Kotouttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma 2014-2016"

Transkriptio

1 Kotouttamisohjelma Valtuusto

2 Sisällys 1. Johdanto Maahanmuuttajat kunnassa Kotouttamistyön käsitteitä Kotouttamisohjelman linjaukset Kotouttamistyön keskeiset tehtävät Kotouttamista tukeva viestintä ja tiedottaminen Alkuvaiheen ohjaus, alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelman laatiminen Kotoutumista edistävä sosiaali- ja perhetyö Varhaiskasvatusikäisten kotoutumisen tukeminen Perusopetusikäisten kotoutumisen tukeminen Yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisikäisten kouluttautuminen Maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet Kotoutumista edistävien terveyspalvelujen järjestäminen Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tukevat toimenpiteet Monialainen verkostoyhteistyö Kotoutumispalvelujen kehittäminen Kotoutumista tukevat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Henkilöstön koulutus Tulkkauspalvelut Kunnan kotouttamistyön koordinaatio ja ohjaus

3 1. Johdanto Nurmijärven kunnan arvoja ovat vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky sekä yhteistyö ja palveluhenkisyys. Koko kunnan läpileikkaava arvo vastuullisuus tarkoittaa huolenpitoa ihmisistä ja ympäristöstä. Nurmijärvi tarjoaa riittävät peruspalvelut kaikenikäisillä asukkailleen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntaorganisaation täytyy pystyä muuttamaan toimintatapojaan joustavasti tarpeiden niin vaatiessa. Kehityksen mukana pysyminen edellyttää uusien asioiden omaksumista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. (Nurmijärven kunnan strategia ) Kotouttamisohjelman tavoitteena on varmistaa, että maahanmuuttajat voivat elää kantaväestön kanssa tasavertaisina kuntalaisina sekä saavat kunnalta tarvettaan vastaavat palvelut. Uuden kotoutumislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa tapahtuneisiin muutoksiin. Maahanmuutto on yhteiskuntamme pysyvä ilmiö. Maahanmuuttajia tulee Suomeen eri syistä. Lain mukaan kaikille muuttaville henkilöille annetaan perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista kun he saavat oleskeluluvan tai rekisteröivät oleskeluoikeutensa. Lakiuudistuksen keskeiset kohdat lyhyesti koottuna: Uudessa laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta lisätään ja niiden seurantaa parannetaan. Alkuvaiheen ohjausta parannetaan. Maahantulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus- ja työnhakuaiheissa. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset. Maahanmuuttajien osallisuutta lisätään. Pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen on monialaista yhteistyötä, jossa kunta on keskeisin toimija. Maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma ja kunta vastaa kotouttamisohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan valtuustokausittain. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 mukaista talousarvioita ja -suunnitelmaa laadittaessa. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 32 ). Kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, Te-toimiston edustajan sekä ESR-rahoitteisen Mosaiikki-projektin edustajan kesken. Painopistealueet on määritelty eri toimijoilta kerätyn arvioinnin ja palautteen pohjalta. Nurmijärven kunnassa kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia palveluja ja tarvittaessa järjestetään erillispalveluja. Ohjelmakaudella painopistealueita ovat kunnan kotouttamistyön koordinaation selkiyttäminen ja vastuutahojen nimeäminen, maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen sekä maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisen tukeminen ja heille suunnattujen tukitoimien järjestäminen tarvetta vastaavasti. 2

4 2. Maahanmuuttajat kunnassa Kuva: Tilasto- keskus Väestö kansalaisuuden mukaan 2012 (kunnan asukasluku ) Lähtömaa Lukumäärä Viro 352 Venäjä 77 Thaimaa 44 Ruotsi 26 Saksa 26 3

5 3. Kotouttamistyön käsitteitä Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelmassa käytetään käsitettä kotouttamistyö kuvaamaan kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestämistä. Laissa kotoutumisen edistäminen (1386/2010) määrittelyn mukaisesti maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla, tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti. pakolainen on on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa olevan pakolainen. kiintiöpakolainen on on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa valtion budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on, että maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla (monialainen yhteistyö). erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomuuden, iän, perhetilanteen, alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. kahdensuuntainen kotoutuminen Kahdensuuntainen kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteiden syventymistä eli maahanmuuttajan lisäksi kotoutumisprosessia käy läpi myös ympäröivä yhteiskunta. 4

6 4. Kotouttamisohjelman linjaukset Nämä nousevat työryhmätyöskentelyn tuloksista. Nurmijärven kunta linjaa kotoutumista edistävät toimenpiteet ja nimeää vastuutahot. Kunnan kotouttamisasioiden koordinaatiota selkiytetään ja vastuutahot nimetään. Kotouttamisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ohjelmakauden aikana. Kotouttamisohjelman toimenpiteet otetaan huomioon kunnan talousarviovalmistelussa. Toimialojen ohjeita ja suunnitelmia päivitettäessä otetaan huomioon maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeet. Selvitystyö kiintiöpakolaisten vastaanotosta aloitetaan Nurmijärven kunnassa valtuuston päätöksen mukaisesti. Pakolaisia vastaanotetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille järjestetään tarvetta vastaavasti kotoutumisen tukea. 5. Kotouttamistyön keskeiset tehtävät Kotouttamistyön keskeiset tehtävät ovat 1. Kotouttamista tukeva viestintä ja tiedottaminen 2. Alkuvaiheen ohjaus, alkukartoitus ja kotouttamissuunnitelman laatiminen 3. Kotoutumista edistävä sosiaali- ja perhetyö 4. Varhaiskasvatusikäisten kotoutumisen tukeminen 5. Perusopetusikäisten kotoutumisen tukeminen 6. Aikuisikäisten ja nuorten yli 16 v. kouluttautuminen 7. Maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet 8. Kotoutumista edistävien terveyspalvelujen järjestäminen 9. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tukevat toimenpiteet 10. Monialainen verkostoyhteistyö 11. Kotoutumispalvelujen kehittäminen 12. Henkilöstön koulutus 13. Tulkkauspalvelut 14. Kokonaiskoordinaation selkiyttäminen 5

7 5.1. Kotoutumista tukeva viestintä ja tiedottaminen Lakisääteisesti kuntien on huolehdittava osaltaan maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedottamisen toteutumisesta sekä perustiedon antamisesta suomalaisesta yhteiskunnasta (1386/2010, 7 ). Nurmijärven kunnassa tiedotuskäytäntöjä yhteinäistetään ja pyritään saamaan kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville. ESR-rahoitteinen Mosaiikki-projekti on toteuttanut keväällä 2011 Nurmijärven kunnan Internetsivuille maahanmuuttajille suunnatut palvelusivustot, joista osa on käännetty englanniksi, viroksi, venäjäksi ja thai-kielellä. Maahanmuuttajille suunnattua kunnallista informaatiota selkiytetään ja yhtenäistetään. Maahanmuuttajille suunnattua lomakkeistoa selkokielistetään, esim. koulujen ja päivähoidon lasten vanhemmille suunnatut tiedotteet. Kunnassa asuvat maahanmuuttajat huomioidaan esitteitä laadittaessa. kunnan tiedotusryhmä toimialojen edustajat tiedotusryhmässä 5.2. Alkuvaiheen ohjaus, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelman laatiminen Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Perustellusta syystä kunta ja maahanmuuttaja tai työ- ja elinkeinotoimisto ja maahanmuuttaja voivat kuitenkin laatia kotoutumissuunnitelman keskenään. Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen perusteella kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun maahanmuuttajalle on tehty alkukartoitus. Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät tavoitteet. Kotoutumissuunnitelma ja maahanmuuttajalle laaditut muut asiaan liittyvät suunnitelmat on sovitettava yhteen. Kotoutumissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa monialaisena yhteistyönä (1386/2010, 13 ) Kunta ilmoittaa vuosittain laadittujen kartoitusten määrän, milloin ne on aloitettu ja saatettu päätökseen. Jokaisesta päätökseen saatetusta alkukartoituksesta saa kunta korvauksen ELY-keskukselta. Korvauksen edellytys (noin 700 euroa/vuosi/kartoitus) on, että kunta on järjestänyt ainakin alkuhaastattelun valtioneuvoston asetuksen kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta 1 mom. 2 mukaisesti. Kuntaan muuttava maahanmuuttaja saa riippumatta tuloperusteestaan tietoa hänelle tarjottavista palveluista. Alkuvaiheen neuvonnan järjestäminen kaikille kuntaan muuttaville maahanmuuttajille. Kunnan johtoryhmä 6

