Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset"

Transkriptio

1 Käypä hoito 10 vuotta EEVA KETOLA, MINNA KAILA JA MARJUKKA MÄKELÄ Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi Suomi on näyttöön perustuvien sähköisten hoitosuositusten edelläkävijämaa. Kotimaiset asiantuntijat tekevät nykyaikaisin menetelmin suosituksia, joita myös lehdistö ja potilaat käyttävät. Suositusmetodien kansainvälinen kehittäminen tulee helpottamaan entisestään tieteellisen näytön arviointia ja tulkintaa. Haasteina ovat menetelmien laadun vaaliminen, suositusten pitäminen ajan tasalla ja niiden juurruttaminen jokapäiväiseen käyttöön. Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset pohtivat 1990-luvun alkupuolella keinoja parantaa lääkärin työn laatua. Mukana olivat gynekologit, kirurgit, psykiatrit, sisätautilääkärit sekä työterveyshuolto ja yleislääketiede. Kukin yhdistys kehitti ja kokeili laatumittareita omasta aiheestaan, mutta tulos jäi laihaksi. Päätelmänä olikin, että ensin on välttämätöntä koota tietoa potilaiden terveyteen parhaiten vaikuttavista toimenpiteistä. Käypä hoito -hanke sai nykyisen nimensä, kun alettiin tehdä uudenlaisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Työn aluksi mietittiin, olisiko järkevää päivittää olemassa olevia kotimaisia hoitosuosituksia, joita kirjallisuushauilla ja kyselyillä löytyi yli 700 (Varonen ja Mäkelä 1996). Vain muutama perustui hyvin kuvattuun kirjallisuushakuun, joten päivitys olisi ollut yhtä suuri työ kuin suosituksen tekeminen alusta alkaen. Keliakian ja rintasyövän jo koolla olleet asiantuntijatyöryhmät lähtivät pioneereina työhön etsien järjestelmällisesti kirjallisuutta ja suositustekstiä sähköiseen muotoon kirjoittaen. Samaan aikaan kehitettiin koulutusta ja työmenetelmiä McMasterin oppien mukaan (Sackett ym. 1997). Käyvän hoidon käynnistyessä tehtiin monissa maissa vastaavaa työtä. Eri maiden työryhmät Duodecim 2004;120: oppivat tuntemaan toisensa 1990-luvun loppupuolella EU:n rahoittamassa AGREE-hankkeessa (Mäkelä ja Kaila 2004, tion. org) ja havaitsivat kehittäneensä kukin tahollaan varsin samanlaiset työtavat. Tutkimusten perusteella oli laadun takeiksi nostettu suora yhteys suosituslauseesta taustalla olevaan näyttöön, monitieteisyys, laaja lausuntokierros ja tiedon muokkaaminen eri yleisöille. Hoitosuositusten luotettavuus perustuu työn järjestelmällisyyteen etenkin tiedon etsinnässä ja tiivistämisessä (The AGREE Collaboration 2003). Käypä hoito -suositusten työtavat on kuvattu käsikirjassa, josta ilmestyi vastikään neljäs painos seuran verkkosivuilla (Käypä hoito -toimitus 2004). Näyttöä päätösten tueksi Suomi oli ensimmäisten joukossa linjaamassa näkemystä, että terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. Tämä on näkynyt myös sosiaali- ja terveysministeriön työssä, viimeksi Kansallisen terveyshankkeen tavoitteissa (Konttinen 2004). Näyttöpohjaisen terveyspolitiikan välineinä ovat tutkimustiedon kriittinen arviointi ja tiivistä minen, kootun tiedon soveltaminen 2949

2 Cochrane-yhteistyö Käypä hoito -ohjelma Terveydenhuollon menetelmien arviointi (FinOHTA) Rekisteritutkimuksen tukikeskus RETKI Stakesin tilastot ja rekisterit Kansanterveyslaitoksen rekisterit ja tutkimukset Työterveys- laitoksen tietovarannot Kansaneläkelaitoksen tilastot KUVA 1. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon rakenteet Suomessa (Mauno Konttinen, Stakes, Lääkäripäivät ). arjessa sekä oman toiminnan jatkuva arviointi ja kehit tä minen rekistereiden ja seurannan avulla (kuva 1). Käypä hoito ja FinOHTA kokoavat tietoa, jota käyttää koko kunnallinen terveydenhuolto mm. Terveysportin kautta. Tietoa levittää ja sen käyttöä tukee myös Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto. Suosituksen kirjoittaminen on tieteellisesti antoisa ponnistus. Yli viisisataa kotimaista asiantuntijaa on osallistunut suositustalkoisiin ja hankkinut kriittisen arvioinnin taidot. Nopeimmillaan suositus valmistuu vajaassa vuodessa, mutta joskus työ venyy usean vuoden mittaiseksi tai jopa keskeytyy. Haasteellisinta on tutkimustiedon järjestelmällinen etsintä ja riippumaton tulkinta. Lääketieteelliset kirjastomme ja niiden informaatikot antavat myös taitonsa käyttöön. Suosituksissa käytetyt hakustrategiat ja artikkelit talletetaan Terveystieteiden keskuskirjastoon päivitysten tueksi. Hoitosuositusten ja Internetin aikakausi on kaventanut tiedon kuilua ammattilaisten ja potilaiden välillä. Tuore tieto on molempien saatavilla päätösten pohjaksi, potilaille tarkoitetut versiot myös ruotsiksi käännettyinä. Lehdistökin käyttää suosituksia ja samalla osaltaan kasvattaa niihin kohdistuvia odotuksia. Suosituksiin vedotaan monissa toisinaan merkillisissä yhteyksissä, ja yhä useammista aiheista toivotaan omaa Käypä hoito -suositusta. Suositus ei aina ole tarpeen, eivätkä sen menetelmät toisaalta aina riitä. Joskus terveydenhuollossa esiin nousevaan pulmaan on jo vastattu kliinisen tutkimuksen tai systemoidun katsauksen avulla. Toisinaan ongelma on helpointa selvittää menetelmäarvion avulla. Käypä hoito -toimitus ja FinOHTA keskustelevat usein aiheista, joita niille on ehdotettu selvitettäväksi, ja miettivät tehokkainta reittiä tiedon tuottamiseen. Tuloksia käytetään hyvin samalla tavoin päätöksenteon tukena; niiden ohella punnitaan voimavaroja ja keskustellaan, mikä on yhteiskunnallisesti oikea ratkaisu (kuva 2) E. Ketola ym.

3 Kliiniset tai terveyspoliittiset päätökset Arvot Voimavarat Tieto Sovellukset käytäntöön: hoitoketjut, koulutusohjelmat Terveydenhuollon menetelmäarvio Kliininen hoitosuositus Systemoitu katsaus PALAUTE Uudet tutkimusaiheet Tiedon järjestelmällinen tiivistäminen Suositusten sanomaa levitetään myös aktiivisesti, jopa valtakunnallisten koulutushankkeiden avulla. Duodecimissa kehitetään tarkoitukseen muun muassa verkkokursseja. Käyttöönotossa olennaiset asiat on koottu käsikirjaksi (Mäntyranta ym. 2004). Koulutuksen vaikutuksia myös tutkitaan tieteellisesti useissa hankkeissa (esim. Mikstra-työryhmä 1998). Suositusten saattaminen käyttäjille suunnatusti ja järjestelmällisesti pohjustaa aitoa käyttöön juurruttamista, joka on suuri haaste (Grol 2001). Duodecim-seuran suojissa käynnistyi myös Rohto-hanke tavoitteenaan rationaalisen lääkehoidon tukeminen erityisesti perusterveydenhuollossa. Kansallinen terveysprojekti vakiinnutti sekä Rohdon että Käyvän hoidon rahoitusta. Rohto-keskus käyttää Käypä hoito -suosituksia lähdeaineistona täydennyskoulutuksessaan, joka käsittelee lääketiedon ohella diagnostiikkaa ja alueellista yhteistyötä. Sairaanhoitopiirien rooli on elintärkeä käyttöön juurruttamisessa (Nuutinen ym., tässä numerossa). Parhaassa tapauk- Epidemiologinen alkuperäis- arviot Kliininen Taloudelliset tieto tutkimus Kliininen alkuperäistutkimus Epidemiologinen tieto Tutkimus Tutkimus Tutkimus Tutkimus KUVA 2. Tiedon rooli päätöksenteossa. Suositukset kaikkien ulottuvilla Duodecim-seuran vanhempi hanke Yleislääkärin käsikirja ja tietokanta (YKT) antoi pohjan Käypä hoito -suositusten jakelulle. YKT oli valinnut sähköisen julkaisumuodon jo ensimmäisten tietokoneiden ilmaantuessa terveyskeskuksiin. Kun koko terveydenhuollolle tarkoitettuja Käypä hoito -suosituksia alettiin työstää, oli sähköinen toimitusjärjestelmä siten valmiina käyttöön. Pääsimme harppauksen edelle muiden maiden hoitosuositusorganisaatioita, joista monet yhä julkaisevat pääasiassa paperilla. Sähköisenä suositukset ilmestyvät kaikille avoimilla Käypä hoito -verkkosivuilla (www. kaypahoito.fi) ja Terveysportissa, jonne sairaanhoitopiirit ovat rakentaneet niiden pohjalle alueellisia hoito-ohjelmiaan. Paperilla suositustieto leviää Duodecim-lehden ohella Lääkärin käsikirjan, Sairaanhoitajalehden ja Hyvä Terveys -lehden versioina, ja uudelleen julkaisuun annetaan lupia avokätisesti. Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi 2951

4 sessa tässäkin työssä käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä (Bero ym. 1998). Juurruttaminen on kovaa työtä, johon tarvitaan riittävät voima varat, laaja yhteistyöverkosto ja muutosjohtamisen taitoa. Kansainvälisyydestä voimaa AGREE-verkoston jäsenet jatkoivat arviointilomakkeen valmistuttua yhteistyötään ja perustivat hoitosuositusorganisaatioiden yhteisjärjestön (Guidelines International Network eli GIN, Verkoston 37 perustajajäsenen joukossa ovat mukana terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTA ja Duodecim-seurasta Käypä hoito. Duodecim on mukana myös hoitosuositusten näytönasteluokittelun kehittämisessä, jota tehdään GRADE-yhteistyönä (Atkins ym. 2004). Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ulkomaisissa julkaisuissa alkoi 1990-luvulla, ja Käypä hoito aloitti saman käytännön Suomessa (Saarelma ja Mäkelä 2001). Asiaa puntaroitiin pitkään, mutta huoli asiantuntijoiden kaikkoamisesta oli aiheeton. Myös AGREE-kriteerit suosittavat tällaista avoimuutta. Vaikka Käypä hoito -suositukset tehdään suomeksi, tarvitaan niiden tarjoamaa tietoa myös muualla. Eräät Käypä hoito -työryhmät ovat halunneet viedä työnsä tiedoksi ja arvioitavaksi kansainvälisille areenoille ja julkaisseet valmiin suosituksensa myös englanniksi (Guideline Group 2003, Tuulonen ym. 2003). Kaikkien suositusten kääntämiseen ei ole voimavaroja, mutta taustakatsaukset ja tiivistelmät tulevat saataville myös englanninkielisinä. Menestystekijöitä ja haasteita Hoitosuositusten kymmenvuotinen taival on sopiva kohta arvioi da työn onnistumista. Tämän kirjoittajan, Käypä hoito -suositusten kolmen päätoimittajan kesken teimme tutun nelikenttäanalyysin Käyvän hoidon vahvuuksista, mahdollisuuksista, uhkakuvista ja haasteista (taulukko). Vaikka näyttöperusta kuuluu Suomessa jo terveydenhuollon kulttuuriin hoitosuositukset tunnetaan ja niitä käytetään on työtä kuitenkin jäljellä. Tutkimustiedon ja hoitosuositusten laadun kriittisen arvioinnin tulisi kuulua kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten perus opetukseen. Jatko- ja täydennyskoulutuksessa näitä perustaitoja pitää edelleen kerrata ja vahvistaa. Useiden suositusten pohjalta tehdään kustannusvaikuttavuusarvioita. Hyvän taloudellisen arvion valmistuminen vie pari vuotta, ja tekijöistä on Suomessa pulaa, mutta arvioita tarvitaan yhä useammista aiheista. Arvioitavien suositusten viisas valinta on Käypä hoito -johtoryhmän vastuulla, samoin suositusaiheiden priorisointi monien ehdotusten joukosta. Tätä varten on valmisteilla kriteerilista, joka perustuu sekä ulkomaiseen että suomalaiseen tutkimustietoon. Käypä hoito -suositusten määrä on kasvanut vauhdikkaasti: suosituksia on 52, päivitys on meneillään 16 työryhmässä, tekeillä on yli 30 suositusta, ja jonossa useita aiheita. Suositusten kokonaismääräksi hahmoteltiin alun perin noin kahtasataa. Mutta kärsivätkö suositukset inflaation, jos niitä päivityksineen ilmestyy tuhkatiheään, ja pystyvätkö hoitopaikat soveltamaan useampia kuin muutamaa uutta suositusta vuodessa? Pelko lienee turha. Kaikki yksiköt eivät tarvitse jokaista suositusta vaan valitsevat käyttöön toimintansa kannalta oleelliset. Hoitosuo- Y D I N A S I A T Hoitosuositusten laadun takaa työn järjestelmällisyys. Suomessa suosituksia käyttävät laajasti sekä terveydenhuollon toimipaikat että kansalaiset. Käypä hoito -toimitus osallistuu suositusmenetelmien kansainväliseen kehittämiseen. Näyttöön perustuvien hoitosuositusten tekeminen on tutkimustyötä, jonka tieteellinen arvo tulisi tunnustaa. Suositusten ylläpitoon tarvitaan pitkäaikaisia toimittajia ja vakaa rahoitus E. Ketola ym.

5 TAULUKKO. Nelikenttäanalyysi Käyvän hoidon vahvuuksista, haasteista, mahdollisuuksista ja uhkista. VAHVUUDET Perusote tieteellinen, ei hallinnollinen määräys Hyödyttää koko terveydenhuollon kenttää Tieteellisesti ja teknisesti vankat menetelmät Hyvä saatavuus kaikkialla: avoimet verkkosivut, monikanavainen leviäminen Duodecim-seuran arvovalta ja sisäinen yhteistyö Järkevä kansallinen työnjako Kansainvälinen verkottuminen MAHDOLLISUUDET Kansainvälinen yhteistyö ja vertaisarviointi Menetelmien yhtenäistäminen GRADE-yhteistyössä Tieteellinen meriitti suositustyöstä Uudet työkalut: lautapeli, käsikirjat Potilasnäkökulman hyödyntäminen Teknisen kehityksen etulinjassa pysyminen Laatukriteerit hoitosuositusten pohjalta Tiivistelmät ja potilasversiot HAASTEET Näyttöön perustuvan lääketieteen ajattelun ja menetelmätaitojen levittäminen Rahoitus turvattu vuoteen 2007 Sopivan suositusmäärän haarukointi ja aiheiden onnistunut valinta Työryhmien moniammatillisuus Taloudellisten arviointien tekeminen Päivittäminen Suositusten käyttökelpoisuus Käyttöön juurrutus UHKAT Rajallinen kirjoittajajoukko Sairauksien keskinäinen priorisoituminen hoitosuositusten perusteella Toimituksen ja työryhmien vaihtuvuus»taisteluväsymys», vapaaehtoinen ja osa-aikainen työ Suositusten tarkoitushakuinen väärinkäyttö situsten soveltamista on tutkittu enimmäkseen yksittäisten, jopa kutakin tutkimusta varten tuotettujen suositusten avulla. Erillisen suosituksen käytöstä saadut kokemukset eivät ehkä pidä paikkaansa hoitosuositusohjelmien osalta. Yksittäisten uusien suositusten käyttöön juurrutuksen merkitys voi vähentyä, kun työpaikalla kasvaa itsestään selvästi suosituksiin tukeutuva toimintakulttuuri. Kun toimintatavat rakennetaan suosituksiin perustuviksi, saattaa suositusten tarve tulevaisuudessakin ylittää tarjonnan. Suositukset ovat helposti saatavilla, joten myös väestö ja tiedotusvälineet käyttävät niitä ahkerasti. Haasteeksi nouseekin hyvän tieteellisen laadun ja teknisen toimivuuden lisäksi sisällön ymmärrettävyys. Suositusten tulisi olla helppolukuisia, selkeitä ja riittävän tiiviitä. Niiden ydinkysymykset pitää määrittää huolella, myös potilasnäkökulmaa vaikkapa fokusryhmien avulla etsien. Näytön perusteellinen etsintä ja tiivistäminen näytönastekatsauksiksi keskittyy siis diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen oleellisiin kysymyksiin. Hieman kevyemmät tiedonhaun keinot riittävät, jos päätöksen pohjaksi ei tarvita ehdottoman tarkkaa tietoa. Työryhmien talkootyön määrää voidaan näin rajata. Luvassa on myös Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi GIN-verkoston kautta valmiiksi koottuja näytön tiivistelmiä. Sähköisen potilaskertomuksen ja suositusten linkittäminen toisiinsa tarjoaa paljon mahdollisuuksia työn laadun parantamiseen (Jousimaa ja Kunnamo, tässä numerossa). Sitä varten on myös sovittava eräistä laatukriteereistä. Suositustyö on siis palannut kymmenen vuoden takaisille juurilleen. Tieteellisesti ansiokasta, yhteiskunnalle tärkeää työtä Hoitosuosituksen kirjoittajat eivät toistaiseksi ole saaneet riittävää meriittiä työstään. Vanha tapa tehdä suosituksia kaverit sopimassa pöydän ympärillä on mennyt menojaan. Suosituksen tekeminen on järjestelmällistä, ennalta suunniteltua sekundaaritutkimusta, jonka tieteellinen arvo olisi aika tunnustaa riittävin julkaisupistein. Suosituksen käyttötarkoitus päätösten perustana ei tee siitä vähemmän arvokasta tutkimusta. Toimittajat, jotka tukevat työryhmiä menetelmien käytössä ja teknisesti, ovat enimmäkseen osa-aikaisia. Näin saadaan toimitukseen osaamista useilta erikoisaloilta, mutta toisaalta osa-aikaisuus on aiheuttanut myös vaihtuvuutta. 2953

6 Suositusten kasvava määrä ja päivitystarve edellyttävät, että työssä on riittävästi kokopäiväisiä pitkäaikaisia toimittajia. Käypä hoito -suositusten asema Suomen näyttöön perustuvan ter veyden huollon kulmakivenä pitää turvata myös vakaan rahoituksen voimin. Duodecim-seuran perinteiden mukaan suositus tarjoaa potilaille luotettavaa tietoa suomeksi ja tukee samantasoista hoitoa joka puolella maata. Hyvälläkin hoitosuosituksella on silti rajansa. Tieteellisessä tiedossa on aukkoja; kaikkiin kliinisesti tärkeisiin kysymyksiin ei löydy tutkittua vastausta. Tiedon puuttuessa työryhmä pohtii yhteisen, perustellun kannanottonsa asiaan. Suositukset eivät anna valmiita ratkaisuja, sillä hoitopäätöksen tekee aina ihminen. Potilas ja häntä hoitava ammattilainen suhteuttavat tosiasiat arvomaailmaansa ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Käypä hoito -suositusten tavoitteena on tarjota heille yhteinen, ymmärrettävä tietopohja myös kymmenen vuoden kuluttua. Kirjallisuutta The AGREE Collaboration: Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: The AGREE project. Quality and Safety in Health Care 2002;2003;12: Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, Guyatt GH, Harbour RT, Haugh MC, Henry D, Hill S, Jaeschke R, Leng G, Liberati A, Magrini N, Mason J, Middleton P, Mrukowicz J, O Connell D, Oxman AD, Phillips B, Schunemann HJ, Edejer TT, Varonen H, Vist GE, Williams JW Jr, Zaza S; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328: Bero LA, Grilli JM, Harvey E, Oxman AD, Thomson MA. Closing the gap between research and practice:an overview of systematic reviews of interventions to promote the implementation of research findings. BMJ 1998;317: Grol R. Improving the quality of medical care. JAMA 2001;286: Guideline Group appointed by the Finnish Association for General Practice, Current Care Guideline. Smoking,nicotine dependency and interventions for cessation. Suom Lääkäril 2003;58: Konttinen M. Kohti näyttöön perustuva kansallista terveydenhuoltoa. Suom Lääkäril 2004;59: Käypä hoito -toimitus. Käsikirja työryhmille [online]. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Internet-osoitteessa: www. kaypahoito.fi. Mikstra-Työryhmä (Lauslahti K, Klaukka T, Mäkelä M, Nikkarinen T, Palva E, Rautakorpi U-M, Huovinen P). MIKSTRA ohjaamaan avohoidon mikrobilääkitystä. Suom Lääkäril 1998;53: Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2004, (painossa). Mäntyranta T, Kaila M, Varonen H, Mäkelä M, Roine RP, Lappalainen J. Hoitosuositusten toimeenpano [online]. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Internet-osoitteessa: Saarelma O, Mäkelä M. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat? Duodecim 2001;117: Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB: Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. Lontoo: Churchill Livingstone, Tuulonen A, Airaksinen PJ, Erola E, ym. The Finnish evidence-based guide line for open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 2003;81:3 18. Varonen H, Mäkelä M. Suomalaiset hoitosuositukset. Duodecim 1996; 112: EEVA KETOLA, LT, päätoimittaja Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki MINNA KAILA, dosentti Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen yksikkö PL 2000, Tampere MARJUKKA MÄKELÄ, tutkimusprofessori Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki ja FinOHTA/Stakes PL 220, Helsinki 2954

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin Käypä hoito -suositukset Antti Malmivaara Ylilääkäri, LKT, dosentti FinOHTA / Stakes Käypä hoito toimittaja, Duodecim Lääketieteessä ensimmäinen inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa

Lisätiedot

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi hoitotyön suositus tarvitaan? 1. Hoitotyön vaikuttavuus ja tehokkuus 2. Julkinen psykiatrinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto Sähköisen pääp äätöksen tuen tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v. 2005-2009 Päätöksentukihanke (EBMeDS) 1.Pää äätöksentukihankkeen valmistelu ja tuottamisprosessin luominen (2004-2005)

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä?

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Päivä potilaalle KYSissä 8.4.2011 Google? tehokas ja nopea löytää paljon ja pian MUTTA vastuu on kokonaan lukijalla hakukone löytää mitä tahansa sivustoja,

Lisätiedot

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit)

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Lastentautien lisäkoulutusohjelma LASTEN ALLERGOLOGIA TAMPEREEN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Kouluttajat: Dosentti Minna Kaila, Duodecim (lasten allergologia, näyttöön

Lisätiedot

Hoitoketjun tavoite 3. Alueellinen hoitoketjutyö 3. 1. Hoitoketjuraati 3. 2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonyhteistyö 4

Hoitoketjun tavoite 3. Alueellinen hoitoketjutyö 3. 1. Hoitoketjuraati 3. 2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonyhteistyö 4 Sisällys Hoitoketjun tavoite 3 Alueellinen hoitoketjutyö 3 1. Hoitoketjuraati 3 2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonyhteistyö 4 3. Hoitoketjuaiheet 4 4. Hoitoketjutyöryhmä 4 5. Valmistelu 5

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Hoitosuositusten toimeenpano

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Hoitosuositusten toimeenpano Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuositusten toimeenpano Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003 Kansi: Irene Manninen-Mäkelä ISBN-952-99146-0-1 2 Hoitosuositusten toimeenpano KIRJOITTAJAT Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito käsikirja 1 SISÄLLYSLUETTELO Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot... 5 Esipuhe... 7 A. YLEISTÄ... 9 1. Johdanto... 9 2. Erikoislääkäriyhdistysten ja Duodecimin

Lisätiedot

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Julkaistu 18.12.2012. Kansi: Heljä Rasilainen

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Julkaistu 18.12.2012. Kansi: Heljä Rasilainen Hoitosuositustyöryhmien käsikirja Julkaistu 18.12.2012 Kansi: Heljä Rasilainen ISBN 978-952-67123-7-6 (nid.) ISBN 978-952-67123-8-3 (HTML) Sisällysluettelo Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot 3 Esipuhe

Lisätiedot

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (palkkio Cambridge University Pressiltä) EUnetHTA-tutkimusapuraha

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset

Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset Prof. Marjukka Mäkelä, FINOHTA/THL 9.2.2011 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (Cambridge University

Lisätiedot

Nykyaikaisen näyttöön perustuvan lääketieteen

Nykyaikaisen näyttöön perustuvan lääketieteen Näyttöön perustuvasta lääketieteestä Jouko Jalonen On laskettu, että Internetistä on saatavilla eri tahojen antamia hoitosuosituksia 27 paperikilon verran ja että päivittäin ilmestyy 1000 uutta Medlinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Alueellinen

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä

Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä Kuntamarkkinat Mitä priorisointi on? Hanasaaren konsensuskokous 1999: Tavoite:

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi

Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi LEILA LEHTOMÄKI Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9. Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.2004, Joensuu Systemaattinen tiedonhaku Rajataan ja määritellään tarkasti tiedonhakuongelma.

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille.

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille. 26 11 2014/MB, SH TUTKIMUSTIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI 2014 (590300) HELSINGIN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Marja Blom, Farmasian tiedekunta, HY Vastuukoordinaattori: Yliopisto-opettaja, proviisori

Lisätiedot

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija 1990-luku Keskustelu terveydenhuollon priorisoinnista kunnolla käynnistyi yhtenä taustavaikuttajana

Lisätiedot

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä 29.1.2010 ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS 151209 1 Käypä

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

OKS 21.5.2015 Jarmo Lappalainen Liisa Siefen Raija Sipilä. Marinapaja

OKS 21.5.2015 Jarmo Lappalainen Liisa Siefen Raija Sipilä. Marinapaja OKS 21.5.2015 Jarmo Lappalainen Liisa Siefen Raija Sipilä Marinapaja Kouluttajat Jarmo Lappalainen ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, Esshp Ei sidonnaisuuksia Liisa Siefen Osastonhoitaja, Puistolan

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.5.2012 Kuva Google.com Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma Miika Linna, dos. TkT. Aalto-yliopisto HEMA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Uudet genomitietoon perustuvat hoidon

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

1990-2010. Yleislääketieteen erikoislääkäri. (Sidonnaisuudet: 31 vuotta terveyskeskustyötä, 3 kk yksityinen ammatinharjoittaja)

1990-2010. Yleislääketieteen erikoislääkäri. (Sidonnaisuudet: 31 vuotta terveyskeskustyötä, 3 kk yksityinen ammatinharjoittaja) Muutokset terveyskeskuksissa 1990-2010 Osmo Saarelma Yleislääketieteen erikoislääkäri (Sidonnaisuudet: 31 vuotta terveyskeskustyötä, 3 kk yksityinen ammatinharjoittaja) Mitä tapahtui kunnallisille lääkäreille

Lisätiedot

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista?

Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Oireiden arviointi puhelimitse kätevää vai vaarallista? Päivi Rautava Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto Puhelin +35850 3005846 Sähköpostit rautava@utu.fi tai paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen - näkökohtia hakutekniikoista, koulutuskokemuksia, ratkaisuja. Tietokantojen käyttötaitoja koulutuksella

Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen - näkökohtia hakutekniikoista, koulutuskokemuksia, ratkaisuja. Tietokantojen käyttötaitoja koulutuksella Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen - näkökohtia hakutekniikoista, koulutuskokemuksia, ratkaisuja Dos. Kalle Romanov o Terveydenhuollon verkkokursseja ja opasvideokirjastoja eri tarpeisiin: - perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot

Toimiva terveydenhuolto edellyttää selkeitä

Toimiva terveydenhuolto edellyttää selkeitä Käypä hoito 10 vuotta LAURI NUUTINEN, MATTI NUUTINEN JA MARINA ERHOLA Käypä hoito -suositukset alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen pohjana Hoitosuositusten perimmäinen tavoite on potilaiden mahdollisimman

Lisätiedot

Projektityö tai kehittymistehtävät

Projektityö tai kehittymistehtävät Projektityö tai kehittymistehtävät Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen sekä erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutuksen yksi kolmesta osa-alueesta on projektityöskentely,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä?

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä? Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen täydennyskoulutuksessa seminaari 6.4.2016 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto Rahoitus tulee julkiseksi lisää

Lisätiedot

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito

Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin. Pirjo Virtanen, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Lähde tukea kuntalaisen tiedonsaantiin, henkilöstöpäällikkö Erikoissairaanhoito Tiedonsaannin haasteita Kuntalaisten odotukset saatavasta tiedosta ovat lisääntyneet haasteita tuovat: väestön vanheneminen

Lisätiedot

Olemme koonneet tähän neljä asiakokonaisuutta, joiden toivomme tulevan huomioiduksi työskentelyssä. Kokonaisuudet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Olemme koonneet tähän neljä asiakokonaisuutta, joiden toivomme tulevan huomioiduksi työskentelyssä. Kokonaisuudet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Sivu 1 / 6 Kommentit Käypä hoito-suositus työryhmälle 26.4.2013 Uutta syömishäiriöiden Käypä hoito-suositusta varten perustettu työryhmä pyysi Syömishäiriöliiton mielipidettä siitä, mitkä ovat 5-10 tärkeintä

Lisätiedot