Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset"

Transkriptio

1 Käypä hoito 10 vuotta EEVA KETOLA, MINNA KAILA JA MARJUKKA MÄKELÄ Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi Suomi on näyttöön perustuvien sähköisten hoitosuositusten edelläkävijämaa. Kotimaiset asiantuntijat tekevät nykyaikaisin menetelmin suosituksia, joita myös lehdistö ja potilaat käyttävät. Suositusmetodien kansainvälinen kehittäminen tulee helpottamaan entisestään tieteellisen näytön arviointia ja tulkintaa. Haasteina ovat menetelmien laadun vaaliminen, suositusten pitäminen ajan tasalla ja niiden juurruttaminen jokapäiväiseen käyttöön. Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset pohtivat 1990-luvun alkupuolella keinoja parantaa lääkärin työn laatua. Mukana olivat gynekologit, kirurgit, psykiatrit, sisätautilääkärit sekä työterveyshuolto ja yleislääketiede. Kukin yhdistys kehitti ja kokeili laatumittareita omasta aiheestaan, mutta tulos jäi laihaksi. Päätelmänä olikin, että ensin on välttämätöntä koota tietoa potilaiden terveyteen parhaiten vaikuttavista toimenpiteistä. Käypä hoito -hanke sai nykyisen nimensä, kun alettiin tehdä uudenlaisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Työn aluksi mietittiin, olisiko järkevää päivittää olemassa olevia kotimaisia hoitosuosituksia, joita kirjallisuushauilla ja kyselyillä löytyi yli 700 (Varonen ja Mäkelä 1996). Vain muutama perustui hyvin kuvattuun kirjallisuushakuun, joten päivitys olisi ollut yhtä suuri työ kuin suosituksen tekeminen alusta alkaen. Keliakian ja rintasyövän jo koolla olleet asiantuntijatyöryhmät lähtivät pioneereina työhön etsien järjestelmällisesti kirjallisuutta ja suositustekstiä sähköiseen muotoon kirjoittaen. Samaan aikaan kehitettiin koulutusta ja työmenetelmiä McMasterin oppien mukaan (Sackett ym. 1997). Käyvän hoidon käynnistyessä tehtiin monissa maissa vastaavaa työtä. Eri maiden työryhmät Duodecim 2004;120: oppivat tuntemaan toisensa 1990-luvun loppupuolella EU:n rahoittamassa AGREE-hankkeessa (Mäkelä ja Kaila 2004, tion. org) ja havaitsivat kehittäneensä kukin tahollaan varsin samanlaiset työtavat. Tutkimusten perusteella oli laadun takeiksi nostettu suora yhteys suosituslauseesta taustalla olevaan näyttöön, monitieteisyys, laaja lausuntokierros ja tiedon muokkaaminen eri yleisöille. Hoitosuositusten luotettavuus perustuu työn järjestelmällisyyteen etenkin tiedon etsinnässä ja tiivistämisessä (The AGREE Collaboration 2003). Käypä hoito -suositusten työtavat on kuvattu käsikirjassa, josta ilmestyi vastikään neljäs painos seuran verkkosivuilla (Käypä hoito -toimitus 2004). Näyttöä päätösten tueksi Suomi oli ensimmäisten joukossa linjaamassa näkemystä, että terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. Tämä on näkynyt myös sosiaali- ja terveysministeriön työssä, viimeksi Kansallisen terveyshankkeen tavoitteissa (Konttinen 2004). Näyttöpohjaisen terveyspolitiikan välineinä ovat tutkimustiedon kriittinen arviointi ja tiivistä minen, kootun tiedon soveltaminen 2949

2 Cochrane-yhteistyö Käypä hoito -ohjelma Terveydenhuollon menetelmien arviointi (FinOHTA) Rekisteritutkimuksen tukikeskus RETKI Stakesin tilastot ja rekisterit Kansanterveyslaitoksen rekisterit ja tutkimukset Työterveys- laitoksen tietovarannot Kansaneläkelaitoksen tilastot KUVA 1. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon rakenteet Suomessa (Mauno Konttinen, Stakes, Lääkäripäivät ). arjessa sekä oman toiminnan jatkuva arviointi ja kehit tä minen rekistereiden ja seurannan avulla (kuva 1). Käypä hoito ja FinOHTA kokoavat tietoa, jota käyttää koko kunnallinen terveydenhuolto mm. Terveysportin kautta. Tietoa levittää ja sen käyttöä tukee myös Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto. Suosituksen kirjoittaminen on tieteellisesti antoisa ponnistus. Yli viisisataa kotimaista asiantuntijaa on osallistunut suositustalkoisiin ja hankkinut kriittisen arvioinnin taidot. Nopeimmillaan suositus valmistuu vajaassa vuodessa, mutta joskus työ venyy usean vuoden mittaiseksi tai jopa keskeytyy. Haasteellisinta on tutkimustiedon järjestelmällinen etsintä ja riippumaton tulkinta. Lääketieteelliset kirjastomme ja niiden informaatikot antavat myös taitonsa käyttöön. Suosituksissa käytetyt hakustrategiat ja artikkelit talletetaan Terveystieteiden keskuskirjastoon päivitysten tueksi. Hoitosuositusten ja Internetin aikakausi on kaventanut tiedon kuilua ammattilaisten ja potilaiden välillä. Tuore tieto on molempien saatavilla päätösten pohjaksi, potilaille tarkoitetut versiot myös ruotsiksi käännettyinä. Lehdistökin käyttää suosituksia ja samalla osaltaan kasvattaa niihin kohdistuvia odotuksia. Suosituksiin vedotaan monissa toisinaan merkillisissä yhteyksissä, ja yhä useammista aiheista toivotaan omaa Käypä hoito -suositusta. Suositus ei aina ole tarpeen, eivätkä sen menetelmät toisaalta aina riitä. Joskus terveydenhuollossa esiin nousevaan pulmaan on jo vastattu kliinisen tutkimuksen tai systemoidun katsauksen avulla. Toisinaan ongelma on helpointa selvittää menetelmäarvion avulla. Käypä hoito -toimitus ja FinOHTA keskustelevat usein aiheista, joita niille on ehdotettu selvitettäväksi, ja miettivät tehokkainta reittiä tiedon tuottamiseen. Tuloksia käytetään hyvin samalla tavoin päätöksenteon tukena; niiden ohella punnitaan voimavaroja ja keskustellaan, mikä on yhteiskunnallisesti oikea ratkaisu (kuva 2) E. Ketola ym.

3 Kliiniset tai terveyspoliittiset päätökset Arvot Voimavarat Tieto Sovellukset käytäntöön: hoitoketjut, koulutusohjelmat Terveydenhuollon menetelmäarvio Kliininen hoitosuositus Systemoitu katsaus PALAUTE Uudet tutkimusaiheet Tiedon järjestelmällinen tiivistäminen Suositusten sanomaa levitetään myös aktiivisesti, jopa valtakunnallisten koulutushankkeiden avulla. Duodecimissa kehitetään tarkoitukseen muun muassa verkkokursseja. Käyttöönotossa olennaiset asiat on koottu käsikirjaksi (Mäntyranta ym. 2004). Koulutuksen vaikutuksia myös tutkitaan tieteellisesti useissa hankkeissa (esim. Mikstra-työryhmä 1998). Suositusten saattaminen käyttäjille suunnatusti ja järjestelmällisesti pohjustaa aitoa käyttöön juurruttamista, joka on suuri haaste (Grol 2001). Duodecim-seuran suojissa käynnistyi myös Rohto-hanke tavoitteenaan rationaalisen lääkehoidon tukeminen erityisesti perusterveydenhuollossa. Kansallinen terveysprojekti vakiinnutti sekä Rohdon että Käyvän hoidon rahoitusta. Rohto-keskus käyttää Käypä hoito -suosituksia lähdeaineistona täydennyskoulutuksessaan, joka käsittelee lääketiedon ohella diagnostiikkaa ja alueellista yhteistyötä. Sairaanhoitopiirien rooli on elintärkeä käyttöön juurruttamisessa (Nuutinen ym., tässä numerossa). Parhaassa tapauk- Epidemiologinen alkuperäis- arviot Kliininen Taloudelliset tieto tutkimus Kliininen alkuperäistutkimus Epidemiologinen tieto Tutkimus Tutkimus Tutkimus Tutkimus KUVA 2. Tiedon rooli päätöksenteossa. Suositukset kaikkien ulottuvilla Duodecim-seuran vanhempi hanke Yleislääkärin käsikirja ja tietokanta (YKT) antoi pohjan Käypä hoito -suositusten jakelulle. YKT oli valinnut sähköisen julkaisumuodon jo ensimmäisten tietokoneiden ilmaantuessa terveyskeskuksiin. Kun koko terveydenhuollolle tarkoitettuja Käypä hoito -suosituksia alettiin työstää, oli sähköinen toimitusjärjestelmä siten valmiina käyttöön. Pääsimme harppauksen edelle muiden maiden hoitosuositusorganisaatioita, joista monet yhä julkaisevat pääasiassa paperilla. Sähköisenä suositukset ilmestyvät kaikille avoimilla Käypä hoito -verkkosivuilla (www. kaypahoito.fi) ja Terveysportissa, jonne sairaanhoitopiirit ovat rakentaneet niiden pohjalle alueellisia hoito-ohjelmiaan. Paperilla suositustieto leviää Duodecim-lehden ohella Lääkärin käsikirjan, Sairaanhoitajalehden ja Hyvä Terveys -lehden versioina, ja uudelleen julkaisuun annetaan lupia avokätisesti. Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi 2951

4 sessa tässäkin työssä käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä (Bero ym. 1998). Juurruttaminen on kovaa työtä, johon tarvitaan riittävät voima varat, laaja yhteistyöverkosto ja muutosjohtamisen taitoa. Kansainvälisyydestä voimaa AGREE-verkoston jäsenet jatkoivat arviointilomakkeen valmistuttua yhteistyötään ja perustivat hoitosuositusorganisaatioiden yhteisjärjestön (Guidelines International Network eli GIN, Verkoston 37 perustajajäsenen joukossa ovat mukana terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTA ja Duodecim-seurasta Käypä hoito. Duodecim on mukana myös hoitosuositusten näytönasteluokittelun kehittämisessä, jota tehdään GRADE-yhteistyönä (Atkins ym. 2004). Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ulkomaisissa julkaisuissa alkoi 1990-luvulla, ja Käypä hoito aloitti saman käytännön Suomessa (Saarelma ja Mäkelä 2001). Asiaa puntaroitiin pitkään, mutta huoli asiantuntijoiden kaikkoamisesta oli aiheeton. Myös AGREE-kriteerit suosittavat tällaista avoimuutta. Vaikka Käypä hoito -suositukset tehdään suomeksi, tarvitaan niiden tarjoamaa tietoa myös muualla. Eräät Käypä hoito -työryhmät ovat halunneet viedä työnsä tiedoksi ja arvioitavaksi kansainvälisille areenoille ja julkaisseet valmiin suosituksensa myös englanniksi (Guideline Group 2003, Tuulonen ym. 2003). Kaikkien suositusten kääntämiseen ei ole voimavaroja, mutta taustakatsaukset ja tiivistelmät tulevat saataville myös englanninkielisinä. Menestystekijöitä ja haasteita Hoitosuositusten kymmenvuotinen taival on sopiva kohta arvioi da työn onnistumista. Tämän kirjoittajan, Käypä hoito -suositusten kolmen päätoimittajan kesken teimme tutun nelikenttäanalyysin Käyvän hoidon vahvuuksista, mahdollisuuksista, uhkakuvista ja haasteista (taulukko). Vaikka näyttöperusta kuuluu Suomessa jo terveydenhuollon kulttuuriin hoitosuositukset tunnetaan ja niitä käytetään on työtä kuitenkin jäljellä. Tutkimustiedon ja hoitosuositusten laadun kriittisen arvioinnin tulisi kuulua kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten perus opetukseen. Jatko- ja täydennyskoulutuksessa näitä perustaitoja pitää edelleen kerrata ja vahvistaa. Useiden suositusten pohjalta tehdään kustannusvaikuttavuusarvioita. Hyvän taloudellisen arvion valmistuminen vie pari vuotta, ja tekijöistä on Suomessa pulaa, mutta arvioita tarvitaan yhä useammista aiheista. Arvioitavien suositusten viisas valinta on Käypä hoito -johtoryhmän vastuulla, samoin suositusaiheiden priorisointi monien ehdotusten joukosta. Tätä varten on valmisteilla kriteerilista, joka perustuu sekä ulkomaiseen että suomalaiseen tutkimustietoon. Käypä hoito -suositusten määrä on kasvanut vauhdikkaasti: suosituksia on 52, päivitys on meneillään 16 työryhmässä, tekeillä on yli 30 suositusta, ja jonossa useita aiheita. Suositusten kokonaismääräksi hahmoteltiin alun perin noin kahtasataa. Mutta kärsivätkö suositukset inflaation, jos niitä päivityksineen ilmestyy tuhkatiheään, ja pystyvätkö hoitopaikat soveltamaan useampia kuin muutamaa uutta suositusta vuodessa? Pelko lienee turha. Kaikki yksiköt eivät tarvitse jokaista suositusta vaan valitsevat käyttöön toimintansa kannalta oleelliset. Hoitosuo- Y D I N A S I A T Hoitosuositusten laadun takaa työn järjestelmällisyys. Suomessa suosituksia käyttävät laajasti sekä terveydenhuollon toimipaikat että kansalaiset. Käypä hoito -toimitus osallistuu suositusmenetelmien kansainväliseen kehittämiseen. Näyttöön perustuvien hoitosuositusten tekeminen on tutkimustyötä, jonka tieteellinen arvo tulisi tunnustaa. Suositusten ylläpitoon tarvitaan pitkäaikaisia toimittajia ja vakaa rahoitus E. Ketola ym.

5 TAULUKKO. Nelikenttäanalyysi Käyvän hoidon vahvuuksista, haasteista, mahdollisuuksista ja uhkista. VAHVUUDET Perusote tieteellinen, ei hallinnollinen määräys Hyödyttää koko terveydenhuollon kenttää Tieteellisesti ja teknisesti vankat menetelmät Hyvä saatavuus kaikkialla: avoimet verkkosivut, monikanavainen leviäminen Duodecim-seuran arvovalta ja sisäinen yhteistyö Järkevä kansallinen työnjako Kansainvälinen verkottuminen MAHDOLLISUUDET Kansainvälinen yhteistyö ja vertaisarviointi Menetelmien yhtenäistäminen GRADE-yhteistyössä Tieteellinen meriitti suositustyöstä Uudet työkalut: lautapeli, käsikirjat Potilasnäkökulman hyödyntäminen Teknisen kehityksen etulinjassa pysyminen Laatukriteerit hoitosuositusten pohjalta Tiivistelmät ja potilasversiot HAASTEET Näyttöön perustuvan lääketieteen ajattelun ja menetelmätaitojen levittäminen Rahoitus turvattu vuoteen 2007 Sopivan suositusmäärän haarukointi ja aiheiden onnistunut valinta Työryhmien moniammatillisuus Taloudellisten arviointien tekeminen Päivittäminen Suositusten käyttökelpoisuus Käyttöön juurrutus UHKAT Rajallinen kirjoittajajoukko Sairauksien keskinäinen priorisoituminen hoitosuositusten perusteella Toimituksen ja työryhmien vaihtuvuus»taisteluväsymys», vapaaehtoinen ja osa-aikainen työ Suositusten tarkoitushakuinen väärinkäyttö situsten soveltamista on tutkittu enimmäkseen yksittäisten, jopa kutakin tutkimusta varten tuotettujen suositusten avulla. Erillisen suosituksen käytöstä saadut kokemukset eivät ehkä pidä paikkaansa hoitosuositusohjelmien osalta. Yksittäisten uusien suositusten käyttöön juurrutuksen merkitys voi vähentyä, kun työpaikalla kasvaa itsestään selvästi suosituksiin tukeutuva toimintakulttuuri. Kun toimintatavat rakennetaan suosituksiin perustuviksi, saattaa suositusten tarve tulevaisuudessakin ylittää tarjonnan. Suositukset ovat helposti saatavilla, joten myös väestö ja tiedotusvälineet käyttävät niitä ahkerasti. Haasteeksi nouseekin hyvän tieteellisen laadun ja teknisen toimivuuden lisäksi sisällön ymmärrettävyys. Suositusten tulisi olla helppolukuisia, selkeitä ja riittävän tiiviitä. Niiden ydinkysymykset pitää määrittää huolella, myös potilasnäkökulmaa vaikkapa fokusryhmien avulla etsien. Näytön perusteellinen etsintä ja tiivistäminen näytönastekatsauksiksi keskittyy siis diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen oleellisiin kysymyksiin. Hieman kevyemmät tiedonhaun keinot riittävät, jos päätöksen pohjaksi ei tarvita ehdottoman tarkkaa tietoa. Työryhmien talkootyön määrää voidaan näin rajata. Luvassa on myös Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi GIN-verkoston kautta valmiiksi koottuja näytön tiivistelmiä. Sähköisen potilaskertomuksen ja suositusten linkittäminen toisiinsa tarjoaa paljon mahdollisuuksia työn laadun parantamiseen (Jousimaa ja Kunnamo, tässä numerossa). Sitä varten on myös sovittava eräistä laatukriteereistä. Suositustyö on siis palannut kymmenen vuoden takaisille juurilleen. Tieteellisesti ansiokasta, yhteiskunnalle tärkeää työtä Hoitosuosituksen kirjoittajat eivät toistaiseksi ole saaneet riittävää meriittiä työstään. Vanha tapa tehdä suosituksia kaverit sopimassa pöydän ympärillä on mennyt menojaan. Suosituksen tekeminen on järjestelmällistä, ennalta suunniteltua sekundaaritutkimusta, jonka tieteellinen arvo olisi aika tunnustaa riittävin julkaisupistein. Suosituksen käyttötarkoitus päätösten perustana ei tee siitä vähemmän arvokasta tutkimusta. Toimittajat, jotka tukevat työryhmiä menetelmien käytössä ja teknisesti, ovat enimmäkseen osa-aikaisia. Näin saadaan toimitukseen osaamista useilta erikoisaloilta, mutta toisaalta osa-aikaisuus on aiheuttanut myös vaihtuvuutta. 2953

6 Suositusten kasvava määrä ja päivitystarve edellyttävät, että työssä on riittävästi kokopäiväisiä pitkäaikaisia toimittajia. Käypä hoito -suositusten asema Suomen näyttöön perustuvan ter veyden huollon kulmakivenä pitää turvata myös vakaan rahoituksen voimin. Duodecim-seuran perinteiden mukaan suositus tarjoaa potilaille luotettavaa tietoa suomeksi ja tukee samantasoista hoitoa joka puolella maata. Hyvälläkin hoitosuosituksella on silti rajansa. Tieteellisessä tiedossa on aukkoja; kaikkiin kliinisesti tärkeisiin kysymyksiin ei löydy tutkittua vastausta. Tiedon puuttuessa työryhmä pohtii yhteisen, perustellun kannanottonsa asiaan. Suositukset eivät anna valmiita ratkaisuja, sillä hoitopäätöksen tekee aina ihminen. Potilas ja häntä hoitava ammattilainen suhteuttavat tosiasiat arvomaailmaansa ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Käypä hoito -suositusten tavoitteena on tarjota heille yhteinen, ymmärrettävä tietopohja myös kymmenen vuoden kuluttua. Kirjallisuutta The AGREE Collaboration: Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: The AGREE project. Quality and Safety in Health Care 2002;2003;12: Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, Guyatt GH, Harbour RT, Haugh MC, Henry D, Hill S, Jaeschke R, Leng G, Liberati A, Magrini N, Mason J, Middleton P, Mrukowicz J, O Connell D, Oxman AD, Phillips B, Schunemann HJ, Edejer TT, Varonen H, Vist GE, Williams JW Jr, Zaza S; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328: Bero LA, Grilli JM, Harvey E, Oxman AD, Thomson MA. Closing the gap between research and practice:an overview of systematic reviews of interventions to promote the implementation of research findings. BMJ 1998;317: Grol R. Improving the quality of medical care. JAMA 2001;286: Guideline Group appointed by the Finnish Association for General Practice, Current Care Guideline. Smoking,nicotine dependency and interventions for cessation. Suom Lääkäril 2003;58: Konttinen M. Kohti näyttöön perustuva kansallista terveydenhuoltoa. Suom Lääkäril 2004;59: Käypä hoito -toimitus. Käsikirja työryhmille [online]. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Internet-osoitteessa: www. kaypahoito.fi. Mikstra-Työryhmä (Lauslahti K, Klaukka T, Mäkelä M, Nikkarinen T, Palva E, Rautakorpi U-M, Huovinen P). MIKSTRA ohjaamaan avohoidon mikrobilääkitystä. Suom Lääkäril 1998;53: Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2004, (painossa). Mäntyranta T, Kaila M, Varonen H, Mäkelä M, Roine RP, Lappalainen J. Hoitosuositusten toimeenpano [online]. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Internet-osoitteessa: Saarelma O, Mäkelä M. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat? Duodecim 2001;117: Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB: Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. Lontoo: Churchill Livingstone, Tuulonen A, Airaksinen PJ, Erola E, ym. The Finnish evidence-based guide line for open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 2003;81:3 18. Varonen H, Mäkelä M. Suomalaiset hoitosuositukset. Duodecim 1996; 112: EEVA KETOLA, LT, päätoimittaja Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki MINNA KAILA, dosentti Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen yksikkö PL 2000, Tampere MARJUKKA MÄKELÄ, tutkimusprofessori Käypä hoito -toimitus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, Helsinki ja FinOHTA/Stakes PL 220, Helsinki 2954

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto Sähköisen pääp äätöksen tuen tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v. 2005-2009 Päätöksentukihanke (EBMeDS) 1.Pää äätöksentukihankkeen valmistelu ja tuottamisprosessin luominen (2004-2005)

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma Miika Linna, dos. TkT. Aalto-yliopisto HEMA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Uudet genomitietoon perustuvat hoidon

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija 1990-luku Keskustelu terveydenhuollon priorisoinnista kunnolla käynnistyi yhtenä taustavaikuttajana

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä?

Rahoitus tulee julkiseksi lisää avoimuutta vai lisää kysymyksiä? Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen täydennyskoulutuksessa seminaari 6.4.2016 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto Rahoitus tulee julkiseksi lisää

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Oppiportti terveydenhuollon täydennyskoulutukseen

Oppiportti terveydenhuollon täydennyskoulutukseen Oppiportti terveydenhuollon täydennyskoulutukseen Kouluttaudu ajasta ja paikasta riippumatta Oppiportti on työkalu terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen ja täydentämiseen. Palvelu sisältää

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille.

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille. 26 11 2014/MB, SH TUTKIMUSTIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI 2014 (590300) HELSINGIN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Marja Blom, Farmasian tiedekunta, HY Vastuukoordinaattori: Yliopisto-opettaja, proviisori

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI

ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI Jokaisen potilaan lääkehoito tulee suunnitella yksilöllisesti. LHA + LHKA = LH Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla edistetään rationaalisen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu.

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu. Artikkelimatskua Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / - vaikeus saada yhteys - huom. hoitotakuu ensiapu lääkäriin + parhaimmillaan toimiva

Lisätiedot

Pth-yksikön toiminta, järjestämissuunnitelma ja etäpalveluiden mahdollisuudet Päivi Hirsso, yleislääkäri, LT Pth-yks.

Pth-yksikön toiminta, järjestämissuunnitelma ja etäpalveluiden mahdollisuudet Päivi Hirsso, yleislääkäri, LT Pth-yks. Pth-yksikön toiminta, järjestämissuunnitelma ja etäpalveluiden mahdollisuudet 24.11.2014 Päivi Hirsso, yleislääkäri, LT Pth-yks. johtaja, PPSHP Mitä meillä tehdään? Edustamme perusterveydenhuollon (pth)

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Tietoaineistot ja tutkimus Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Välittömiä kommentteja.. Arpo Aromaa Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2 Tietojen keruu ja käyttö Kannattaako tietoja ihmisten terveydestä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Kuvailulehti Tekijät Mikko Härmä, Tarja Hakola, Annina Ropponen ja Sampsa Puttonen Versio 3.0 Päivämäärä 27.5.2015 Sisällys Julkaisija Työaikojen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT CollaborativeCareSystemsFinland 12.9.2012 1 Terveydenhuollossa lähtökohtana akuutit hoitomallit:

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Lainadioja: *Kunnamo *Komulainen *Mustajoki *Nyberg KIITOS! Minna Kaila, lastenallergologi Ylilääkäri ja HALO-ohjelmapäällikkö, FinOHTA /Stakes Tampereen

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva

ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen. RAKETTI-tulosseminaari, Jyrki Ilva ORCID ja tutkijoiden tunnistaminen RAKETTI-tulosseminaari, 30.8.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma, jälleen

Lisätiedot