8 5.3. Kotoutumista edistävä sosiaali- ja perhetyö Nurmijärven kunnassa ei ole varattu erillisiä resursseja maahanmuuttajien kotouttamistyöhön, joten kunnan alueella oleskelevat maahanmuuttajat ja heidän perheensä ovat samojen aikuissosiaalityön palveluiden piirissä kuin muutkin kuntalaiset. Aikuissosiaalityön tiimi, joka koostuu etuuskäsittelyn, sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön ammattilaisista, vastaa ensisijaisesti kuntalaisten toimeentulosta tilanteessa, jossa henkilö ei kykene takaamaan riittävää toimeentuloa itselleen ja/tai perheelleen. Aikuissosiaalityö on yksi väylä, jota kautta Nurmijärven kunnan alueella asuvilla maahanmuuttajilla on pääsy alkuvaiheen ohjaukseen koskien muun muassa asiointia eri viranomaisissa, tulkkipalveluihin sekä kotouttamissuunnitelman laadintaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Maahanmuuttajia koskevan lakisääteisen kotouttamistyön näkökulmasta nykykäytäntö nostaa esiin kuitenkin myös eräitä haasteita. Nurmijärven kunnan kontekstissa voidaan puhua kotouttamistyön kehittämiskohdista. Nykyisellä kokoonpanolla aikuissosiaalityön tiimi ei kykene minkäänlaiseen proaktiivisuuteen. Näissä puitteissa ei pystytä vastaamaan haasteisiin, joita esimerkiksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat kielitaidottomat maahanmuuttajakotiäidit kotouttamistyölle asettavat. Tämänhetkinen tilanne kunnassa on se, että mikäli Nurmijärvellä asuva maahanmuuttaja ei, kykene tai ymmärrä hakeutua joko alueensa aikuissosiaalityöntekijän luokse tai hakea Hyvinkäällä tai muualla lähialueella sijaitsevaan TE-toimistoon, hän on neuvonnan ja avun ulottumattomissa. Toinen konkreettinen kehittämiskohta on se, että yhteistyö paikallisen TE-toimiston kanssa on vaikeutunut, koska Nurmijärvellä ei enää ole omaa työ- ja elinkeinotoimistoa. Lähimmät TE-toimistot löytyvät Hyvinkäältä ja Vantaalta. Kolmas kehittämiskohta liittyy verkostoyhteistyön käyttämättömiin mahdollisuuksiin. Resurssien niukkuudesta johtuen, aikuissosiaalityön tiimissä ei tällä hetkellä ole näkemystä siitä, minkälaisia maahanmuuttajien kotouttamista tukevia palveluja tuottavat, tai voisivat tuottaa, esimerkiksi Nurmijärven seurakunnat tai paikalliset kolmannen sektorin toimijat. Aikuissosiaalityön proaktiivisuuden lisääminen kotouttamistoimia tarvitsevien maahanmuuttajaasiakkaiden kohdalla. Riittävien resurssien varaaminen kotouttamistyöhön sosiaalipalveluissa. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien esim. kotona lapsia hoitavat vanhemmat, kotoutumisen tukeminen. Verkostoyhteistyön lisääminen kunnan toimijoiden, seurakuntien ja kolmannen sektorin edustajien kesken. Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Aikuissosiaalityön tiimi 7

9 5.4 Varhaiskasvatusikäisten kotoutumisen tukeminen Nurmijärven kunnassa on elokuusta 2012 lähtien työskennellyt S2 (suomi toisena kielenä) lastentarhaopettaja. Hänen tehtävänään on tukea lasten suomen kielen oppimista sekä konsultoida varhaiskasvatuksen henkilöstöä lasten kielen kehityksen seurannassa ja kielen opettamisessa. S2 lastentarhanopettaja tekee myös lasten kielitaidon kartoituksia ja osallistuu yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa lasten suomen kielen oppimisen suunnitteluun. Kunnan esiopetussuunnitelmassa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu suomi toisena kielenä opetus. Varhaiskasvatus tukee myös lapsen tutustumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kaikille maahanmuuttajataustaisille S2-opetusta varhaiskasvatuksessa S2-lastentarhanopettaja lapsille taataan suomen kielen taito, jolla voi aloittaa koulunkäynnin. kaikille sitä tarvitseville. varhaiskasvatuspäällikkö Valmistavan esiopetuksen tarjoaminen tulevaisuudessa Nurmijärvellä kaikille sitä tarvitseville. Kotona olevien vanhempien kotoutumista ja suomen kielen oppimista tuetaan. Valmistavan esiopetuksen järjestäminen inklusiivisesti. Edistetään mahdollisuutta järjestää avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja avointen päiväkotien toimintaa yhteistyössä seurakuntien sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa Perusopetusikäisten kotoutumisen tukeminen varhaiskasvatuspäällikkö opetuspäällikkö sivistystoimenjohtaja avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja (tiedotusvastuu) S2 lastentarhanopettaja Nurmijärven kunnalla on mahdollisuus ostaa Tuusulasta valmistavan opetuksen luokalta oppilaspaikka sellaiselle oppilaalle, joka on juuri muuttanut maahan ja jonka suomen kielen taito vaatii kehittymistä, jotta koulunkäynti lähtisi sujumaan hyvin. Valmistavalla luokalla ollaan yksi kouluvuosi, jonka jälkeen siirrytään omaa lähikouluun jatkamaan koulunkäyntiä. Kunta voi hakea valtionavustusta omassa lähikoulussa tapahtuvaan muun opetuksen tukemiseen tarkoitettujen tukituntien järjestämiseen vieraskielisille oppilaille, joiden koulunkäynnin aloittamisesta on kulunut enintään kuusi vuotta. Tukitunteihin on mahdollista saada valtionapua enintään kolmeen opetustuntiin viikossa jokaista neljän oppilaan laskennallista ryhmää kohti. Vieraskielisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielitaidon osaalueilla, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomi äidinkielenä oppimäärän sijaan. Nurmijärven kunnassa noudatetaan; Suomi toisena kielenä opetuksen opetussuunnitelmaa. Vieraskielisen oppilaan oman äidinkielen ylläpitoon liittyvää opetusta on mahdollista saada, mikäli kuntaa muodostuu vähintään neljän oppilaan opetusryhmä. Maahanmuuttajalapset ja - nuoret saavat tarvitsemansa tasoista suomen kielen opetusta. Perusopetuksessa järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta. Perusopetuksessa toimii valmistavan opetuksen opetusryhmä. Koulutuspalvelut/opetuspäällikkö Peruskoulun päättötodistus kaikille. Toisen asteen opiskelupaikka kaikille. Oppimissuunnitelman avulla tuetaan päättötodistuksen saamista. Oppilaanohjauksen avulla tuetaan toisen asteen opiskelupaikan saamista. Oppilaan luokanvalvoja ja oppilasta opettavat opettajat Oppilaanohjauksen lehtorit 8

10 5.6 Yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisikäisten kouluttautuminen Nurmijärvellä asuvien aikuisten maahanmuuttajien on mahdollista hakeutua kotoutumiskoulutukseen Uudenmaan Te-toimisto kautta vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten on mahdollista päästä työkokeiluun ja/tai palkkatukityöhön nuorten työpajalle. Maahanmuuttaja saa tarvitsemiaan Kunnan ja Uudenmaan TEtoimiston Woimala työllistymistä ja kou- luttautumista edistäviä ja tukevia palveluja. aktiivinen yhteistyö maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelmien laatimisessa. Uudenmaan TE-toimisto Kotoutumiskoulutuksen jälkeisten opiskelumahdollisuuksien lisääminen Alueellisen yhteistyön lisääminen aikuisille maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen järjestämisessä. Uudenmaan Ely-keskus Uudenmaan TE-toimisto Paikalliset oppilaitokset 5.7 Maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet Yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena alueella on maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja koulutuksiin ohjaaminen. Nurmijärven kunnan on tarkoituksenmukaista kirjata näihin liittyvät asiat omiin kotouttamisohjelmiinsa paikallisesta tilanteesta käsin. Kataisen hallituksen ohjelman mukaan maahanmuuttajien työttömyys tulisi puolittaa tällä hallituskaudella. Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja koulutuksiin ohjaaminen erilaisin käytännön toimenpitein on TE-hallinnon ohella kuntien tehtävä. Suomen kielen oppiminen on avain suomalaiseen työelämään. Toisena haasteena on kotoutumiskoulutuksen jälkeisiin opintoihin ohjautuminen. Kuntien on tarkoituksenmukaista tehdä tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajien opiskelemaan ohjauksen kanssa, jotta mahdollisimman moni aikuinen maahanmuuttaja ohjautuu hänen tarpeisiinsa sopivaan koulutukseen. Yhteistyö TE-palveluiden, Työnjako ja prosessit kuvataan Aikuissosiaalityö kunnan työllisyyspalveluiden, Työllisyyspalvelut nuorten työpajojen, työllistämisen toimijoiden ja aikuis- TE-palvelut Nuorten työpajat sosiaalityön kanssa tukee maahanmuuttajien yksilöllistä työllistymisen tuen tarvetta. 5.8 Kotoutumista edistävien terveyspalvelujen järjestäminen Nurmijärven terveyskeskus tuottaa kaikille kunnan asukkaille perusterveydenhuollon palveluita. Palvelut keskittyvät kolmeen päätaajaman. Kaikissa päätaajamissa sijaitsevat muun muassa lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot sekä neuvolapalvelut. Kouluterveydenhuollon palveluita tuotetaan kaikilla kouluilla. Palveluita tuotetaan terveyttä edistävästi, ennalta ehkäisevästi ja sairauksia hoitaen. Tarvittavat erikoissairaanhoidonpalvelut tuotetaan pääosin Hyvinkään sairaalassa. Ikäihmisten palveluissa pääpaino on tuottaa palveluita niin, että asiakkaat mahdollisimman pitkään pystyisivät asumaan omissa kodeissaan. 9

11 Maahanmuuttaja saa tarvitsemiaan terveyspalveluja. Maahanmuuttajat otetaan huomioon suunnitelmia ja palveluja suunniteltaessa. Johtava Ylilääkäri Terveydenhoidonpalveluista annetaan kattavasti informaatiota alueen maahanmuuttajille. Internet-sivujen kehittäminen: o o o Suomalainen palvelujärjestelmä Ohjeet palvelujen piiriin hakeutumisesta Tulkkipalvelusta informoiminen Muun materiaalinen kehittäminen Suomalaisen toimintamallin jalkauttaminen Terveyspalvelujen työryhmä 5.9. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tukevat toimenpiteet Kunnille pakolaisten vastaanottaminen on vapaaehtoista ja sopimukseen perustuvaa. Ely-keskus korvaa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti pakolaisten vastaanotosta aiheutuneet kustannukset kunnalle osittain täysimääräisesti kustannusperusteella ja osittain laskennallisesti. Liite(kustannukset ) Kiintiöpakolaisten vastaanottoasioissa on tehty seudullista yhteistyötä, mutta yhteistyö onloppunut. Kuntien etuna olisi säännöllinen pakolaisten vastaanotto. Valtio maksaa ns. laskennallista korvausta kunnille pakolaisten määrän mukaan neljän vuoden ajan. Tällä korvauksella maksetaan pakolaistaustaisten henkilöiden kotouttamistoimenpiteitä. Laskennallinen korvaus mahdollistaa myös muiden maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteitä, jotka kunnan on joka tapauksessa järjestettävä omalla kustannuksella Monialainen verkostoyhteistyö Uuden lain mukaisesti kunnan on kehitettävä kotouttamista tukevia palveluja monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön tulee osallistua kaikki kunnan hallintokunnat, TE-toimisto, Seurakunta, poliisi, Kela sekä kolmannen sektorin toimijat. Kunta ja TE-toimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä seurannasta. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma laaditaan pääsääntöisesti yhteistyössä maahanmuuttajan, sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan kanssa. Maahanmuuttaja saa tietoa ja tarvitsemiaan palveluja sekä tukea kotoutumiseensa. Monialainen yhteistyö kotoutumisen tukena. Kaikki toimialat Verkostoyhteistyön kehittäminen. Poikkihallinnollisen kotouttamisasioiden työryhmän perustaminen kuntaan. Kuuma-kuntien yhteiseen kotouttamistyön suunnitteluun osallistuminen. 10

12 5.11. Kotoutumispalvelujen kehittäminen Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. (1386/2010, 6 ) Kotoutumista tukevat palvelut suunnitellaan ja toteutetaan tarvetta vastaavasti. Suunnittelun pohjana on maahanmuuttajien Nurmijärvelle muuton ja palvelujen käytön seuranta. Suunnittelun lisäksi asiakasseurantaa tarvitaan valtion korvausten hakemiseen. Kotouttamislain perusteella kunnalle korvataan pakolaisten kotoutumisen tukemisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi haettavana on muun lainsäädännön perusteella saatavia valtionosuuksia. Nurmijärven Vuokra-asunnot tarjoaa kuntalaisille ja tänne muuttaville mahdollisuuksia laadukkaaseen vuokra-asumiseen. Asunnot on tarkoitettu pääasiassa pienempituloisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada asuntoa muilta vuokranantajilta. Asuntoja tarjotaan kiireellisyysjärjestyksessä. Haasteena kuitenkin on, että hakijoita on niin paljon, ettei asuntoa pystytä tarjoamaan kaikille. Nurmijärvellä on asumisneuvoja, joka ohjaa ja opastaa asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvoja auttaa tarvittaessa asuntohakemuksen täyttämisessä sekä tukien ja etuuksien hakemisessa. Asumisneuvoja tekee yhteistyötä mm. sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. Sosiaalityöntekijöiden kanssa yhteistyöhön kuuluu ongelmatilanteiden selvittely ja tarpeen vaatiessa kotikäynnit. Maahanmuuttaja saa tietoa ja ohjausta asunnon hankinnassa sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Asunnon haun ohjauskäytännöissä huomioidaan maahanmuuttajien palvelutarpeet. Asumisneuvoja Kotiäitien kotoutumisen tukeminen. Kunnalle kuuluvien korvausten hakeminen. Kotona olevien äitien kotouttamistoimenpiteiden tarve selvitetään. Määritetään korvausten hakemiseen vastuutahot. Aikuissosiaalityö Kotouttamistyön ohjausryhmä Kotoutumista edistävien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut voivat edistää maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla mahdollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan muiden kuntalaisten kanssa, järjestämällä maahanmuuttajia kiinnostavia tilaisuuksia, antamalla tiloja maahanmuuttajien itsensä järjestämää toimintaa varten ja tukemalla tiedonsaantia ja oppimista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Omassa kunnassa pidettäviin tilaisuuksiin on helppo osallistua. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista. Sieltä voi lainata mm. vieraskielistä kirjallisuutta ja kielikursseja. Maahanmuuttajilla on kirjaston kautta mahdollisuus saada lainaan myös omalla äidinkielellään kirjoitettua aineistoa. Kirjastossa voi käyttää tietokoneita ja lukea lehtiä ilmaiseksi. Museo järjestää kotiseutuopetusta aikuisille ja lapsille Nuorisopalvelut järjestää kerho- ja harrastustoimintaa sekä leirejä lapsille ja nuorille. Nuorisopalvelujen pyrkimyksenä on aina integroida lapset ja nuoret mukaan toimintoihin. Nuoriso-ohjaajat tukevat tarvittaessa 7-17 vuotiaita harrastusryhmiin tulevia nuoria luokkalaisille tarjotaan iltapäiväkerhopaikka. Liikuntapalvelut järjestävät toimintaa lapsille, nuorille, työikäisille ja iäkkäille. Myös kotouttamispalveluita tarvitsevat maahanmuuttajat voivat käyttää liikuntapalveluiden palveluita muiden palveluita käyttävien kanssa yhdessä. Maahanmuuttajien määrät ovat Nurmijärvellä olleet sen verran pieniä, ettei tarvetta heille erikseen järjestettävään toimintaan ole ollut. Jos tällaista tarvetta ilmenee, tullaan toiminnan järjestämistä miettimään erikseen. 11

13 Maahanmuuttajien informoiminen kulttuuri- ja vapaaajan palveluista. Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa. Englanninkieliset esitteet ja kotisivuille tietoa palveluista englanniksi, tarvittaessa myös muilla kielillä. Mahdollisestaan maahanmuuttajien osallistuminen tiedotusta tehostamalla, tarjoamalla tiloja ja järjestämällä maahanmuuttajille suunnattuja tapahtumia. Tulosaluepäälliköt, yksiköiden johtajat Tulosaluepäälliköt, yksiköiden johtajat Henkilöstön koulutus Nurmijärven kunnan henkilöstöstrategiassa linjataan tavoitteet tasa-arvoisen ja monikulttuurisen työyhteisön saavuttamiseksi. Strategiassa linjataan, että tasa-arvo on Nurmijärven kunnan palveluksessa olevien naisten ja miesten sekä eri-ikäisten yhtäläisiä mahdollisuuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia. Kunnassa ei kenenkään oikeuksia loukata erilaisuuden vuoksi ja moninaisuus on tasa-arvoisen työyhteisön rikkaus. Tasa-arvoinen työyhteisö arvostaa ja hyödyntää monikulttuurisuutta. (Nurmijärven kunnan henkilöstöstrategia 2006) Luodaan toimintaedellytyksiä ja valmiuksia kohdata maahanmuuttaja erilaisissa palvelutilanteissa. Kotouttamistyöhön liittyvän koulutuksen järjestäminen säännöllisesti kunnan työntekijöille. Henkilöstöpalvelut Tulkkauspalvelut Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Maahanmuuttaja sekä virkailija tulevat ymmärretyksi ja saavat tarvitsemaansa tietoa tulkin välityksellä tai sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää. Tulkkauskustannusten hallinta Henkilöstön perehdytys tulkin käytöstä Esitteiden ja lomakkeiden kääntäminen yleisimmille kielille Jokainen toimiala ja KELA vammaisten osalta 12

14 6. Kunnan kotouttamistyön koordinaatio ja ohjaus Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen kuuluu osaksi kaikkia palveluja. Hallinnollisesti kotouttamistyö sijoittuu Nurmijärven kunnassa sosiaali- ja perhepalveluihin. Kunnan monikulttuurisuus ja Nimetään pysyvä kunnan kotouttamistyön Kunnan johtoryhmä maahanmuuttoasioiden koordinaatiota selkiytetään ja luodaan ajantasaiset rakenteet kotouttamistyölle. ohjausryhmä. Jokaiselta kunnan toimialalta nimetään vastuutaho kotouttamisasioille. Perustetaan työntekijätason kotouttamistyöryhmä. Maahanmuuttajien palveluohjauksen jatkumon turvaaminen. Toimialakohtaisten vastuutahojen nimeäminen. Kunnan johtoryhmä Kotouttamisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat ohjelmakaudella. Pysyvän kotouttamistyön ohjausryhmän nimeäminen. Kunnan johtoryhmä 13

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta. 2015? Sodankylän kunnanhallitus. 2015? Sodankylän kunnanvaltuusto.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9.

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9. Taivalkosken kunnan kotouttamisohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96 Kunnanhallitus 3.9.2012 279 Valtuusto 10.9.2012 53 2 Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunta Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.1 Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano... 2 1.2 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot