MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA"

Transkriptio

1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi Ohjelmakausi: Ohjelmanumero (CCI-nro): 2007 FI 052 PO 001

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TOIMENPIDEOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON Saavutettu edistyminen ja sen analyysi Toimenpideohjelman konkreettinen edistyminen Rahoituksen toteutuminen ja kohdentuminen Uudelleenmaksettu tai uudelleenkäytetty tuki Laadullinen analyysi Ohjelman hallinto ja seuranta Hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen Välittävät toimielimet Aluehallinnon uudistus Hallintoviranomaisen antama ohjeistus Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Valvonta Hallintoviranomaisen valvonta Menojen tukikelpoisuuden ja tosiasiallisuuden varmentaminen välittävissä toimielimissä Seurantajärjestelmät Seurantakomitea Kohdatut merkittävät ongelmat Tarkastusviranomaisen toiminta Toimenpideohjelman täytäntöönpanossa tapahtuneet muutokset Yhteisön lainsäädännön noudattamista koskevat tiedot ja toimien pysyvyys Muiden välineiden täydentäminen ja yhteensovitus sekä ESR:n lisäarvo suhteessa kansalliseen toimintaan Arviointi TÄYTÄNTÖÖNPANO TOIMINTALINJOITTAIN Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteiden saavuttaminen ja edistymisen analysointi Kohdatut merkittävät ongelmat Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteiden saavuttaminen ja edistymisen analysointi Kohdatut merkittävät ongelmat Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteiden saavuttaminen ja edistymisen analysointi Kohdatut merkittävät ongelmat Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa Tavoitteiden saavuttaminen ja edistymisen analysointi Kohdatut merkittävät ongelmat OHJELMAN YHTENÄISYYS JA KESKITTYMINEN TEKNINEN TUKI TIEDOTTAMINEN JA JULKISTAMINEN

3 LIITE 1: ESR-ohjelman edistyminen: Koko ohjelman ja ohjelmaosioittaiset indikaattoritiedot.. 68 LIITE 2: Rahoitustiedot ohjelmaosioittain LIITE 3 a: Ohjelma-asiakirjan mukainen ESR-toiminnan menoluokitus (Lissabonin strategian toteuttaminen) LIITE 3 b: Rahaston käytön jakautumista koskevat tiedot LIITE 4: Horisontaaliset painotukset ohjelmaosioittain LIITE 5. Hallintoviranomaisen vuonna 2009 antamat ohjeet ja lähettämät kirjeet LIITE 6. Rakennerahastojulisteita LIITE 7. Hallintoviranomaisen järjestämä koulutus vuonna

4 1. KATSAUS TOIMENPIDEOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON Manner-Suomen ESR-ohjelmaa toteutetaan koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ohjelma koostuu viidestä toimintalinjasta, joista yksi on teknisen tuen toimintalinja. Muut neljä ovat 1) Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen 2) Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy 3) Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen sekä 4) Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa. Ohjelmassa on viisi osiota: valtakunnallinen osio sekä alueosiot Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä- Suomelle. Valtakunnallinen osio toteutetaan valtakunnallisina kehittämisohjelmina Itä-Suomen ulkopuolisilla alueilla. Ohjelma-asiakirjan rahoitustaulukossa on oma kehys Itä-Suomen ohjelmaosiolle, muilla ohjelmaosioilla on yhteinen rahoituskehys. Itä-Suomi voi rahoituskehyksestään rahoittaa myös valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyviä hankkeita. Toimintalinjat ovat kaikissa ohjelmaosioissa samat ja indikaattoritavoitteet on asetettu yhteisesti koko ohjelmalle. 1.1 Saavutettu edistyminen ja sen analyysi Toimenpideohjelman konkreettinen edistyminen Koko Manner-Suomen ohjelmalle on määritelty tavoitteet koskien projekteissa aloittaneiden henkilöiden sekä uusien yritysten ja uusien työpaikkojen määriä. Seuraavassa on esitetty tavoitteet ja toteuma vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuosittaisia tavoitteita ei ole asetettu, mutta ne on arvioitu aikaisempien ohjelmakausien edistymisen perusteella, ja ovat siksi vain suuntaa-antavia. Taulukko 1. Tuotosindikaattorit Manner-Suomen ESR-ohjelmassa Tuotosindikaattori Yhteensä Aloittaneet - miehet Toteuma naiset Toteuma yhteensä Toteuma Tavoite* Uudet yritykset Toteuma Tavoite* naisten perustamat yrit. Toteuma Uudet työpaikat Toteuma Tavoite* naisille tarkoitetut työp. Toteuma *Tavoite% Kullekin vuodelle on arvioitu tavoiteprosentti aikaisempien ohjelmakausien toteutumien perusteella. Projekteissa aloittaneiden, uusien yritysten sekä uusien työpaikkojen osalta indikatiiviset vuositavoitteet on ylitetty koko ohjelman tasolla, ja ohjelman myöhäisestä aloituksesta huolimatta käyntiin lähtö näyttää onnistuneen indikaattoreiden valossa erittäin hyvin. Uusien yritysten osalta hyvää toteumaa selittänee osittain se, että monia yrityksiä on suunniteltu jo ennen ohjelmakauden alkua, ja kun ESR-toiminta on lähtenyt käyntiin, ovat ESR-varat toimineet yritystoiminnan lopullisena käynnistäjänä. Tarkemmat koko ohjelman ja ohjelmaosioittaiset indikaattoritaulukot ovat liitteenä 1. 4

5 1.1.2 Rahoituksen toteutuminen ja kohdentuminen Seuraavassa taulukossa on kuvattu ohjelman kumulatiivinen rahoitus vuoden 2009 lopussa. Taulukosta on nähtävissä maksatushakemuksiin sisällytetyt ja rahoittajan hyväksymät kokonaiskustannukset sekä komissiolta vuoden loppuun mennessä saadut maksut toimintalinjoittain. Taulukossa näkyy myös Itä-Suomen siirtymäalueen ja muun Suomen osuus kokonaisuudesta. Taulukko 2. Rahoitustiedot Manner-Suomen ESR-ohjelmassa Hallintoviranomaiselle lähetettyihin maksupyyntöihin sisältyvät tuensaajien maksamat menot Vastaava julkinen rahoitusosuus Yksityisrahoitteinen osuus 1 Maksujen Komissiolta saatujen suorittamisesta maksujen tuensaajille vastaavan kokonaismäärä elimen maksamat menot 2 Toimintalinja , , , , ,67 Toimintalinja , , , , ,91 Toimintalinja , , , , ,56 Toimintalinja , , , , ,16 Toimintalinja , ,84 0, , ,28 Yhteensä , , , , ,58 Siirtymävaiheen alueiden osuus yhteismäärästä , , , , ,48 Muiden kuin siirtymävaiheen alueiden osuus yhteismäärästä , , , , ,10 1 Koskee ainoastaan kokonaiskustannuksissa ilmaistuja toimenipdeohjelmia 2 Maksajan maksatuspäätöksellä hyväksymät kokonaismenot Lähde: EURA 2007 Rahoituksen käyttö suhteessa kehyksiin Vuoden 2009 loppuun mennessä Manner-Suomen ohjelman ESR-kehyksestä oli varattu 57 % ja maksettu 10 %. Vuoden aikana oltiin erittäin huolestuneita siitä, ehdittäisiinkö hankkeille maksaa riittävästi rahoitusta ns N+2-leikkurin 1 välttämiseksi. Hallintoviranomainen kiinnitti välittävien toimielinten huomiota tilanteeseen mm. toimittamalla tietoa maksatusten etenemisestä. Välittävät toimielimet suunnittelivat toimintansa tämän pohjalta ja valtionvarainministeriön kanssa sovittiin mahdollisuudesta palkata lisähenkilöstöä hankehallinnointiin. Näiden toimien ansiosta maksatuksia saatiin hankkeille riittävästi ja rahoituskehyksen leikkaukselta vältyttiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei N+2-leikkuriuhkaa ole tulevaisuudessa. Taulukko 3. Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoitustiedot Kehys Varattu Maksettu % % ESR % % Kansallinen julkinen % % Yhteensä % % Lähde: EURA 2007 Yksityiskohtaisemmat rahoitustiedot ohjelmaosioittain on esitetty liitteessä 2. 1 Jollei jäsenvaltiolle myönnettyjä varoja ole maksettu kahden seuraavan vuoden kuluessa, vastaava summa vähennetään kyseisen ohjelman kehyksestä. 5

6 Kuvio 1. ESR- ja kansallinen julkinen rahoitus sekä vastaavat kehykset Kehys Varattu Maksettu ESR Kansallinen julkinen Lähde: EURA 2007 Rahaston käyttö menoluokittain ESR-asetuksen artiklan 4 mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ESR:sta tuettavat toimet ovat Euroopan työllisyysstrategian mukaisia ja edistävät sen mukaisesti toteutettavia toimia. Yleisasetuksen artiklan 9 kohdan 3 mukaan jäsenmaan tulee ottaa käyttöön asetuksen mukainen kategorisointiluokitus. Suomen tavoitteena on, että ESR-toimenpideohjelman toimista 96 prosenttia toteuttaa kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviä tavoitteita. Liitteessä 3 a on ohjelmaasiakirjassa oleva esitys ESR-toiminnan indikatiivisesta jakautumisesta menoluokittain. Liitteessä 3b on vastaava täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 1028/2006 edellyttämä taulukko hyväksyttyihin hankkeisiin tehtyjen ESR-varojen varauksiin perustuen. Vuoden 2009 loppuun mennessä toteutuneet hankkeille tehdyt ESR-varaukset jakaantuivat siten, että 103,3 miljoonaa euroa eli 30 % kohdistui Työntekijöiden sekä yritysten ja yrittäjien sopeutumiskyvyn parantamiseen. Vähiten rahoitusta käytettiin Keinot heikommassa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi -menoluokkaan, johon kohdistui 61,2 miljoonaa euroa eli 18 % ESR-varauksista. Kuviosta 2 näkyvät ESR-varausten ja maksatusten suhteelliset osuudet sekä ohjelma-asiakirjassa olevat menoluokkien indikatiiviset kehykset. Koska ohjelma-asiakirjassa oleva menoluokkataulukko on indikatiivinen, se ei rajoita ohjelman toimenpiteiden suuntaamista esim. nykyisen taloustilanteen vaatimalla tavalla. Vuoden 2009 poikkeuksellista taloustilannetta ja sen vaikutusta ESR-ohjelman täytäntöönpanoon on kuvattu tarkemmin luvussa 1.6 Toimenpideohjelman täytäntöönpanossa tapahtuneet muutokset. Kuvio 2. ESR-varaukset ja maksatukset menoluokittain Työntekijöiden sekä yritysten ja yrittäjien sopeutumiskyvyn parantaminen Työelämään pääsyn ja kestävyyden parantaminen Keinot heikommassa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Inhimillisen pääoman kehittäminen Tekninen tuki Maksettu Varattu Ohjelma 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 6

7 Yritysten sopeutumiskyvyn edistämiseen liittyvien hankkeiden maksatusten etenemistä selittää ehkä parhaiten se, että toimintalinjalla 1 käynnistettiin heti ohjelmakauden alussa runsaasti sellaisia hankkeita, jotka oli pitkälle suunniteltu jo edellisen ohjelmakauden aikana. Työelämään pääsy eli pääosin toimintalinja 2:n toiminta kärsi siitä, että tietojärjestelmät mahdollistivat työvoimapoliittisten toimien teon vasta vuonna Rahaston käyttö äkilliseen rakennemuutokseen Rakennerahastolain (1401/2006) 10 määrittelee, että osa rakennerahastovaroista voidaan jättää hallintoviranomaisen pääluokkaan ohjelmareserviin käytettäväksi mm. rakennemuutosongelmista aiheutuvien menojen kattamiseen (= kansallinen varaus). Varauksella ei ole ylärajaa, mutta lähtökohtana on, että suurin osa varoista jaetaan budjettivuoden alussa viranomaisille hankepäätösten sujuvuuden turvaamiseksi. Vuonna 2009 kansallisen varauksen määrä oli viisi prosenttia vuoden 2009 kehyksestä. Varaus voidaan ottaa käyttöön, kun yksittäistä kuntaa tai seutukuntaa uhkaa esim. huomattavan suuri työpaikkojen väheneminen. Käyttökohde voi olla koko kriisialue, jolloin tukea voidaan osoittaa varsinaisen kriisikohteen lisäksi myös ao. alueen muun elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Esityksen varauksen käytöstä voi tehdä maakunnan yhteistyöryhmä tai alueella toimiva välittävä toimielin neuvoteltuaan ensin asiasta muiden alueen viranomaisten kanssa. Rakennerahastoohjelmissa varattuja rakennemuutosmäärärahoja on tarkoitus osoittaa pääsääntöisesti vaikeimmille, valtioneuvoston nimeämille äkillisen rakennemuutoksen (ärm) alueille, mutta niitä voidaan osoittaa myös valtioneuvoston nimeämien alueiden ulkopuolisille alueille. Hakemusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin: 1. Toimenpiteiden kohdentuminen (VN ärm-alue/muu rakennemuutosalue) ja vaikutukset kohdealueella ja ympäristössä, 2. Toimenpiteiden realistisuus, toteuttamisvalmius ja niiden mahdollisuudet luoda työpaikkoja yksityiselle sektorille (eli soveltuminen ärm-hankkeeksi), 3. Rakennemuutostilanteen uutuus ja äkillisyys, 4. Aikaisempi kansallinen ja EU-osarahoitteinen ärm-rahoitus ja samanaikaisesti jaettava kansallinen rahoitus. Tehtyjä esityksiä ja varauksen käyttöönottoa on käsitelty Rakennerahastoneuvottelukunnassa 2 ja sen sihteeristössä. Ehdotettua kansallisen varauksen jakoa arvioitiin lisäksi Reagointi rakennemuutokseen työryhmässä 3 ja sen sihteeristössä äkillisten rakennemuutosalueiden kokonaisrahoituksen yhteensovittamiseksi. Hallintoviranomainen teki päätösesityksen valtioneuvostolle. Kansallisessa varauksessa ei ole kysymys rakennerahastojen yleisasetuksessa ((EY) N:o 1083/2006) säädetyistä varauksista, vaan Suomen valtion talousarvion täytäntöönpanon jaksottamisesta. Tämän täsmentämiseksi rakennerahastoasetusta muutettiin alkaen. Varaus voidaan jatkossa tehdä äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuvien menojen lisäksi myös muiden ohjelman varainkäytön joustavuuden varmistamisen edellyttämien toimien varalta. Samalla varauksen nimeksi muutettiin joustovaraus, jolla selvennettiin sen eroa rakennerahastojen yleis- 2 Rakennerahastoneuvottelukunnasta tarkemmin luvussa 1.8 Muiden välineiden täydentäminen ja yhteensovitus sekä ESR:n lisäarvo suhteessa kansalliseen toimintaan 3 TEMin ja VM:n yhteinen rakennemuutosasioita koordinoiva ryhmä 7

8 asetuksessa säänneltyihin kansalliseen suoritusvaraukseen 4 ja kansalliseen varaukseen ennakoimattomia menoja varten 5. Taulukko 4. Äkillisen rakennemuutoksen valtuudet vuonna 2009 TE-KESKUSALUE MOM YRITYSTUKI euro MOM TYÖLLISYYS- PERUSTEISET INVESTOINNIT euro MOM ja EAKR-OHJELMAkansallinen varaus *) euro MOM ja ESR- OHJELMAkansallinen varaus *) euro YHTEENSÄ euro ÄKILLISET RAKENNEMUUTOSALUEET Pohjois-Savo Kaakkois-Suomi Pohjois-Karjala Häme Lappi Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pirkanmaa YHTEENSÄ *) EAKR- ja ESR rahoitusta ei ole myönnetty kokonaisuudessaan TE-keskukselle, vaan myös tiehallinto, lääninhallitukset, maakuntien l ympäristökeskukset ovat saaneet rahoitusta. Vuoden 2009 loppuun mennessä äkilliseen rakennemuutokseen tarkoitettuja varoja oli kaiken kaikkiaan käytetty ESR-hankkeisiin taulukon 5 mukaisesti. Taulukko 5. Äkilliseen rakennemuutokseen tarkoitetun rahoituksen varaukset ja maksatukset Varattu Maksettu % varatusta ESR % Kansallinen julkinen % Yhteensä % Lähde: EURA 2007 Muun muassa Forssan seutu Etelä-Hämeessä oli äkillisen rakennemuutoksen aluetta vuosina Alueelle osoitettiin ESR-ohjelman varoista äkillistä rakennemuutosaluevaltuutta yhteensä 1,8milj.euroa. Valtuudella rahoitettiin viisi hanketta. Hankkeista suurin on Forssan seudun klusterit hanke, joka on Forssan seudun kehittämisyhtiö Oy:n hallinnoima Forssan alueen viiden keskeisen yritysklusterin yhteistoimintaa ja kasvua tukeva hanke. Hankkeessa on klustereittain järjestetty yritysten yhteistoimintaa: mm. tapaamisia henkilöstölle, opintomatkoja, seminaareja ja yleisötilaisuuksia sekä suunniteltu tai koordinoitu yritysten yhteistoimintaa, mm. yhteismarkkinointia ja pyritty muodostamaan hankinta- tai tarjousrenkaita. Hanketta on pidetty onnistuneena, koska se on tarjonnut alueen yrityksille mahdollisuuden yhteistyönsä kehittämiseen. Äkilliseen rakennemuutokseen tarkoitetulla varoilla Forssan seudulla rahoitetuista muista hankkeista Quo vadis iuvenis Minne menet nuori etsii työ- ja harjoittelupaikkoja alueen työttömille nuorille, ForTaito hankkeessa järjestetään koulutus- ja konsultointipalveluita alueen yrityksille, CaseEleforss on kehittänyt Hämeen ammattikorkeakoulun ja alun perin harjoitusyrityksenä käynnistyneen Eleforss Oy:n yhteistyötä ja Forssan seudun aloittavien ja jatkavien yritysten neuvonta 4 Ei käytössä Suomessa 5 Ei käytössä Suomessa 8

9 hankkeella on jatkettu ja laajennettu Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n yritysneuvontapalveluita. Manner-Suomen ESR-ohjelman rooli Itämeri-strategian toteuttamisessa Joulukuussa 2007 Eurooppa-neuvosto antoi Euroopan komissiolle tehtäväksi laatia Euroopan unionin sisäinen Itämeri-strategia kesäkuuhun 2009 mennessä. Suomi osallistui aktiivisesti EU:n Itämeren alueen strategian valmisteluun tehden konkreettisia esityksiä erityisesti meriympäristön parantamisesta ja merenkulun turvallisuuden tehostamisesta. Suomen aloitteesta pohjoisen ulottuvuuden asema EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa määriteltiin Eurooppa-neuvoston toimeksiannossa. EU:n Itämeren alueen strategia hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Strategia kattaa Itämeren kahdeksan EU-maata, mutta maantieteellinen kattavuus vaihtelee aiheittain. Talouskysymyksissä alue käsittää kaikki alueen valtiot. Meriympäristön suojeluun liittyvissä kysymyksissä alueena on Itämeren valuma-alue. Alueen haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa, erityisesti Venäjän, Norjan ja Valko-Venäjän. Komission näkemyksen mukaan EU:n Itämeren alueen strategian avulla voidaan luoda alueellinen kehikko, jonka puitteissa unioni ja jäsenvaltiot voivat määritellä tarpeensa ja sovittaa ne olemassa oleviin rahoituslähteisiin. Näin voidaan tukea Itämeren alueella kestävää ympäristönsuojelua ja hyvää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Monet unionin yleisistä politiikoista ja ohjelmista ovat keskeisiä myös Itämeren alueen kannalta ja ne tulevat olemaan osa Itämeri-strategian toimeenpanoa ja rahoitusta. Keskeisimpiä on rakenne- ja aluepolitiikka, jonka puitteissa alueelle on suunnattu merkittävää rahoitusta. Komissio aikoo ottaa jatkossa Itämeri-strategian painopisteet huomioon rahoituksen suuntaamisessa. Strategian liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa on hahmoteltu neljä toisiinsa liittyvää kokonaisuutta, pilaria, joiden alla on yhteensä 15 painopistealuetta: I) Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan alueena - ravinnekuormituksen vähentäminen hyväksyttävälle tasolle - luonnonsuojelualueiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ml. kalakannat - haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön ja vaikutusten vähentäminen - puhtaan merenkulun mallialueen luominen - ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen II) Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena - sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen Itämeren alueella ml. tulli- ja veroyhteistyön parantaminen - alueen innovaatioiden ja tutkimuksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen täysimääräisesti - pienyrityksiä tukevan aloitteen toimeenpano: yrittäjyyden edistäminen, PK-yritysten vahvistaminen ja henkilövoimavarojen tehokas käyttö - kestävän maa- ja metsätalouden ja kalastuksen tukeminen III) Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena - energiamarkkinoiden yhteyksien, tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen - sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien parantaminen - Itämeren alueen houkuttelevuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen, ml. turismi IV) Itämeri turvallisena alueena 9

10 - Itämeren alue meriturvallisuuden ja merivalvonnan suunnannäyttäjänä - merellä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja öljyntorjunta - rajat ylittävän rikollisuuden vähentäminen EU:n Itämeren alueen strategian tarkoituksena ei ole luoda uusia instituutioita alueelle. Strategialla ei tässä vaiheessa myöskään haeta uutta rahoitusta. Komissio korostaa olemassa olevien lukuisten rahoituslähteiden hyödyntämistä toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Monimuotoinen rahoitus, mukaan lukien unionin ohjelmien rahoitusvälineet, jäsenvaltioiden budjetit, muiden toimijoiden varat sekä kansainvälisten rahoituslaitosten lainat, on välttämätön edellytys erityisesti suurten ympäristöinvestointien ja liikenne- ja energiaverkkojen rakentamisen toteuttamisessa. Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto (DG Regio) pyysi kirjeessään ( ) hallintoviranomaista kartoittamaan Itämeri-strategiaa tukevien hankkeiden määrän ja rahoitusosuuden alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen toimenpideohjelmissa. Manner-Suomen ESRohjelman vuoden 2008 vuosikertomuksen hyväksymisilmoituksessaan Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto (DG EMPL) ehdotti, että hallintoviranomainen kuvaisi seuraavissa vuosikertomuksissa, miten ohjelman toimilla on mahdollisesti tuettu Itämeristrategiaa. Hallintoviranomainen pyysi kaikkia EURA 2007 seurantajärjestelmää käyttäviä välittäviä toimielimiä käymään läpi sekä käynnissä olevat että jo päättyneet hankkeensa ja esittämään omat subjektiiviset arvionsa siitä, tukeeko ao. hanke jotakin Itämeri-strategian pilareissa ja niihin liittyvissä painopistealueissa kuvatuista tavoitteista. Hankkeet tuli merkitä järjestelmään käyttäen kullekin pilarille määriteltyjä koontitunnuksia. EURA 2007 seurantajärjestelmään edellä mainitulla tavalla vietyjen tietojen mukaan ESRohjelman hankkeista 12 % ja rahoituksesta 13 % on Itämeri-strategiaa tukevia. Itämeri-strategiaa tukevat ESR-hankkeet ja niihin tehdyt sidontapäätökset (EU+valtio) ovat valtaosin (yli 90 %) kohdistuneet II pilariin. Pilarin II osalta rajanveto hankkeiden roolista Itämeri-strategian toteutuksessa on osoittautunut kaikkein hankalimmaksi ja viranomaiskohtainen vaihtelu subjektiivisessa arvioinnissa siten suurimmaksi. Sidonnoista 1 pilariin ja III pilariin kohdistui 4 % kumpaankin; IV pilariin ei kohdistunut yhtään hanketta. Itämeri-strategiaa tukevien ESR-hankkeiden sidonnoista 60 % kohdistuu toimintalinjaan 3. Taulukko 6. Itämeri-strategiaa tukevien ESR-hankkeiden sidonnat (EU+valtio) toimintalinjoittain TL 1 TL 2 TL 3 TL 4 Yhteensä % Yhteensä % % 34 % 5 % 60 % 1 % 100 % Kriteereitä, joiden mukaan Itämeri-strategian tukeminen määritellään, tulee jatkossa selkeyttää. Nyt tehty ensimmäinen arviointikierros osoittaa selvästi viranomaisten tulkintojen eroavaisuuden. Tuki kohderyhmittäin Eri kohderyhmien mukaan tuki on jakautunut seuraavan taulukon mukaisesti. Tuen määrä on saatu laskennallisesti suhteessa kussakin henkilöryhmässä olevan henkilömäärän perusteella. 10

11 Taulukko 7. Tuki kohderyhmittäin Manner-Suomen ESR-ohjelmassa Varatut, ESR-osuus, euroa Aloittaneet henkilöt Henkilöä % Yhteisön tuki* Työssä (sisältää yrittäjät) , Työttömänä (sis. pitkäaik. tyött.) , Työelämän ulkopuolella yhteensä , Aloittaneet yhteensä , Aloittaneiden ikä Alle 25-vuotiaat , vuotiaat , Aloittaneista heikossa työmarkkina-asemassa Etnisiä vähemmistöjä, pakolaisia tms , Maahanmuuttajia , Vajaakuntoisia, vammaisia , Muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia , Aloittaneiden koulutustaso Perusasteen koulutus , Keskiasteen koulutus , Keskiasteen jälk., ei korkea-aste , Korkea-asteen koulutus , , *Ilman teknistä tukea Laskennallisesta tuesta suurin osa kohdentuu aloittaneiden osalta työssä oleviin ja heikossa työmarkkina-asemassa olevista maahanmuuttajiin. Aloittaneiden koulutustason mukaan tarkasteltuna suurin osa tuesta kohdentuu keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen saaneisiin Uudelleenmaksettu tai uudelleenkäytetty tuki Tässä vaiheessa ohjelmakautta ei vielä ole ollut peruutuksen jälkeen uudelleenmaksettua tai uudelleenkäytettyä tukea Laadullinen analyysi Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpano on ajallisesti edennyt lähes puoleen väliin. ESR-ohjelman arviointia suorittavan Tempo Economics Oy:n raportin mukaan indikaattoritiedon ja ohjelman hankkeilta saadun palautetiedon perusteella ohjelma etenee varsin hyvin aikataulussaan. Hankekyselyn perusteella ESR-ohjelman kaikkien kyselyyn vastanneiden hankkeiden keston kokonaisajasta oli vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä kulunut keskimäärin 49 prosenttia ja hankkeet arvioivat tuossa vaiheessa saavuttaneensa tavoitteensa keskimäärin 45 prosenttisesti. Koko ohjelman tasolla 17 % hankkeista arvioi olevansa tavoitteiden toteutumisen suhteen jäljessä lineaarista toteutusaikatauluaan. Valtaosa näistä on kuitenkin vasta alkuvaiheessa olevia hankkeita, jotka usein kurovat aikatauluaan kiinni hankkeen keston aikana. Toimintalinjoittain tarkasteltuna toimintalinja 3 näyttää etenevän parhaiten ja siellä riski siitä, että nykyisten hankkeiden tavoitteet eivät projektin aikana toteudu on vähäinen. Vastaavasti toimintalinjan 4 hankkeet ovat tavoitteiden toteutumisen suhteen eniten jäljessä projektin ajallisen keston mukaista lineaarista aikatauluaan. Mikäli projektit eivät pysty loppuaikana kuromaan kiinni aika- 11

12 tauluaan, suurena uhkana on, että useiden käynnissä olevien hankkeiden tavoitteet jäävät saavuttamatta. Ohjelman elinkaaren vaihe näkyy hankekannan uusiutumisena, sillä edellisen ohjelmakauden hankkeiden taustoille rakennettujen hankkeiden osuus hankekannasta on selvästi edellisvuoteen nähden vähentynyt ja kokonaan uuteen yhteistyöhön ja toimintaan perustuvien hankkeiden osuus puolestaan lisääntynyt. Tämä kertoo osaltaan ohjelmaprosessin onnistuneesta evoluutiosta, jossa hankerakenteiden ja toimijaverkostojen uusiutumisen kautta ohjelma luo kasvualustaa mm. uusien innovaatioiden synnylle. ESR-hankerahoituksen additionaliteetti-vaikutus on suuri, sillä hankevetäjien vastausten valossa vain 1 % ohjelman hankkeista olisi nykymuotoisena toteutettu myös ilman ESR-tukea. ESR:n hakerahoituksen ns. vuotovaikutus on pieni ja tältä osin se täydentää hyvin kansallista rahoitusta ja tuottaa kansalliseen kehittämistoimintaan lisäarvoa juuri niillä tavoitealueilla, joita kansallisella tai muulla rahoituksella ei tueta. Ohjelma-asiakirjassa määriteltiin seitsemän ESR-toiminnan suuntaamisen taustalla olevaa haastetta, joihin hanketoiminnalla pyritään löytämään ratkaisut. Hankekyselyn tulokset osoittavat, että ESR-ohjelman nykyinen hankesalkku kattaa varsin hyvin nämä ohjelman yleiset haastealu eet. Selvästi eniten hankkeissa pyritään ratkaisemaan osaavan työvoiman saatavuuteen (72 % hankkeista), työelämän kehittämiseen ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan lisäämiseen (61 % hankkeista) sekä alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyviä haasteita (58 % hankkeista). Ohjelmatasolla hieman alle puolet hankkeista pyrkii myös rakennetyöttömyyden alentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vahvistamaan yrittäjyyttä ja pk-yritysten toimintaa sekä työorganisaatioiden sopeutumiskykyä. Sen sijaan suhteellisesti vain varsin pieni osa (29 %) hankkeista pyrkii löytämään ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksen aikaansaamiin haasteisiin. Ohjelman laadulliset indikaattorit Manner-Suomen ESR-ohjelmalle on määritelty viisi ohjelmatason indikaattoria, joita arvioitsijat ovat selvittäneet raportissaan 6. Ohjelmatason indikaattoreilla mitataan ESR-ohjelman kaikkia toimintalinjoja koskevia vaikutuksia, tuloksia ja aikaansaannoksia. Ohjelma-asiakirjan mukaisesti kyseiset indikaattorit ovat pääosin laadullisia ja niiden lähtö- ja tavoitetasot sekä tuottamismenetelmät on määritetty ensimmäisessä arviointivaiheessa tehdyissä selvityksissä. Nämä indikaattorit ovat: 1. Osallistujien valmiuksien ja osaamisen paraneminen 2. Työhön, koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen sijoittuminen ESRtoimenpiteiden avulla 3. Verkostot ja kumppanuudet 4. Hyvät käytännöt, uudet toimintamallit ja innovaatiot 5. Tasa-arvon edistäminen Indikaattori 1: Osallistujien valmiuksien ja osaamisen paraneminen Osallistujien valmiuksien ja osaamisen paranemista kuvaavat seurantaindikaattorit tuotetaan TEM-hallinnonalan OPAL järjestelmästä (opiskelijapalaute) saatavan tiedon avulla. Indikaattorit kuvaavat ESR-koulutusten onnistumista sekä vaikutusta osallistujien kokemaan koulutuksen hyö- 6 Vuosina toteutettavan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon arviointi, Tempo Economics Oy 12

13 tyyn ja ammattitaidon lisääntymiseen. Tietoja ei saada toimintalinjan koko kohderyhmästä vaan niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet työvoimapoliittiseen koulutukseen. Merkille pantavaa arviointiraportin mukaan on, että edellisen ohjelmakauden loppuun verrattuna (vuonna 2008 päättyneet ESR-koulutukset) osallistujien ammatillisesta koulutuksesta kokema hyöty on selvästi parantunut. Toisin kuin ammatillisen koulutuksen osalta, valmentavaan ESRkoulutukseen osallistuneiden koulutuksesta kokema hyöty on vuonna 2009 päättyneiden koulutusten osalta arvioitu hieman vähäisemmäksi kuin edellisenä vuonna Tämä saattaa osin selittyä suhdannetekijöiden muutoksella talous- ja työllisyystilanteen heikentyessä valmentavan koulutuksen koettu välitön hyöty juuri ammatin löytämisen osalta voi lyhyellä aikavälillä heiketä, kun töitä ei ole tarjolla. Verrattaessa ESR-koulutuksiin osallistuneiden vastauksia kansallisiin koulutuksiin osallistuneiden vastauksiin näyttäisi siltä, että kansallisen koulutuksen hyöty osallistujille on koettu hieman ESRkoulutusta paremmaksi. Vertailusta ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä ESR-koulutuksiin ja kansallisiin koulutuksiin osallistuneiden henkilöprofiilit poikkeavat suuresti toisistaan ja tämän vuoksi on myös oletettavaa, että koulutusten tavoitteet ja sisällöt ovat jonkin verran eronneet toisistaan. Indikaattori 2: Työhön, koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen sijoittuminen ESRtoimenpiteiden avulla ESR-toimenpiteen jälkeistä sijoittumista kuvaavaa indikaattoria ei pystytä tämänvuotisen arvioinnin yhteydessä tuottamaan. Indikaattorin muodostamisen keskeisenä haasteena on se, että ESRtoimenpiteistä työhön sijoittuneiden osuudesta ei toistaiseksi ole saatavissa tietoja. Työ asian ratkaisemiseksi on käynnissä ja indikaattori tuotetaan heti, kun tarvittava aineisto on saatavissa. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan työ- ja elinkeinoministeriön, tilastokeskuksen sekä muiden tahojen yhteistyönä. Pyrkimyksenä on, että valtakunnallisista tilastoista suoritettaisiin ristiinajoja siten, että muuallekin kuin työvoimatoimiston työttömien kirjoihin päätyneitä pystyttäisiin tilastoimaan tarkasti. Tämä työ on siinä määrin edistynyt, että työhön päätyneistä voidaan jo saada tarkkaa tietoa, mutta ongelmana on erotella kaikista valtakunnan työhön päätyneistä ESR-projekteihin osallistuneet. Tämän vuoksi ohjelma-asiakirjassa määriteltyä ESR-toimenpiteen jälkeistä sijoittumista kuvaavaa indikaattoria ei toistaiseksi pystytä tuottamaan. Ongelmaksi järjestelmässä jäävät edelleen syrjäytyneet ja muut alaryhmät, joita ei saa erotelluksi muista ESR-toimenpiteissä olleista. Arvioitsijoiden näkemyksen mukaan saattaa ollakin tarkoituksenmukaista tehdä erillisselvitys tms. syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille tarkoitettujen hankkeiden osalta vuotta 2010 koskevassa arvioinnissa. Indikaattori 3: Verkostot ja kumppanuudet Lähes kaikilla ESR-ohjelman hankkeilla on tavoitteiden saavuttamista tukevaa verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä. Uudet, verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä toteuttavat hankkeet tekevät eniten verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä yritysten, oppilaitosten sekä julkisen sektorin viranomaisten kanssa. Verkosto- ja kumppanuusyhteistyön kohteissa on selkeitä toimintalinjakohtaisia eroja. Alla olevassa listauksessa on lueteltu kolme keskeisintä verkosto- ja kumppanuusyhteistyön tahoa toimintalinjoittain. Toimintalinja 1: Yritykset (89,5 %), julkisen sektorin viranomaiset (72 %), oppilaitokset (67,8 %) Toimintalinja 2: Julkisen sektorin viranomaiset (83 %), oppilaitokset (79,1 %), järjestöt (71,2 %) 13

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi...

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi... Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjan 2 arviointi Net Effect Oy Petri Uusikylä Kaisa Lähteenmäki-Smith Henna Harju Hanketaito Oy Harri Lappalainen 23.3.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Ohjelmatason

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen.

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

18/07. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman. 2. hakukierroksen toimeenpanosta. Arvioinnit

18/07. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman. 2. hakukierroksen toimeenpanosta. Arvioinnit Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUALyhteisöaloiteohjelman arviointi 2. hakukierroksen toimeenpanosta Suomen Aluetutkimus FAR Teemu Juntunen Hanketaito Oy Harri Lappalainen Selvitys työhallinnon

Lisätiedot

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraportti Teema 2 Päivämäärä Marraskuu 2013 LOPPURAPORTTI TEEMA 2 EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI TEEMA 2 Päivämäärä 14/11/20133 Laatija

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot