arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006."

Transkriptio

1 Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta. Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV Oy) alue- ja jakeluverkon tarvitsema loisteho saadaan seuraavilla eri tavoilla: hankitaan kantaverkosta hankitaan alueen voimalaitoksilta kehitetään kompensointilaitteilla. TSV Oy:llä on käytössään omia kompensointilaitteistoja lähinnä keskijänniteverkossa. Loistehon hinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita hankimaan omia kompensointilaitteistoja. Jakeluverkon asiakkaan kannalta tarve kompensoida on siten pääosin taloudellinen kysymys. Toisaalta kompensoinnin puute voi vaikuttaa myös epäedullisesti asiakkaan oman verkon sähköiseen mitoitukseen. Asiakkaan loissähkön käytön tulisi pysyä verkkoyhtiön määrittämällä optimaalisella toiminta-alueella. Poikkeaminen toiminta-alueen raja-arvoista merkitsee sähköverkon ja asiakasverkon toiminalle ylimääräistä haittaa. Katso myös liite 1: Miksi sähköverkon loistehoa on kompensoitava? 2. Yliaallot Sähkönkäyttäjien epälineaariset kuormitukset, kuten tietokoneet ja tasasuuntaajat, ottavat tai syöttävät verkkoon sinimuodosta poikkeavia virtoja, jotka sisältävät ns. yliaaltovirtoja. Yliaaltovirrat aiheuttavat mm. johtimien, keskusten ja muuntajien ylikuormittumista sekä lisäävät verkon jännitesärön määrää. Yliaaltolähteiden määrä jakeluverkoissa on koko ajan lisääntymässä. Yliaaltovirrat kasvattavat verkon jännitesäröä ja siten heikentävät sähkön laatua. Jakelujännitteen laatu on määritelty standardissa SFS-EN yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet. Verkkoyhtiö vastaa jakelujännitteen laadusta asiakkaan liittämiskohdassa ja sen on siten pystyttävä kontrolloimaan liittämiskohdassa esiintyvää virtasäröä. Yliaaltovirtojen suodatuksella parannetaan sekä sähkön laatuun että verkon energiatehokkuutta. Loistehon kompensointilaitteet voivat väärin valittuna aiheuttaa resonanssien seurauksena yliaaltotilanteeseen merkittävän muutoksen. Kompensointia suunniteltaessa on oltava tietoinen verkon yliaaltopitoisuudesta, jotta päädyttäisiin toimiviin, kustannuksiltaan järkeviin ja turvallisiin laiteratkaisuihin. Tämän vuoksi liittyessään yleiseen sähkönjakeluverkkoon tai muuttaessaan omassa verkossaan olevaa laitekantaa liittyjän ja asiakkaan tulee saada riittävät tiedot suunnittelunsa perusteiksi verkkoyhtiöltä. Verkonhaltijan tulee myös todeta liitettävän laitteiston täyttävän tarpeelliseksi katsomansa yhteensopivuuskriteerit. Molemmat osapuolet hyötyvät menettelystä. Asiakas välttyy vääriltä investoinneilta ja verkkoyhtiö hallitsee verkkonsa sähkön laadun. Liitettävän kompensointilaitteiston mitoitus ja yhteensopivuus on varmistettava TSV Oy:n kanssa, jotta päädyttään toimivaan, kustannuksiltaan edulliseen ja turvalliseen laiteratkaisuun. Sähköenergialiitto ry:n suosituksessa Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen 1) on esitetty suositeltavat yliaaltovirrat, jotka sähkönkäyttäjällä tulisi enintään esiintyä liittämiskohdassaan. Mikäli virtarajat ylittyvät on sähkönkäyttäjän joko pienennettävä yliaaltovirtoja tai sovittava verkonhaltijan kanssa suuremmasta siirtokapasiteetista. 1) arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.

2 Loistehon kompensointi 2(4) 3. Loistehon hinnoittelu Loisteho ei ole pätöenergiaan rinnastettava kaupankäynnin kohde, vaan sähköverkon ja sähkölaitteiden sähköfysikaalisen toimintaan kiinteästi liittyvä sähkötekninen suure. Loistehomaksu on tyypiltään sanktiomaksu, jonka avulla verkkoyhtiö ohjaa asiakkaidensa verkosta ottaman ja verkkoon antaman loistehon määrää. Maksulla pyritään ohjaamaan asiakkaita siten, että liittämiskohdan loisteho pysyisi verkkoyhtiön määrittämällä optimaalisella toiminta-alueella. Tampereen Sähköverkko Oy:n loistehomaksujen määrittelyperusteet muuttuvat alkaen. Loistehon hinnoitteluperiaate on selvitetty kuvassa 1. Uuden hinnoittelun mukaiset maksut tulevat voimaan kokonaisuudessaan alkaen. Hinnoittelumuutoksen vaikutusta eri laskutuspätötehon arvoilla on esitetty liitteessä 2. Loistehon hinnoittelu määritellään alkaen seuraavasti: Käyttöpaikkakohtainen laskutuspätöteho on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman laskutuskuukauden tuntitehon keskiarvo. Pien- ja keskijänniteverkon tehosiirtoasiakkaat: o Laskutettava induktiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu loisteho, josta on vähennetty 20 % laskutuspätötehon lukuarvosta tai vähintään 50 kvar. o Kapasitiivisella loisteholla ei ole loistehomaksua, mutta liittymä ei saa olla pysyvästi ylikompensoitu. o Laskutettavasta loistehosta peritään hinnaston mukainen loistehomaksu (x /kvar). Loistehon hinnoittelu määritellään alkaen seuraavasti: Käyttöpaikkakohtainen laskutuspätöteho on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman laskutuskuukauden tuntitehon keskiarvo. Pien- ja keskijänniteverkon tehosiirtoasiakkaat: o Laskutettava induktiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu induktiivinen loisteho, josta on vähennetty 20 % laskutuspätötehon lukuarvosta tai vähintään 50 kvar. o Induktiivisen loistehon hinta määräytyy välillä % laskutuspätötehon lukuarvosta kaavalla x /kvar ja sen yli menevällä osalla 5x /kvar. o Laskutettava kapasitiivinen loisteho on kuukauden suurin mitattu kapasitiivinen loisteho, josta on vähennetty 5 % tai vähintään 12,5 kvar laskutuspätötehon lukuarvosta. Tämän yli menevän osan laskutus tapahtuu kaavalla 5x /kvar. o Loistehomaksun suuruus (x /kvar) määritellään hinnastossa..

3 Loistehon kompensointi 3(4) Kuva 1. Loistehon hinnoitteluperiaate alkaen (x= hinnaston mukainen loistehomaksu) 4. Loistehon kompensoinnin suunnittelu Kompensoinnin suunnittelu on syytä aina antaa alan asiantuntijan tehtäväksi. Kompensointilaitteiston liittämisestä Tampereen Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon on aina sovittava etukäteen. Liittymän loistehon tarvetta voidaan kuvata tehokertoimen, cos, avulla. Liittymä ottaa verkosta loistehoa, kun tehokerroin on induktiivinen. Kompensoinnin vaikutuksesta tehokertoimen arvo muuttuu kohti arvoa yksi. Ylikompensointi tarkoittaa tilannetta, jolloin liittymä syöttää verkkoon loistehoa ja tehokertoimen arvo on kapasitiivinen. Kiinteistön loistehon kompensoinnin suunnittelun lähtökohtana on perustaajuisen (50 Hz) loistehotarpeen määrittäminen. Kompensoinnin säädön pitää olla automaattinen. Kompensointi voidaan toteuttaa joko laitekohtaisesti tai keskitetysti. Kompensointia ei tule käyttää liittymisjohdon tai pääkeskuksen alimitoituksen lieventämiseen. Kompensoinnin säätö tulee asetella siten, että tehokertoimen tavoitearvo on cos = 0,995 (vastaa tilannetta, jossa loistehoa on 10 % pätötehosta). Kts. kuvasta 1 kompensoinnin suositeltu säätöalue. Virheellisesti suunniteltu kompensointi aiheuttaa häiriöitä sekä kiinteistön omaan että muuntopiirin muiden kiinteistöjen ja sähköverkkoyhtiön laitteille ja järjestelmille. Erityisen haitallisia ovat hallitsemattomien yliaaltoresonanssien aiheuttamat rasitukset verkon laitteille. Myös haitallinen verkon ylikompensoituminen tulee estää tehokkaasti.

4 Loistehon kompensointi 4(4) Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Kiinteistön epälineaariset, särövirtaa tuottavat laitteet Sähköverkon vallitseva jännitesärö liittymiskohdassa Kiinteistöverkossa ennestään olevat kompensointilaitteistot sekä laitekohtaiset että keskitetyt kompensointilaitteet Kiinteistön muuntopiirissä olevat muut kompensointilaitteet ja muuntopiirin kompensointiaste alkaen sähköverkkoon voidaan kytkeä vain kompensointilaitteistoja, jotka on varustettu estokeloilla. 5. Eri kompensointiratkaisujen käyttö Tampereen Sähköverkko Oy:n verkossa a) Rinnakkaiskondensaattoriparisto Uusia laitteita ei saa asentaa verkkoon Verkkoon kytkettyjä vanhoja laitteistoja voidaan käyttää niiden eliniän loppuun. Laitteistoa uusittaessa tai korjattaessa on otettava yhteys TSV Oy:n verkonsuunnitteluun Olemassa oleva kompensointilaitteisto on varustettava automaattisella säätölaitteistolla b) Estokelaparisto Kompensoinnin perusratkaisu Laitteiston viritystaajuus valitaan kompensoitavan verkonosan (muuntopiirin) yliaaltopitoisuuden mukaan TSV Oy:n verkossa ei ole käytössä verkkokäsky-ohjausjärjestelmiä, jotka pitäisi huomioida kompensoinnin suunnittelussa c) Suodatinparisto Käytetään silloin, kun kompensoitavan verkon yliaaltopitoisuus on suuri Yliaaltosuodattimia käytettäessä on tunnettava verkonosan tila, johon suodattimet kytketään. Muuntopiirissä, jossa on useampia sähkönkäyttäjiä, voi verkonosan tilan tarkastelu olla oleellisesti vaikeampaa kuin yhden sähkönkäyttäjän muuntopiirissä. d) Aktiivisuodatin Käytetään, kun verkon kuormitus ja yliaaltopitoisuus vaihtelee nopeasti e) Muut laitteistot Varmista käyttömahdollisuus TSV Oy:n verkonsuunnittelusta. Tampereen Sähköverkko Oy voi velvoittaa liittyjää hoitamaan keskitetysti liittymän loistehon kompensoinnin silloin, kun liittymän kokonaisloistehon tarve on suuri, vaikka yksittäisten sähkönkäyttäjien loistehot jäävätkin pieniksi. Tällaisia kohteita voivat olla esim. liikekeskukset. Kompensoinnin kustannusten jakautuminen sovitaan sähkönkäyttäjien kesken. TSV Oy suosittaa, että kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Laskutettava loisteho mitataan keskitetysti. Kirjallisuutta Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen, Sähköenergialiitto ry SENER, Yliaallot ja kompensointi, STUL SFS-EN yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet. Sähkökäyttöpaikkojen liittymisen ehdot, LE 05. Sähköntoimitusehdot, STE 05. Verkkopalveluehdot, VPE 05.

5 Loistehon kompensointi LIITE 1 LIITE 1: Miksi sähköverkon loistehoa on kompensoitava? Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon (P) lisäksi loistehoa (Q). Tällaisia laitteita ovat esim. moottorit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema loisteho voidaan joko ottaa sähköverkosta tai tuottaa laitteiden läheisyydessä kompensointilaitteistolla. Sähköverkkoon loistehoa tuottavat pääasiassa voimalaitosten generaattorit. Loistehon siirto sähköverkossa lisää johtojen ja muuntajien jännite-, teho- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehon siirtokykyä niin normaaleissa käyttötilanteissa kuin varasyöttötilanteissakin. Loistehon siirto johtaa myös verkon vahvistus- tai uusinvestointeihin. Kulutuslaitteiden tarvitsema loisteho onkin usein kokonaistaloudellisesti edullisinta tuottaa mahdollisimman lähellä kulutusta. Kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n tavoitteena on hinnoittelun avulla vähentää loissähkön ottoa kantaverkosta sekä ohjata kompensointia jakeluverkkoyhtiöiden keski- ja pienjänniteverkkoon. Kantaverkossa loistehoylijäämä on pystyttävä kompensoimaan kaikissa tilanteissa. Erityisesti vikatilanteissa loistehohäviöt kasvavat ja vaarantavat verkon käyttövarmuutta. 110 kv ja 220 kv verkkoihin liitettyjen voimalaitosten loistehon tuotantokyvystä puolet onkin varattu verkon ja voimalaitosten häiriötilanteiden varalle. 400 kv verkkoon kytkettyjen generaattorien loissähkön tuotantokyky on kokonaisuudessaan varattu häiriötilanteiden varalle. Jakeluverkkoyhtiön ilmaisosuus kantaverkosta otetusta loistehosta on määritelty siten, että induktiivinen loisteho saa olla enintään 16 % ja kapasitiivinen loisteho enintään 4 % pätötehon arvosta. (Vastaa arvoa tan = -0,04 0,16). Tampereen Sähköverkko Oy jakeluverkkoyhtiönä kohdistaa loistehomaksulla loissähkön kustannuksia niiden aiheuttajille ja toisaalta ohjaa käyttäjiä hankkimaan omia kompensointilaitteistoja. Järjestelmän taustalla on loissähkön aiheuttamien kustannusten kansantaloudellinen optimointi. Voimalaitosten generaattorien stabiili rinnankäyttö vaatii suhteellisen suuren reaktiivisen häiriöreservin. Tämän vuoksi generaattorit suunnitellaan yleensä nimellistehokertoimelle cos = Nimellistehokertoimen mitoittaminen tätä pienemmäksi aiheuttaisi generaattorin ja generaattorimuuntajan käämitysten poikkipintojen kasvua lisäten sähköntuottajan pääomakustannuksia. Loistehon tuottaminen aiheuttaa tahtigeneraattoreiden staattoriresistanssissa kuparihäviöitä ja vaikuttaa staattorin rautahäviöihin lisäten häviökustannuksia pelkkään pätösähkön tuotantoon verrattuna. Jakeluverkkoyhtiölle tulee hankaluuksia myös liiallisesta loistehon kompensoinnista, sillä sähköverkon tehokerroin ei saa olla pysyvästi kapasitiivinen. Sähköjohtojen, pääosin kaapelien, kapasitanssit tuottavat myös loistehoa, mikä tulee huomioida erityisesti pienen kuorman aikana. Loistehon kompensoinnin tulee aina olla säädettävä. Sähkönkäyttäjän kannalta loistehon kompensointitarve syntyy lähinnä jakeluverkon haltijan loissähkön hinnoittelusta. Lisäksi sähkönkäyttäjän omassa sisäisessä verkossa loistehon siirron aiheuttamat haitat ovat samantyyppisiä kuin jakeluverkoissakin eli häviöiden kasvua ja johtojen suuremmat poikkipinnat pelkästään pätösähkön siirtoon verrattuna. Loistehon otto saattaa kasvattaa myös asiakkaan pääsulakkeen kokoa ja lisätä siten liittymismaksua ja pääsulakekoosta riippuvaa perusmaksua.

6 Loistehon kompensointi LIITE 2 LIITE 2: Loistehon hinnoittelumuutoksen vaikutus eri laskutuspätötehoilla Loistehomaksun yksikköhintana on käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto alkaen) A. Laskutuspätöteho P>250 kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -0,05*P 0,2*P kvar o 1,25 /kvar, kun Q= 0,2 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q> 0,4* P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q< -0,05*P (kvar, ylikompensointi) Esimerkkitapaus P=800 kw o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus kvar 1,25 /kvar, kun Q= kvar 6,25 /kvar, kun Q> 320 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -40 kvar (ylikompensointi)

7 Loistehon kompensointi LIITE 2 Loistehomaksun yksikköhintana on käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto alkaen) B. Laskutuspätöteho P= kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -12,5 50 kvar o 1,25 /kvar, kun Q 50 kvar 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q> 0,4*P (kvar) o 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensointi) Esimerkkitapaus P=200 kw o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus -12,5 50 kvar 1,25 /kvar, kun Q kvar 6,25 /kvar, kun Q> 80 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensointi)

8 Loistehon kompensointi LIITE 2 Loistehomaksun yksikköhintana käytetty 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto ) ja > 1,25 /kvar,kk (alv 0 %, hinnasto ) C. Laskutuspätöteho P 125 kw: Loistehomaksu alkaen: o Ilmaisosuus -12,5 50 kvar o Ilmaisosuuden ulkopuolella 6,25 /kvar Esimerkkitapaus P=100 kw: o Loistehomaksu alkaen: Ilmaisosuus -12,5 50 kvar 6,25 /kvar, kun Q> 50 kvar 6,25 /kvar, kun Q< -12,5 kvar (ylikompensoitu)

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS Kati Pippuri Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu koulutusohjelma Sähkötekniikan Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15)

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Tuotantolaitteistojen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ... 3 1.1. Tuotantolaitteistojen luokittelu... 4 1.2. Liittymismaksu

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuoteopas

Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkönlaadun parantamiseen Alstom Grid:n valmistamat tuotteet auttavat asiakkaitamme tehokkaampaan toimintaan säästämällä

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

Loisteho, yliaallot ja kompensointi

Loisteho, yliaallot ja kompensointi Loisteho, yliaallot ja kompensointi H. Honkanen Loistehohan johtuu kuormituksen reaktiivisuudesta. Reaktiivinen kuorma palauttaa osan energiastaan takaisin. Tämä palaava energia ( = virtaa ) kuormittaa

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan

Lisätiedot

Auringosta sähköenergiaksi

Auringosta sähköenergiaksi Aurinkosähköopas 2 Aurinkosähköopas Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Raumalla sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi. Aurinkosähköä on pidetty kannattamattomana

Lisätiedot

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3

Lisätiedot

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Henri Vierimaa Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot