Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen"

Transkriptio

1 Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

2 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin sisältö ja tulokset perustuvat Pöyry Telecomin julkisista lähteistä keräämään tietoon ja haastatteluihin. Pöyry Telecom ei vastaa raporttia varten kerättyjen lähtötietojen oikeellisuudesta. Pöyry Telecom ei vastaa raportissa esitettyjen tietojen käytöstä aiheutuvista tai käyttöön liittyvistä kolmannelle osapuolelle mahdollisista aiheutuvista vahingoista riippumatta siitä, onko kyseessä välitön tai välillinen vahinko tai kuinka vahinko on aiheutunut.

3 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Selvityksen tausta Selvityksen tavoite ja rajaukset Selvityksen toteutus ja tiedonkeruumenetelmät Kustannussuuntautuneisuuden arvioinnin mallit KYTKENTÄMAKSUJEN NYKYISET ARVIOINTIPERIAATTEET Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteet Suomessa Arviointimalliin liittyvät kehitystarpeet ARVIOINTIMENETELMÄT VALIKOIDUISSA EUROOPAN MAISSA Yleistä EU-maiden arviointimalleista Irlanti Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Iso-Britannia Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Ruotsi Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Saksa Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Tanska Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Viro Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet... 32

4 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet VAIHTOEHTOISIA ARVIOINTIMALLEJA JA -TAPOJA Liikekirjanpidon toteutuneet kustannukset Kytkentämaksun sisällyttäminen tilaajayhteyden vuokraan Kustannustiedon kerääminen alihankintasopimuksista Kytkentätuotteiden yksityiskohtainen määrittely Kytkentätietojen luovuttamisen sääntely Tehokkaan operaattorin määrittely Kytkentämaksun veloittaminen loppuasiakkaalta Hinnoittelun muutosten etukäteishyväksyntä YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Arviointiperiaatteiden kehittämistarpeet Arviointiperiaatteet valikoiduissa Euroopan maissa Vaihtoehtoiset mallit tai tavat kustannussuuntautuneisuuden arvioimiseksi...48 LIITE 1: OPERAATTORIHAASTATTELUN HAASTATTELURUNKO LIITE 2: REGULAATTORIHAASTATTELUN HAASTATTELURUNKO... 52

5 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 4 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta Kiinteän paikallisen puhelinverkon verkkoyrityksille on asetettu tilaajayhteyksiin pääsyn markkinalla hinnoittelua koskevia velvoitteita yrityskohtaisissa huomattavan markkinavoiman (HMV) päätöksissä. Päätöksissä edellytetään HMV-yritysten hinnoittelevan metallijohtimista koostuvien tilaajayhteyksien vuokraamiseen liittyvät suoritteensa siten, että ne ovat kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä. Sääntelyn piiriin kuuluvia tilaajayhteystuotteita ovat muun muassa tilaajayhteyden ja rinnakkaisyhteyden kytkentä. Useat teleyritykset ovat ulkoistaneet kytkentätyöhän liittyvän asennustyön joko kokonaan tai osittain. Myös toimistotyön osuus tai osa siitä saattaa olla ulkoistettu. Teleyritysten mukaan kaikkia kytkentätyön aikakomponentteja, joita Viestintävirasto käyttää nykymuotoisessa arvioinnissaan, ei ole suoraan saatavissa. Viestintävirasto on nähnyt tarpeelliseksi kehittää nykyisiä tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteita ja teettänyt Pöyry Telecom Oy:llä asiantuntijaselvityksen tilaajayhteyksien kytkentämaksujen vaihtoehtoisista arviointimalleista. Viestintäviraston hyödyntää selvityksen tuloksia tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittämisessä. Selvityksen vastuullisena tutkijana on toiminut DI, KTM Juha Leinonen sekä avustavina tutkijoina DI Mika Lehto ja DI Ilkka Jaakkola. Selvitystyö käynnistettiin maaliskuussa 2011 ja selvityksen loppuraportti valmistui huhtikuussa Selvityksen tavoite ja rajaukset Selvityksen tavoitteena on esittää vaihtoehtoisia malleja tai tapoja toteuttaa tilaajayhteyksien kytkentämaksujen säännöstenmukaisuuden arviointi tilanteessa, jossa osa teleyrityksistä hoitaa koko kytkentäprosessin itse ja osa on ulkoistanut asennustyön ulkoiselle alihankkijalle. Selvitys on rajattu käsittelemään HMV-sääntelyn alaisia metallijohtimista koostuvia tilaajayhteyksiä. Tarkastelu kohdistuu tilaajayhteystuotteista kaksijohtimisen tavanomaisenlaatuisen tilaajayhteyden kytkentään, eikä muihin sääntelyn piiriin kuuluviin tilaajayhteystuotteisiin, kuten tilaajayhteyden siirtoon tai kuukausivuokraan. Selvityksessä ei ole arvioitu, vaativatko esitetyt vaihtoehtoiset arviointimallit ja -tavat lakimuutoksia. Tässä selvityksessä ei oteta kantaa sääntelyn tarpeellisuuteen tai kytkentämaksujen kustannusvastaavaan hintatasoon. 1.3 Selvityksen toteutus ja tiedonkeruumenetelmät Selvitys toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin ja analysoitiin selvitykseen liittyvä taustamateriaali ja tehtiin operaattori- ja regulaattorihaastattelut. Toisessa vaiheessa tutkimusaineisto analysoitiin. Kolmannessa vaiheessa määriteltiin ja analysoitiin vaihtoehtoiset tavat tai mallit tilaajayhteyksien kytkentämaksujen säännöstenmukaisuuden arvioimiseksi.

6 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 5 Kuva 1. Selvityksen toteuttaminen Taustamateriaaliin analysointi Selvityksen toteutus aloitettiin käymällä läpi Viestintäviraston materiaali, jonka perusteella tilaajayhteyksien kytkentämaksuja on arvioitu ja valvottu. Materiaalin perusteella perehdyttiin Viestintäviraston nykyiseen arviointimalliin ja arvioitiin siihen liittyviä ongelmakohtia ja kehittämiskohteita. Nykyisten arviointiperiaatteiden läpikäynnin lisäksi perehdyttiin Viestintäviraston tekemiin päätöksiin kytkentämaksujen hinnoittelusta. Tässä vaiheessa käytiin läpi myös julkisesti saatavilla olevaa materiaalia muiden EUmaiden käytössä olevista kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuuden arviointiperiaatteista. Tietoa kerättiin niistä maista, joista sitä oli saatavilla joko ruotsin tai englannin kielellä. Taustamateriaalin tutustumisen jälkeen laadittiin operaattori- ja regulaattorihaastatteluja varten tiiviit haastattelurungot. Lisäksi valittiin haastateltavat operaattorit Suomesta sekä laadittiin priorisoitu lista kontaktoitavista muiden EU-maiden kansallisista sääntelyviranomaisista. Operaattorihaastattelut Operaattorihaastatteluita tehtiin neljä. Haastateltaviksi valittiin kaksi HMV-sääntelyn piiriin kuuluvaa teleyritystä, joiden tilaajayhteyksien kytkentäprosessiin liittyvät työt ovat ulkoistettu osittain tai kokonaan. Valittuja teleyrityksiä pyydettiin ottamaan haastatteluun mukaan myös asennuksista vastaavan alihankkijan edustaja. Haastateltaviksi valittiin lisäksi kaksi HMV-sääntelyn piiriin kuuluvaa teleyritystä, jotka tekevät tilaajayhteyksien asennukset itse tai asennukset tekee konserniyritys. Haastateltaville teleyrityksille toimitettiin haastattelurunko ennen haastattelua, jotta haastateltavat pystyivät valmistautumaan kysymyksiin etukäteen. Teleyritysten haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Operaattorihaastatteluilla selvitettiin nykyisen arviointimallin ongelmia, puutteita ja kehitystarpeita sekä myös sen hyviä puolia. Lisäksi haastatteluilla selvitettiin teleyritysten ja alihankkijoiden välisiä sopimuskäytäntöjä ja alihankittujen kytkentätöiden hinnoittelu- ja laskutuskäytäntöjä. Teleyrityksiltä kysyttiin myös tilaajayhteyksien kytkentöjen toimitusprosessin vaiheista ja saatavilla olevista nykyiseen arviointimalliin liittyvistä tiedoista.

7 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 6 Haastatteluun valitut operaattorit ja haastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat: Elisa ja Relacom: [... ], [... ], [... ] ja [... ] (Relacom) Loviisan puhelin (LPO): [... ] ja [... ] Pohjanmaan puhelinosuuskunta (PPO): [... ], [... ] ja [... ] TeliaSonera ja Relacom: [... ], [... ], [... ] ja [... ] (Relacom) Elisan ja TeliaSonera haastattelut järjestettiin operaattoreiden luona ja LPO:n ja PPO:n haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina. Yhteen haastatteluun oli varattu aikaa enintään 2 tuntia. Regulaattorihaastattelut Taustamateriaalin perusteella valittiin ja priorisoitiin kontaktoitavat kohdemaat. Selvityksessä kontaktoitiin yhteensä yhdeksän EU-maan sääntelyviranomaiset: Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Viro. Kohdemaiden sääntelyviranomaisilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua noin tunnin mittaiseen puhelinhaastatteluun. Samassa yhteydessä viranomaisille toimitettiin haastattelurunko, joka on esitetty liitteessä 2. Itävallassa ei ole koskaan arvioitu yksityiskohtaisesti tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta, joten Itävaltaa ei valittu tarkempaan tarkasteluun. Alankomaiden kansallisella sääntelyviranomaisella ei ollut vastuuhenkilöiden lomien ja muiden kiireiden vuoksi mahdollisuutta osallistua puhelinhaastatteluun. Ranskasta ei saatu vastausta haastattelupyyntöön. Selvityksessä on analysoitu Irlannin, Iso-Britannian, Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Viron käyttämät tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointimallit. Irlannin, Ruotsin, Tanskan ja Viron sääntelyviranomaisten kanssa järjestettiin noin tunnin mittaiset puhelinhaastattelut. Iso-Britannian ja Saksan sääntelyviranomaiset toimittivat vastaukset haastattelurungon kysymyksiin kirjallisesti. Valuttujen kohdemaiden sääntelyviranomaisten yhteyshenkilöt olivat: Irlanti, ComReg: [... ] Iso-Britannia, Ofcom: [... ] ja [... ] Ruotsi, PTS: [... ] Saksa, BNetzA: [... ] Tanska, ITST: [... ] Viro, Konkurentsiamet: [... ] Haastatteluiden tavoitteena oli pyrkiä analysoimaan kolmesta viiteen vaihtoehtoista käytössä olevaa kytkentämaksujen arviointimallia tai -tapaa sekä selvittää mallien käytännön soveltamisessa havaitut vahvuudet ja heikkoudet. Kansallisilta sääntelyviranomaisilta selvitettiin, miten tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta ja syrjimättömyyttä valvotaan. Haastatteluissa selvitettiin myös tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannuskomponentit, yleiskustannusten

8 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 7 kohdentamisen periaatteet ja sitoutuneen pääoman huomiointi arvioinnissa. Lisäksi selvitettiin, miten mahdollinen kytkentätyön ulkoistus on otettu huomioon valvonnassa. Vaihtoehtoiset arviointimallit ja -tavat Selvityksessä kerätty taustamateriaali sekä operaattori- ja regulaattorihaastatteluilla kerätty aineisto analysoitiin. Analyysin yhteydessä operaattoreille ja kohdemaiden sääntelyviranomaisille esitettiin vielä tarkentavia kysymyksiä. Kokonaisaineiston analyysin ja oman asiantuntemuksen perusteella konsultti laati listan vaihtoehtoisista arviointimalleista ja -tavoista sekä laati analyysin vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. 1.4 Kustannussuuntautuneisuuden arvioinnin mallit Tietoliikennepalvelujen kustannussuuntautuneisuuden arvioimisessa voidaan käyttää neljää teoreettista mallia, joita on havainnollistettu kuvassa 2. Tyypillisimmät mallit ovat FDC (Fully Distributed Costs) ja LRIC (Long Run Incremental Costs). FDCmallissa kustannukset kohdennetaan reguloiduille palveluille perustuen historiallisiin kustannuksiin (HCA) tai nykyisiin kustannuksiin (CCA). FDC-malleja kutsutaan topdown-malleiksi (TD), koska ne perustuvat operaattorin toimittamiin tietoihin. Taulukko 1. Neljä teoreettista mallia kustannussuuntautuneisuuden arvioimiseksi Top-down (TD) Bottom-Up (BU) Historic costs Current costs Historic costs Current costs LRIC TDLRIC BULRIC FDC HCA CCA (historical costs allocation) (Current costs allocation) Historiallisia kustannuksia arvioitaessa regulaattori hyödyntää operaattorin vuosittaista tilinpäätöstä sekä mahdollista operaattorin regulaattorille toimittamaa tietoa omasta kustannuslaskentajärjestelmästään. Mallina HCA on yksinkertainen ja suhteellisen suoraviivainen, mutta se ei ota huomioon inflaation vaikutusta ja perustuu nimensä mukaisesti vain historialliseen tietoon, joka ei nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä välttämättä anna toiminnan tilasta oikeaa tietoa. Nykyisiin kustannuksiin perustuvassa allokoinnissa (CCA) regulaattori arvioi kuluja ja pääomia tarkasteluhetken jälleenhankintahinnoilla. Mallina se ottaa paremmin huomioon operaattorin nykyhetken tehokkuuden, mutta on mallina monimutkaisempi ja tulkinnanvaraisempi kuin HCA. LRIC-mallissa lasketaan hypoteettisesti tehokkaan operaattorin kustannus tarjota tietty määrä palvelua (inkrementtiä). Inkrementtikustannus tarkoittaa siten melkein samaa kuin marginaalikustannus, mutta inkrementtissä ovat mukana myös kiinteät kustannukset. Tämä siksi, että operaattorin toimintaa pyritään arvioimaan riittävän pitkällä aikavälillä, jolloin kaikki kustannukset voidaan nähdä olevan muuttuvia kustannuksia. TDLRIC-mallissa (Top Down Long Run Incremental Costs) hyödynnetään operaattorin tilinpäätöstietoja CCA-mallin mukaisesti muodostaen

9 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 8 tehokkaan operaattorin malli, joka perustuu operaattorin nykyiseen verkkoon, siihen liittyvään infrastruktuuriin ja operaattorin itse tuottamaan dataan. BULRIC-mallissa (Bottom Up Long Run Incremental Costs) regulaattori laatii oman näkemyksensä tehokkaasti toimivasta operaattorista eikä kustannustieto siten välttämättä perustu HMV-operaattorin nykyiseen verkkoon. Koska kustannustieto tuotetaan itse analysoimalla, kutsutaan lähestymistapaa bottom-up-malliksi. LRIC-mallit ovat analyyttisempia malleja operaattorin toiminnan kustannussuuntautuneisuuden valvontaan kuin FDC-mallit.

10 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 9 2 KYTKENTÄMAKSUJEN NYKYISET ARVIOINTIPERIAATTEET 2.1 Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteet Suomessa Tilaajayhteystuotteita koskevissa HMV-päätöksissä teleyrityksille on asetettu velvoite hinnoitella tilaajayhteystuotteensa kustannussuuntautuneesti (ei kuitutilaajayhteydet) ja syrjimättömästi. Sääntelyn piiriin kuuluvia tilaajayhteystuotteita ovat muun muassa tilaajayhteyden kytkentämaksut. 1 Viestintävirasto päivitti tilaajayhteyksien hinnoittelun arviointiperiaatemuistiota Arviointiperiaatteiden mukaan Viestintävirasto arvioi kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta vertaamalla kytkentätoimenpiteiden kustannuksia niistä perittäviin maksuihin. Kytkentämaksua voidaan pitää kustannussuuntautuneena, kun se on kytkennästä aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Viestintäviraston näkemyksen mukaan valtaosa kytkennästä aiheutuvista kustannuksista aiheutuu tilaajayhteyden tai rinnakkaiskaistan kytkentään liittyvistä toimistotyö- ja asennustyöajasta sekä asennusmatkaan käytetystä ajasta. Toimistotyöajalla tarkoitetaan tilaajayhteyden toimitusprosessin tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa, joka ei ole asennustyöaikaa tai matka-aikaa. Asennustyöajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tilaajajohdon tai sen rinnakkaiskaistan fyysisen kytkennän, tavallisesti ristikytkennän tekemiseen kytkentäpisteessä keskuksen pääjakamossa tai kaapelireitin välijakamossa sekä mahdolliseen yhteyden merkintään, mittaukseen ja testaukseen. Matka-ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu asentajalta siirtymiseen asennustukikohdasta tai muusta vastaavasta asentajien kokoontumispisteestä kytkentäpisteeseen keskuksen pääjakajalle sekä tapauskohtaisesti muihin pääjakamon ja talojakamon välisiin kytkentäpisteisiin. Kytkentäajassa huomioidaan ainoastaan kytkentämaksuun sisältyvä kytkentätyön sisältö. Viestintäviraston näkemyksen mukaan kertamaksulla katettavan kytkentäpalvelun suorittamiseen ei lähtökohtaisesti sitoudu pääomaa, minkä vuoksi siitä ei myöskään muodostu sitoutuneen pääoman kustannuksia. Jos operaattori esittää kertamaksulla katettavaksi myös vuosittaisia kustannuksia, operaattorin tulee perustella näiden osuus erikseen ja Viestintävirasto arvioi niitä tarvittaessa arviointiperiaatteidensa mukaisesti. Säänneltyjen tuotteiden ja palvelujen hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta ja syrjimättömyyttä arvioidaan samojen periaatteiden mukaisesti riippumatta siitä tuottaako teleyritys tuotteet tai palvelut itse vai käyttääkö se alihankkijaa tai muuta ulkopuolista toimittajaa tai palveluntarjoajaa. Asennustoiminnan ulkoistaminen ei poista teleyrityksiltä velvollisuutta hinnoitella tilaajayhteyksien kytkennästä perimänsä maksut kustannussuuntautuneesti eli hintaan, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Viestintävirasto kerää vuosittain kytkentämaksujen aika- ja kustannustiedot taulukon 2 mukaisesti. Mikäli teleyrityksen perimiä kytkentämaksuja joudutaan tutkimaan, teleyrityksen Viestintävirastolle toimitettavien hinnoittelulaskelmien tulee olla taulukossa 2 esitettyä yksityiskohtaisempia. Teleyritysten esittämien laskelmien ja teleyrityksen perimien hintojen välillä tulee olla selkeä yhteys. 1 Osa teleyrityksistä käyttää hinnastoissaan termiä asennusmaksu, mikä on tässä selvityksessä synonyymi termille kytkentämaksu.

11 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 10 Taulukko 2. Esimerkki kytkennän vuosittaisesta hinnoittelulaskelmasta Tilaajayhteys Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä Rinnakkaiskytkentä Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä Aika Työtunnin hinta Kustannus Vuonna 2008 Viestintävirasto keräsi kaikilta HMV-asemassa olevilta teleyrityksiltä tiedot tilaajayhteyden kytkentään käytettävistä työajoista. Viestintävirasto on käyttänyt teleyrityksiltä kerättyjä tietoja vertailutietoina arvioidessaan yksittäisen teleyrityksen tilaajayhteyden kytkentämaksun kustannussuuntautuneisuutta. Viestintävirasto arvioi kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta vertaamalla kytkentätoimenpiteiden kustannuksia niistä perittäviin maksuihin. Viestintävirasto on julkistetussa hinnoittelun arviointiperiaatteissa todennut, että sen keräämien tietojen mukaan operaattoreiden tilaajayhteyksien kytkentäajat ovat lyhyemmät kuin yhtiöt ovat aiemmin Viestintävirastolle ilmoittaneet tai kytkentäajoissa on tapahtunut prosessien kehittymisen tms. myötä huomattavaa lyhentymistä. Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt tilaajayhteyksien tai rinnakkaiskaistan kytkentämaksuissa, minkä vuoksi Viestintävirasto on katsonut tarpeelliseksi esittää kannanotto tilaajayhteyden kytkentämaksujen kohtuullisesta hintatasosta. Viestintäviraston tämänhetkinen arvio kohtuullisesta hintatasosta perustuu teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin tilaajayhteyden kytkentään käytettävistä työajoista, asennuksen matka-ajoista sekä teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin työtunnin hinnasta. Viestintäviraston näkemys tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kohtuullisesta hintatasosta on tilaajayhteyden osalta 99 euroa ja rinnakkaisyhteyden osalta 66 euroa. Viestintäviraston päivittää näkemystään kohtuullisesta hintatasosta tarvittaessa. 2.2 Arviointimalliin liittyvät kehitystarpeet Nykyiseen arviointimalliin liittyviä kehitystarpeita on arvioitu teleyritysten haastattelujen perusteella sekä käymällä läpi teleyritysten lausuntoja tilaajayhteyksien ja laajakaistatuotteen hinnoittelun ja syrjimättömyyden arviointiperiaatteista ja Viestintäviraston hinnoittelupäätöksiä. Teleyritysten mielestä nykyisissä arviointiperiaatteissa ei huomioida kaikkia kytkennästä aiheutuvia kustannuksia. Yhtäältä arvostelu kohdistuu käyttö- ja yleiskustannusten huomiointiin, toisaalta sitoutuneen pääoman tuoton huomiointiin. Lisäksi irtikytkennän kustannukset, saatavuuskyselyistä aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset pääsyn vaativissa kohteissa aiheutuvat lisäkustannukset jäävät teleyritysten mielestä huomioitta.

12 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 11 Yleiskustannusten osalta teleyritykset näkevät, että kytkennästä aiheutuviin kustannuksiin tulisi voida sisällyttää muun muassa myyntiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun ja koulutukseen liittyviä yhtiötasoisia kustannuksia. Konsultin arvion mukaan käyttö- ja yleiskustannusten osuus tilaajayhteyksien kytkennän kustannuksista on marginaalinen. Välittömät myynnin kustannukset, jotka liittyvät tilausten vastaanottoon ja käsittelyyn, tulevat huomioiduksi osana toimistotyöaikaa. Merkittäviä markkinoinnin kustannuksia tilaajayhteystuotteiden kytkentätyöhön ei liity. Lisäksi voidaan olettaa, että käyttö- ja yleisyleiskustannukset tulevat huomioiduksi joko kytkentäajan komponenteissa tai kuukausivuokran hinnoittelussa. Jälkimmäisessä tapauksessa huomioitava kustannusosuus tulisikin vain jaettavaksi useammalle säännellylle tuotteelle, mutta niiden kokonaismäärä ei muuttuisi. Mikäli teleyritys esittää kertamaksulla katettavaksi myös vuosittaisia kustannuksia, kuten sitoutuneen pääoman kustannuksia, teleyrityksen tulee perustella niiden osuus erikseen. Nykyinen arviointimalli antaa näin ollen mahdollisuuden huomioida myös pääomakustannukset hinnoittelulaskelmassa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan kertamaksulla katettavan kytkentäpalvelun suorittamiseen ei yleensä sitoudu pääomaa, minkä vuoksi siitä ei myöskään muodostu sitoutuneen pääoman kustannuksia. Teleyritysten haastattelut tukevat Viestintäviraston näkemystä. Kytkentäpalveluun ei liity oleellisia nimenomaisesti vain ja ainoastaan kytkentäpalveluun kohdistuvia käyttöomaisuuseriä. Myöskään katettavaksi ei tule merkittäviä käyttöpääomia henkilöstökulujen muodossa, joita ei olisi, mikäli kytkentätöitä ei tehtäisi. Lisäksi voidaan olettaa, että samalla tavalla kuin käyttö- ja yleiskustannusten osalta sitoutuneen pääoman kustannukset tulevat huomioiduksi kuukausivuokrien kustannussuuntautuneessa hinnoittelussa. Tilaajayhteyksien irtikytkentöjen osalta teleyritysten toimintatavoissa on eroja. Joissakin teleyrityksissä irtikytkentä tehdään vuokrasopimuksen päättyessä, koska näin vapautuvat parit halutaan varata kapasiteettirajoitteen vuoksi muuhun käyttöön. Syyt yhteyden purkamiseen voivat johtua myös verkkotietojärjestelmän rajoitteista. Irtikytkentää perustellaan myös sillä, että se on yksi tapa varmistaa, ettei yhteyttä käytetä enää sopimuksen päättymisen jälkeen. Monissa teleyrityksistä fyysistä irtikytkentää ei kuitenkaan tehdä, vaan irtikytkentä tehdään ainoastaan loogisesti järjestelmästä käsin. Kapasiteettipula ei ole ongelma, joten tämän vuoksi irtikytkentää ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa irtikytkennät voidaan tehdä myöhemmin joko isompina erinä kerralla tai siinä yhteydessä, kun tilaajayhteys otetaan uuteen käyttöön. Teleyritysten mukaan erillisten saatavuuskyselyjen määrä on noussut viime vuosina. Syyksi kerrotaan muun muassa valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien määrän kasvu. Teleyritysten hinnastoissa on veloitusperiaatteet erilliselle saatavuuskyselylle, mutta teleyritykset eivät ole käytännössä veloittaneet saatavuuskyselyistä. Toimijoilla on kuitenkin mahdollisuus erillisveloitukseen, mikäli tilaukseen johtamattomien saatavuuskyselyiden määrä nousee kohtuuttomaksi. Tällöin aiheutuneet kertakustannukset on mahdollista laskuttaa. Teleyritykset nostavat esille myös lisäkustannukset, joita tapauskohtaisesti voi syntyä pääsyn vaativissa kohteissa, kuten talojakamoissa. Näillä tarkoitetaan tilanteita, joissa kytkennän tekeminen edellyttää, että esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiö tulee avaamaan oven kytkentätilaan pääsyä varten. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että taloyhtiön putkilukossa ei ole reittiavainta. Isännöitsijät tai kiinteistöhuoltoyhtiöt voivat veloittaa huomattaviakin kertasummia ovien avauksesta. Kustannuksia syntyy myös turhista

13 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 12 käynneistä ja odotusajasta. Edellä mainittuja lisäkustannuksia syntyy vain, mikäli asennustyötä joudutaan tekemään talojakamossa. Liityntäyhteys muodostuu operaattorin keskuksen laitetilan tai keskittimen ristikytkentäpisteen ja talojakamon keskuksen puoleisen kytkentäpisteen välisestä yhteydestä. Reguloituun tilaajayhteyden kytkentätuotteeseen ei näin ollen kuulu ristikytkennän tekeminen talojakamossa eikä siten myöskään tästä aiheutuva asennuskäynti. Myöskään pistorasialle asennukset eivät kuulu reguloituun tilaajayhteyden kytkentään. Erot kytkentäsuoritteissa Teleyritysten välillä on eroja kytkentäsuoritteissa johtuen muun muassa eroista teleyritysten toimintatavoissa ja -prosesseissa ja tilaajayhteysverkon rakenteessa. Yksi selvityksissä tunnistettu ero on kenttäasennustöiden tekeminen keskuksessa, kaapelireitin varren jakamoissa ja talojakamoissa. Yksinkertaisimmillaan tilaajayhteyden kytkentä voidaan tehdä kokonaan ohjelmallisesti tietojärjestelmästä käsin. Toisena ääripäänä on tilanne, jossa joudutaan tekemään fyysinen kytkentä keskuksen lisäksi kaapelireitin jakamossa sekä testaamaan tai mittaamaan yhteys talojakamosta keskukseen. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka usein yhteys kytketään tai irtikytketään järjestelmästä käsin taikka kuinka usein kytkentöjä joudutaan tekemään keskuksessa tai kaapelireitin varrella taikka kuinka usein reguloitu kytkentä edellyttää käyntiä talojakamossa ei ole. Teleyritysten toimintatavat poikkeavat toisistaan tältä osin. Talojakamossa käynnin osalta yleinen käytäntö reguloituun kytkentään liittyen on, että käyntiä talojakamoon ei tehdä. HMV-operaattori tekee yhteyden testaamisen tai mittauksen ainoastaan häiriöilmoituksen perusteella. Vastaavasti talojakamossa tehtävät kytkennät ja kiinteistön sisäverkon työt kuuluvat palveluoperaattorille, joka voi tehdä ne itse tai hankkia ne erillisveloituksella omalta alihankkijalta tai yhteyden toimittavalta HMV-operaattorilta. Riippumatta reguloidusta kytkentäsuoritteesta, tilaajayhteyden kytkennässä on saavutettavissa tehokkuussäästöjä verkko- ja palveluoperaattorin keskinäistä työnjakoa kehittämällä. Reguloidun tuotteen kytkentäsuoritteesta johtuvat toimintatapaerot tulevat huomioiduksi keskimääräisissä kytkentäaikakomponenteissa tai alihankkijan kiinteissä sopimushinnoissa, joissa sovitaan kytkentäsuoritteen sisällöstä. Kokonaisuudessaan tilaajayhteyden toimitusprosessissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana. Tilausten käsittelyn ja verkonvarauksen kuten työnohjauksenkin automatisointia on pyritty lisäämään, mutta teleyritysten välillä on edelleen eroja toimintavoissa ja järjestelmissä riippuen muun muassa teleyrityksen koosta ja volyymeistä. Varsinaiset kytkentätehtävät ovat pysyneet samana, mutta ulkoistukset ovat vaikuttaneet teleyrityksen ja alihankkijoiden väliseen työnjakoon. Teleyritysten yksi keskeisimmistä vaateista kehittää nykyisiä arviointiperiaatteita johtuu kytkentöjen ulkoistuksista. Nykyiset arviointiperiaatteet nojaavat siihen, että teleyritys tekee itse kytkennän ja arvioinnissa tarvittavat tiedot ovat siten saatavilla. Kehittämistarve ei liity niinkään aikaperusteisten komponenttien kiistämättömyyteen kustannusten arvioinnissa vaan enemmänkin siihen, että kustannusten perustana olevien keskimääräisten kytkentäaikatietojen raportointi nykyisessä muodossa on tietojen saatavuuden vuoksi haasteellista. Samalla kytkennän ulkoistaneilla yrityksillä on käytettävissään nykyistä arviointimallia todennetumpaa tietoa kytkennän kustannuksista. Sinällään asennustoiminnan ulkoistaminen ei poista teleyrityksen velvollisuutta hinnoitella kytkennästä perimät maksut kustannussuuntautuneesti.

14 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 13 Kytkennän ulkoistaminen ei tarkoita sitä, että nykyiset kytkentäajan komponentit ja niistä johdettavat kustannukset menettäisivät merkityksensä kokonaisuudessaan. Riippuen ulkoistuksen asteesta, vähintäänkin toimistotyöajasta aiheutuu tilaajalle kustannuksia myös ulkoistetussa toiminnassa. Mediaaniarvojen tai keskiarvojen käyttö yksittäisiä kytkentäaikakomponentteja arvioitaessa voi johtaa harhaiseen tulokseen, mikäli ulkoistettua osuutta ei oteta huomioon. Mediaani- ja keskiarvot yksittäisten kytkentäaikakomponenttien kohdalla voivat johtaa harhaiseen tulokseen myös silloin, jos jako toimistotyöajan ja asennusajan välillä on poikkeava. Esimerkiksi asennusajassa voi olla mukana asentajan toimistotyöaika, jonka osa teleyrityksistä sisällyttää toimistotyöaikaan. Teleyritykset vaikuttavat olevan valmiita avaamaan alihankintasopimuksensa kytkennästä aiheutuvien kustannusten todellisen määrän arvioimiseksi, ja tähän Viestintävirastolla on myös viestintämarkkinalain mukainen oikeus. Riippuen alihankintasopimuksesta, hinnoittelumallissa voi olla erilliset veloitushinnat tilaajayhteyden ja yläkaistan kytkennälle. On myös mahdollista, että asennustyötä ei ole hinnoiteltu em. suoritteiden mukaan. Hintaluokat voivat perustua tällöin esimerkiksi käytettyyn asennusaikaan. Tilaajayhteyden kytkennällä ja yläkaistan kytkennällä ei välttämättä ole eroa alihankkijan hinnastossa. Alihankkijalle ei myöskään välttämättä siirry työmääräimessä tietoa siitä, onko kyseessä reguloitu kytkentä. Teleyritysten toimintaympäristön erot Viestintävirasto on määrittänyt tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kohtuulliseksi hintatasoksi tilaajayhteyden osalta 99 euroa ja rinnakkaisyhteyden osalta 66 euroa. Teleyritysten mukaan kytkentämaksuja arvioitaessa tulee huomioida teleyrityksistä ja toiminta-alueista johtuvat erot. Kuitenkaan esimerkiksi alueellisiin hintoihin (esim. taajama ja haja-asutusalue) ei välttämättä haluta mennä, sillä se monimutkaistaisi hinnoittelua ja sen arviointia yhden hinnan sijaan. Myöskään aiemmat selvitykset eivät tue sitä, että esimerkiksi toiminta-alue selittäisi kytkentäaikojen tai kustannusten eroja. Suurissa teleyrityksissä, jotka ovat ulkoistaneet kytkennät, voi alihankintasopimuksissa olla alihankkijakohtaisia alueellisia eroja. Toimintaympäristöä merkittävämpi vaikutus kytkennästä aiheutuviin kustannuksiin on asennusvolyymillä. Mikäli volyymit ovat pieniä ja hajallaan, kustannukset yhtä kytkentää kohti ovat suuret erityisesti itse tehtynä. Alihankkijoilla on mahdollisuus tehokkaampaan toimintaan yhdistämällä asennusvolyymejä. Teleyritysten mielestä Viestintäviraston hintanäkemyksen ylitys tulisi olla sallittua perustellusta syystä. Sen sijaan yksikäsitteistä näkemystä kytkentämaksun suositushinnalle tai sen määräytymiselle ei teleyrityksillä ole. Viestintäviraston hintanäkemyksen ylitys tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti Viestintäviraston tekemien lisäselvitysten perusteella. Kustannusten kohdentaminen säännellyille tuotteille Tilaajayhteyksien kytkentöjä pyritään tekemään samanaikaisesti aina mahdollisimman useita. Lisäksi saman asennusmatkan aikana voidaan tehdä samoissa (tai muissa) kytkentäpaikoissa, kuten keskuksissa, myös muita kuin reguloidun tilaajayhteyden kytkentään liittyviä asennustöitä. Kaikki työtehtävät eivät välttämättä liity edes teletoimintaan, mikäli asennuksista vastaa alihankkija. Kaikki asentajien työtehtävät pyritään suunnittelemaan ja optimoimaan kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaasti.

15 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 14 Tällä asennustehtävien yhdistämisellä, suunnittelulla ja optimoinnilla on positiivinen vaikutus kokonaiskustannuksiin ja palvelun laatuun. Valvonnan kannalta kääntöpuolena tällä on se, että kustannusten kohdentaminen reguloiduille kytkentäsuoritteille vaikeutuu, ja arviointiin ja valvontaan liittyy tulkinnanvaraisuutta. Kyseessä on kustannusten kohdentamisongelma. Reguloidussa kytkennässä ei saa olla mukana kustannuksia, jotka liittyvät muihin kuin reguloituihin kytkentätöihin, kuten pistorasialle asennukset, talojakamossa tehtävät kytkennät, häiriömittaukset ja sisäverkon asennustyöt. Esimerkiksi matka-aika tulee kohdentaa kaikille asennustöille eikä pelkästään reguloituun tilaajayhteyden kytkentään. Alihankitussa palvelussa tilaajayhteyden kytkennällä voi olla oma veloitushinta. Se millä periaatteella alihankkija on hinnoitellut yksittäisen kytkentätyön osana alihankintasopimusta, ei välttämättä kuvasta yksittäisen kytkentäsuoritteen osalta sen todellista aiheuttamaa kustannusta. Toisin sanoen kokonaissopimuksessa yksittäisten suoritteiden kateosuudet voivat vaihdella. Koska asennustöiden jakaumasta erityyppisten asennustöiden kesken ei ole käytettävissä todennettua tietoa, kustannusten kohdentamiseen reguloidulle kytkennällä liittyy aina epätarkkuutta ja harkinnanvaraisuutta. Ääritapauksessa kaikki kustannukset kohdennetaan pelkästään reguloidulle tuotteelle. Mikäli työaikaa ja -tehtäviä seurattaisiin tarkemmalla tasolla, mahdollistaisi tämä todenmukaisemman seurannan mutta lisäisi samalla raportointiin käytettävää aikaa ja voisi johtaa tietojärjestelmien ja tuoterakenteiden muutostarpeeseen, mikä nostaisi kustannuksia.

16 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 15 3 ARVIOINTIMENETELMÄT VALIKOIDUISSA EUROOPAN MAISSA Tässä luvussa arvioidaan vaihtoehtoisia kustannussuuntautuneisuuden arviointimenetelmiä ja -tapoja valikoiduissa Euroopan maissa. Tarkasteltavista maista käydään läpi toiminta- ja regulaatioympäristö, tilaaja- ja rinnakkaisyhteyksien kytkentätuotteet ja kytkentätuotteiden kustannuskomponentit sekä kytkentämaksujen arvioinnin toteutustavat ja sääntelyviranomaisten näkemyksiä käytetyistä arviointimalleista. Yhteenvetona esitetään konsultin näkemys arviointimallien vahvuuksista ja heikkouksista. 3.1 Yleistä EU-maiden arviointimalleista 3.2 Irlanti Luvussa 1.4 esitettyjen teorioiden pohjalta kukin EU-maa on luonut oman arviointimallin, joka sopii parhaiten kyseisen maan toimintaympäristöön. Yleisin malleista on LRIC, joka soveltuu hyvin tilanteisiin, jossa valvottavia operaattoreita ei ole useita. Käytännössä mallin soveltamistapoja on lähes yhtä monta kuin on mallin käyttäjiäkin. Joissakin maissa tämä tarkoittaa esimerkiksi TDLRIC- ja BULRIC-mallien hybriditoteutuksia. Koska tilaajayhteyksien kuukausimaksun valvonta nähdään usein regulaation kannalta tärkeämpänä hintakomponenttina kuin kytkentämaksu, rinnastetaan kytkentämaksu tilaajayhteyden kuukausivuokraan liittyväksi kertakustannukseksi, jolloin erillistä valvontamallia ei kytkentämaksulle ole. Tällöin myös kytkentämaksun kustannussuuntautuneisuuden arviointiin liittyvät tiedot kerätään osana kuukausimaksun arviointia (erityisesti LRIC-malleissa). Suomessa kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuuden arviointi perustuu teleyritysten toimittamaan tietoon kytkentäajan komponenteista ja työtunnin hinnoista taikka kytkennän kustannuksista. Kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa Viestintävirasto on hyödyntänyt kaikilta HMV-asemassa olevilta yrityksiltä kerättyä vertailutietoa kytkentäajoista teleyrityksen toiminnan tehokkuutta arvioitaessa. Tältä osin myös Suomen arviointimallissa on piirteitä LRIC-mallista Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Irlannissa kansallinen sääntelyviranomainen ComReg on nimennyt Eircomin HMVoperaattoriksi kiinteään verkkoon pääsyn markkinalla. HMV-operaattorin tilaajayhteystuotteiden kustannussuuntautuneisuuden arviointi perustuu BULRIC-malliin. Eircom ei ole ulkoistanut tilaajayhteyden kytkentätöitä. Sekä tilaaja- että rinnakkaisyhteyksille on kaksi erikseen hinnoiteltua kytkentätuotetta. Tilaajayhteyden kuin myös rinnakkaisyhteyden vaihtoehtoisten kytkentätuotteiden ero on siinä, että tarkistetaanko yhteyden saatavuus saatavuuskyselyllä. Saatavuuskysely joudutaan tekemään, jos loppuasiakasta ei ole jo valmiiksi kytketty HMV-operaattorin liityntäverkkoon ja yhteyttä varten joudutaan kytkemään vapaa, käyttämätön tilaajajohto. Tässä tapauksessa asentaja käy tekemässä kytkennän myös talojakamossa.

17 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 16 Tilanteessa, jossa saatavuuskyselyä ei tarvita, asentajan ei tarvitse käydä loppuasiakkaan luona vaan ristikytkennän tekeminen keskuksen pääjakamossa riittää. Kytkentämaksuihin sisältyy ainoastaan kytkentätyön osuus. Esimerkiksi yhteyden irtikytkentä ja testaus on hinnoiteltu erikseen HMV-operaattorin hinnastossa 1. Hinnastossa on eritelty myös muita tilaajayhteystuotteisiin liittyviä maksuja, kuten tilaajayhteyden tilauksen peruutusmaksu 2. Lisäksi hinnastossa on määritelty kytkentämaksuista annettavat volyymialennukset. Kun yhteyksien kokonaismäärä ylittää , kytkentämaksuista saa viiden prosentin alennuksen seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen ja yhteyden jälkeen saa vielä viiden prosentin lisäalennuksen seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Alennusperuste vaikuttaa kytkentämaksujen osalta erikoiselta, sillä kumulatiivisella volyymillä ei liene suurta vaikutusta kytkentäsuoritteeseen toisin kuin samanaikaisilla kytkennöillä. Sen sijaan kuukausivuokriin volyymilla on vaikutusta Kustannuskomponentit Merkittävin osa tilaajayhteyden kytkentämaksun kustannuksista muodostuu kytkentään liittyvistä työkustannuksista. Työkustannukset on jaettu kolmeen kustannuskomponenttiin tilaajayhteyden kytkennän toimitusprosessin mukaisesti. Työkustannukset muodostuvat tilauksen käsittelyn työajasta, asennustyöajasta keskuksessa ja asentajan matka-ajasta. Työkustannusten lisäksi kytkentäpalvelulle kohdistetaan yleiskustannuksia. Yleiskustannukset kohdistetaan ensin operaattorin kaikille palveluille EPMU-mallin (Equi-proportional Mark-up) mukaisesti palvelun aiheuttamien suorien kustannusten suhteessa. Kytkentäpalvelulle kohdistettava osuus jaetaan yksittäisille kytkentäpalveluille tai -suoritteille kytkentätapahtumien volyymien suhteessa. Kytkentämaksuun ei sisälly erillisiä pääomakustannuksia vaan ne tulevat huomioiduksi tilaajayhteyksien kuukausivuokrissa. Kytkentämaksujen kustannuslaskelmissa käytettyjä aikakomponenttitietoja, työn tuntihintoja ja yleiskustannusten tarkempia kohdistus- ja määrätietoja ei ole julkisesti saatavilla Arvioinnin toteutustapa Kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuuden arviointia varten viranomainen pyytää HMV-operaattorilta tarvittavat kytkentä- ja irtikytkentäprosessin kustannustiedot. Tiedot kerätään Excel-taulukolla, jossa kytkentäprosessin vaiheisiin (tilauksen käsittely, matka-aika keskukseen, kytkentä keskuksessa) liitetään vaiheisiin käytetyt keskimääräiset ajat, työn tuntihinnat ja mahdolliset yleiskustannukset. Viimeksi kun viranomainen arvioi kytkentämaksuja vuonna 2008, se suoritti kenttätutkimuksia, joissa HMV-operaattorin teknikot demonstroivat kytkentäprosessiin kuuluvat vaiheet ja perustelivat vaiheisiin kuluvan ajan kytkennän ja irtikytkennän osalta. Kustannussuuntautuneisuuden arvioinnissa on käytetty hyväksi myös Iso-Britannian viranomaiselta saatavia vertailutietoja. Tarvittaessa vertailua suoritetaan myös muiden operaattoreiden hintoihin, jos on syytä epäillä, että Eircomin hinnat eivät ole 1 2 Esim. tilaajayhteyden kytkentä 29,30 ilman saatavuuskyselyä, 50,60 saatavuuskyselyn kanssa; irtikytkentä 15.

18 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 17 kustannussuuntautuneita. Vertailuihin muihin maihin suhtaudutaan varauksella, koska niiden suorittaminen vaatisi syvällisempiä keskusteluja vertailukohteena olevan maan viranomaisten kanssa, sillä ComRegin mukaan kytkentäpalvelun sisällöt voivat vaihdella merkittävästi maakohtaisesti. Kun Comreg on arvioinut kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuuden, voi HMVoperaattori julkaista kustannuksiin perustuvien kytkentämaksujen hinnat. Kytkentämaksut arvioidaan 3 4 vuoden välein tai silloin, kun viranomainen havaitsee, että kytkentäprosessissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilaajayhteyden kytkentämaksua tärkeämpänä valvottavana asiana viranomainen pitää kuitenkin tilaajayhteyden kuukausivuokraa. Nykyisin tilaajayhteyden vuokraava operaattori maksaa mahdollisesta irtikytkennästä aiheutuvat kustannukset HMV-operaattorin hinnaston mukaisesti. ComReg on kuitenkin selvittämässä, pitäisikö irtikytkennän kustannus jakaa vuokraavan operaattorin ja HMVoperaattorin kesken, koska Eircomin nähdään osittain hyötyvän irtikytkettävän linjan säilymisestä. Irtikytkentöjä ei tehdä automaattisesti sopimuksen päätyttyä. Comreg selvittää parhaillaan, miten kytkentäaikoja ja tehokkuutta pitäisi arvioida tilanteissa, joissa kytkentöjä tehdään kerralla useampia Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet ComRegin mukaan nykyinen arviointimalli on toimiva, mutta arviointiprosessin läpivienti on aikaa vievää. Lisäksi tehokkuuden arviointi on tuottanut ongelmia, varsinkin tilanteissa, joissa kytkentöjä tehdään useita yhdellä asennuskäynnillä. Vaikka arviointimalli vie myös operaattorilta aikaa, on Eircom varauksellisen tyytyväinen nykyiseen tapaan valvoa kytkentäpalvelujen hinnoittelun säännöstenmukaisuutta. Mallia ei ole esimerkiksi jouduttu käsittelemään markkinaoikeudessa. Taulukkoon 3 on koottu näkemyksiä käytössä olevan arviointimallin vahvuuksista ja heikkouksista. Taulukko 3. Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Vahvuudet + Perustuu todelliseen tietoon kytkentäajoista + Soveltuu hyvin yhden operaattorin valvontaan ja itse tehtyyn kytkentätyöhön + Malli antaa tulkinnanvapautta esimerkiksi arvioinnin suoritussyklissä + Mallin päivitystarve vähäinen + Mallintaa tehokasta operaattoria ja kannustaa tehokkuuteen + Huomioi yleiskustannukset + Huomioi kytkentäsuoritteiden erot Heikkoudet Kustannussuuntautuneisuuden arviointi aikaa vievää Työläs toteuttaa monioperaattoriympäristössä Tehokkuuden arviointi massakytkentöjen osalta Vaatii läpinäkyvyyttä ja luottamusta regulaattorin sekä operaattorin välillä Ei huomioi erikseen sijoitettua pääomaa Sisältää useita kytkentätuotteita

19 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Iso-Britannia Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Iso-Britanniassa kansallinen sääntelyviranomainen Ofcom on asettanut British Telecomin (konserniyhtiö BT Openreach) ja Kingston Communicationsin HMVoperaattoreiksi kiinteän verkon tilaajayhteyksien tukkumarkkinalla. Ainoastaan BT Openreachin (jatkossa BT) osalta valvotaan tilaajayhteyksien kytkentäpalveluja, koska Kingston Communicationsin osalta kytkentäpalvelun volyymit ovat vähäiset eikä siten ole nähty tarpeelliseksi reguloida kyseisiä palveluita. Ofcom on jakanut HMV-palvelut palveluihin, joiden hinnat Ofcom asettaa sekä palveluihin, jotka BT hinnoittelee kustannussuuntautuneesti. Ofcomin määrittelee hinnat CCA-mallin perusteella, mutta BT:n hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta Ofcom valvoo LRIC-mallin avulla. Tilaaja- ja rinnakkaisyhteyksien kytkentämaksujen hinnat kuuluvat Ofcomin hintareguloinnin alaisuuteen. Toisin sanoen niiden hinnat asettaa Ofcom. BT ei ole ulkoistanut kytkentätoimintaansa. Iso-Britanniassa on kolme kytkentätuotetta: uuden liittymän kytkentä, yläkaistakytkentä ja liittymän siirto / suljetun liittymän uudelleen avaus. Uuden tilaaja- tai rinnakkaisyhteyden kytkennän lisäksi kytkentätuotteisiin kuuluu liittymän siirto tai suljetun liittymän uudelleen avaus, joka poikkeaa edellisistä hinnan osalta noin puolet alemmalla hinnalla. Hinnastossa on Irlannin tavoin hinnoiteltu myös useita muita tilaajayhteystuotteisiin liittyviä kertamaksuja 1. Näitä ovat esimerkiksi asennukset loppuasiakkaan tiloissa. Yhteyden testaamisesta ei peritä erillistä hintaa, jos yhteyden asennus epäonnistuu. Irtikytkentä on erikseen hinnoiteltu. Hinta on asetettu alhaisemmaksi kuin irtikytkennästä aiheutuvat todelliset kustannukset ja jäljelle jäävän tappiollisen osuuden operaattorin oletetaan perivän kuukausivuokrassaan Kustannuskomponentit Kytkentäpalvelu nähdään koostuvan pääosin työkustannuksista mutta regulaattori ottaa huomioon oman mallinsa oletuksissa myös sitoutuneen pääoman tuoton (8,6 %). Ofcom arvioi BT:n toimittaman hinnoittelun perusteena käytettävän tiedon ja asettaa kytkentäpalveluiden hinnat. Regulaattori saa operaattorilta esimerkiksi tiedot kytkentäpalveluun liittyvistä työntekijämääristä, palkkakustannuksista ja arviot työntekijöiden käyttämistä keskimääräisistä tunneista kytkentäpalvelulle. Operaattorin toimittamiin tietoihin yhdistetään regulaattorin näkemykset sitoutuneen pääoman tuottoprosenteista sekä mahdollisista yleiskustannuksista. Näiden perusteella 1 HVnqs1m6OcKz301sgolk8P2FdiaKKPEfrCsJCb3sZkzJ

20 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 19 regulaattori asettaa kytkentäpalveluille hinnan. Uuden tilaajayhteyden kytkentään kuuluvia kustannuskomponentteja ovat verkon varaus ja dokumentointi, järjestelmällä suoritettava kytkentä, asentajan suorittamat kytkennät, järjestelmien kehittäminen, tilakustannukset ja johtaminen Arvioinnin toteutustapa Ofcom määrittelee etukäteisesti kytkentämaksujen hinnat, jonka jälkeen BT voi ne julkaista. Hinnoitteluun käytetään CCA-mallia, jonka tueksi BT toimittaa joka vuosi regulaattorille laaditun taloudellisen selvityksen (RFS, regulatory financial statement 1 ) sekä tarvittaessa muuta viranomaisen tarvitsemaa lisäinformaatiota kustannuslaskentajärjestelmästään. RFS perustuu BT:n laatimaan TDLRIC-laskelmaan 2. BT toimittaa Ofcomille vuosittain kytkentäpalveluun liittyvät laskelmat käyttö- ja pääomakuluista CCA-mallin mukaisesti perustuen toimintokohtaiseen kustannuslaskentamalliin (hyödyntäen lisäksi historiallista tietoa toimintojen aktiviteettitasoista sekä tulevan kysynnän arvioista). BT on ohjeistettu ottamaan tietyiltä osin huomioon yleiskustannukset sekä sitoutuneen pääoman laskelmissaan 3. Ofcom käy läpi BT:n toimittaman materiaalin ja kohdentaa kustannukset hintakontrolloiduille palveluille. Kohdentamisen yhteydessä regulaattori yhdistää ja vertailee operaattorin tuottamaa tietoa omiin laskelmiin ja oletuksiin pääomien jälleenhankintahinnoista, poistoajoista ja inflaatiosta. Näiden perusteella regulaattori tekee tarvittavat muutokset ja asettaa kytkentäpalveluille hinnat, joita BT:n on noudatettava. Operaattorin tehokkuutta arvioidaan markkinaselvitysten ja historiallisen tiedon perusteella. Ulkomaisia referenssitietoja ei juuri käytetä. Hintojen arviointi CCAmenetelmällä suoritetaan vain joka neljäs vuosi ja palvelujen hinnat sidotaan indekseihin vuosina, jolloin hintoja ei tarkisteta. Koska BT:n muiden reguloitujen palvelujen kustannussuuntautuneisuutta valvotaan kuitenkin joka vuosi (eivät hintakontrolloinnin alaisia), on operaattorin toimitettava kustannustieto joka vuosi (RFS) Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Ofcom ilmoittaa olevansa tyytyväinen nykyiseen arviointimalliin ja sen tuloksiin. Riippumatta mallin nykyisestä toimivuudesta Ofcom on kehittämässä LRIC-malliin perustuvaa kustannussuuntautumisen arviointimalliaan ja on julkaisemassa sen huhtitoukokuun vaihteessa 4. Taulukkoon 4 on koottu näkemyksiä käytössä olevan arviointimallin vahvuuksista ja heikkouksista. 1 Statements2010.pdf 2 RFS perustuu BT:n TDLRIC-laskelmaan, jonka perusteella BT asettaa hinnan muille HMV-palveluille, jotka eivät ole hintakontrolloinnin alaisena. 3 Methodology2010.pdf 4

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.8.2008 alkaen

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.8.2008 alkaen Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa alkaen Elisa Oyj SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) 1 YLEISTÄ...1 2 TUOTTEET...1 2.1 ANALOGINEN TILAAJA- TAI KIINTEÄYHTEYS,

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi VIITE: Alv 0 % 1/ 11 LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi VIITE: Alv 0 % 2/ 11 SISÄLLYSLUETTELO: 1. LPOnet Oy:n Operaattori DSL laajakaistayhteydet

Lisätiedot

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 HINNASTO OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 2 HINNASTO Sisällysluettelo 1. Tilaajayhteydet 3 1.1 Tilaajakuituyhteys 3 1.1.1 Tilaajakuituyhteys, pientalo (omakotitalot ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

KYMP OY. Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille

KYMP OY. Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille KYMP OY Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille 2 (8) Sisältö KYMP OY... 1 1. NORMAALI TILAAJAYHTEYS PUHEKÄYTTÖÖN (O.)... 3 2. TILAAJAYHTEYDEN RINNAKKAISKAISTA... 3 3. TILAAJAYHTEYDEN RINNAKKAISKAISTA

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu)

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu) 1(6) Elisa Operaattorilaajakaistapalvelut Operaattorilaajakaista Kertamaksu Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 Lisäpalvelut Kertamaksu Tilaajayhteyden

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu)

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu) 1(6) Elisa Operaattorilaajakaistapalvelut Operaattorilaajakaista Kertamaksu Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 Lisäpalvelut Kertamaksu Tilaajayhteyden

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu)

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu) 1(5) Elisa Operaattorilaajakaistapalvelut Operaattorilaajakaista Kertamaksu Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 Lisäpalvelut Kertamaksu Tilaajayhteyden

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 1(6) Elisa Operaattorilaajakaistapalvelut Operaattorilaajakaista kertamaksu Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 Kertamaksut Tilaajayhteys 2-johdin kytkentä

Lisätiedot

VERKKOPALVELUTUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

VERKKOPALVELUTUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN VERKKOPALVELUTUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus YLEISTÄ Tämä hinnasto korvaa Kaisanet Oy:n verkkopalveluiden operaattorihinnaston 1.2.2015 Tässä hinnastossa on kuvattu Kaisanet

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS Palvelukuvaukset - yleistä Kymijoen Kyläkuitu Osk. (myöhemmin Kyläkuitu) tarjoaa toiselle teleyritykselle tuotteita ja palveluita tämän hinnaston mukaisesti. 1. Tilaajayhteydet

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu -hinnasto

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu -hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Operaattori DSL Kuitu -hinnasto Voimassa 1.3.2014 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (47) Dnro: 29.4.2015 40/962/2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6 24100 Salo Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee Lounea Oy 1 2 Toimenpidepyynnön tekijä 3 Päätös

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja 1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Sähköverkkotoiminnan Keskustelupäivä Kalastajatorppa Helsinki 18.11.2013 Matti Ilonen Esityksen sisältö KAH kustannusten rajaaminen tehostamiskannustimessa ja vahvistuspäätösten

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Hintatason viranomaisvalvonta

Hintatason viranomaisvalvonta Hintatason viranomaisvalvonta Esimerkkeinä jäljempänä viestintämarkkinat ja energiamarkkinat Sääntely perustuu EY-direktiiveihin Luonteeltaan väliaikaista, kunnes saavutetaan toimiva kilpailu Luonnollisen

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (1) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA 22.8.2011 LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen :n Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019 Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTON YLEISET EHDOT...1 2 TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN...2 2.1 YHDYSJOHTOLIITÄNTÄ...2

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (7) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 17.12.2013 1475/962/2013 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2013 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi Lausunto 1 (5) Dnro: 29.6.2016 790/97/2016 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö komission esityksestä verkkovierailun tukkuhintoja koskevaksi uudeksi sääntelyksi 16.6.2016 Viestintäviraston

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä 13.12.2007 Seppo Ikäheimo (esittäjä) Hanna Kontu Leena Kostiander Risto Tainio Antti Uusitalo Tehtävä Miten toimitusjohtajien

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot