussa 2011 on lähetetty yli 30 kiinteistönomistajalle hakemuskaavakkeita, joista osa on palautumatta. Keski-Nurmoon viemäriverkosto laajentuu vuoden 2012 aikana. Kiinteistöiltä selvitettiin etukäteen liittymishalukkuutta ja syitä siihen, miksi ei liityttäisi. Tulokset on esitetty kaaviossa 1. Kolmasosa oli valmis liittymään mutta esim. 20%:lla oli jo kiinteistöllään toimiva käsittelyjärjestelmä. Moni piti myös taloudellista tilannettaan hankalana tai mahdottomana kyetäkseen investoimaan viemäriliittymään ja sen rakentamiseen. 9

10 Liittymättömyyden eri syyt (yhteensä 152 kiinteistöä) 45 Valmis liittymään heti 50 Ei halua liittyä, taloudelliset syyt 4 Ei halua liittyä, olemassa oleva käsittelyjärjestelmä Erittäin vähäinen palvelujen tarve/asumaton Ei vastausta Kaavio 1. Keski-Nurmon (Veneskoski, Jöllö, Knuuttila, Luoma) kiinteistöjen liittymishalukkuus, Muut kunnat *, Kuntaliitto ja valtion viranomaiset (* Koska kunnilta ei ole erikseen kysytty lupaa tietojen käyttämiseen työssäni, kunnat ja heidän edustajansa ovat työssäni nimettömiä) Tätä työtä varten on pyydetty Kuntaliiton ylläpitämän ympäristöviranomaisista koostuvan sähköpostilistan jäseniltä heidän kuntansa linjauksista vesihuoltolain mukaisiin vapautuksiin. Sähköpostilla saatiin linjauksia seitsemästä kunnasta ja lisäksi keskustelin puhelimitse Kunta a:n ympäristötarkastajan kanssa. Myös Kuntaliiton ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo kommentoi perusteita, samoin kuin vesihallintoneuvos Jaakko Sierla Maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi tässä työssä on pyritty selvittämään valtion ympäristöhallinnon linjauksia päätöksiin. Kuntien ympäristöviranhaltijoilta saatuja vastauksia on koottu oheiseen taulukkoon. Taulukko 1. on tehty erittäin karkealla jaolla ja on korostettava, että päätöksiä tehdään aina tapauskohtaisesti. Seinäjoellakin valmisteltujen päätösten pohjalta voidaan todeta, että varsin harvoin tulee täysin toistensa kaltaisia tapauksia. Suurin osa valmisteltavista päätöksistä vaatii tapauskohtaista pohdintaa. Yleinen linjaus, jota tälläkin työllä haetaan, voisi kuitenkin lähtökohtaisesti auttaa ja erityisesti nopeuttaa päätöksien valmistelutyötä. 10

11 Haettu tyyppi Kunta b Kunta c Kunta d Kunta e Kunta f Asumaton kiinteistö määräaikainen toistaiseksi (siirtymäaika) 2-5 vuotta Ei vesijohtoa 2-5 toistaiseksi toistaiseksi vuotta 1 asukas kk jos omistaja joku muu, ei ta 1 asukas Yhdessä taloudellisesti määräajaksi, mahdollinen tulo- ja tapauksessa kohtuuton, ei jos varallisuusharkinnan käytetty asianmukaista taloudellinen perusteella ARA:n järjestelmää rasite sen tulorajoja, hetkisen vain tilanteen vuodeksi, jos mukaan asukkaana kohtuuton vanha mummo ja kiinteistön kunto huono, voitaisiin vapauttaa Perhe, taloudellisesti kohtuuton, asianmukaista järjestelmää ei määräajaksi, jos taloudellinen rasite sen hetkisen tilanteen mukaan kohtuuton Kallioinen tontti määräaikainen 11

12 Olemassa oleva 5 vuotta määräaikainen jätevesien vuotta vuotta, jos käsittelyjärjestelmä, järjestelmän hiljattain ikä alle 10 v. käyttöönotosta rakennettu vapaa-ajanasunto, kk, jos määräaikainen vähäinen käyttö, kulutus esim. vähäinen varustelu alle 5 m3 kesäasunto määräaikainen (kesävesijohto/ toistaiseksi kantovesi) vapaa-ajanasunto, vähäinen normaali varustelu vedenkulutus ei vapautuksen peruste Kiinteistö, ei vesi- kuivakäymälä ei ole 2-5 määräaikainen wc:tä -peruste vuotta Kiinteistö rantaalueella, eikä olemassa olevaa käsittelyjärjestelmää ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista Taulukko 1. Kootusti eri kunnista saatujen päätösten linjaukset. Jako eri vapautuksen kohteena oleviin tyyppeihin on karkea mutta suuntaa-antava. Kunta a:n ympäristötarkastajan mukaan erityisesti heidän viimeaikaisissa päätöksissään näkyy korkeimman hallinto-oikeuden tiukka linja. Kunta g:n ympäristöpäällikön mukaan esim. terve, työikäinen, työssäkäyvä, luottokelpoinen tms. ei voisi saada ta kohtuuttomuuspykälän takia. Kunta h:n ympäristönsuojeluviranhaltijan mukaan pakkoliitos tuntuu kohtuuttomalta niiden osalta, joilta menee elämä ja talous uusiksi muutamiksi vuosiksi investoinnin takia. Köyhyysrajan alapuolella kun on paljon ihmisiä myös Suomessa. Hän tuo esille myös näkemyksen Vesihuoltolain 11 :n eli pykälän sanamuodoista. Lähtökohtaisesti se olisi hakijan puolella, eli viranomainen myöntää vapautuksen (ei lue: ei voi myöntää ) ja on myönnettävä, jos -- (ei lue: voidaan myöntää ). Kun kiinteistöllä on toimiva kompostikäymälä, vapauttaminen tuntuu 12

13 perustellulta. Jos ollaan väljemmällä asutusalueella, taajamien liepeillä, ei tunnu järkevältä pakottaa liittymään verkostoon vain harmaiden vesien vuoksi. Ravinteet, kun pääsääntöisesti ovat niissä mustissa vesissä eli wc-vesissä. Harmaat vedet voidaan käsitellä varsin yksinkertaisesti omalla kiinteistöllä. Vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisvelvollisuus on esitetty olevan tarpeen erityisesti siksi, että kaikki EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivissä tarkoitetut taajamat saatettaisiin vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen piiriin (Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti, 2010). Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2007, (nykyään Varsinais-Suomen ELY-keskus) linjauksessaan arvioi pelkästään teknisiä seikkoja. Liittymisen kohtuuttomuutta ei ole huomioitu. Vapautusten linjaus näkyy oheisessa kuvassa 1. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myös kannattanut koko alueen hakemusten tarkastelua samanaikaisesti. Myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut oman linjauksen, mutta sitä ei ole toistaiseksi vielä julkistettu. 13

14 Kuva 1. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 antama linjaus jätevesiviemärin vapautuksista Lounais-Suomen kunnille. Oheista kaaviota ovat hyväksikäyttäneet myös muut ympäristökeskukset Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä Jotta voitaisiin havainnollistaa korkeimman hallinto-oikeuden ankaraa päätöslinjaa 14

15 viemäriasioissa, käydään marraskuussa 2011 tehtyjä päätöksiä esimerkinomaisesti läpi. Tässä yhteydessä voidaan myös toistaa Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toteamus omissa vastineissaan korkeimmalle hallintooikeudelle (myöhemmin KHO), että jokainen heillä päätettävänä ollut pykälä, josta on KHO:een valitettu, on KHO kumonnut. Perusteluita vapauttamiselle ei siis ole oikeusasteissa löydy, mieluummin löytyy perusteita vapautuksen epäämiseen. Kuntien tulkinnat vapauttamisen edellytyksistä vaihtelevat, mutta jos ta ei myönnetä, pysyy päätös hallintotuomioistuimissa lähes poikkeuksetta voimassa. KHO , taltionumero 3283 Vapautusta on haettu taloudellisen kohtuuttomuuden vuoksi. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri, jolle päätökset on delegoitu, on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta (myöhemmin VO) on valittanut päätöksestä hallintooikeuteen (myöhemmin HAO), joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on puolestaan valittanut KHO:een. HAO:n mukaan jälkiliittymiskustannukset ovat Vakituisia asukkaita 3, eläkeläispariskunta ja kehitysvammainen aikuinen lapsi, joka asuu puolet kuukaudesta hoivakodissa. Verotettavat tulot ja velkaa Perhe on tehnyt tonttikauppoja. VO:n mukaan jätevesien käsittelynä on imeytyskenttä, mutta maaperä savinen. VO on vastineessaan vedonnut, että vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen toiminta-alueella vaarantuu jokaisen vapauttavan päätöksen johdosta. VO on valittanut useimmista kunnan tekemistä päätöksistä. VO vetoaa myös käsittelyjärjestelmän mahdolliseen toimimattomuuteen sekä imeytyskentän riskeistä pohjavesiin. Nyt ei käynyt ilmi, oliko kiinteistö luokitellulla pohjavesialueella. KHO:n PÄÄTÖS Vapautusta ei myönnetty. Hallituksen esityksessä eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi (HE 85/2000 vp) on todettu 11 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa muun ohella seuraavaa: Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan yleisenä edellytyksenä vapauttamiselle olisi, että liittäminen muodostuisi erityisistä syistä kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Erityisiä syitä olisivat esimerkiksi liittämisestä aiheutuvien kustannusten suuruus tai vesihuoltolaitoksen palvelujen käytön vähäinen tarve. Tarkemmin erityisiä syitä ei 15

16 ilmaistaisi laissa, vaan niiden olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisten syiden olemassaolo ei siis yksinään riittäisi perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin, että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan kannalta kohtuuttomaksi. Vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. JOHTOPÄÄTÖS Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että pelkästään vähäiset tulot eivät ole vapautukseen riittävä peruste. Liittymän rakentamiskustannukset (pumppaamoa ei tulkita tällaiseksi) tulisi olla keskimääräistä kalliimmat tai jätevettä muodostua vähän tai on joku muu ulkoisesti havaittava seikka, ehkä esim. jopa kiinteistön asumiskelvottomuus. Se, pitäisikö vesihuoltolaissakin huomioida nykyisen YSL:n lain muutokset ikäpoikkeuksesta, voisi olla Maa- ja metsätalousministeriön Antti Belinskin, 2012, mukaan tarpeen arvioida. KHO , taltionumero 3284 Vapautusta on haettu taloudellisen kohtuuttomuuden vuoksi ja lisäksi palvelujen tarve on ollut vähäinen ja asukas yksinäinen, iäkäs henkilö. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on puolestaan valittanut KHO:een. HAO on todennut, että liittyminen on kohtuutonta ja vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen vaarantuvat. Kyseessä on 84 v. asukas, jonka eläke verotietojen mukaan on 7400 vuodessa. Liittymiskustannukset ovat Kunnan 16

17 myöntämä on myönnetty ehdollisena elinajan loppuun. Kunnan lvi-teknikko, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat olleet sitä mieltä, että kiinteistöllä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Jätevesien käsittelyä ei siis ole järjestetty niin, ettei niistä varmuudella aiheutuisi terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Laukaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat vuodelta 2005: Tiukennettu vaatimustaso koskee pohjavesialueita ja enintään 50 metrin etäisyydellä vesistöstä olevia ranta-alueita. Näiden alueiden WC-vedet tulee käsitellä noudattaen 100 % puhdistusvaatimusta. WC-vesien 100 %:n käsittelyvaatimuksella tarkoitetaan sitä, ettei kyseisellä alueella saa maaperään tai vesistöön johtaa WC-vesiä edes käsiteltynä. HAO:n mukaan henkilön taloudellinen tilanne ja ikä ovat mahdollistaneet vesijohdosta vapauttamisen, mutta jätevesiviemäristä vapauttamisen edellytykset eivät edellä mainituin perustein täyty. Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan todelliset liittymiskustannukset ovat noin Jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia. Kiinteistöllä on 3 osastoinen saostus ja imeytys ranta-alueella. Yhden henkilön jätevesimäärä on pieni ja vesihuoltopalvelujen tarve vähäinen. Lisäksi Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa on todettu, että vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve saattaisi tarkoittaa yhden henkilön vakituisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä tai vain kesäaikaista asumista. VO:n mukaan hakijan ikä ja taloudellinen tilanne ovat huomioon otettavia seikkoja. Hallinto-oikeuden kannasta poiketen VO:n mukaan arviointi tulisi kuitenkin suorittaa kiinteistökohtaisesti. Kun kysymyksessä on vakituiseksi asunnoksi tarkoitettu omakotitalo, vapauttamisen edellytykset eivät täyty. VO vetoaa myös käsittelyjärjestelmän mahdolliseen toimimattomuuteen sekä imeytyskentän riskeistä pohjavesiin. KHO:n PÄÄTÖS Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto- oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. JOHTOPÄÄTÖS Mitä ilmeisimmin kunnan omat tulkinnat jätevesijärjestelmän riittämättömyydestä painoivat 17

18 oikeusasteissa. HAO ja KHO olivat yhtä mieltä, että taloudellinen kohtuuttomuus täyttyi, mutta vesihuollon taloudellinen ja asianmukainen hoitaminen vaarantuvat ja jätevesien käsittelyjärjestelmä aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Kiinteistö 33:1, Koivulehto, on jaettu ja tämän sekä edellisen päätöksen kohteena olleet talot on myyty. Tällä hetkellä niillä on uudet, nuoret omistajat. Talot sijaitsevat ranta-alueella noin m Vihtajärven rannasta, joten tällaiset talot ovat varmaan haluttuja, mutta miten täällä Etelä- Pohjanmaalla, jäävätkö kalliit investoinnit lopulta ilman maksajaa ja käyttäjää? Ympäristönsuojelumääräykset tuntuvat Laukaan kunnassa olevan varsin tiukat ja ehkä niitä tässä tapauksessa on jopa sovellettu väärin, kun huomioidaan kiinteistön etäisyys vesistöön. Selvyyttä kiinteistöjen sijoittumiseen pohjavesialueelle ei saatu. KHO , taltionumero 3285 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja palvelujen vähäinen tarve. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä hakija ovat puolestaan valittaneet KHO:een. HAO:n päätöksessä puhutaan vuonna 2008 rakennetusta kiinteistöstä. Kiinteistö on kuitenkin rakennettu 1979, käsittelyjärjestelmä puolestaan Alue, jolla kiinteistö sijaitsee, on tullut toiminta-alueeksi Järjestelmä on korjattu isompien liittymiskulujen välttämiseksi (pullokaivo?) Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Lisäksi hakija ei ole toimittanut vahvistettuja verotustietoja. Epäselvää myös, onko toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän parantamiseen haettu/myönnetty? KHO:n PÄÄTÖS HAO:n päätöstä ei muutettu eikä ta myönnetty. Palvelujen tarve ei ole vähäinen eikä liittämisvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset 11 :n 2 mom 1 kohdan tarkoittamalla tavalla omistajan kannalta kohtuuttomat. Laukaan kunnanhallitus on hyväksynyt toiminta-alueen Tähän nähden liittämisvelvollisuutta ei voida pitää omistajan kannalta kohtuuttomana sillä perusteella, että kiinteistöllä on liittymisvelvollisuuden voimaantulon jälkeen vuonna 2008 uusittu jätevesijärjestelmä. 18

19 Lisäksi KHO:ssa on ollut äänestys: Koska uusitusta järjestelmästä on tullut tehdä toimenpidelupa, se olisi tällainen lain vaatima erityinen syy, jota on säännöksessä tarkoitettua kohtuuttomuutta arvioitaessa harkittava yhdessä liittämiskustannusten kanssa. Kun otetaan huomioon, että liittämisvelvollisuus vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkkoon aiheuttaisi hakijalle noin euron kustannukset niiden kustannusten lisäksi, joita jo on aiheutunut jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimisesta vuonna 2008, muodostuisi kiinteistön liittäminen vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkkoon tässä vaiheessa vesihuoltolain 11 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaksi. Äänestys on hävitty 3-2. KHO , taltionumero 3286 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja hakijan taloudellinen tilanne. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan liittymisen kohtuuttomuutta perustellaan hakijan taloudelliseen tilanteeseen nähden kalliilla liittymisestä aiheutuvilla kustannuksilla. Päätös ei perustu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäiseen tarpeeseen. Hakija omistaa kyseisen omakotitalon eli HAO:n mukaan varallisuustilannetta ei voida pitää heikkona. Väliaikainen syy kuten lomautus tai työttömyys ei ole sellainen syy, että liittymisen kustannusten voitaisiin näissä oloissa myös hakijan velkatilanne huomioon ottaen katsoa olevan kohtuutonta. VO:n mukaan jätevedet on johdettu kahteen pullokaivoon, joka ympäristöviranomaisen mukaan täyttää ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Kyseessä on kahden henkilön vakituiseen asumiseen käyttämä omakotitalo. Taloudellisesta tilanteesta ei ole esitetty selvitystä verotustietojen muodossa. KHO:n PÄÄTÖS HAO:n päätöstä ei muutettu, eikä ta myönnetty. Erityisiä syitä ovat liittämisestä aiheutuvien kustannusten suuruus tai vesihuoltolaitoksen palvelujen käytön vähäinen tarve. Erityisten syiden olemassaolo ei siis yksinään riittäisi perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin että liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan 19

20 kannalta kohtuuttomaksi. Tämän johdosta kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisinä syinä lähinnä liittymän rakentamiskustannuksiin ja muodostuvan jäteveden vähäiseen määrään tai muuhun näihin verrattavaan objektiivisesti havaittavissa olevaan seikkaan liittyvät syyt. Lainkohdassa tarkoitetun kohtuuttomuuden arviointia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan tai haltijan henkilöön liittyviin subjektiivisiin syihin. JOHTOPÄÄTÖS Vähäistä palvelujen tarvetta tai edes taloudellista tilannetta ei oltu todisteellisesti selvitetty hakemuksessa, eikä HAO:een. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että pelkkä taloudellinen huono tilanne ei olisi peruste vapauttamiselle, vaan perusteena on oltava lisäksi palvelujen vähäinen tarve tai liittymän poikkeuksellisen suuret rakentamiskustannukset. KHO , taltionumero 3287 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset, ja hakijan taloudellinen tilanne. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan liittymisen kohtuuttomuus on perusteltu liittymisestä aiheutuvilla kustannuksilla hakijan taloudelliseen tilanteeseen nähden. Päätös ei perustu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäiseen tarpeeseen. Hakija omistaa kyseisen omakotitalon eli varallisuustilannetta ei voida pitää heikkona. Väliaikainen syy kuten lomautus tai työttömyys ei ole sellainen syy, että liittymisen kustannusten voitaisiin näissä oloissa katsoa olevan kohtuutonta. VO:n mukaan kiinteistöllä asuu 3 henkilöä vakituisesti, eikä selvitystä taloudellisesta tilanteesta ole annettu. Käsittelyjärjestelmä on 15 v. vanha ja hakemuksen liitteenä oleva selvitys puutteellinen. KHO:n PÄÄTÖS Perustelut ovat samat kuin edellisissä päätöksissä. 20

21 KHO , taltionumero 3288 Vapautusta on haettu, koska liittymisen katsotaan olevan kohtuutonta ottaen huomioon liittymisestä aiheutuvat kustannukset, ja hakijan taloudellinen tilanne sekä palvelujen vähäinen tarve. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt vapautuksen. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on valittanut päätöksestä HAO:een, joka on kumonnut päätöksen ja hakija on valittanut KHO:een. HAO:n mukaan kiinteistöllä asuu 3 henkilöä, eli ei kyseessä palvelujen vähäinen tarve. Pariskunnalla on pienet eläketulot. Hakijan mukaan kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä, ei lainkaan vesi-wc:tä. Puolet vuodesta kuluu loma-asunnolla. Pelkkä liittymiskustannus vastaa vuoden eläketuloa. VO:n mukaan harmaat vedet on johdettu imeytyskenttään, joka on rakennettu Uusiminen selvityksen mukaan ajankohtaista vuosina KHO:n PÄÄTÖS Perustelut ovat samat kuin edellisissä päätöksissä. JOHTOPÄÄTÖS Heikko taloudellinen tilanne lienee tässä tapauksessa kyseenalainen, koska hakijat omistavat kuitenkin loma-asunnon. Muutamassa vuosien aikana korkeimman hallinto-oikeuden tekemässä päätöksessä on ollut samankaltainen linja. Vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja, ei vähäistä palvelujen tarvetta olevia kiinteistöjä, on velvoitettu liittymään. Huonokuntoinen vapaa-ajanasunto, jossa on johdettu wc-vedet umpisäiliöön ja muut pesuvedet imeytykseen, ei ole saanut ta. Päätökseen on vaikuttanut, että järjestelmä ei ole ollut nykyvelvoitteita vastaava. Myöskään 10 vuotta vanhoja käsittelyjärjestelmiä ei ole pidetty riittävinä perusteina. (Belinskj, 2012) Vuonna 2010 Suonenjoen ympäristölautakunnan tekemä päätös ja Kuopion hallinto-oikeuden antama päätös siitä tehdystä valituksesta on mielenkiintoinen. Siinä on kiinteistöllä vuonna 2005 käyttöönotettu GreenPack Sako-käsittelyjärjestelmä. Ympäristölautakunta ei ole 21

22 myöntänyt ta, vaan velvoittanut kiinteistön liittymään viimeistään vuoden 2015 lopussa. Tämä on perustunut siihen, että olemassa olevalle käsittelyjärjestelmälle on katsottu 10 vuoden toiminta-aika, jonka jälkeen järjestelmä olisi käyttöikänsä päässä. Kuopion hallinto-oikeus on pitänyt Suonenjoen ympäristölautakunnan päätöksen ennallaan. Suonenjoella on siis samansuuntainen ajatusmalli ajalle, kun kiinteistöllä on toimiva nykylainsäädännön mukainen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Suonenjoella ei ole myönnetty ta määräajalle, vaan velvoitettu liittymään, kun järjestelmän käyttöiäksi tulee noin 10 vuotta. Tällä tuskin on merkitystä lopputuloksen kannalta. 22

23 3 LINJAUS PÄÄTÖSTEN VALMISTELUUN SEINÄJOELLA Asumaton kiinteistö toistaiseksi Vähäinen palvelujen tarve (1 henkilö, vähäinen vedenkulutus ja varustelu, mahdollisesti vanha peruskorjaamaton kiinteistö, ei ympäristön pilaantumisen vaaraa) määräaikainen esim. vuoden 2015 loppuun asti Vähäisellä käytöllä oleva, vähäisesti varusteltu kesäasunto vuoden 2015 loppuun asti Kakkosasunto ei ta Kiinteistö, jossa ei vesi-wc:tä, eikä harmaista vesistä ympäristön pilaantumisen vaaraa vuoden 2015 loppuun asti / toistaiseksi, jos vedenkulutus erittäin vähäinen Kiinteistöllä alle 10 v. jätevesien käsittelyjärjestelmä siihen saakka kunnes järjestelmän käyttöönotosta 10 vuotta. Taloudellisesti kohtuuton tilanne, jos kyseessä ei muita edellä mainittuja seikkoja ta ei ole voitu myöntää, selvitellään maksujärjestelyjä ja paloitellaan hanketta, esim. liitostyöt on voinut suorittaa myöhemmin. Koitetaan hakea kiinteistönomistajan kanssa ratkaisu tilanteeseen. Mahdollisesti pidemmän liittymisajan määrääminen voisi ratkaista myös osittain tätä ongelmaa. Jos vähäinen vedenkulutus, iäkäs asukas, taloudellisesti kohtuuton muutoin, mutta ympäristön pilaantumisen vaaraa ta ei voi myöntää. Usein tällaisessa tapauksessa talo on esim. jokirannassa ja purkuputki on suoraan vesistöön. Jos 2 useampi asukas ja vakituisessa asuinkäytössä Vähäinen palvelujen tarve ei täyty. ta ei voida myöntää. 23

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 203 Päätös kiinteistön Kallvikinniementie 29 hakemuksesta vapautua vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisestä HEL 2016-009404 T 11 01 07 Päätös Hakemuksen tekijän

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös: Isonkyrön kunnanvaltuusto

Valituksenalainen päätös: Isonkyrön kunnanvaltuusto 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUS Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 Vaasa Hallinto-oikeuden dnro: 01414/16/5212 Valituksenalainen päätös: Isonkyrön kunnanvaltuusto 19.9.2016 18 Valittaja: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 27.08.2013 51 14.04.2015 Asian uudelleenkäsittely / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohtoon ja viemäriin liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann LUONNOS 3.9.20153 1 (7) Viitteet Lähete 5427/15, diaarin: o 01379/15/2299 ja Lähete 5425/15, diaarin: o 01414/15/2299 ASIA Valituksenalainen päätös Lappeenrannann kaupunginvaltuuston päätös 1.6.2015 56

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 03.02.2015 033111115 KIRKKONfUiI,d''r Ani. S aap. 0 Dn0 ci Käsit. Behand. SELIT YSPYYNT Ö Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Valitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta

Valitus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (9) Antopäivä Päätösnumero 20.1.2017 17/0013/3 Diaarinumero

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 237 16.12.2015 9 Asianro 5922/10.03.01.00/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot