Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.4.2011. Viestintävirasto. Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen"

Transkriptio

1 Viestintävirasto Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen

2 1 Copyright Viestintävirasto Tämän raportin on laatinut Viestintäviraston toimeksiannosta Pöyry Telecom Oy. Raportin sisältö ja tulokset perustuvat Pöyry Telecomin julkisista lähteistä keräämään tietoon ja haastatteluihin. Pöyry Telecom ei vastaa raporttia varten kerättyjen lähtötietojen oikeellisuudesta. Pöyry Telecom ei vastaa raportissa esitettyjen tietojen käytöstä aiheutuvista tai käyttöön liittyvistä kolmannelle osapuolelle mahdollisista aiheutuvista vahingoista riippumatta siitä, onko kyseessä välitön tai välillinen vahinko tai kuinka vahinko on aiheutunut.

3 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Selvityksen tausta Selvityksen tavoite ja rajaukset Selvityksen toteutus ja tiedonkeruumenetelmät Kustannussuuntautuneisuuden arvioinnin mallit KYTKENTÄMAKSUJEN NYKYISET ARVIOINTIPERIAATTEET Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteet Suomessa Arviointimalliin liittyvät kehitystarpeet ARVIOINTIMENETELMÄT VALIKOIDUISSA EUROOPAN MAISSA Yleistä EU-maiden arviointimalleista Irlanti Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Iso-Britannia Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Ruotsi Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Saksa Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Tanska Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet Viro Toiminta- ja regulaatioympäristö Kytkentätuotteet... 32

4 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen Kustannuskomponentit Arvioinnin toteutustapa Arviointimallin vahvuudet ja heikkoudet VAIHTOEHTOISIA ARVIOINTIMALLEJA JA -TAPOJA Liikekirjanpidon toteutuneet kustannukset Kytkentämaksun sisällyttäminen tilaajayhteyden vuokraan Kustannustiedon kerääminen alihankintasopimuksista Kytkentätuotteiden yksityiskohtainen määrittely Kytkentätietojen luovuttamisen sääntely Tehokkaan operaattorin määrittely Kytkentämaksun veloittaminen loppuasiakkaalta Hinnoittelun muutosten etukäteishyväksyntä YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Arviointiperiaatteiden kehittämistarpeet Arviointiperiaatteet valikoiduissa Euroopan maissa Vaihtoehtoiset mallit tai tavat kustannussuuntautuneisuuden arvioimiseksi...48 LIITE 1: OPERAATTORIHAASTATTELUN HAASTATTELURUNKO LIITE 2: REGULAATTORIHAASTATTELUN HAASTATTELURUNKO... 52

5 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 4 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta Kiinteän paikallisen puhelinverkon verkkoyrityksille on asetettu tilaajayhteyksiin pääsyn markkinalla hinnoittelua koskevia velvoitteita yrityskohtaisissa huomattavan markkinavoiman (HMV) päätöksissä. Päätöksissä edellytetään HMV-yritysten hinnoittelevan metallijohtimista koostuvien tilaajayhteyksien vuokraamiseen liittyvät suoritteensa siten, että ne ovat kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä. Sääntelyn piiriin kuuluvia tilaajayhteystuotteita ovat muun muassa tilaajayhteyden ja rinnakkaisyhteyden kytkentä. Useat teleyritykset ovat ulkoistaneet kytkentätyöhän liittyvän asennustyön joko kokonaan tai osittain. Myös toimistotyön osuus tai osa siitä saattaa olla ulkoistettu. Teleyritysten mukaan kaikkia kytkentätyön aikakomponentteja, joita Viestintävirasto käyttää nykymuotoisessa arvioinnissaan, ei ole suoraan saatavissa. Viestintävirasto on nähnyt tarpeelliseksi kehittää nykyisiä tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteita ja teettänyt Pöyry Telecom Oy:llä asiantuntijaselvityksen tilaajayhteyksien kytkentämaksujen vaihtoehtoisista arviointimalleista. Viestintäviraston hyödyntää selvityksen tuloksia tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittämisessä. Selvityksen vastuullisena tutkijana on toiminut DI, KTM Juha Leinonen sekä avustavina tutkijoina DI Mika Lehto ja DI Ilkka Jaakkola. Selvitystyö käynnistettiin maaliskuussa 2011 ja selvityksen loppuraportti valmistui huhtikuussa Selvityksen tavoite ja rajaukset Selvityksen tavoitteena on esittää vaihtoehtoisia malleja tai tapoja toteuttaa tilaajayhteyksien kytkentämaksujen säännöstenmukaisuuden arviointi tilanteessa, jossa osa teleyrityksistä hoitaa koko kytkentäprosessin itse ja osa on ulkoistanut asennustyön ulkoiselle alihankkijalle. Selvitys on rajattu käsittelemään HMV-sääntelyn alaisia metallijohtimista koostuvia tilaajayhteyksiä. Tarkastelu kohdistuu tilaajayhteystuotteista kaksijohtimisen tavanomaisenlaatuisen tilaajayhteyden kytkentään, eikä muihin sääntelyn piiriin kuuluviin tilaajayhteystuotteisiin, kuten tilaajayhteyden siirtoon tai kuukausivuokraan. Selvityksessä ei ole arvioitu, vaativatko esitetyt vaihtoehtoiset arviointimallit ja -tavat lakimuutoksia. Tässä selvityksessä ei oteta kantaa sääntelyn tarpeellisuuteen tai kytkentämaksujen kustannusvastaavaan hintatasoon. 1.3 Selvityksen toteutus ja tiedonkeruumenetelmät Selvitys toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin ja analysoitiin selvitykseen liittyvä taustamateriaali ja tehtiin operaattori- ja regulaattorihaastattelut. Toisessa vaiheessa tutkimusaineisto analysoitiin. Kolmannessa vaiheessa määriteltiin ja analysoitiin vaihtoehtoiset tavat tai mallit tilaajayhteyksien kytkentämaksujen säännöstenmukaisuuden arvioimiseksi.

6 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 5 Kuva 1. Selvityksen toteuttaminen Taustamateriaaliin analysointi Selvityksen toteutus aloitettiin käymällä läpi Viestintäviraston materiaali, jonka perusteella tilaajayhteyksien kytkentämaksuja on arvioitu ja valvottu. Materiaalin perusteella perehdyttiin Viestintäviraston nykyiseen arviointimalliin ja arvioitiin siihen liittyviä ongelmakohtia ja kehittämiskohteita. Nykyisten arviointiperiaatteiden läpikäynnin lisäksi perehdyttiin Viestintäviraston tekemiin päätöksiin kytkentämaksujen hinnoittelusta. Tässä vaiheessa käytiin läpi myös julkisesti saatavilla olevaa materiaalia muiden EUmaiden käytössä olevista kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuuden arviointiperiaatteista. Tietoa kerättiin niistä maista, joista sitä oli saatavilla joko ruotsin tai englannin kielellä. Taustamateriaalin tutustumisen jälkeen laadittiin operaattori- ja regulaattorihaastatteluja varten tiiviit haastattelurungot. Lisäksi valittiin haastateltavat operaattorit Suomesta sekä laadittiin priorisoitu lista kontaktoitavista muiden EU-maiden kansallisista sääntelyviranomaisista. Operaattorihaastattelut Operaattorihaastatteluita tehtiin neljä. Haastateltaviksi valittiin kaksi HMV-sääntelyn piiriin kuuluvaa teleyritystä, joiden tilaajayhteyksien kytkentäprosessiin liittyvät työt ovat ulkoistettu osittain tai kokonaan. Valittuja teleyrityksiä pyydettiin ottamaan haastatteluun mukaan myös asennuksista vastaavan alihankkijan edustaja. Haastateltaviksi valittiin lisäksi kaksi HMV-sääntelyn piiriin kuuluvaa teleyritystä, jotka tekevät tilaajayhteyksien asennukset itse tai asennukset tekee konserniyritys. Haastateltaville teleyrityksille toimitettiin haastattelurunko ennen haastattelua, jotta haastateltavat pystyivät valmistautumaan kysymyksiin etukäteen. Teleyritysten haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Operaattorihaastatteluilla selvitettiin nykyisen arviointimallin ongelmia, puutteita ja kehitystarpeita sekä myös sen hyviä puolia. Lisäksi haastatteluilla selvitettiin teleyritysten ja alihankkijoiden välisiä sopimuskäytäntöjä ja alihankittujen kytkentätöiden hinnoittelu- ja laskutuskäytäntöjä. Teleyrityksiltä kysyttiin myös tilaajayhteyksien kytkentöjen toimitusprosessin vaiheista ja saatavilla olevista nykyiseen arviointimalliin liittyvistä tiedoista.

7 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 6 Haastatteluun valitut operaattorit ja haastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat: Elisa ja Relacom: [... ], [... ], [... ] ja [... ] (Relacom) Loviisan puhelin (LPO): [... ] ja [... ] Pohjanmaan puhelinosuuskunta (PPO): [... ], [... ] ja [... ] TeliaSonera ja Relacom: [... ], [... ], [... ] ja [... ] (Relacom) Elisan ja TeliaSonera haastattelut järjestettiin operaattoreiden luona ja LPO:n ja PPO:n haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina. Yhteen haastatteluun oli varattu aikaa enintään 2 tuntia. Regulaattorihaastattelut Taustamateriaalin perusteella valittiin ja priorisoitiin kontaktoitavat kohdemaat. Selvityksessä kontaktoitiin yhteensä yhdeksän EU-maan sääntelyviranomaiset: Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Viro. Kohdemaiden sääntelyviranomaisilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua noin tunnin mittaiseen puhelinhaastatteluun. Samassa yhteydessä viranomaisille toimitettiin haastattelurunko, joka on esitetty liitteessä 2. Itävallassa ei ole koskaan arvioitu yksityiskohtaisesti tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta, joten Itävaltaa ei valittu tarkempaan tarkasteluun. Alankomaiden kansallisella sääntelyviranomaisella ei ollut vastuuhenkilöiden lomien ja muiden kiireiden vuoksi mahdollisuutta osallistua puhelinhaastatteluun. Ranskasta ei saatu vastausta haastattelupyyntöön. Selvityksessä on analysoitu Irlannin, Iso-Britannian, Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Viron käyttämät tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointimallit. Irlannin, Ruotsin, Tanskan ja Viron sääntelyviranomaisten kanssa järjestettiin noin tunnin mittaiset puhelinhaastattelut. Iso-Britannian ja Saksan sääntelyviranomaiset toimittivat vastaukset haastattelurungon kysymyksiin kirjallisesti. Valuttujen kohdemaiden sääntelyviranomaisten yhteyshenkilöt olivat: Irlanti, ComReg: [... ] Iso-Britannia, Ofcom: [... ] ja [... ] Ruotsi, PTS: [... ] Saksa, BNetzA: [... ] Tanska, ITST: [... ] Viro, Konkurentsiamet: [... ] Haastatteluiden tavoitteena oli pyrkiä analysoimaan kolmesta viiteen vaihtoehtoista käytössä olevaa kytkentämaksujen arviointimallia tai -tapaa sekä selvittää mallien käytännön soveltamisessa havaitut vahvuudet ja heikkoudet. Kansallisilta sääntelyviranomaisilta selvitettiin, miten tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta ja syrjimättömyyttä valvotaan. Haastatteluissa selvitettiin myös tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kustannuskomponentit, yleiskustannusten

8 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 7 kohdentamisen periaatteet ja sitoutuneen pääoman huomiointi arvioinnissa. Lisäksi selvitettiin, miten mahdollinen kytkentätyön ulkoistus on otettu huomioon valvonnassa. Vaihtoehtoiset arviointimallit ja -tavat Selvityksessä kerätty taustamateriaali sekä operaattori- ja regulaattorihaastatteluilla kerätty aineisto analysoitiin. Analyysin yhteydessä operaattoreille ja kohdemaiden sääntelyviranomaisille esitettiin vielä tarkentavia kysymyksiä. Kokonaisaineiston analyysin ja oman asiantuntemuksen perusteella konsultti laati listan vaihtoehtoisista arviointimalleista ja -tavoista sekä laati analyysin vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. 1.4 Kustannussuuntautuneisuuden arvioinnin mallit Tietoliikennepalvelujen kustannussuuntautuneisuuden arvioimisessa voidaan käyttää neljää teoreettista mallia, joita on havainnollistettu kuvassa 2. Tyypillisimmät mallit ovat FDC (Fully Distributed Costs) ja LRIC (Long Run Incremental Costs). FDCmallissa kustannukset kohdennetaan reguloiduille palveluille perustuen historiallisiin kustannuksiin (HCA) tai nykyisiin kustannuksiin (CCA). FDC-malleja kutsutaan topdown-malleiksi (TD), koska ne perustuvat operaattorin toimittamiin tietoihin. Taulukko 1. Neljä teoreettista mallia kustannussuuntautuneisuuden arvioimiseksi Top-down (TD) Bottom-Up (BU) Historic costs Current costs Historic costs Current costs LRIC TDLRIC BULRIC FDC HCA CCA (historical costs allocation) (Current costs allocation) Historiallisia kustannuksia arvioitaessa regulaattori hyödyntää operaattorin vuosittaista tilinpäätöstä sekä mahdollista operaattorin regulaattorille toimittamaa tietoa omasta kustannuslaskentajärjestelmästään. Mallina HCA on yksinkertainen ja suhteellisen suoraviivainen, mutta se ei ota huomioon inflaation vaikutusta ja perustuu nimensä mukaisesti vain historialliseen tietoon, joka ei nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä välttämättä anna toiminnan tilasta oikeaa tietoa. Nykyisiin kustannuksiin perustuvassa allokoinnissa (CCA) regulaattori arvioi kuluja ja pääomia tarkasteluhetken jälleenhankintahinnoilla. Mallina se ottaa paremmin huomioon operaattorin nykyhetken tehokkuuden, mutta on mallina monimutkaisempi ja tulkinnanvaraisempi kuin HCA. LRIC-mallissa lasketaan hypoteettisesti tehokkaan operaattorin kustannus tarjota tietty määrä palvelua (inkrementtiä). Inkrementtikustannus tarkoittaa siten melkein samaa kuin marginaalikustannus, mutta inkrementtissä ovat mukana myös kiinteät kustannukset. Tämä siksi, että operaattorin toimintaa pyritään arvioimaan riittävän pitkällä aikavälillä, jolloin kaikki kustannukset voidaan nähdä olevan muuttuvia kustannuksia. TDLRIC-mallissa (Top Down Long Run Incremental Costs) hyödynnetään operaattorin tilinpäätöstietoja CCA-mallin mukaisesti muodostaen

9 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 8 tehokkaan operaattorin malli, joka perustuu operaattorin nykyiseen verkkoon, siihen liittyvään infrastruktuuriin ja operaattorin itse tuottamaan dataan. BULRIC-mallissa (Bottom Up Long Run Incremental Costs) regulaattori laatii oman näkemyksensä tehokkaasti toimivasta operaattorista eikä kustannustieto siten välttämättä perustu HMV-operaattorin nykyiseen verkkoon. Koska kustannustieto tuotetaan itse analysoimalla, kutsutaan lähestymistapaa bottom-up-malliksi. LRIC-mallit ovat analyyttisempia malleja operaattorin toiminnan kustannussuuntautuneisuuden valvontaan kuin FDC-mallit.

10 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 9 2 KYTKENTÄMAKSUJEN NYKYISET ARVIOINTIPERIAATTEET 2.1 Tilaajayhteyksien kytkentämaksujen arviointiperiaatteet Suomessa Tilaajayhteystuotteita koskevissa HMV-päätöksissä teleyrityksille on asetettu velvoite hinnoitella tilaajayhteystuotteensa kustannussuuntautuneesti (ei kuitutilaajayhteydet) ja syrjimättömästi. Sääntelyn piiriin kuuluvia tilaajayhteystuotteita ovat muun muassa tilaajayhteyden kytkentämaksut. 1 Viestintävirasto päivitti tilaajayhteyksien hinnoittelun arviointiperiaatemuistiota Arviointiperiaatteiden mukaan Viestintävirasto arvioi kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta vertaamalla kytkentätoimenpiteiden kustannuksia niistä perittäviin maksuihin. Kytkentämaksua voidaan pitää kustannussuuntautuneena, kun se on kytkennästä aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Viestintäviraston näkemyksen mukaan valtaosa kytkennästä aiheutuvista kustannuksista aiheutuu tilaajayhteyden tai rinnakkaiskaistan kytkentään liittyvistä toimistotyö- ja asennustyöajasta sekä asennusmatkaan käytetystä ajasta. Toimistotyöajalla tarkoitetaan tilaajayhteyden toimitusprosessin tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa, joka ei ole asennustyöaikaa tai matka-aikaa. Asennustyöajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tilaajajohdon tai sen rinnakkaiskaistan fyysisen kytkennän, tavallisesti ristikytkennän tekemiseen kytkentäpisteessä keskuksen pääjakamossa tai kaapelireitin välijakamossa sekä mahdolliseen yhteyden merkintään, mittaukseen ja testaukseen. Matka-ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu asentajalta siirtymiseen asennustukikohdasta tai muusta vastaavasta asentajien kokoontumispisteestä kytkentäpisteeseen keskuksen pääjakajalle sekä tapauskohtaisesti muihin pääjakamon ja talojakamon välisiin kytkentäpisteisiin. Kytkentäajassa huomioidaan ainoastaan kytkentämaksuun sisältyvä kytkentätyön sisältö. Viestintäviraston näkemyksen mukaan kertamaksulla katettavan kytkentäpalvelun suorittamiseen ei lähtökohtaisesti sitoudu pääomaa, minkä vuoksi siitä ei myöskään muodostu sitoutuneen pääoman kustannuksia. Jos operaattori esittää kertamaksulla katettavaksi myös vuosittaisia kustannuksia, operaattorin tulee perustella näiden osuus erikseen ja Viestintävirasto arvioi niitä tarvittaessa arviointiperiaatteidensa mukaisesti. Säänneltyjen tuotteiden ja palvelujen hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta ja syrjimättömyyttä arvioidaan samojen periaatteiden mukaisesti riippumatta siitä tuottaako teleyritys tuotteet tai palvelut itse vai käyttääkö se alihankkijaa tai muuta ulkopuolista toimittajaa tai palveluntarjoajaa. Asennustoiminnan ulkoistaminen ei poista teleyrityksiltä velvollisuutta hinnoitella tilaajayhteyksien kytkennästä perimänsä maksut kustannussuuntautuneesti eli hintaan, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehokkuus huomioon ottaen kohtuullinen. Viestintävirasto kerää vuosittain kytkentämaksujen aika- ja kustannustiedot taulukon 2 mukaisesti. Mikäli teleyrityksen perimiä kytkentämaksuja joudutaan tutkimaan, teleyrityksen Viestintävirastolle toimitettavien hinnoittelulaskelmien tulee olla taulukossa 2 esitettyä yksityiskohtaisempia. Teleyritysten esittämien laskelmien ja teleyrityksen perimien hintojen välillä tulee olla selkeä yhteys. 1 Osa teleyrityksistä käyttää hinnastoissaan termiä asennusmaksu, mikä on tässä selvityksessä synonyymi termille kytkentämaksu.

11 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 10 Taulukko 2. Esimerkki kytkennän vuosittaisesta hinnoittelulaskelmasta Tilaajayhteys Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä Rinnakkaiskytkentä Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä Aika Työtunnin hinta Kustannus Vuonna 2008 Viestintävirasto keräsi kaikilta HMV-asemassa olevilta teleyrityksiltä tiedot tilaajayhteyden kytkentään käytettävistä työajoista. Viestintävirasto on käyttänyt teleyrityksiltä kerättyjä tietoja vertailutietoina arvioidessaan yksittäisen teleyrityksen tilaajayhteyden kytkentämaksun kustannussuuntautuneisuutta. Viestintävirasto arvioi kytkentämaksujen kustannussuuntautuneisuutta vertaamalla kytkentätoimenpiteiden kustannuksia niistä perittäviin maksuihin. Viestintävirasto on julkistetussa hinnoittelun arviointiperiaatteissa todennut, että sen keräämien tietojen mukaan operaattoreiden tilaajayhteyksien kytkentäajat ovat lyhyemmät kuin yhtiöt ovat aiemmin Viestintävirastolle ilmoittaneet tai kytkentäajoissa on tapahtunut prosessien kehittymisen tms. myötä huomattavaa lyhentymistä. Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt tilaajayhteyksien tai rinnakkaiskaistan kytkentämaksuissa, minkä vuoksi Viestintävirasto on katsonut tarpeelliseksi esittää kannanotto tilaajayhteyden kytkentämaksujen kohtuullisesta hintatasosta. Viestintäviraston tämänhetkinen arvio kohtuullisesta hintatasosta perustuu teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin tilaajayhteyden kytkentään käytettävistä työajoista, asennuksen matka-ajoista sekä teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin työtunnin hinnasta. Viestintäviraston näkemys tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kohtuullisesta hintatasosta on tilaajayhteyden osalta 99 euroa ja rinnakkaisyhteyden osalta 66 euroa. Viestintäviraston päivittää näkemystään kohtuullisesta hintatasosta tarvittaessa. 2.2 Arviointimalliin liittyvät kehitystarpeet Nykyiseen arviointimalliin liittyviä kehitystarpeita on arvioitu teleyritysten haastattelujen perusteella sekä käymällä läpi teleyritysten lausuntoja tilaajayhteyksien ja laajakaistatuotteen hinnoittelun ja syrjimättömyyden arviointiperiaatteista ja Viestintäviraston hinnoittelupäätöksiä. Teleyritysten mielestä nykyisissä arviointiperiaatteissa ei huomioida kaikkia kytkennästä aiheutuvia kustannuksia. Yhtäältä arvostelu kohdistuu käyttö- ja yleiskustannusten huomiointiin, toisaalta sitoutuneen pääoman tuoton huomiointiin. Lisäksi irtikytkennän kustannukset, saatavuuskyselyistä aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset pääsyn vaativissa kohteissa aiheutuvat lisäkustannukset jäävät teleyritysten mielestä huomioitta.

12 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 11 Yleiskustannusten osalta teleyritykset näkevät, että kytkennästä aiheutuviin kustannuksiin tulisi voida sisällyttää muun muassa myyntiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun ja koulutukseen liittyviä yhtiötasoisia kustannuksia. Konsultin arvion mukaan käyttö- ja yleiskustannusten osuus tilaajayhteyksien kytkennän kustannuksista on marginaalinen. Välittömät myynnin kustannukset, jotka liittyvät tilausten vastaanottoon ja käsittelyyn, tulevat huomioiduksi osana toimistotyöaikaa. Merkittäviä markkinoinnin kustannuksia tilaajayhteystuotteiden kytkentätyöhön ei liity. Lisäksi voidaan olettaa, että käyttö- ja yleisyleiskustannukset tulevat huomioiduksi joko kytkentäajan komponenteissa tai kuukausivuokran hinnoittelussa. Jälkimmäisessä tapauksessa huomioitava kustannusosuus tulisikin vain jaettavaksi useammalle säännellylle tuotteelle, mutta niiden kokonaismäärä ei muuttuisi. Mikäli teleyritys esittää kertamaksulla katettavaksi myös vuosittaisia kustannuksia, kuten sitoutuneen pääoman kustannuksia, teleyrityksen tulee perustella niiden osuus erikseen. Nykyinen arviointimalli antaa näin ollen mahdollisuuden huomioida myös pääomakustannukset hinnoittelulaskelmassa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan kertamaksulla katettavan kytkentäpalvelun suorittamiseen ei yleensä sitoudu pääomaa, minkä vuoksi siitä ei myöskään muodostu sitoutuneen pääoman kustannuksia. Teleyritysten haastattelut tukevat Viestintäviraston näkemystä. Kytkentäpalveluun ei liity oleellisia nimenomaisesti vain ja ainoastaan kytkentäpalveluun kohdistuvia käyttöomaisuuseriä. Myöskään katettavaksi ei tule merkittäviä käyttöpääomia henkilöstökulujen muodossa, joita ei olisi, mikäli kytkentätöitä ei tehtäisi. Lisäksi voidaan olettaa, että samalla tavalla kuin käyttö- ja yleiskustannusten osalta sitoutuneen pääoman kustannukset tulevat huomioiduksi kuukausivuokrien kustannussuuntautuneessa hinnoittelussa. Tilaajayhteyksien irtikytkentöjen osalta teleyritysten toimintatavoissa on eroja. Joissakin teleyrityksissä irtikytkentä tehdään vuokrasopimuksen päättyessä, koska näin vapautuvat parit halutaan varata kapasiteettirajoitteen vuoksi muuhun käyttöön. Syyt yhteyden purkamiseen voivat johtua myös verkkotietojärjestelmän rajoitteista. Irtikytkentää perustellaan myös sillä, että se on yksi tapa varmistaa, ettei yhteyttä käytetä enää sopimuksen päättymisen jälkeen. Monissa teleyrityksistä fyysistä irtikytkentää ei kuitenkaan tehdä, vaan irtikytkentä tehdään ainoastaan loogisesti järjestelmästä käsin. Kapasiteettipula ei ole ongelma, joten tämän vuoksi irtikytkentää ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa irtikytkennät voidaan tehdä myöhemmin joko isompina erinä kerralla tai siinä yhteydessä, kun tilaajayhteys otetaan uuteen käyttöön. Teleyritysten mukaan erillisten saatavuuskyselyjen määrä on noussut viime vuosina. Syyksi kerrotaan muun muassa valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien määrän kasvu. Teleyritysten hinnastoissa on veloitusperiaatteet erilliselle saatavuuskyselylle, mutta teleyritykset eivät ole käytännössä veloittaneet saatavuuskyselyistä. Toimijoilla on kuitenkin mahdollisuus erillisveloitukseen, mikäli tilaukseen johtamattomien saatavuuskyselyiden määrä nousee kohtuuttomaksi. Tällöin aiheutuneet kertakustannukset on mahdollista laskuttaa. Teleyritykset nostavat esille myös lisäkustannukset, joita tapauskohtaisesti voi syntyä pääsyn vaativissa kohteissa, kuten talojakamoissa. Näillä tarkoitetaan tilanteita, joissa kytkennän tekeminen edellyttää, että esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiö tulee avaamaan oven kytkentätilaan pääsyä varten. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että taloyhtiön putkilukossa ei ole reittiavainta. Isännöitsijät tai kiinteistöhuoltoyhtiöt voivat veloittaa huomattaviakin kertasummia ovien avauksesta. Kustannuksia syntyy myös turhista

13 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 12 käynneistä ja odotusajasta. Edellä mainittuja lisäkustannuksia syntyy vain, mikäli asennustyötä joudutaan tekemään talojakamossa. Liityntäyhteys muodostuu operaattorin keskuksen laitetilan tai keskittimen ristikytkentäpisteen ja talojakamon keskuksen puoleisen kytkentäpisteen välisestä yhteydestä. Reguloituun tilaajayhteyden kytkentätuotteeseen ei näin ollen kuulu ristikytkennän tekeminen talojakamossa eikä siten myöskään tästä aiheutuva asennuskäynti. Myöskään pistorasialle asennukset eivät kuulu reguloituun tilaajayhteyden kytkentään. Erot kytkentäsuoritteissa Teleyritysten välillä on eroja kytkentäsuoritteissa johtuen muun muassa eroista teleyritysten toimintatavoissa ja -prosesseissa ja tilaajayhteysverkon rakenteessa. Yksi selvityksissä tunnistettu ero on kenttäasennustöiden tekeminen keskuksessa, kaapelireitin varren jakamoissa ja talojakamoissa. Yksinkertaisimmillaan tilaajayhteyden kytkentä voidaan tehdä kokonaan ohjelmallisesti tietojärjestelmästä käsin. Toisena ääripäänä on tilanne, jossa joudutaan tekemään fyysinen kytkentä keskuksen lisäksi kaapelireitin jakamossa sekä testaamaan tai mittaamaan yhteys talojakamosta keskukseen. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka usein yhteys kytketään tai irtikytketään järjestelmästä käsin taikka kuinka usein kytkentöjä joudutaan tekemään keskuksessa tai kaapelireitin varrella taikka kuinka usein reguloitu kytkentä edellyttää käyntiä talojakamossa ei ole. Teleyritysten toimintatavat poikkeavat toisistaan tältä osin. Talojakamossa käynnin osalta yleinen käytäntö reguloituun kytkentään liittyen on, että käyntiä talojakamoon ei tehdä. HMV-operaattori tekee yhteyden testaamisen tai mittauksen ainoastaan häiriöilmoituksen perusteella. Vastaavasti talojakamossa tehtävät kytkennät ja kiinteistön sisäverkon työt kuuluvat palveluoperaattorille, joka voi tehdä ne itse tai hankkia ne erillisveloituksella omalta alihankkijalta tai yhteyden toimittavalta HMV-operaattorilta. Riippumatta reguloidusta kytkentäsuoritteesta, tilaajayhteyden kytkennässä on saavutettavissa tehokkuussäästöjä verkko- ja palveluoperaattorin keskinäistä työnjakoa kehittämällä. Reguloidun tuotteen kytkentäsuoritteesta johtuvat toimintatapaerot tulevat huomioiduksi keskimääräisissä kytkentäaikakomponenteissa tai alihankkijan kiinteissä sopimushinnoissa, joissa sovitaan kytkentäsuoritteen sisällöstä. Kokonaisuudessaan tilaajayhteyden toimitusprosessissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana. Tilausten käsittelyn ja verkonvarauksen kuten työnohjauksenkin automatisointia on pyritty lisäämään, mutta teleyritysten välillä on edelleen eroja toimintavoissa ja järjestelmissä riippuen muun muassa teleyrityksen koosta ja volyymeistä. Varsinaiset kytkentätehtävät ovat pysyneet samana, mutta ulkoistukset ovat vaikuttaneet teleyrityksen ja alihankkijoiden väliseen työnjakoon. Teleyritysten yksi keskeisimmistä vaateista kehittää nykyisiä arviointiperiaatteita johtuu kytkentöjen ulkoistuksista. Nykyiset arviointiperiaatteet nojaavat siihen, että teleyritys tekee itse kytkennän ja arvioinnissa tarvittavat tiedot ovat siten saatavilla. Kehittämistarve ei liity niinkään aikaperusteisten komponenttien kiistämättömyyteen kustannusten arvioinnissa vaan enemmänkin siihen, että kustannusten perustana olevien keskimääräisten kytkentäaikatietojen raportointi nykyisessä muodossa on tietojen saatavuuden vuoksi haasteellista. Samalla kytkennän ulkoistaneilla yrityksillä on käytettävissään nykyistä arviointimallia todennetumpaa tietoa kytkennän kustannuksista. Sinällään asennustoiminnan ulkoistaminen ei poista teleyrityksen velvollisuutta hinnoitella kytkennästä perimät maksut kustannussuuntautuneesti.

14 Kytkentämaksujen arviointiperiaatteiden kehittäminen 13 Kytkennän ulkoistaminen ei tarkoita sitä, että nykyiset kytkentäajan komponentit ja niistä johdettavat kustannukset menettäisivät merkityksensä kokonaisuudessaan. Riippuen ulkoistuksen asteesta, vähintäänkin toimistotyöajasta aiheutuu tilaajalle kustannuksia myös ulkoistetussa toiminnassa. Mediaaniarvojen tai keskiarvojen käyttö yksittäisiä kytkentäaikakomponentteja arvioitaessa voi johtaa harhaiseen tulokseen, mikäli ulkoistettua osuutta ei oteta huomioon. Mediaani- ja keskiarvot yksittäisten kytkentäaikakomponenttien kohdalla voivat johtaa harhaiseen tulokseen myös silloin, jos jako toimistotyöajan ja asennusajan välillä on poikkeava. Esimerkiksi asennusajassa voi olla mukana asentajan toimistotyöaika, jonka osa teleyrityksistä sisällyttää toimistotyöaikaan. Teleyritykset vaikuttavat olevan valmiita avaamaan alihankintasopimuksensa kytkennästä aiheutuvien kustannusten todellisen määrän arvioimiseksi, ja tähän Viestintävirastolla on myös viestintämarkkinalain mukainen oikeus. Riippuen alihankintasopimuksesta, hinnoittelumallissa voi olla erilliset veloitushinnat tilaajayhteyden ja yläkaistan kytkennälle. On myös mahdollista, että asennustyötä ei ole hinnoiteltu em. suoritteiden mukaan. Hintaluokat voivat perustua tällöin esimerkiksi käytettyyn asennusaikaan. Tilaajayhteyden kytkennällä ja yläkaistan kytkennällä ei välttämättä ole eroa alihankkijan hinnastossa. Alihankkijalle ei myöskään välttämättä siirry työmääräimessä tietoa siitä, onko kyseessä reguloitu kytkentä. Teleyritysten toimintaympäristön erot Viestintävirasto on määrittänyt tilaajayhteyksien kytkentämaksujen kohtuulliseksi hintatasoksi tilaajayhteyden osalta 99 euroa ja rinnakkaisyhteyden osalta 66 euroa. Teleyritysten mukaan kytkentämaksuja arvioitaessa tulee huomioida teleyrityksistä ja toiminta-alueista johtuvat erot. Kuitenkaan esimerkiksi alueellisiin hintoihin (esim. taajama ja haja-asutusalue) ei välttämättä haluta mennä, sillä se monimutkaistaisi hinnoittelua ja sen arviointia yhden hinnan sijaan. Myöskään aiemmat selvitykset eivät tue sitä, että esimerkiksi toiminta-alue selittäisi kytkentäaikojen tai kustannusten eroja. Suurissa teleyrityksissä, jotka ovat ulkoistaneet kytkennät, voi alihankintasopimuksissa olla alihankkijakohtaisia alueellisia eroja. Toimintaympäristöä merkittävämpi vaikutus kytkennästä aiheutuviin kustannuksiin on asennusvolyymillä. Mikäli volyymit ovat pieniä ja hajallaan, kustannukset yhtä kytkentää kohti ovat suuret erityisesti itse tehtynä. Alihankkijoilla on mahdollisuus tehokkaampaan toimintaan yhdistämällä asennusvolyymejä. Teleyritysten mielestä Viestintäviraston hintanäkemyksen ylitys tulisi olla sallittua perustellusta syystä. Sen sijaan yksikäsitteistä näkemystä kytkentämaksun suositushinnalle tai sen määräytymiselle ei teleyrityksillä ole. Viestintäviraston hintanäkemyksen ylitys tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti Viestintäviraston tekemien lisäselvitysten perusteella. Kustannusten kohdentaminen säännellyille tuotteille Tilaajayhteyksien kytkentöjä pyritään tekemään samanaikaisesti aina mahdollisimman useita. Lisäksi saman asennusmatkan aikana voidaan tehdä samoissa (tai muissa) kytkentäpaikoissa, kuten keskuksissa, myös muita kuin reguloidun tilaajayhteyden kytkentään liittyviä asennustöitä. Kaikki työtehtävät eivät välttämättä liity edes teletoimintaan, mikäli asennuksista vastaa alihankkija. Kaikki asentajien työtehtävät pyritään suunnittelemaan ja optimoimaan kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaasti.

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU Case KuntaPro Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki syksy 2013 Heidi Ihaniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Laskentatoimi Tekijä Heidi Ihaniemi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

OPAS YLEISPALVELUN NET-

OPAS YLEISPALVELUN NET- OPAS YLEISPALVELUN NET- TOKUSTANNUKSEN LASKEMI- SEEN LOPPURAPORTTI 31.10.2011 Käännös englanninkielisestä raportista "Manual for calculating the net cost of the USO" 1 NIMIÖSIVU Tekijät: Simen Karlsen,

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Petri Vehmanen Aki

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että niin

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua

Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Vertaileva selvitys telemarkkinoiden hinnoittelun valvonnasta Kansallisten sääntelyviranomaisten keinot valvoa teleyritysten hinnoittelua Julkaisuja 10/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 1 Tiivistelmä Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle esitetään

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT Asiantuntijan käsityksiä lainojen siirtohinnoittelusta, siihen liittyvistä käytännöistä ja ongelmakohdista

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot